Soutěžní úlohy části A a B ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní úlohy části A a B (12. 6. 2012)"

Transkript

1 Soutěžní úlohy části A a B ( ) Pokyny k úlohám: Řešení úlohy musí obsahovat rozbor problému (náčrtek dané situace), základní vztahy (vzorce) použité v řešení a přesný postup (stačí heslovitě). Nestačí uvedení správného číselného výsledku. Odpověz na všechny otázky, které jsou v zadání jednotlivých úloh položeny! úloha A-1: Jak rychle bychom se museli pohybovat na zemském rovníku, aby se pro nás zastavil pohyb Slunce na obloze? Rychlost vyjádři v kilometrech za hodinu a porovnej s rychlostí zvuku, letadla a chůze člověka. Na jaké zeměpisné šířce by stačilo jet autem rychlostí 90 km/h? Na jaké zeměpisné šířce by stačilo jít pěšky rychlostí 6 km/h? (10 bodů) Aby se zdánlivý denní pohyb slunce na obloze zastavil, je nutné vyrovnat vliv zemské rotace. K tomu je nutné pohybovat se směrem od východu k západu stejnou rychlostí, jakou se vzhledem ke Slunci pohybuje zemský povrch na rovníku v důsledku zemské rotace. Pro rychlost pohybu zemského povrchu na rovníku v důsledku zemské rotace platí: v = πr z T Po dosazení poloměru Země rz = 6378 km a délky slunečního dne T = 4 h dostáváme: (Pozor: Zde nemůžeme použít dobu rotace 3 h 56 min, protože ta se vztahuje ke vzdáleným hvězdám, nikoli ke slunci.) Porovnání: v = π h = h = 1670 km/h Zvuk: 14 km/h; Dopravní letadlo: 900 km/h; Chůze člověka: 6 km/h Nutná rychlost pohybu je větší než všechny tři srovnávací rychlosti. Abychom určili, na jaké zeměpisné šířce by stačilo jet autem rychlostí 90 km/h, resp. jít pěšky rychlostí 6 km/h, musíme určit závislost rychlosti rotace zemského povrchu na zeměpisné šířce. Délka rovnoběžky závisí na zeměpisné šířce takto: Pro rychlost potom platí: d = πr z cosφ v = πr zcosφ 4 Po úpravě dostaneme pro zeměpisnou šířku: Po dosazení pro 90 km/h: φ = arccos ; φ = 86 55ʹ φ = arccos T v πr z a pro 6 km/h: φ = arccos ; φ = 89 48ʹ 1 / 1

2 Soutěžní úlohy části A a B ( ) úloha A-: Marek pozoruje planetu Saturn v opozici pouhýma očima a Adam dalekohledem typu Cassegrain s průměrem primárního zrcadla D 1 = 60 cm a sekundárního zrcadla D = 18 cm. Kolikrát více fotonů dopadne do Adamova oka než do Markových očí? Předpokládej, že při průchodu světla čočkami dalekohledu nedochází k žádným ztrátám a zrcadla všechno světlo dokonale odrážejí. Oba pozorovatelé mají oči dostatečně adaptované na tmu. (10 bodů) Marek pozoruje pouhýma očima. Průměr pupily oka adaptovaného na tmu je d = 8 mm. Do Adamova oka dopadne tolikrát více fotonů, kolikrát je větší optická plocha objektivu jeho dalekohledu než celková plocha pupil obou Markových očí dohromady. Od optické plochy primárního zrcadla je třeba odečíst plochu zastíněnou sekundárním zrcadlem. Účinná plocha dalekohledu: Účinná plocha Markových očí: S 1 = πd 1 4 πd 4 S = πd 4 do Adamova oka dopadne k-krát více fotonů než do Petrových očí: po dosazení dostaneme: k = k = S 1 S k = D 1 D d (0,36 0,034) 0, k = 0,376/0,00018 k = 559 Do Adamova oka dopadne 559krát více fotonů než do Markových očí. / 1

