KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a rozpočtovým, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne Zastupitelstvo města Opavy schvaluje Rozpočet na rok Rada SMO schválila návrh rozpočtu SMO na rok 2015 na svém zasedání dne Návrh rozpočtu je rozepsán v příloze č.2 Příjmy a výdaje 2015, kde je rozdělení na příjmy a výdaje v jednotlivých listech. Podrobný rozpis rozpočtu bude připraven v lednu roku 2015 (zpracován v ekonomickém systému GINIS modulu BAR - balancování rozpočtu) a bude jej schvalovat Rada SMO na jednom ze svých zasedání. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY: Výše sdílených daňových příjmů pro rok 2015 je odvozena od skutečnosti plnění těchto příjmů k měsíci srpnu v letech s použitím procentuálního plnění k daného roku. Takto stanovená výše je upravena v návaznosti na očekávaný vývoj celostátního výběru daňových výnosů. Plnění výnosu daní je v příloze č. 3 Daňové příjmy a to ke dni Na příjmu sdílených daní nejsou očekávány nějaké významné a podstatné změny. Další položkou daňových příjmů jsou daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Mezi tyto daňové příjmy patří například: poplatek za komunální odpad, který bude v případě schválení příslušné obecně závazné vyhlášky na ZMO dne navýšen o 99,00 Kč, což bude představovat navýšení na této položce daňových příjmů o cca ,00 Kč, poplatek ze psů, kde nedochází ke změně výše poplatkové povinnosti dle OZV výtěžek z VHP, kde se v návaznosti na plnění v roce 2013 a během roku 2014 se dá předpokládat, že příjem na této položce bude naplněn. Pro rok 2015 je uvažováno s navýšením na celkovou výši ,00 Kč. položky 11xx Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená daň a 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců ve městě Opava k celkovému počtu zaměstnanců ČR. Oproti rozpočtu na rok 2014 je položka navýšena o 4mil. Kč (příjem k ve výši 117,587 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - 60% sdílené daně a 30% záloh patřící výlučně městu. Oproti roku 2014 snížení o 2 mil. Kč na základě plnění v roce 2014 (k příjem ve výši 6,765 mil. Kč). pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně vybírané zvláštní sazbou) - sdílená daň (příjem k ve výši 12,896 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů právnických osob - sdílená daň (příjem k ve výši 118,790 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtově je neutrální vzhledem ke skutečnosti, že je rovněž na straně výdajů a zůstává ve výši 100% obci

2 Strana 2 (celkem 9) položky 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku pol ,00 Kč Daň z přidané hodnoty - sdílená daň (příjem k ve výši 232,718 mil. Kč) položky 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb, např. pol ,00 Kč Poplatek za odnětí zemědělské půdy pol ,00 Kč Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, pro rok 2015 dochází ke změně, navýšení o 99,00 Kč, celkem v rozpočtu navýšení o ,00 Kč pol ,00 Kč Poplatek ze psů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, beze změny, dlouhodobě se neplní, navrženo snížení pol ,00 Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol ,00 Kč Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol ,00 Kč Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, dle plnění v roce 2014 pol ,00 Kč Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol ,00 Kč Odvod z výherních hracích přístrojů, plnění ke dni je 40,531 mil. Kč. pol ,00 Kč Správní poplatky - dle odhadu jednotlivých odborů položky 15xx Majetkové daně pol ,00 Kč Daň z nemovitosti, kde oproti minulým letům nedochází k žádným změnám NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Vycházejí zejména z uzavřených smluv (převážně nájemních), z predikce výnosů ze sankčních plateb, příjmy za prodej separovaného odpadu (příjmy od EKO-KOMU apod.). Dále je zde započítán příjem odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací Opavská kulturní organizace ( ,00 Kč, a Slezské divadlo Opava ( ,00 Kč), dále splátky poskytnutých