Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček"

Transkript

1 Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací Volba, zda uplatnit opt-in = plné přizpůsobení ZOK (tzn. uplatnění ZOK i tam, kde stanovy mlčí) Poznámka: dvouletá lhůta v 777/5 ZOK je pouze pořádková, tzn. lze přejít i později Dopady NOZ a ZOK do účetnictví a daní nepovinné fondy v rámci VK (řeší stanovy) ověřování zprávy o vztazích auditorem možná výplata záloh na podíly na zisku Souběh funkcí , 2014 a dále? 66d původního obchodního zákoníku - potvrzoval: Od byl souběh možný (odměna podle pracovní smlouvy dle ZP a za výkon funkce ve statutárním orgánu dle OZ) Odpovědnost však nebyla omezena ustanovením Zákoníku práce Odměny členům statutárních orgánů (ú 523) Od roku 2012 je účet 523 daňovým nákladem! Podmínka: schválení odměny nejvyšším orgánem Zdravotní pojištění: odvádí se vždy Sociální pojištění: u odměny za výkon funkce při dosažení limitu 2500,- Kč (důchodové a nemocenské pojištění) u firmy vždy sazba 25%, pracovník 6,5% (3,5%) Souběh funkcí , 2014 a dále? Rok 2014: daňově a účetně jasné, právně nikoliv Bulletin KDP 4/2014: doc.judr.havel,phd., JUDr.Bezouška,PhD. nejzbytečnější právní téma roku Závěr: - z hlediska soukromého práva nelze dovozovat zákaz souběhů i tento vztah se může řídit pravidly zákoníku práce (volba smluvního typu), lze uzavřít i dvě smlouvy na tutéž kauzu? rizika zpochybnění pracovní smlouvy na řídící funkci: dle NOZ pouze relativní neplatnost - tu může namítnout jen oprávněná osoba, avšak: kdo sám neplatnost způsobil, nemá právo ji namítat (smluvní strany společnost a pracovník) důraz na dobrou víru, přesvědčení a očekávání obou stran navíc 61/3 ZOK = ukládá určení mzdy členu stat.orgánu! Časované nálože rekodifikace Zástava pohledávky (našeho dluhu) 1335 až 1340 NOZ 1

2 1335/2: Platba dodavateli, který zastavil pohledávku formou zápisu do rejstříku zástav dodavatel nemusí dlužníkovi oznamovat Přístup do rejstříku zástav: možný pouze u notáře za poplatek 1336/1: Dlužník je povinen plnit nedílně zástavnímu věřiteli i dodavateli, resp. uložit plnění do úschovy u třetí osoby. 1336/2: Je-li zajištěný dluh splatný, je nutno plnit pouze zástavnímu věřiteli. Obrana smluvní ujednání: Pohledávka nebude dodavatelem postoupena ani dána do zástavy (alespoň do doby její splatnosti). Časované nálože rekodifikace Vymáhání pohledávek v prodlení 1977 až 1979 NOZ 1978: Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil. platí = nevyvratitelná zákonná domněnka Řešení - vyloučit předem ve smlouvě: Pro odstoupení od smlouvy se nepoužije postup podle 1978/2 NOZ. - neurčovat v upomínce, že lhůta již nebude prodloužena. Časované nálože rekodifikace Kauce převzaté na nájmy bytových prostor 2254 NOZ 2254/1: Jistota nesmí být vyšší než 6tinásobek nájemného 2254/2: Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby (splatnost neurč.) K tomu 1802: Nejsou-li úroky stanoveny zákonným předpisem, platí dlužník obvyklé úroky za úvěry, které požadují banky v době uzavření smlouvy (zde od či převzetí kauce). ČNB-ARAD: KTK: 15,84%, spotřeba dom.:10%, nákup bytu: 3,41% Řešení: smluvit si splatnost nájmu dopředu (lze např. i na 2 měsíce dopředu), zřeknutí se práva na úroky nájemcem Časované nálože rekodifikace Převzetí majetku 1893 NOZ (koupí či darem) /1: Kdo převezme od zcizitele i jen poměrně určenou část jeho majetku, stává se společně s ním dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí a o nichž vědět nebo musel vědět (= přistupuje k dluhům vedle dlužníka do výše hodnoty převzatého majetku). /2: Osoba zciziteli blízká: bez omezení na hodnotu majetku /3: Opačné ujednání je vůči věřiteli neúčinné. Neplatí na: přeměny PO, zcizení závodu Dědictví: vždy žádat soupis majetku Obrana prohlášení zcizitele: nejsou dluhy související? 2

3 Urgentní novela občanského zákoníku Pouze nezbytné úpravy (cca 25 bodů), účinnost v polovině roku 2015 Obnovení zákonného předkupního práva mezi spoluvlastníky ( 1124) Obchodní podíl v SJM: druhý z manželů nevykonává společnická práva spojená s podílem (s výjimkou bytových družstev) ( 709) Rejstřík svěřenských fondů bude nově ustaven Možnost opakovaně umisťovat děti do tzv. Klokánků ( 971) Forma plné moci ( 441): pro tři situace bude postačovat plná moc jen s úředně ověřeným podpisem (zmocnění v rámci podnikání, zmocnění advokáta a ve věcech obchodních korporací) Za opuštěnou věc či zvíře bude zodpovídat poslední vlastník ( 2938) Prodloužení periody přezkumu svéprávnosti ze 3 na 5 let ( 59) Účetnictví podnikatelů pro rok 2013 Rozvaha VK ř.a.iv.3: nový účet 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let Dopady ze změn účetních metod Např. změna oceňování zásob - dosud: 132/681 nově při využití účtu 426: 132/426 + zvýš. ZD Ale: prvé účtování odlož.daně: 426/481 beze změny ZD Opravy významných chyb minulých let Př.: nezachyceno v běžném roce - chybí: 541/031, 311/641 Doúčtování v násl. roce: 588/031, 311/688, 595/341 Při využití účtu 426: 426/031, 311/426, 426/341 Daňové dopady ú 426: ZDP 23/3/a/15 a 23/3/b/6 Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Novela vyhlášky č.500/2002 Sb. (467/2013 Sb.) Změny terminologie ve vazbě na NOZ Účetní zachycení pozemků a staveb zůstává odděleno Účetní zachycení práva stavby -změna náhledu vyhl.293/2014 Sb.: C.1. Zásoby (účet 132-Zboží) při nabytí za účelem obchodování B.II.7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek (účet 042) - pokud je záměrem stavebníka realizovat stavbu - již NE B.II.2. Stavby (účet 021.AE) vždy samostatně (dosud jen: pokud není záměrem stavebníka realizovat stavbu) modrý text: zrušen změnou metodiky 2015 vyhl.293/2014 Sb.: - vést právo stavby a stavbu s ním související jako dvě položky! Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Pravidla pro odpisování práva stavby 3

