ODS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/"

Transkript

1 ODS Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li Vám msto poskytuje za tyto peníze adekvátní služby. Bydlení Dlouhodobá statistika píjm a náklad bytového fondu msta jasn ukázala, že naše msto každý rok doplácí za tyto byty prrn jeden milion korun. K tmto nákladm je dále teba pipoítat i mzdové náklady na osoby, které se o tento fond musí starat zde jde o podobnou ástku. Mimo to jde o místo s extrémním potenciálem pro korupci poadníky, pednostní pidlení bytu, atd. Chceme realizovat prodej bytového fondu a ponechat si pouze minimum byt, pro zvláštní a sociální úely. Pednostn budou byty nabídnuty aktuální nájemcm a vytvoeným bytovým družstvm. Prodej bytu bude také vázán na zptné pedkupní právo msta, aby se edešlo spekulaci s byty. Jelikož primárním cílem tohoto prodeje není maximalizace zisku, hodláme aktuálním nájemníkm nabídnout zajímavé finanní podmínky. Peníze z prodeje nebudou utraceny na pomníky, ale poslouží jako rezerva na uhrazení nenadálých havárií a pohrom. Nemalé úroky z chto financí se stanou každoroním píjmem obce. Víme, že soukromí majitelé si dokážou svj majetek lépe hlídat a spravovat než veejná instituce. Bezpenost Vzrstajícímu potu pípad krádeží a vloupání je teba se postavit navýšením potu mstských strážník a vtším potem mobilních hlídek soubžn operujících na odlišných místech našeho msta. Pochzkov preventivní innost hlídek mže být také realizována tzv. asistenty prevence kriminality, kteí mohou vzejít i z ad místních oban. Poplatkyvyhlášky Naše msto je zapleveleno zbytenými nebo tžce vymahatelnými vyhláškami, které dusí svobodný život lovka. Pokud nezmníme své chování, protože sami chceme, žádná vyhláška nám nepomže. Zrevidujeme existující vyhlášky a ponecháme jen ty smysluplné, úinné a vymahatelné. To stejné platí o poplatcích, jež jsou jen tžko ospravedlnitelné jako napíklad poplatky ze ps. Poplatek za psa patí k jednm z nejabsurdnjších. Chceme tento poplatek bez náhrady zrušit. Víme, že je hloupost zpoplatovat njaké konkrétní zvíe. Vzhledem k vtšinovému charakteru místní výstavby (rodinné domy s vlastní zahradou) jde také o poplatek neospraveditelný, který se obané snaží obcházet, nebo alespo optimalizovat. Zrušení poplatku pochopiteln neovlivní péi o istotu a úklid našeho sta a ani represivní postih nezodpovdných majitel. Poplatekzapopelnice Starost o likvidaci a nakládání s odpadem je jednou ze základních služeb, které má msto poskytovat a platit je z vybraných daní. Chceme snížit poplatek za popelnice na symbolickou úrove 120 K (osoba/rok), které poslouží na pokrytí administrativních a evidenních náklad této služby. Také chceme upravit pravidla pro poskytování odpadních nádob tak, aby nedocházelo k tvorberných skládek, kvli nedostatené kapacit popelnic u domk a bytových dom. Transparentníchování Drtivá vtšina píjm msta pochází z našich daní. To nejmenší, co mžeme chtít, je dozor nad nakládáním s tmito prostedky. Není eba ekat, až nás k tomu donutí njaký zákon. Hospodaení msta musí být transparentní, otevené a dostupné všem a kdykoliv. Pokud je nco placeno z veejných penz, musí to být veejné! Chceme dsledn zveejovat smlouvy msta a i další materiály, na které mají obané nárok, ale pístup k nim je aktuáln velmi komplikovaný. Výkupkov Problematika sbra kov je v poslední dob stále vtší a vtší problém. Je ale teba najít ešení, které neupe slušnému lovk možnost legáln odprodat vlastní kovový odpad. Namísto zákazu výkupu kov, navrhujeme pouze omezení doby jejich výkupu na nkolik hodin v týdnu, kdy je možno zajistit trvalý policejní dozor a kontrolu piváženého materiálu. Trhy Chceme zvýšit úrove a kvalitu poádaných trh a slavností v našem mst. Hodláme poídit demontovatelné devné pístešky, které budou podmínkou pro prodejce v pípad, že chce využít námstí a pilehlé prostory k prodeji v rámci slavností, zábav a kulturních akcí. Školství Díky rezidennímu charakteru Rychvaldu, který bude ješt zesílen novou výstavbou, je teba zajistit dostupnost místa v pedškolních a školních zaízeních našeho msta. Chceme umožnit rodim co nejrychlejší a nejsnazší návrat do pracovního procesu. A to jak dostatenou kapacitou v mateské škole, tak i aktivní podporou dtských skupin. Na základním stupni vzdlání chce naši školu podporovat takovým zpsobem, aby její úrove byla nadprrná a poskytovala našim žákm njakou pidanou hodnotu napíklad vtší podporou výuky jazyk, technických vd a podporou výuky manuálních dovedností a emesel.

