KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a rozpočtovým, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne Zastupitelstvo města Opavy schvaluje Rozpočet na rok Rada SMO schválila návrh rozpočtu SMO na rok 2015 na svém zasedání dne Návrh rozpočtu je rozepsán v příloze č.2 Příjmy a výdaje 2015, kde je rozdělení na příjmy a výdaje v jednotlivých listech. Podrobný rozpis rozpočtu bude připraven v lednu roku 2015 (zpracován v ekonomickém systému GINIS modulu BAR - balancování rozpočtu) a bude jej schvalovat Rada SMO na jednom ze svých zasedání. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY: Výše sdílených daňových příjmů pro rok 2015 je odvozena od skutečnosti plnění těchto příjmů k měsíci srpnu v letech s použitím procentuálního plnění k daného roku. Takto stanovená výše je upravena v návaznosti na očekávaný vývoj celostátního výběru daňových výnosů. Plnění výnosu daní je v příloze č. 3 Daňové příjmy a to ke dni Na příjmu sdílených daní nejsou očekávány nějaké významné a podstatné změny. Další položkou daňových příjmů jsou daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Mezi tyto daňové příjmy patří například: poplatek za komunální odpad, který bude v případě schválení příslušné obecně závazné vyhlášky na ZMO dne navýšen o 99,00 Kč, což bude představovat navýšení na této položce daňových příjmů o cca ,00 Kč, poplatek ze psů, kde nedochází ke změně výše poplatkové povinnosti dle OZV výtěžek z VHP, kde se v návaznosti na plnění v roce 2013 a během roku 2014 se dá předpokládat, že příjem na této položce bude naplněn. Pro rok 2015 je uvažováno s navýšením na celkovou výši ,00 Kč. položky 11xx Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená daň a 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců ve městě Opava k celkovému počtu zaměstnanců ČR. Oproti rozpočtu na rok 2014 je položka navýšena o 4mil. Kč (příjem k ve výši 117,587 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - 60% sdílené daně a 30% záloh patřící výlučně městu. Oproti roku 2014 snížení o 2 mil. Kč na základě plnění v roce 2014 (k příjem ve výši 6,765 mil. Kč). pol ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně vybírané zvláštní sazbou) - sdílená daň (příjem k ve výši 12,896 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů právnických osob - sdílená daň (příjem k ve výši 118,790 mil. Kč) pol ,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtově je neutrální vzhledem ke skutečnosti, že je rovněž na straně výdajů a zůstává ve výši 100% obci

2 Strana 2 (celkem 9) položky 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku pol ,00 Kč Daň z přidané hodnoty - sdílená daň (příjem k ve výši 232,718 mil. Kč) položky 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb, např. pol ,00 Kč Poplatek za odnětí zemědělské půdy pol ,00 Kč Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, pro rok 2015 dochází ke změně, navýšení o 99,00 Kč, celkem v rozpočtu navýšení o ,00 Kč pol ,00 Kč Poplatek ze psů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, beze změny, dlouhodobě se neplní, navrženo snížení pol ,00 Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol ,00 Kč Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol ,00 Kč Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, dle plnění v roce 2014 pol ,00 Kč Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol ,00 Kč Odvod z výherních hracích přístrojů, plnění ke dni je 40,531 mil. Kč. pol ,00 Kč Správní poplatky - dle odhadu jednotlivých odborů položky 15xx Majetkové daně pol ,00 Kč Daň z nemovitosti, kde oproti minulým letům nedochází k žádným změnám NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Vycházejí zejména z uzavřených smluv (převážně nájemních), z predikce výnosů ze sankčních plateb, příjmy za prodej separovaného odpadu (příjmy od EKO-KOMU apod.). Dále je zde započítán příjem odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací Opavská kulturní organizace ( ,00 Kč, a Slezské divadlo Opava ( ,00 Kč), dále splátky poskytnutých půjček. položky 21xx Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem