I N F O R M A T O R O R A D U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A T O R O R A D U"

Transkript

1 I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa Strana 1

2 SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ: OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU ORGANIZACIONA STRUKTURA... 6 Grafički prikaz organizacione strukture... 6 Narativni prikaz organizacione strukture OPIS FUNKCIJA STAREŠINA Nadzorni odbor Direktor OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA NAVOĐENJE PROPISA USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA PODACI O JAVNIM NABAVKAMA PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA PODACI O SREDSTVIMA RADA Oprema i sitan inventar koji se nalazi na adresi Ul. Miloša Obilića br. 1, Knjaževac Oprema i sitan inventar koji se nalazi na adresi Ul. Koče Popovića br 3, Beograd Oprema i sitan inventar koji se nalazi na adresi, na Staroj planini i koja je nabavljena za potrebe hotela ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA Papirna dokumentacija Podaci ažurirani zaključno sa Strana 2

3 18.2. Hard diskovi računara Kompakt diskovi, prenosni hard diskovi, USB memorije, memorijske kartice PLANSKA DOKUMENTACIJA: VRSTE INFORMACIJA U POSEDU Vrste informacija koje su objavljene na veb-sajtu: VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OBRAZAC ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Podaci ažurirani zaključno sa Strana 3

4 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Naziv organa: Javno preduzeće Stara planina Adresa sedišta: Miloša Obilića 1, Knjaževac Ogranak Beograd: Koče Popovića 3 Matični broj: Poreski identifikacioni broj: Ovlašćeno lice za davanje informacija od javnog značaja: Miloš Adamović Lice koja se stara o određenim informacijama, podacima i radnjama u vezi sa izradom i objavljivanjem Informatora: Lidija Ivanović Datum prvog objavljivanja informatora: Januar, Datum poslednje dopune ili izmene Informatora: Februar, Datum poslednje provere ažurnosti podataka: Februar, Gde se može ostvariti uvid u Informator i nabaviti štampana kopija Informatora: Ulica Miloša Obilića 1, Knjaževac, i ulica Koče Popovića 3, Beograd Podaci ažurirani zaključno sa Strana 4

5 Veb-adresa Informatora (adresa sa koje se može preuzeti elektronska kopija): Srpski, ćirilica: Srpski latinica: Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ( Sl. glasnik RS br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa ( Sl. glasnik RS br. 68/10 od ) koje je stupilo na snagu Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 5

6 3. ORGANIZACIONA STRUKTURA Grafički prikaz organizacione strukture Директор 1 Помоћник директора 1 Интерни ревизор 1 Пословни секретар 1 Самостални саветник 1 Референт возног парка 1 Директор сектора за инвестиције и управљање 1 Директор сектора за финансијске и заједничке послове 1 Самостални саветник за инвестиције- главни инжењер 1 Самостални саветник за послове финансија 1 Саветник за правне пословеe 1 Саветник за инвестиције- инжењер 2 Саветник за рачуноводство 1 Саветник за јавне набавке 1 Шеф службе одржавања 1 Саветник за књиговодство 1 Саветник за маркетинг 1 Радник на одржавању 4 Саветник за заједничке послове и послове осигурања 1 Сарадник за маркетинг 1 Podaci ažurirani zaključno sa Strana 6

