Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček"

Transkript

1 Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací Volba, zda uplatnit opt-in = plné přizpůsobení ZOK (tzn. uplatnění ZOK i tam, kde stanovy mlčí) Poznámka: dvouletá lhůta v 777/5 ZOK je pouze pořádková, tzn. lze přejít i později Dopady NOZ a ZOK do účetnictví a daní nepovinné fondy v rámci VK (řeší stanovy) ověřování zprávy o vztazích auditorem možná výplata záloh na podíly na zisku Souběh funkcí , 2014 a dále? 66d původního obchodního zákoníku - potvrzoval: Od byl souběh možný (odměna podle pracovní smlouvy dle ZP a za výkon funkce ve statutárním orgánu dle OZ) Odpovědnost však nebyla omezena ustanovením Zákoníku práce Odměny členům statutárních orgánů (ú 523) Od roku 2012 je účet 523 daňovým nákladem! Podmínka: schválení odměny nejvyšším orgánem Zdravotní pojištění: odvádí se vždy Sociální pojištění: u odměny za výkon funkce při dosažení limitu 2500,- Kč (důchodové a nemocenské pojištění) u firmy vždy sazba 25%, pracovník 6,5% (3,5%) Souběh funkcí , 2014 a dále? Rok 2014: daňově a účetně jasné, právně nikoliv Bulletin KDP 4/2014: doc.judr.havel,phd., JUDr.Bezouška,PhD. nejzbytečnější právní téma roku Závěr: - z hlediska soukromého práva nelze dovozovat zákaz souběhů i tento vztah se může řídit pravidly zákoníku práce (volba smluvního typu), lze uzavřít i dvě smlouvy na tutéž kauzu? rizika zpochybnění pracovní smlouvy na řídící funkci: dle NOZ pouze relativní neplatnost - tu může namítnout jen oprávněná osoba, avšak: kdo sám neplatnost způsobil, nemá právo ji namítat (smluvní strany společnost a pracovník) důraz na dobrou víru, přesvědčení a očekávání obou stran navíc 61/3 ZOK = ukládá určení mzdy členu stat.orgánu! Časované nálože rekodifikace Zástava pohledávky (našeho dluhu) 1335 až 1340 NOZ 1

2 1335/2: Platba dodavateli, který zastavil pohledávku formou zápisu do rejstříku zástav dodavatel nemusí dlužníkovi oznamovat Přístup do rejstříku zástav: možný pouze u notáře za poplatek 1336/1: Dlužník je povinen plnit nedílně zástavnímu věřiteli i dodavateli, resp. uložit plnění do úschovy u třetí osoby. 1336/2: Je-li zajištěný dluh splatný, je nutno plnit pouze zástavnímu věřiteli. Obrana smluvní ujednání: Pohledávka nebude dodavatelem postoupena ani dána do zástavy (alespoň do doby její splatnosti). Časované nálože rekodifikace Vymáhání pohledávek v prodlení 1977 až 1979 NOZ 1978: Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil. platí = nevyvratitelná zákonná domněnka Řešení - vyloučit předem ve smlouvě: Pro odstoupení od smlouvy se nepoužije postup podle 1978/2 NOZ. - neurčovat v upomínce, že lhůta již nebude prodloužena. Časované nálože rekodifikace Kauce převzaté na nájmy bytových prostor 2254 NOZ 2254/1: Jistota nesmí být vyšší než 6tinásobek nájemného 2254/2: Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby (splatnost neurč.) K tomu 1802: Nejsou-li úroky stanoveny zákonným předpisem, platí dlužník obvyklé úroky za úvěry, které požadují banky v době uzavření smlouvy (zde od či převzetí kauce). ČNB-ARAD: KTK: 15,84%, spotřeba dom.:10%, nákup bytu: 3,41% Řešení: smluvit si splatnost nájmu dopředu (lze např. i na 2 měsíce dopředu), zřeknutí se práva na úroky nájemcem Časované nálože rekodifikace Převzetí majetku 1893 NOZ (koupí či darem) /1: Kdo převezme od zcizitele i jen poměrně určenou část jeho majetku, stává se společně s ním dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí a o nichž vědět nebo musel vědět (= přistupuje k dluhům vedle dlužníka do výše hodnoty převzatého majetku). /2: Osoba zciziteli blízká: bez omezení na hodnotu majetku /3: Opačné ujednání je vůči věřiteli neúčinné. Neplatí na: přeměny PO, zcizení závodu Dědictví: vždy žádat soupis majetku Obrana prohlášení zcizitele: nejsou dluhy související? 2

3 Urgentní novela občanského zákoníku Pouze nezbytné úpravy (cca 25 bodů), účinnost v polovině roku 2015 Obnovení zákonného předkupního práva mezi spoluvlastníky ( 1124) Obchodní podíl v SJM: druhý z manželů nevykonává společnická práva spojená s podílem (s výjimkou bytových družstev) ( 709) Rejstřík svěřenských fondů bude nově ustaven Možnost opakovaně umisťovat děti do tzv. Klokánků ( 971) Forma plné moci ( 441): pro tři situace bude postačovat plná moc jen s úředně ověřeným podpisem (zmocnění v rámci podnikání, zmocnění advokáta a ve věcech obchodních korporací) Za opuštěnou věc či zvíře bude zodpovídat poslední vlastník ( 2938) Prodloužení periody přezkumu svéprávnosti ze 3 na 5 let ( 59) Účetnictví podnikatelů pro rok 2013 Rozvaha VK ř.a.iv.3: nový účet 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let Dopady ze změn účetních metod Např. změna oceňování zásob - dosud: 132/681 nově při využití účtu 426: 132/426 + zvýš. ZD Ale: prvé účtování odlož.daně: 426/481 beze změny ZD Opravy významných chyb minulých let Př.: nezachyceno v běžném roce - chybí: 541/031, 311/641 Doúčtování v násl. roce: 588/031, 311/688, 595/341 Při využití účtu 426: 426/031, 311/426, 426/341 Daňové dopady ú 426: ZDP 23/3/a/15 a 23/3/b/6 Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Novela vyhlášky č.500/2002 Sb. (467/2013 Sb.) Změny terminologie ve vazbě na NOZ Účetní zachycení pozemků a staveb zůstává odděleno Účetní zachycení práva stavby -změna náhledu vyhl.293/2014 Sb.: C.1. Zásoby (účet 132-Zboží) při nabytí za účelem obchodování B.II.7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek (účet 042) - pokud je záměrem stavebníka realizovat stavbu - již NE B.II.2. Stavby (účet 021.AE) vždy samostatně (dosud jen: pokud není záměrem stavebníka realizovat stavbu) modrý text: zrušen změnou metodiky 2015 vyhl.293/2014 Sb.: - vést právo stavby a stavbu s ním související jako dvě položky! Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Pravidla pro odpisování práva stavby 3

