KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a rozpočtovým, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne Zastupitelstvo města Opavy schvaluje Rozpočet na rok Rada SMO schválila návrh rozpočtu SMO na rok 2015 na svém zasedání dne Návrh rozpočtu je rozepsán v příloze č.2 Příjmy a výdaje 2015, kde je rozdělení na příjmy a výdaje v jednotlivých listech. Podrobný rozpis rozpočtu bude připraven v lednu roku 2015 (zpracován v ekonomickém systému GINIS modulu BAR - balancování rozpočtu) a bude jej schvalovat Rada SMO na jednom ze svých zasedání. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY: Výše sdílených daňových příjmů pro rok 2015 je odvozena od skutečnosti plnění těchto příjmů k měsíci srpnu v letech s použitím procentuálního plnění k daného roku. Takto stanovená výše je upravena v návaznosti na očekávaný vývoj celostátního výběru daňových výnosů. Plnění výnosu daní je v příloze č. 3 Daňové příjmy a to ke dni Na příjmu sdílených daní nejsou očekávány nějaké významné a podstatné změny. Další položkou daňových příjmů jsou daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Mezi tyto daňové příjmy patří například: poplatek za komunální odpad, který bude v případě schválení příslušné obecně závazné vyhlášky na ZMO dne navýšen o 99,00 Kč, což bude představovat navýšení na této položce daňových příjmů o cca ,00 Kč, poplatek ze psů, kde nedochází ke změně výše poplatkové povinnosti dle OZV výtěžek z VHP, kde se v návaznosti na plnění v roce 2013 a během roku 2014 se dá předpokládat, že příjem na této položce bude naplněn. Pro rok 2015 je uvažováno s navýšením na celkovou výši ,00 Kč. položky 11xx Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená daň a 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců ve městě Opava k celkovému počtu zaměstnanců ČR. Oproti rozpočtu na rok 2014 je položka navýšena o 4mil. Kč (příjem k ve výši 117,587 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - 60% sdílené daně a 30% záloh patřící výlučně městu. Oproti roku 2014 snížení o 2 mil. Kč na základě plnění v roce 2014 (k příjem ve výši 6,765 mil. Kč). pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně vybírané zvláštní sazbou) - sdílená daň (příjem k ve výši 12,896 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů právnických osob - sdílená daň (příjem k ve výši 118,790 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtově je neutrální vzhledem ke skutečnosti, že je rovněž na straně výdajů a zůstává ve výši 100% obci

2 Strana 2 (celkem 9) položky 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku pol ,00 Kč Daň z přidané hodnoty - sdílená daň (příjem k ve výši 232,718 mil. Kč) položky 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb, např. pol ,00 Kč Poplatek za odnětí zemědělské půdy pol ,00 Kč Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, pro rok 2015 dochází ke změně, navýšení o 99,00 Kč, celkem v rozpočtu navýšení o ,00 Kč pol ,00 Kč Poplatek ze psů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, beze změny, dlouhodobě se neplní, navrženo snížení pol ,00 Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol ,00 Kč Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol ,00 Kč Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, dle plnění v roce 2014 pol ,00 Kč Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol ,00 Kč Odvod z výherních hracích přístrojů, plnění ke dni je 40,531 mil. Kč. pol ,00 Kč Správní poplatky - dle odhadu jednotlivých odborů položky 15xx Majetkové daně pol ,00 Kč Daň z nemovitosti, kde oproti minulým letům nedochází k žádným změnám NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Vycházejí zejména z uzavřených smluv (převážně nájemních), z predikce výnosů ze sankčních plateb, příjmy za prodej separovaného odpadu (příjmy od EKO-KOMU apod.). Dále je zde započítán příjem odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací Opavská kulturní organizace ( ,00 Kč, a Slezské divadlo Opava ( ,00 Kč), dále splátky poskytnutých půjček. položky 21xx Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem pol ,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zóna placeného stání, poskytování služeb v souvislosti s pronájmy bytů a nebytových prostor (ve správě SMO i TS Opava, jsou zároveň ve výdajích). pol ,00 Kč Příjmy z prodeje zboží prodej v Městském informačním centru pol ,00 Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z věcných břemen, poplatky za informace pol ,00 Kč Odvody příspěvkových organizací odvod příspěvkové organizace OKO (2,5 mil. Kč) a Slezské divadlo (6 mil. Kč) z investičního fondu, který je tvořen odpisy majetku. Tyto odpisy jsou podstatně navýšeny z důvodu technických zhodnocení jednotlivých budov, které mají PO ve správě. pol ,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků dle uzavřených smluv, příjem za pronájem pozemků příspěvkové organizace Městské lesy Opava ( ,00 Kč). Oproti loňskému roku (7,74 mil. Kč) dochází k poklesu z důvodu ukončení smluv o nájmu a následnému prodeji (především pozemků pod garážemi). pol ,00 Kč Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí nebo jejich částí - dle uzavřených nájemních smluv (ve správě SMO i TS Opava)

