ODS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/"

Transkript

1 ODS Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li Vám msto poskytuje za tyto peníze adekvátní služby. Bydlení Dlouhodobá statistika píjm a náklad bytového fondu msta jasn ukázala, že naše msto každý rok doplácí za tyto byty prrn jeden milion korun. K tmto nákladm je dále teba pipoítat i mzdové náklady na osoby, které se o tento fond musí starat zde jde o podobnou ástku. Mimo to jde o místo s extrémním potenciálem pro korupci poadníky, pednostní pidlení bytu, atd. Chceme realizovat prodej bytového fondu a ponechat si pouze minimum byt, pro zvláštní a sociální úely. Pednostn budou byty nabídnuty aktuální nájemcm a vytvoeným bytovým družstvm. Prodej bytu bude také vázán na zptné pedkupní právo msta, aby se edešlo spekulaci s byty. Jelikož primárním cílem tohoto prodeje není maximalizace zisku, hodláme aktuálním nájemníkm nabídnout zajímavé finanní podmínky. Peníze z prodeje nebudou utraceny na pomníky, ale poslouží jako rezerva na uhrazení nenadálých havárií a pohrom. Nemalé úroky z chto financí se stanou každoroním píjmem obce. Víme, že soukromí majitelé si dokážou svj majetek lépe hlídat a spravovat než veejná instituce. Bezpenost Vzrstajícímu potu pípad krádeží a vloupání je teba se postavit navýšením potu mstských strážník a vtším potem mobilních hlídek soubžn operujících na odlišných místech našeho msta. Pochzkov preventivní innost hlídek mže být také realizována tzv. asistenty prevence kriminality, kteí mohou vzejít i z ad místních oban. Poplatkyvyhlášky Naše msto je zapleveleno zbytenými nebo tžce vymahatelnými vyhláškami, které dusí svobodný život lovka. Pokud nezmníme své chování, protože sami chceme, žádná vyhláška nám nepomže. Zrevidujeme existující vyhlášky a ponecháme jen ty smysluplné, úinné a vymahatelné. To stejné platí o poplatcích, jež jsou jen tžko ospravedlnitelné jako napíklad poplatky ze ps. Poplatek za psa patí k jednm z nejabsurdnjších. Chceme tento poplatek bez náhrady zrušit. Víme, že je hloupost zpoplatovat njaké konkrétní zvíe. Vzhledem k vtšinovému charakteru místní výstavby (rodinné domy s vlastní zahradou) jde také o poplatek neospraveditelný, který se obané snaží obcházet, nebo alespo optimalizovat. Zrušení poplatku pochopiteln neovlivní péi o istotu a úklid našeho sta a ani represivní postih nezodpovdných majitel. Poplatekzapopelnice Starost o likvidaci a nakládání s odpadem je jednou ze základních služeb, které má msto poskytovat a platit je z vybraných daní. Chceme snížit poplatek za popelnice na symbolickou úrove 120 K (osoba/rok), které poslouží na pokrytí administrativních a evidenních náklad této služby. Také chceme upravit pravidla pro poskytování odpadních nádob tak, aby nedocházelo k tvorberných skládek, kvli nedostatené kapacit popelnic u domk a bytových dom. Transparentníchování Drtivá vtšina píjm msta pochází z našich daní. To nejmenší, co mžeme chtít, je dozor nad nakládáním s tmito prostedky. Není eba ekat, až nás k tomu donutí njaký zákon. Hospodaení msta musí být transparentní, otevené a dostupné všem a kdykoliv. Pokud je nco placeno z veejných penz, musí to být veejné! Chceme dsledn zveejovat smlouvy msta a i další materiály, na které mají obané nárok, ale pístup k nim je aktuáln velmi komplikovaný. Výkupkov Problematika sbra kov je v poslední dob stále vtší a vtší problém. Je ale teba najít ešení, které neupe slušnému lovk možnost legáln odprodat vlastní kovový odpad. Namísto zákazu výkupu kov, navrhujeme pouze omezení doby jejich výkupu na nkolik hodin v týdnu, kdy je možno zajistit trvalý policejní dozor a kontrolu piváženého materiálu. Trhy Chceme zvýšit úrove a kvalitu poádaných trh a slavností v našem mst. Hodláme poídit demontovatelné devné pístešky, které budou podmínkou pro prodejce v pípad, že chce využít námstí a pilehlé prostory k prodeji v rámci slavností, zábav a kulturních akcí. Školství Díky rezidennímu charakteru Rychvaldu, který bude ješt zesílen novou výstavbou, je teba zajistit dostupnost místa v pedškolních a školních zaízeních našeho msta. Chceme umožnit rodim co nejrychlejší a nejsnazší návrat do pracovního procesu. A to jak dostatenou kapacitou v mateské škole, tak i aktivní podporou dtských skupin. Na základním stupni vzdlání chce naši školu podporovat takovým zpsobem, aby její úrove byla nadprrná a poskytovala našim žákm njakou pidanou hodnotu napíklad vtší podporou výuky jazyk, technických vd a podporou výuky manuálních dovedností a emesel.

