Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS"

Transkript

1 Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

2 Obsah 1. ÚVOD str ZÁKLADNÍ INFORMACE str VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str ZPRÁVY O ČINNOSTI ZA ROK 2014, PLÁNY NA ROK 2015 str PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB str FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB str ZÁVĚR str. 22 2

3 1. ÚVOD V roce 2014 jsme se naplno věnovali poskytování kvalitních sociálních služeb a snažili se hledat nové cesty a řešení tam, kde je potřeba zdokonalení. Jako každý rok jsme se potýkali s neočekávanými událostmi, které ovlivňovaly naši práci, ale všechny jsme se snažili zvládnout profesionálně a tak můžeme říct, že také ten minulý rok byl rokem úspěšným. Všechny registrované sociální služby byly zapojeny v projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v rámci něhož byly vyplňovány rozsáhlé dotazníky a následně realizována diskuzní fóra pro oblasti služeb. Zapojili jsme se také do dvou vzdělávacích projektů realizovaných externími subjekty, což přineslo velice kvalitní vzdělávací aktivity pro naše pracovníky a zároveň úsporu prostředků města, poněvadž náklady byly hrazeny z Evropského sociálního fondu. Minulý rok byl doposud nejúspěšnější z pohledu získávání dotačních zdrojů. Na provoz Klubu Kryt jsme z Individuálního projektu MSK a dotačního programu MPSV získali celkově částku Kč, což znamenalo téměř stoprocentní financování provozu služby. Významně vyšší dotaci jsme získali také na pečovatelskou službu ( Kč) a meziročně srovnatelnou částku na terénní sociální práci ( Kč). Celkově tedy Kč. V oblasti práce se seniory jsme v pečovatelské službě mimo běžnou činnost analyzovali potřebnost pořízení kompenzačních pomůcek, zaměřili se na zvyšování odborných dovedností pracovníků a mapovali možnost rozšíření časové dostupnosti našich služeb. V činnosti Klubu důchodců jsme šli cestou spolupráce, ať už to bylo s Městskou knihovnou a místními seniorskými organizacemi, tak také navázáním kooperace s Klubem důchodců a přátel na Kopané. V roce 2015 budeme tuto spolupráci dále rozvíjet. V oblasti práce s mládeží jsme s NZDM Klub Kryt úspěšně pokračovali ve spolupráci s firmou Euforall a realizovali mnohé společné projekty jako lední puťák, výuku angličtiny či lyžařský kurz. Mimo tyto aktivity jsme věnovali značné úsilí opětovné stabilizaci nového pracovního týmu a snažili se poskytovat poradenství našim klientům na nejvyšší úrovni. Při práci s osobami ohroženými soc. vyloučením jsme nalézali možnosti prohlubování spolupráce se zainteresovanými subjekty, jako např. s bytovým oddělením OISOM, kdy se intenzivní podporou klientů podařilo předejít vystěhování. Sledovali jsme připravované změny v sociální oblasti, zejména změnu zákona o hmotné nouzi, a věříme, že se v novém roce podaří nastavit lépe fungující systém, který zároveň nesníží dostupnost bydlení pro osoby z cílové skupiny. V roce 2014 jsme čím dál častěji na celostátní úrovni slýchali o oblasti sociálního bydlení. Protože již mnoho let hledáme řešení pro naši dosluhující azylovou ubytovnu, vnímali jsme zde příležitost, jak se s problémem vypořádat v rámci připravovaných parametrů a za přispění externích zdrojů. Intenzivně jsme se tedy touto problematikou zabývali, zjišťovali informace o připravovaných legislativních změnách a vytvořili podstatné obrysy naší koncepce řešení azylové ubytovny spolu s nastavením systému sociálního bydlení v rámci celkové bytové politiky města. V roce 2015 budeme chtít na této oblasti intenzivně pracovat, 3

4 ustanovit projektový tým, předložit závěry orgánům místní samosprávy a v ideálním případě také začít realizovat dotační projekt. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE NÁZEV ORGANIZACE ADRESA ADRESA SÍDLA Město Frenštát pod Radhoštěm, organizační složka Středisko sociálních služeb nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm Kalusova 1170, Frenštát pod Radhoštěm IČ, DIČ , CZ STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE VEDOUCÍ Mgr. Zdeňka Leščišinová Ing. Jan Zvoníček TEL , , WEB Vysvětlení zkratek použitých ve zprávě: PS pečovatelská služba KK nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kryt AU azylová ubytovna TSP terénní sociální práce OSSSS, SSS, středisko organizační složka Středisko sociálních služeb DZU dům zvláštního určení MPSV Ministerstvo práce a sociálních věci MSK Moravskoslezský kraj OSV, OISOM MÚ odbor sociálních věcí, odbor investic a zprávy obecního majetku Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ Pečovatelská služba, DZU Pečovatelská služba je sociální službou (číslo registrace ) a poskytuje sociální služby dle zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách. Veřejný závazek služby je zveřejněn na internetových stránkách Sídlo: Rožnovská 346, Frenštát pod Radhoštěm Domy zvláštní určení (DZU) slouží pro bydlení seniorů, příp. zdravotně znevýhodněných spoluobčanů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje celodenní péči. Přestože správa nemovitostí ani přidělování a pronajímaní bytů v DZU nenaleží do kompetence OSSSS, existují mnohé další činnosti související s bydlením v těchto domech, které jsou důležitou součástí práce střediska. Jedná se zejména o předávání informací ve směru MÚ - DZU a naopak, poradenství 4

5 v řešení různých sousedských problémů, účast v samosprávě nájemníků DZU, vyřizování různých žádostí, organizace volnočasových aktivit a další. Terénní sociální práce Terénní sociální práce je sociální službou (číslo registrace ) a poskytuje sociální služby dle zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách. Veřejný závazek služby je zveřejněn na internetových stránkách Sídlo: Rožnovská 346, Frenštát pod Radhoštěm Klub Kryt NZDM Klub Kryt je sociální službou (číslo registrace ) a poskytuje sociální služby dle zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách. Veřejný závazek služby je zveřejněn na internetových stránkách Sídlo: nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm Azylová ubytovna s noclehárnou Azylová ubytovna s noclehárnou poskytuje ubytování lidem bez přístřeší. Azylová ubytovna ani noclehárna nejsou sociálními službami. Další informace jsou uvedeny na Sídlo: Na Nivách 1929, Frenštát pod Radhoštěm Klub důchodců Klub důchodců slouží pro společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost návštěvníků klubu. Klub důchodců není sociální službou. Další informace jsou uvedeny na Sídlo: Kalusova 1170, Frenštát pod Radhoštěm Další činnosti Mimo práci jednotlivých složek Střediska patří do náplně jeho činností také další aktivity související se sociální problematikou ve městě. Jedná se například o zapojení v komunitním plánování soc. služeb, řešení problematiky sociálního bydlení, nových sociálních služeb, zapojení v oblasti prevence kriminality a další. 5

