NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015"

Transkript

1 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: , fax: Štětínská 360/6, Praha 8 IČO , DIČ CZ ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též: adresa: Místo: OSTRAVA, Dům kultury AKORD, Nám. SNP 1, Ostrava Zábřeh vždy od 9,00 hodin Jak se přihlásit: Zaplatíte účastnický poplatek (pozor na správný variabilní symbol) a odešlete přihlášku. Pro každý seminář použijte samostatnou přihlášku, ale osob lze napsat i více. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě. Přihlášku musíme obdržet týden před konáním akce. Přihlášky nepotvrzujeme, jen v případě, že se přihlásí více účastníků, než je kapacita učebny, budeme vás informovat. Nezapomeňte v přihlášce uvádět své telefony i přesné adresy a DIČ firmy. Přihlášky je možno xeroxovat. Zaplacení a smluvní podmínky: proveďte na náš účet č /2010 u FIO banky a uveďte správný variabilní symbol akce. Platbu je nutné provést týden před akcí. Jedině tak budeme s vámi závazně počítat a u prezence obdržíte daňový doklad. Poplatek se vrací pouze při zrušení semináře pořadatelem, přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě neúčasti se nevrací, ale respektujeme náhradníka. Součástí ceny je občerstvení. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě SPISOVÁ SLUŽBA A NOVELA VYHLÁŠKY O SPISOVÉ SLUŽBĚ OD , ARCHIVACE VČETNĚ AKTUÁLNÍCH ZMĚN (včetně nové vyhlášky č. 283/2015 Sb., archivace dokladů a dokumentů, ukládání a skartace účetních a daňových dokladů) Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Hajzlerová Irena - ředitelka okresního archivu, zkušená a osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Aktuální informace o provádění spisové služby od Nové povinnosti veřejně právních původců; ukládání a archivace firemních důležitých dokladů a dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak správně postupovat s ukládáním, skartací a vyřazováním dokumentů a dokladů v roce Povinnost některých subjektů vést povinně spisovou službu. Přehled platné legislativy týkající se většiny odvětví (průmysl, školství, zdravotnictví, služby, obce, přísp. subjekty). Co platí, co je zrušeno a čím nahrazeno. AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA O ARCHIVACI A SPISOVÉ SLUŽBĚ PRO ROK zákon číslo 56/2014 Sb., kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb. Seznámení se zásadami novely a aplikace v praxi. ZÁKON č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jak pracovat s dokumenty, doklady, výklad problematiky; co, jak dlouho a kde nutno uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům. Postup podle legislativy Archivy, spisovna, komerční spisovny, počítání skartačních lhůt, mzdové listy, co lze převést do zahraničí. Postup u příspěvkových organizací, v organizačních složkách státu, u nevýdělečných subjektů, u fyzických osob, u podnikatelských subjektů. Základní okruhy pracovních úkonů na úseku ukládání a skartace dokladů. NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 283/2014 Sb., kterou se od mění vyhláška č. 259/2012 Sb, o podrobnostech výkonu spisové služby. Nové povinnosti a postupy veřejně právního původce od Vysvětlení nových povinností a postupů dle nové vyhlášky. Zásady pro vedení spisové služby (písemná, elektronická forma). Dokumenty ve firmách a organizacích, podací deník, evidence, rozdělování, odesílání, ukládání dokumentů. Co vše je vlastně dokument ve firmě a organizaci. Předávání archiválií do archivu. Kdy je povinnost uchování analogových dokumentů a kdy je možné uchovávat pouze digitálně. Evidence dokumentů ve spisovnách organizací. Evidence archiválií. Zřizování a vedení spisoven a archivů. Jak u zrušených subjektů. Zabezpečení dokumentů rušených firem a organizací. Ukládání účetních a daňových dokladů. Doby nutného uchování dokumentů, než je možné provést skartaci. Evidence pošty, kdy a jak možno y skartovat, specifika faxů, informací na magnetických mediích. Archivace dokumentů v digitální podobě (opatření dokumentů metadaty, výstupní datové formáty, spisovny dokumentů v digitální podobě součástí el. systému spisové služby, národní digitální archiv. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 213/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. POKYN GFŘ D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek. Změny v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických komunikacích. Často řešené problémy a nedostatky v podnikatelských subjektech, subjektech ROPO a územních samosprávných celcích a archivaci a spisové službě. Návaznost na datové schránky, možnost archivace zpráv doručených do datové schránky; možná řešení ve firmách. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. 1

