Město Opočno IČO: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)"

Transkript

1 Město Opočno IČO: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup: Datum sejmutí:

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,67 VÝDAJE , , ,52 SALDO , , , Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,98 114,64 104,26 VÝDAJE , , ,86 98,86 90,18 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,34 148,88 100,00 VÝDAJE , , ,76 103,10 84,35 SALDO , , ,42

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,55 109,90 104,11 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,95 106,85 106,40 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 1,95 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,82 303,43 100,29 CELKEM PŘÍJMY , , ,32 115,86 104, Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně (llxx,12xx) , , ,55 111,23 103,64 Místní poplatky (133x,134x) , , ,00 104,89 103,43 Správní poplatky (1361) , , ,00 234,08 100,32 Daň z nemovitosti (1511) , , ,00 88,41 100,02 Ostatní daňové příjmy (135x) , , ,00 134,57 134,57 Celkem , , ,55 109,90 104,11

4 Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden , , ,74 Unor , , ,13 Březen , , ,98 Duben , , ,29 Květen , , ,35 Červen , , ,29 Červenec , , ,13 Srpen , , ,28 Září , , ,65 Říjen , , ,40 Listopad , , ,84 Prosinec , , ,49 CELKEM , , ,57

5 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BEZNE VÝDAJE , , ,86 98,86 90,18 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,76 103,10 84,35 CELKEM VÝDAJE , , ,62 99,51 89, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,09 13, ,01 16,37 Ostatní platby za provedenou práci ,00 0, ,97 1,28 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 2,06 Mzdové výdaje celkem ,09 16, ,98 17,02 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,25 2, ,76 2,80 Nákupy vody, paliv a energie ,82 3, ,94 3,58 Nákup služeb a ostatní nákupy ,36 18, ,45 20,52 Opravy a údržba majetku ,54 4, ,21 3,24 Daně (DPH,...) ,21 6, ,43 6,80 Výdaje z finančního vypořádání 130,00 0,00 100,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,59 3, ,34 3,21 Ostatní provozní výdaje celkem ,77 40, ,13 40,15 Transfery příspěvkovým organizacím (pol 533x) ,89 8, ,86 10,02 Transfery jiným subjektům (52xx,532x, 542x, 5493) ,00 5, ,00 5,55 Neinvestiční transfery celkem ,89 13, ,86 29,23 Půjčené prostředky ,00 0,29 CELKEM ,75 70, ,97 86,41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb ,62 21, ,15 11,66

6 Nákup pozemků ,00 0, ,00 1,01 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,20 6, ,40 0,46 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) ,00 0,21 Pořízení vlastního majetku celkem ,82 29, ,55 13,13 Investiční transfery vlastním organizacím ,00 0, ,00 0,22 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,22 Půjčené prostředky ,00 0,24 CELKEM ,82 29, ,55 13,59 VÝDAJE CELKEM ,57 100, ,52 100, Agregované výdaje v odvětvovém třídění - rok 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, přijaté transfery) , ,81 Lesní hospodářství , , ,00 Cestovní ruch (TIC a propagace města) , , , ,71 Doprava a spoje (silnice, komunikace, doprava) , , ,70 Vodní hospodářství a čištění odpadních vod , , , ,73 Školství (MŠ a ZŠ) , , ,38 Kultura (Divadelní činnost, Hudební činnost, Knihovna, Výstavní činnost, Vydavatelská činnost, zachování a obnova kulturních památek, Opočenské noviny, Rozhlas, KND) , , , ,55 Sport a tělovýchova , , , ,21 Zájmová činnost a rekreace , ,00 Zdravotnictví (poliklinika, nemocnice) , , , ,38 Bytové a nebytové hospodářství včetně WC , , , ,71 Veřejné osvětlení , , ,21 Pohřebnictví , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , , ,88