pol ,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zóna placeného stání, poskytování služeb v souvislosti s pronájmy bytů a nebytových prostor (ve správě SMO i TS Opava, jsou zároveň ve výdajích). pol ,00 Kč Příjmy z prodeje zboží prodej v Městském informačním centru pol ,00 Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z věcných břemen, poplatky za informace pol ,00 Kč Odvody příspěvkových organizací odvod příspěvkové organizace OKO (2,5 mil. Kč) a Slezské divadlo (6 mil. Kč) z investičního fondu, který je tvořen odpisy majetku. Tyto odpisy jsou podstatně navýšeny z důvodu technických zhodnocení jednotlivých budov, které mají PO ve správě. pol ,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků dle uzavřených smluv, příjem za pronájem pozemků příspěvkové organizace Městské lesy Opava ( ,00 Kč). Oproti loňskému roku (7,74 mil. Kč) dochází k poklesu z důvodu ukončení smluv o nájmu a následnému prodeji (především pozemků pod garážemi). pol ,00 Kč Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí nebo jejich částí - dle uzavřených nájemních smluv (ve správě SMO i TS Opava)

3 Strana 3 (celkem 9) pol ,00 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí pronájem zařízení kotelen OPATHERM pol ,00 Kč Ostatní příjmy z pronájmu majetku nájemné hrobových míst ve správě TSO pol ,00 Kč Příjmy z úroků - úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech pol ,000 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend příjmy z dividend společnosti Elio Slezsko a.s. položky 22xx Přijaté sankční platby a vratky transferů pol ,00 Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o pokuty na jednotlivých odborech MMO, které tyto pokuty vybírají (např. odbor dopravy ,00 Kč) položky 23xx Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy pol ,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náklady řízení exekuce, posudky pro vyvlastnění, náklady řízení živnostenského odboru. pol ,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy příjmy na odboru životního prostředí odměna za provádění separace využitelných složek komunálního odpadu (příjmy od společností EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP) a dále finanční prostředky za prodej separovaných surovin z komunálního odpadu. položky 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků pol ,00 Kč Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací splátky půjčených prostředků ZŠ na předfinancování projektů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: jsou rozpočtovány na základě již uzavřených smluv (včetně příslušného příjmu splátkového prodeje) a připravovaných prodejů. položky 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy pol ,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků vychází z předpokládaných splátek již uzavřených smluv a je záměr o prodeji nových pozemků pol ,00 Kč Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí výše příjmu je tvořena předpokládaným příjmem z pravidelných splátek z prodeje bytů a domů. PŘIJATÉ TRANSFERY: V rámci přijatých transferů se rozpočtuje pouze transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní přijaté transfery se nerozpočtují vzhledem k nejistotě v čase a výši přijetí. V okamžiku přijetí transferů jsou rozpočtovými opatřeními zapojovány do rozpočtu jak na stranu příjmů, tak na stranu výdajů. pol ,00 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (transfer na výkon přenesené působnosti). K výši příspěvku byla ze strany MSK sdělena informace, že tento transfer bude zřejmě ve stejné výši, jako v roce FINANCOVÁNÍ: Snižuje nebo zvyšuje zdroje rozpočtu města. Snižuje rozpočet o závazky města Opavy, představující splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv, a navyšuje o použití těchto zdrojů (přehled úvěrů SMO příloha č. 4 Úvěry). Dále zde navyšuje rozpočet o zapojení zůstatku základního bankovního účtu (ZBÚ) z minulých let. Jedná se o předpokládaný zůstatek ZBÚ z roku 2014, který bude v rámci závěrečného