3 Soutěžní úlohy části A a B ( ) úloha A-3: Dvojhvězda má roční paralaxu = 0,06. Obě její složky mají efektivní povrchovou teplotu T = K. Jaká je minimální vzdálenost složek od sebe, aby je bylo možné rozlišit ze Země při pozorování dalekohledem s průměrem objektivu 8 cm? (10 bodů) Nejprve vypočteme minimální úhlovou vzdálenost mezi složkami. Z Wienova zákona určíme vlnovou délku maxima vyzařování obou složek: λ max = b T Potom pro rozlišovací schopnost platí: (Pro malé úhly je sin θ θ) λ max = 414 nm sin θ θ = 1,λ D 1, θ = 0,08 θ = 6, rad θ = 1,3 Dvojhvězda már roční paralaxu = 0,06, tedy jedna AU ve vzdálenosti této dvojhvězdy je vidět pod úhlem = 0,06. Potom pro vzdálenost složek od sebe v AU dostaneme: d = θ π d = 1,3 0,06 d = 1,7 AU Aby bylo možné složky dvojhvězdy od sebe rozlišit daným dalekohledem, musejí být od sebe daleko alespoň 1,7 AU. 3 / 1

4 Soutěžní úlohy části A a B ( ) úloha B-1: Urči, na jakou teplotu lze nahřát absolutně černou kouli o poloměru r s pomocí slunečního záření sbíraného zrcadlem o poloměru R a ohniskové vzdálenosti F. Předpokládej, že teplota všech bodů koule je stejná. Ztráty energie na cestě ke kouli jsou zanedbatelné. Koule i zrcadlo se nacházejí ve stejné vzdálenosti od Slunce jako Země. Předpokládej, že pro vzdálenost Slunce od zrcadla L platí L F. (16 bodů) Ze Slunce přichází na Zemi zářivý tok J 0 = ςt 0 4 R O L kde T 0 je povrchová teplota Slunce, R 0 poloměr Slunce a L vzdálenost Země od Slunce. Na zrcadlo dopadá výkon: E = πr J 0 Pro poloměr obrazu Slunce v ohnisku zrcadla platí ρ R 0 = F L, a tedy Mohou nastat dva případy: ρ = R 0 F L A) Poloměr koule r je větší než poloměr obrazu Slunce v ohnisku zrcadla. Koule tak přijímá veškerý výkon zachycenou zrcadlem (levá strana rovnice) a vyzařuje ji jako absolutně černé těleso (pravá strana rovnice). πr ςt 0 4 R O L = 4πr ςt 4 odtud vyjádříme teplotu koule T (na pravé straně rovnice): T = T 0 RR 0 Lr = 90 R r K B) Poloměr koule r je menší než poloměr obrazu Slunce v ohnisku zrcadla. Koule tak přijímá pouze část výkonu zachyceného zrcadlem. Pro zářivý tok v ohnisku zrcadla platí: Koule pak přijme výkon: J = E πρ = ςt 0 4 R F πr J = πςt 0 4 R r F = 4πr ςt 4 odkud vyjádříme teplotu koule T (na pravé straně rovnice): T = T 0 R F = 6000 R F K 4 / 1

5 Soutěžní úlohy části A a B ( ) úloha B-: Zářivý výkon bílého trpaslíka je 8 800x menší, než zářivý výkon Slunce. Jeho povrchová teplota je stejná jako povrchová teplota Slunce. Urči, kolikrát je poloměr tohoto bílého trpaslíka větší (menší) než poloměr Země. Pro zářivý výkon hvězdy o poloměru R platí: P = 4πR ςt 4 Pro poměr zářivého výkonu bílého trpaslíka a zářivého výkonu Slunce platí: P BT P S = 4πR BT ςt 4 4πR S ςt 4 Protože obě hvězdy mají stejnou povrchovou teplotu, můžeme psát: P BT P S = R BT R S Potom pro velikost poloměru bílého trpaslíka (v jednotkách poloměru Slunce) platí: R BT = R S P BT P S to odpovídá 1,16násobku poloměru Země. R BT = 1 94 R S 5 / 1