7 Odpadové hospodářství , , , ,30 Protipovodňová opatření a údržba zeleně , , ,00 Sociální služby a pomoc , , ,72 Krizové stavy ,00 Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana , , , ,14 Zastupitelstvo a výdaje na volby , ,08 Správa úřadu , , ,13 Finanční operace, pojištění, daně , , , ,93 Ostatní finanční operace ,00 608, ,76 Celkem , , , ,52 DPH z reverse charge (FÚ) 9 965,23 splátky úvěrů , ,70 Změna stavu peněz na účtech , , ,21 CELKEM , ,15

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,92 Únor , , , , , ,20 Březen , , , , , ,85 Duben , , , , , ,41 Květen , , , , , ,00 Červen , , , , , ,58 Červenec , , , , , ,48 Srpen , , , , , ,35 Září , , , , , ,03 Říjen , , , , , ,66 Listopad , , , , , ,65 Prosinec , , , , , ,39 CELKEM , , , , , ,52 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Změna stavu na bankovních účtech , , ,00 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , ,70 102,85 99,92 Změna stavu na účtech fondů , , ,00 540,00 833,59 Oper.z peněž.účtů organizace - DPH v režimu reverse charge 9 965,23 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,30

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 3 123, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,67 3. Úroky , , ,98 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,70 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,68 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 9,97 6,83 7,55 7. Aktiva celkem , , ,75 8. Cizí zdroje , , ,29 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry , , , Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy , , , Zadluženost celkem ř.lo+ř.ll , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 16,16 18,34 16, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.l2/ř.8 36,21 29,39 25, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.l6/ř.l7 4,30 4,22 3,70

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Poskyt.návrat.fin.výpomoc , Pohledávky za zaměstnanci 990, Daň z přidané hodnoty , Pohled, za vyb.ústř.vlád.instit , Pohled, za vyb.míst.vlád.instit , Poskytnuté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 CELKEM , , ,36 Z toho: Opravné položky k pohledávkám , , ,85 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k os.mimo vyb.vl.instit , , , Závazky k vyb. ústř.vlád.instit , , , Přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky 100, ,00 CELKEM , , ,21

11 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Úvěr odkup 1/3 budovy MÚ , Úvěr Podzámčí II , , Úvěr Zimní stadion , , , Konstolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) , Úvěr Trčkovo nám. a Zámecká ul , , , Úvěr na ČOV , , Úvěr na zateplení ZŠ a MŠ , , Ostatní dlouhodobé závazky (infobus Kultura RK) , Ostatní dlouhodobé závazky -< kauce v bytovém hospodářství , , , Ostatní dlouhodobé závazky (poliklinika) , ,00 CELKEM , , ,10

12 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prvním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy minulých období , , Ostatní fondy , ,54 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Rezervní fond , , Sociální fond , , Fond rozvoje bydlení , , Účelový fond ,40 0 CELKEM , ,54

13 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; BÚ bez předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; Trčkovo náměstí , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČMZRB , , Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČOV , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB pro cyklostezku 2 304, , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB na dotace , , Běžné účty fondů ÚSC; rezervní fond , , Běžné účty fondů ÚSC; sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; fond rozvoje bydlení , , Běžné účty fondů ÚSC; byty Podzámčí ,40 0 CELKEM , ,27

14 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,26 Od státních fondů , , ,10 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Dotace od Úřadu práce - aktivní politika zaměstnanosti , , Dávky pro domovy důchodců a pečovatelskou službu (průtoková dotace pro Sociální služby Města Opočna) , , Dotace na protipovodňová opatření z EU (Ministerstvo životního prostředí) , , , Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND - část ČR , , Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND - část EU , , Průtoková dotace pro ZŠ - Badatel v akci , , Dotace od ministerstva kultury - regenerace památek , , Dotace na volby do parlamentu ČR (finanční vypořádání za rok 2013) , , Dotace na volby do senátu a zastupitelstva , , , Dotace na volby do Evropského parlamentu , , ,92 Celkem ze státního rozpočtu , , ,26