půjček. položky 21xx Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem pol ,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zóna placeného stání, poskytování služeb v souvislosti s pronájmy bytů a nebytových prostor (ve správě SMO i TS Opava, jsou zároveň ve výdajích). pol ,00 Kč Příjmy z prodeje zboží prodej v Městském informačním centru pol ,00 Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z věcných břemen, poplatky za informace pol ,00 Kč Odvody příspěvkových organizací odvod příspěvkové organizace OKO (2,5 mil. Kč) a Slezské divadlo (6 mil. Kč) z investičního fondu, který je tvořen odpisy majetku. Tyto odpisy jsou podstatně navýšeny z důvodu technických zhodnocení jednotlivých budov, které mají PO ve správě. pol ,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků dle uzavřených smluv, příjem za pronájem pozemků příspěvkové organizace Městské lesy Opava ( ,00 Kč). Oproti loňskému roku (7,74 mil. Kč) dochází k poklesu z důvodu ukončení smluv o nájmu a následnému prodeji (především pozemků pod garážemi). pol ,00 Kč Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí nebo jejich částí - dle uzavřených nájemních smluv (ve správě SMO i TS Opava)

3 Strana 3 (celkem 9) pol ,00 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí pronájem zařízení kotelen OPATHERM pol ,00 Kč Ostatní příjmy z pronájmu majetku nájemné hrobových míst ve správě TSO pol ,00 Kč Příjmy z úroků - úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech pol ,000 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend příjmy z dividend společnosti Elio Slezsko a.s. položky 22xx Přijaté sankční platby a vratky transferů pol ,00 Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o pokuty na jednotlivých odborech MMO, které tyto pokuty vybírají (např. odbor dopravy ,00 Kč) položky 23xx Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy pol ,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náklady řízení exekuce, posudky pro vyvlastnění, náklady řízení živnostenského odboru. pol ,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy příjmy na odboru životního prostředí odměna za provádění separace využitelných složek komunálního odpadu (příjmy od společností EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP) a dále finanční prostředky za prodej separovaných surovin z komunálního odpadu. položky 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků pol ,00 Kč Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací splátky půjčených prostředků ZŠ na předfinancování projektů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: jsou rozpočtovány na základě již uzavřených smluv (včetně příslušného příjmu splátkového prodeje) a připravovaných prodejů. položky 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy pol ,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků vychází z předpokládaných splátek již uzavřených smluv a je záměr o prodeji nových pozemků pol ,00 Kč Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí výše příjmu je tvořena předpokládaným příjmem z pravidelných splátek z prodeje bytů a domů. PŘIJATÉ TRANSFERY: V rámci přijatých transferů se rozpočtuje pouze transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní přijaté transfery se nerozpočtují vzhledem k nejistotě v čase a výši přijetí. V okamžiku přijetí transferů jsou rozpočtovými opatřeními zapojovány do rozpočtu jak na stranu příjmů, tak na stranu výdajů. pol ,00 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (transfer na výkon přenesené působnosti). K výši příspěvku byla ze strany MSK sdělena informace, že tento transfer bude zřejmě ve stejné výši, jako v roce FINANCOVÁNÍ: Snižuje nebo zvyšuje zdroje rozpočtu města. Snižuje rozpočet o závazky města Opavy, představující splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv, a navyšuje o použití těchto zdrojů (přehled úvěrů SMO příloha č. 4 Úvěry). Dále zde navyšuje rozpočet o zapojení zůstatku základního bankovního účtu (ZBÚ) z minulých let. Jedná se o předpokládaný zůstatek ZBÚ z roku 2014, který bude v rámci závěrečného