6 Soutěžní úlohy části A a B ( ) úloha B-3: Zákrytová proměnná hvězda každých 30 dnů periodicky zmenšuje svoji jasnost o 0, mag, přičemž všechna minima jsou stejná co do poklesu jasnosti i co do průběhu. Spektroskopická pozorování ukázala, že čára H o laboratorní vlnové délce = 656,3 nm je zdvojená, její složky se periodicky rozdvojují na 0, nm. Předpokládejme centrální zákryt, střední hustoty obou složek jsou stejné. Okrajové ztemnění hvězd zanedbáváme. a) Urči poměr poloměrů a poměr hmotností obou hvězd. b) Urči periodu oběhu hvězd kolem společného hmotného středu. c) Urči vzdálenost středů hvězd od sebe. d) Urči hmotnosti obou hvězd. a) Stejné hlavní a vedlejší minimum zákrytové proměnné znamenají, že obě složky mají stejnou jasnost, tudíž shodné efektivní povrchové teploty. Označíme R V a R M poloměry větší a menší hvězdy, pro pokles jasnosti při minimech platí Δm =,5 log Odtud nalezneme poměr poloměrů hvězd πr v πr v + πr M Δm =,5 log 1 + R M R v R M R V = 10 0,4Δm 1 = 0,45 Z podmínky shodných hustot můžeme určit poměr jejich hmotností M M M V = R M R V 3 = 0,091 = 1 11 b) Minima nastávají za stejné časové intervaly a mají stejný průběh, tudíž dráhy obou složek jsou kruhové, oběžná doba je 60 dnů. c) Při poloze hvězd vedle sebe v největší vzájemné vzdálenosti můžeme stanovit z pozorování čáry H rychlost hvězd. Platí v = c Δλ = 91,4 km. λ s 1. Odtud stanovíme vzdálenost mezi hvězdami a = vt π = 7,5.107 km = 0,5 AU d) Znalost velké poloosy umožňuje určení součtu hmotností obou složek M V + M M = a3 T = 4,7 M S a odtud M V = 4,3 M S a M M = 0,4 M S (Vztah platí pouze v případě, že a je v AU a T v rocích) 6 / 1

7 Soutěžní úlohy část C ( ) Pokyny k úlohám: Řešení úlohy musí obsahovat rozbor problému (náčrtek dané situace), základní vztahy (vzorce) použité v řešení a přesný postup (stačí heslovitě). Nestačí uvedení správného výsledku. Odpověz na všechny otázky, které jsou v zadání jednotlivých úloh položeny! úloha C-1: Urči maximální možnou výšku Měsíce nad obzorem v Gwangju (35 9 severní šířky a východní délky). Maximální výšku Měsíce nad obzorem ovlivňují: - zeměpisná šířka (zde = 35,15 ) - sklon zemského rovníku k ekliptice ( = 3,44 ) - sklon oběžné dráhy Měsíce k ekliptice ( = 5,15 ) Pro maximální výšku nebeského rovníku h nad obzorem platí: Pro maximální výšku Měsíce nad obzorem platí: h R = 90 φ h M = h R + ε + μ h M = 90 φ + ε + μ h M = 83,44 Měsíc může v Gwangju vystoupat maximálně 83,44 (83 6ʹ) nad obzor. 7 / 1

8 Soutěžní úlohy část C ( ) úloha C-: Urči hodinový úhel hvězdy Vegy (RA = 18 h 37 m, DE = ') dne v 9:45 SELČ na hvězdárně v Rokycanech (49 45 severní šířky a východní délky). Z hvězdářské ročenky víme, že hvězdný čas v 0h 0m UT dne byl pro severní šířky a východní délky 18 h 7 m. Pro hvězdný čas platí: Odtud hodinový úhel: θ = t + RA t = θ RA Zbývá tedy určit hvězdný čas pro hvězdárnu v Rokycanech v daném okamžiku. Hvězdný čas je striktně místní, hraje tedy roli i rozdíl zeměpisných délek ve stejném časovém pásmu. Rozdíl zeměpisné délky 1 4 představuje časový rozdíl 5,6 minuty. Mezi 9:45 SELČ a 0 UT je časový rozdíl 7 h 45 m. Potom pro hvězdný čas dne v 9:45 SELČ na hvězdárně v Rokycanech platí: = 18 h 7 m + 7 h 45 m 0 h 6 m = 6 h 6 m = h 6 m. Po dosazení do vztahu pro hodinový úhel dostaneme: t = 7 h 9 m. 8 / 1

