NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015"

Transkript

1 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: , fax: Štětínská 360/6, Praha 8 IČO , DIČ CZ ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též: adresa: Místo: OSTRAVA, Dům kultury AKORD, Nám. SNP 1, Ostrava Zábřeh vždy od 9,00 hodin Jak se přihlásit: Zaplatíte účastnický poplatek (pozor na správný variabilní symbol) a odešlete přihlášku. Pro každý seminář použijte samostatnou přihlášku, ale osob lze napsat i více. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě. Přihlášku musíme obdržet týden před konáním akce. Přihlášky nepotvrzujeme, jen v případě, že se přihlásí více účastníků, než je kapacita učebny, budeme vás informovat. Nezapomeňte v přihlášce uvádět své telefony i přesné adresy a DIČ firmy. Přihlášky je možno xeroxovat. Zaplacení a smluvní podmínky: proveďte na náš účet č /2010 u FIO banky a uveďte správný variabilní symbol akce. Platbu je nutné provést týden před akcí. Jedině tak budeme s vámi závazně počítat a u prezence obdržíte daňový doklad. Poplatek se vrací pouze při zrušení semináře pořadatelem, přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě neúčasti se nevrací, ale respektujeme náhradníka. Součástí ceny je občerstvení. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě SPISOVÁ SLUŽBA A NOVELA VYHLÁŠKY O SPISOVÉ SLUŽBĚ OD , ARCHIVACE VČETNĚ AKTUÁLNÍCH ZMĚN (včetně nové vyhlášky č. 283/2015 Sb., archivace dokladů a dokumentů, ukládání a skartace účetních a daňových dokladů) Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Hajzlerová Irena - ředitelka okresního archivu, zkušená a osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Aktuální informace o provádění spisové služby od Nové povinnosti veřejně právních původců; ukládání a archivace firemních důležitých dokladů a dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak správně postupovat s ukládáním, skartací a vyřazováním dokumentů a dokladů v roce Povinnost některých subjektů vést povinně spisovou službu. Přehled platné legislativy týkající se většiny odvětví (průmysl, školství, zdravotnictví, služby, obce, přísp. subjekty). Co platí, co je zrušeno a čím nahrazeno. AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA O ARCHIVACI A SPISOVÉ SLUŽBĚ PRO ROK zákon číslo 56/2014 Sb., kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb. Seznámení se zásadami novely a aplikace v praxi. ZÁKON č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jak pracovat s dokumenty, doklady, výklad problematiky; co, jak dlouho a kde nutno uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům. Postup podle legislativy Archivy, spisovna, komerční spisovny, počítání skartačních lhůt, mzdové listy, co lze převést do zahraničí. Postup u příspěvkových organizací, v organizačních složkách státu, u nevýdělečných subjektů, u fyzických osob, u podnikatelských subjektů. Základní okruhy pracovních úkonů na úseku ukládání a skartace dokladů. NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 283/2014 Sb., kterou se od mění vyhláška č. 259/2012 Sb, o podrobnostech výkonu spisové služby. Nové povinnosti a postupy veřejně právního původce od Vysvětlení nových povinností a postupů dle nové vyhlášky. Zásady pro vedení spisové služby (písemná, elektronická forma). Dokumenty ve firmách a organizacích, podací deník, evidence, rozdělování, odesílání, ukládání dokumentů. Co vše je vlastně dokument ve firmě a organizaci. Předávání archiválií do archivu. Kdy je povinnost uchování analogových dokumentů a kdy je možné uchovávat pouze digitálně. Evidence dokumentů ve spisovnách organizací. Evidence archiválií. Zřizování a vedení spisoven a archivů. Jak u zrušených subjektů. Zabezpečení dokumentů rušených firem a organizací. Ukládání účetních a daňových dokladů. Doby nutného uchování dokumentů, než je možné provést skartaci. Evidence pošty, kdy a jak možno y skartovat, specifika faxů, informací na magnetických mediích. Archivace dokumentů v digitální podobě (opatření dokumentů metadaty, výstupní datové formáty, spisovny dokumentů v digitální podobě součástí el. systému spisové služby, národní digitální archiv. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 213/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. POKYN GFŘ D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek. Změny v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických komunikacích. Často řešené problémy a nedostatky v podnikatelských subjektech, subjektech ROPO a územních samosprávných celcích a archivaci a spisové službě. Návaznost na datové schránky, možnost archivace zpráv doručených do datové schránky; možná řešení ve firmách. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. 1