4 Strana 4 (celkem 9) účtu zapojen do rozpočtu roku Rozpočtově neutrální je tvorba a použití sociálního fondu, nově tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu a Fondu obnovy vodovodů a kanalizací. pol ,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech tvorba a použití sociálního fondu ve výši ,00 Kč, tvorba a použití Zajišťovacího fondu ve výši ,00 Kč, tvorba a použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši ,00 Kč, zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2014 ve výši ,00 Kč a zapojení poskytnutého daru společnosti TEVA jako příspěvku na výstavbu cyklostezky Opava Komárov ,00 Kč.. pol ,00 Kč Použití stávajícího Revolvingového úvěru na financování investičních akcí, spolufinancovaných z EU a SR s tím, že tento úvěr musí být dle platné smlouvy splacen Splácení představuje použití přijatých dotací a zapojení vlastních zdrojů. pol ,00 Kč Úhrada splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátky úvěrů mezi SMO a ČS a.s. na výši 300,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 400,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 23,4 mil. Kč splátky ,00 Kč splátky úvěrů mezi SMO a ČSOB a.s. na výši 280,0 mil. Kč splátky ,00 Kč 100,0 mil. Kč splátky do výše půjčených prostředků v roce 2015 II. VÝDAJE příloha č. 2, list VÝDAJE V následujícím textu jsou popsány některé z výdajů jednotlivých odborů Odbor finanční a rozpočtový FARO (ORJ 0020) ,00 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce je rozpočtově neutrální, je 100% příjmem obce a je tedy zohledněna i na straně příjmů (v roce 2014 byla ve výši ,00 Kč) - přímá dotace ze sociální oblasti společnosti Preeduk ( ,00 Kč) - dotace kulturní ( ,00 Kč) grantový systém rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených grantů během roku - přímé kulturní dotace Mendlovo gymnázium Opava Cantat je závazek, vyplývající ze smlouvy ( ,00 Kč) - sportovní grantový systém ( ,00 Kč) rezerva, ze které jsou hrazeny sportovní granty - přímé sportovní dotace bez ohledu na výši dle žádostí jednotlivých sportovních klubů bylo rozhodnuto o snížení cca 10% každému sportovnímu klubu - dotace sportovní z výtěžku hazardu je stanovena ve výši ,00 Kč (podpora TJ/SK dle zásad) - dotace ostatní ( ,00 Kč) - rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených žádostí během roku. - ostatní přímé dotace - na základě žádostí jednotlivých společnosti rozhodnutím vedení jsou v tabulce zohledněny výdaje přímo z rozpočtu SMO. - dochází ke snížení příspěvku Městskému dopravnímu podniku o ,00 Kč - finanční rezervy FARO rezervy, na kterých je během roku rozpočtový pohyb jak navyšováním (např. přijatými dotacemi, kde byly výdaje plně kryty), tak snižováním čerpáním k dokrytí akcí, se kterými nebylo v rámci rozpočtu počítáno. - konzultační a poradenské služby výdaje na služby auditorské společnosti, související přezkumem hospodaření SMO za rok 2015 a případné jiné další konzultace, nutné pro práci odboru. - úroky z úvěrů jsou vypočítány předběžně dle predikce ČNB o vývoji úrokových sazeb.

5 Strana 5 (celkem 9) Odbor školství SKOL (ORJ 0030) ,00 Kč - příspěvek na provoz školských příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a středisko volného času, ZŠ Nový svět) ,00 Kč. - účelové příspěvky PO (MŠ Mnišská rozšířený provoz, SVČ příspěvek na konkrétní jednotlivé akce, které pořádají) ,00 Kč - není uvažováno s půjčkami PO na předfinancování projektů ZŠ Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) ,00 Kč - dotace sociální grantový systém - rezerva, která je rozpouštěna dle doručených a schválených grantů během roku ( ,00 Kč). - příspěvek příspěvkové organizaci Seniorcentrum Opava ,00 Kč je především z důvodu pokrytí odpisů, na straně příjmů by mohl být nařízen odvod z investičního fondu ve výši ,00 Kč - předfinancování pokračujícího projektu Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě ve výši ,00 Kč Odbor majetku OMM (ORJ 0050, 0051, 0052) Oddělení samostatného pracoviště majetku (ORJ 0050) ,00 Kč - pojištění majetku jedná se o výdaje na několik pojistných smluv v rámci celého majetku SMO ,00 Kč - náhrady škod vyplácení spoluúčasti při likvidaci