4 vstupuje do ceny stavby jako související náklad již NE Samostatné právo stavby má být samostatnou položkou v rámci dlouhodobého nemovitého majetku (odpis po dobu nasmlouvaného práva stavby max. 99 let) dodatečné zřízení práva stavby = TZ stavby? Již NE Při likvidaci stavby se neamortizované právo stavby nevyřazuje (dále se odpisuje po dobu zbývající životnosti) V okamžiku doběhu práva stavby by měla být stavba odepsána na zbytkovou účetní hodnotu (na výši očekávané náhrady) (modře: vyloučeno změnou metodiky vyhl.293/2014 Sb. - lze uplatnit i pro rok 2014 zpětně) Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Zálohy na výplatu na zisku (nový účet 432) Viz 40 ZOK na základě mezitímní ÚZ lze vyplatit zálohy na podíly na zisku - nová položka rozvahy: A.V.1. Výsledek hospodaření běžného období /+-/ A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů /-/ Návrh účtování: Md 432/D 364, Md 364/D 342 srážková daň 15%, Md 342/D 221, Md 355/D 221 (nebo: Md 364/D 221) Po schválení řádné ÚZ: Md 364/ D 355, Md 431/D 432 Ale: je reálné vracení již vyplacených záloh, pokud se ukáže výplata neoprávněná? Jak na vrácení již sražené a odvedené daně? Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Nové účetní limity pro technické zhodnocení od odděleno od kritérií DzP (limitu 40 tis.kč) nová účetní pravidla: Pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného ÚJ pro vykazování jednotlivého majetku v položkách, účtuje se TZ B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (vč. drobného DNM) B.II.3. Samostatné movité hmotné věci a soubory (i drobný DHM) B.II.2. Stavby zařazení staveb bez ohledu na VC (limit 40 t.kč neplatí) TZ: pokud dosáhnou vynaložené náklady na TZ významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně jednotlivé stavby (pokud ne: účetně náklady) Řešení: upřesnění vnitropodnikové účetní směrnice (stanovit vnitropodnikový limit pro TZ vždy na 40 tisíc Kč) Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Rozvaha za rok 2014 oddíl VK Nový řádek VK (pod A.V.1: Výsledek hospodaření běžného obd.) A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (ú432) dále pouze terminologické změny v názvech řádků Pasiva oddíl Vlastní kapitál: 4

5 A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond (dříve: a nedělitelný fond) A.III.2. Statutární a ostatní fondy Terminologie: Zápůjčky namísto půjček Obchodní korporace namísto společností Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Účtování daně z nabytí nemovitých věcí Pokud je poplatníkem převodce nemění se: Md 538/D 345 Zaplacená DNNV je daňovým výdajem podle 24/2/ch ZDP Pokud je poplatníkem nabyvatel: přednost má účetní metodika! jedná se o náklad související s pořízením nemovité věci stává se součástí vstupní (pořizovací ceny) obdobně: náklady na geom.plán, poplatek KN, právníka Účtování u nabyvatele: DNNV Md 042/ D 345 Možný problém: použití směrné hodnoty pro určení ZD - rozdíl vyměřené daně oproti záloze: Md 538/ D 345 Účetnictví podnikatelů pro rok 2014 Poznatky z praxe Směnné smlouvy: pokud není ve smlouvě stanovena dohodou směnná hodnota (stejná pro obě strany), pak se nabývá majetek v reprodukční pořizovací ceně (určené podle zvláštního předpisu - úřední ocenění) viz ČÚS č.013: např. Md 031 /Dal 641 Vyřazení majetku pro směnu v úč.hodnotě Md 541 /Dal 031 tzv. vzniká výsledek (zisk nebo ztráta) ze směny! Poskytnutí doplatku: Md 042/D 221 Obdržení doplatku: Md 221/D 641 Rezervy na opravy a jejich krytí samostatným bank. účtem BPS : smlouvy o údržbě Investiční dotace: vždy snižují vstupní cenu majetku Účetnictví podnikatelů pro rok 2015 Návrh novely ZoÚ - až od (obnovení JÚ pro PO, nové třídění ÚJ do skupin ) Novela vyhl.č.293/2014 Sb.(od ,resp.2014): Oddělené sledování práva stavby a vlastní stavby Právo stavby není součástí pořizovací ceny stavby a odepisuje se vždy samostatně (v rámci účtu 021) Právo stavby: účetně vždy v položce B.II.2. Stavby Omezení plateb v hotovosti: z 350 tis.kč na 270 tis.kč! 5