15 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů uz Označení účelového transferu Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z Č R (SZIF) , , , Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z EU (SZIF) , , , Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z ČR (SZIF) , , , Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z EU (SZ IF) , , , Dotace protipovodňová opatření z ČR (SFŽP) 5 097,00 597, , Dotace od SFDI - Nádražní ul. a část Hradecké , ,76 0 Celkem od státních fondů , , , Přehled přijatých dotací v r z rozpočtu kraje a obcí Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,86

16 Přehled poskytnutých dotací a finančních příspěvků z rozpočtu roku 2014 Příjemci dotací a příspěvků na provoz Agentura domácí péče, Mgr. Z.Luňáková na výdaje spojené s poskytováním pečovatelské služby por obyvatele Opočna včetně Čánky a Dobříkovce, na základě smlouvy o vzájemné spolupráci datum schválená poskytnutá vrácena dat. předl, poskytnutí dotace dotace dotace vyúčtování dotace , , Český kynologický svaz na obnovu a údržbu kynologického zázemí, zejména revitalizaci stávajících kynologických pomůcek, údržbu překážek a obnovu vybavení klubovny 5 000, , Český rybářský svaz 1.místní kolo Zlaté udice Kč 8.000,--, 2.náklady spojené s účastí v krajském kole Zlaté udice Kč ,- B.letní 4denní soustředění mládeže Kč 7.000, , , Kč 3 281, Český svaz včelařů na činnost organizace, např.na léčení včelstev 5 000, , Český zahrádkářský svaz na činnost organizace 5 000, , Domácí hospic Setkání, o.p.s. na činnost, na zajišťování domácí hospicové péče nevyléčitelně nemocným pacientům v Opočně , , Junák svaz skautů a skautek ČR na činnost spolku , , MŠ,ZŠ a SŠ DANETA s.r.o. na úhradu neinvestičních výdajů na žáka pro rok , ,00 Mažoretky Opočno 1. na činnost spolku pro rok 2014 Kč 5.000, 2. na činnost spolku pro rok 2014 Kč ,- 3. Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy Uspořádání kulturní akce - Postupová mistrovská soutěž mažoretek ČR Kč ,- reprezentačních úborů Kč ,-- 4.na pořízení na činnost organizace, např. na veterinární služby, na nákup léčiva medikovaného krmiva pro zvěř , , , , , , , Důchodci od Dědiny na činnost organizace 3 000, , Opočenská beseda na náklady organizace související s pořádáním koncertů vážné hudby , ,

17 Římskokatolická farnost-děkanství Opočno SDH Čánka SDH Opočno na opravu sanktusové věžičky klášterního kostela Narození Páně v Opočně na činnost organizace, např. na provozní náklady (materiál,phm), na výdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na doplnění výzbroje a výstroje na činnost organizace a na výdaje související s hasičskými soutěžemi , , , , , , Sdružení pro rozvoj kulturních na činnost občanského sdružení , , aktivit SKI klub Dobruška na zajištění provozních nákladů a činnost lyžařské školy , , Sportovní slub HC Opočno 1. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč ,-- 2. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč , , , , , ,00 Svaz tělesně postižených v ČR na činnost organizace 7 200, , TJ SOKOL Opočno na zajištění běžných provozních nákladů a na zájmovou činnot TJ SPARTAK Opočno Í.Kč ,--na zajištění provozních nákladů, na údržbu a provoz sportovišť a na činnost organizace 2. Kč ,- na spoluúčast Opočna při pořádání akce OPOČNO CUP 3.Kč ,-na dokončení vrtané studny , , , , , Mateřská škola 1. na provoz zařízení Kč ,- 2. zvýšení příspěvku na provoz o Kč ,- z důvodu zakoupení vybavení do nové třídy , , , , ,00