2 ANO /BEZPENOSTVEST - zrevidovat spolupráci s mstskou policií Bohumín - založit vlastní mstskou policii, s nonstop službou - zízení kamerového systému sledujícího uzlové body msta. - mení rychlosti ve mst na vytipovaných úsecích - postupná modernizace hasiské zbrojnice a technického vybavení místního hasiského sboru 2/ŽIVOTNÍPROSTEDÍ - zkvalitnit tídní odpad a i pípadnou zmnou firmy, která odvoz zajišuje, docílit snížení poplatk za odvoz domovního odpadu - prosadit odvoz odpadu z tžko pístupných míst menšími popeláskými vozidly (odpadne pemisování popelnic k hlavní cest) - propagovat a max. využít státní dotace Zelená úsporám a Kotlíkové dotace, bezplatná konzultace a pomoc s jejich vyízením pro obany - pro seniory a obany, kteí nemají možnost odvozu odpadu do sbrného dvora zajistit svoz tchto odpad 3/ÍZENÍSTA a/ transparentní pístup obyvatel k informacím: o hospodaení msta; o výsledcích výbrových ízení a veejných zakázkách; o výbru pracovník MÚ a jemu podízených složek; zveejování obsahu všech nových smluv nástroje: (internet, tisk, veejné prostory, informaní a kontaktní centrum) b/ vtší spolupráce s obany v dležitých krocích dát možnost rozhodnout se, oban ve veejných anketách; pro veejné ankety vždy slouit více titul; celoroní anketa spokojenosti oban s jednotlivými odbory MÚ a jmenovit s jednotlivými úedníky, s celoroním sledováním popularity a vyhodnocením nástroje: ( internet, Tisk, veejné prostory) c/ nebudeme mnit koeficient pro dan z nemovitostí, a tím zvyšovat daové zatížení oban 4/PODPORAUPLATNNÍPRACOVNÍMÍSTA - podpoit na území msta soukromé podnikání v oblastech služeb, které na území msta poskytovány nejsou - smovat drobné veejné zakázky místním firmám, pop. firmám, zamstnávajícím obany msta, pi dodržení podmínek a parametr veejné zakázky - vrátit údržbu mstské zelen a místních komunikací do kompetence msta (pracovní píležitosti) - kompletní audit mstských služeb, pop. zmna vedení na základádného výbrového ízení 5/TIMLÁDEŽ - uspoádat veejnou debatu na školách, kde si zvolí mládež sama co jí ve mst chybí - nadále podporovat maximáln možnou mrou Dm dtí a Základní umleckou školu - vybudovat volnoasové centrum pro mládež, u-rampa, skejt centrum, pop. lezeckou stnu, respektovat výsledky veejných anket - zesílit prevence proti užívání drog na území msta 6/KULTURASPORT - podpora akcím, které pivedou návštvníky z okolních mst; podpora zavedeným akcím již probíhajícím; podpora a motivace mládeže ke sportu a zájmovým kroužkm; podpora volnoasových aktivit senior 7/ÚZEMNÍROZVOJ - dokoníme v co nejkratším termínu územní plán msta; informovat o tomto na speciálních stránkách 8/DOPRAVA - podpoíme program SENIOR TAXI; podpoíme program ŠKOLNÍ AUTOBUS - zvýšení bezpenosti provozu stálým radarovým mením vytipovaných úsek 9/DOTACE - ve spolupráci s oblastní komisi, budeme vytváet kvalitní projekty, aby usply v dotaních programech 10/BEZPLATNÁPORADNA ídíme bezplatnou právní poradu pro obany, ešící sporné i nepehledné životní situace (spory s pojišovnami, ddická ízení, spory okolo nemovitostí atd.)