6 (novela zákona 254/2009 Sb. zákonem č.261/2014 Sb. - změny v oblasti finančního trhu účinnost od ) Soustava daní v ČR a její vývoj Daňový řád procesní norma Přímé daně Daň z příjmů (vč. bezúplatných příjmů) Oblast sociálního a zdravotního pojištění Daň z nemovitostí, daň silniční Daň z nabytí nemovitých věcí od r.2014 (i úč.dopad!) Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Daňová reforma? Zákony pro rok 2013: Zákon č.500/2012 Sb., o změně daňových pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snížením schodku veřejných rozpočtů Zákon č.502/2012 Sb. technická novela pro DPH Pro rok 2014: Nástup rekodifikace (NOZ, ZOK) Zákon č.458/2011 Sb., o zřízení jednotného inkasního místa (JIM) Zákonné opatření senátu č.344/2013 Sb. (dopady rekodifikace na ZDP, DPH a další zákony, č.340/2013 Sb. Daň z nabytí nemovitostí) Pro rok 2015: zrušení většiny z ustanovení zákona 458/2011 Sb., jež měla vstoupit v účinnost od roku 2015 (= opuštěn záměr JIM!) novela ZDP zákonem č.267/2014 (i daň.řádu, SP, ZP ) DPH: zákon 196/2014, 262/2014 (sazba 10%), techn. novela 360/2014 Přiznání k dani z příjmů PO za rok 2014 Povinné přílohy k DPPO: rozvaha, výkaz, příloha Příloha k převodním cenám - nová příloha k DPPO: Pro účetní jednotku, jež splňuje jedno z kritérií 20 ZoÚ (brutto aktiva 40 mil. Kč, obrat 80 mil. Kč, 50 zaměstnanců) pokud: - měla transakci se spojenou osobou v zahraničí nebo vykázala daňovou ztrátu a má spojené osoby v tuzemsku nebo je držitelem příslibu investiční pobídky, uplatňuje slevu na dani a uskutečňuje transakce se spojenou osobou Údaje: DIČ (firma), objem v členění (HM,NM,zásoby, služby, bezúplatná plnění, pohledávky, závazky (form.5404/e?) 6

7 Novela ZDP pro rok 2014 a 2015 Výdaje za péči o dítě v předškolním zařízení Zákon č.247/2014 Sb. (o dětské skupině) Daňová účinnost zpětně od ! 35ba Sleva za umístění dítěte v předškolní zařízení ve výši prokázaných výdajů, max. do výše min.mzdy za rok 24/2 Firemní školka náklady na provoz lze uplatnit daňově (ale: nejsou osvobozeny pro zaměstnance v 6/9) 38/i/2/f: Potvrzení zařízení o částce uhrazených provozních výdajů - uplatní rodič jako slevu na dani v ročním vyúčtování (i při paušálních výdajích) Novela ZDP 2015 zák.č.267/2014 Sb. Upřesńuje dopady rekodifikace a zdanění bezúplatných plnění Ruší projekt JIM (měl být zaveden od ) Zůstává (zatím) zachován koncept superhrubé mzdy i solidární daně Zachovává limity, jež měly být omezeny u zaměstnanců (osvobození příspěvku až 20 tis.kč na rekreaci z NN, odečet přísp. odborům od základu daně zaměstnance) Zůstává (není zrušena) srážková daň z podílů na zisku (osvobozeny nadále pouze PO = MS s 10% účastí po 12 měsíců ) Zavádí limity paušálních výdajů pro OSVČ s příjmy brutto nad 2 milióny Kč u všech typů podnikání Zavádí navýšené daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě A. Problémy u vybraných změn v DP pro rok 2014 a jejich zpětné řešení novelou Dopady rekodifikace do novely ZDP pro rok 2014: vznikla řada nepřesností: většina z nich je řešena novelou pro rok 2015 se zpětnou účinností od = dovolená retroaktivní účinnost ve prospěch poplatníků zde body řady A. nové změny 2015 body B. A.1. Starobní důchodci a sleva na dani Přiznání základní slevy na dani: pro roky 2013 a 2014 zpětně díky nálezu ÚS (2013: DPFO) Od : 35ba/4/a přiznává ( 38k/4/e rovněž) Ale pozor - zároveň dřívější obnova 4/3: pokud má důchodce součet příjmů podle 6 a DZ dle 7 a 9 přes 840 tisíc Kč, dodaní také svůj důchod (poprvé již za rok 2015) A.2.1. Srážková daň závislá činnost Stav do : každý příjem do 5 tisíc Kč bez podepsaného prohlášení 7

8 Stav od : pouze DPP do 10 tisíc Kč měsíčně a nepodepsané prohlášení - limit 10 tisíc Kč platí i pro neodvod soc. a zdrav. pojištění soc.poj.: úhrn i z více DPP dohromady u jedné firmy zdrav.poj.: limit u každé DPP se posuzuje zvlášť (od roku 2015: stejně jako u soc. pojištění úhrn) - příjmy lze zahrnout do DPFO a započíst sraženou daň) A.2.2. Zdaňování autorských honorářů Stav do : příjmy za příspěvky do 7 tisíc Kč včetně od jednoho plátce srážkovou daní Stav od : limit 10 tis. Kč, ale i nejen na příspěvky, ale na veškerá autorská díla možnost zahrnout do DPFO jako příjem podle 7 tzn.: odvod ZP vždy, SP od Kč Stav od roku 2015: navrací se do režimu roku 2013 s limitem 10 tisíc Kč (jen příspěvky do novin ) A.3. Bezúplatná nabytí a majetkový prospěch u fyzických osob A.3.1. Začlenění do DP od roku : Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy není předmětem daně (jen 2014)! 4a: Osvobození bezúplatných příjmů: vždy dědictví a odkaz (příp. ze svěřenského fondu) 10/3: Dary od příbuzných a osob ve spol.domácnosti (od 2015: pokud žili ve spol. domácnosti alespoň 1 rok) Dary od cizích osvobozeny, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 tis.kč (od jedné osoby za rok) A.3.2. Ilustrativní příklad: bezúplatné nabytí nemovitosti s výměnkem KANCL: jde o jediné právní jednání, které je, za předpokladu, že si strany neujednaly úplatu za převod tohoto vlastnického práva, bezúplatné. Darování nemovitosti s výměnkem: Hodnota nemovitosti 2 mil. Kč Hodnota služebnosti (10 x roční užitek) 0,5 mil.kč Nabyvatel nemovitosti: bezúpl.příjem 2 mil.kč, daň.výdaj 0,5 mil.kč (příp. další V) ZD = 1,5 mil.kč Dárce: P=0,5 mil.kč, V=2 mil.kč ZD = 0 Kč Spřízněné osoby: osvobození podle 10/3 A.3.3. Bezúplatná plnění pro rok 2015 u FO 8