3 Strana 3 (celkem 9) pol ,00 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí pronájem zařízení kotelen OPATHERM pol ,00 Kč Ostatní příjmy z pronájmu majetku nájemné hrobových míst ve správě TSO pol ,00 Kč Příjmy z úroků - úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech pol ,000 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend příjmy z dividend společnosti Elio Slezsko a.s. položky 22xx Přijaté sankční platby a vratky transferů pol ,00 Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o pokuty na jednotlivých odborech MMO, které tyto pokuty vybírají (např. odbor dopravy ,00 Kč) položky 23xx Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy pol ,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náklady řízení exekuce, posudky pro vyvlastnění, náklady řízení živnostenského odboru. pol ,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy příjmy na odboru životního prostředí odměna za provádění separace využitelných složek komunálního odpadu (příjmy od společností EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP) a dále finanční prostředky za prodej separovaných surovin z komunálního odpadu. položky 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků pol ,00 Kč Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací splátky půjčených prostředků ZŠ na předfinancování projektů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: jsou rozpočtovány na základě již uzavřených smluv (včetně příslušného příjmu splátkového prodeje) a připravovaných prodejů. položky 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy pol ,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků vychází z předpokládaných splátek již uzavřených smluv a je záměr o prodeji nových pozemků pol ,00 Kč Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí výše příjmu je tvořena předpokládaným příjmem z pravidelných splátek z prodeje bytů a domů. PŘIJATÉ TRANSFERY: V rámci přijatých transferů se rozpočtuje pouze transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní přijaté transfery se nerozpočtují vzhledem k nejistotě v čase a výši přijetí. V okamžiku přijetí transferů jsou rozpočtovými opatřeními zapojovány do rozpočtu jak na stranu příjmů, tak na stranu výdajů. pol ,00 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (transfer na výkon přenesené působnosti). K výši příspěvku byla ze strany MSK sdělena informace, že tento transfer bude zřejmě ve stejné výši, jako v roce FINANCOVÁNÍ: Snižuje nebo zvyšuje zdroje rozpočtu města. Snižuje rozpočet o závazky města Opavy, představující splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv, a navyšuje o použití těchto zdrojů (přehled úvěrů SMO příloha č. 4 Úvěry). Dále zde navyšuje rozpočet o zapojení zůstatku základního bankovního účtu (ZBÚ) z minulých let. Jedná se o předpokládaný zůstatek ZBÚ z roku 2014, který bude v rámci závěrečného