18 , , , , , , , , ,00 Základní škola 1. Kč ,- na stravovací systém + myčka do školní jídelny 2.Kč , zajištění školního psychologa 1-6/ Kč ,- na organizaci oblastního kola "Karlovarský skřivánek" 4. na provoz zařízení Kč ,-- 5.Kč ,- na zajištění školního psychologa 9-12/2014 (vyúčt.2015) 6. spoluúčast města na projektu "Bezpečnou cestou - prevence rizik pro žáky ZŠ Opočno" Kč ,- (pokrač.2015) 7.spoluúčast města na projektu "Mezinárodní tábor v Polsku" Kč ,- 8. Poč. kurz pro seniory "Spočítačem v každém věku" Kč 8.000,- (2015) 9. Organizace oblastního kola "Karlovarský skřivánek" v roce 2015 Kč ,00 Sociální služby města Opočna na provoz zařízení + navýšení o Kč , , ,00 Kč 4 603, ,00 Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 74, ,00

19 , , , , , , , , , , ,00 Technické služby města Opočna, s.r.o. 1. na provozování Areálu koupaliště a kempu Broumarv roce 2014 Kč ,-- 2. na opravy koupaliště Broumar Kč , , , , SOUČET ,00

20 Přehled poskytnutých darů z rozpočtu roku 2014 Příjemci darů datum dat. předl, schválený dar poskytnutý dar vyúčováno Kč poskytnutí vyúčtování na 40.ročník memoriálu Richarda Knolla 5 000, bez vyúčtování 5 000,00 Českomoravská myslivecká jednota Fond ohrožených dětí 1 00, ,00 bez vyúčtování MĚSTO ZDICE na opravu hrobu pátera Josefa Vorla , ,00 bez vyúčtování NATURA - Eva Kučerová na sborník PANORAMA , ,00 bez vyúčtování NONA na poskytování navzaující sociální služby - dopravy mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují 4 280, ,00 bez vyúčtování Oblastní charita Červený Kostelec středisko Hospic Anežky České Opočenka - Jiří Novotný Společné cesty na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České na hrazení nákladů n a dopravu hudebníků na zkoušky v roce 2014 na zajištění sociální služby osobní asistence pro děti, mládež a dospělé na rok Tomáš Vostoupal a Michal Městka 5 000, , , , , , , ,00 bez vyúčtování TJ Spartak Memoriál M.Kliky 3 000, ,00 bez vyúčtování Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko na slavnostní whlášení Neiúsoěšněišího soortovnce Rvchnovska roku 2014 na podporu akce Oslava 5. výročí založení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, aneb vítáme letní prázdniny 1 00, ,00 bez vyúčtování 1 500, ,00 bez vyúčtování Euroregion Pomezí Čech, Moravy a na cyklobusy do Orlických hor 3 000, ,00 bez vyúčtování Kladska - Euroregion Glacensis SOUČET , ,00

21 14. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Drobný dlouh. nehm.majetek , , , , , , Ostat. Dlouh. nehm.majetk , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.mov.věci a soubory , , , , , , , , , Drobný dlouh. hmotný majetek , , , , , , Ostatní dlouh. hmotný majetek 8 400,00-48, , ,00-336, , ,00-624, , Pozemky , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Dl.hm.maj.určený k prodeji , , Nedokončený dl. hmotný maj , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hm.maj , , Maj.účasti v osobách s rozh.vlivem , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.majetek , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,03

22 Hospodaření organizací města Opočna za rok 2014 výsledek hospodaření příděl do rezervního schválení HV radou města příděl do fondu odměn Příspěvková organizace celkem fondu odvod zřizovateli dne ZŠ Opočno ,63 Kč ,36 Kč ,27 Kč 0,00 Kč MŠ Opočno ,01 Kč ,00 Kč ,01 Kč 0,00 Kč ZUŠ Opočno ,26 Kč ,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Sociální služby Města Opočna ,27 Kč ,27 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,63 Kč ,35 Kč ,28 Kč 0,00 Kč X Organizace: výsledek hospodaření celkem příděl do rezervního fondu úhrada ztráty z minulých let jako nerozdělený zisk zbývá schváleno radou města dne Technické služby města Opočna, s.r.o ,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,80 Kč Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technických služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny na odboru HSFO MÚ v Opočně.

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více