9 Majetkový prospěch z bezúplatného poskytování zápůjčkou, výpůjčkou, výprosou: 2015: ne vyjmutí, ale osvobození od daně ( 4a/m): Od příbuzného a osoby ve spol.domácnosti (1 rok) Od cizí osoby, pokud nepřesáhne za rok 100 tisíc Kč A.3.4. Bezúročné zápůjčky zaměstnancům 2015 Zaměstnanci od firmy ( 6/9/v): osvobození jen u zůstatků zápůjček do úhrnné výše jistin 300 tisíc Kč A.4.1. Bezúplatná nabytí u právnických osob Začlenění do DPPO od roku 2014 Dědictví a odkaz vždy osvobozeny ( 19/1/a) Dary osvobozeny pouze u VPP ( 19/1/b) Dary na pořízení HM snižují vstupní cenu Zápůjčka, výpůjčka, výprosa (jen 2014 vyjmuto) /1/d: osvobozen prospěch od téže osoby nepřesahující 100 tis.kč (pozor na 23/7) Osvobozený dar HM nelze odepisovat! A.5. Převody podílů v obchodní korporaci A.5.1 Obecné řešení pro příjmy z převodu podílů u FO FO: Časový test převodu po 5 letech držení: jednotlivě pro každý nabytý podíl (či zvýšení podílu) ( 4/1/r) 2015: jen úplatný převod : tzn. příjem dosažený u obdarovaného z bezúplatného převodu podílu i při splnění časového testu 5 let u dárce již neznamená osvobození bezúplatných příjmů u obdarovaného Při rozdělení podílu pro účely prodeje či převodu na části: pak každá z částí podílů bude mít časový test shodný s původním (nerozděleným) podílem. Vypuštění dalšího podílu v transformovaném družstvu A.5.2. Zdaňování majetkových podílů z transformace (nevložených) u FO 36/2: srážková daň 15% se nadále uplatňuje z vypláceného dalšího majetkového podílu Obecné principy bezúplatných nabytí : Příjmy z dědictví a odkazu jsou vždy osvobozeny (s možností uplatňovat daňově výdaje a odpisy) Příjmy z darování jsou osvobozeny u spřízněných osob a do 15 tis.kč (pak ale není možno uplatňovat výdaje?) Ale 24/7/c) potvrzuje: při bezúplatném nabytí je nabývací cenou cena určená podle zvláštního předpisu A.6. Finanční leasing d/2: oddělení finančního leasingu od operativního nájmu - nedůsledné hrozilo: Problematické uplatňování vybraných nákladů u leasingu řeší i pro rok 2014 novela

10 24/2/k 1a 4: výdaje za spotřebované PH 24/2/zt: uplatnění paušálu za spotřebu PH (60 tis.kč) 28/3: uplatnění odpisů z TZ majetku na leasing Úplata za užívání placená mimo ČR: 36/1/d: 5% srážka A.7. Bytová jednotka podle ZDP jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. Přechodná opatření novely použít i pro /1/u: osvobozuje odstupné za uvolnění bytu Neřeší však zpětně pro rok 2014: 4/1/a: osvobození příjmů z prodeje bytu 15/3,4: odečet úroků z úvěru na bytové potřeby A.8. Platby na penzijní spoření a životní pojištění 6/9/p/3: limit osvob. 30 tis.kč, osvobozena je jen ta část příspěvku, která kryje penzijní spoření a živ. pojištění (nikoliv část investiční tu musí firma danit od r zaměstnanci podle 6) Návazně 8/7: při výběru investiční části, u níž byly příspěvky již standardně zdaněny u zaměstnavatele, se vyplácená částka již nebude zdaňovat 15/5: Předčasné ukončení smlouvy: uplatněné odečty dodaní pracovník za 10 let zpátky (= příjem FO podle 10) 15/5/c: Převod na jinou obdobnou smlouvu i během roku možný (nenarušuje odečet od ZD) 38/5: Chyba ročního zúčtování, zaviněná poplatníkem: firma oznámí, FÚ vyzve zaměstnance k podání DPFO! A.9. Solidární daň zůstává i pro rok a: 7% z kladného rozdílu: ZD dle 6 ( Kč 2014) 38g/4: povinnost podat DPFO pouze, vyjde-li roční solidární daň (z příjmů podle 6 a 7), 16a/3: nově možnost odečtu ztráty vykázané podle 7 Solidární daň pouze z měsíční mzdy (podle 38ha): možno provést roční zúčtování zaměstnavatelem už za rok 2014! A.10. Termíny ročního zúčtování mezd 38ch/4: provedení do (ne do 15.3.) 35d/8, 38ch/5: přeplatky vyplatit při mzdě za březen 38i/5a,b: Zúčtování se vykazuje v následném období 38j/2/h: Mzdový list musí obsahovat údaje o ročním zúčtování (jaké?) A.11. Odměňování členů orgánů právnické osoby (smlouvy o výkonu funkce) 6/1/c ZDP: zůstává pouze odměna člena orgánu právnické osoby (výklad: i jednoosobý orgán má člena) dle Smlouvy o výkonu funkce ( ZOK): Kapitálové společnosti: smlouvy vždy písemně, stanovit všechny odměny a požitky, schválit VH Sankce: výkon funkce je bezplatný (od ?) - povinnost lze zhojit i následným schválením nejvyšším orgánem 10