9 Soutěžní úlohy část C ( ) úloha C-3: Kosmická výprava přistála na neznámé planetě přímo na jejím rovníku. V průběhu několika po sobě jdoucích dnů v období tamní rovnodennosti provedla sérii měření. Přitom zjistila, že: Siderický den (doba rotace vzhledem ke vzdáleným hvězdám) trvá 3 hodiny. Sluneční den (doba rotace vzhledem k mateřské hvězdě) trvá 3 hodiny 15 minut. Doba mezi východem a západem středu kotoučku mateřské hvězdy na stanovišti přistávacího modulu je 16 hodin a 1 minut. Celý východ / západ mateřské hvězdy trvá 3 minuty. Z dřívějších měření víme, že hmotnost mateřské hvězdy je 1,-násobek hmotnosti Slunce. Urči: a) velikost atmosférické refrakce při obzoru b) vzdálenost od mateřské hvězdy c) skutečný průměr mateřské hvězdy Předpokládej, že dráha planety okolo mateřské hvězdy je kruhová. a) Atmosférická refrakce: Délka slunečního dne je 3 hodiny a 15 minut. O rovnodennosti slunce na rovníku vychází a zapadá kolmo k obzoru. Mezi východem a západem středu kotoučku mateřské hvězdy by tak mělo uplynout 16 hodin, 7 minut a 30 sekund. Rozdíl do 16 hodin a 1 minut lze připsat atmosférické refrakci. Rozdíl činí 4 minuty a 30 sekund. Mateřská hvězda tak vlivem atmosférické refrakce vychází o minuty a 15 sekund dříve a zapadá o minuty a 15 sekund později. Nyní musíme určit úhel, o který se planeta otočí za minuty a 15 sekund (0,0375 hodiny). Úhlová rychlost otáčení planety vzhledem k mateřské hvězdě je: potom atmosférická refrakce je: ω H = 360 T H ω H = 11,16 hod ρ = 0, ,16 = 0,418 6 Atmosférická refrakce při obzoru je na této neznámé planetě 5,1 b) Vzdálenost od mateřské hvězdy: Abychom zjistili vzdálenost od mateřské hvězdy, potřebujeme znát oběžnou dobu. Tu lze zjistit z rozdílu siderického a slunečního dne na planetě. Pro dobu oběhu planety vyjádřenou v místních siderických dnech platí: P = T S Δ S 9 / 1

10 Soutěžní úlohy část C ( ) P = 3 0,5 = 18 Planeta oběhne mateřskou hvězdu jednou za 18 místních siderických dnů, tj. jednou za 18 3 = 4096 hodin. Pro dobu oběhu platí: P = π a 3 GM odtud vyjádříme a: a = 3 P GM 4π po dosazení (v základních jednotkách SI) dostaneme: a = 3, , , ,87 a = 3, , , ,87 a = 3 3, ,48 a = 9, m a = 0,64 AU c) Skutečný průměr mateřské hvězdy: Jestliže východ mateřské hvězdy na rovníku této planety v období rovnodennosti trvá 3 minuty (0,05 hodiny), pak její úhlový průměr zjistíme pomocí úhlové rychlosti rotace zjištěné v části a): Pro skutečný průměr hvězdy platí: φ = 0,05 11,16 = 0,558 D = a sin φ D = 9, m 10 / 1