3 TOP09 Vážení obané, když se podívám na uplynulé tyi roky, mám dobrý pocit z toho, že v práv konícím volebním období se nám podailo na radnici udlat kus poádné práce a posunout naše msto zase o hodn dále a to ve všech jeho oblastech. Každý soudný lovk musí vidt, jak se zmnil vzhled školy, školky i zdravotního stediska nebo jak vypadá ulice Bohumínská. Kolik st v republice se námi inspirovalo a už mají také službu Senior taxi nebo Školní bus? A naopak kolik míst v esku poskytuje dotace lovýchovným jednotám a zájmovým organizacím tak, aby mohly v takovém rozsahu jako u nás rozvíjet volnoasové aktivity? A díky pijatému novému územnímu plánu má msto ped sebou ty nejlepší pedpoklady dalšího rozvoje. A to je jenom ást výsledk za uplynulé volební období. Také v nastávajícím volebním období bychom rádi úspšn navázali na všechno pozitivní, co bylo udláno, a souasn novými aktivitami pispli k postupnému naplování koncepce rozvoje msta, a to tak, že nejenom Rychvalané budou moci i nadále konstatovat: logo_fajne_mesto A k tomu ješt budou moci dodat, že slušnost a korektnost u nás mají zásadní pednost ped arogancí a hulvátstvím. Volební program TOP 09 v Rychvaldu je proto sestaven tak, aby soubžn zajišoval prosperitu a další rozvoj msta a zárove naploval a uspokojoval poteby oban. Obsahov je rozdlen do jednotlivých oblastí a v každé z nich má naprosto konkrétní cíle. Ješt pipomínám, že všechny navržené aktivity budeme realizovat s vdomím maximální hospodárnosti, s vyrovnaným rozpotem a maximálním využitím dotaních zdroj a tedy stejn jako bhem uplynulých ty let. Ing. Ladislav Sitko 1.Oblasttechnickédopravníinfrastruktury - Postupn vypoádáme majetkové vztahy u místních komunikací s cílem získat je do majetku msta a následn vybudujeme vyhýbací ostrvky na kritických místech rychvaldských komunikací - Vypoádáme majetkové vztahy na konci ulice Bohumínská, abychom ji mohli rozšíit a vybudovat na ní kruhový objezd a autobusovou tonu - Kompletn dokoníme celou trasu chodníku na ulici Michálkovická, a to od Eldoráda až po Rozcestí - Dobudujeme parkovací místa v centru msta, a to u Jiinky a za kulturním domem - Rozšííme poet svtelných zdroj a kompletn je vymníme za energeticky mén nároné - Budeme pokraovat v koordinaci dopravního spojení msta a užšího provázání a návaznosti veejné dopravy ve smru Dolní Lutyn a Bohumín-nemocnice 2.Oblastživotníhoprostedí - Aktualizujeme projektovou pípravu pro možnost výstavby kanalizace v lokalit Podlesí a Václav; následn zažádáme o dotaci, která je pro vybudování kanalizace klíová - Provedeme analýzu možné plynofikace tchto lokalit - Rozšííme sí a poet sbrných nádob pro tídný odpad, a to vetn pravidelné propagace smyslu tídní odpadu, které výrazn pomáhá eliminovat náklady související s komunálním odpadem - V rozpotu msta vyleníme finanní ástku pro návratnou finanní pomoc jednotlivým žadatelm u kotlíkových dotací - Formou fotopasti budeme monitorovat rozšiování erných skládek a sankcionovat jejich zakladatele - Vybudujeme nové zpevnné plochy sbrného dvora 3.Obanskávybavenostslužby - Z poskytnutých dotací dokoníme v roce 2015 komplexní zateplení areálu ZŠ Sídlišt, dokoníme zateplení a celkovou rekonstrukci budovy zdravotního stediska a zateplení DPS - Ze stejných zdroj (dotace) dokoníme v roce 2015 rekonstrukci vnitních ástí MŠ sídlišt a komplexní rekonstrukci MŠ Václav - Postupn zateplíme všechny bytové domy v centru msta: o V roce 2015: ulice Stedová 1518, 19, 33 a ulice Bohumínská 1461 o V roce 2016: ulice Mírová 1601, 1602 o V roce 2017: ulice Stedová 1510, 11, 12 a ulice Stedová 1513, 14, 15 o V roce 2018: ulice Stedová 1501, 02, 03 - Pro volnoasové aktivity vybudujeme v centru msta lesopark; v ásti Podlesí (naproti bývalé restauraci U Jurášk) dtské mini- išt a v areálu TJ Baník v ásti Václav další dtské minihišt - Ve spolupráci s obany najdeme nejvhodnjší ešení využití volné plochy po bývalé mazutové koteln v centru msta - Pravideln 1x ro budeme v rámci Rychvaldského zpravodaje publikovat nabídku výrobk a služeb, kterou poskytují místní podnikatelé 4.Rozvojlidskýchzdroj - Navýšíme poet pracovník v rámci veejn prospšných prací na 30 (dnes 15)

4 - Na úseku bezpenosti pak v rámci meziobecní spolupráce zavedeme integrovaný kamerový systém a optimalizací služeb mezi Policií R a Mstskou policií Bohumín zajistíme trvalou pítomnost policist na území msta - Nadále budeme finan podporovat službu Senior taxi - Finanní spoluúastí msta umožníme seniorm studium na takzvané univerzit tetího vku - Nejlepším rychvaldským žákm umožníme úast zdarma na pravidelných letních setkáních na táborových pobytech organizovaných v rámci partnerské spolupráce slovenského Richvaldu a polského Rychwau - Budeme se podílet na další úzké spolupráci mezi jednotlivými spolky a organizacemi uvedených partnerských obcí - Budeme pokraovat v podpoe všech dosavadních aktivit v kulturn-spoleenské oblasti, které msto zviditelují v širokém okolí - Budeme nadále podporovat aktivity spoleenských, sportovních a zájmových organizací psobících na území msta

5 Starostovénezávislí https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= &id= VolebníprogramSTANproRychvald Na všechny otázky neexistuje kladná odpov. Kdo íká ANO, musí umt íci jasné NE! NEíkáme, že NEjsme politici. Slovo politika vzniklo z eckých výraz polis" msto a politiké techné" správa obce. Kandidujeme do zastupitelstva Rychvaldu, abychom pomohli dalšímu rozvoji našeho msta. Chceme pokraovat ve smru nastoleném v posledních letech: msto má zajistit dobré podmínky k životu všem obanm a zároveíct jasné NE tm, kteí je nerespektují. Senio zajištní dalšího provozu SENIOR TAXI NE nesobstanost starých a hendikepovaných lidí ipravovat kulturní a pednáškové akce NE osamlosti a izolaci našich senior ti,mládežvzdlávání interaktivní tabule do všech tíd ve školách - NEbránit se novým technologiím pokraování provozu školního autobusu NE nebezpeným cestám dtí do školy dostatek tíd pro dti v mateských školách NEbránit zamstnaným matkám podpora DDM a innosti ZUŠ NE znudným skupinkám dtí a poflakující se mládeže Bezpenost výstavba chodník, ul. Michálkovická - NE vyhýbání se autm posílení služby strážník mstské policie hlídky každý den, NE kriminalit pokraovat v celoplošných opravách komunikací - NE jen lepit díry Životvest zajistit více parkovacích míst v centru msta - NE obavám, kam zaparkovat pi návratu z práce zachovat a opravovat mstský bytový fond NE spekulantm s byty usilovat o zmnu územního plánu - NE rozdlení Rychvaldu dálniními pivadi zdokonalení systému separovaného odpadu NE lhostejnosti k životnímu prostedí Wi-fi pístupné v mstských budovách - NE pomalé informovanosti Volnýas výstavba lesoparku, vybudování hippostezky a nauné stezky NEsedt doma íprava a budování sportovn relaxaního centra místo kotelny NE nevzhledným budovám dostavba a výsadba alejí a veejné zelen NE šedivé msto bez pírody zvýšení ástky na granty pro spolky a neziskové organizace NE pasivit podpora kulturních akcí, umlc, pravidelné letní promítání film - NE nud ve mst