11 Vztah mimo zákoník práce: otázka úrazového zákonného pojištění Problematika pojištění odpovědnosti statutárních orgánů: ZDP 25/1/d: pojistné hrazené za člena stat. a dalšího orgánu je NN KOOV z : člen orgánu není subjektem právního vztahu A.12. Rezervní fond a jeho rozpuštění (vč.obdobných fondů) Rozpuštění RF + výplaty členům korporace A.12.1 Zdanění výplaty z rezervního fondu 36/2/i: srážková daň 15% (nejprve část ze zisku, teprve poté případné vklady členů do RF) Pro každý rezervní nebo jiný obdobný fond A Osvobození výplaty z RF 19/1/zf: výplaty matce (10%) osvobozeny 19/3/b: i výplaty zahraniční ES a EDS A Jiný příjem z držby kapitálového majetku 36/1/b/1: umožňuje proti výplatě uplatnit nabývací cenu daného kapitálového majetku ta snižuje ZD pro srážkovou daň Př.: výplata vypořádacích podílů, likvidačních zůstatků, příplatků nad rámec základního kapitálu, vratitelné položky typu emisního ažia Zdůvodnění: FO: příjem podle 10/1/o: lze snížit o výdaje (nabývací cenu) A.13. Výplaty podílů na zisku A Výplaty na zisku jiným osobám nežli společníkům (pokud stanovy dovolují) FO: příjem podle 8 zdaněný srážkovou daní (bez výdajů) Ale zaměstnanec, člen stat. orgánu : vždy příjem zdaněný podle 6/1/d! (jako ze závislé činnosti) PO: bezúplatný druh příjmu vstupuje formou výnosů do obecného základu daně (nepodléhá srážkové dani při výplatě) A Výplaty z podřízeného podílu na zisku 38d odst. 2: pokud výplata závisí na splnění dané podmínky, která ještě v okamžiku rozhodnutí valné hromady (nebo jiného relevantního orgánu) nebyla splněna, povinnost srážky se odsouvá. Př. Rozhodný den bude stanoven v budoucnu po VH - pak se týká i výplaty dividend na ty vlastní akcie, jež mohou být k rozhodnému dni přiznání dividendy prodány=zcizeny (a přestaly být vlastními akciemi) Povinnost srážky 15%: posunuta až do okamžiku přechodu vlastnictví (z vlastních akcií se nesráží) A.14. Svěřenské fondy 11

12 Nový 21f: umožňuje odepisování majetku převedeného do svěřenského fondu (tzn. pokračování v daňovém odepisování) Na přesun majetku se nahlíží obdobně jako na vklad do obchodní korporace a nelze je tak považovat za bezúplatné nabytí majetku Vklad = úplatné nabytí účasti na korporaci! (proto příjem z vkladu ZDP neřeší ) A Dopady změny metody 23/3/a/15 a 23/3/b/6: (účet 426) Základ daně se zvyšuje (snižuje) o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a zvýšila (snížila) vlastní kapitál a týká se změn, jež ovlivňují základ daně přihlíží se jen k těm změnám, které ovlivňují základ daně z příjmů Opravy chyb min.období nutno řešit dodat. DPPO! A Dopady cen mezi spojenými osobami 23/3/a/19 nové ustanovení pro rok 2015: ZD se zvyšuje: o částku rozdílů oproti obvyklým cenám, o níž byl snížen podle ZD 23/7, nezvyšuje se tehdy, pokud byla částka rozdílů mezi spojenými osobami vypořádána Již pro rok /7: ZD se upraví na obou stranách o odchylky oproti obvyklým cenám (upraví poplatník nebo FÚ) Příklad: DS prodává MS za 50 (obvyklá cena je ale 60) 23/7: DS sama zvýší svůj ZD o 10 a MS sama sníží o 10 Nově dle 23/3/a/19: MS musí zase zvýšit svůj ZD o 10 (neboť nezaplatila 60, ale jen 50: neboť nebylo vypořádáno) A Základ daně lze snížit o (upřesněné ustanovení): 23/3/c /8: hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření (ZD) podle odst.3/a/16, pokud je tento bezúplatný příjem následně využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech (viz NÚR I-19 promlčené maj. podíly) Nově je do tohoto ustanovení doplněno, že tento postup se nepoužije, pokud dosahovaný příjem není zahrnut v předmětu daně nebo je od daně osvobozený (př.: zápůjčka bezúročná) A Základ daně lze snížit o (nové ustanovení): 23/3/c/9: hodnotu bezúplatného příjmu ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo jeho TZ, pokud o tomto příjmu bylo účtováno podle účetních předpisů ve výnosech (= zdanění běží nezávisle na účtování!) 27/1/j: Hmotný majetek vyloučený z odepisování: 12