2 ANO /BEZPENOSTVEST - zrevidovat spolupráci s mstskou policií Bohumín - založit vlastní mstskou policii, s nonstop službou - zízení kamerového systému sledujícího uzlové body msta. - mení rychlosti ve mst na vytipovaných úsecích - postupná modernizace hasiské zbrojnice a technického vybavení místního hasiského sboru 2/ŽIVOTNÍPROSTEDÍ - zkvalitnit tídní odpad a i pípadnou zmnou firmy, která odvoz zajišuje, docílit snížení poplatk za odvoz domovního odpadu - prosadit odvoz odpadu z tžko pístupných míst menšími popeláskými vozidly (odpadne pemisování popelnic k hlavní cest) - propagovat a max. využít státní dotace Zelená úsporám a Kotlíkové dotace, bezplatná konzultace a pomoc s jejich vyízením pro obany - pro seniory a obany, kteí nemají možnost odvozu odpadu do sbrného dvora zajistit svoz tchto odpad 3/ÍZENÍSTA a/ transparentní pístup obyvatel k informacím: o hospodaení msta; o výsledcích výbrových ízení a veejných zakázkách; o výbru pracovník MÚ a jemu podízených složek; zveejování obsahu všech nových smluv nástroje: (internet, tisk, veejné prostory, informaní a kontaktní centrum) b/ vtší spolupráce s obany v dležitých krocích dát možnost rozhodnout se, oban ve veejných anketách; pro veejné ankety vždy slouit více titul; celoroní anketa spokojenosti oban s jednotlivými odbory MÚ a jmenovit s jednotlivými úedníky, s celoroním sledováním popularity a vyhodnocením nástroje: ( internet, Tisk, veejné prostory) c/ nebudeme mnit koeficient pro dan z nemovitostí, a tím zvyšovat daové zatížení oban 4/PODPORAUPLATNNÍPRACOVNÍMÍSTA - podpoit na území msta soukromé podnikání v oblastech služeb, které na území msta poskytovány nejsou - smovat drobné veejné zakázky místním firmám, pop. firmám, zamstnávajícím obany msta, pi dodržení podmínek a parametr veejné zakázky - vrátit údržbu mstské zelen a místních komunikací do kompetence msta (pracovní píležitosti) - kompletní audit mstských služeb, pop. zmna vedení na základádného výbrového ízení 5/TIMLÁDEŽ - uspoádat veejnou debatu na školách, kde si zvolí mládež sama co jí ve mst chybí - nadále podporovat maximáln možnou mrou Dm dtí a Základní umleckou školu - vybudovat volnoasové centrum pro mládež, u-rampa, skejt centrum, pop. lezeckou stnu, respektovat výsledky veejných anket - zesílit prevence proti užívání drog na území msta 6/KULTURASPORT - podpora akcím, které pivedou návštvníky z okolních mst; podpora zavedeným akcím již probíhajícím; podpora a motivace mládeže ke sportu a zájmovým kroužkm; podpora volnoasových aktivit senior 7/ÚZEMNÍROZVOJ - dokoníme v co nejkratším termínu územní plán msta; informovat o tomto na speciálních stránkách 8/DOPRAVA - podpoíme program SENIOR TAXI; podpoíme program ŠKOLNÍ AUTOBUS - zvýšení bezpenosti provozu stálým radarovým mením vytipovaných úsek 9/DOTACE - ve spolupráci s oblastní komisi, budeme vytváet kvalitní projekty, aby usply v dotaních programech 10/BEZPLATNÁPORADNA ídíme bezplatnou právní poradu pro obany, ešící sporné i nepehledné životní situace (spory s pojišovnami, ddická ízení, spory okolo nemovitostí atd.)