6 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI ZA ROK 2014, PLÁNY NA ROK PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, DZU Zhodnocení činnosti V roce jsme pokračovali v naplňování poslání pečovatelské služby (dále též jen PS) v souladu s principy poskytování PS a zákonem o sociálních službách. PS měla jako každý rok nastaveny dílčí cíle pro rozvoj služby, které v průběhu roku naplňovala. Jedním z cílů bylo dovybavení PS kompenzačními pomůckami. V průběhu roku se tým pracovníků PS opakovaně zabýval otázkou vhodných kompenzačních pomůcek pro využití při terénní práci pečovatelek a také otázkou potřebnosti a využitelnosti zvedáku do vany. Při osobní konzultaci s poradcem nám byly předvedeny vhodné pomůcky do terénu, sloužící ke zvedání uživatelů, přesunům apod. Pracovníci také absolvovali školení na téma Nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem. Dospěli jsme k závěru, že prezentované pomůcky nejsou špatné, ale nebyly by náležitě (z hlediska četnosti) využity s ohledem na jejich pořizovací cenu. Pečovatelka si musí v dané situaci poradit a většinou nemá po ruce žádnou pomůcku. Vhodné by bylo, kdyby takovou pomůcku měl uživatel v domácnosti, pečovatelka by ji měla hned po ruce. Většinou si pečovatelka poradí i bez specializačních pomůcek např. s pomocí prostěradla, židle atd. jak tomu bylo i doposud. Pokud uživatel upadne a něco ho bolí, není vhodné s ním manipulovat, nevíme, jestli si něco nezlomil. Tým se shodl i na tom, že nebudeme pořizovat zvedák do vany, neboť za dobu co byl PS zapůjčen (6 měsíců) se nenaskytla opakovaná potřeba využití zvedáku u uživatelů v terénu (v jejich domácnosti). Byl využit pouze 1x uživatelkou ve středisku osobní hygieny, ta však následně službu ukončila. Dalším ze stálých cílů je hodnocení poskytované služby a zjišťování spokojenosti uživatelů. Nástrojem pro získání těchto informací jsou osobní pohovory s uživateli, tzv. mezisložková kontrola a dále také podněty a zpětná vazba od příbuzných, opatrovníků a nejbližších osob uživatelů. Všechna tato hlediska jsou ve výsledku zhodnocena. Po ročním vyhodnocení všech výše uvedených způsobů zjišťování kvality PS lze konstatovat, že uživatelé pozitivně hodnotí PS a přístup jejích pracovníků a jsou spokojeni s nastavením a poskytováním služby. Velmi chválili individuální přístup pečovatelek a jejich ochotu a vstřícnost se domluvit a zajistit i služby navíc. Oslovení klienti vnímají pozitivně také koordinovanou spolupráci s rodinou. Zabývali jsme se také mapováním potřebnosti PS. Nástrojem byly dotazníky zaměřené na zjištění potřebnosti PS o víkendech a v podvečerních hodinách. V průběhu roku dostali uživatelé PS několikrát možnost se vyjádřit k této věci nejen prostřednictvím dotazníkového šetření, ale rovněž v rámci osobních rozhovorů či podáním podnětu. Ze všech dotázaných vyjádřilo 5 uživatelů potřebu zajištění služby mimo stanovenou provozní dobu. Rozhovorem bylo zjištěno, že uživatelé mimo provozní dobu využívají pomoci svých blízkých nebo i agentury, z toho dva by výjimečně dle aktuálního zdravotního stavu využili služeb mimo provozní dobu PS. Zatím nebyla přijata opatření, neboť i přes uvedené skutečnosti zájem není takový, aby bylo v současné době hospodárné provozní dobu rozšiřovat. Na konci roku 2014 proběhlo setkání vedení města s uživateli PS a obyvateli DZU Rožnovská a Martinská čtvrť. Uživatelé PS a obyvatelé měli možnost se vyjádřit a vznést dotaz nejen k poskytování PS, ale také k záležitostem týkajícím se bydlení v DZU a 6

7 dalšímu dění ve městě. Dotazy se týkaly technických záležitostí (nefunkční rozhlas a domovní zvonky aj.), zvýšení nájemného, požadavku na pochůzky Městské policie mezi domy, nebo mytí oken. Průběžně jsme klienty a veřejnost informovali o službě roznosem letáčků a v červnu jsme se prezentovali na Dni města. PS se v říjnu připojila k celostátnímu dni otevřených dveří organizovanému Asociací poskytovatelů sociálních služeb a také prezentovala svou činnost při příležitosti mezinárodního dne seniorů. Pokračovali jsme v předávání zkušeností a informací při pravidelném pracovním setkávání vedoucích PS z Kopřivnice, Studénky, Frýdlantu n. O. a Frýdku-Místku. V průběhu roku probíhala kontrola vnitřních předpisů včetně metodik standardů kvality sociálních služeb. Dané předpisy včetně metodik byly v průběhu roku dle potřeby aktualizovány. Oblast personální Pečovatelskou službu v roce 2014 zajišťovalo 5 pracovnic na 3,95 úvazku a 1 vedoucí/sociální pracovnice, jejíž funkce je kumulovaná s pozicí metodičky sociální práce pro OSSSS. V průběhu roku nenastaly žádné personální změny. Pracovníci PS byli v tomto roce zapojeni do dvou vzdělávacích projektů Kvalitně v terénní péči a Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v Moravskoslezském kraji. V rámci projektů byli zapojeni do následujících kurzů zaměřených na různá témata, která souvisela s výkonem v pečovatelské službě: Praktické zkušenosti v terénní sociální práci; Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality?, Některé právní otázky v práci v sociálních službách, Komunikační dovednosti (2 denní), Individuální plánování pro ambulantní a terénní službu (2 denní, účastnili se všichni pracovníci PS), Práce s klienty s různými typy demence (účastnili se všichni pracovníci PS); Vyhoření není totéž co únava; Život člověka s duševním onemocněním, Asertivní komunikace, Manipulace s imobilním klientem; Plánování v sociálních službách pro terénní službu, Tvorba a vedení týmů, Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás!, Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky, Dokumentace o poskytování sociální služby, Stížnosti na kvalitu nebo poskytování SS, Kurz individualizace sociálních služeb pro pracovníky řídící proces změny. Pečovatelky se také průběžně účastní pravidelných supervizních setkání s externím supervizorem. Prostřednictvím vzdělávání a supervize usilujeme o zvýšení profesionality a efektivity práce všech zaměstnanců, o jejich profesní i osobnostní růst, předcházení syndromu vyhoření a vyrovnání se s profesní zátěží v pomáhající profesi. Ostatní aktivity 2014 Uživatelé PS a další obyvatelé DZU se měli možnost i v tomto roce setkávat na kulturních akcích podporovaných střediskem. V březnu to byl Mezinárodní den žen a v dubnu Velikonoční posezení, při kterých k poslechu a tanci zahrál a zazpíval pan Bohumír Holub. V květnu se lidé mohli potkat na Dni matek, při kterém vystoupily děti z MŠ a předaly kytičku všem maminkám a babičkám. V červnu byla možnost setkat se na Vaječině a v září na Guláši s posezením při živé hudbě. V prosinci se konal již tradiční Vánoční koncert Základní umělecké školy spojený s Vánočním posezením u harmoniky s tombolou. Ze zpětných ohlasů víme, že se akce velmi líbily a je o ně zájem. 7