7 Narativni prikaz organizacione strukture Unutrašnja organizacija JP Stara planina. Poslovi u JP Stara planina obavljaju se u sedištu JP Stara planina u Knjaževcu, kao i u Ogranku JP Stara planina u Beogradu. Za poslove koji se obavljaju u JP Stara planina formiraju se sektori, i to: Kabinet direktora, Sektor za investicije i upravljanje i Sektor za finansijske i zajedničke poslove. Kabinet direktora U okviru kabineta direktora obavljaju se poslovi upravljanja i rukovođenja; poslovi interne revizije, kontrole i nadzora; koordinacija i usklađivanje rada sa ostalim sektorima u preduzeću; obavlja se kontrola i praćenje sprovođenja i primene odluka i mera koje su donete od strane direktora; vrše se poslovi organizacije, razvoja i unapređenja turističkog centra na Staroj planini; usklađivanje standarda i normativa, implementacija ISO standarda, saradlja sa ministarstvima, državnim agencijama, javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim nadležnim institucijama; staranje o zaštiti životne sredine, zdravstvene zaštite, bezbednosti i zdravnja na radu, zaštite od požara i zaštite imovine; drugi poslovi vezani za delatnost preduzeća i njegovo nesmetano poslovanje. Sektor za investicije i upravljanje Sektor za investicije vrši stručne poslove investiranja na izgradnji i rekonstrukciji, razvoju i održavanju turističkog centra Stara planina; poslovi upravljanja prostorom i objektina na Staroj planini; investicionom održavanju izgrađenih objekata; pribavlja plansku i tehničku dokumentaciju kod izgradnje; pribavlja posebne uslove, saglasnosti i odobrenja za izvođenje radova; vrši izradu tehničnih specifikacija vezanih za tehničku dokumentaciju kod javnih nabavki usluga, radova i dobara, vezanih za izgradnju, razvoj i održavanje; vrši koodrinaciju sa stručnim nadzorom nad izgradnjom; sprovodi poslove vezane za izradu i pribavljanje urbanističke i tehničke dokumentacije kao uslov za uknjiženje nepokretnosti u javnim knjigama nepokretnosti, vezano za sve faze izgradnje ili rekonstrukcije; koordinira poslove pri izradi planske dokumentacije vezano za razvoj turističkog centra; obavlja kontrolu isporučene tehničke dokumentacije i neposredno sarađuje sa izvođačima radova i dobavljačima; obavlja analizu ponuda i cena izvođenja radova na tržištu; prati građevinske radove i poštovanje dinamike, predlaže potrebne mere unapređenja; sprovodi poslove vezane za regulaciju imovinsko-pravnih poslova kao uslova za uknjiženje u javnim knjigama i prava nad njima, u skladu sa zakonom o svojini i drugim propisima koji regulišu imovinsko pravne odnose u Republici Srbiji; obezbeđuje preduslove za razvoj turističkog centra na Staroj planini, smeštaja, infrastrukture i pratećih sadržaja; stara se o održivom razvoju i zaštiti životne sredine na prostoru obavljanja delatnosti javnog preduzeća; ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim i lokalnim ustanovama i organima; prati program finansiranja i konkurse za finansiranje projekata od strane evropskih fondova i drugih investitora; izrađuje projekte iz delokruga poslovanja JP Stara planina za konkurisanje kod evropskih fondova i drugih investitora; koordinira i učestvuje sa zajedničkim projektima sa drugim subjektima; obavljanje poslova investicionog održavanja; upravljanje i koordiniranje radom voznog parka (radnih mašina). Sektor za finansijske i zajedničke poslove Podaci ažurirani zaključno sa Strana 7