3 TOP09 Vážení obané, když se podívám na uplynulé tyi roky, mám dobrý pocit z toho, že v práv konícím volebním období se nám podailo na radnici udlat kus poádné práce a posunout naše msto zase o hodn dále a to ve všech jeho oblastech. Každý soudný lovk musí vidt, jak se zmnil vzhled školy, školky i zdravotního stediska nebo jak vypadá ulice Bohumínská. Kolik st v republice se námi inspirovalo a už mají také službu Senior taxi nebo Školní bus? A naopak kolik míst v esku poskytuje dotace lovýchovným jednotám a zájmovým organizacím tak, aby mohly v takovém rozsahu jako u nás rozvíjet volnoasové aktivity? A díky pijatému novému územnímu plánu má msto ped sebou ty nejlepší pedpoklady dalšího rozvoje. A to je jenom ást výsledk za uplynulé volební období. Také v nastávajícím volebním období bychom rádi úspšn navázali na všechno pozitivní, co bylo udláno, a souasn novými aktivitami pispli k postupnému naplování koncepce rozvoje msta, a to tak, že nejenom Rychvalané budou moci i nadále konstatovat: logo_fajne_mesto A k tomu ješt budou moci dodat, že slušnost a korektnost u nás mají zásadní pednost ped arogancí a hulvátstvím. Volební program TOP 09 v Rychvaldu je proto sestaven tak, aby soubžn zajišoval prosperitu a další rozvoj msta a zárove naploval a uspokojoval poteby oban. Obsahov je rozdlen do jednotlivých oblastí a v každé z nich má naprosto konkrétní cíle. Ješt pipomínám, že všechny navržené aktivity budeme realizovat s vdomím maximální hospodárnosti, s vyrovnaným rozpotem a maximálním využitím dotaních zdroj a tedy stejn jako bhem uplynulých ty let. Ing. Ladislav Sitko 1.Oblasttechnickédopravníinfrastruktury - Postupn vypoádáme majetkové vztahy u místních komunikací s cílem získat je do majetku msta a následn vybudujeme vyhýbací ostrvky na kritických místech rychvaldských komunikací - Vypoádáme majetkové vztahy na konci ulice Bohumínská, abychom ji mohli rozšíit a vybudovat na ní kruhový objezd a autobusovou tonu - Kompletn dokoníme celou trasu chodníku na ulici Michálkovická, a to od Eldoráda až po Rozcestí - Dobudujeme parkovací místa v centru msta, a to u Jiinky a za kulturním domem - Rozšííme poet svtelných zdroj a kompletn je vymníme za energeticky mén nároné - Budeme pokraovat v koordinaci dopravního spojení msta a užšího provázání a návaznosti veejné dopravy ve smru Dolní Lutyn a Bohumín-nemocnice 2.Oblastživotníhoprostedí - Aktualizujeme projektovou pípravu pro možnost výstavby kanalizace v lokalit Podlesí a Václav; následn zažádáme o dotaci, která je pro vybudování kanalizace klíová - Provedeme analýzu možné plynofikace tchto lokalit - Rozšííme sí a poet sbrných nádob pro tídný odpad, a to vetn pravidelné propagace smyslu tídní odpadu, které výrazn pomáhá eliminovat náklady související s komunálním odpadem - V rozpotu msta vyleníme finanní ástku pro návratnou finanní pomoc jednotlivým žadatelm u kotlíkových dotací - Formou fotopasti budeme monitorovat rozšiování erných skládek a sankcionovat jejich zakladatele - Vybudujeme nové zpevnné plochy sbrného dvora 3.Obanskávybavenostslužby - Z poskytnutých dotací dokoníme v roce 2015 komplexní zateplení areálu ZŠ Sídlišt, dokoníme zateplení a celkovou rekonstrukci budovy zdravotního stediska a zateplení DPS - Ze stejných zdroj (dotace) dokoníme v roce 2015 rekonstrukci vnitních ástí MŠ sídlišt a komplexní rekonstrukci MŠ Václav - Postupn zateplíme všechny bytové domy v centru msta: o V roce 2015: ulice Stedová 1518, 19, 33 a ulice Bohumínská 1461 o V roce 2016: ulice Mírová 1601, 1602 o V roce 2017: ulice Stedová 1510, 11, 12 a ulice Stedová 1513, 14, 15 o V roce 2018: ulice Stedová 1501, 02, 03 - Pro volnoasové aktivity vybudujeme v centru msta lesopark; v ásti Podlesí (naproti bývalé restauraci U Jurášk) dtské mini- išt a v areálu TJ Baník v ásti Václav další dtské minihišt - Ve spolupráci s obany najdeme nejvhodnjší ešení využití volné plochy po bývalé mazutové koteln v centru msta - Pravideln 1x ro budeme v rámci Rychvaldského zpravodaje publikovat nabídku výrobk a služeb, kterou poskytují místní podnikatelé 4.Rozvojlidskýchzdroj - Navýšíme poet pracovník v rámci veejn prospšných prací na 30 (dnes 15)

4 - Na úseku bezpenosti pak v rámci meziobecní spolupráce zavedeme integrovaný kamerový systém a optimalizací služeb mezi Policií R a Mstskou policií Bohumín zajistíme trvalou pítomnost policist na území msta - Nadále budeme finan podporovat službu Senior taxi - Finanní spoluúastí msta umožníme seniorm studium na takzvané univerzit tetího vku - Nejlepším rychvaldským žákm umožníme úast zdarma na pravidelných letních setkáních na táborových pobytech organizovaných v rámci partnerské spolupráce slovenského Richvaldu a polského Rychwau - Budeme se podílet na další úzké spolupráci mezi jednotlivými spolky a organizacemi uvedených partnerských obcí - Budeme pokraovat v podpoe všech dosavadních aktivit v kulturn-spoleenské oblasti, které msto zviditelují v širokém okolí - Budeme nadále podporovat aktivity spoleenských, sportovních a zájmových organizací psobících na území msta

5 Starostovénezávislí https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= &id= VolebníprogramSTANproRychvald Na všechny otázky neexistuje kladná odpov. Kdo íká ANO, musí umt íci jasné NE! NEíkáme, že NEjsme politici. Slovo politika vzniklo z eckých výraz polis" msto a politiké techné" správa obce. Kandidujeme do zastupitelstva Rychvaldu, abychom pomohli dalšímu rozvoji našeho msta. Chceme pokraovat ve smru nastoleném v posledních letech: msto má zajistit dobré podmínky k životu všem obanm a zároveíct jasné NE tm, kteí je nerespektují. Senio zajištní dalšího provozu SENIOR TAXI NE nesobstanost starých a hendikepovaných lidí ipravovat kulturní a pednáškové akce NE osamlosti a izolaci našich senior ti,mládežvzdlávání interaktivní tabule do všech tíd ve školách - NEbránit se novým technologiím pokraování provozu školního autobusu NE nebezpeným cestám dtí do školy dostatek tíd pro dti v mateských školách NEbránit zamstnaným matkám podpora DDM a innosti ZUŠ NE znudným skupinkám dtí a poflakující se mládeže Bezpenost výstavba chodník, ul. Michálkovická - NE vyhýbání se autm posílení služby strážník mstské policie hlídky každý den, NE kriminalit pokraovat v celoplošných opravách komunikací - NE jen lepit díry Životvest zajistit více parkovacích míst v centru msta - NE obavám, kam zaparkovat pi návratu z práce zachovat a opravovat mstský bytový fond NE spekulantm s byty usilovat o zmnu územního plánu - NE rozdlení Rychvaldu dálniními pivadi zdokonalení systému separovaného odpadu NE lhostejnosti k životnímu prostedí Wi-fi pístupné v mstských budovách - NE pomalé informovanosti Volnýas výstavba lesoparku, vybudování hippostezky a nauné stezky NEsedt doma íprava a budování sportovn relaxaního centra místo kotelny NE nevzhledným budovám dostavba a výsadba alejí a veejné zelen NE šedivé msto bez pírody zvýšení ástky na granty pro spolky a neziskové organizace NE pasivit podpora kulturních akcí, umlc, pravidelné letní promítání film - NE nud ve mst