pojistných událostí (pády na namrzlém povrchu komunikací, pády na chodnících, spoluúčast živelního pojištění ,00 Kč) - pohřby osamělých osob ,00 Kč - zóna placeného stání výdaje na základě mandátní smlouvy ( ,00 Kč) a údržba parkovišť ( ,00 Kč) ,00 Kč - opravy a údržba pronajatých kotelen prostředky na údržbu kotelen ve vlastnictví SMO, které jsou pronajaty společnosti OPATHERM a.s ,00 Kč - náklady na zaplacení kupní ceny za zhodnocení pozemků u nemovitosti víceúčelové haly, kterou v roce 2014 koupilo město Opava. Splátka kupní ceny je stanovena splátkovým kalendářem, v roce 2015 jsou výdaje ve výši ,00 Kč (z celkového výdaje ,00 Kč dle smlouvy). - dle výše uvedeného má město Opava od letošního roku ve své správě nemovitost haly, náklady za správu jsou vyčísleny na částku ,00 Kč (naproti tomu jsou refinancované příjmy a příjmy z pronájmu ,00 Kč) Oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051) ,00 Kč - výdaje spojené s nákupem energií na Českomoravské komoditní burze Kladno ,00Kč - podchod elektrika, opravy, úklid, servis výtahu ,00 Kč - měnírna opravy a údržba kulturní památky ,00 Kč - náklady s provozem ZŠ Slavkovská ,00 Kč - sportovní zařízení v majetku SMO tělocvična na Krnovské ulici výdaje na plyn, elektriku, vodu, opravy a údržba, revize ,00 Kč - nebytové hospodářství výdaje na vodu, topení, elektrickou energii, opravy a údržba, servis v budovách Horní náměstí 47, 48, Krnovská 69, 71D, 75A, 75B, 75C, ,00 Kč - běžné výdaje ,00 Kč - péče o vzhled obcí srážková voda stočné ,00 Kč - oprava objektu, ve které je v nájmu společnost Mraveneček ,00 Kč - kryty CO elektrická energie, opravy a údržba ,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na provoz budovy, ve které sídlí Městská policie ,00 Kč

6 Strana 6 (celkem 9) - zastupitelstva částečné výdaje na provoz budovy Horní náměstí 69 II.NP, zasedačka RMO ,00 Kč - činnost místní správy výdaje na provoz budov Horní náměstí 69, 67, Krnovská 71 B, C,D ,00 Kč - náklady spojené s prodejem domů notářské zápisy, odměny pro dražebníky ,00Kč - Švédská kaple výdaje na provoz (elektrická energie, služby, opravy) ,00 Kč - správa majetku byty a nebyty výdaje na provoz - elektrická energie, teplo, voda, opravy a údržba, pravidelné servisní služby ,00 Kč - Slezanka - výdaje na teplo (výdaje budou následně účtovány nájemci) a opravy ,00 Kč - Dukelská kasárna - výdaje na provoz ,00 Kč (elektrická energie, elektrická energie, opravy a stočné ,00 Kč) - úhrada faktury za zavedení systému EPC 1 realizace aktivit vedoucích k energetickým úsporám, roční splátky ,00 Kč, v roce 2015 platba DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti - JSDH požární ochrana výdaje na provoz budov JSDH Opava Kylešovice Hlavní 7/150 a Kateřinky Na Pastvisku ,00 Kč - inzerce, plakátování ,00 Kč - správa parkoviště na Krnovské ,00 Kč - KD Na Rybníčku pravidelné revize a náklady, ke kterým se SMO zavázalo ,00 Kč Oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) ,00 Kč - pronájmy pozemků ,00 Kč - daň z převodu nemovitosti výdaj při prodeji pozemků z majetku SMO, daň z nemovitosti, nacházející se na jiném katastrálním území, kolky ,00 Kč - výkupy pozemků ,00 Kč Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) ,00 Kč - posudky, konzultace, revize výdaje na vypracování znaleckých posudků v souvislosti s vyvlastňováním pozemků (po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění se požaduje po protistraně) ,00 Kč Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) ,00 Kč - výdaje na zpracování územní přípravy a urbanistické studie ( ,00 Kč) - plán udržitelné mobility Opava dokončení projektu ( ,00 Kč) Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) ,00 Kč - poštovné ,00 Kč (služby Doručenky, zpracování poukázek typu A a B, poplatky spojené s provozem frankovacího stroje, kvalifikované časové razítko, tisk poukázek typu A pro FARO) Městská policie MPOL (ORJ 0110) ,00 Kč - prevence spolupráce s dětmi v MŠ a ZŠ - nákup knih, DDM, apod ,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek platy strážníků včetně zákonných odvodů, pracovní oděvy, DDHM, telekomunikační služby, nájemné, školení, voda, teplo, elektrická energie ,00 Kč, z toho mzdy ,00 Kč - městský kamerový systém pronájem optické sítě, pult centrální ochrany, opravy a údržba ,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené se služebními vozidly a motorkami (PHM apod.) ,00 Kč