2 ZÁSADNÍ ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDĚ 2015 A EXEKUCE NA MZDU důležité informace ke změnám, včetně řešení insolvence zaměstnance, osobní bankrot, konkrétní použitelné informace a řešení přímo na příkladech z praxe Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikace legislativy na praktických příkladech TEMATICKÁ NÁPLŇ: Důležité informace z legislativy 2015 v personalistice a mzdovém účetnictví a to vše aplikováno na konkrétních praktických příkladech z praxe. AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍ LEGISLATIVY PRO PERSONALISTY A MZDOVĚ ÚČETNÍ. Praktický aplikační seminář. EXEKUCE NA MZDU ZAMĚSTNANCE - INSOLVENČÍ ZÁKON, INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE, OSOBNÍ BANKROT a postup mzdové účetní při provádění srážek. Specifické postupy při provádění srážek ze mzdy při soudním či správním rozhodnutí. Jedenáct zásad správného postupu. Srážky při osobním bankrotu. Účinky schválení oddlužení, rozhodnutí insolvenčního soudu a postup mzdové účetní, spolupráce s insolvenčním správcem. Dle kterých insolvenčního zákona postupovat. Občanský soudní řád, insolvenční zákon - povinnosti mzdové účetní. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách v roce SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY Jak postupovat v Změna ve výpočtu srážek, změna v životním minimu, normativních nákladech. Z kterých příjmů nelze srážet. Praktické výpočty - souběh exekuce a dohody srážce ze mzdy. Postup při více souběžných exekucích. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi zásadní informace, nový výklad - judikatura. Příklady. Konkrétní postupy, řešení. ODMĚŇOVÁNÍ, OTÁZKY VÝPOČTU MZDY, PLATU Nové částky minimální mzdy 2015, a nejnižší úrovně zaručené mzdy 2015 a dopad na další právní předpisy (daňový bonus, minimální vyměřovací základ, zákon o zaměstnanosti, příplatky). Co vše zahrnujeme pod pojem odměňování. Zúčtování mzdy, platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu. Co zahrnujeme do výpočtu průměrného výdělku. Jak u DPP a DPČ. Jak s příplatky. Náhrada mzdy místo příplatků za práci ve svátek a přesčas. Konkrétní řešení, příklady, výpočty, kde se často chybuje. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI NOVELA ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE. Co se mění v povinnostech firem, personalistů a mzdových účetních. Osoby zdravotně znevýhodněné v roce Nové sankce za neplnění povinností, změny v předpisech a dokladování. PROBLEMATIKA PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Řešení častých problémů - povinnosti personalistů. Chybné smlouvy s poskytovatelem pracovně lékařské služby. Řidiči referentských vozidel, zajišťování lékařských prohlídek, možné kontroly IBP - sankce za neplnění povinností, prohlídky u DPP a DPČ, u žáků a studentů v praxi. Možné důsledky výsledků prohlídek. Dopady do pracovněprávních vztahů. ZMĚNY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Nové informace pro personalisty a majitele firem. Cizinci a jejich zdravotní a sociální pojištění. Změny v povinnostech zaměstnavatelů. Zrušení zelené karty nově zaměstnanecké karty (duální a neduální charakter). Jak správně postupovat v roce Správný postup personalisty. PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Jak správně řešit chybně odvedené platby, přeplatky a vratky. Záměna pojišťoven. Pojistné u krátkodobých vztahů. Vyměřovací základ, započitatelnost příjmů, rozhodné období Právnické osoby a OSVČ - platby záloh. Minimální/maximální vyměřovací základ, neplacené volno, povinnosti 2015, termíny, sankce, pokuty. Názorné ukázky výpočtu pojistného 2015, tiskopisy, vzory. Konkrétní příklady z praxe personálních účetních. Řešené příklady. ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2015 A POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY. Změny pro rok Pravidla účasti na nemocenském pojištění, výpočet dávek v roce Účast na nemocenském pojištění u DPP, rozhodný příjem, kontroly, nové redukční hranice 2015 pro výpočet náhrady mzdy a pro výpočet dávek nemocenského pojištění Předávání dat elektronicky. Nejčastější chyby a omyly. Příklady, správná řešení. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost zaměstnavatele. Evidenční povinnosti - 37 z. č. 582/1991 Sb. Archivace dokladů. Evidenční listy - termíny Důchod předčasný, starobní v 2015, invalidní, pozůstalostní. Předdůchod a jeho podmínky. Redukční hranice Zrušení účasti II. pilíře. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Změny ve slevách a daňových zvýhodnění na druhé a třetí dítě, uplatňování těchto slev, tiskopisy. Problematické oblasti při více dětech různých rodičů. Co musíme vyžadovat. Nezdanitelné částky 2015, pracující důchodci v roce aplikace rozhodnutí ÚS. Nové formuláře. Praktické příklady zdaňování. ZVLÁŠTNÍ SAZBA DANĚ Srážková daň a potvrzení o zdanitelných příjmech, příjmy podrobené srážkové dani, (DPP, autorské honoráře a další). Jak nově postupovat v roce Formuláře, termíny. CO MUSÍME ARCHIVOVAT, UKLÁDAT, SPISOVÁ SLUŽBA Povinnosti spisové služby a archivace v personalistice a mzdovém účetnictví. Co a jak dlouho je třeba dokladovat a uschovat, evidovat a kdy možno skartovat. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PERSONALISTŮ A MZDOVÝCH ÚČETNÍCH Přehled povinností vůči orgánům státní správy, vůči zaměstnancům Často opomíjené povinnosti vedoucí k sankcím a postihům. Obohacení na straně zaměstnance. Povinnost vrácení neodůvodněného majetkového prospěchu. Lhůta pro vrácení a výše náhrady škody. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ROZSÁHLÝ, CCA 140 STRÁNKOVÝ, TIŠTĚNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL. CESTOVNÍ NÁHRADY 2015 A SILNIČNÍ DAŇ JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Pfeilerová Jaroslava - specialistka finančního ředitelství v oblasti cestovních náhrad a silniční daně, autorka řady příspěvků v odborných publikacích, osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář pro mzdové účetní, personalisty, asistentky a osoby zabývající se touto problematikou. SPRÁVNÉ POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD, ZMĚNY, PŘÍKLADY Z PRAXE, STANOVISKA MPSV. Účtování cestovních náhrad u podnikatelských subjektů, příspěvkových 2

3 organizací, obcí ÚSC a dalších subjektů v platném znění, včetně vyhlášek vydaných po novele zákoníku práce a prováděcích vyhlášek. Právní předpisy pro poskytování cestovních náhrad, vydané k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a informace o změnách v daňovém zákonu s dopadem na cestovní náhrady. Platné vyhlášky pro rok 2015: vyhl. č. 242/2015 Sb. a vyhl. č. 328/2014 Sb., základní náhrady používání silničních vozidel v ČR a o výši základní sazby zahraničních diet. Daň z příjmu v roce 2015 v souvislosti s cestovními náhradami a používání a účtování automobilu. Výklad ustanovení. *Jak správně postupovat při vyslání pracovníka na služební cestu, vydání a zúčtování cestovního příkazu z účetního a daňového hlediska v roce Termíny, povinnosti. Pracovní cesty v České republice, v zahraničí v rámci EU a pracovní cesty mimo EU. Opakované cesty v jeden den. Výklad novelizovaných zásadních ustanovení zákoníku práce. Uplatnění práva zaměstnance vyplývající z pracovněprávního vztahu. Přerušení cesty. Zrušení cesty, onemocnění na pracovní cestě. Poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich plnění sjednáno s odkazem na ZP, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní předpis. Cestovní náhrady u statutárních zástupců, jednatelů, členů představenstva, orgánů obcí, volených zastupitelů, dozorčích rad, funkcionářů spolků a dalších subjektů. Druhy náhrad, obligatorní a fakultativní. Možnost poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře v širším rozsahu než je umožněno ve sféře ROPO. Stravné a jeho snížení. Postup zaměstnavatele při jeho snížení. Stravenky a cesta. Vozidla při pracovních cestách, tzv. referentská vozidla, jiná vozidla než zaměstnavatele. Informace k vedení evidence ujetých kilometrů u služebních vozidel. Zúčtovatelná záloha pro účely pracovních cest tuzemských a zahraničních včetně postupu a termínu při jejím vyúčtování. Neposkytnutí zálohy na pracovní cestu. Používáni firemních karet. Kapesné. Co jsou nutné vedlejší výdaje. Kurzové rozdíly při zahraničních pracovních cestách, správné účtování. Příklady. Cestovní náhrady vyplácené v paušální výši paušalizace náhrad jak správně postupovat. Řešení konkrétních příkladů NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Kdy zaměstnanec musí vracet neoprávněně vyplacenou náhradu. SILNIČNÍ DAŇ Postupy, termíny, náležitosti, formuláře. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků. DPH 2015 PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A ZAČÁTEČNÍKY (pro méně zkušené, začínající nebo jednorázové plátce včetně některých změn 2015) Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ S DPH ZAČÍNAJÍ NEBO SI CHTĚJÍ PROHLOUBIT ZNALOSTI A PODROBNĚJI SE SEZNÁMIT S PROBLEMATIKOU DPH A TÉŽ SE SEZNÁNIT SE ZMĚNAMI Od základů až k daňovému přiznání. DHP - základní informace o DPH, včetně některých novelizovaných ustanovení 2015 a ještě další informace o DPH. Základními pravidla uplatňování této daně jak v tuzemsku při prodeji, nákupu a službách, tak při provádění obchodních transakcí s jinými členskými státy EU a třetími zeměmi. Přehled základních pojmů v zákoně