4 vstupuje do ceny stavby jako související náklad již NE Samostatné právo stavby má být samostatnou položkou v rámci dlouhodobého nemovitého majetku (odpis po dobu nasmlouvaného práva stavby max. 99 let) dodatečné zřízení práva stavby = TZ stavby? Již NE Při likvidaci stavby se neamortizované právo stavby nevyřazuje (dále se odpisuje po dobu zbývající životnosti) V okamžiku doběhu práva stavby by měla být stavba odepsána na zbytkovou účetní hodnotu (na výši očekávané náhrady) (modře: vyloučeno změnou metodiky vyhl.293/2014 Sb. - lze uplatnit i pro rok 2014 zpětně) Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Zálohy na výplatu na zisku (nový účet 432) Viz 40 ZOK na základě mezitímní ÚZ lze vyplatit zálohy na podíly na zisku - nová položka rozvahy: A.V.1. Výsledek hospodaření běžného období /+-/ A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů /-/ Návrh účtování: Md 432/D 364, Md 364/D 342 srážková daň 15%, Md 342/D 221, Md 355/D 221 (nebo: Md 364/D 221) Po schválení řádné ÚZ: Md 364/ D 355, Md 431/D 432 Ale: je reálné vracení již vyplacených záloh, pokud se ukáže výplata neoprávněná? Jak na vrácení již sražené a odvedené daně? Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Nové účetní limity pro technické zhodnocení od odděleno od kritérií DzP (limitu 40 tis.kč) nová účetní pravidla: Pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného ÚJ pro vykazování jednotlivého majetku v položkách, účtuje se TZ B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (vč. drobného DNM) B.II.3. Samostatné movité hmotné věci a soubory (i drobný DHM) B.II.2. Stavby zařazení staveb bez ohledu na VC (limit 40 t.kč neplatí) TZ: pokud dosáhnou vynaložené náklady na TZ významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně jednotlivé stavby (pokud ne: účetně náklady) Řešení: upřesnění vnitropodnikové účetní směrnice (stanovit vnitropodnikový limit pro TZ vždy na 40 tisíc Kč) Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Rozvaha za rok 2014 oddíl VK Nový řádek VK (pod A.V.1: Výsledek hospodaření běžného obd.) A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (ú432) dále pouze terminologické změny v názvech řádků Pasiva oddíl Vlastní kapitál: 4

5 A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond (dříve: a nedělitelný fond) A.III.2. Statutární a ostatní fondy Terminologie: Zápůjčky namísto půjček Obchodní korporace namísto společností Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Účtování daně z nabytí nemovitých věcí Pokud je poplatníkem převodce nemění se: Md 538/D 345 Zaplacená DNNV je daňovým výdajem podle 24/2/ch ZDP Pokud je poplatníkem nabyvatel: přednost má účetní metodika! jedná se o náklad související s pořízením nemovité věci stává se součástí vstupní (pořizovací ceny) obdobně: náklady na geom.plán, poplatek KN, právníka Účtování u nabyvatele: DNNV Md 042/ D 345 Možný problém: použití směrné hodnoty pro určení ZD - rozdíl vyměřené daně oproti záloze: Md 538/ D 345 Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Poznatky z praxe Směnné smlouvy: pokud není ve smlouvě stanovena dohodou směnná hodnota (stejná pro obě strany), pak se nabývá majetek v reprodukční pořizovací ceně (určené podle zvláštního předpisu - úřední ocenění) viz ČÚS č.013: např. Md 031 /Dal 641 Vyřazení majetku pro směnu v úč.hodnotě Md 541 /Dal 031 tzv. vzniká výsledek (zisk nebo ztráta) ze směny! Poskytnutí doplatku: Md 042/D 221 Obdržení doplatku: Md 221/D 641 Rezervy na opravy a jejich krytí samostatným bank. účtem BPS : smlouvy o údržbě Investiční dotace: vždy snižují vstupní cenu majetku Účetnictví podnikatelů pro rok 2015 Návrh novely ZoÚ - až od (obnovení JÚ pro PO, nové třídění ÚJ do skupin ) Novela vyhl.č.293/2014 Sb.(od ,resp.2014): Oddělené sledování práva stavby a vlastní stavby Právo stavby není součástí pořizovací ceny stavby a odepisuje se vždy samostatně (v rámci účtu 021) Právo stavby: účetně vždy v položce B.II.2. Stavby Omezení plateb v hotovosti: z 350 tis.kč na 270 tis.kč! 5