4 Strana 4 (celkem 9) účtu zapojen do rozpočtu roku Rozpočtově neutrální je tvorba a použití sociálního fondu, nově tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu a Fondu obnovy vodovodů a kanalizací. pol ,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech tvorba a použití sociálního fondu ve výši ,00 Kč, tvorba a použití Zajišťovacího fondu ve výši ,00 Kč, tvorba a použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši ,00 Kč, zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2014 ve výši ,00 Kč a zapojení poskytnutého daru společnosti TEVA jako příspěvku na výstavbu cyklostezky Opava Komárov ,00 Kč.. pol ,00 Kč Použití stávajícího Revolvingového úvěru na financování investičních akcí, spolufinancovaných z EU a SR s tím, že tento úvěr musí být dle platné smlouvy splacen Splácení představuje použití přijatých dotací a zapojení vlastních zdrojů. pol ,00 Kč Úhrada splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátky úvěrů mezi SMO a ČS a.s. na výši 300,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 400,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 23,4 mil. Kč splátky ,00 Kč splátky úvěrů mezi SMO a ČSOB a.s. na výši 280,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 100,0 mil. Kč splátky do výše půjčených prostředků v roce 2015 II. VÝDAJE příloha č. 2, list VÝDAJE V následujícím textu jsou popsány některé z výdajů jednotlivých odborů Odbor finanční a rozpočtový FARO (ORJ 0020) ,00 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce je rozpočtově neutrální, je 100% příjmem obce a je tedy zohledněna i na straně příjmů (v roce 2014 byla ve výši ,00 Kč) - přímá dotace ze sociální oblasti společnosti Preeduk ( ,00 Kč) - dotace kulturní ( ,00 Kč) grantový systém rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených grantů během roku - přímé kulturní dotace Mendlovo gymnázium Opava Cantat je závazek, vyplývající ze smlouvy ( ,00 Kč) - sportovní grantový systém ( ,00 Kč) rezerva, ze které jsou hrazeny sportovní granty - přímé sportovní dotace bez ohledu na výši dle žádostí jednotlivých sportovních klubů bylo rozhodnuto o snížení cca 10% každému sportovnímu klubu - dotace sportovní z výtěžku hazardu je stanovena ve výši ,00 Kč (podpora TJ/SK dle zásad) - dotace ostatní ( ,00 Kč) - rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených žádostí během roku. - ostatní přímé dotace - na základě žádostí jednotlivých společnosti rozhodnutím vedení jsou v tabulce zohledněny výdaje přímo z rozpočtu SMO. - dochází ke snížení příspěvku Městskému dopravnímu podniku o ,00 Kč - finanční rezervy FARO rezervy, na kterých je během roku rozpočtový pohyb jak navyšováním (např. přijatými dotacemi, kde byly výdaje plně kryty), tak snižováním čerpáním k dokrytí akcí, se kterými nebylo v rámci rozpočtu počítáno. - konzultační a poradenské služby výdaje na služby auditorské společnosti, související přezkumem hospodaření SMO za rok 2015 a případné jiné další konzultace, nutné pro práci odboru. - úroky z úvěrů jsou vypočítány předběžně dle predikce ČNB o vývoji úrokových sazeb.

5 Strana 5 (celkem 9) Odbor školství SKOL (ORJ 0030) ,00 Kč - příspěvek na provoz školských příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a středisko volného času, ZŠ Nový svět) ,00 Kč. - účelové příspěvky PO (MŠ Mnišská rozšířený provoz, SVČ příspěvek na konkrétní jednotlivé akce, které pořádají) ,00 Kč - není uvažováno s půjčkami PO na předfinancování projektů ZŠ Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) ,00 Kč - dotace sociální grantový systém - rezerva, která je rozpouštěna dle doručených a schválených grantů během roku ( ,00 Kč). - příspěvek příspěvkové organizaci Seniorcentrum Opava ,00 Kč je především z důvodu pokrytí odpisů, na straně příjmů by mohl být nařízen odvod z investičního fondu ve výši ,00 Kč - předfinancování pokračujícího projektu Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě ve výši ,00 Kč Odbor majetku OMM (ORJ 0050, 0051, 0052) Oddělení samostatného pracoviště majetku (ORJ 0050) ,00 Kč - pojištění majetku jedná se o výdaje na několik pojistných smluv v rámci celého majetku SMO ,00 Kč - náhrady škod vyplácení spoluúčasti při likvidaci pojistných událostí (pády na namrzlém povrchu komunikací, pády na chodnících, spoluúčast živelního pojištění ,00 Kč) - pohřby osamělých osob ,00 Kč - zóna placeného stání výdaje na základě mandátní smlouvy ( ,00 Kč) a údržba parkovišť ( ,00 Kč) ,00 Kč - opravy a údržba pronajatých kotelen prostředky na údržbu kotelen ve vlastnictví SMO, které jsou pronajaty společnosti OPATHERM a.s ,00 Kč - náklady na zaplacení kupní ceny za zhodnocení pozemků u nemovitosti víceúčelové haly, kterou v roce 2014 koupilo město Opava. Splátka kupní ceny je stanovena splátkovým kalendářem, v roce 2015 jsou výdaje ve výši ,00 Kč (z celkového výdaje ,00 Kč dle smlouvy). - dle výše uvedeného má město Opava od letošního roku ve své správě nemovitost haly, náklady za správu jsou vyčísleny na částku ,00 Kč (naproti tomu jsou refinancované příjmy a příjmy z pronájmu ,00 Kč) Oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051) ,00 Kč - výdaje spojené s nákupem energií na Českomoravské komoditní burze Kladno ,00Kč - podchod elektrika, opravy, úklid, servis výtahu ,00 Kč - měnírna opravy a údržba kulturní památky ,00 Kč - náklady s provozem ZŠ Slavkovská ,00 Kč - sportovní zařízení v majetku SMO tělocvična na Krnovské ulici výdaje na plyn, elektriku, vodu, opravy a údržba, revize ,00 Kč - nebytové hospodářství výdaje na vodu, topení, elektrickou energii, opravy a údržba, servis v budovách Horní náměstí 47, 48, Krnovská 69, 71D, 75A, 75B, 75C, ,00 Kč - běžné výdaje ,00 Kč - péče o vzhled obcí srážková voda stočné ,00 Kč - oprava objektu, ve které je v nájmu společnost Mraveneček ,00 Kč - kryty CO elektrická energie, opravy a údržba ,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na provoz budovy, ve které sídlí Městská policie ,00 Kč

6 Strana 6 (celkem 9) - zastupitelstva částečné výdaje na provoz budovy Horní náměstí 69 II.NP, zasedačka RMO ,00 Kč - činnost místní správy výdaje na provoz budov Horní náměstí 69, 67, Krnovská 71 B, C,D ,00 Kč - náklady spojené s prodejem domů notářské zápisy, odměny pro dražebníky ,00Kč - Švédská kaple výdaje na provoz (elektrická energie, služby, opravy) ,00 Kč - správa majetku byty a nebyty výdaje na provoz - elektrická energie, teplo, voda, opravy a údržba, pravidelné servisní služby ,00 Kč - Slezanka - výdaje na teplo (výdaje budou následně účtovány nájemci) a opravy ,00 Kč - Dukelská kasárna - výdaje na provoz ,00 Kč (elektrická energie, elektrická energie, opravy a stočné ,00 Kč) - úhrada faktury za zavedení systému EPC 1 realizace aktivit vedoucích k energetickým úsporám, roční splátky ,00 Kč, v roce 2015 platba DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti - JSDH požární ochrana výdaje na provoz budov JSDH Opava Kylešovice Hlavní 7/150 a Kateřinky Na Pastvisku ,00 Kč - inzerce, plakátování ,00 Kč - správa parkoviště na Krnovské ,00 Kč - KD Na Rybníčku pravidelné revize a náklady, ke kterým se SMO zavázalo ,00 Kč Oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) ,00 Kč - pronájmy pozemků ,00 Kč - daň z převodu nemovitosti výdaj při prodeji pozemků z majetku SMO, daň z nemovitosti, nacházející se na jiném katastrálním území, kolky ,00 Kč - výkupy pozemků ,00 Kč Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) ,00 Kč - posudky, konzultace, revize výdaje na vypracování znaleckých posudků v souvislosti s vyvlastňováním pozemků (po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění se požaduje po protistraně) ,00 Kč Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) ,00 Kč - výdaje na zpracování územní přípravy a urbanistické studie ( ,00 Kč) - plán udržitelné mobility Opava dokončení projektu ( ,00 Kč) Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) ,00 Kč - poštovné ,00 Kč (služby Doručenky, zpracování