11 Soutěžní úlohy část C ( ) úloha C-4: Astronomové na hvězdárně v Rokycanech (49 45' severní šířky, 13 36' východní délky) pořídili snímek hvězdného pozadí na hranici souhvězdí Hadonoše a Ocas hada. Ve stejném okamžiku pořídila skupinka amatérských astronomů v Osadě Vasil'evka (49 45' severní šířky, 8 36' východní délky) ve východním Kazachstánu snímek stejného hvězdného pole. Na obou snímcích se objevil neznámý objekt. Jiná skupinka pozorovatelů v západním Kazachstánu poblíž osady Kusem (49 45' severní šířky, 48 06' východní délky) ve stejném okamžiku pozorovala horní kulminaci tohoto neznámého objektu. Urči vzdálenost neznámého objektu od pozorovatelů v Rokycanech. Pro snazší orientaci je na snímcích zobrazena síť rovníkových souřadnic. druhu. (16 bodů) 11 / 1

12 Soutěžní úlohy část C ( ) Neznámý objekt je na snímcích posunut o 4 sekund v rektascenzi. To odpovídá paralaxe = 6'. Aby bylo možné určit vzdálenost objektu, musíme zjistit základnu, tj. přímou (nejkratší) vzdálenost mezi stanovišti. Poloměr rovnoběžky φ = severní šířky určíme ze vztahu: kde r Z = 6378 km je poloměr Země. r = r z cos φ Pro přímou vzdálenost mezi pozorovacími stanovišti platí: Δφ = 69 je rozdíl zeměpisných délek stanovišť d = r sin Δφ d = r sin Δφ d = r z cos φ sin Δφ d = ,646 0,566 d = 4668 km Potom již snadno určíme vzdálenost od pozorovatelů v Rokycanech: l = d sin π kde je paralaxa. l = km Vzdálenost od pozorovatelů v Rokycanech je km. 1 / 1

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b) Část A strana A 1 Bodové hodnocení vyplňuje komise! část A B C Celkem body (14 b) (26 b) (60 b) (100 b) Pokyny k testovým otázkám: U následujících otázek zakroužkuj vždy právě jednu správnou odpověď. Zmýlíš-li

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test 1. Ve kterém městě je pohřben Tycho Brahe? [a] v Kodani [b] v Praze [c] v Gdaňsku [d] v Pise 2. Země je od Slunce nejdál [a] začátkem ledna.

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné.

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele OPT/AST L07 Korekce souřadnic malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů výška pozorovatele konečný poloměr země R výška h objektu závisí na výšce s stanoviště

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné.

Více

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 20 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 21.06.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Prezentace je zaměřena na základní popis a charakteristiky

Více

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max. 25 b) B I: (max. 20 b) B

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 1/99 Výpočet zeměpisné šířky z měřených

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse ÚTFA,Přírodovědecká fakulta MU, Brno, CZ březen 2005 březnového tématu Březnové téma je věnováno klasické sférické astronomii. Úkol se skládá z měření, výpočtu a porovnání výsledků získaných v obou částech.

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady 1. Rychlosti vesmírných těles, např. planet, komet, ale i družic, se obvykle udávají v kilometrech za sekundu. V únoru jsme mohli v novinách

Více

ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany

ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Epsilon Aurigae Se začátkem roku 2010 končí první fáze záhadné astronomické proměny. V srpnu 2009 podali

Více

Krajské kolo 2014/15, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2014/15, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Žák A Astronomická Identifikace jméno: příjmení: identifikátor: Škola název: město: PSČ: Hodnocení A B C D Σ (100 b.) Účast v AO se řídí organizačním řádem, č.j. MŠMT 14 896/2012-51. Organizační řád a

Více

Rotace zeměkoule. pohyb po kružnici

Rotace zeměkoule. pohyb po kružnici Rotace zeměkoule pohyb po kružnici O čem to bude Spočítáme rychlost pohybu Země kolem Slunce z pohybu hmotného bodu po kružnici. 2/35 O čem to bude Spočítáme rychlost pohybu Země kolem Slunce z pohybu

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ

Více

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Téma: Světlo a stín Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Objekty na nebeské sféře září ve viditelném spektru buď vlastním světlem(hvězdy, galaxie) nebo světlem odraženým(planety, planetky, satelity).

Více

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli?