8 Podpořili jsme rozšíření akcí pořádaných Klubem důchodců o besedy, když v listopadu byla v DZU Rožnovská realizována beseda s PhDr. Liborem Knězkem na téma Frenštátsko, jeho historie, tradice a lidé v něm a v prosinci ve spolupráci s odborem živností a přestupků beseda na téma Ochrana práv spotřebitelů. Vedoucí PS se účastnila schůzek v pracovní i řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb. Co se týče zázemí peč. služby, podařilo se nám v roce 2014 revitalizovat prádelnu, kde byly ve špatném stavu podlaha a odpady praček a rozvody světel (zednické práce, odpady, nová podlaha, výměna světel, rozvody). Během celého roku probíhaly pravidelné týdenní společné porady zaměstnanců PS, které byly zaměřeny na pracovní, metodické a klientské záležitosti. Uživatelé, příjem za služby Počet uživatelů v roce 2014 byl 84, 48 žen a 36 mužů, z toho 15 nových uživatelů a 20 ukončených poskytování služby. Důvodem ukončení služby byla úmrtí uživatelů, ukončení poskytovatelem z důvodu dlouhodobého nevyužívání a na základě výpovědi uživatele. V průběhu roku byli někteří uživatelé hospitalizováni, z toho několik opakovaně a dlouhodobě. U dalších uživatelů došlo k jejich úmrtí a služba byla ukončena. Vzhledem k tomu, že se jednalo o klienty s vyšší mírou podpory PS, lze si tímto vysvětlit mírný pokles příjmů také v tomto roce, přestože počet uživatelů se nezměnil. I přes pokles příjmů je stále zájem z řad veřejnosti o naše služby, zejména při zajištění stravy a následném dovozu, podání stravy, pomoci při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti. rok Přehled počtu uživatelů a příjmů za PS v letech celkový počet uživatelů uživatelé PS zdarma * příjmy od uživatelů bezplatná PS* * peč. služba zdarma dle 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve znění pozdějších předpisů (účastníci odboje, osoby účastny rehabilitace, osoby zařazené v táboře nucených prací) 8

9 Plány a aktivity pro rok 2015 Dovybavení kompenzačními pomůckami sloužícími k usnadnění osobní hygieny uživatelů (např. výměna sedátka ve sprše či jiné). Kontrola dodržování vnitřních předpisů včetně metodik standardů kvality sociálních služeb a jejich případná aktualizace; Zjišťování spokojenosti uživatelů; Pokračování v metodické podpoře v rámci pracovního setkání okolních PS. Zvýšení informovanosti klientů a veřejnosti o službě (roznosem letáčků o službě, prezentace na Dni města atd.). Den otevřených dveří při příležitosti mezinárodního dne seniorů. Spolupráce s OSV při organizování (říjen 2014). Aktivní účast komunitním plánování sociálních služeb. Další obnova zázemí PS vymalování, revitalizace podlahy v sušárně. Pokračující podpora a rozvoj kulturních akcí v DZU a KD. Podpora profesního a osobnostního růstu pracovníků PS, supervize TÉRÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Zhodnocení činnosti Během roku 2014 byly opět poskytovány služby klientům prostřednictvím sociální služby Terénní sociální práce (dále též jen TSP) dle zákona o sociálních službách a také fakultativní služby v Hygienickém zázemí, kde klienti využívají možnosti hygienického servisu. Služba je určena osobám starším 18 let v obtížné životní situaci. Čtyři roky působnosti této sociální služby prověřily, že se jedná o potřebnou službu, která se významně podílí na podpoře a pomoci osobám v obtížných životních situacích. Hlavními tématy naší práce byla oblast pomoci při zprostředkování bydlení a vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi a sociální poradenství v oblasti dluhů. Oblast bydlení je do velké míry v nynější době sanována bydlením v různých ubytovnách či rekreačních budovách. To sice snižuje počet osob přebývajících přímo na ulicích a ve venkovních prostorách, avšak tento způsob bydlení neposkytuje podmínky, které by umožňovaly žít plnohodnotný život obvyklý v naší společnosti a nezajišťuje bezpečí a soukromí domova. V mnoha případech bydlí několik osob v jednom pokoji, k dispozici je pouze společné sociální zařízení. Chystaná změna legislativy týkající se poskytování dávek na bydlení pravděpodobně tento způsob bydlení učiní méně přístupným. Zajistit pro klienty nájemní bydlení ve vhodných komerčně pronajímaných bytech se však stále nedaří, jelikož si z nízkých příjmů nemohou dovolit zaplatit i několikaměsíční kauce, které požadují pronajímatelé. Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že výhodnější než řešení následků ztráty bydlení, je této ztrátě předejít podporou ohrožených osob. Při řešení problémů klientů navazujeme spolupráci s místními úřady a institucemi, zejména s Úřadem práce, s odborem sociálních věcí ve Frenštátě p. R a odborem investic a správy obecního majetku městského úřadu. Také v roce 2014 se na nás obraceli klienti s potížemi spojenými s dlouhodobou nezaměstnaností. Klientům jsme pomáhali s vyhledáváním nabídek práce na internetu, oslovením zaměstnavatelů, sestavením životopisů, založením ových schránek. Několika klientům se podařilo nalézt si zaměstnání, popř. krátkodobé pracovní poměry a brigády, 9