4 Strana 4 (celkem 9) účtu zapojen do rozpočtu roku Rozpočtově neutrální je tvorba a použití sociálního fondu, nově tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu a Fondu obnovy vodovodů a kanalizací. pol ,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech tvorba a použití sociálního fondu ve výši ,00 Kč, tvorba a použití Zajišťovacího fondu ve výši ,00 Kč, tvorba a použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši ,00 Kč, zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2014 ve výši ,00 Kč a zapojení poskytnutého daru společnosti TEVA jako příspěvku na výstavbu cyklostezky Opava Komárov ,00 Kč.. pol ,00 Kč Použití stávajícího Revolvingového úvěru na financování investičních akcí, spolufinancovaných z EU a SR s tím, že tento úvěr musí být dle platné smlouvy splacen Splácení představuje použití přijatých dotací a zapojení vlastních zdrojů. pol ,00 Kč Úhrada splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátky úvěrů mezi SMO a ČS a.s. na výši 300,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 400,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 23,4 mil. Kč splátky ,00 Kč splátky úvěrů mezi SMO a ČSOB a.s. na výši 280,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 100,0 mil. Kč splátky do výše půjčených prostředků v roce 2015 II. VÝDAJE příloha č. 2, list VÝDAJE V následujícím textu jsou popsány některé z výdajů jednotlivých odborů Odbor finanční a rozpočtový FARO (ORJ 0020) ,00 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce je rozpočtově neutrální, je 100% příjmem obce a je tedy zohledněna i na straně příjmů (v roce 2014 byla ve výši ,00 Kč) - přímá dotace ze sociální oblasti společnosti Preeduk ( ,00 Kč) - dotace kulturní ( ,00 Kč) grantový systém rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených grantů během roku - přímé kulturní dotace Mendlovo gymnázium Opava Cantat je závazek, vyplývající ze smlouvy ( ,00 Kč) - sportovní grantový systém ( ,00 Kč) rezerva, ze které jsou hrazeny sportovní granty - přímé sportovní dotace bez ohledu na výši dle žádostí jednotlivých sportovních klubů bylo rozhodnuto o snížení cca 10% každému sportovnímu klubu - dotace sportovní z výtěžku hazardu je stanovena ve výši ,00 Kč (podpora TJ/SK dle zásad) - dotace ostatní ( ,00 Kč) - rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených žádostí během roku. - ostatní přímé dotace - na základě žádostí jednotlivých společnosti rozhodnutím vedení jsou v tabulce zohledněny výdaje přímo z rozpočtu SMO. - dochází ke snížení příspěvku Městskému dopravnímu podniku o ,00 Kč - finanční rezervy FARO rezervy, na kterých je během roku rozpočtový pohyb jak navyšováním (např. přijatými dotacemi, kde byly výdaje plně kryty), tak snižováním čerpáním k dokrytí akcí, se kterými nebylo v rámci rozpočtu počítáno. - konzultační a poradenské služby výdaje na služby auditorské společnosti, související přezkumem hospodaření SMO za rok 2015 a případné jiné další konzultace, nutné pro práci odboru. - úroky z úvěrů jsou vypočítány předběžně dle predikce ČNB o vývoji úrokových sazeb.

5 Strana 5 (celkem 9) Odbor školství SKOL (ORJ 0030) ,00 Kč - příspěvek na provoz školských příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a středisko volného času, ZŠ Nový svět) ,00 Kč. - účelové příspěvky PO (MŠ Mnišská rozšířený provoz, SVČ příspěvek na konkrétní jednotlivé akce, které pořádají) ,00 Kč - není uvažováno s půjčkami PO na předfinancování projektů ZŠ Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) ,00 Kč - dotace sociální grantový systém - rezerva, která je rozpouštěna dle doručených a schválených grantů během roku ( ,00 Kč). - příspěvek příspěvkové organizaci Seniorcentrum Opava ,00 Kč je především z důvodu pokrytí odpisů, na straně příjmů by mohl být nařízen odvod z investičního fondu ve výši ,00 Kč - předfinancování pokračujícího projektu Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě ve výši ,00 Kč Odbor majetku OMM (ORJ 0050, 0051, 0052) Oddělení samostatného pracoviště majetku (ORJ 0050) ,00 Kč - pojištění majetku jedná se o výdaje na několik pojistných smluv v rámci celého majetku SMO ,00 Kč - náhrady škod vyplácení spoluúčasti při likvidaci pojistných událostí (pády na namrzlém povrchu komunikací, pády na chodnících, spoluúčast živelního pojištění ,00 Kč) - pohřby osamělých osob ,00 Kč - zóna placeného stání výdaje na základě mandátní smlouvy ( ,00 Kč) a údržba parkovišť ( ,00 Kč) ,00 Kč - opravy a údržba pronajatých kotelen prostředky na údržbu kotelen ve vlastnictví SMO, které jsou pronajaty společnosti OPATHERM a.s ,00 Kč - náklady na zaplacení kupní ceny za zhodnocení pozemků u nemovitosti víceúčelové haly, kterou v roce 2014 koupilo město Opava. Splátka kupní ceny je stanovena splátkovým kalendářem, v roce 2015 jsou výdaje ve výši ,00 Kč (z celkového výdaje ,00 Kč dle smlouvy). - dle výše uvedeného má město Opava od letošního roku ve své správě nemovitost haly, náklady za správu jsou vyčísleny na částku ,00 Kč (naproti tomu jsou refinancované příjmy a příjmy z pronájmu ,00 Kč) Oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051) ,00 Kč - výdaje spojené s nákupem energií na Českomoravské komoditní burze Kladno ,00Kč - podchod elektrika, opravy, úklid, servis výtahu ,00 Kč - měnírna opravy a údržba kulturní památky ,00 Kč - náklady s provozem ZŠ Slavkovská ,00 Kč - sportovní zařízení v majetku SMO tělocvična na Krnovské ulici výdaje na plyn, elektriku, vodu, opravy a údržba, revize ,00 Kč - nebytové hospodářství výdaje na vodu, topení, elektrickou energii, opravy a údržba, servis v budovách Horní náměstí 47, 48, Krnovská 69, 71D, 75A, 75B, 75C, ,00 Kč - běžné výdaje ,00 Kč - péče o vzhled obcí srážková voda stočné ,00 Kč - oprava objektu, ve které je v nájmu společnost Mraveneček ,00 Kč - kryty CO elektrická energie, opravy a údržba ,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na provoz budovy, ve které sídlí Městská policie ,00 Kč