poukázek typu A a B, poplatky spojené s provozem frankovacího stroje, kvalifikované časové razítko, tisk poukázek typu A pro FARO) Městská policie MPOL (ORJ 0110) ,00 Kč - prevence spolupráce s dětmi v MŠ a ZŠ - nákup knih, DDM, apod ,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek platy strážníků včetně zákonných odvodů, pracovní oděvy, DDHM, telekomunikační služby, nájemné, školení, voda, teplo, elektrická energie ,00 Kč, z toho mzdy ,00 Kč - městský kamerový systém pronájem optické sítě, pult centrální ochrany, opravy a údržba ,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené se služebními vozidly a motorkami (PHM apod.) ,00 Kč

7 Strana 7 (celkem 9) Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120, 0121, 0122) Samostatné pracoviště a zahraniční vztahy, sekretariáty (ORJ 0120) ,00 Kč - rozvoj služeb MIC nákup propagačních materiálů města Opavy (pohlednice, mapy, suvenýry, inzerce, veletrhy a výstavy cestovního ruchu, ,00 Kč - dotace pro Dolní oblast Vítkovice, závazek ze smlouvy ( ,00 Kč) - zahraniční vztahy tlumočnické a překladatelské práce, ubytování, doprava a pohoštění zahraničních hostů ,000 Kč - monitoring tisku monitorování regionálního tisku, TV a rozhlasového vysílání a internetu ,000 Kč - akce města vzpomínkové akce, velikonoční a vánoční trhy, Den dětí, Opavské kulturní léto, vítání prvňáčků, lampiónový průvod, Dny evropského dědictví, noc otevřených dveří v budově Hlásky ,00 Kč - měsíčník Hláska grafické zpracování včetně tisku a roznosu ,00 Kč - ocenění dobrovolných dárců krve ,00 Kč - ceny města cena Petra Bezruče v rámci Bezručovy Opavy ,00 Kč - konference k dějinám města ,00 Kč - destinační management tur. oblasti Opavské Slezsko ,00 Kč - ediční činnost ,00 Kč - propagace města propagační předměty, party stan, propagace akcí pořádaných SZM ,00 Kč - členské příspěvky příspěvky sdružením, ve kterých je SMO členem ,00 Kč - multimediální prezentace vysílání pořadu U nás ve městě ,00 Kč - implementace komunikační strategie ,00 Kč Samostatné pracoviště kultury (ORJ 0122) ,00 Kč - provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (Slezské divadlo ,00 Kč, OKO ,00 Kč, Knihovna P. Bezruče ,00 Kč) - koncerty vážné hudby honoráře, ubytování a doprava umělců, propagace (Janáčkův máj) ,00 Kč - promenádní koncerty nedělní koncerty na Ptačím vrchu ,00 Kč - varhanní soutěž ,00 Kč - ostatní kulturní činnost doprava, ubytování, honoráře, propagace ,00 Kč - festival Další břehy ,00 Kč - festival Bezručova Opava ,00 Kč Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) ,00 Kč - obnova zeleně výdaje na obnovu zeleně v rámci kompenzace ekologické újmy náhradní výsadba, odborné ošetření stromů ,00 Kč - údržba a likvidace pískovišť ,00 Kč - sběr a svoz komunálního odpadu výdaje spojené se systémem nakládání s komunálním odpadem na území SMO, zajišťovaný Technickými službami Opava (komunál, provoz sběrných míst, separovaný sběr), odstraňování autovraků ,00 Kč - enviromentální výchova ,00 Kč - biologická ochrana města hubení hlodavců a holubů ,00 Kč - útulek pro psy výdaje na provoz městského útulku (voda, energie, léčiva, krmivo) ,00 Kč Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) - řízení realizace IPRM ,00 Kč ,00 Kč

8 Strana 8 (celkem 9) - příprava projektových žádostí vypracování studií proveditelnosti, marketingové analýzy, znalecké posudky, výdaje na publicitu ,00 Kč - Národní síť Zdravých měst různé projekty ,00 Kč - plnění Strategického plánu v oblasti podpory podnikání v Opavě ,00 Kč Odbor živnostenský ZIVN (ORJ 0150) 8.000,00 Kč Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) ,00 Kč - dopravní obslužnost zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Opavy společností TQM holding s.r.o ,00 Kč - posudky, revize, konzultace posudky znalce z hlediska nesouhlasu účastníka řízení zpravidla při zavinění dopravní nehody ,00 Kč Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) ,00 Kč - telekomunikace, ostatní služby připojení k internetu, tvorba směrnic, technická