10 ovšem stále platí, že možnosti pracovního uplatnění v regionu jsou pro lidi s nízkou kvalifikací a malou praxí velmi omezené. Dále naši službu klienti oslovovali se žádostí o pomoc v oblasti dluhů, exekucí a předlužení. Těmto klientům bylo poskytováno sociálního poradenství v rámci našich služeb, případně jim byla zprostředkována spolupráce s občanskými poradnami v okolí. Jelikož jedním z opatření plánu soc. služeb je i posílení oblasti dluhového poradenství, zabývali jsme s otázkou zřídit ve Frenštátě p. R. ambulantní pracoviště Občanské poradny. Ta má sídlo v Novém Jičíně a ambulantně (např. 2 x týdně) poskytuje své služby také v Kopřivnici či Příboře, kde je s touto službou velká spokojenost. V roce 2015 bychom se touto záležitostí chtěli dále zabývat a předložit konkrétní návrhy. Problémem zůstává zajištění péče o zdravotně postižené osoby z cílové skupiny a nedostupnost vhodných zařízení poskytujících péči o tyto osoby, zejména domovů se zvláštním režimem, chráněného bydlení apod. Tato problematika je komplikována nedostatkem finančních prostředků těchto osob k zajištění plateb za tyto pobytové služby. Průběžně se nám podařilo zajistit nejnutnější oděvy a přikrývky z darů občanů pro klienty bez přístřeší. V této věci jsme také navázali spolupráci s místní Charitou. Během roku jsme se aktivně podíleli na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období , kde jsme zprostředkovávali potřeby osob v krizi a ohrožených sociálním vyloučením. Společně s ostatními pracovníky Střediska sociálních služeb jsme se účastnili propagace naší činnosti na Dni města a sociálních služeb. S veřejností a klienty komunikujeme také prostřednictvím Facebooku. Co se podařilo V situaci osob bez přístřeší došlo během roku ke zlepšení a podařilo se zachovat u většiny klientů alespoň základní ubytování a minimalizovat počet osob žijících přímo na ulicích a ve venkovních prostorách. Zajistili jsme potřebné a užitečné vzdělávání pracovníků nad rámec zákonných požadavků, kdy jsme využili bezplatného vzdělávání v rámci dotovaných kurzů podpořených dotacemi z Evropských fondů. Rozvíjet spolupráci s ostatními sociálními službami, úřady a institucemi v regionu. Ve spolupráci s pracovníky charitního obchodu Bumerang se podařilo udržet jednoho klienta na dobrovolnickém místě v provozu tohoto obchodu. Dokončili jsme celkovou aktualizaci vnitřních předpisů Terénní sociální práce. V zázemí střediska jsme dovybavili kancelář pro administrativní činnost sociální pracovnice. Co se nepodařilo Stále se nedaří najít vhodné dlouhodobé pracovní příležitosti pro klienty z naší cílové skupiny. Nepodařilo se uvést v praxi fungující systém zajištění péče a ubytování a péče o zdravotně postižené osoby z cílové skupiny. Zajistit způsob jak klienty posouvat do kvalitnějšího dlouhodobého nájemního bydlení. 10

11 Oblast personální Službu v přímé práci zajišťuje 1 terénní sociální pracovnice na celý úvazek a 1 kontaktní pracovník na dohodu (cca 0,17 úvazku), který zajišťuje provoz Hygienického zázemí a zastupuje terénní sociální pracovnici v době její nepřítomnosti. Pracovníci pracují pod odbornou supervizí a průběžně se vzdělávají. Sociální pracovnice se zúčastnila 4 denní stáže v organizaci Šance pro Tebe o. s. v Chrudimi, kterou zaštiťovala Česká asociace Streetwork. Dále se účastnila vzdělávací akce: Plánování v sociálních službách pro terénní službu a v nynější době absolvuje 150 hodinový výcvik v Krizové intervenci. Kontaktní pracovník absolvoval vzdělávací semináře: Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby, Zákon o sociálních službách - standardy kvality a Úvod do komunikace asertivní komunikace. Oblast práce s klienty Sociální služby byly v roce 2013 poskytnuty 53 klientům. Z velké většiny se jednalo o sociální poradenství, kontaktní práci, informační servis, doprovázení, jednání s institucemi ve prospěch klientů a zprostředkování hygieny a péče o tělo. S mnoha klienty pracujeme dlouhodobě. Kapacita služby se pohybuje na hranici maxima. Hygienické zázemí zajišťuje osobám bez přístřeší nezbytný hygienický servis, což má mimo jiné příznivý preventivní dopad v oblasti šíření infekčních chorob. V roce 2014 klienti využili 215x možnosti osprchování a hygieny a 197x praní prádla. Klienti s ověřenou potřebností se mohou zdarma 1x týdně osprchovat a 1x měsíčně si nechat vyprat prádlo. Nad tento rozsah je osprchování zpoplatněno částkou 10,- Kč a praní prádla částkou 18,- Kč za pračku. V roce 2014 se na nás obrátilo se žádostí o pomoc s řešením problémů s bydlením několik rodin. Podařilo se nám zajistit ve spolupráci s dalšími institucemi sanaci jejich situace. Během roku jsme spolupracovali s odborem investic a správy obecního majetku, což se ukázalo dobrou praxí, kdy se v rámci intenzivní podpory klientů zdařilo zachovat bydlení v jejich bytech a předejít vystěhování. Obecně se ukazuje, že trend zajištění splácení dluhů a intenzivní spolupráce s klienty v oblasti bydlení je účinnou prevencí ztráty bydlení a s tím spojeného sociálního vyloučení. V roce 2015 nastanou změny legislativy, které by mohly ovlivnit dostupnost bydlení v ubytovnách a podobných zařízení osobám bez přístřeší. Případné negativní dopady těchto změn by bylo následně třeba řešit v rámci systému sociálního bydlení. 11