6 SSD Vážení spoluobané, navazujeme na dobré výsledky konícího volebního období, jsme si vdomi i toho, co se nám dosud nezdailo. Spolu s Vámi budeme usilovat o ádný chod msta, jeho rozvoj a spokojený život oban. Náš program vychází z tradiních sociáln demokratických hodnot. Jsme tady pro Vás. Vaši kandidáti do zastupitelstva msta za SSD RADNICE - provedeme nezávislý personální audit, jehož výsledky budou zapojeny do reorganizace mstského úadu s cílem optimalizace pracovních míst a pracovních náplní zamstnanc - vrátíme úedníkm ochotu pomáhat a profesionalitu - zhodnotíme úelnost a hospodárnost externích zakázek - zhodnotíme úelnost a hospodárnost výdaj na chod úadu a samosprávy EKONOMIKA,FINANCOVÁNÍ - budeme prosazovat hospodaení s vyrovnaným rozpotem msta - využijeme elektronických aukcí pi chodu úadu a mstských píspvkových organizací, jako je škola a školka, vedoucí ke snížení cen pi nákupu elektrické energie, vody, zemního plynu, pojištní, telekomunikaních služeb, kanceláských poteb atd. - v maximální míe, nejen ve volebním roce, využijeme strukturálních fondr a EU na obnovu a rozvoj veejné infrastruktury sta ZDRAVOTNÍSOCIÁLNÍPÉ - rozšííme a prohloubíme sociální služby, poskytované v dom s peovatelskou službou - budeme úinn napomáhat orgánm sociálních služeb pi ešení krizových životních situací oban - budeme podporovat programy prevence proti negativním závislostem - vytvoíme podmínky pro udržení poskytovaných lékaských služeb BYDLENÍ - budeme pokraovat v revitalizaci panelových bytových dom ve vlastnictví msta - majitelm rodinných dom pispjeme na zavedení ekologického vytápní DOPRAVABEZPENOSTPROVOZUNAPOZEMNÍCHKOMUNIKACÍCH - posoudíme hustotu provozu na páteních místních komunikacích - na vytížených úsecích vybudujeme výhybny - dobudujeme chodníky podél ulic Michálkovická a Orlovská - zahájíme výstavbu kanalizace v okrajových ástech msta - provedeme przkum zájmu o plynofikaci odlehlých ástí msta podle výsledku pak pipravíme postupnou realizaci - budeme jednat s ministerstvem dopravy o zm trasy vymezeného koridoru pro rychlostní komunikaci V68 tak, aby nenarušila zastavné území našeho msta ŠKOLSTVÍ,KULTURA,SPORTSPOLKOVÁINNOST - rozšííme kapacitu mateské školy na Podlesí - zajistíme ádný chod mateské i základní školy - budeme podporovat spolkové, kulturní a sportovní aktivity - pravideln budeme vyhlašovat granty urené k poádání kulturních, sportovních, spoleenských i spolkových aktivit PODPORAPODNIKÁNÍ - budeme podporovat podnikatelské aktivity pi vytváení nových pracovních míst - zvýhodníme nájemné obecního majetku pro podnikatelské zámry, které budou provozovat živnost v zájmu msta BEZPENOST - zvážíme zízení vlastní Mstské policie - projednáme posílení policist Policie R na území msta Rychvald

7 Nezávislí Volební program nezveejnn / nenalezen KS Volební program nezveejnn / nenalezen Hnutísociálnslabých Volební program nezveejnn / nenalezen