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli? 1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli? 1.1 Měsíční hodiny Drahomíra Pecinová Sluneční hodiny různých typů můžeme doplnit měsíčními hodinami a rozšířit tak jejich použití i na noci, kdy svítí Měsíc.

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP

Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP - od každého vyučujícího splnit úkoly a odevzdat mu je do 18.1.2008 - každý vyučující je k dispozici pro potřebnou konzultaci Meteory (Kalaš Václav) napozorovat minimálně

Více

Datová analýza. Strana 1 ze 5

Datová analýza. Strana 1 ze 5 Strana 1 ze 5 (D1) Binární pulzar Astronomové díky systematickému hledání v posledních desetiletích objevili velké množství milisekundových pulzarů (perioda rotace 10 ms). Většinu těchto pulzarů pozorujeme

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 5/ Určování astronomických zeměpisných

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ Souhvězdí I. Souhvězdí je optické uskupení hvězd různých jasností na obloze, které mají přesně stanovené hranice Podle usnesení IAU je celá obloha rozdělena na 88 souhvězdí Ptolemaios

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy observační astronomie Petr Scheirich Nejjednodušší pozorování Co k němu potřebujeme: Nejjednodušší pozorování Co k

Více

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku představím několik webových online aplikací

Více

Identifikace práce. B III: (max. 18b)

Identifikace práce. B III: (max. 18b) vyplňuje žák čitelně tiskacím písmem. Identifikace práce Žák identifikátor / jméno příjmení rok narození* (*nehodící se škrtni, identifikační číslo obdržíš po vyřešení části online) Pokud jsi část řešil(a)

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max.

Více

Identifikace ŘEŠENÍ. A) Digitárium

Identifikace ŘEŠENÍ. A) Digitárium Identifikace ŘEŠENÍ Žák/yně jméno příjmení identifikátor Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max. 12 b) B: (max. 16 b) C I: (max. 12 b) C II: (max. 14 b) C III: (max. 17 b) C IV: (max. 14 b) C V:

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Geodetická astronomie 3/6 Aplikace keplerovského pohybu

Více

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Podle mateiálu ESO přeložil Rostislav Halaš Úkol: Změřit vzdálenost Země Slunce (tzv. astronomickou jednotku AU) pozorováním přechodu

Více

KINEMATIKA. 18. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI III. Úhlová rychlost. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0218

KINEMATIKA. 18. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI III. Úhlová rychlost. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0218 KINEMATIKA 18. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI III. Úhlová rychlost Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0218 Úkol 1: Roztřiď do dvou sloupců, které veličiny, popisující pohyb, jsou u všech bodů otáčejícího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem 1 Úvod Oko bylo základním přístrojem astronoma, základním detektorem světla po dlouhá staletí ba tisíciletí, a zůstalo jím dokonce i tři století

Více

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru Není jednotka jako jednotka Na měření rozměrů nebo vzdáleností různých objektů je nutné zavést nějakou jednotku vzdálenosti. Jednou ze základních jednotek soustavy SI

Více

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji, HVĚZDY 1. Většina hvězd se při pozorování v průběhu noci pohybuje od A. Západu k východu, B. Východu k západu, C. Severu k jihu, D. Jihu k severu. 2. Ve většině hvězd se energie uvolňuje A. Prudkou rotací

Více

CZECH REPUBLIC. Pravidla soutěže týmů

CZECH REPUBLIC. Pravidla soutěže týmů Pravidla soutěže týmů 1. Soutěže týmů se mohou účastnit týmy tří a více studentů. 2. Tým dostane sadu 5 úloh, na jejichž řešení má 60 minut. 3. O výsledku týmů rozhoduje celkový součet bodů za všech 5

Více

Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách

Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, Cc Vlivem vzájemné polohy lunce, Země a dalšího tělesa(např. jiné planety nebo Měsíce) dochází k jevu,

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec!

fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec! Fotometrie fotometrie = fotos (světlo) + metron (míra, měřit) - část fyziky zabývající se měřením světla; zkoumáním hustoty světelného toku radiometrie obecnější, zkoumání hustoty toku záření fotometrická