6 (novela zákona 254/2009 Sb. zákonem č.261/2014 Sb. - změny v oblasti finančního trhu účinnost od ) Soustava daní v ČR a její vývoj Daňový řád procesní norma Přímé daně Daň z příjmů (vč. bezúplatných příjmů) Oblast sociálního a zdravotního pojištění Daň z nemovitostí, daň silniční Daň z nabytí nemovitých věcí od r.2014 (i úč.dopad!) Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Daňová reforma? Zákony pro rok 2013: Zákon č.500/2012 Sb., o změně daňových pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snížením schodku veřejných rozpočtů Zákon č.502/2012 Sb. technická novela pro DPH Pro rok 2014: Nástup rekodifikace (NOZ, ZOK) Zákon č.458/2011 Sb., o zřízení jednotného inkasního místa (JIM) Zákonné opatření senátu č.344/2013 Sb. (dopady rekodifikace na ZDP, DPH a další zákony, č.340/2013 Sb. Daň z nabytí nemovitostí) Pro rok 2015: zrušení většiny z ustanovení zákona 458/2011 Sb., jež měla vstoupit v účinnost od roku 2015 (= opuštěn záměr JIM!) novela ZDP zákonem č.267/2014 (i daň.řádu, SP, ZP ) DPH: zákon 196/2014, 262/2014 (sazba 10%), techn. novela 360/2014 Přiznání k dani z příjmů PO za rok 2014 Povinné přílohy k DPPO: rozvaha, výkaz, příloha Příloha k převodním cenám - nová příloha k DPPO: Pro účetní jednotku, jež splňuje jedno z kritérií 20 ZoÚ (brutto aktiva 40 mil. Kč, obrat 80 mil. Kč, 50 zaměstnanců) pokud: - měla transakci se spojenou osobou v zahraničí nebo vykázala daňovou ztrátu a má spojené osoby v tuzemsku nebo je držitelem příslibu investiční pobídky, uplatňuje slevu na dani a uskutečňuje transakce se spojenou osobou Údaje: DIČ (firma), objem v členění (HM,NM,zásoby, služby, bezúplatná plnění, pohledávky, závazky (form.5404/e?) 6

7 Novela ZDP pro rok 2014 a 2015 Výdaje za péči o dítě v předškolním zařízení Zákon č.247/2014 Sb. (o dětské skupině) Daňová účinnost zpětně od ! 35ba Sleva za umístění dítěte v předškolní zařízení ve výši prokázaných výdajů, max. do výše min.mzdy za rok 24/2 Firemní školka náklady na provoz lze uplatnit daňově (ale: nejsou osvobozeny pro zaměstnance v 6/9) 38/i/2/f: Potvrzení zařízení o částce uhrazených provozních výdajů - uplatní rodič jako slevu na dani v ročním vyúčtování (i při paušálních výdajích) Novela ZDP 2015 zák.č.267/2014 Sb. Upřesńuje dopady rekodifikace a zdanění bezúplatných plnění Ruší projekt JIM (měl být zaveden od ) Zůstává (zatím) zachován koncept superhrubé mzdy i solidární daně Zachovává limity, jež měly být omezeny u zaměstnanců (osvobození příspěvku až 20 tis.kč na rekreaci z NN, odečet přísp. odborům od základu daně zaměstnance) Zůstává (není zrušena) srážková daň z podílů na zisku (osvobozeny nadále pouze PO = MS s 10% účastí po 12 měsíců ) Zavádí limity paušálních výdajů pro OSVČ s příjmy brutto nad 2 milióny Kč u všech typů podnikání Zavádí navýšené daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě A. Problémy u vybraných změn v DP pro rok 2014 a jejich zpětné řešení novelou Dopady rekodifikace do novely ZDP pro rok 2014: vznikla řada nepřesností: většina z nich je řešena novelou pro rok 2015 se zpětnou účinností od = dovolená retroaktivní účinnost ve prospěch poplatníků zde body řady A. nové změny 2015 body B. A.1. Starobní důchodci a sleva na dani Přiznání základní slevy na dani: pro roky 2013 a 2014 zpětně díky nálezu ÚS (2013: DPFO) Od : 35ba/4/a přiznává ( 38k/4/e rovněž) Ale pozor - zároveň dřívější obnova 4/3: pokud má důchodce součet příjmů podle 6 a DZ dle 7 a 9 přes 840 tisíc Kč, dodaní také svůj důchod (poprvé již za rok 2015) A.2.1. Srážková daň závislá činnost Stav do : každý příjem do 5 tisíc Kč bez podepsaného prohlášení 7

8 Stav od : pouze DPP do 10 tisíc Kč měsíčně a nepodepsané prohlášení - limit 10 tisíc Kč platí i pro neodvod soc. a zdrav. pojištění soc.poj.: úhrn i z více DPP dohromady u jedné firmy zdrav.poj.: limit u každé DPP se posuzuje zvlášť (od roku 2015: stejně jako u soc. pojištění úhrn) - příjmy lze zahrnout do DPFO a započíst sraženou daň) A.2.2. Zdaňování autorských honorářů Stav do : příjmy za příspěvky do 7 tisíc Kč včetně od jednoho plátce srážkovou daní Stav od : limit 10 tis. Kč, ale i nejen na příspěvky, ale na veškerá autorská díla možnost zahrnout do DPFO jako příjem podle 7 tzn.: odvod ZP vždy, SP od Kč Stav od roku 2015: navrací se do režimu roku 2013 s limitem 10 tisíc Kč (jen příspěvky do novin ) A.3. Bezúplatná nabytí a majetkový prospěch u fyzických osob A.3.1. Začlenění do DP od roku : Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy není předmětem daně (jen 2014)! 4a: Osvobození bezúplatných příjmů: vždy dědictví a odkaz (příp. ze svěřenského fondu) 10/3: Dary od příbuzných a osob ve spol.domácnosti (od 2015: pokud žili ve spol. domácnosti alespoň 1 rok) Dary od cizích osvobozeny, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 tis.kč (od jedné osoby za rok) A.3.2. Ilustrativní příklad: bezúplatné nabytí nemovitosti s výměnkem KANCL: jde o jediné právní jednání, které je, za předpokladu, že si strany neujednaly úplatu za převod tohoto vlastnického práva, bezúplatné. Darování nemovitosti s výměnkem: Hodnota nemovitosti 2 mil. Kč Hodnota služebnosti (10 x roční užitek) 0,5 mil.kč Nabyvatel nemovitosti: bezúpl.příjem 2 mil.kč, daň.výdaj 0,5 mil.kč (příp. další V) ZD = 1,5 mil.kč Dárce: P=0,5 mil.kč, V=2 mil.kč ZD = 0 Kč Spřízněné osoby: osvobození podle 10/3 A.3.3. Bezúplatná plnění pro rok 2015 u FO 8