12 Plány na rok 2015 Spolupracovat v rámci vytvořené sítě služeb, úřadů a jiných institucí, které je možno zapojit do sociálního začleňování klientů. Zejména se soustředíme na spolupráci s Úřadem práce ČR, odborem investic a správy obecního majetku a Městskou policií. Budeme reagovat na chystané legislativní změny týkající se poskytování doplatku na bydlení z důvodu hodných zvláštního zřetele přípravou a prosazováním koncepčního řešení této problematiky v rámci realizace systému sociálního bydlení. Chtěli bychom navrhnout a projednat možnost zřídit ve městě ambulantní pracoviště Občanské poradny, která by poskytovala poradenství v oblasti dluhů a dalších záležitostí. Terénní pracovník se zapojí do naplňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období Provedeme revizi a dotisk letáčku TSP a Hygienického zázemí. Tyto průběžně dodáváme na úřady a jiné instituce. Službu budeme opět propagovat na Dni města a sociálních služeb prostřednictvím webových stránek a Facebooku. Bude provedena úprava zázemí TSP, nová výmalba a opravy v kontaktním místě. V práci s klienty se zaměříme na možnosti získání zaměstnání a využití nově zavedeného statutu osoba zdravotně znevýhodněná ke zlepšení možností najít uplatnění na pracovním trhu NZDM KLUB KRYT Zhodnocení činnosti Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kryt (dále také jen KK) se počátkem roku 2014 neslo na vlně kvalitní a individuálně zaměřené kontaktní práce s klienty z předchozího roku. Mikrotým KK i nadále generoval ve spolupráci s klienty zajímavé aktivity a dařilo se udržet základní atributy důvěry a otevřené komunikace. Ve 2. a 3. kvartále nastalo období personálních výpadků v podobě střednědobých nemocenských. Absence pracovníků paralyzovala chod služby, která mnohdy probíhala v nouzovém režimu formou zástupů. V říjnu došlo k zásadní obměně týmu, do klubu nastoupily nová sociální a kontaktní pracovnice, které se bezprostředně zapojily do procesu poskytování sociální služby. Závěrečný kvartál lze charakterizovat jako období vzájemného poznávání klientů s novými pracovnicemi, navazování nových vztahů a znovunastartování toku volnočasových a terapeutických aktivit. Během roku 2014 se nám podařilo udržet kontinuitu služby i přes personální otřesy. Zviditelnit aktivity klubu, otevřít komunikační rámec s novými klienty a udržet ve vztazích s uživateli vysokou úroveň vzájemné důvěry. Oblast personální V září roku 2014 odešla z pozice kontaktní pracovnice paní Ing. Hana Palicová Ph.D. a v říjnu sociální pracovnice Lenka Kaletová, Dis. Na základě výběrového řízení nastoupily tedy hned dvě nové pracovnice Edita Novotná a Bc. Kateřina Juříková. Po úvodním zaškolení dochází postupně k přerozdělení uživatelů pod klíčové pracovníky týmu a krystalizaci kompetencí. Supervizní setkání přispěla k reflexi vlastních postojů a názorů jednotlivých pracovníků, k rozvoji a zvědomění dovedností a komunikačních strategií v oblasti praktické kontaktní 12

13 práce. Pokračovali jsme ve spolupráci se 3 dobrovolníky, kteří se věnují klientům v oblasti hudební tvorby a moderního tance. Oblast přímé práce s klienty V průběhu roku 2014 dochází opět k přirozené mezigenerační obměně cílové skupiny a kvantitativnímu snížení docházky na klub. Klienti ve věku let tvoří 6 % a věku let 94 % z cílové skupiny. S 49 uživateli byla ukončena smlouva (dosažení věku 20 let, nevyužívání služby v období 1 roku). Poskytli jsme 355 intervencí a pravidelně komunikovali (kontaktní práce) s 183 uživateli. K jsme registrovali v naší službě 225 uživatelů s platnou dohodou o poskytování sociálních služeb, přičemž chlapců je 57% a děvčat 43%. Počet uživatelů využívajících tuto sociální službu se tedy mírně snížil. Uskutečnili jsme mnoho preventivních aktivit reagujících na potřeby společnosti, rodin i našich klientů. Aktivity vzdělávacího typu: Celoroční, pravidelně každou středu fungující výuka angličtiny dle specifických požadavků jednotlivců i skupin klientů. Lektorka Marcela Žingorová je profesionální a zároveň vnímavá vůči cílové skupině klientů. Finančně zajištěno neziskovou organizací Euforall prostřednictvím dotace z EU. Vystoupení klientů, klientek a dobrovolníků KK na Dni města - Kumar s projektem Mezi břehy, klientky se street dance prezentací a klienti s vlastním moderingem a Hip hop tanečním stylem Krump. Originální a velmi úspěšná ochutnávková prezentace "S čajem kolem světa" s čajovníkem Ing. Oldou Vaňkem. Preventivní program "(Ne)bojím se do školy" s dotazníkovým šetřením, prezentací a interaktivní diskusí na dané téma. Aktivity sociálně preventivní: Vícedenní zimní lyžařský pobyt v Koutech nad Desnou a letní puťák v oblasti Olomoucka s vodáckými aktivitami, prací na biofarmě a spaním ve stanech. Obě aktivity pro uživatele zdarma, vyjma jízdného. Opět díky spolupráci s neziskovou organizací Euforall, která získala na tyto aktivity dotaci z EU. "Turnaj na umělku 2014" - realizace největšího meziklubového turnaje v malé kopané v Moravskoslezském kraji. Zúčastnilo se 10 družstev z nízkoprahových zařízení z 13