a specifika daňových subjektů. DPH u prodeje, nákupu, poskytnutí služeb, pronájmu, věcných břemen, montážní a stavební činnosti v ČR. Obrat pro povinnou registraci; kde se nejvíc chybuje, připravované změny. Zdanitelná plnění - dodání zboží a služeb; co je a co není zdanitelné plnění. Uskutečnění zdanitelných plnění, podmínky, náležitosti. Nejdůležitější informace pro vystavení faktury, daňového dokladu Správné vystavení/přijetí faktury, daňového dokladu. Náležitosti dokladu v roce Opravy dokladů, co můžeme sami opravit, čeho se vyvarovat. Režim přenesení daňové povinnosti. Základ daně a sazby daně včetně změn. Osvobození od daně bez nároku na odpočet. Osvobození od daně s nárokem na odpočet. Odpočet daně, jak správně postupovat. Krácení odpočtu. Jaké formuláře musíme vyplňovat k DPH. Daňové přiznání k DPH. Termíny vůči finančním úřadům. Vybraná ustanovení daňového řádu. Nejčastější chyby a omyly. Plátci - tituly povinného plátcovství bez vazby na obrat, osoby identifikované k dani, osoby povinné přiznat a zaplatit daň. Informace pro ty, kteří se s DPH setkají jen jednorázově. INFORMACE K NOVELE - změny, které je nutno znát a umět aplikovat. Diskuse, řešení problémů účastníků semináře. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O DPH. ZMĚNY V DANÍCH, ÚČETNICTVÍ 2015 A V SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVĚ (aktuální seminář ke změnám v daňové a účetní legislativě) Dne 17. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář je sestaven z praktické aplikace změn legislativy roku Jedná se o praktický seminář vhodný pro účetní, ekonomy, mzdové účetní, vedoucí ekonomické pracovníky, účetní poradce a majitele firem, kteří chtějí získat aktuální informace o změnách. ZÁSADNÍ ZMĚNY V ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH A POKYNECH PRO ROK Přehled platné legislativy a její aplikace na konkrétních příkladech z praxe. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ OD Vyhl. č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhl. č.410/2009 Sb. a vyhl. č.473/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Nová vyhl. č. 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení účetních výkazů (konsolidační vyhláška státu). ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD Zákon č. 267/2014 Sb. Vybraná změněná ustanovení (celkem 300 změn) v daních z příjmů od roku 2015: změny některých ustanovení již zavedených od , ale nyní pozastavených; obnovení slevy na poplatníka u důchodců; nové daňového zvýhodnění na 3

4 dítě; omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u některých OSVČ; částečné zrušení zákona o zřízení jednoho inkasního místa; osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob; ponechání platnosti některých ustanovení např.: změny v osvobození od daně ze závislé činnosti; změny zákona o rezervách, boj s daňovými úniky, oznamování osvobozených příjmů; výběr z řady dalších cca 295 drobných, avšak důležitých změn u právnických i fyzických osob. ZMĚNY DPH OD A OD celkem 3 novely: aplikace 1. novely (implementační novela) zákona o DPH již od zákon č.196/2014 Sb.; aplikace 2. novely (sazbová novela) zákona o DPH od zákon č. 262/2014 Sb.; aplikace 3. novely (velká změnová novela) o DPH od zákon č. 360/2014 Sb. Nové nařízení vlády č. 361/2014 Sb. s platností od Změny DPH u majetku, nemovitých věcí, změny u pronájmu, rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti (trvalé dočasné), dodání nemovité věci, změny DPH u výstavby, prodej zboží za ceny bez daně, změny v závazném posouzení, nové kontrolní hlášení a řada dalších důležitých změn. ZMĚNY V OBLASTI FINANČNÍHO TRHU Změna zákona o platebním styku. Změna zákona o omezení plateb v hotovosti. Zákon číslo 261/2014 Sb., zejména změna zákona o platebním styku již platná od ! Řada změn např.: omezení z Kč ,-- na Kč ,-- a další změny. FAKTURACE OD Změny s ohledem na změny v oblastech finančního trhu - novely zákona a změněných ustanovení zákona o DPH. Nový typ dokladu. ZDAŇOVÁNÍ MEZD Přehled změn v dani z příjmů v souvislosti se závislou činností. Podepsané - nepodepsané prohlášení k dani. Srážková daň Zdaňování příjmů z DPP, DPČ. ZMĚNY DAŇOVÉHO ŘÁDU OD změna právní úpravy sankcí včetně zavedení nové pokuty za neplnění povinností nepeněžité povahy a další. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - od Zrušení povinnosti elektronického podpisu v některých případech. Rozšíření povinností k elektronické komunikaci ve věcech daní, zrušení povinné elektronické komunikace ve věcech pojistného. NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od CESTOVNÍ NÁHRADY Stručná informace o cestovních náhradách pro rok Nové sazby NOVÉ NAŘÍZENÍ, INFORMACE A POKYNY MF ČR a GFŘ platné pro rok Přehled platných závazných pokynů a jejich aplikace v praxi. TÉMATICKÁ NÁPLŇ BUDE DOPLŇOVÁNA PODLE ZVEŘEJŇOVANÝCH SCHVÁLENÝCH ZMĚN V PRŮBĚHU ROKU. ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ROK HMOTNÝ A NEHMOTNY MAJETEK A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU, ZATŘÍĎOVÁNÍ - ROK (aplikace nových ustanovení o majetku v návaznosti na účetní a daňovou problematiku) Dne 19. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Blažek Jiří - certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE K ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A TECHNICKÉ PROBLEMATICE MAJETKU U VŠECH SUBJEKTŮ ROK 2015 i po novele Zákona o dani z příjmu z. č. 267/2014 Sb. Praktická aplikace včetně změn. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů o reprodukci majetku (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - nové řešení dle NOZ. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace. Opravy a udržovací práce. Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin. Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %). Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky). Pokyn GFŘ D - 6. Výklad položek vyhlášky č. 560/2006 Sb., o státní účasti financování reprodukce majetku. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU (hmotného, nehmotného movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, v EU, změny vyvolané NOZ. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě). MAJETEK Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce na majetku, vazba na účetní předpisy. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, ocenitelná práva, změny dle NOZ. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku. Správní a odborné činnosti v souvislosti s majetkem v přípravě a realizaci staveb. Hlavní rozdíly v pojmech: věci práva jiné majetkové hodnoty. Nový pohled dle NOZ. Pojem majetkové jednice, samostatné věci, její součást a příslušenství, změny dle NOZ. Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny. Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 3/2008 Sb., kterou se provádí zákon ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů - od zásadní změny! Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví - rok Přenesení daňové povinnosti dle 92 e) zákona o DPH a rozšíření přenesení daňové povinnosti od ODPISY 2014 A daňové odpisování samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a nehmotného majetku zabudovaného ve stavbě. Možnosti a způsoby odpisování, jak řešit odpisy nehmotného majetku. Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy. INVENTRARIZACE MAJETKU - správný postup, zúčtování inventarizačních rozdílů. POZEMKY v souvislosti se stavbou - součásti a příslušenství. NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Vybraná ustanovení, která mají vztah k majetku a nakládání s majetkem. Co je nově nedílnou součástí majetku a řada dalších změn. Přístavby, vestavby, změny staveb - rok KATASTR NEMOVITOSTÍ zásadní změny, vazba na skutečné prokázání majetku. Zásadně se do katastru nemovitostí nezapisují některé dosavadní stavby (např.: dočasné, rozestavěné, inženýrské sítě). POROVNÁNÍ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. Co je třeba změnit, upravit, přepracovat. ZMĚNY PRO ROK 2015 z. č. 267/2014 Sb. Přehled přijatých změn týkajících se majetku. DISKUSE, dotazy, odpovědi. Účastníci semináře obdrží doplňující rozsáhlé studijní materiály zpracované lektorem pro tento seminář. 4

5 přihlášky též na - obdržíte potvrzení o zařazení a v příloze výzvu k úhradě ZDE ODDĚLTE A VYPLNĚNÉ ODEŠLETE ODBORCONSULT-D Štětínská 360/6, Praha 8 OSTRAVA Závazná přihláška na seminář na téma konaný dne Jména účastníků: telefon Název a sídlo firmy pro daňový doklad : IČ/DIČ Potvrzujeme, že jsme dne poukázali na účet č /2010 v.s z našeho účtu číslo úhrnnou částku souhlasím se zasíláním nabídek školení na e_mail adresu: Razítko a podpis 5

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba Obsah Obsah............................................................................... III Předmluva........................................................................ XVII Seznam zkratek...................................................................xviii

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2015/2016,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2015/2016, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. 602111535 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2009,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2009, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. a fax 484846220 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více