9 Majetkový prospěch z bezúplatného poskytování zápůjčkou, výpůjčkou, výprosou: 2015: ne vyjmutí, ale osvobození od daně ( 4a/m): Od příbuzného a osoby ve spol.domácnosti (1 rok) Od cizí osoby, pokud nepřesáhne za rok 100 tisíc Kč A.3.4. Bezúročné zápůjčky zaměstnancům 2015 Zaměstnanci od firmy ( 6/9/v): osvobození jen u zůstatků zápůjček do úhrnné výše jistin 300 tisíc Kč A.4.1. Bezúplatná nabytí u právnických osob Začlenění do DPPO od roku 2014 Dědictví a odkaz vždy osvobozeny ( 19/1/a) Dary osvobozeny pouze u VPP ( 19/1/b) Dary na pořízení HM snižují vstupní cenu Zápůjčka, výpůjčka, výprosa (jen 2014 vyjmuto) /1/d: osvobozen prospěch od téže osoby nepřesahující 100 tis.kč (pozor na 23/7) Osvobozený dar HM nelze odepisovat! A.5. Převody podílů v obchodní korporaci A.5.1 Obecné řešení pro příjmy z převodu podílů u FO FO: Časový test převodu po 5 letech držení: jednotlivě pro každý nabytý podíl (či zvýšení podílu) ( 4/1/r) 2015: jen úplatný převod : tzn. příjem dosažený u obdarovaného z bezúplatného převodu podílu i při splnění časového testu 5 let u dárce již neznamená osvobození bezúplatných příjmů u obdarovaného Při rozdělení podílu pro účely prodeje či převodu na části: pak každá z částí podílů bude mít časový test shodný s původním (nerozděleným) podílem. Vypuštění dalšího podílu v transformovaném družstvu A.5.2. Zdaňování majetkových podílů z transformace (nevložených) u FO 36/2: srážková daň 15% se nadále uplatňuje z vypláceného dalšího majetkového podílu Obecné principy bezúplatných nabytí : Příjmy z dědictví a odkazu jsou vždy osvobozeny (s možností uplatňovat daňově výdaje a odpisy) Příjmy z darování jsou osvobozeny u spřízněných osob a do 15 tis.kč (pak ale není možno uplatňovat výdaje?) Ale 24/7/c) potvrzuje: při bezúplatném nabytí je nabývací cenou cena určená podle zvláštního předpisu A.6. Finanční leasing d/2: oddělení finančního leasingu od operativního nájmu - nedůsledné hrozilo: Problematické uplatňování vybraných nákladů u leasingu řeší i pro rok 2014 novela

10 24/2/k 1a 4: výdaje za spotřebované PH 24/2/zt: uplatnění paušálu za spotřebu PH (60 tis.kč) 28/3: uplatnění odpisů z TZ majetku na leasing Úplata za užívání placená mimo ČR: 36/1/d: 5% srážka A.7. Bytová jednotka podle ZDP jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. Přechodná opatření novely použít i pro /1/u: osvobozuje odstupné za uvolnění bytu Neřeší však zpětně pro rok 2014: 4/1/a: osvobození příjmů z prodeje bytu 15/3,4: odečet úroků z úvěru na bytové potřeby A.8. Platby na penzijní spoření a životní pojištění 6/9/p/3: limit osvob. 30 tis.kč, osvobozena je jen ta část příspěvku, která kryje penzijní spoření a živ. pojištění (nikoliv část investiční tu musí firma danit od r zaměstnanci podle 6) Návazně 8/7: při výběru investiční části, u níž byly příspěvky již standardně zdaněny u zaměstnavatele, se vyplácená částka již nebude zdaňovat 15/5: Předčasné ukončení smlouvy: uplatněné odečty dodaní pracovník za 10 let zpátky (= příjem FO podle 10) 15/5/c: Převod na jinou obdobnou smlouvu i během roku možný (nenarušuje odečet od ZD) 38/5: Chyba ročního zúčtování, zaviněná poplatníkem: firma oznámí, FÚ vyzve zaměstnance k podání DPFO! A.9. Solidární daň zůstává i pro rok a: 7% z kladného rozdílu: ZD dle 6 ( Kč 2014) 38g/4: povinnost podat DPFO pouze, vyjde-li roční solidární daň (z příjmů podle 6 a 7), 16a/3: nově možnost odečtu ztráty vykázané podle 7 Solidární daň pouze z měsíční mzdy (podle 38ha): možno provést roční zúčtování zaměstnavatelem už za rok 2014! A.10. Termíny ročního zúčtování mezd 38ch/4: provedení do (ne do 15.3.) 35d/8, 38ch/5: přeplatky vyplatit při mzdě za březen 38i/5a,b: Zúčtování se vykazuje v následném období 38j/2/h: Mzdový list musí obsahovat údaje o ročním zúčtování (jaké?) A.11. Odměňování členů orgánů právnické osoby (smlouvy o výkonu funkce) 6/1/c ZDP: zůstává pouze odměna člena orgánu právnické osoby (výklad: i jednoosobý orgán má člena) dle Smlouvy o výkonu funkce ( ZOK): Kapitálové společnosti: smlouvy vždy písemně, stanovit všechny odměny a požitky, schválit VH Sankce: výkon funkce je bezplatný (od ?) - povinnost lze zhojit i následným schválením nejvyšším orgánem 10