8 edvolebníaréna Bezpenostvest Jaké mají lídi stran kandidujících do rychvalského zastupitelstva názory a program? Dosud íkali jen to, co chtli, te se jich budeme ptát my. Rychvaldský REJ bude v píštích dnech zveejovat odpovdi jednotlivých stran, bez redakních úprav. (KSM, SSD a Nezávislí odpovdi nedodali.) ANO2011 ANO! Chceme ukonit spolupráci s Mstskou policií Bohumín a založit mstskou policii vlastní, tzn. Policii rychvaldskou, s tím, že její lenové budou pokud možno rychvaldští obané, kteí mají k mstu vztah. Hlavní bod našeho volebního programu je bezpenost ve mst. Chceme policii, která se bude pohybovat po obci na kolech, i sktrech a sledovat, kde se co dje. Policii, která nebude ekat na konec pracovní doby za myslivnou v aut. Policii, která bude cílen komunikovat s obany v ohroženjších lokalitách a odhalovat tak tipae a zlodje, kteí poslední dobou poádají na naše msto nájezdy. Nechceme policii, která pokutuje spchající, špatn parkující maminku u Mateské školky, ale pomže jí zaparkovat nebo pohlídá auto. Chceme policii, kterou obané rádi zaplatí ze svých daní a tuto investici nebudou považovat za vyhozené peníze. Milan Starostka Hnutísociálnslabých Bezpenost jako taková je odrazem celé naší spolenosti. Krádeže, neshody v domácnostech i mezi obany jsou v Rychvald stále astjší.je to dané velko nezamstnaností a poklesu životní rovn (mnohdy zoufalé). V našem st chybí pro tyto lidi bezplatné právní porady, stejn jako sociální pracovníci. Lev Cezar ODS Vzrstajícímu potu pípad krádeží a vloupání je teba se postavit navýšením potu mstských strážník a vtším potem mobilních hlídek soubžn operujících na odlišných místech našeho msta. Pochzkov preventivní innost hlídek mže být také realizována tzv. asistenty prevence kriminality, kteí mohou vzejít i z ad místních oba-. Jan Kutá Starostovénezávislí Bezpenost v Rychvald je stále mou prioritou. I do budoucna preferuji spolupráci s MP Bohumín, tu si však peji rozšíit a zajistit každodenní hlídky. V uplynulém volebním se msto zabývalo tématem zízení vlastní obecní policie, má dostatené informace a po vyhodnocení všech dat lze konstatovat, že v souasné dob by šlo o nadmrnou zátž mstského rozpotu. Nechci volim slibovat nco tžce realizovatelného, to ovšem neznamená, že beru bezpenost v našem mst na lehkou váhu. Služby na pechodech, stacionární radary, výstavba chodník a opravy komunikací, osazování nepehledných míst dopravními zrcadly a hust zastavných míst zpomalovacími pásy jsou další souasná bezpenostní opatení, která fungují. Hodlám v tom pokraovat. Šárka Kapková TOP09 Je v Rychvaldu zajišována pravidelnou pítomností bu Policie R, nebo MP Bohumín. Na hlavních komunikacích byly instalovány tyi radary na mení rychlosti. Mení dodržování rychlosti na vytipovaných místech rov- ž pravideln provádí jak Mstská policie Bohumín, tak i Dopravní inspektorát Policie R v Karviné. Na místech echod máme navíc pravidelnou službu, která dbá na bezpenost zejména dtí ped zahájením školního vyuování a po jeho ukonení. Ladislav Sitko

9 SeniorTAXIškolníBUS Do druhého pokraování pedvolební arény jsme se snažili zaadit i názory stran i hnutí, které se ankety nezú- astnily. Ale zdá se, že o volie chtjí usilovat jen svou "znakou": Nezávislí nemají žádný (dohledatelný) web ani facebookový profil. Na webu ani FCB komunist není o volbách i programu ani zmínka. A volební program SSD je natolik obecný, že se v nm konkrétní pojmy a názory musí hledat lupou (Senior TAXI ani školní autobus nejsou v programu pro jistotu vbec), naopak asto zmiuje výrazy jako "zhodnotíme", "posoudíme" nebo "zvážíme". Proto jménem tená i voli dkujeme všem, kteí se ankety zúastnili a na rovinu ekli, o co jim jde. ANO2011 Jedním z bod, našeho volebního programu, který je voln dostupný i s kandidátkou, na našich stránkách je zachování Senior Taxi. Nehodláme mnit a likvidovat vci, které obanm slouží k jejich spokojenosti. Pouze se zamyslíme nad vylouením možného zneužívání, tchto vymožeností o emž už jsme zaslechli. Hnutísociálnslabých Školní autobus: Školní autobus je jist velmi dobrá vc, ovšem né každý využije jeho trasu a nemluv o jízdním ádu,který mnohdy nevyhovuje školákm rzných roníku. Senior TAXI: Tato služba pro naše seniory je velmi pozitivní,avšak opt chybí pehled pro obany Rychvaldu, kolik obec doplácí a to celkov. Mnozí obané se domnívají, že je tato služba neprhledná. A protek dohozená. Frýdek-Místek má již delší dobu autobusy pro své obany zadarmo a to nejen pro školáky ale pro všechny vkové skupiny.tady vede cesta do budoucna. ODS Školní autobus: K tomuto tématu se mohu vyjádit pouze v kladném slova smyslu. Myslím si, že to byl velmi dobrý poin v našem mst. Sám jej budu se svým synem, který práv nastoupil do 1. tídy, velice rád využívat. Jelikož ale nevím, jak je tento autobus vytížen a neznám jeho roní náklady, tak se k tomuto tématu nemohu vyjádit blíže. Senior TAXI: Senior taxi je vydaený projekt vedení msta. Senioi, kteí ho využívají, si taxi velmi chválí. Náklady pro msto v porovnáním hodnoty služby pro naše starší obany jsou opravdu minimální. Opravdu je poteba Senior taxi vyzdvihnout. Starostovénezávislí Školní autobus: Je to vydaený projekt, urený pedevším dtem mladšího školního vku, rozhodn je žádoucí v m pokraovat. Pržnými anketami chci zjišovat nedostatky, pípadn upravovat jízdní ád i zaazovat nové trasy dle pání rodi. Senior TAXI: Pokud se dá o njaké vci v našem mstíci, že napluje rení za málo penz, hodn muziky, jde jist o službu Senior Taxi. Jsem hrdá, že jsme tímto nápadem inspirovali mnoho mst v rámci celé eské Republiky. Rozhodn trvám na jeho pokraování. Msto Rychvald se snaží podporovat sobstanost svých senior, a to nehovoím pouze o Senior Taxi, ale zmíním i další záležitosti jako dostupný internet v DPS, poádání kulturních akcí a besed. Jsou další oblasti v život senior, na které se hodlám v budoucnu zamit. TOP09 Školní autobus: Je to jedna z dalších výhod, které byly v uplynulém volebním období zavedeny, a tato služba souvisí s bezpeností ve mst prioritn pro žáky z odlehlejších ásti msta. Pedpokládám, že od nového roku bude jeho trasa rozšíená a bude zajíždt i k ásti Dvorek. Senior TAXI: Je jedinená služba, která byla v Rychvaldu zavedena jako první v eské republice. Její výhody využívají stovky senior msí a postupn ji zavádjí další obce i msta. Její základní myšlenkou bylo zvýšení kvality života senior. A ukazuje se, že byla splnna beze zbytku.