6 Strana 6 (celkem 9) - zastupitelstva částečné výdaje na provoz budovy Horní náměstí 69 II.NP, zasedačka RMO ,00 Kč - činnost místní správy výdaje na provoz budov Horní náměstí 69, 67, Krnovská 71 B, C,D ,00 Kč - náklady spojené s prodejem domů notářské zápisy, odměny pro dražebníky ,00Kč - Švédská kaple výdaje na provoz (elektrická energie, služby, opravy) ,00 Kč - správa majetku byty a nebyty výdaje na provoz - elektrická energie, teplo, voda, opravy a údržba, pravidelné servisní služby ,00 Kč - Slezanka - výdaje na teplo (výdaje budou následně účtovány nájemci) a opravy ,00 Kč - Dukelská kasárna - výdaje na provoz ,00 Kč (elektrická energie, elektrická energie, opravy a stočné ,00 Kč) - úhrada faktury za zavedení systému EPC 1 realizace aktivit vedoucích k energetickým úsporám, roční splátky ,00 Kč, v roce 2015 platba DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti - JSDH požární ochrana výdaje na provoz budov JSDH Opava Kylešovice Hlavní 7/150 a Kateřinky Na Pastvisku ,00 Kč - inzerce, plakátování ,00 Kč - správa parkoviště na Krnovské ,00 Kč - KD Na Rybníčku pravidelné revize a náklady, ke kterým se SMO zavázalo ,00 Kč Oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) ,00 Kč - pronájmy pozemků ,00 Kč - daň z převodu nemovitosti výdaj při prodeji pozemků z majetku SMO, daň z nemovitosti, nacházející se na jiném katastrálním území, kolky ,00 Kč - výkupy pozemků ,00 Kč Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) ,00 Kč - posudky, konzultace, revize výdaje na vypracování znaleckých posudků v souvislosti s vyvlastňováním pozemků (po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění se požaduje po protistraně) ,00 Kč Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) ,00 Kč - výdaje na zpracování územní přípravy a urbanistické studie ( ,00 Kč) - plán udržitelné mobility Opava dokončení projektu ( ,00 Kč) Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) ,00 Kč - poštovné ,00 Kč (služby Doručenky, zpracování poukázek typu A a B, poplatky spojené s provozem frankovacího stroje, kvalifikované časové razítko, tisk poukázek typu A pro FARO) Městská policie MPOL (ORJ 0110) ,00 Kč - prevence spolupráce s dětmi v MŠ a ZŠ - nákup knih, DDM, apod ,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek platy strážníků včetně zákonných odvodů, pracovní oděvy, DDHM, telekomunikační služby, nájemné, školení, voda, teplo, elektrická energie ,00 Kč, z toho mzdy ,00 Kč - městský kamerový systém pronájem optické sítě, pult centrální ochrany, opravy a údržba ,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené se služebními vozidly a motorkami (PHM apod.) ,00 Kč