11 Vztah mimo zákoník práce: otázka úrazového zákonného pojištění Problematika pojištění odpovědnosti statutárních orgánů: ZDP 25/1/d: pojistné hrazené za člena stat. a dalšího orgánu je NN KOOV z : člen orgánu není subjektem právního vztahu A.12. Rezervní fond a jeho rozpuštění (vč.obdobných fondů) Rozpuštění RF + výplaty členům korporace A.12.1 Zdanění výplaty z rezervního fondu 36/2/i: srážková daň 15% (nejprve část ze zisku, teprve poté případné vklady členů do RF) Pro každý rezervní nebo jiný obdobný fond A Osvobození výplaty z RF 19/1/zf: výplaty matce (10%) osvobozeny 19/3/b: i výplaty zahraniční ES a EDS A Jiný příjem z držby kapitálového majetku 36/1/b/1: umožňuje proti výplatě uplatnit nabývací cenu daného kapitálového majetku ta snižuje ZD pro srážkovou daň Př.: výplata vypořádacích podílů, likvidačních zůstatků, příplatků nad rámec základního kapitálu, vratitelné položky typu emisního ažia Zdůvodnění: FO: příjem podle 10/1/o: lze snížit o výdaje (nabývací cenu) A.13. Výplaty podílů na zisku A Výplaty na zisku jiným osobám nežli společníkům (pokud stanovy dovolují) FO: příjem podle 8 zdaněný srážkovou daní (bez výdajů) Ale zaměstnanec, člen stat. orgánu : vždy příjem zdaněný podle 6/1/d! (jako ze závislé činnosti) PO: bezúplatný druh příjmu vstupuje formou výnosů do obecného základu daně (nepodléhá srážkové dani při výplatě) A Výplaty z podřízeného podílu na zisku 38d odst. 2: pokud výplata závisí na splnění dané podmínky, která ještě v okamžiku rozhodnutí valné hromady (nebo jiného relevantního orgánu) nebyla splněna, povinnost srážky se odsouvá. Př. Rozhodný den bude stanoven v budoucnu po VH - pak se týká i výplaty dividend na ty vlastní akcie, jež mohou být k rozhodnému dni přiznání dividendy prodány=zcizeny (a přestaly být vlastními akciemi) Povinnost srážky 15%: posunuta až do okamžiku přechodu vlastnictví (z vlastních akcií se nesráží) A.14. Svěřenské fondy 11

12 Nový 21f: umožňuje odepisování majetku převedeného do svěřenského fondu (tzn. pokračování v daňovém odepisování) Na přesun majetku se nahlíží obdobně jako na vklad do obchodní korporace a nelze je tak považovat za bezúplatné nabytí majetku Vklad = úplatné nabytí účasti na korporaci! (proto příjem z vkladu ZDP neřeší ) A Dopady změny metody 23/3/a/15 a 23/3/b/6: (účet 426) Základ daně se zvyšuje (snižuje) o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a zvýšila (snížila) vlastní kapitál a týká se změn, jež ovlivňují základ daně přihlíží se jen k těm změnám, které ovlivňují základ daně z příjmů Opravy chyb min.období nutno řešit dodat. DPPO! A Dopady cen mezi spojenými osobami 23/3/a/19 nové ustanovení pro rok 2015: ZD se zvyšuje: o částku rozdílů oproti obvyklým cenám, o níž byl snížen podle ZD 23/7, nezvyšuje se tehdy, pokud byla částka rozdílů mezi spojenými osobami vypořádána Již pro rok /7: ZD se upraví na obou stranách o odchylky oproti obvyklým cenám (upraví poplatník nebo FÚ) Příklad: DS prodává MS za 50 (obvyklá cena je ale 60) 23/7: DS sama zvýší svůj ZD o 10 a MS sama sníží o 10 Nově dle 23/3/a/19: MS musí zase zvýšit svůj ZD o 10 (neboť nezaplatila 60, ale jen 50: neboť nebylo vypořádáno) A Základ daně lze snížit o (upřesněné ustanovení): 23/3/c /8: hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření (ZD) podle odst.3/a/16, pokud je tento bezúplatný příjem následně využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech (viz NÚR I-19 promlčené maj. podíly) Nově je do tohoto ustanovení doplněno, že tento postup se nepoužije, pokud dosahovaný příjem není zahrnut v předmětu daně nebo je od daně osvobozený (př.: zápůjčka bezúročná) A Základ daně lze snížit o (nové ustanovení): 23/3/c/9: hodnotu bezúplatného příjmu ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo jeho TZ, pokud o tomto příjmu bylo účtováno podle účetních předpisů ve výnosech (= zdanění běží nezávisle na účtování!) 27/1/j: Hmotný majetek vyloučený z odepisování: 12

13 jehož bezúplatné nabytí bylo osvobozeno s výjimkou majetku nabytého dědictvím, odkazem, obmyšleným ze svěřenského fondu pro případ smrti. A.15.5 Do ZD se nezahrnují: 23/4/e): částky zaúčtované do výnosů, pokud přímo souvisejí s náklady daňově neuznanými (dosavadní znění: v předchozích obdobích) lze vztáhnout i k nedaňovým výdajům téhož období Příklad: přidělená výrobní kvóta mléka do ! Md 551n/Dal 079, Md 346/ Dal 648n Původně obdobně 24/2/zc: výdaje kryté výnosy zahrnutými do ZD lze považovat za daňové viz změna A.16 Příklady daňově uznatelných nákladů 24 preambule: Všechny výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (výnosů) v prokázané výši je možno pokládat za daňové, pokud je nevylučuje 25 ZDP 24/2 jen příkladný výčet (daňovými výdaji jsou také : zde chybí např. mzdové výdaje, přesto jsou daňové A Členské příspěvky 24/2/d: daňovým nákladem je čl. příspěvek: PO komorám s povinným členstvím PO, u niž je členství nutnou podmínkou Placený firmou za zaměstnance pro splnění ad 2) Organizaci zaměstnavatelů (tripartitní jednání ZS ČR) HK ČR a AK ČR 25/1/zo: nedaňový je členský příspěvek příjemci, který je u něj osvobozen od DzP 19/1/a: zájmová sdružení, spolky, odbory, komory s nepovinným členstvím mimo HK a AK, politické strany A Nedaňová ztráta z prodeje majetku 24/2/t/5 vstupní cenu lze uplatnit pouze do výše příjmů při prodeji: HM vyloučeného z odepisování ( 27: uměl.díla ) HM u VPP užívaného k hlavním činnostem NM podle účetnictví, který není drobným NM (IRM) Vyvolané investice, která se nestala součástí VC HM Pozemku u poplatníka FO (upřesněno: bez stavby) 27: majetek získaný darem, trvalé porosty před dosažením plodonosného stáří, hydromeliorace do 2 let po dokončení, movité kulturní památky, umělecká díla apod.) A Podmínky daňového odpisu pohledávky 13