8 Sektor za finansije i zajedničke poslove izrađuje godišnji program poslovanja preduzeća; sarađuje sa nadležnim ministarstvima u vezi sa izradom i pripremom programa poslovanja preduzeća; obavlja poslove kontrole i analize programa poslovanja; priprema budžet i plan nabavki; izrađuje i ažurira plan nabavki; sprovodi postupke nabavki i javnih nabavki od trenutka donošenja odluke o pokretanju postupka do trenutka zaključenja ugovora; arhivira okončane postupke javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne odnosi; vodi pisanu i elektronsku evidenciju o svim dodeljenim ugovorima koja se dostavlja Upravi za javne nabavke; sarađuje sa Upravom za javne nabavke u pogledu primene pojedinih odredaba Zakona o javnim nabavkama; priprema pravilnik o javnim nabavkama; sprovodi skraćene postupke javnih nabavki-narudžbenice; sarađuje u izradi i realizaciji plana javnih nabavki JP Stara planina ; raspisuje javne oglase i prethodne raspise; sarađuje sa organima kontrole i budžetskog nadzora i omogućava uvid u materijalnofinansijsko poslovanje; sastavlja izveštaje za nadležne organe o realizaciji investicija, kao i godišnji izveštaj o neutrošenim subvencijama za investicije; upravlja finansijskim sredstvima preduzeća; proverava ispravnost i vrši obradu primljene dokumentacije sa aspekta zakonskih propisa i MRS; kontira i knjiži primljenu dokumentaciju u pomoćšne i glavnu knjigu u skladu sa zakonskim propisima, MRS i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenih politikama preduzeća; obračunava PDV i vrši obračun ostalih poreza u skladu sa zakonskim propisima; obračunava zarade i osale naknade zaposlenima i članovima Nadzornog odbora; izrađuje mesečni bruto bilanse i ostale prateće bilansne izveštaje radi analize poslovanja i praćenja realizacije programa poslovanja; izrađuje završni račun i druge izveštaje predviđene zakonskom regulativom; izrađuje fakture; obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove; prati rad eksterne knjigovodstvene agencije; obavlja poslove iz oblasti osiguranja; zastupa javno preduzeće pred sudovima i sarađuje sa advokatskim kancelarijama, ministarstivima, Državnim pravobranilaštvom i drugim organima uprave; izrađuje predloge ugovora, statusnih promena i registracije; priprema nacrt kadrovskog plana; obavlja poslove zasnivanja i prestanka radnog odnosa; vrši obuku i unapređenje rada zaposlenih; vodi pesonalna dosijea radnika; vodi evidencije i statistike iz oblasti radnih odnosa, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; učestvuje u izradi internih akata kojima se uređuje poslovanje i rad, obaveze i odgovornosti zaposlenih unutar javnog preduzeća; proučava i primenjuje propise iz oblasti radnih odnosa; učestvuje u izradi odluka za potrebe Nadzornog odbora; sprovodi poslove vezane za regulaciju imovinsko-pravnih poslova kao uslova za uknjiženje u javnim knjigama i prava nad njima, u skladu sa zakonom o svojini i drugim propisima koji regulišu imovinsko pravne odnose u Republici Srbiji; izrađuje strategiju za marketing preduzeća; izrađuje godišnje planove promotivnih aktivnosti; izrađuje predlog budžeta potrebnog za marketinške aktivnosti; formira i prati knjigu standarda Stare Planine; kreira i prati informator o radu JP Stara planina u skladu sa zakonskim propisima; izdaje saopštenja za javnost; obavlja poslove za postupanje po zahtevu na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; organizuje medijske nastupe (reklamiranje) u sredstvima javnog informisanja; organizuje i planira prezentacije i tematske manifestacije; ažurira sajt. Zavisno preduzeće Javno preduzeće Stara planina je osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću pod poslovnim imenom SP resort d.o.o. Podaci ažurirani zaključno sa Strana 8

9 Dana godine, osnovano je Društvo sa ograničenom odgovornošću, pod poslovnim imenom SP resort d.o.o., sa sedištem,, Opština Knjaževac, koje je u Agenciji za privredne registre Registru privrednih subjekata upisano sa matičnim brojem: Rešenjem o davanju saglasnosti Vlade Republike Srbije od godine, data je saglasnost Vlade za osnivanje SP resort d.o.o. u skladu sa Odlukom o osnivanju broj 49/11, od godine. Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 9

10 4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA Nadzorni odbor Nadzorni odbor Javnog preduzeća ima pet članova. Predsednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća imenuje Osnivač, na period od četiri godine. Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih, na način utvrđen Statutom. Jedan član Nadzornog odbora je nezavisni član, koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano Javno preduzeće; 2) da nije bilo zaposleno u Javnom preduzeću ili zavisnom društvu kapitala ili drugom društvu kapitala povezanim sa Javnim preduzećem u poslednje dve godine pre stupanja na dužnost člana Nadzornog odbora, odnosno da nije bilo angažovano po drugim osnovama u Javnom preduzeću; 3) da nije bilo angažovano po drugim osnovama, osim radnog odnosa u Javnom preduzeću; 4) da nije bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Javnog preduzeća; 5) da nije član političke stranke; 6) da ispunjava uslove koje mora da ispunjava lice koje se imenuje za predsednika i člana Nadzornog odbora. Za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove: 1) da je punoletno i poslovno sposobno; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnivano Javno preduzeće; 4) najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju; 5) da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnog upravljanja; 6) da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti Javnog preduzeća. Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem. Predsednik i članovi Nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko: 1) Nadzorni odbor ne dostavi Osnivaču na saglasnost Godišnji program poslovanja; 2) Osnivač ne prihvati finansijski izveštaj Javnog preduzeća; 3) propuste da preduzmu neophodne mere pred nadležnim organima u slučaju postojanja sumnje da odgovorno lice Javnog preduzeća deluje na štetu Javnog preduzeća kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem i na drugi način. Predsednik i članovi Nadzornog odbora mogu se razrešiti pre isteka perioda na koji su imenovani ukoliko Javno preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne ostvari ključne pokazatelje učinka. Predsednik i članovi Nadzornog odbora kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanja novog predsednika ili člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor: 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Javnog preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji; 2) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja; 3) donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost Osnivača; Podaci ažurirani zaključno sa Strana 10