podpora systému včasné intervence, údržba domén ,00 Kč - mapové podklady výdaje spojené s úpravami map ,00 Kč - GIS geografický informační systém konzultace, programování a tvorba, technická podpora, datové práce ,00 Kč - IP Telefonie ,00 Kč - kopírky nákup, pronájmy a pravidelné platby za nasmlouvané počty kopií, údržba a materiál ,00 Kč - programové vybavení smlouvy o technické podpoře IS SMO, licence, operační systémy serverů ,00 Kč - výpočetní technika opravy výp. techniky, nákupy zařízení, obnova notebooků pro zastupitele, spotřební materiál ,00 Kč - www stránky města podpora, hosting, správa domén ,00 Kč - datové schránky obnova kvalifikovaných certifikátů ,00 Kč - Krnovská infrastruktura servisní opravy v datovém centru, technická podpora zařízení, výměna starých záložních zdrojů, doplnění rozvodů ,00 Kč Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) - platby daní a poplatků ,00 Kč ,00 Kč Kancelář tajemníka KTAJ (ORJ 0191, 0192, 0193, 0194) Oddělení hospodářské správy (ORJ 0191) ,00 Kč - nákup nových židlí do obřadní síně KPBO ,00 Kč - výdaje zastupitelé nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, nákup 1 auta ,00 Kč - výdaje místní správa - nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, ochranné pomůcky ,00 Kč - stravenky výdaj za stravenky pro zaměstnance MMO a zaměstnance na veřejně prospěšné práce (VPP) ,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené s užíváním služebních automobilů (zaměstnanci MMO, zastupitelé) ,00 Kč - kancelářské potřeby pro zaměstnance MMO ,00 Kč - cestovné pro zaměstnance MMO i zastupitele SMO ,00 Kč Oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) - povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 Kč ,00 Kč

9 Strana 9 (celkem 9) - služby školení ,00 Kč - správa majetku platy domovnických funkcí včetně zákonných odvodů ,00 Kč - odměny členům zastupitelstva ve vedení města ,00 Kč - ostatní platy refundace ušlých mezd zastupitelů ,00 Kč - sociální fond odměny pro jubilanty dle Kolektivní smlouvy (KS), akce pro důchodce a zaměstnance, sociální výpomoc (včetně zákonných odvodů) a příspěvek na závodní stravování dle KS ,00 Kč - ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce včetně zákonných odvodů ,00 Kč - platy zaměstnanců včetně odvodů ,00 Kč - JSDH Opava Kylešovice mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro členy JSDH ,00 Kč - dále jsou zde například výdaje na mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro zaměstnance v klubech důchodců, na obecně prospěšných pracích, útulku pro psy, rozvoj služeb MIC, Slezanka, KD Na Rybníčku Oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) ,00 Kč - výdaje na nákup materiálu pro odstraňování škod ,00 Kč - soutěž o cenu primátora hasičská soutěž poháry, diplomy, pohoštění a finanční odměna pro první tři místa ,00 Kč - JSDH ,00 Kč - příděl do Zajišťovacího fondu dle zásad ,00 Kč - tvorba rezervy na havarijní situace, nevyčerpaný zbytek bude v rámci finančního vypořádání převeden do Zajišťovacího fondu ,00 Kč Oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) ,00 Kč - posudky, konzultace, revize realizace vybraných zvláště složitých veřejných zakázek ,00Kč Odbory kontroly a interního auditu KONT (ORJ 0210) ,00 Kč Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) ,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Přitažlivé město ,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Kateřinky ,00 Kč kryto použitím revolvingového úvěru - investiční akce mimo dotační projekty ,00 Kč, Technické služby TS (ORJ 0790) ,00 Kč - výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( ,00 Kč), správu a údržbu majetku SMO, který mají TS ve správě Městské části (ORJ ) výpočet dle statutu v tabulce - viz příloha č. 5 Podíl MČ Komárov (ORJ 0800) Malé Hoštice (ORJ 0810) Podvihov (ORJ 0820) Suché Lazce (ORJ 0830) Vávrovice (ORJ 0840) Vlaštovičky (ORJ 0850) Zlatníky (ORJ 0850) Milostovice (ORJ 0860) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více