7 Strana 7 (celkem 9) Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120, 0121, 0122) Samostatné pracoviště a zahraniční vztahy, sekretariáty (ORJ 0120) ,00 Kč - rozvoj služeb MIC nákup propagačních materiálů města Opavy (pohlednice, mapy, suvenýry, inzerce, veletrhy a výstavy cestovního ruchu, ,00 Kč - dotace pro Dolní oblast Vítkovice, závazek ze smlouvy ( ,00 Kč) - zahraniční vztahy tlumočnické a překladatelské práce, ubytování, doprava a pohoštění zahraničních hostů ,000 Kč - monitoring tisku monitorování regionálního tisku, TV a rozhlasového vysílání a internetu ,000 Kč - akce města vzpomínkové akce, velikonoční a vánoční trhy, Den dětí, Opavské kulturní léto, vítání prvňáčků, lampiónový průvod, Dny evropského dědictví, noc otevřených dveří v budově Hlásky ,00 Kč - měsíčník Hláska grafické zpracování včetně tisku a roznosu ,00 Kč - ocenění dobrovolných dárců krve ,00 Kč - ceny města cena Petra Bezruče v rámci Bezručovy Opavy ,00 Kč - konference k dějinám města ,00 Kč - destinační management tur. oblasti Opavské Slezsko ,00 Kč - ediční činnost ,00 Kč - propagace města propagační předměty, party stan, propagace akcí pořádaných SZM ,00 Kč - členské příspěvky příspěvky sdružením, ve kterých je SMO členem ,00 Kč - multimediální prezentace vysílání pořadu U nás ve městě ,00 Kč - implementace komunikační strategie ,00 Kč Samostatné pracoviště kultury (ORJ 0122) ,00 Kč - provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (Slezské divadlo ,00 Kč, OKO ,00 Kč, Knihovna P. Bezruče ,00 Kč) - koncerty vážné hudby honoráře, ubytování a doprava umělců, propagace (Janáčkův máj) ,00 Kč - promenádní koncerty nedělní koncerty na Ptačím vrchu ,00 Kč - varhanní soutěž ,00 Kč - ostatní kulturní činnost doprava, ubytování, honoráře, propagace ,00 Kč - festival Další břehy ,00 Kč - festival Bezručova Opava ,00 Kč Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) ,00 Kč - obnova zeleně výdaje na obnovu zeleně v rámci kompenzace ekologické újmy náhradní výsadba, odborné ošetření stromů ,00 Kč - údržba a likvidace pískovišť ,00 Kč - sběr a svoz komunálního odpadu výdaje spojené se systémem nakládání s komunálním odpadem na území SMO, zajišťovaný Technickými službami Opava (komunál, provoz sběrných míst, separovaný sběr), odstraňování autovraků ,00 Kč - enviromentální výchova ,00 Kč - biologická ochrana města hubení hlodavců a holubů ,00 Kč - útulek pro psy výdaje na provoz městského útulku (voda, energie, léčiva, krmivo) ,00 Kč Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) - řízení realizace IPRM ,00 Kč ,00 Kč

8 Strana 8 (celkem 9) - příprava projektových žádostí vypracování studií proveditelnosti, marketingové analýzy, znalecké posudky, výdaje na publicitu ,00 Kč - Národní síť Zdravých měst různé projekty ,00 Kč - plnění Strategického plánu v oblasti podpory podnikání v Opavě ,00 Kč Odbor živnostenský ZIVN (ORJ 0150) 8.000,00 Kč Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) ,00 Kč - dopravní obslužnost zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Opavy společností TQM holding s.r.o ,00 Kč - posudky, revize, konzultace posudky znalce z hlediska nesouhlasu účastníka řízení zpravidla při zavinění dopravní nehody ,00 Kč Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) ,00 Kč - telekomunikace, ostatní služby připojení k internetu, tvorba směrnic, technická podpora systému včasné intervence, údržba domén ,00 Kč - mapové podklady výdaje spojené s úpravami map ,00 Kč - GIS geografický informační systém konzultace, programování a tvorba, technická podpora, datové práce ,00 Kč - IP Telefonie ,00 Kč - kopírky nákup, pronájmy a pravidelné platby za nasmlouvané počty kopií, údržba a materiál ,00 Kč - programové vybavení smlouvy o technické podpoře IS SMO, licence, operační systémy serverů ,00 Kč - výpočetní technika opravy výp. techniky, nákupy zařízení, obnova notebooků pro zastupitele, spotřební materiál ,00 Kč - www stránky města podpora, hosting, správa domén ,00 Kč - datové schránky obnova kvalifikovaných certifikátů ,00 Kč - Krnovská infrastruktura servisní opravy v datovém centru, technická podpora zařízení, výměna starých záložních zdrojů, doplnění rozvodů ,00 Kč Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) - platby daní a poplatků ,00 Kč ,00 Kč Kancelář tajemníka KTAJ (ORJ 0191, 0192, 0193, 0194) Oddělení hospodářské správy (ORJ 0191) ,00 Kč - nákup nových židlí do obřadní síně KPBO ,00 Kč - výdaje zastupitelé nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, nákup 1 auta ,00 Kč - výdaje místní správa - nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, ochranné pomůcky ,00 Kč - stravenky výdaj za stravenky pro zaměstnance MMO a zaměstnance na veřejně prospěšné práce (VPP) ,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené s užíváním služebních automobilů (zaměstnanci MMO, zastupitelé) ,00 Kč - kancelářské potřeby pro zaměstnance MMO ,00 Kč - cestovné pro zaměstnance MMO i zastupitele SMO ,00 Kč Oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) - povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 Kč ,00 Kč