11 4) nadzire rad direktora; 5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Javnog preduzeća; 6) uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima; 7) utvrđuje finansijske izveštaje Javnog preduzeća i dostavlja ih Osnivaču radi davanja saglasnosti; 8) donosi Statut, uz saglasnost Osnivača; 9) odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost Osnivača; 10) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka, uz saglasnost Osnivača; 11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Osnivača; 12) zaključuje ugovor o radu na određeno vreme sa direktorom Javnog preduzeća; 13) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava i Statutom. Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u Javnom preduzeću. Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru. Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Osnivač, na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća. Nadzorni odbor JP Stara planina R.b Ime i prezime Funkcija 1. Slobodan Mladenović Predsednik Nadzornog odbora 2. Svetislav Trifunović Član iz redova osnivača 3. Gradimir Dragutinović Nezavisni član po predlogu osnivača 4. Goran Petrović Član iz redova osnivača 5. Miroljub Mihajlović Član iz redova zaposlenih Direktor Podaci ažurirani zaključno sa Strana 11

12 Direktora JP Stara planina na osnovu člana 28. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma Stara planina, Knjaževac, Miloša Obilića 1 sa Zakonom o preduzećima ( Službeni glasnik RS, broj 39/13) i Statuta Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma Stara planina Knjaževac, imenuje Osnivač - Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11. 1) predstavlja i zastupa Javno preduzeće; 2) organizuje i rukovodi procesom rada; 3) vodi poslovanje Javnog preduzeća; 4) odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća; 5) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; 6) predlaže finansijske izveštaje; 7) izvršava odluke Nadzornog odbora; 8) vrši druge poslove određene zakonom i Statutom Javnog preduzeća Statut JP Stara planina na linku: Pomoćnik direktora Opis poslova radnog mesta: - koordinira rad zaposlenih po konkretnim nalozima direktora JP Stara planina ; - odgovara za blagovremeno i zakonito obavljanje navedenih poslova; - priprema i kontroliše izveštaje koje JP Stara planina ima obavezu da podnosi Nadzornom odboru, kao i drugim nadležnim institucijama, i stara se za njihovo blagovremeno dostavljanje; - kontroliše i koordinira rad zavisnih preduzeća prema nalogu direktora; - obavlja i ostale poslove koje mu poveri direktor JP Stara planina Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 12

13 5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA Obavezni podatak iz tačke 24 Uputstva Podatak ili napomena poreski identifikacioni br radno vreme Beograd od 8.30 do 16.30, Knjaževac od 8,00 do 16,00 od ponedeljka do petka fizička i elektronska adresa i kontakt telefoni državnog organa i organizacionih jedinica kao i službenika ovlašćenih za postupanje po zahtevima za pristup informacijama kontakt podaci lica koja su ovlašćena za saradnju sa novinarima i javnim glasilima izgled i opis postupka za dobijanje identifikacionih obeležja za praćenje rada organa izgled identifikacionih obeležja zaposlenih u organu koji mogu doći u dodir sa građanima po prirodi svog posla ili link ka mestu gde se ona mogu videti opis pristupačnosti prostorija za rad licima sa invaliditetom mogućnost prisustva sednicama i neposrednog uvida u rad, način upoznavanja sa vremenom i mestom održavanja sednica i drugih aktivnosti na kojima je dozvoljeno prisustvo građana i opis postupka za dobijanje odobrenja za prisustvovanje sednicama i drugim aktivnostima, ukoliko je takvo odobrenje potrebno dopuštenost audio i video snimanja objekata koje koristi organ i aktivnosti organa Sva autentična tumačenja, stručna mišljenja i pravni stavovi u vezi sa propisima, pravilima i odlukama koje se odnose na javnost rada Navedeno u tekstu i posebnoj tabeli Navedeno u tekstu Nije primenjivo Navedeno u tekstu Nije moguć bez pratioca Navedeno u tekstu Dopušteno, uz prethodno obaveštenje Službe da će se takvo snimanje vršiti Ne postoje Matični br. organa Javnog preduzeća Stara planina je: , poreski identifikacioni br. PIB je: Sedište organa Sedište je u Knjaževcu, ulica Miloša Obilića, a Ogranak u Beogradu, nalazi se u ulici Koče Popovića, br 3. Radno vreme- Sediše Javnog preduzeća Stara planina u Knjaževcu i ogranak u Beogradu, rade od 7,30 do 15,30 časova. Prilaz licima sa invaliditetom, u invalidskim kolicima nije moguć bez pratioca, zbog postojanja tehničkih barijera na ulazu u zgradu (važi i za Knjaževac i za Beograd). Adrese za elektronsku poštu i kontakt telefoni : telefoni: 019/ , 011/ Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 13