6 SSD Vážení spoluobané, navazujeme na dobré výsledky konícího volebního období, jsme si vdomi i toho, co se nám dosud nezdailo. Spolu s Vámi budeme usilovat o ádný chod msta, jeho rozvoj a spokojený život oban. Náš program vychází z tradiních sociáln demokratických hodnot. Jsme tady pro Vás. Vaši kandidáti do zastupitelstva msta za SSD RADNICE - provedeme nezávislý personální audit, jehož výsledky budou zapojeny do reorganizace mstského úadu s cílem optimalizace pracovních míst a pracovních náplní zamstnanc - vrátíme úedníkm ochotu pomáhat a profesionalitu - zhodnotíme úelnost a hospodárnost externích zakázek - zhodnotíme úelnost a hospodárnost výdaj na chod úadu a samosprávy EKONOMIKA,FINANCOVÁNÍ - budeme prosazovat hospodaení s vyrovnaným rozpotem msta - využijeme elektronických aukcí pi chodu úadu a mstských píspvkových organizací, jako je škola a školka, vedoucí ke snížení cen pi nákupu elektrické energie, vody, zemního plynu, pojištní, telekomunikaních služeb, kanceláských poteb atd. - v maximální míe, nejen ve volebním roce, využijeme strukturálních fondr a EU na obnovu a rozvoj veejné infrastruktury sta ZDRAVOTNÍSOCIÁLNÍPÉ - rozšííme a prohloubíme sociální služby, poskytované v dom s peovatelskou službou - budeme úinn napomáhat orgánm sociálních služeb pi ešení krizových životních situací oban - budeme podporovat programy prevence proti negativním závislostem - vytvoíme podmínky pro udržení poskytovaných lékaských služeb BYDLENÍ - budeme pokraovat v revitalizaci panelových bytových dom ve vlastnictví msta - majitelm rodinných dom pispjeme na zavedení ekologického vytápní DOPRAVABEZPENOSTPROVOZUNAPOZEMNÍCHKOMUNIKACÍCH - posoudíme hustotu provozu na páteních místních komunikacích - na vytížených úsecích vybudujeme výhybny - dobudujeme chodníky podél ulic Michálkovická a Orlovská - zahájíme výstavbu kanalizace v okrajových ástech msta - provedeme przkum zájmu o plynofikaci odlehlých ástí msta podle výsledku pak pipravíme postupnou realizaci - budeme jednat s ministerstvem dopravy o zm trasy vymezeného koridoru pro rychlostní komunikaci V68 tak, aby nenarušila zastavné území našeho msta ŠKOLSTVÍ,KULTURA,SPORTSPOLKOVÁINNOST - rozšííme kapacitu mateské školy na Podlesí - zajistíme ádný chod mateské i základní školy - budeme podporovat spolkové, kulturní a sportovní aktivity - pravideln budeme vyhlašovat granty urené k poádání kulturních, sportovních, spoleenských i spolkových aktivit PODPORAPODNIKÁNÍ - budeme podporovat podnikatelské aktivity pi vytváení nových pracovních míst - zvýhodníme nájemné obecního majetku pro podnikatelské zámry, které budou provozovat živnost v zájmu msta BEZPENOST - zvážíme zízení vlastní Mstské policie - projednáme posílení policist Policie R na území msta Rychvald

7 Nezávislí Volební program nezveejnn / nenalezen KS Volební program nezveejnn / nenalezen Hnutísociálnslabých Volební program nezveejnn / nenalezen