7 Strana 7 (celkem 9) Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120, 0121, 0122) Samostatné pracoviště a zahraniční vztahy, sekretariáty (ORJ 0120) ,00 Kč - rozvoj služeb MIC nákup propagačních materiálů města Opavy (pohlednice, mapy, suvenýry, inzerce, veletrhy a výstavy cestovního ruchu, ,00 Kč - dotace pro Dolní oblast Vítkovice, závazek ze smlouvy ( ,00 Kč) - zahraniční vztahy tlumočnické a překladatelské práce, ubytování, doprava a pohoštění zahraničních hostů ,000 Kč - monitoring tisku monitorování regionálního tisku, TV a rozhlasového vysílání a internetu ,000 Kč - akce města vzpomínkové akce, velikonoční a vánoční trhy, Den dětí, Opavské kulturní léto, vítání prvňáčků, lampiónový průvod, Dny evropského dědictví, noc otevřených dveří v budově Hlásky ,00 Kč - měsíčník Hláska grafické zpracování včetně tisku a roznosu ,00 Kč - ocenění dobrovolných dárců krve ,00 Kč - ceny města cena Petra Bezruče v rámci Bezručovy Opavy ,00 Kč - konference k dějinám města ,00 Kč - destinační management tur. oblasti Opavské Slezsko ,00 Kč - ediční činnost ,00 Kč - propagace města propagační předměty, party stan, propagace akcí pořádaných SZM ,00 Kč - členské příspěvky příspěvky sdružením, ve kterých je SMO členem ,00 Kč - multimediální prezentace vysílání pořadu U nás ve městě ,00 Kč - implementace komunikační strategie ,00 Kč Samostatné pracoviště kultury (ORJ 0122) ,00 Kč - provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (Slezské divadlo ,00 Kč, OKO ,00 Kč, Knihovna P. Bezruče ,00 Kč) - koncerty vážné hudby honoráře, ubytování a doprava umělců, propagace (Janáčkův máj) ,00 Kč - promenádní koncerty nedělní koncerty na Ptačím vrchu ,00 Kč - varhanní soutěž ,00 Kč - ostatní kulturní činnost doprava, ubytování, honoráře, propagace ,00 Kč - festival Další břehy ,00 Kč - festival Bezručova Opava ,00 Kč Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) ,00 Kč - obnova zeleně výdaje na obnovu zeleně v rámci kompenzace ekologické újmy náhradní výsadba, odborné ošetření stromů ,00 Kč - údržba a likvidace pískovišť ,00 Kč - sběr a svoz komunálního odpadu výdaje spojené se systémem nakládání s komunálním odpadem na území SMO, zajišťovaný Technickými službami Opava (komunál, provoz sběrných míst, separovaný sběr), odstraňování autovraků ,00 Kč - enviromentální výchova ,00 Kč - biologická ochrana města hubení hlodavců a holubů ,00 Kč - útulek pro psy výdaje na provoz městského útulku (voda, energie, léčiva, krmivo) ,00 Kč Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) - řízení realizace IPRM ,00 Kč ,00 Kč

8 Strana 8 (celkem 9) - příprava projektových žádostí vypracování studií proveditelnosti, marketingové analýzy, znalecké posudky, výdaje na publicitu ,00 Kč - Národní síť Zdravých měst různé projekty ,00 Kč - plnění Strategického plánu v oblasti podpory podnikání v Opavě ,00 Kč Odbor živnostenský ZIVN (ORJ 0150) 8.000,00 Kč Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) ,00 Kč - dopravní obslužnost zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Opavy společností TQM holding s.r.o ,00 Kč - posudky, revize, konzultace posudky znalce z hlediska nesouhlasu účastníka řízení zpravidla při zavinění dopravní nehody ,00 Kč Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) ,00 Kč - telekomunikace, ostatní služby připojení k internetu, tvorba směrnic, technická podpora systému včasné intervence, údržba domén ,00 Kč - mapové podklady výdaje spojené s úpravami map ,00 Kč - GIS geografický informační systém konzultace, programování a tvorba, technická podpora, datové práce ,00 Kč - IP Telefonie ,00 Kč - kopírky nákup, pronájmy a pravidelné platby za nasmlouvané počty kopií, údržba a materiál ,00 Kč - programové vybavení smlouvy o technické podpoře IS SMO, licence, operační