14 6. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA Javnom preduzeću Stara planina, u toku 2009.godine, nije podnet ni jedan zahtev za informacije od javnog značaja. Javnom preduzeću Stara planina, u toku 2010.godine, nije podnet ni jedan zahtev za informacije od javnog značaja. Javnom preduzeću Stara planina, u januaru 2012.godine, podnet je zahtev za informaciju o javnim nabavkama, od strane Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja. Javnom preduzeću Stara planina, u martu 2012.godine, podnet je zahtev za informaciju o javnim nabavkama u 2011.godini, od strane organizacije Transparentnost Srbija iz Beograda. Javnom preduzeću Stara planina, u decembru 2012.godine, podnet je zahtev za informaciju o javnim nabavkama u 2011.godini, od strane Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda. Javnom preduzeću Stara planina, u januaru 2013.godine, podnet je zahtev za informaciju od javnog značaja od strane Vladimira Kostića, novinara. Javnom preduzeću Stara planina, u martu 2013.godine, podnet je zahtev za informaciju od javnog značaja od strane Rejting centra Crbije. Javnom preduzeću Stara planinina, u avgustu 2013.godine, podnet je zahtev za informaciju od javnog značaja od Transparentnosti Srbija iz Beograda. Javnom preduzeću Stara planina, u januaru 2014.godine, podnet je zahteva za informaciju od javnog značaja od strane BIRN Srbija Balkanska istraživačka mreža iz Beograda. Javnom preduzeću Stara planina, u novembru godine, podnet je zahtev za informaciju od javnog značaja od strane Predraga Blagojevića, novinara. Javnom preduzeću Stara planina, u februaru 2015.godine, podnet je zahtev za informaciju od javnog značaja od strane Policy center Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Javnom preduzeću Stara planina, u julu 2015.godine, podneta su dva zahteva za informaciju od javnog značaja od strane Centra za vladavinu prava iz Beograda. Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 14

15 7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma Stara planina osnovano je kao javno preduzeće za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra Babin zub", Knjaževac, Knjaza Miloša br. 41. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra Babin zub na Staroj planini ( Službeni list Opštine broj 14/90, 3/93 i 23/93) Skupštine opštine Knjaževac. Preduzeće je upisano u Registar Privrednog suda u Zaječaru pod Fi-410/99 od godine. Skupština opštine Knjaževac je donela Odluku o prenosu osnivačkih prava u Javnom preduzeću za razvoj, izgradnju i uređenje Turističkog centra Babin zub Knjaževac, sa opštine Knjaževac na Republiku Srbiju, broj 023-8/ od 17. marta godine. U skladu sa navedenom odlukom i Zaključkom Vlade 05 broj / od 27. marta godine, dana 10. aprila godine zaključen je Ugovor o prenosu osnivačkih prava u Javnom preduzeću za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra Babin zub Knjaževac, između Republike Srbije i Opštine Knjaževac overen pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pod Ov. broj II 2029/08. Vlada je donela Odluku o izmenama osnivačkog akta Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra Babin zub (sada Stara planina ), Knjaževac, na osnovu Zaključka Vlade broj 05 br / od 27. marta godine, a na osnovu koga je zaključen Ugovor broj /08-02 od godine, overen pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, II Ov.br. 2029/08 od godine, o prenosu osnivačkih prava nad Javnim preduzećem za razvoj, izgradnju i uređenje Turističkog centra Babin zub sa Opštine Knjaževac na Republiku Srbiju. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 Broj: /2009 od godine, data je saglasnost na Odluku o statusnoj promeni spajanja uz pripajanje Društva sa ograničenom odgovornošću za koordinaciju i operativno vođenje projekta razvoja planinskog turizma na području Stare planine Stara planina d.o.o. Knjaževac, Javnom preduzeću za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra Babin zub, Knjaževac, koju Odluku je doneo Upravni odbor JP Babin zub na sednici održanoj dana 12. januara godine. Na osnovu navedenog rešenja Vlade, dana 12. februara godine, zaključen je Ugovor o spajanju uz pripajanje Stara planina d.o.o. Knjaževac, Javnom preduzeću Babin zub Knjaževac. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 Broj: /2009 od godine izvršena je promena imena u Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma Stara planina Knjaževac. Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 15