8 edvolebníaréna Bezpenostvest Jaké mají lídi stran kandidujících do rychvalského zastupitelstva názory a program? Dosud íkali jen to, co chtli, te se jich budeme ptát my. Rychvaldský REJ bude v píštích dnech zveejovat odpovdi jednotlivých stran, bez redakních úprav. (KSM, SSD a Nezávislí odpovdi nedodali.) ANO2011 ANO! Chceme ukonit spolupráci s Mstskou policií Bohumín a založit mstskou policii vlastní, tzn. Policii rychvaldskou, s tím, že její lenové budou pokud možno rychvaldští obané, kteí mají k mstu vztah. Hlavní bod našeho volebního programu je bezpenost ve mst. Chceme policii, která se bude pohybovat po obci na kolech, i sktrech a sledovat, kde se co dje. Policii, která nebude ekat na konec pracovní doby za myslivnou v aut. Policii, která bude cílen komunikovat s obany v ohroženjších lokalitách a odhalovat tak tipae a zlodje, kteí poslední dobou poádají na naše msto nájezdy. Nechceme policii, která pokutuje spchající, špatn parkující maminku u Mateské školky, ale pomže jí zaparkovat nebo pohlídá auto. Chceme policii, kterou obané rádi zaplatí ze svých daní a tuto investici nebudou považovat za vyhozené peníze. Milan Starostka Hnutísociálnslabých Bezpenost jako taková je odrazem celé naší spolenosti. Krádeže, neshody v domácnostech i mezi obany jsou v Rychvald stále astjší.je to dané velko nezamstnaností a poklesu životní rovn (mnohdy zoufalé). V našem st chybí pro tyto lidi bezplatné právní porady, stejn jako sociální pracovníci. Lev Cezar ODS Vzrstajícímu potu pípad krádeží a vloupání je teba se postavit navýšením potu mstských strážník a vtším potem mobilních hlídek soubžn operujících na odlišných místech našeho msta. Pochzkov preventivní innost hlídek mže být také realizována tzv. asistenty prevence kriminality, kteí mohou vzejít i z ad místních oba-. Jan Kutá Starostovénezávislí Bezpenost v Rychvald je stále mou prioritou. I do budoucna preferuji spolupráci s MP Bohumín, tu si však peji rozšíit a zajistit každodenní hlídky. V uplynulém volebním se msto zabývalo tématem zízení vlastní obecní policie, má dostatené informace a po vyhodnocení všech dat lze konstatovat, že v souasné dob by šlo o nadmrnou zátž mstského rozpotu. Nechci volim slibovat nco tžce realizovatelného, to ovšem neznamená, že beru bezpenost v našem mst na lehkou váhu. Služby na pechodech, stacionární radary, výstavba chodník a opravy komunikací, osazování nepehledných míst dopravními zrcadly a hust zastavných míst zpomalovacími pásy jsou další souasná bezpenostní opatení, která fungují. Hodlám v tom pokraovat. Šárka Kapková TOP09 Je v Rychvaldu zajišována pravidelnou pítomností bu Policie R, nebo MP Bohumín. Na hlavních komunikacích byly instalovány tyi radary na mení rychlosti. Mení dodržování rychlosti na vytipovaných místech rov- ž pravideln provádí jak Mstská policie Bohumín, tak i Dopravní inspektorát Policie R v Karviné. Na místech echod máme navíc pravidelnou službu, která dbá na bezpenost zejména dtí ped zahájením školního vyuování a po jeho ukonení. Ladislav Sitko

9 SeniorTAXIškolníBUS Do druhého pokraování pedvolební arény jsme se snažili zaadit i názory stran i hnutí, které se ankety nezú- astnily. Ale zdá se, že o volie chtjí usilovat jen svou "znakou": Nezávislí nemají žádný (dohledatelný) web ani facebookový profil. Na webu ani FCB komunist není o volbách i programu ani zmínka. A volební program SSD je natolik obecný, že se v nm konkrétní pojmy a názory musí hledat lupou (Senior TAXI ani školní autobus nejsou v programu pro jistotu vbec), naopak asto zmiuje výrazy jako "zhodnotíme", "posoudíme" nebo "zvážíme". Proto jménem tená i voli dkujeme všem, kteí se ankety zúastnili a na rovinu ekli, o co jim jde. ANO2011 Jedním z bod, našeho volebního programu, který je voln dostupný i s kandidátkou, na našich stránkách je zachování Senior Taxi. Nehodláme mnit a likvidovat vci, které obanm slouží k jejich spokojenosti. Pouze se zamyslíme nad vylouením možného zneužívání, tchto vymožeností o emž už jsme zaslechli. Hnutísociálnslabých Školní autobus: Školní autobus je jist velmi dobrá vc, ovšem né každý využije jeho trasu a nemluv o jízdním ádu,který mnohdy nevyhovuje školákm rzných roníku. Senior TAXI: Tato služba pro naše seniory je velmi pozitivní,avšak opt chybí pehled pro obany Rychvaldu, kolik obec doplácí a to celkov. Mnozí obané se domnívají, že je tato služba neprhledná. A protek dohozená. Frýdek-Místek má již delší dobu autobusy pro své obany zadarmo a to nejen pro školáky ale pro všechny vkové skupiny.tady vede cesta do budoucna. ODS Školní autobus: K tomuto tématu se mohu vyjádit pouze v kladném slova smyslu. Myslím si, že to byl velmi dobrý poin v našem mst. Sám jej budu se svým synem, který práv nastoupil do 1. tídy, velice rád využívat. Jelikož ale nevím, jak je tento autobus vytížen a neznám jeho roní náklady, tak se k tomuto tématu nemohu vyjádit blíže. Senior TAXI: Senior taxi je vydaený projekt vedení msta. Senioi, kteí ho využívají, si taxi velmi chválí. Náklady pro msto v porovnáním hodnoty služby pro naše starší obany jsou opravdu minimální. Opravdu je poteba Senior taxi vyzdvihnout. Starostovénezávislí Školní autobus: Je to vydaený projekt, urený pedevším dtem mladšího školního vku, rozhodn je žádoucí v m pokraovat. Pržnými anketami chci zjišovat nedostatky, pípadn upravovat jízdní ád i zaazovat nové trasy dle pání rodi. Senior TAXI: Pokud se dá o njaké vci v našem mstíci, že napluje rení za málo penz, hodn muziky, jde jist o službu Senior Taxi. Jsem hrdá, že jsme tímto nápadem inspirovali mnoho mst v rámci celé eské Republiky. Rozhodn trvám na jeho pokraování. Msto Rychvald se snaží podporovat sobstanost svých senior, a to nehovoím pouze o Senior Taxi, ale zmíním i další záležitosti jako dostupný internet v DPS, poádání kulturních akcí a besed. Jsou další oblasti v život senior, na které se hodlám v budoucnu zamit. TOP09 Školní autobus: Je to jedna z dalších výhod, které byly v uplynulém volebním období zavedeny, a tato služba souvisí s bezpeností ve mst prioritn pro žáky z odlehlejších ásti msta. Pedpokládám, že od nového roku bude jeho trasa rozšíená a bude zajíždt i k ásti Dvorek. Senior TAXI: Je jedinená služba, která byla v Rychvaldu zavedena jako první v eské republice. Její výhody využívají stovky senior msí a postupn ji zavádjí další obce i msta. Její základní myšlenkou bylo zvýšení kvality života senior. A ukazuje se, že byla splnna beze zbytku.