14 V 24 odst. 2 písm. y) se na konci textu doplňují slova ; obdobně to platí pro pohledávky, o kterých bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření. Příklad: Oprava chyb minulých období: Md 311/Dal 426 A /2/u: Daň z nabytí zaplacená druhým z manželů (rozšíření) A Zohlednění přefakturace nedaňového výdaje ( 24 odst. 2 písm. zc) (nové znění): Daňovým výdajem jsou i výdaje určené k přeúčtování jiné osobě, a to jen do výše příjmů (= výnosů z předpisu úhrady), zahrnutých do základu daně ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících Příklad využití: Přefakturace části nákladů na reprezentaci Md 513/ D 211, Md 311/ D 648 Příklad nemožného využití: výstavba nové haly, krytá výnosy z pojistného plnění (investiční výdaj se nikdy nestane daňovým) A.16.6 Uplatnění práva stavby v daňových výdajích 24 odst. 2 písm. zx) - nový pro FO bez účta: U poplatníka, který nevede účetnictví, není-li právo stavby součástí její vstupní ceny a to v poměrné výši připadající ze sjednané doby doby zřízení práva stavby na zdaňovací období. (= obdoba uplatnění nákladů finančního leasingu) PÚ: právo stavby je nehmotným nemovitým majetkem (ú021), ZDP neřeší (=vše dle účta) A.17 Nedaňové výdaje 25 odst. 1 písm. i) (zpřesnění): Nedaňové jsou výdaje vynaložené na příjmy z darování a bezúplatných služeb (dosud: na bezúplatný příjem) - dopad především na VPP Potvrzuje: výdaje související s reprodukcí majetku nabytého z dědění nebo odkazu jsou daňové A.18 Zařazení odepisovaného majetku do odpisových skupin 2014: Přechod z číselníku SKP na CZ-CPA (OS1 až OS3) Dopad: dopravníky pro kusové zboží z OS2 do OS3 Upřesnění 2015 (modře - nové položky i pro rok 2014): Ruční mechanizované nástroje 14

15 Elektr. spotřebiče převážně pro domácnost Ventilátory a odsávače pro domácnost Ventilátory ostatní (kromě stolních) A.19. Odpočet při pořízení DM na podporu odborného vzdělávání 34g ( 23 odst. 3 písm. a) bod 18) problém 2014: Pokud firma určí vyšší procento využívání doby provozu dotčeného majetku (nad 50% po 3 roky) a nedodrží jej, má dodanit celý odpočet Navrhovaná změna ( 23 odst. 3 písm. a) bod 18) Řešení po novele 2015: Pokud toto procento nedodrží, stačí zdanit pouze část tohoto odpočtu odpovídající rozdílu mezi 110 % a 50% vstupní ceny (při využití na 30% až 50%) A.20. Rodinný závod 13 ZDP zohledňuje 700 NOZ Spolupracující osobou je i : c) Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu /4: nelze uplatnit na dítě s povinnou školní docházkou, nelze na vyživované dítě, na něž je uplatňováno daňové zvýhodnění Přitom: na spolupracující osoby max. 30% podílu P a V max. však 180 tisíc Kč (tzn. 15 tisíc Kč za měsíc spolupráce) Manžel-ka: max. 50% P a V, tj. 540 tisíc Kč za rok B.1. Zvýšení daňového zvýhodnění za děti B.1.1 Sazby daňového zvýhodnění na druhé a další dítě 35c doplněn pro rok 2015 slevy na dani činí za: prvé dítě: Kč měsíčně ( ročně) druhé dítě: Kč měsíčně ( ročně,tj Kč) třetí a další: Kč měsíčně ( ročně,tj Kč) ZDP neřeší: Které dítě je prvé, druhé, třetí? Př. rok.nar.: 1989+ukončí VŠ Logicky: Dle ZDP (po ukonč. VŠ přečíslovat) Strop daňového bonusu se nemění ( Kč ročně) B.1. Zvýšení daňového zvýhodnění za děti B.1.2. Posuzují se děti v jedné společně hospodařící domácnosti ( 35c/1) Viz závěr výkladu v důvodové zprávě: Mezi rodiči tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní. 15