Více

Soustředění 2014/15, kategorie CD, EF, Valašské Meziříčí června 2015

Soustředění 2014/15, kategorie CD, EF, Valašské Meziříčí června 2015 . Soustředění 2014/15, kategorie CD, EF, Valašské Meziříčí 7. - 10. června 2015 část A 1. příklad Planetka má shodnou hustotu jako Země, ale její poloměr je 100krát menší (předpokládejme, že má kulový

Více

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE Čas Založen na základě praktických zkušeností s následností dějů Je vzájemně vázán s existencí hmoty a prostoru, umožňuje rozhodnout o následnosti dějů, neexistuje možnost zpětné

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

Měsíc přirozená družice Země

Měsíc přirozená družice Země Proč je ěsíc kulatý? ěsíc přirozená družice Země Josef Trna, Vladimír Štefl ěsíc patří ke kosmickým tělesům, která podstatně ovlivňuje gravitační síla, proto zaujímá kulový tvar. Ve vesmíru u těles s poloměrem

Více

KINEMATIKA. 17. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI II. Frekvence, perioda. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0217

KINEMATIKA. 17. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI II. Frekvence, perioda. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0217 KINEMATIKA 17. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI II. Frekvence, perioda Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0217 OPAKOVÁNÍ Otázka 1: Uveď příklady takových hmotných bodů, které vykonávají rovnoměrný pohyb

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Různé metody řešení Téma: Analytická geometrie v prostoru, vektory, přímky Autor:

Více

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky Klára Švarcová klara.svarcova@tiscali.cz 1 Obsah 1 Průlet tělesa skrz Zemi 3 1.1 Zadání................................. 3 1. Řešení.................................

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky Planeta Země Pohyby Země a jejich důsledky Pohyby Země Planeta Země je jednou z osmi planet Sluneční soustavy. Vzhledem k okolnímu vesmíru je v neustálém pohybu. Úkol 1: Které pohyby naše planeta ve Sluneční

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace ŘEŠENÍ

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace ŘEŠENÍ Identifikace ŘEŠENÍ Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A:

Více

Krajské kolo 2014/15, kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ) 2 I P = I 0 A g,

Krajské kolo 2014/15, kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ) 2 I P = I 0 A g, příklad 1 Přenesme se do roku 1930 kdy bylo poprvé na fotografických deskách identifikované nové těleso sluneční soustavy později označované (až do roku 006) za devátou planetu s názvem Pluto. V okamžiku

Více

Program pro astronomy amatéry. Hvězdárna v Rokycanech Karel HALÍŘ duben 2006

Program pro astronomy amatéry. Hvězdárna v Rokycanech Karel HALÍŘ duben 2006 Program pro astronomy amatéry Hvězdárna v Rokycanech Karel HALÍŘ duben 2006 Zákryty hvězd tělesy sluneční soustavy Zákryty hvězd Měsícem Tečné zákryty Zákryty hvězd planetkami Stín hvězdy vržený na povrch

Více

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku FO. Kategorie E a F. Závislost rychlosti vlaku na čase

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku FO. Kategorie E a F. Závislost rychlosti vlaku na čase Řešení úloh 1. kola 48. ročníku FO. Kategorie E a F 1. úloha: a) Závislost rychlosti vlaku na čase 30 5 0 v/m/s 15 5 0 0 50 0 150 00 t/s b)s 1 = v p1.t 1 = 7,5.0 = 150 m c) s = s 1 + s + s 3 + s 4 = v

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

Teorie sférické trigonometrie

Teorie sférické trigonometrie Teorie sférické trigonometrie Trigonometrie (z řeckého trigónon = trojúhelník a metrein= měřit) je oblast goniometrie zabývající se praktickým užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.

Více

Astronavigace. Zdeněk Halas KDM MFF UK, Aplikace matem. pro učitele

Astronavigace. Zdeněk Halas KDM MFF UK, Aplikace matem. pro učitele Základní princip Zdeněk Halas KDM MFF UK, 2011 Aplikace matem. pro učitele Zdeněk Halas (KDM MFF UK, 2011) Aplikace matem. pro učitele 1 / 13 Tradiční metody Tradiční navigační metody byly v nedávné době

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Jak najdeme a poznáme planetu, kde by mohl být život?