10 Potebnéinvestice Co by mlo msto v píštích tyech letech postavit a vybudovat, kam investovat mstské peníze? Jde o "spolené" finance všech, plány stran a hnutí kandidujích do zastupitelstava by proto mly hrát pi rozhodování voli dležitou roli. Pinášíme více i mén konkrétní odpovdi lídr (v pvodním znní a bez redakních úprav), kteí se zú- astnili naší ankety. Jménem voli za n dkujeme. ANO2011 Na stránkách msta existuje dlouhodobý investiní výhled od r.2013, do r V dnešní dob bych si na takovou 9-ti letku netroufnul, ale budiž! V každém pípad bychom chtli obnovit údržbu msta vlastními silami, tzn. stskými službami. Podpoíme vše, co pinese práci, a obanskou spokojenost. Hnutísociálnslabých Investice pro msto Rychvald je závislá na navržených a schválených projektech. Msto by se nemlo pouštt do akcí které nejsou pedem konzultované s obany Rychvaldu. Samozejm je nutné využívat Euro dotace v co nej- tší míe ke prospchu oban. Dále je teba využívat v co nejvtším množství domácí firmy, popípad zamstnávat naše obany. Výbrové ízení by jse mlo schvalovat veejn za asti oban, kteí mají rovnž právo vyjádení se k dané vci. Msto musí ešít pednostn vše, co bude do budoucna pínosem. ODS Investice v píštích letech by mly být hlavn soustedny na odkanalizování našeho msta. Dále si myslím, že by si Rychvald zasloužil (teda hlavn školáci) novou kvalitní tlocvinu. Velmi dležité je vnovat pozornost dotaním titulm, které jsou vypisovány a dle toho soustedit investice našeho msta. Starostovénezávislí Hodlám pokraovat v trendu pedchozích ty let, chovat se jako správný hospodá. Nadále zajišovat pržnou opravu komunikací, obmovat veejné osvtlení za úspornjší, postupn revitalizovat panelové domy. Starat se nejen o venkovní plášt budov, ale i o interiéry školských zaízení, maximáln využívat dotaních program. Nebránit se moderním technologiím, zavést interaktivní tabule do všech tíd, free wifi do veejných budov. Jednou z vtších investicí bude vybudování lesoparku a hippostezky, samozejmostí je výsadba nových strom a zelen. TOP09 Jako klíové vidím po schválení nového územního plánu (a tím i pedpokládaného rozvoje msta) aktualizaci projektové pípravy pro možnost výstavby kanalizace v lokalit Podlesí a Václav a následn aktivní kroky k možnému získání dotace. Z pohledu finanní náronosti je získání dotace pro realizaci zásadní. Nemén dležité je pak majetkové doešení místních komunikací, dostavba chodníku na ulici Michálkovická, zateplení bytových dom a snížení energetické náronosti veejného osvtlení.