systémy serverů ,00 Kč - výpočetní technika opravy výp. techniky, nákupy zařízení, obnova notebooků pro zastupitele, spotřební materiál ,00 Kč - www stránky města podpora, hosting, správa domén ,00 Kč - datové schránky obnova kvalifikovaných certifikátů ,00 Kč - Krnovská infrastruktura servisní opravy v datovém centru, technická podpora zařízení, výměna starých záložních zdrojů, doplnění rozvodů ,00 Kč Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) - platby daní a poplatků ,00 Kč ,00 Kč Kancelář tajemníka KTAJ (ORJ 0191, 0192, 0193, 0194) Oddělení hospodářské správy (ORJ 0191) ,00 Kč - nákup nových židlí do obřadní síně KPBO ,00 Kč - výdaje zastupitelé nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, nákup 1 auta ,00 Kč - výdaje místní správa - nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, ochranné pomůcky ,00 Kč - stravenky výdaj za stravenky pro zaměstnance MMO a zaměstnance na veřejně prospěšné práce (VPP) ,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené s užíváním služebních automobilů (zaměstnanci MMO, zastupitelé) ,00 Kč - kancelářské potřeby pro zaměstnance MMO ,00 Kč - cestovné pro zaměstnance MMO i zastupitele SMO ,00 Kč Oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) - povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 Kč ,00 Kč

9 Strana 9 (celkem 9) - služby školení ,00 Kč - správa majetku platy domovnických funkcí včetně zákonných odvodů ,00 Kč - odměny členům zastupitelstva ve vedení města ,00 Kč - ostatní platy refundace ušlých mezd zastupitelů ,00 Kč - sociální fond odměny pro jubilanty dle Kolektivní smlouvy (KS), akce pro důchodce a zaměstnance, sociální výpomoc (včetně zákonných odvodů) a příspěvek na závodní stravování dle KS ,00 Kč - ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce včetně zákonných odvodů ,00 Kč - platy zaměstnanců včetně odvodů ,00 Kč - JSDH Opava Kylešovice mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro členy JSDH ,00 Kč - dále jsou zde například výdaje na mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro zaměstnance v klubech důchodců, na obecně prospěšných pracích, útulku pro psy, rozvoj služeb MIC, Slezanka, KD Na Rybníčku Oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) ,00 Kč - výdaje na nákup materiálu pro odstraňování škod ,00 Kč - soutěž o cenu primátora hasičská soutěž poháry, diplomy, pohoštění a finanční odměna pro první tři místa ,00 Kč - JSDH ,00 Kč - příděl do Zajišťovacího fondu dle zásad ,00 Kč - tvorba rezervy na havarijní situace, nevyčerpaný zbytek bude v rámci finančního vypořádání převeden do Zajišťovacího fondu ,00 Kč Oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) ,00 Kč - posudky, konzultace, revize realizace vybraných zvláště složitých veřejných zakázek ,00Kč Odbory kontroly a interního auditu KONT (ORJ 0210) ,00 Kč Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) ,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Přitažlivé město ,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Kateřinky ,00 Kč kryto použitím revolvingového úvěru - investiční akce mimo dotační projekty ,00 Kč, Technické služby TS (ORJ 0790) ,00 Kč - výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( ,00 Kč), správu a údržbu majetku SMO, který mají TS ve správě Městské části (ORJ ) výpočet dle statutu v tabulce - viz příloha č. 5 Podíl MČ Komárov (ORJ 0800) Malé Hoštice (ORJ 0810) Podvihov (ORJ 0820) Suché Lazce (ORJ 0830) Vávrovice (ORJ 0840) Vlaštovičky (ORJ 0850) Zlatníky (ORJ 0850) Milostovice (ORJ 0860) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY PŘÍJMY Schválený rozpočet rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 658 376 500,00 678 569 370,00 679 319 467,57 1xxx sdílené daně 553 000 000,00 538 300 000,00 531 967 378,06 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016 Příloha č. 1 Daňové příjmy 758 632 700,00 Nedaňové příjmy 112 796 400,00 Kapitálové příjmy 72 084 000,00 Přijaté transfery 54 200 000,00 Krátkodobé financování -3 520 000,00 Dlouhodobé financování -69

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více