Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky."

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Veřejné finance: státní rozpočet, municipální rozpočty (měst, obcí), státní fondy (fond sociálního zabezpečení, ), rozpočty státních podniků (ČEZ, ), rozpočty Evropské unie a evropských fondů. Cíle fiskální politiky: vyvážený ekonomický růst, nízká míra nezaměstnanosti, to vše při zachování akcentu směrem k dalším cílům hospodářské politiky: o nízká inflace, o vyrovnaná platební bilance. Funkce fiskální politiky: redistribuční zajišťuje přerozdělení důchodů (viz důchodová politika), alokační zajištění efektivní alokace veřejných statků (např. školství, zdravotnictví, ), stabilizační - stabilizace hospodářského cyklu. Nositelé fiskální politiky: vláda (ministerstva), samosprávy krajů, obce Státní rozpočet (SR) SR = centralizovaný peněžní fond, který vytvářejí, rozdělují a využívají orgány státní správy. 1

2 Tvoří jej příjmová a výdajová stránka. V ČR je sestavován na 1 kalendářní rok a má podobu zákona. Pokud není zákon o státním rozpočtu přijat, hospodaří se podle rozpočtového provizoria (hospodaření podle SR z předchozího roku). Příjmy SR: 1. přímé daně: a) důchodové (daň z příjmů), b) majetkové (silniční, dědická, darovací, z nemovitostí), 2. nepřímé daně: DPH, spotřební daně, 3. příspěvky na sociální zabezpečení a pojistné, 4. poplatky, pokuty, penále, 5. dotace, dary. Daň = povinná, zákonem stanovená platba, kterou se odčerpává část nominálního důchodu ekonomického subjektu. Přímé daně přímý dopad na plátce, platí je domácnosti nebo firmy podle své důchodové či majetkové situace. Způsob zdanění důchodů (příjmů): progresivní podíl daní na důchodu v souvislosti s jeho růstem též roste (např. pásmové zdanění příjmu obyvatelstva v ČR do roku 2007), regresivní podíl daní na důchodu v souvislosti s jeho růstem klesá, konstantní (proporciální) daňová sazba se s růstem důchodu nemění (např. tzv. "rovná daň", v ČR u PO i FO od 2008). Nepřímé daně jsou zahrnuty v cenách zboží, do SR je odvádí prodávající, nemají tedy přímý dopad na plátce. Jejich nevýhodou je, že postihují každý ekonomický subjekt stejně bez ohledu na jeho důchodovou nebo majetkovou situaci. Výdaje SR: 1. transferové platby důchody, podpora v nezaměstnanosti, stipendia,, 2. vládní nákupy financování běžných i investičních výdajů ve školství, zdravotnictví, sociálních službách, kultuře, státní správě, obraně a bezpečnosti, 3. úrok z veřejného dluhu. Saldo státního rozpočtu = rozdíl mezi příjmy do SR a výdaji ze SR. Dle salda rozlišujeme 3 typy SR: 1. přebytkový rozpočet: Příjmy > Výdaje, 2. vyrovnaný rozpočet: Příjmy = Výdaje, 3. deficitní (schodkový) rozpočet: Příjmy < Výdaje. 2

3 Abychom mohli porovnávat salda státního rozpočtu jednotlivých zemí mezi sebou, je potřeba zohlednit jejich ekonomickou úroveň. Jako kritérium se tedy používá poměr salda SR k HDP dané země. Jedním z Maastrichtských kritérií (viz opora č. 9 Monetární politika) je, že deficit veřejného rozpočtu musí být menší než 3 % HDP. Na obrázku níže můžeme vidět, že tohle kritérium ČR opakovaně nesplňuje. Rozpočtový deficit je financován: výpůjčkami zpravidla v podobě dluhopisů vlád tyto dluhopisy jsou nakupovány domácími subjekty (vnitřní dluh) nebo zahraničními subjekty (vnější dluh), centrální banka emituje peníze roste množství peněz v ekonomice, nebezpečí inflace (nutná kooperace s CB), prodej vládních aktiv vláda prodává státní majetek soukromým subjektům. Podle způsobu vzniku rozlišujeme strukturální a cyklický deficit: cyklický deficit vzniká, když se ekonomika nachází v recesi (snížení daňových příjmů, růst výdajů ze SR), strukturální deficit - vzniká prováděním expanzivní politiky vládou (pokles daňové zátěže, zvyšování vládních výdajů). Kumulováním veřejných deficitů vzniká veřejný dluh. Veřejný dluh = celkový rozsah zadlužení vlády. Jde o stavovou veličinu určuje se vždy k 1. lednu daného roku. 3