13 jehož bezúplatné nabytí bylo osvobozeno s výjimkou majetku nabytého dědictvím, odkazem, obmyšleným ze svěřenského fondu pro případ smrti. A.15.5 Do ZD se nezahrnují: 23/4/e): částky zaúčtované do výnosů, pokud přímo souvisejí s náklady daňově neuznanými (dosavadní znění: v předchozích obdobích) lze vztáhnout i k nedaňovým výdajům téhož období Příklad: přidělená výrobní kvóta mléka do ! Md 551n/Dal 079, Md 346/ Dal 648n Původně obdobně 24/2/zc: výdaje kryté výnosy zahrnutými do ZD lze považovat za daňové viz změna A.16 Příklady daňově uznatelných nákladů 24 preambule: Všechny výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (výnosů) v prokázané výši je možno pokládat za daňové, pokud je nevylučuje 25 ZDP 24/2 jen příkladný výčet (daňovými výdaji jsou také : zde chybí např. mzdové výdaje, přesto jsou daňové A Členské příspěvky 24/2/d: daňovým nákladem je čl. příspěvek: PO komorám s povinným členstvím PO, u niž je členství nutnou podmínkou Placený firmou za zaměstnance pro splnění ad 2) Organizaci zaměstnavatelů (tripartitní jednání ZS ČR) HK ČR a AK ČR 25/1/zo: nedaňový je členský příspěvek příjemci, který je u něj osvobozen od DzP 19/1/a: zájmová sdružení, spolky, odbory, komory s nepovinným členstvím mimo HK a AK, politické strany A Nedaňová ztráta z prodeje majetku 24/2/t/5 vstupní cenu lze uplatnit pouze do výše příjmů při prodeji: HM vyloučeného z odepisování ( 27: uměl.díla ) HM u VPP užívaného k hlavním činnostem NM podle účetnictví, který není drobným NM (IRM) Vyvolané investice, která se nestala součástí VC HM Pozemku u poplatníka FO (upřesněno: bez stavby) 27: majetek získaný darem, trvalé porosty před dosažením plodonosného stáří, hydromeliorace do 2 let po dokončení, movité kulturní památky, umělecká díla apod.) A Podmínky daňového odpisu pohledávky 13

14 V 24 odst. 2 písm. y) se na konci textu doplňují slova ; obdobně to platí pro pohledávky, o kterých bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření. Příklad: Oprava chyb minulých období: Md 311/Dal 426 A /2/u: Daň z nabytí zaplacená druhým z manželů (rozšíření) A Zohlednění přefakturace nedaňového výdaje ( 24 odst. 2 písm. zc) (nové znění): Daňovým výdajem jsou i výdaje určené k přeúčtování jiné osobě, a to jen do výše příjmů (= výnosů z předpisu úhrady), zahrnutých do základu daně ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících Příklad využití: Přefakturace části nákladů na reprezentaci Md 513/ D 211, Md 311/ D 648 Příklad nemožného využití: výstavba nové haly, krytá výnosy z pojistného plnění (investiční výdaj se nikdy nestane daňovým) A.16.6 Uplatnění práva stavby v daňových výdajích 24 odst. 2 písm. zx) - nový pro FO bez účta: U poplatníka, který nevede účetnictví, není-li právo stavby součástí její vstupní ceny a to v poměrné výši připadající ze sjednané doby doby zřízení práva stavby na zdaňovací období. (= obdoba uplatnění nákladů finančního leasingu) PÚ: právo stavby je nehmotným nemovitým majetkem (ú021), ZDP neřeší (=vše dle účta) A.17 Nedaňové výdaje 25 odst. 1 písm. i) (zpřesnění): Nedaňové jsou výdaje vynaložené na příjmy z darování a bezúplatných služeb (dosud: na bezúplatný příjem) - dopad především na VPP Potvrzuje: výdaje související s reprodukcí majetku nabytého z dědění nebo odkazu jsou daňové A.18 Zařazení odepisovaného majetku do odpisových skupin 2014: Přechod z číselníku SKP na CZ-CPA (OS1 až OS3) Dopad: dopravníky pro kusové zboží z OS2 do OS3 Upřesnění 2015 (modře - nové položky i pro rok 2014): Ruční mechanizované nástroje 14

15 Elektr. spotřebiče převážně pro domácnost Ventilátory a odsávače pro domácnost Ventilátory ostatní (kromě stolních) A.19. Odpočet při pořízení DM na podporu odborného vzdělávání 34g ( 23 odst. 3 písm. a) bod 18) problém 2014: Pokud firma určí vyšší procento využívání doby provozu dotčeného majetku (nad 50% po 3 roky) a nedodrží jej, má dodanit celý odpočet Navrhovaná změna ( 23 odst. 3 písm. a) bod 18) Řešení po novele 2015: Pokud toto procento nedodrží, stačí zdanit pouze část tohoto odpočtu odpovídající rozdílu mezi 110 % a 50% vstupní ceny (při využití na 30% až 50%) A.20. Rodinný závod 13 ZDP zohledňuje 700 NOZ Spolupracující osobou je i : c) Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu /4: nelze uplatnit na dítě s povinnou školní docházkou, nelze na vyživované dítě, na něž je uplatňováno daňové zvýhodnění Přitom: na spolupracující osoby max. 30% podílu P a V max. však 180 tisíc Kč (tzn. 15 tisíc Kč za měsíc spolupráce) Manžel-ka: max. 50% P a V, tj. 540 tisíc Kč za rok B.1. Zvýšení daňového zvýhodnění za děti B.1.1 Sazby daňového zvýhodnění na druhé a další dítě 35c doplněn pro rok 2015 slevy na dani činí za: prvé dítě: Kč měsíčně ( ročně) druhé dítě: Kč měsíčně ( ročně,tj Kč) třetí a další: Kč měsíčně ( ročně,tj Kč) ZDP neřeší: Které dítě je prvé, druhé, třetí? Př. rok.nar.: 1989+ukončí VŠ Logicky: Dle ZDP (po ukonč. VŠ přečíslovat) Strop daňového bonusu se nemění ( Kč ročně) B.1. Zvýšení daňového zvýhodnění za děti B.1.2. Posuzují se děti v jedné společně hospodařící domácnosti ( 35c/1) Viz závěr výkladu v důvodové zprávě: Mezi rodiči tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní. 15