11 Bytyprodatzachovat? Bytový fond msta - snad žádné jiné téma nedlí strany, které se zapojily do ankety, tak jednozna. Zatímco souasná "koalice" (TOP 09 a STAN) je pro udržení byt v majetku msta, ODS plánuje privatizaci bytového fondu. Podobn vyznívá i stanovisko ANO. Pinášíme plné a neupravované odpovdi lídr stran. ANO2011 sto má v souasné dob dle našich informací 481 byt. Doetli jste se nkdy na stránkách RZ jaká je ekonomika držení tolika obecních byt, s pomrn nízkým nájemným a vysokými náklady na údržbu? Není to pro 7tisícové msto trošku pepych? Kdo a jak byty rozdluje? Nenašli jsme teba nikde, jak se stalo, že se na sídlišti objevily v mstských bytech rodiny nepizpsobivých oban. Obyvatelé pociují jakousi lítost a stesk, po bývalém klidu i obavu o to, co bude dál, ale nikdo s nimi nekomunikuje. To chceme zmnit! Hnutísociálnslabých Bytový fond msta vzhledem ke stále rostoucím cenám energie ale také stavebního materíálu,by ml stanovit dležitost oprav práv na obkty které to vyžadují nejvíce.rovnž pro bžné opravy, sadové pravy které nevyžadují odbornou spsobilost, využívat zruností jak dchodc tak i našich firem.co nejlépe využívat nebytové prostory ve prospch oban nebo našich podnikatel-živnostníku.umožnit obanm mezi sebou mnit byty,vycházet vstíc rodinám s dtmi a dchodcm. ODS Chceme realizovat prodej bytového fondu a ponechat si pouze minimum byt pro zvláštní úely (sociální apod). ednostn budou byty nabídnuty aktuální nájemcm a vytvoeným bytovým družstvm. Prodej bytu bude také vázán na zptné pedkupní právo msta, aby se pedešlo spekulaci s byty. Jelikož primárním cílem tohoto prodeje není maximalizace zisku, hodláme aktuálním nájemníkm nabídnou zajímavé finanní podmínky a prodej byt na splátky. Peníze z prodeje nebudou utraceny na pomníky, ale poslouží jako rezerva na uhrazení nenadálých havárií a pohrom. Nemalé úroky z tchto financí se stanou každoroním píjmem obce. Starostovénezávislí Chci nadále zachovat a opravovat mstský bytový fond. Všechny byty zaslouží revitalizaci, proto msto s tímto krokem již zaalo, byty se opravují komplexn od elektiny a podlah, pes sanitu až po kuchyn. I když je nároné peovat o bytový fond, nedopustím rozprodávání byt. V naší republice je mnoho mst, kterým se tento krok nevyplatil, je velmi tžké následn zabránit spekulantm s byty, zizování ubytoven a podobn. Proto máme a chceme mít jak startovací byty pro mladé a sociáln znevýhodnné, tak klasické mstské byty. TOP09 Za uplynulá období se do nj bohužel píliš neinvestovalo. Nyní prochází postupnou obnovou: chceme jej v následujícím období pln zateplit a postupn i vnit modernizovat. Msto v má v majetku 481 byt a mou filozofií do budoucna je i nadále o n peovat v roli ádného hospodáe, a tedy bez privatizace.

12 Kotelna,edsídlištConajejímmíst Areál (dnes již bývalé) mazutové kotelny budí u místních emoce a je obsahem mnoha diskuzí, mnohdy nereálných. Na rybích slavnostech jsem napíklad zaslech rozhovor dvou oban, z nichž jeden ml jasný názor. "To je blbost, že se kotelna bourá, mlo se v ní udlat vícepodlažní parkovišt. Tam by se vešly tyi patra, možná i t..." Lidé seznámení se situací - mezi které lídi stran patí - ví, že je to všechno trochu jinak. V tchto dnech jsou z kotelny již jen ruiny. Jak bude pozemek vypadat podle strany, kterou byste chtli volit? ANO2011 Pozemek po koteln, má dle našeho názoru nepeberné možnosti využití. Dle mého osobního názoru mohla ást kotelny, nap. vž, zstat, jako zajímavá stavba s možností lezecké stny, u rampy atd., ale již je rozhodnuto jinak. Kotelna se bourá za 1,9 mil. Dle názoru odborníka to nestaí ani na skládkovné, ale ony se vícenáklady njak zdvodní. Hlavním pedmtem výbrovky je pece cena! V každém pípad s pihlédnutím na blízkost sídlišt nás napadají, nové parkovací plochy, možná parík pro ven- ení ps s píslušnými nádobami, nebo relaxaní a cviební zaízení pro obany každého vku. Toto rozhodnutí chceme nechat na obanech a rádi bychom, aby vyslovili svj názor ve veejné anket. Hnutísociálnslabých ejm je již pozd se dotazovat,pokud se již zaalo.všechny další projekty se již prodraží. Hnutí Sociáln slabých chtlo navrhnout pro obany výstavbu bazénu vetn sauny a posilovny, ktero by využívala také škola a školka. ODS Jelikož vím, že pozemek je z dvodu erpání dotace na demolici kotelny vázán po dobu pti let pouze a jen zelenou plochou, tak si myslím, že pro nadcházející 4 leté volební období je tato otázka neaktuální. Kdyby však šlo s touto plochou nakládat, tak by urit spousta oban pivítala na ásti této plochy parkovišt jak pro obany, kteí zde bydlí, tak i pro rodie vozící své dti do MŠ a ZŠ. Rodie zde každé ráno a odpoledne stávají na místech, kde je zakázáno parkovat... Starostovénezávislí Po nkolikaletém úsilí byla zahájena demolice kotelny. Další tyi roky bych vidla jako pípravu nového projektu. Chci dát prostor rychvaldským obanm a naslouchat jejich nápadm a páním. Hlavním úspchem bude dokonení demolice objektu a vyištní sídlišt. Prozatím je cílem zelená louka TOP09 V souladu se svou polohou leží mezi školkou, školou a domem dtí a mládeže. Takže já jej vidím jako jasný prostor pro volnoasové aktivity.