14 Frenštátu pod Radhoštěm, Opavy, Kopřivnice a Frýdku-Místku. Naše družstva získala 2. místo. Účast klientek a klientů na taneční přehlídce nízkoprahových klubů v Opavě. Klubové aktivity, všehochuť - např. Valentýnské pečení cupcake, wish box - přání pro blízké a ostatní klienty, soutěž o nejlepší anekdotu, vtip o vztazích ve stylu pořadu "Na stojáka". Taneční soustředění na klubu. Velikonoční zdobení vajec, malování na sklo, hra na keyboard, jamování ve studiu. Dále výroba draků, vyřezávání halloweenských dýní, vánoční pečení perníčků, lineckého těsta, výroba domácích kokosových koulí Rafaelo aj. Tradiční akce "Den oprav" - klienti se podílí na úklidu, výzdobě, drobných opravách a výměně poškozených věcí na klubu. Populární dvoudenní akce "Filmová noc", tentokrát byla projekce spojená s noční kooperativní hrou v přírodě s podtitulem "Frenocalypsa" a možností přespat na klubu. Ve spolupráci s DDM Astra dvoudenní festival divadel malých forem "Poprockové zvonění. Naši klienti pomáhali s organizací, občerstvením a vystoupili se svou taneční choreografií. Mezi klienty úspěšná akce "Vrzgání na klubu" - interaktivní setkání zkušených i laiků pojednávající o scretchingu a d'jingu. Výlety - atraktivní noční výstup spojený s východem slunce na Velkém Javorníku. Výlet na kolech, kolečkových bruslích a longboardech na Olešnou. Výlet klientů do psího útulku v Rožnově pod Radhoštěm - venčení psů a navázání další spolupráce s útulkem. Aktivity na chatě Zrubčák - v květnu vaječina a na konci června první klubový guláš spojený s hraním psychosociálních her v duchu zážitkové pedagogiky. Charitativní akce "Kavárna potmě v Klubu Kryt" s ochutnávkou italského espressa v černočerné tmě. Obsluhu a chod kavárny zajišťovali klienti klubu. Ve spolupráci s nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška, DDM Astra a MěKS Frenštát pod Radhoštěm. Veškerý výtěžek akce je věnován nevidomým a dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Tentokrát se díky nepříznivému počasí celá akce konala v klubu. Zakončeno vystoupením vynikajícího hudebníka se zrakovým postižením Petra Bazaly. Oblast public relations Rozlišujeme tři úrovně propagace akcí, tzv. Klubové pouze v rámci klubu, Meziklubové - zaměřené na školy a Veřejné - zaměřené na širokou veřejnost. Všechny Klubové aktivity se aktuálně zavěšují na naše stránky a také na Facebook pod účtem Klub kryt. Aktivity určené pro veřejnost jsou propagovány vícezdrojově formou ingu cca týden před akcí, plakátů na výlepových plochách města a využitím propagačních zdrojů městského kulturního střediska. Proaktivně se do PR a tvorby příznivého obrazu KK zapojili klienti v oblastech podpory, organizace a realizace projektů pro veřejnost. Můžeme jmenovat např. kompletní zajištění fungování Kavárny potmě (příprava kávy, obsluha a uvaděči). Barmani s vlastní nabídkou exotických míchaných nápojů na Dni města. Uživatelé se také podílejí na PR formou virtuálního sdílení a šíření odkazů na aktivity většinou přes Facebook. 14

15 Co se podařilo Uskutečnit hodně zajímavých a rozmanitých preventivních programů pro klienty naší služby. Pokračovat ve výzkumu potřebnosti služby formou vstupních dotazníků a zpracovat statistické výsledky výzkumu. Realizovat preventivní projekt s dotazníkovým šetřením pod názvem "(Ne)bojím se do školy. Pozitivně se zviditelnit, díky množství akcí určených pro veřejnost. Maximálně využít vzájemnou spolupráci s neziskovou organizací EuForAll a získat finanční prostředky na pravidelnou výuku Angličtiny a PC dovedností klientů v KK, letní puťák a zimní lyžák. Realizovat prezentace a projekty ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, CVČ Astra a ostatními složkami města Frenštát pod Radhoštěm. Navázat bližší spolupráci s OSV MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Vypracovat benchmarkingovou studii nízkoprahových zařízení ČR za NZDM Klub Kryt. Den otevřených dveří pro rodiče a blízké našich klientů dvakrát ročně. Čerpat významné finanční prostředky z individuálního projektu MSK na provoz klubu. Co se nepodařilo Realizovat sociálně-preventivní program zaměřený na proaktivní ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Vytvořit nový propagační film o NZDM Klub Kryt. Plány na rok 2015 Zvýšit povědomí a informovanost uživatelů sociální služby o potřebnosti třídění odpadů. Vytvořit ekologicky orientovanou kampaň na toto téma. Zasadit stromky ve spolupráci s Lesy ČR. Realizovat preventivní program zaměřený na práci s emocemi, zvýšení emoční inteligence. Vytvořit nový propagační film o NZDM Klub Kryt. Nové formy podpory a rozvoj služby dobrovolnictví v KK. Aktualizovat SQSS dle potřeby služby. Rozvoj charitativních a veřejně prospěšných aktivit. Modernizace a specifikace prostor klubu (nová zrcadla v dance hall, čtenářský koutek s tematickou knihovnou z oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních věd) Pokračovat ve spolupráci s Policií ČR, Městskou Policií a OSV MÚ Frenštát pod Radhoštěm. 15

16 4.4. AZYLOVÁ UBYTOVNA Zhodnocení činnosti Také v roce 2014 sloužila azylová ubytovna (AU) k celoročnímu ubytování osob bez přístřeší z Frenštátu pod Radhoštěm a přilehlých obcí. Kapacita ubytovny činí celkově 24 tzv. stálých lůžek na pokojích a dále 2 lůžka v místnosti noclehárny. Z tohoto počtu je určeno 16 lůžek pro mužskou část v 1. patře objektu a 8 lůžek pro ženy v přízemí budovy. Na každém patře je umístěno společné sociální zařízení a kuchyňka s vybavenou kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem, přičemž v přízemí objektu je k dispozici společenská místnost, která při nepřízni počasí a v zimním období alternativně funguje jako sušárna prádla, ve velkých mrazech také jako útočiště pro další osoby bez přístřeší. Zajímavostí je, že Azylová ubytovna neláká všechny osoby z cílové skupiny sociálně vyloučených. Důvodem je stálá služba, která zajišťuje na AU pořádek a působí na klienty v oblasti osobní hygieny. Pro mnohé je tato služba restriktivním prvkem, který jim zamezuje dělat vše, co by chtěli, a proto raději dají přednost bydlení v jiné komerční ubytovně či dokonce přímo venku. Zkušenosti ukazují, že AU slouží pro určité skupiny osob, které zde žijí zpravidla velmi dlouhou dobu, a AU považuji za své trvalé bydlení. Níže je uvedena analýza této skupiny ze zdravotního hlediska, z níž je zřejmé, že většina z těchto lidí není schopna pracovat. Když se ale podíváme na věc z jiného pohledu, zjistíme, že nezanedbatelná část z nich by dokázala samostatně bydlet. Další část potom s určitou asistencí či dopomocí a zbývá několik málo jednotlivců, kteří potřebují aktivnější dohled. Na místě se tedy jeví umožnit některým ubytovaným tzv. druhou šanci, tedy běžné nájemní bydlení v městských bytech, aby dostali šanci svou sociálně bytovou situaci řešit. Azylová ubytovna ve stávajícím režimu sice plní funkci v tom, že lidé mají alespoň nějaké bydlení a nejsou vystavení ohrožení života, na druhé straně se prohlubuje jejich sociální vyloučení, žijí v komunitě, která je odstřihnuta od reálného světa a běžného způsobu života. Klienti Dlouhodobě jsou klienty AU lidé převážně chronicky nemocní (v roce 2014 dva klienti dlouhodobě léčeni na onkologická onemocnění, dva klienti po náhlé mozkové příhodě, jeden klient po operaci srdce bypass v roce 2014 zemřel), závislí na návykových látkách, lidé s psychiatrickým onemocněním (3 osoby pravidelně užívající psychofarmaka), starobní důchodci nebo lidé blížící se důchodovému věku. Mezi klienty azylové ubytovny je rovněž zastoupena nezanedbatelná skupina osob s pohybovým omezením. V průběhu roku 2014 byly tři osoby evidovány jako příjemci příspěvku na péči. Jeden klient je v současné době prakticky imobilní a péče o tohoto je zajišťovaná jak ze strany pečovatelské služby, tak ze strany jedné z klientek AU v rámci Smlouvy o péči o svěřenou osobu. Hojně jsou ve skladbě současných klientů zastoupeny také osoby s tzv. finanční negramotností, kdy šest obyvatel AU má přiděleno zvláštní příjemce sociálních dávek, což v současném obsazení ubytovny činí 25% klientů. V průběhu celého roku 2014 byla kapacita AU prakticky plně využita, počet ubytovaných osob se pohyboval v rozmezí osob. Průměrná měsíční obsazenost byla 22,7 osob, což činí roční průměrnou obsazenost pokojů 94,6 %. Jako už každoročně jsme zaznamenali mírný úbytek klientů v letních měsících, kdy někteří lidé bez domova preferují tzv. volný pohyb. Dále pak došlo ke krátkodobému nárazovému úbytku klientů v důsledku situace, kdy čtyřem 16