16 Nové prohlášení k dani ze závislé činnosti ro rok 2015 (MFin 5457 vzor č.24 tabulka na děti) B.1. Zvýšení daňového zvýhodnění za děti B.1.3. Údaje vedené pro účely daňového zvýhodnění - 38k odst. 4 písm. c) Př.: manželka uplatňuje zvýhodnění na druhé dítě manžel uplatní slevu na prvé a třetí dítě Druh a družka volba možná pouze u společných dětí B.1.4. Prokazování nároku na daňové zvýhodnění 38l/3/c: Vždy bude nutné potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, na které děti uplatňuje slevu a v jaké výši B.1.5. Dítě v pěstounské péči 35c/6: je vyživované i po zániku pěstounské péče, pokud žije ve společné domácnosti B.2. Omezení paušálních výdajů u OSVČ 7 odst.7) Doposud pro paušály (vždy nad 2 mil. příjmů) : 40% (jiné podnikání) max. 800 tis.kč 30% (z pronájmů) max. 600 tis.kč od roku 2015 i pro další sazby paušálních výdajů: 80% (zemědělci a řemeslníci) max tis.kč 60% (služby) max tis.kč Stále zůstává 35ca: nemožnost uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti! B.3. Nový 21h: vztah DzP k účetním předpisům (vyjmuto z 23/1) příjmem (z hlediska DzP) je to, co je v účetnictví označeno za výnos náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví jsou považovány za výdaje pro účely DzP Za příjmy ve smyslu DzP se považují výnosy Za výdaje ve smyslu DzP se považují náklady V 23: nejde o úpravy výsledku hospodaření pro účetní výkazy, ale pro účely získání základu daně B.4. Bič na neplatiče (ZDP 23/3/a/12) Dluhy v prodlení po 30 měsících od splatnosti nebo promlčené zvyšují ZD (dosud 36 měsíců) Platí pro dluhy (závazky) vzniklé od Poprvé se uplatní v roce 2016 Závazky vzniklé do postaru 36 měs. Nevztahuje se na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj snižující ZD a dluhy sporné, o nichž se vede soudní, rozhodčí nebo správní řízení (také ne: dohadné položky, rezervy) 16

17 B.5. Opravné položky k pohledávkám Změna v zákoně o rezervách 8/1/b: Období, po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100%, činí 30 měsíců od splatnosti (dosud 36 měs.) Platí pro pohledávky vzniklé od ! tzn.: poprvé bude využito až po DOP 50%: až po 18 měsících, tzn. v roce 2015! Pohledávky vzniklé do postaru: bez soudu: 20% po 6 měsících u pohl. do 200 tis.kč toto však nelze pro pohledávky vzniklé od ! B.6. Povinné oznámení o osvobozených příjmech FO nad 5 mil. Kč FÚ od r v a 38w: (i osvob. příjmy podle 4, 4a, 6 a 10) Od roku 2015 se zavádí se povinnost podávat oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nad 5 mil.kč (není nutné pro příjmy patrné z veř. rejstříků?) Především: movitý majetek z dědictví a darů Pokuta za neoznámení: až 10 až 15% příjmu Podání: neformální písemné (dopisem, elektronicky) Lhůta: jako pro podání DPFO (do násl. roku) U manželů se SJM oznamuje nabytí jeden z manželů B.7. Převod daňové ztráty při přeměnách (převodu obchodního závodu na korporaci) přenos daňové ztráty v případě převodu obchodního závodu na obchodní společnost ( 23a odst. 5 písm. b) a v případě násobných fúzí nebo rozdělení obchodních společností ( 23c odst. 8 písm. b). B a odst. 5 písm. a) až c)) rozšíření aplikace přenosu ztrát i na družstva Ale přech.opatř. Bod 20: lze uplatnit až ztráty družstev vykázané od roku 2015! (4,2 mld Kč) B.7.2. Podmínky odečtu daňových ztrát 38na odst. 4) a 6): může uplatnit poplatník, který ji převzal od poplatníka, který ji převzal od poplatníka, kterému byla daňová ztráta vyměřena. Implementace Směrnice Rady 2009/133/ES i pro násobné převody obchodních závodů Nutné splnění stanovených podmínek: shodná činnost s činností, z níž byla ztráta vykázána B.8. Zánik práva stavby v ZDP 24/2/b: Daňovým výdajem je také DZC: pěst.celků trvalých porostů a zvířat při jejich vyřazení prodaného či zlikvidovaného odepisovaného HM, v případě zániku práva stavby se postupuje obdobně (myšleno pro DZC vyřazené stavby) pro případ, kdy stavba realizovaná stavebníkem zůstane zachována a připadne vlastníkovi pozemku (bez náhrady). 17

18 samotné právo stavby (není HM podle ZDP): při převodu se uplatní daňově v nákladech zbytková ZC podle účetnictví B.9. Vstupní cena u nabyvatele vkladu nové ustanovení 29/10: VC se zvyšuje o částky, které se staly u nabyvatele součást ocenění vloženého majetku jako náklady související s jeho pořízením podle účetních předpisů. Uplatní se např. pro DNNV, kdy poplatníkem je nabyvatel Pokračuje pak v daňovém odepisování vkladatele, a le ze zvýšené vstupní ceny o DNNV B.10. Základní investiční fondy 17b nový: definice základního investičního fondu (otevřené podílové fondy s IF s min. 90% majetku v investičních cenných papírech) 21/2: Sazba daně u základního investičního fondu činí 5% ze základu daně. Ostatní IF od roku 2015: sazba daně 19%! 36/4: pouze u ZIF se základ daně pro srážkovou daň 15% z podílů na zisku snižuje o poměrnou část přijatých příjmů, které již podléhaly srážkové dani nebo sazbě podle 21/4 (dividendy ze zahraničí) B.11. Ležící pozůstalost FO Daňový řád 239 až 239b (od 2014): ode smrti až do skončení řízení o pozůstalosti podává osoba spravující pozůstalost DPFO na účet pozůstalosti Zvláštnosti 38ga/b ZDP - za toto další období: nelze uplatnit základní ani jinou slevu na dani lze uplatnit dřívější daňovou ztrátu 38 nově 2015: 38a/2: neplatí se zálohy E.8. Daňový řád 239a/4: více dědiců pokud si nezvolí společného zástupce, správce daně jej ustanoví B.12. Pokuta za opožděné tvrzení daně u daně z příjmů FO Daňový řád 250: min. 500 Kč při zpoždění přes 5 prac. dnů, jinak 0,05% stanovené daně či odpočtu (0,01% ztráty) za každý následující den prodlení Nový 38o) ZDP: Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně u FO: Je-li část dílčího ZD podle 6 vyšší než 50% celkového ZD, snižuje se pokuta na desetinu. B.13. Uplatnění vyšších částek odčitatelných položek podle 34 Daňový řád 251/1 - Penále činí: 20% z doměřeného navýšení daně, 20%, je-li snižován odpočet DPH, 1%, je-li snižována daňová ztráta 38p ZDP dnes: vyšší částky odčitatelných položek lze uplatnit pouze v dodatečném DP, pokud ZD bude vyšší alespoň o 1 tisíc Kč (FO: o 100 Kč) oproti předchozímu ZD 18