13 Spolkysport Zástupci rychvaldských spolk a sportovních oddíl se mohou tšit na tyi dobré roky - tedy alespo v pípad, že se do vedení msta dostanou zástupci stran a hnutí odpovídajících v naší anket. Pímo i mezi ádky naznaují zvýšení nebo alespo zachování financí, které do této oblasti smují, a další podporu. Doporuuji archivovat a použít pi schvalování píštího rozpotu... ANO2011 Spolky a sport na území msta mají svou tradici a rozvíjející se potenciál. Vážíme si každé dobrovolné innosti, smované hlavn na dti a mládež, která je tím vytržena od poíta televizí, nebo nudy. Myslíme si, že dtských iš je zde dostatek, ale zapomnlo se na teenagery, kteí by asi uvítali U -rampy, lezeckou stnu nebo areál bikrosu. Možná by pestali kouit za smutení síní. Chystáme na toto téma otevenou anketu ve škole. Hnutísociálnslabých Podpora spolku a sportu by mla patit mezi prvními body každé obce i msta. Nezapomínejme že práv tyto spolky a sportovní kluby vychovávájí naši mládež.pokud tak neuiníme, bude se co nevidt po mst scházet mládež,která svj volný as využije k vandalství, výtržnostem, konzumací alkoholu a v neposlední ad i drog, ODS Sportovní kluby a rzné spolky psobící ve mst je poteba urit podporovat a to jak z dvodu, aby naše dti chodily do rzných sportovních a zájmových kroužk, místo poflakování se po msti sezení u lákadel typu Facebook a podobn. Tak samozejm i pro jejich rodie i pro prarodie, aby si i dosplí lidé trošku toho života užili. Starostovénezávislí Již za mého psobení na radnici byla finanní podpora spolkm navýšena a chci v tom i nadále pokraovat. Vždy jsem se snažila o vstícný pístup a podporovala i mimoádné požadavky, jako napíklad nové auto pro naše hasi- e, finanní podpora Ritma, úast rychvaldských cvienek na Všesokolském sletu a mnoho dalších. TOP09 sto musí tuto dobrovolnou innost podporovat. Umím si pedstavit uritý nárst financí ze strany msta do této oblasti a pravidelnou prezentaci jejich inností pro obany, s ímž již zaínáme poádáním Dne pro spolkovou innost v pátek 26. záí 2014 v Kulturním dom Rychvald.

14 Posledníedvolebníaréna:hlavnípriority V posledním díle pedvolební arény jsme dali lídrm kandidujících stran a hnutí pedstavit hlavní pro píští volební období. Každý si s tím poradil po svém - nkterým staili dv ti vty spíše filozofické vty, jiní pipravili shrnutí svých volebních program. Všem každopádn jménem oban dkuji, že se do ankety zapojili. ANO2011 Našim hlavním mottem je slušnost! Chceme msto ídit naprosto transparentn, a zapojit do dní ve mst veejnost. Chceme pipustit diskusi a kritiku, a to i na stránkách Rychvaldského zpravodaje, který mi poslední dobou ipomíná Rudé právo z let Chceme, aby oban odcházel do práce beze strachu, že se vrátí do vykradeného domu! Hnutísociálnslabých ízení právní poradny pro obany ízení sociálni poradny pro obany ízení pracovní poradny pro obany Vybudování nových parkovacích mist na sídlišti Výmna osvtlení za moderní a úsporné Oprava komunikací Vybudování mstské tržnice v.el prípojky pro obany Rychvaldu Výstavba bazénu a sauny na pozemku bývalé kotelny. V Rychvald zvýšit poet laviek pro odpoinek vetn námstí. Vybudovat park pro mládež s free wifi zónou. Na pozemky které si pronajímají kolotoe zídit pípojky el proudu. Znovu zavedení výkupu železného odpadu se zamením na chránné dílny. ODS Snadnjší dostupnost a podpora vlastního bydlení (postupný odprodej byt v majetku msta) Transparentní hospodaení s mstským rozpotem (zveejování veškerých smluv uzavíraných mstem) tší zajištní bezpenosti ve mst (hlídky mstské policie 24 hodin denn) Redukce poplatk a vyhlášek zatžující rodinný rozpoet (zrušení poplatku za psi, snížení poplatk za odpady na minimum, zrušení tžkovymahatelných vyhlášek) Farmáské trhy a zvýšení kvality slavností a prodeje na námstí (devné stánky..) Nadále využívat možnosti výkupu sbrných surovin v našem mst Více míst v mateských školách (možnost vytvoení tzv. nultého roníku na základní škole) Podpora a zkvalitnní výuky na základní škole (podpora výuky jazyk, technických vd a manuálních dovedností) Starostovénezávislí hlavní prioritou bude zmna územního plánu pokusit se zabránit rozdlení Rychvaldu dálniním pivad- em pokraovat v tom, jak to dláme - víme, že jde vše dlat slušn, vstícn a korektn i nadále mít dvee vždy a všem otevené zbytek našich pání a plán naleznete na facebookové stránce Starostové a nezávislí Rychvald a v našem volebním programu TOP09 Chci udržet veškeré výhody, které v mst máme (Senior taxi, školní bus, dotace spolkm, kulturní a spoleenské akce a mnoho dalšího), naplovat volební program, pracovat s vyrovnaným rozpotem a maximáln se soustedit na získávání dotací. A všude preferovat slušnost a korektnost v jednání.

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více