17 klientům se podařilo za výrazné pomoci OSSSS zajistit ubytování mimo azylovou ubytovnu, přičemž je jistě potěšitelné, že ve dvou těchto případech se jednalo o nejmladší klienty ve věku 26 a 27 let. Ve své podstatě tento krátkodobý úbytek klientů avizoval pozitivní změnu, tedy nalezení jiného typu bydlení. Je potřeba také zmínit tu skutečnost, že klientem azylové ubytovny není v současné době žádná osoba mladší 30 let. V neposlední řadě se v roce 2014 stala azylová ubytovna po dohodě s pracovnicí odboru sociálních věcí v případě dvou klientů prvním záchytným ubytováním pro osoby, které se navrátily z výkonu trestu. Struktura klientů k podle věku: věk počet klientů let let let let 9 Struktura klientů k podle druhu příjmu: příjem počet klientů zaměstnání 1 starobní důchod 5 sociální dávky 17 Příjem za služby Celkový roční příjem za ubytování a služby činil za rok ,- Kč oproti Kč v roce Jedním z hlavních důvodů tohoto nepatrně nižšího příjmu byla celostátní legislativní úprava úhrad cen za ubytování ze strany Úřadu práce, ke které došlo koncem roku 2013 a v plné míře se tato projevila až v roce 2014, kdy došlo ke snížení úhrady za osobu ve dvoulůžkovém pokoji o 225,- Kč za osobu, což činilo měsíčně cca 3.000,- dle obsazenosti pokojů. V souvislosti s tímto byly tedy operativně upraveny předepsané úhrady za ubytování ve dvoulůžkových pokojích ubytovny. Od minulého roku jsme také příjmy a pohledávky nově komplexně evidovali sami v programu Vera. Tato činnost byla dříve v kompetenci odboru financí a rozpočtu. Zvýšil se tak rozsah činností, které jsme zajišťovali. 17

18 Péče o nemovitý majetek a zařízení Na samotném objektu azylové ubytovny, který máme ve své správě, byly v roce 2014 provedeny různé opravy a údržba, oprava havarijního stavu odpadových trubek a vodovodního vedení v přízemí ubytovny, opakovaně byl svépomocí realizován kompletní nátěr nosné konstrukce budovy včetně požárního schodiště. Byly také opraveny a nově instalovány okapové roury a svody, čímž bylo zamezeno vlhnutí obvodových stěn objektu. Svépomocí, včetně zajištění zpevňovacího materiálu, byla realizována úprava příjezdové cesty k objektu azylové ubytovny. V rámci zajištění úspory elektrické energie byla na chodbách a v inkriminovaných pokojích klientů doinstalována nová, energeticky méně náročná zářivková svítidla. Revize tlakových nádob, hasicích přístrojů, hydrantu a hromosvodu byly bez nedostatků. Rovněž tak revize elektrických spotřebičů a nářadí proběhla bez závad. Samostatnou kapitolou je současný stav unimobuněk, jejichž stáří dosáhlo v roce let (z toho dvacet let již je ubytovna provozována městem). Po celou dobu, kdy je budova ve správě OSSSS, se snažíme investovat pouze do nejnutnější údržby, protože jakékoliv větší investice do této budovy považujeme za nerentabilní. Stav budovy se postupně zásadně zhoršuje, v současné době už se kromě podlah v přízemí začínají propadat i podlahy v 1. patře. Tato situace by si již vyžádala podstatné zásahy, které by pravděpodobně nebylo možné realizovat za provozu. Je nejvyšší čas zvolit a začít realizovat zásadní řešení. Pokud bychom měli vystavět novou ubytovnu stejné kapacity, jednalo by se o investici cca mil. Kč, přičemž finančně vychází podobně varianta zděná i kontejnerová. Rozdíl je v rychlosti výstavby. Na tento druh projektu lze však stěží předpokládat vhodný dotační zdroj, proto by se s největší pravděpodobností jednalo o financování výhradně z městských zdrojů. Je tu ale i druhá varianta, která vychází ze skutečnosti, že město disponuje dostatečnou bytovou kapacitou. Toto řešení by pak nemělo být příliš složité ani nákladné. Při zohlednění specifik občanů žijících v současné době na Azylové ubytovně se jako nejpříhodnější jeví využití bytového domu č. p v areálu bývalých CO skladů na Planiskách (tzv. holobyty). Tyto byty jsou dlouhodobě málo využity, z celkového počtu 8 bytů jsou pronajaty 2. Také charakter a kvalita ubytování jsou podobné. Pro zajištění ubytování všem stávajícím obyvatelům AU by bylo potřeba využít ještě několik dalších bytů města, a to také z důvodu ponechání části kapacity objektu č. p pro nejnutnější nárazové ubytování v zimním období (noclehárna) a jednoho či dvou bytů pro akutní bytové potřeby města. Podstatný je ale fakt, že někteří klienti jsou schopni bydlet v normálním bytě, proto by jim toto mělo být v souladu s principem sociálního začleňování umožněno. Předpokladem 18