19 nové znění 38p pro rok 2015= Zvláštní ustanovení o penále: počítá se z doměrku daně před jeho snížením o dodatečně uplatněné odčitatelné položky podle 34 Tzn.: je umožněno uplatnit daňovou ztrátu i v doměřovacím řízení (jak v rámci postupu k odstranění pochybností, tak v rámci daňové kontroly) - viz rozsudek NSS čj.9 Afs 41/2013 Daň z přidané hodnoty - připomenutí zvláštností Osvobozené služby: pronájem nemovitosti Ne však: poskytnutí práva (zde zákl. sazba) Např.: umístění reklamy, FVE, antény na střeše, umístění prodejních automatů v budově Osobní automobily v ČR (od již nárok na odpočet DPH) zakoupené bez nároku= dobíhá prodej bez DPH! Nákup služby z třetí země (mimo EU): I zde povinnost přiznat DPH podle 24 ZDPH Daň z přidané hodnoty sazby v zemědělství Příloha č.3 k ZDPH: snížená sazba u zboží Položka 1: živá zvířata (obvykle určená k přípravě potravin), tzn. koně, kožková zvířata: základní sazba! Krmiva pro zvířata (i odpady ze zpracování potravin) Pozor: doplňkové krmivo x doplněk krmiva (pouze liz má 15%) Položka 3: Rostliny a semena (i pro nepotravin. zpracování) Senáž, siláž pro BPS: dle stanoviska GFŘ a SIAK s.r.o.: Zkrmitelná siláž, senáž: se sníženou sazbou Bez záruky zkrmitelnosti (= rostlinné hnojivo, kompost): základní sazba Pelety z rostlin nikoliv zkrmitelné: základní sazba DPH 2015 novela zákonem 196/2014 Sb. C.1.1. Správa DPH při poskytování elektronických služeb v členských zemích EU ( 110a 110za) Poskytovatel si vybere jedno správní místo v jedné ze zemí EU, kde se zaregistruje Zde přiznává všechny své služby v rámci EU DP čtvrtletně do 20.dne násl.měs., DPH v Eurech V ČR: pověřen FÚ jihomoravského kraje (Brno) DPH nespolehlivý plátce Nová kriteria nespolehlivosti dle sdělení GFŘ: DPH stanovena podle pomůcek opakovaně (za 2 období ze 6 po sobě jdoucích) Vykázán nedoplatek 500 tisíc Kč (z 10 mil.kč) Nekontaktnost subjektu: nereaguje na výzvy Nepodá opakovaně včas podání 2x za 12 měs. 19

20 Neuvádí pravdivé sídlo (virtuální,home-office) DPH 2015 druhá snížená sazba Sazbová novela zák.č.262/2014 Sb. Zamýšlená jednotná sazba 17,5% se ruší Prvá snížená sazba 15% Druhá snížená sazba 10% od r.2015 Příloha 3a pro sazbu 10%: Kojenecká a dětská strava Farmaceutické výrobky (i veterinární) Výrobky se sníženým obsahem lepku a bez fenylaminu Knihy a hudebniny DPH 2015 technická novela zákon č.360/2014 Sb., sněmovní tisk č.291 D.1. Počítání obratu pro účely DPH 4a/1/c: osvobozená plnění podle 54 až 56 se započítávají, pokud nejsou doplňkovou činností 2015: do obratu i plnění podle 56a = osvobozené nájmy nemovitých věcí 5/2: výjimky z ekonomické činnosti: příjmy za autorské příspěvky nově jsou ekon. činností Část čtvrtá: Limit obratu pro registraci 1 mil.kč zůstává (snížení na 750 tis. Kč od se ruší) DPH 2015 technická novela D.2. Dobrovolná registrace neplátce za identifikovanou osobu Nový 6k: Pokud hodlá pořizovat zboží z EU do 326 tis. Kč za rok, může se dobrovolně zaregistrovat Nový 6l: Pokud bude přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (službu, zboží s montáží apod.) nebo pokud bude poskytovat službu s odvodem DPH v jiném členském státě podle 9/1 K tomu 97a/2: Tyto osoby mohou podat přihlášku k registraci za identifikovanou osobu (typ plátce: reg., ident.) DPH 2015 technická novela D.3. Pořízení či dodání nového dopravního prostředku neplátcem 19/5 - dodání: mimořádný odpočet DPH lze uplatnit do 10 dnů ode dne dodání. 19/6: - pořízení: DP s odvodem DPH nutno předložit do 10 dnů od pořízení Pro oba případy: tuto lhůtu nelze prodloužit K tomu 101a/1/b: hlášení se nepodává elektronicky (výjimka: není EPO ani XML) DPH 2015 technická novela 20

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více