16 Nové prohlášení k dani ze závislé činnosti ro rok 2015 (MFin 5457 vzor č.24 tabulka na děti) B.1. Zvýšení daňového zvýhodnění za děti B.1.3. Údaje vedené pro účely daňového zvýhodnění - 38k odst. 4 písm. c) Př.: manželka uplatňuje zvýhodnění na druhé dítě manžel uplatní slevu na prvé a třetí dítě Druh a družka volba možná pouze u společných dětí B.1.4. Prokazování nároku na daňové zvýhodnění 38l/3/c: Vždy bude nutné potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, na které děti uplatňuje slevu a v jaké výši B.1.5. Dítě v pěstounské péči 35c/6: je vyživované i po zániku pěstounské péče, pokud žije ve společné domácnosti B.2. Omezení paušálních výdajů u OSVČ 7 odst.7) Doposud pro paušály (vždy nad 2 mil. příjmů) : 40% (jiné podnikání) max. 800 tis.kč 30% (z pronájmů) max. 600 tis.kč od roku 2015 i pro další sazby paušálních výdajů: 80% (zemědělci a řemeslníci) max tis.kč 60% (služby) max tis.kč Stále zůstává 35ca: nemožnost uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti! B.3. Nový 21h: vztah DzP k účetním předpisům (vyjmuto z 23/1) příjmem (z hlediska DzP) je to, co je v účetnictví označeno za výnos náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví jsou považovány za výdaje pro účely DzP Za příjmy ve smyslu DzP se považují výnosy Za výdaje ve smyslu DzP se považují náklady V 23: nejde o úpravy výsledku hospodaření pro účetní výkazy, ale pro účely získání základu daně B.4. Bič na neplatiče (ZDP 23/3/a/12) Dluhy v prodlení po 30 měsících od splatnosti nebo promlčené zvyšují ZD (dosud 36 měsíců) Platí pro dluhy (závazky) vzniklé od Poprvé se uplatní v roce 2016 Závazky vzniklé do postaru 36 měs. Nevztahuje se na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj snižující ZD a dluhy sporné, o nichž se vede soudní, rozhodčí nebo správní řízení (také ne: dohadné položky, rezervy) 16

17 B.5. Opravné položky k pohledávkám Změna v zákoně o rezervách 8/1/b: Období, po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100%, činí 30 měsíců od splatnosti (dosud 36 měs.) Platí pro pohledávky vzniklé od ! tzn.: poprvé bude využito až po DOP 50%: až po 18 měsících, tzn. v roce 2015! Pohledávky vzniklé do postaru: bez soudu: 20% po 6 měsících u pohl. do 200 tis.kč toto však nelze pro pohledávky vzniklé od ! B.6. Povinné oznámení o osvobozených příjmech FO nad 5 mil. Kč FÚ od r v a 38w: (i osvob. příjmy podle 4, 4a, 6 a 10) Od roku 2015 se zavádí se povinnost podávat oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nad 5 mil.kč (není nutné pro příjmy patrné z veř. rejstříků?) Především: movitý majetek z dědictví a darů Pokuta za neoznámení: až 10 až 15% příjmu Podání: neformální písemné (dopisem, elektronicky) Lhůta: jako pro podání DPFO (do násl. roku) U manželů se SJM oznamuje nabytí jeden z manželů B.7. Převod daňové ztráty při přeměnách (převodu obchodního závodu na korporaci) přenos daňové ztráty v případě převodu obchodního závodu na obchodní společnost ( 23a odst. 5 písm. b) a v případě násobných fúzí nebo rozdělení obchodních společností ( 23c odst. 8 písm. b). B a odst. 5 písm. a) až c)) rozšíření aplikace přenosu ztrát i na družstva Ale přech.opatř. Bod 20: lze uplatnit až ztráty družstev vykázané od roku 2015! (4,2 mld Kč) B.7.2. Podmínky odečtu daňových ztrát 38na odst. 4) a 6): může uplatnit poplatník, který ji převzal od poplatníka, který ji převzal od poplatníka, kterému byla daňová ztráta vyměřena. Implementace Směrnice Rady 2009/133/ES i pro násobné převody obchodních závodů Nutné splnění stanovených podmínek: shodná činnost s činností, z níž byla ztráta vykázána B.8. Zánik práva stavby v ZDP 24/2/b: Daňovým výdajem je také DZC: pěst.celků trvalých porostů a zvířat při jejich vyřazení prodaného či zlikvidovaného odepisovaného HM, v případě zániku práva stavby se postupuje obdobně (myšleno pro DZC vyřazené stavby) pro případ, kdy stavba realizovaná stavebníkem zůstane zachována a připadne vlastníkovi pozemku (bez náhrady). 17

18 samotné právo stavby (není HM podle ZDP): při převodu se uplatní daňově v nákladech zbytková ZC podle účetnictví B.9. Vstupní cena u nabyvatele vkladu nové ustanovení 29/10: VC se zvyšuje o částky, které se staly u nabyvatele součást ocenění vloženého majetku jako náklady související s jeho pořízením podle účetních předpisů. Uplatní se např. pro DNNV, kdy poplatníkem je nabyvatel Pokračuje pak v daňovém odepisování vkladatele, a le ze zvýšené vstupní ceny o DNNV B.10. Základní investiční fondy 17b nový: definice základního investičního fondu (otevřené podílové fondy s IF s min. 90% majetku v investičních cenných papírech) 21/2: Sazba daně u základního investičního fondu činí 5% ze základu daně. Ostatní IF od roku 2015: sazba daně 19%! 36/4: pouze u ZIF se základ daně pro srážkovou daň 15% z podílů na zisku snižuje o poměrnou část přijatých příjmů, které již podléhaly srážkové dani nebo sazbě podle 21/4 (dividendy ze zahraničí) B.11. Ležící pozůstalost FO Daňový řád 239 až 239b (od 2014): ode smrti až do skončení řízení o pozůstalosti podává osoba spravující pozůstalost DPFO na účet pozůstalosti Zvláštnosti 38ga/b ZDP - za toto další období: nelze uplatnit základní ani jinou slevu na dani lze uplatnit dřívější daňovou ztrátu 38 nově 2015: 38a/2: neplatí se zálohy E.8. Daňový řád 239a/4: více dědiců pokud si nezvolí společného zástupce, správce daně jej ustanoví B.12. Pokuta za opožděné tvrzení daně u daně z příjmů FO Daňový řád 250: min. 500 Kč při zpoždění přes 5 prac. dnů, jinak 0,05% stanovené daně či odpočtu (0,01% ztráty) za každý následující den prodlení Nový 38o) ZDP: Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně u FO: Je-li část dílčího ZD podle 6 vyšší než 50% celkového ZD, snižuje se pokuta na desetinu. B.13. Uplatnění vyšších částek odčitatelných položek podle 34 Daňový řád 251/1 - Penále činí: 20% z doměřeného navýšení daně, 20%, je-li snižován odpočet DPH, 1%, je-li snižována daňová ztráta 38p ZDP dnes: vyšší částky odčitatelných položek lze uplatnit pouze v dodatečném DP, pokud ZD bude vyšší alespoň o 1 tisíc Kč (FO: o 100 Kč) oproti předchozímu ZD 18