2 ZÁSADNÍ ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDĚ 2015 A EXEKUCE NA MZDU důležité informace ke změnám, včetně řešení insolvence zaměstnance, osobní bankrot, konkrétní použitelné informace a řešení přímo na příkladech z praxe Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikace legislativy na praktických příkladech TEMATICKÁ NÁPLŇ: Důležité informace z legislativy 2015 v personalistice a mzdovém účetnictví a to vše aplikováno na konkrétních praktických příkladech z praxe. AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍ LEGISLATIVY PRO PERSONALISTY A MZDOVĚ ÚČETNÍ. Praktický aplikační seminář. EXEKUCE NA MZDU ZAMĚSTNANCE - INSOLVENČÍ ZÁKON, INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE, OSOBNÍ BANKROT a postup mzdové účetní při provádění srážek. Specifické postupy při provádění srážek ze mzdy při soudním či správním rozhodnutí. Jedenáct zásad správného postupu. Srážky při osobním bankrotu. Účinky schválení oddlužení, rozhodnutí insolvenčního soudu a postup mzdové účetní, spolupráce s insolvenčním správcem. Dle kterých insolvenčního zákona postupovat. Občanský soudní řád, insolvenční zákon - povinnosti mzdové účetní. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách v roce SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY Jak postupovat v Změna ve výpočtu srážek, změna v životním minimu, normativních nákladech. Z kterých příjmů nelze srážet. Praktické výpočty - souběh exekuce a dohody srážce ze mzdy. Postup při více souběžných exekucích. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi zásadní informace, nový výklad - judikatura. Příklady. Konkrétní postupy, řešení. ODMĚŇOVÁNÍ, OTÁZKY VÝPOČTU MZDY, PLATU Nové částky minimální mzdy 2015, a nejnižší úrovně zaručené mzdy 2015 a dopad na další právní předpisy (daňový bonus, minimální vyměřovací základ, zákon o zaměstnanosti, příplatky). Co vše zahrnujeme pod pojem odměňování. Zúčtování mzdy, platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu. Co zahrnujeme do výpočtu průměrného výdělku. Jak u DPP a DPČ. Jak s příplatky. Náhrada mzdy místo příplatků za práci ve svátek a přesčas. Konkrétní řešení, příklady, výpočty, kde se často chybuje. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI NOVELA ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE. Co se mění v povinnostech firem, personalistů a mzdových účetních. Osoby zdravotně znevýhodněné v roce Nové sankce za neplnění povinností, změny v předpisech a dokladování. PROBLEMATIKA PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Řešení častých problémů - povinnosti personalistů. Chybné smlouvy s poskytovatelem pracovně lékařské služby. Řidiči referentských vozidel, zajišťování lékařských prohlídek, možné kontroly IBP - sankce za neplnění povinností, prohlídky u DPP a DPČ, u žáků a studentů v praxi. Možné důsledky výsledků prohlídek. Dopady do pracovněprávních vztahů. ZMĚNY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Nové informace pro personalisty a majitele firem. Cizinci a jejich zdravotní a sociální pojištění. Změny v povinnostech zaměstnavatelů. Zrušení zelené karty nově zaměstnanecké karty (duální a neduální charakter). Jak správně postupovat v roce Správný postup personalisty. PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Jak správně řešit chybně odvedené platby, přeplatky a vratky. Záměna pojišťoven. Pojistné u krátkodobých vztahů. Vyměřovací základ, započitatelnost příjmů, rozhodné období Právnické osoby a OSVČ - platby záloh. Minimální/maximální vyměřovací základ, neplacené volno, povinnosti 2015, termíny, sankce, pokuty. Názorné ukázky výpočtu pojistného 2015, tiskopisy, vzory. Konkrétní příklady z praxe personálních účetních. Řešené příklady. ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2015 A POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY. Změny pro rok Pravidla účasti na nemocenském pojištění, výpočet dávek v roce Účast na nemocenském pojištění u DPP, rozhodný příjem, kontroly, nové redukční hranice 2015 pro výpočet náhrady mzdy a pro výpočet dávek nemocenského pojištění Předávání dat elektronicky. Nejčastější chyby a omyly. Příklady, správná řešení. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost zaměstnavatele. Evidenční povinnosti - 37 z. č. 582/1991 Sb. Archivace dokladů. Evidenční listy - termíny Důchod předčasný, starobní v 2015, invalidní, pozůstalostní. Předdůchod a jeho podmínky. Redukční hranice Zrušení účasti II. pilíře. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Změny ve slevách a daňových zvýhodnění na druhé a třetí dítě, uplatňování těchto slev, tiskopisy. Problematické oblasti při více dětech různých rodičů. Co musíme vyžadovat. Nezdanitelné částky 2015, pracující důchodci v roce aplikace rozhodnutí ÚS. Nové formuláře. Praktické příklady zdaňování. ZVLÁŠTNÍ SAZBA DANĚ Srážková daň a potvrzení o zdanitelných příjmech, příjmy podrobené srážkové dani, (DPP, autorské honoráře a další). Jak nově postupovat v roce Formuláře, termíny. CO MUSÍME ARCHIVOVAT, UKLÁDAT, SPISOVÁ SLUŽBA Povinnosti spisové služby a archivace v personalistice a mzdovém účetnictví. Co a jak dlouho je třeba dokladovat a uschovat, evidovat a kdy možno skartovat. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PERSONALISTŮ A MZDOVÝCH ÚČETNÍCH Přehled povinností vůči orgánům státní správy, vůči zaměstnancům Často opomíjené povinnosti vedoucí k sankcím a postihům. Obohacení na straně zaměstnance. Povinnost vrácení neodůvodněného majetkového prospěchu. Lhůta pro vrácení a výše náhrady škody. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ROZSÁHLÝ, CCA 140 STRÁNKOVÝ, TIŠTĚNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL. CESTOVNÍ NÁHRADY 2015 A SILNIČNÍ DAŇ JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Pfeilerová Jaroslava - specialistka finančního ředitelství v oblasti cestovních náhrad a silniční daně, autorka řady příspěvků v odborných publikacích, osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář pro mzdové účetní, personalisty, asistentky a osoby zabývající se touto problematikou. SPRÁVNÉ POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD, ZMĚNY, PŘÍKLADY Z PRAXE, STANOVISKA MPSV. Účtování cestovních náhrad u podnikatelských subjektů, příspěvkových 2

3 organizací, obcí ÚSC a dalších subjektů v platném znění, včetně vyhlášek vydaných po novele zákoníku práce a prováděcích vyhlášek. Právní předpisy pro poskytování cestovních náhrad, vydané k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a informace o změnách v daňovém zákonu s dopadem na cestovní náhrady. Platné vyhlášky pro rok 2015: vyhl. č. 242/2015 Sb. a vyhl. č. 328/2014 Sb., základní náhrady používání silničních vozidel v ČR a o výši základní sazby zahraničních diet. Daň z příjmu v roce 2015 v souvislosti s cestovními náhradami a používání a účtování automobilu. Výklad ustanovení. *Jak správně postupovat při vyslání pracovníka na služební cestu, vydání a zúčtování cestovního příkazu z účetního a daňového hlediska v roce Termíny, povinnosti. Pracovní cesty v České republice, v zahraničí v rámci EU a pracovní cesty mimo EU. Opakované cesty v jeden den. Výklad novelizovaných zásadních ustanovení zákoníku práce. Uplatnění práva zaměstnance vyplývající z pracovněprávního vztahu. Přerušení cesty. Zrušení cesty, onemocnění na pracovní cestě. Poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich plnění sjednáno s odkazem na ZP, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní předpis. Cestovní náhrady u statutárních zástupců, jednatelů, členů představenstva, orgánů obcí, volených zastupitelů, dozorčích rad, funkcionářů spolků a dalších subjektů. Druhy náhrad, obligatorní a fakultativní. Možnost poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře v širším rozsahu než je umožněno ve sféře ROPO. Stravné a jeho snížení. Postup zaměstnavatele při jeho snížení. Stravenky a cesta. Vozidla při pracovních cestách, tzv. referentská vozidla, jiná vozidla než zaměstnavatele. Informace k vedení evidence ujetých kilometrů u služebních vozidel. Zúčtovatelná záloha pro účely pracovních cest tuzemských a zahraničních včetně postupu a termínu při jejím vyúčtování. Neposkytnutí zálohy na pracovní cestu. Používáni firemních karet. Kapesné. Co jsou nutné vedlejší výdaje. Kurzové rozdíly při zahraničních pracovních cestách, správné účtování. Příklady. Cestovní náhrady vyplácené v paušální výši paušalizace náhrad jak správně postupovat. Řešení konkrétních příkladů NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Kdy zaměstnanec musí vracet neoprávněně vyplacenou náhradu. SILNIČNÍ DAŇ Postupy, termíny, náležitosti, formuláře. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků. DPH 2015 PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A ZAČÁTEČNÍKY (pro méně zkušené, začínající nebo jednorázové plátce včetně některých změn 2015) Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ S DPH ZAČÍNAJÍ NEBO SI CHTĚJÍ PROHLOUBIT ZNALOSTI A PODROBNĚJI SE SEZNÁMIT S PROBLEMATIKOU DPH A TÉŽ SE SEZNÁNIT SE ZMĚNAMI Od základů až k daňovému přiznání. DHP - základní informace o DPH, včetně některých novelizovaných ustanovení 2015 a ještě další informace o DPH. Základními pravidla uplatňování této daně jak v tuzemsku při prodeji, nákupu a službách, tak při provádění obchodních transakcí s jinými členskými státy EU a třetími zeměmi. Přehled základních pojmů v zákoně a specifika daňových subjektů. DPH u prodeje, nákupu, poskytnutí služeb, pronájmu, věcných břemen, montážní a stavební činnosti v ČR. Obrat pro povinnou registraci; kde se nejvíc chybuje, připravované změny. Zdanitelná plnění - dodání zboží a služeb; co je a co není zdanitelné plnění. Uskutečnění zdanitelných plnění, podmínky, náležitosti. Nejdůležitější informace pro vystavení faktury, daňového dokladu Správné vystavení/přijetí faktury, daňového dokladu. Náležitosti dokladu v roce Opravy dokladů, co můžeme sami opravit, čeho se vyvarovat. Režim přenesení daňové povinnosti. Základ daně a sazby daně včetně změn. Osvobození od daně bez nároku na odpočet. Osvobození od daně s nárokem na odpočet. Odpočet daně, jak správně postupovat. Krácení odpočtu. Jaké formuláře musíme vyplňovat k DPH. Daňové přiznání k DPH. Termíny vůči finančním úřadům. Vybraná ustanovení daňového řádu. Nejčastější chyby a omyly. Plátci - tituly povinného plátcovství bez vazby na obrat, osoby identifikované k dani, osoby povinné přiznat a zaplatit daň. Informace pro ty, kteří se s DPH setkají jen jednorázově. INFORMACE K NOVELE - změny, které je nutno znát a umět aplikovat. Diskuse, řešení problémů účastníků semináře. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O DPH. ZMĚNY V DANÍCH, ÚČETNICTVÍ 2015 A V SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVĚ (aktuální seminář ke změnám v daňové a účetní legislativě) Dne 17. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář je sestaven z praktické aplikace změn legislativy roku Jedná se o praktický seminář vhodný pro účetní, ekonomy, mzdové účetní, vedoucí ekonomické pracovníky, účetní poradce a majitele firem, kteří chtějí získat aktuální informace o změnách. ZÁSADNÍ ZMĚNY V ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH A POKYNECH PRO ROK Přehled platné legislativy a její aplikace na konkrétních příkladech z praxe. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ OD Vyhl. č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhl. č.410/2009 Sb. a vyhl. č.473/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Nová vyhl. č. 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení účetních výkazů (konsolidační vyhláška státu). ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD Zákon č. 267/2014 Sb. Vybraná změněná ustanovení (celkem 300 změn) v daních z příjmů od roku 2015: změny některých ustanovení již zavedených od , ale nyní pozastavených; obnovení slevy na poplatníka u důchodců; nové daňového zvýhodnění na 3

4 dítě; omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u některých OSVČ; částečné zrušení zákona o zřízení jednoho inkasního místa; osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob; ponechání platnosti některých ustanovení např.: změny v osvobození od daně ze závislé činnosti; změny zákona o rezervách, boj s daňovými úniky, oznamování osvobozených příjmů; výběr z řady dalších cca 295 drobných, avšak důležitých změn u právnických i fyzických osob. ZMĚNY DPH OD A OD celkem 3 novely: aplikace 1. novely (implementační novela) zákona o DPH již od zákon č.196/2014 Sb.; aplikace 2. novely (sazbová novela) zákona o DPH od zákon č. 262/2014 Sb.; aplikace 3. novely (velká změnová novela) o DPH od zákon č. 360/2014 Sb. Nové nařízení vlády č. 361/2014 Sb. s platností od Změny DPH u majetku, nemovitých věcí, změny u pronájmu, rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti (trvalé dočasné), dodání nemovité věci, změny DPH u výstavby, prodej zboží za ceny bez daně, změny v závazném posouzení, nové kontrolní hlášení a řada dalších důležitých změn. ZMĚNY V OBLASTI FINANČNÍHO TRHU Změna zákona o platebním styku. Změna zákona o omezení plateb v hotovosti. Zákon číslo 261/2014 Sb., zejména změna zákona o platebním styku již platná od ! Řada změn např.: omezení z Kč ,-- na Kč ,-- a další změny. FAKTURACE OD Změny s ohledem na změny v oblastech finančního trhu - novely zákona a změněných ustanovení zákona o DPH. Nový typ dokladu. ZDAŇOVÁNÍ MEZD Přehled změn v dani z příjmů v souvislosti se závislou činností. Podepsané - nepodepsané prohlášení k dani. Srážková daň Zdaňování příjmů z DPP, DPČ. ZMĚNY DAŇOVÉHO ŘÁDU OD změna právní úpravy sankcí včetně zavedení nové pokuty za neplnění povinností nepeněžité povahy a další. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - od Zrušení povinnosti elektronického podpisu v některých případech. Rozšíření povinností k elektronické komunikaci ve věcech daní, zrušení povinné elektronické komunikace ve věcech pojistného. NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od CESTOVNÍ NÁHRADY Stručná informace o cestovních náhradách pro rok Nové sazby NOVÉ NAŘÍZENÍ, INFORMACE A POKYNY MF ČR a GFŘ platné pro rok Přehled platných závazných pokynů a jejich aplikace v praxi. TÉMATICKÁ NÁPLŇ BUDE DOPLŇOVÁNA PODLE ZVEŘEJŇOVANÝCH SCHVÁLENÝCH ZMĚN V PRŮBĚHU ROKU. ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ROK HMOTNÝ A NEHMOTNY MAJETEK A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU, ZATŘÍĎOVÁNÍ - ROK (aplikace nových ustanovení o majetku v návaznosti na účetní a daňovou problematiku) Dne 19. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Blažek Jiří - certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE K ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A TECHNICKÉ PROBLEMATICE MAJETKU U VŠECH SUBJEKTŮ ROK 2015 i po novele Zákona o dani z příjmu z. č. 267/2014 Sb. Praktická aplikace včetně změn. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů o reprodukci majetku (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - nové řešení dle NOZ. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace. Opravy a udržovací práce. Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin. Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %). Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky). Pokyn GFŘ D - 6. Výklad položek vyhlášky č. 560/2006 Sb., o státní účasti financování reprodukce majetku. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU (hmotného, nehmotného movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, v EU, změny vyvolané NOZ. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě). MAJETEK Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce na majetku, vazba na účetní předpisy. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, ocenitelná práva, změny dle NOZ. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku. Správní a odborné činnosti v souvislosti s majetkem v přípravě a realizaci staveb. Hlavní rozdíly v pojmech: věci práva jiné majetkové hodnoty. Nový pohled dle NOZ. Pojem majetkové jednice, samostatné věci, její součást a příslušenství, změny dle NOZ. Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny. Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 3/2008 Sb., kterou se provádí zákon ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů - od zásadní změny! Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví - rok Přenesení daňové povinnosti dle 92 e) zákona o DPH a rozšíření přenesení daňové povinnosti od ODPISY 2014 A daňové odpisování samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a nehmotného majetku zabudovaného ve stavbě. Možnosti a způsoby odpisování, jak řešit odpisy nehmotného majetku. Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy. INVENTRARIZACE MAJETKU - správný postup, zúčtování inventarizačních rozdílů. POZEMKY v souvislosti se stavbou - součásti a příslušenství. NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Vybraná ustanovení, která mají vztah k majetku a nakládání s majetkem. Co je nově nedílnou součástí majetku a řada dalších změn. Přístavby, vestavby, změny staveb - rok KATASTR NEMOVITOSTÍ zásadní změny, vazba na skutečné prokázání majetku. Zásadně se do katastru nemovitostí nezapisují některé dosavadní stavby (např.: dočasné, rozestavěné, inženýrské sítě). POROVNÁNÍ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. Co je třeba změnit, upravit, přepracovat. ZMĚNY PRO ROK 2015 z. č. 267/2014 Sb. Přehled přijatých změn týkajících se majetku. DISKUSE, dotazy, odpovědi. Účastníci semináře obdrží doplňující rozsáhlé studijní materiály zpracované lektorem pro tento seminář. 4

5 přihlášky též na - obdržíte potvrzení o zařazení a v příloze výzvu k úhradě ZDE ODDĚLTE A VYPLNĚNÉ ODEŠLETE ODBORCONSULT-D Štětínská 360/6, Praha 8 OSTRAVA Závazná přihláška na seminář na téma konaný dne Jména účastníků: telefon Název a sídlo firmy pro daňový doklad : IČ/DIČ Potvrzujeme, že jsme dne poukázali na účet č /2010 v.s z našeho účtu číslo úhrnnou částku souhlasím se zasíláním nabídek školení na e_mail adresu: Razítko a podpis 5

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více