10 Potebnéinvestice Co by mlo msto v píštích tyech letech postavit a vybudovat, kam investovat mstské peníze? Jde o "spolené" finance všech, plány stran a hnutí kandidujích do zastupitelstava by proto mly hrát pi rozhodování voli dležitou roli. Pinášíme více i mén konkrétní odpovdi lídr (v pvodním znní a bez redakních úprav), kteí se zú- astnili naší ankety. Jménem voli za n dkujeme. ANO2011 Na stránkách msta existuje dlouhodobý investiní výhled od r.2013, do r V dnešní dob bych si na takovou 9-ti letku netroufnul, ale budiž! V každém pípad bychom chtli obnovit údržbu msta vlastními silami, tzn. stskými službami. Podpoíme vše, co pinese práci, a obanskou spokojenost. Hnutísociálnslabých Investice pro msto Rychvald je závislá na navržených a schválených projektech. Msto by se nemlo pouštt do akcí které nejsou pedem konzultované s obany Rychvaldu. Samozejm je nutné využívat Euro dotace v co nej- tší míe ke prospchu oban. Dále je teba využívat v co nejvtším množství domácí firmy, popípad zamstnávat naše obany. Výbrové ízení by jse mlo schvalovat veejn za asti oban, kteí mají rovnž právo vyjádení se k dané vci. Msto musí ešít pednostn vše, co bude do budoucna pínosem. ODS Investice v píštích letech by mly být hlavn soustedny na odkanalizování našeho msta. Dále si myslím, že by si Rychvald zasloužil (teda hlavn školáci) novou kvalitní tlocvinu. Velmi dležité je vnovat pozornost dotaním titulm, které jsou vypisovány a dle toho soustedit investice našeho msta. Starostovénezávislí Hodlám pokraovat v trendu pedchozích ty let, chovat se jako správný hospodá. Nadále zajišovat pržnou opravu komunikací, obmovat veejné osvtlení za úspornjší, postupn revitalizovat panelové domy. Starat se nejen o venkovní plášt budov, ale i o interiéry školských zaízení, maximáln využívat dotaních program. Nebránit se moderním technologiím, zavést interaktivní tabule do všech tíd, free wifi do veejných budov. Jednou z vtších investicí bude vybudování lesoparku a hippostezky, samozejmostí je výsadba nových strom a zelen. TOP09 Jako klíové vidím po schválení nového územního plánu (a tím i pedpokládaného rozvoje msta) aktualizaci projektové pípravy pro možnost výstavby kanalizace v lokalit Podlesí a Václav a následn aktivní kroky k možnému získání dotace. Z pohledu finanní náronosti je získání dotace pro realizaci zásadní. Nemén dležité je pak majetkové doešení místních komunikací, dostavba chodníku na ulici Michálkovická, zateplení bytových dom a snížení energetické náronosti veejného osvtlení.