19 plného využití tohoto objektu by byla jeho rekonstrukce, na kterou by se měly najít externí dotační zdroje v rámci podpory sociálního bydlení. Pracovníci Nepřetržitý provoz azylové ubytovny je zajišťován čtyřmi pracovníky ve stálém pracovním poměru. V roce 2014 jsme se museli vyrovnat s odchodem dvou pracovníků - v polovině roku šel do starobního důchodu dlouholetý pracovník pan Skoupil, přičemž se podařilo za něj přijmout adekvátní náhradu v osobě pana Malchárka, který bezproblémově převzal do své gesce dílnu azylové ubytovny a rovněž tak provádí veškeré drobné opravy v objektu ubytovny. Koncem roku pak podal výpověď pan Lezo, kterého dne nahradil pan Kudělka. Vzhledem k věku a složení současných stálých pracovníků azylové ubytovny je zde předpoklad určité konsolidace na uvedených pracovních pozicích. Na pozicích brigádnických pracovníků, resp. pracovníků pracujících v rámci dohody o provedení práce byli v průběhu roku 2014 tři pracovníci, přičemž jeden z nich, pan Bureš, v měsíci prosinci 2014 svoji činnost ze zdravotních důvodů ukončil a na uvedené pozici již nebude pokračovat. V současné době tak tuto pracovní činnost zastává paní Chovancová (bývalá vedoucí azylové ubytovny) a pan Skoupil, jako bývalý dlouholetý pracovník. Lze tedy konstatovat, že i na těchto pozicích je garantována profesionalita pracovníků. Co se podařilo: Nasměrovat čtyři klienty AU k zajištění vlastního nájemního bydlení. Ve spolupráci s terénní sociální pracovnicí OSSSS průběžně doplňovat uvolněná místa na Azylové ubytovně. Oprava a výměna odpadů a vodovodního vedení v přízemí budovy. Realizovat svépomocí opětovný nátěr nosné kovové konstrukce budovy a únikového schodiště. Dokončit výměnu energeticky méně náročných osvětlovacích těles. Výrazně zvelebit okolí Azylové ubytovny. Zkvalitnit spolupráci s Charitou ve Frenštátě pod Radhoštěm Úspěšně pokračovat a zapojit nové klienty ubytovny do humanitární akce Sbírka pro Elišku sběr plastových víček pro dětského pacienta postiženého dětskou obrnou. Plány pro rok 2015 V rámci komplexního řešení sociálního bydlení ve městě navrhnout do budoucna ukončení provozu azylové ubytovny a postupný přechod stávajících ubytovaných do sociálních a dostupných bytů města. V přechodném období ve spolupráci s ostatními podsložkami OSSSS nadále zajišťovat ubytování a péči o naše klienty. Komplexně opravit podlahy v dalších prostorách AU (chodby). Zajistit ve spolupráci s OSTS opravu příjezdové komunikace. Zapojit ve větší míře klienty Azylové ubytovny do úpravy okolí budovy resp. samotného objektu. 19

20 4.5. KLUB DŮCHODCŮ Zhodnocení činnosti Také v roce 2014 Klub důchodců nadále plnil svou roli v poskytování zázemí pro různé aktivity z řad seniorů a zdravotně postižených. Klub je využíván po celý rok, v zimním období bývá účast větší. Na zahradě jsme nově oplachtovali altány, které návštěvníci využívají k letnímu posezení. Počet pravidelných návštěvníků klubu byl cca 170 osob, které uskutečnily v klubu návštěv. Mezi pravidelné akce stále patří nedělní odpoledne při harmonice, středy žen, pondělí s kartami - v letním období se karty hrají venku na zahradě pod altánkem. Zahradu začali využívat k aktivitám i obyvatelé DZU. Prostory klubu několikrát v roce sloužily také jako školící místnost pro vzdělávací aktivity pracovníků Městského úřadu. Nejvíc je KD využíván různými seniorskými organizacemi, které zde mívají členské schůze, oslavy, příp. jiné akce. Mimo tyto již zaběhnuté akce jsme zorganizovali opakovaně tvořivou dílnu, kde se návštěvníci měli možnost naučit různé rukodělné techniky a odnést si výrobek také domů. Jednalo se zejména o pletení z papíru, drátování, ubrouskovou techniku, zdobení velikonočních kraslic a na konci roku o tradiční výrobu vánočních svícnů. Ve spolupráci s městkou knihovnou se uskutečnilo opakovaně trénování paměti. Zorganizovali jsme také již dvě tradiční větší akce - Vaječinu a Guláš. V červnu mohli návštěvníci při krásném slunném a teplém počasí posedět na lavičkách v zahradě a ochutnat Vaječinu z kotlíku, následně měli možnost si v jídelně DZU zatančit nebo jen poslechnout živou hudbu. Pozvání přijali i obyvatele Domova Hortenzie. V září se vařil na zahradě Guláš a následně byl opět připraven program v jídelně DZU s živou hudbou. K poslechu a tanci hrál oblíbený Bohumír Holub a jindy zase duo Akord. Účast návštěvníků na obou akcích byla veliká a spokojenost také. Péče o nemovitý majetek Středisko má ve správě budovu KD. V minulém roce byla na budově provedena energetická certifikace a byl vystaven průkaz energetické náročnosti se známkou D (méně úsporné). Zajištuje se běžná údržba a opravy a pravidelné revize související s provozem, které byly v roce 2014 bez nedostatků. Co se podařilo: Navázat spolupráci s Klubem důchodců a přátel školy na Kopané. Spolupráce s MKS, větší využití prostor KD. Zajištovat nadále vhodné prostory pro volnočasové aktivity seniorů. Plány na rok 2015 Prohloubit spolupráci s Klubem důchodců a přátel školy na Kopané. Rozšířit a oživit aktivity klubu. Spolupráce s Domovem Hortenzie při letních akcích pro seniory. Zútulnit prostory KD. 20

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Změna v pracovních skupinách:

Změna v pracovních skupinách: Navazujeme na Zprávu o činnosti v procesu plánování sociálních služeb v našem regionu, která byla přednesena Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí dne 24.9.2007 Změna v pracovních skupinách: Vstup 3

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY

Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických nepříznivých

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více