9 Strana 9 (celkem 9) - služby školení ,00 Kč - správa majetku platy domovnických funkcí včetně zákonných odvodů ,00 Kč - odměny členům zastupitelstva ve vedení města ,00 Kč - ostatní platy refundace ušlých mezd zastupitelů ,00 Kč - sociální fond odměny pro jubilanty dle Kolektivní smlouvy (KS), akce pro důchodce a zaměstnance, sociální výpomoc (včetně zákonných odvodů) a příspěvek na závodní stravování dle KS ,00 Kč - ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce včetně zákonných odvodů ,00 Kč - platy zaměstnanců včetně odvodů ,00 Kč - JSDH Opava Kylešovice mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro členy JSDH ,00 Kč - dále jsou zde například výdaje na mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro zaměstnance v klubech důchodců, na obecně prospěšných pracích, útulku pro psy, rozvoj služeb MIC, Slezanka, KD Na Rybníčku Oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) ,00 Kč - výdaje na nákup materiálu pro odstraňování škod ,00 Kč - soutěž o cenu primátora hasičská soutěž poháry, diplomy, pohoštění a finanční odměna pro první tři místa ,00 Kč - JSDH ,00 Kč - příděl do Zajišťovacího fondu dle zásad ,00 Kč - tvorba rezervy na havarijní situace, nevyčerpaný zbytek bude v rámci finančního vypořádání převeden do Zajišťovacího fondu ,00 Kč Oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) ,00 Kč - posudky, konzultace, revize realizace vybraných zvláště složitých veřejných zakázek ,00Kč Odbory kontroly a interního auditu KONT (ORJ 0210) ,00 Kč Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) ,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Přitažlivé město ,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Kateřinky ,00 Kč kryto použitím revolvingového úvěru - investiční akce mimo dotační projekty ,00 Kč, Technické služby TS (ORJ 0790) ,00 Kč - výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( ,00 Kč), správu a údržbu majetku SMO, který mají TS ve správě Městské části (ORJ ) výpočet dle statutu v tabulce - viz příloha č. 5 Podíl MČ Komárov (ORJ 0800) Malé Hoštice (ORJ 0810) Podvihov (ORJ 0820) Suché Lazce (ORJ 0830) Vávrovice (ORJ 0840) Vlaštovičky (ORJ 0850) Zlatníky (ORJ 0850) Milostovice (ORJ 0860) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY PŘÍJMY Schválený rozpočet rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 658 376 500,00 678 569 370,00 679 319 467,57 1xxx sdílené daně 553 000 000,00 538 300 000,00 531 967 378,06 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY (v Kč) Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Schválený DAŇOVÉ PŘÍJMY 707 859 508,49 679 319 467,57 695 563 532,90 717 549 400,00 730 249 860,00 758 865 108,84 1xxx sdílené

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Plnění příjmů rozpočtu za rok 2014

Plnění příjmů rozpočtu za rok 2014 Závěrečný účet Stratutárního města Opavy za rok 2014 1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2014 rozdíl skutečnost k schválený upravený skutečnost/ upravenému rozpočet rozpočet skutečnost upravený rozpočtu SU

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více