11 Bytyprodatzachovat? Bytový fond msta - snad žádné jiné téma nedlí strany, které se zapojily do ankety, tak jednozna. Zatímco souasná "koalice" (TOP 09 a STAN) je pro udržení byt v majetku msta, ODS plánuje privatizaci bytového fondu. Podobn vyznívá i stanovisko ANO. Pinášíme plné a neupravované odpovdi lídr stran. ANO2011 sto má v souasné dob dle našich informací 481 byt. Doetli jste se nkdy na stránkách RZ jaká je ekonomika držení tolika obecních byt, s pomrn nízkým nájemným a vysokými náklady na údržbu? Není to pro 7tisícové msto trošku pepych? Kdo a jak byty rozdluje? Nenašli jsme teba nikde, jak se stalo, že se na sídlišti objevily v mstských bytech rodiny nepizpsobivých oban. Obyvatelé pociují jakousi lítost a stesk, po bývalém klidu i obavu o to, co bude dál, ale nikdo s nimi nekomunikuje. To chceme zmnit! Hnutísociálnslabých Bytový fond msta vzhledem ke stále rostoucím cenám energie ale také stavebního materíálu,by ml stanovit dležitost oprav práv na obkty které to vyžadují nejvíce.rovnž pro bžné opravy, sadové pravy které nevyžadují odbornou spsobilost, využívat zruností jak dchodc tak i našich firem.co nejlépe využívat nebytové prostory ve prospch oban nebo našich podnikatel-živnostníku.umožnit obanm mezi sebou mnit byty,vycházet vstíc rodinám s dtmi a dchodcm. ODS Chceme realizovat prodej bytového fondu a ponechat si pouze minimum byt pro zvláštní úely (sociální apod). ednostn budou byty nabídnuty aktuální nájemcm a vytvoeným bytovým družstvm. Prodej bytu bude také vázán na zptné pedkupní právo msta, aby se pedešlo spekulaci s byty. Jelikož primárním cílem tohoto prodeje není maximalizace zisku, hodláme aktuálním nájemníkm nabídnou zajímavé finanní podmínky a prodej byt na splátky. Peníze z prodeje nebudou utraceny na pomníky, ale poslouží jako rezerva na uhrazení nenadálých havárií a pohrom. Nemalé úroky z tchto financí se stanou každoroním píjmem obce. Starostovénezávislí Chci nadále zachovat a opravovat mstský bytový fond. Všechny byty zaslouží revitalizaci, proto msto s tímto krokem již zaalo, byty se opravují komplexn od elektiny a podlah, pes sanitu až po kuchyn. I když je nároné peovat o bytový fond, nedopustím rozprodávání byt. V naší republice je mnoho mst, kterým se tento krok nevyplatil, je velmi tžké následn zabránit spekulantm s byty, zizování ubytoven a podobn. Proto máme a chceme mít jak startovací byty pro mladé a sociáln znevýhodnné, tak klasické mstské byty. TOP09 Za uplynulá období se do nj bohužel píliš neinvestovalo. Nyní prochází postupnou obnovou: chceme jej v následujícím období pln zateplit a postupn i vnit modernizovat. Msto v má v majetku 481 byt a mou filozofií do budoucna je i nadále o n peovat v roli ádného hospodáe, a tedy bez privatizace.

12 Kotelna,edsídlištConajejímmíst Areál (dnes již bývalé) mazutové kotelny budí u místních emoce a je obsahem mnoha diskuzí, mnohdy nereálných. Na rybích slavnostech jsem napíklad zaslech rozhovor dvou oban, z nichž jeden ml jasný názor. "To je blbost, že se kotelna bourá, mlo se v ní udlat vícepodlažní parkovišt. Tam by se vešly tyi patra, možná i t..." Lidé seznámení se situací - mezi které lídi stran patí - ví, že je to všechno trochu jinak. V tchto dnech jsou z kotelny již jen ruiny. Jak bude pozemek vypadat podle strany, kterou byste chtli volit? ANO2011 Pozemek po koteln, má dle našeho názoru nepeberné možnosti využití. Dle mého osobního názoru mohla ást kotelny, nap. vž, zstat, jako zajímavá stavba s možností lezecké stny, u rampy atd., ale již je rozhodnuto jinak. Kotelna se bourá za 1,9 mil. Dle názoru odborníka to nestaí ani na skládkovné, ale ony se vícenáklady njak zdvodní. Hlavním pedmtem výbrovky je pece cena! V každém pípad s pihlédnutím na blízkost sídlišt nás napadají, nové parkovací plochy, možná parík pro ven- ení ps s píslušnými nádobami, nebo relaxaní a cviební zaízení pro obany každého vku. Toto rozhodnutí chceme nechat na obanech a rádi bychom, aby vyslovili svj názor ve veejné anket. Hnutísociálnslabých ejm je již pozd se dotazovat,pokud se již zaalo.všechny další projekty se již prodraží. Hnutí Sociáln slabých chtlo navrhnout pro obany výstavbu bazénu vetn sauny a posilovny, ktero by využívala také škola a školka. ODS Jelikož vím, že pozemek je z dvodu erpání dotace na demolici kotelny vázán po dobu pti let pouze a jen zelenou plochou, tak si myslím, že pro nadcházející 4 leté volební období je tato otázka neaktuální. Kdyby však šlo s touto plochou nakládat, tak by urit spousta oban pivítala na ásti této plochy parkovišt jak pro obany, kteí zde bydlí, tak i pro rodie vozící své dti do MŠ a ZŠ. Rodie zde každé ráno a odpoledne stávají na místech, kde je zakázáno parkovat... Starostovénezávislí Po nkolikaletém úsilí byla zahájena demolice kotelny. Další tyi roky bych vidla jako pípravu nového projektu. Chci dát prostor rychvaldským obanm a naslouchat jejich nápadm a páním. Hlavním úspchem bude dokonení demolice objektu a vyištní sídlišt. Prozatím je cílem zelená louka TOP09 V souladu se svou polohou leží mezi školkou, školou a domem dtí a mládeže. Takže já jej vidím jako jasný prostor pro volnoasové aktivity.