Jak najdeme a poznáme planetu, kde by mohl být život? Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Jak najdeme a poznáme planetu, kde by mohl být život? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně, Laboratoř metalomiky

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 43 Kapitola 7 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 7.1 Úvod Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu ve vakuu. Závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. Jako normální tíhové zrychlení g n

Více

Modulární systém v astronomii

Modulární systém v astronomii astronomia.zcu.cz Modulární systém v astronomii Čeho kdo nezná, po tom nedychtí. Ota Kéhar 2. 10. 2010, Valašské Meziříčí kehar@kof.zcu.cz Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Trocha teorie

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ Parametrické vyjádření přímky v rovině Máme přímku p v rovině určenou body A, B. Sestrojíme vektor u = B A. Pro bod B tím pádem platí: B = A + u. Je zřejmé,

Více

1.2 Sluneční hodiny. 100+1 příklad z techniky prostředí

1.2 Sluneční hodiny. 100+1 příklad z techniky prostředí 1.2 Sluneční hodiny Sluneční hodiny udávají pravý sluneční čas, který se od našeho běžného času liší. Zejména tím, že pohyb Slunce během roku je nepravidelný (to postihuje časová rovnice) a také tím, že

Více

5.2.7 Zobrazení spojkou I

5.2.7 Zobrazení spojkou I 5.2.7 Zobrazení spojkou I Předpoklady: 5203, 5206 Př. : Prostuduj na obrázku znaménkovou konvenci pro čočky a srovnej ji se znaménkovou konvencí pro zrcadla. Jaké jsou rozdíly, čím jsou zřejmě způsobeny?

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF Obecná teorie relativity pokračování Petr Beneš ÚTEF Dilatace času v gravitačním poli Díky principu ekvivalence je gravitační působení zaměnitelné mechanickým zrychlením. Dochází ke stejným jevům jako

Více

Hledejte kosmickou plachetnici

Hledejte kosmickou plachetnici ASTRONOMICKÉ informace - 3/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Hledejte kosmickou plachetnici Kosmická sonda NASA pojmenovaná Nano Sail-D rozvinula na oběžné dráze

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Tranzity exoplanet. Bc. Luboš Brát

Tranzity exoplanet. Bc. Luboš Brát Tranzity exoplanet Bc. Luboš Brát O čem bude řeč: Tranzit exoplanety a jeho parametry Co nám tranzity umožňují zjišťovat Určování geometrie soustavy hvězda planeta Hledání dalších planet v systému Sklon

Více

Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos

Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos test Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html#za1 Astronomie (=

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Hvězdářská ročenka 2016

Hvězdářská ročenka 2016 Hvězdářská ročenka 2016 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Tato publikace vyšla s podporou Ediční rady Akademie věd České republiky. Hvězdářská ročenka 2016 Pod redakcí Jakuba Rozehnala připravili Martin

Více

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST sekretariát: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov tel. 775 388 400, info@astro.cz ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Fričova 298, 251 65 Ondřejov

Více

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy

Více

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například: 1. SVĚTELNÉ ZDROJE. ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přes den vidíme předměty ve svém okolí, v noci je nevidíme, je tma. V za temněné učebně předměty nevidíme. Když rozsvítíme svíčku nebo žárovku, vidíme nejen svítící těleso,

Více

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře OPT/AST L08 Čas a kalendář důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře čas synchronizace s rotací Země vzhledem k jarnímu bodu vzhledem ke Slunci hvězdný čas definován jako hodinový úhel

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem.

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem. Baronesa čtvrtletník Hvězdárny barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, ul. Gorkého Podivný černobílý obrázek zachycuje v inverzních barvách blížící se vlasatici, kometu C/2009 R1 McNaught. Kometu objevil

Více

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice Kartografie přednáška 5 Referenční plochy souřadnicových soustav slouží k lokalizaci bodů, objektů

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více