4 Rozlišujeme: a) vnitřní dluh zadlužení vlády vůči domácím subjektům, méně nebezpečný, b) vnější dluh (zadlužení vlády vůči zahraničí). Důležité je zanalyzovat příčiny veřejného dluhu, jestli je pouze tzv. "prožrán", nebo je investován např. do rozvoje infrastruktury (lze očekávat vyšší příjmy do SR v budoucnu). Na následujícím obrázku můžeme vidět, že veřejný dluh ČR má rostoucí charakter, jeho souhrnná výše k činila mld. Kč. Jedním z Maastrichtských kritérií (viz opora č. 9 Monetární politika) je, že podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %. Z následujícího obrázku je patrné, že tohle kritérium ČR zatím splňuje, nicméně procentuální poměr veřejného dluhu k HDP se k 60 % čím dál tím více přibližuje Nástroje fiskální politiky Rozlišujeme jednorázová záměrná opatření (diskreční) a vestavění (automatické) stabilizátory. Záměrná (diskreční) opatření = jednorázová rozhodnutí příslušných orgánů o změně daňových sazeb a změně ve struktuře výdajů státního rozpočtu. Vestavěné stabilizátory = po svém zavedení působí v hospodářství automaticky a nevyžadují žádná další rozhodnutí státních orgánů. Instalují se, aby napomáhaly vyrovnávat výkyvy agregátní poptávky, případně i agregátní nabídky. Jedná se např. o: mandatorní výdaje (každoročně povinné, např. smluvní platby do zahraničí, příspěvky na stavební spoření), progresivní daň z příjmu, transferové platby. Princip proticyklické funkce vestavěných stabilizátorů: v období recese jsou nižší příjmy obyvatelstva + vyšší míra nezaměstnanosti => nižší míra zdanění + vyšší podpora v nezaměstnanosti => stimulace AD, 4

5 v období konjunktury jsou vyšší příjmy + nižší míra nezaměstnanosti => vyšší míra zdanění + menší transferové platby => tlumení AD, snaha zabránit "přehřátí" ekonomiky Typy fiskální politiky 1) Expanzivní FP: cíl: růst AD i AS, podpořit růst ekonomiky, opatření: snížení daní, zvýšení vládních výdajů a/nebo transferových plateb, účinnost: je-li reálný produkt nižší než potenciální, uplatňuje se, je-li země v recesi, v opačném případě může vést k přehřátí ekonomiky a k růstu inflace. 2) Restriktivní FP: cíl: pokles AD, popř. i AS, zabránit inflaci, opatření: zvýšení daní, snížení vládních výdajů a/nebo transferových plateb, účinnost: uplatňuje se, je-li země v konjunktuře Lafferova křivka Při stanovení výše daňové sazby musí vláda uvažovat i o velikosti výnosu z výběru daní. Existuje hranice, při které již s dalším zdaněním výnosy z daní klesají. Tento zákon popisuje tzv. Lafferova křivka. Lafferova křivka: Míra zdanění by se neměla dostat do zakázané oblasti. Od míry X už není růst daňové sazby doprovázen růstem příjmů do SR, protože ekonomické subjekty jsou demotivovány k ekonomické činnosti, vyplácejí se daňové úniky, atp. Nalézt optimální míru zdanění (bod X) je však v reálu obtížné Důchodová politika Jde o součást hospodářské politiky státu, úzce souvisí s fiskální politikou (přerozdělování důchodů je obvykle prováděno prostřednictvím výběru daní a transferových plateb). 5

6 Zabývá se problematikou, kdo se vlastně ve společnosti těší z vyrobeného HDP. Řeší problém měření nerovnosti v rozdělení důchodů ve společnosti a snaží se odpovědět na otázku, jakým způsobem a v jaké míře by měly být důchody ve společnosti přerozdělovány. Problematika přerozdělování důchodů je důležitá. Určité přerozdělování důchodů v dané společnosti být musí, např. proto, že existují neproduktivní vrstvy děti, studenti, důchodci, Dále i ze sociálních důvodů - přílišná polarizace společnosti na chudé a bohaté může vést k sociálním nepokojům. Nalezení optimální míry přerozdělení důchodů je však značně komplikované, neboť naopak přílišné rovnostářství zase vede k demotivaci k ekonomické činnosti. Vždy se najdou názory pro i proti. Míru nerovnoměrnosti rozdělení důchodů v dané společnosti můžeme graficky znázornit pomocí tzv. Lorenzovy křivky: Přímá spojnice mezi body 0 a E popisuje křivku odpovídající teoretickému případu dokonale rovnoměrnému rozdělení (všichni mají stejný důchod), spojnice bodů 0, A, B, C, D a E pak představuje skutečnou Lorenzovu křivku znázorňující situaci v dané společnosti. Lorenzova křivka nám umožní porovnávat situaci v různých zemích anebo v jedné zemi v různých časových obdobích. Pokud se Lorenzovy křivky neprotínají, můžeme říci, ve které 6

7 zemi jsou důchody rozděleny rovnoměrněji, pokud se ale protínají, podobný výrok vyřknout nemůžeme. Číselně popisuje míru nerovnoměrnosti rozdělení důchodů např. tzv. Giniho koeficient G udává poměr mezi velikostí plochy mezi skutečnou a rovnostářskou Lorenzovou křivkou (A) a mezi celkovou plochou pod rovnostářskou Lorenzovou křivkou (A+B), tj. Giniho koeficient G nabývá hodnot z intervalu 0,1. Obecně čím vyšší je hodnota G, tím více nerovnoměrné je rozdělení důchodů ve společnosti a naopak. Teoretické případy: G=0 odpovídá dokonale rovnoměrnému rozdělení (všichni mají stejný důchod), G=1 dokonale nerovnoměrnému rozdělení (veškerý důchod je příjmem 1 osoby, ostatní mají důchod nulový). Není však úplně dokonalým měřítkem, např. pro neporovnatelné Lorenzovy křivky může vyjít stejně. V minulých letech rostli nerovnosti v příjmech zejména v tranzitivních ekonomikách (přechod od centrálně řízeného režimu k režimu tržnímu, např. ČR). Jinak bývají jeho hodnoty relativně stabilní v toku času. 7

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA Case studies Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA P. Blažek, L. Niedermayer, J. Bušek Cenné díky za odborné konzultace a připomínky k obsahu patří: P. Sobíškovi

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více