13 Spolkysport Zástupci rychvaldských spolk a sportovních oddíl se mohou tšit na tyi dobré roky - tedy alespo v pípad, že se do vedení msta dostanou zástupci stran a hnutí odpovídajících v naší anket. Pímo i mezi ádky naznaují zvýšení nebo alespo zachování financí, které do této oblasti smují, a další podporu. Doporuuji archivovat a použít pi schvalování píštího rozpotu... ANO2011 Spolky a sport na území msta mají svou tradici a rozvíjející se potenciál. Vážíme si každé dobrovolné innosti, smované hlavn na dti a mládež, která je tím vytržena od poíta televizí, nebo nudy. Myslíme si, že dtských iš je zde dostatek, ale zapomnlo se na teenagery, kteí by asi uvítali U -rampy, lezeckou stnu nebo areál bikrosu. Možná by pestali kouit za smutení síní. Chystáme na toto téma otevenou anketu ve škole. Hnutísociálnslabých Podpora spolku a sportu by mla patit mezi prvními body každé obce i msta. Nezapomínejme že práv tyto spolky a sportovní kluby vychovávájí naši mládež.pokud tak neuiníme, bude se co nevidt po mst scházet mládež,která svj volný as využije k vandalství, výtržnostem, konzumací alkoholu a v neposlední ad i drog, ODS Sportovní kluby a rzné spolky psobící ve mst je poteba urit podporovat a to jak z dvodu, aby naše dti chodily do rzných sportovních a zájmových kroužk, místo poflakování se po msti sezení u lákadel typu Facebook a podobn. Tak samozejm i pro jejich rodie i pro prarodie, aby si i dosplí lidé trošku toho života užili. Starostovénezávislí Již za mého psobení na radnici byla finanní podpora spolkm navýšena a chci v tom i nadále pokraovat. Vždy jsem se snažila o vstícný pístup a podporovala i mimoádné požadavky, jako napíklad nové auto pro naše hasi- e, finanní podpora Ritma, úast rychvaldských cvienek na Všesokolském sletu a mnoho dalších. TOP09 sto musí tuto dobrovolnou innost podporovat. Umím si pedstavit uritý nárst financí ze strany msta do této oblasti a pravidelnou prezentaci jejich inností pro obany, s ímž již zaínáme poádáním Dne pro spolkovou innost v pátek 26. záí 2014 v Kulturním dom Rychvald.

14 Posledníedvolebníaréna:hlavnípriority V posledním díle pedvolební arény jsme dali lídrm kandidujících stran a hnutí pedstavit hlavní pro píští volební období. Každý si s tím poradil po svém - nkterým staili dv ti vty spíše filozofické vty, jiní pipravili shrnutí svých volebních program. Všem každopádn jménem oban dkuji, že se do ankety zapojili. ANO2011 Našim hlavním mottem je slušnost! Chceme msto ídit naprosto transparentn, a zapojit do dní ve mst veejnost. Chceme pipustit diskusi a kritiku, a to i na stránkách Rychvaldského zpravodaje, který mi poslední dobou ipomíná Rudé právo z let Chceme, aby oban odcházel do práce beze strachu, že se vrátí do vykradeného domu! Hnutísociálnslabých ízení právní poradny pro obany ízení sociálni poradny pro obany ízení pracovní poradny pro obany Vybudování nových parkovacích mist na sídlišti Výmna osvtlení za moderní a úsporné Oprava komunikací Vybudování mstské tržnice v.el prípojky pro obany Rychvaldu Výstavba bazénu a sauny na pozemku bývalé kotelny. V Rychvald zvýšit poet laviek pro odpoinek vetn námstí. Vybudovat park pro mládež s free wifi zónou. Na pozemky které si pronajímají kolotoe zídit pípojky el proudu. Znovu zavedení výkupu železného odpadu se zamením na chránné dílny. ODS Snadnjší dostupnost a podpora vlastního bydlení (postupný odprodej byt v majetku msta) Transparentní hospodaení s mstským rozpotem (zveejování veškerých smluv uzavíraných mstem) tší zajištní bezpenosti ve mst (hlídky mstské policie 24 hodin denn) Redukce poplatk a vyhlášek zatžující rodinný rozpoet (zrušení poplatku za psi, snížení poplatk za odpady na minimum, zrušení tžkovymahatelných vyhlášek) Farmáské trhy a zvýšení kvality slavností a prodeje na námstí (devné stánky..) Nadále využívat možnosti výkupu sbrných surovin v našem mst Více míst v mateských školách (možnost vytvoení tzv. nultého roníku na základní škole) Podpora a zkvalitnní výuky na základní škole (podpora výuky jazyk, technických vd a manuálních dovedností) Starostovénezávislí hlavní prioritou bude zmna územního plánu pokusit se zabránit rozdlení Rychvaldu dálniním pivad- em pokraovat v tom, jak to dláme - víme, že jde vše dlat slušn, vstícn a korektn i nadále mít dvee vždy a všem otevené zbytek našich pání a plán naleznete na facebookové stránce Starostové a nezávislí Rychvald a v našem volebním programu TOP09 Chci udržet veškeré výhody, které v mst máme (Senior taxi, školní bus, dotace spolkm, kulturní a spoleenské akce a mnoho dalšího), naplovat volební program, pracovat s vyrovnaným rozpotem a maximáln se soustedit na získávání dotací. A všude preferovat slušnost a korektnost v jednání.

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více