19 nové znění 38p pro rok 2015= Zvláštní ustanovení o penále: počítá se z doměrku daně před jeho snížením o dodatečně uplatněné odčitatelné položky podle 34 Tzn.: je umožněno uplatnit daňovou ztrátu i v doměřovacím řízení (jak v rámci postupu k odstranění pochybností, tak v rámci daňové kontroly) - viz rozsudek NSS čj.9 Afs 41/2013 Daň z přidané hodnoty - připomenutí zvláštností Osvobozené služby: pronájem nemovitosti Ne však: poskytnutí práva (zde zákl. sazba) Např.: umístění reklamy, FVE, antény na střeše, umístění prodejních automatů v budově Osobní automobily v ČR (od již nárok na odpočet DPH) zakoupené bez nároku= dobíhá prodej bez DPH! Nákup služby z třetí země (mimo EU): I zde povinnost přiznat DPH podle 24 ZDPH Daň z přidané hodnoty sazby v zemědělství Příloha č.3 k ZDPH: snížená sazba u zboží Položka 1: živá zvířata (obvykle určená k přípravě potravin), tzn. koně, kožková zvířata: základní sazba! Krmiva pro zvířata (i odpady ze zpracování potravin) Pozor: doplňkové krmivo x doplněk krmiva (pouze liz má 15%) Položka 3: Rostliny a semena (i pro nepotravin. zpracování) Senáž, siláž pro BPS: dle stanoviska GFŘ a SIAK s.r.o.: Zkrmitelná siláž, senáž: se sníženou sazbou Bez záruky zkrmitelnosti (= rostlinné hnojivo, kompost): základní sazba Pelety z rostlin nikoliv zkrmitelné: základní sazba DPH 2015 novela zákonem 196/2014 Sb. C.1.1. Správa DPH při poskytování elektronických služeb v členských zemích EU ( 110a 110za) Poskytovatel si vybere jedno správní místo v jedné ze zemí EU, kde se zaregistruje Zde přiznává všechny své služby v rámci EU DP čtvrtletně do 20.dne násl.měs., DPH v Eurech V ČR: pověřen FÚ jihomoravského kraje (Brno) DPH nespolehlivý plátce Nová kriteria nespolehlivosti dle sdělení GFŘ: DPH stanovena podle pomůcek opakovaně (za 2 období ze 6 po sobě jdoucích) Vykázán nedoplatek 500 tisíc Kč (z 10 mil.kč) Nekontaktnost subjektu: nereaguje na výzvy Nepodá opakovaně včas podání 2x za 12 měs. 19

20 Neuvádí pravdivé sídlo (virtuální,home-office) DPH 2015 druhá snížená sazba Sazbová novela zák.č.262/2014 Sb. Zamýšlená jednotná sazba 17,5% se ruší Prvá snížená sazba 15% Druhá snížená sazba 10% od r.2015 Příloha 3a pro sazbu 10%: Kojenecká a dětská strava Farmaceutické výrobky (i veterinární) Výrobky se sníženým obsahem lepku a bez fenylaminu Knihy a hudebniny DPH 2015 technická novela zákon č.360/2014 Sb., sněmovní tisk č.291 D.1. Počítání obratu pro účely DPH 4a/1/c: osvobozená plnění podle 54 až 56 se započítávají, pokud nejsou doplňkovou činností 2015: do obratu i plnění podle 56a = osvobozené nájmy nemovitých věcí 5/2: výjimky z ekonomické činnosti: příjmy za autorské příspěvky nově jsou ekon. činností Část čtvrtá: Limit obratu pro registraci 1 mil.kč zůstává (snížení na 750 tis. Kč od se ruší) DPH 2015 technická novela D.2. Dobrovolná registrace neplátce za identifikovanou osobu Nový 6k: Pokud hodlá pořizovat zboží z EU do 326 tis. Kč za rok, může se dobrovolně zaregistrovat Nový 6l: Pokud bude přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (službu, zboží s montáží apod.) nebo pokud bude poskytovat službu s odvodem DPH v jiném členském státě podle 9/1 K tomu 97a/2: Tyto osoby mohou podat přihlášku k registraci za identifikovanou osobu (typ plátce: reg., ident.) DPH 2015 technická novela D.3. Pořízení či dodání nového dopravního prostředku neplátcem 19/5 - dodání: mimořádný odpočet DPH lze uplatnit do 10 dnů ode dne dodání. 19/6: - pořízení: DP s odvodem DPH nutno předložit do 10 dnů od pořízení Pro oba případy: tuto lhůtu nelze prodloužit K tomu 101a/1/b: hlášení se nepodává elektronicky (výjimka: není EPO ani XML) DPH 2015 technická novela 20

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 doplněk prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 doplněk prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 doplněk prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Souběh funkcí 2012-2013, 2014 a dále? Rok 2014: daňově a účetně jasné,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2015 a změny pro rok 2016

Účetní a daňová závěrka za rok 2015 a změny pro rok 2016 Účetní a daňová závěrka za rok 2015 a změny pro rok 2016 1 Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací Volba, zda uplatnit opt-in = plné přizpůsobení ZOK (tzn. uplatnění ZOK

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Dopady rekodifikace obecně (NOZ a ZOK) 1

Dopady rekodifikace obecně (NOZ a ZOK) 1 Organizační kancelář Praha - Písek Společnost (sdružení) auditorů, daňových a ekonomických poradců 186 00 Praha 8 - Karlín, Thámova 7, 397 01 Písek, Jiřího Srnky 2500 Účetní a daňová závěrka za rok 2015

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC Lektor: Ing. Lydie Musilová 1 Novely 2015 * tzv. implementační novela s účinnosti od 1. ledna 2015 (Část ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více