16 8. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA Na osnovu člana 8. Stav 1., a u vezi člana 82, sst.1 i 3. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ( Službeni glasnik RS, br.53/95, 3/96 ispravka, 54/96, 32/97, 101/05-dr.zakon) i člana 43.stav 3. Zakona o Vladi ( Službeni glasnik RS, br.55/05, 101/07 i 65/08), na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Vlada je donela Zaključak i odlučila da se u svojimu Republike Srbije, za potrebe Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma Stara planina, Knjaževac, pribave nepokretnosti putem izgradnje objekata i to: mini hotela, hotelskoapartmanskog naselja, višeporodičnih apartmana pansion tipa 1, višeporodičnih apartmana pansion tipa 2, javnog servisa, sa pratećom komercijalnom i sportsko rekreativnom infrastrukturom. Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma Stara planina, Knjaževac, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, bira suinvestitora na osnovu javnog poziva sa bitnim elementima iz Zaključka Vlade i objavljuje ga u dnevnom listu, kao i da povede postupak javnog tendera za izbor suinvestitora. Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma Stara planina, Knjaževac, u obavezi je da pored izgradnje objekata iz ove tačke, sa pratećim komercijalnom i sportskom infrasturkturom, izgradi i posebne objekte sekundarne saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture na prostoru građevinskih parcela, koji bi bili u funkciji izgrađenih objekata. Javno preduzeće Stara planina, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, u odgovarajućem postupku vrši izbor operatera, kome poverava upravljanje izgrađenim smeštajnim kapacitetima. Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 16

17 9. NAVOĐENJE PROPISA 1. Odluka o usklađivanju poslovanja JP Stara planina sa Zakonom o javnim preduzećima 2. Statut 3. Pravilnik o radu JP Stara planina 4. Odluka o izmeni Pravilnika o radu JP Stara planina 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u JP Stara planina 6. Pravilnik o utvrđivanju Kodeksa ponašanja zaposlenih u JP Stara planina 7. Pravilnik o korišćenju službenih vozila u JP Stara planina 8. Pravilnik o korišćenju službenog vozila u sopstvene svrhe 9. Procedura plaćanja troškova prevoza 10. Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih u JP Stara planina, u zemlji i inostranstvu 11. Pravilnik o naknadama za službena putovanja u zemlji zaposlenih u JP Stara planina 12. Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zdravlja ljudi na radu 13. Pravilnik o zaštiti od požara 14. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama 15. Pravilnik o upotrebi službenih mobilnih telefona/bežičnog interneta 16. Pravilnik o dokumentaciji i kancelarijskom poslovanju 17. Pravilnik o uređenju postupka javne nabavke 18. Pravilnik o radu sa sredstvima finansijskog obezbeđenja Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 17

18 10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA Javno preduzeće Stara planina operativno rukovodi (nadzor, konsultantske usluge, usluge inženjeringa, izrada strateških procena uticaja na životnu sredinu za planove detaljne regulacije, kao i izrada procena uticaja izgrađenih objekata na životnu sredinu, ostale usluge u koje spadaju davanje stručnih mišljenja, kontrole planske i projektne dokumentacije, izrada ekspertiza, vršenje istraživanja i sl.) projektivma razvoja saobraćajne, energetske, komunalne i turističke infrasturkture i dr. na području Stare planine. JP Stara planina pruža usluge urbanističkog planiranja, upravljanja projektima, usluge projektovanja, usluge inžinjeringa i sl. Javno preduzeće od godine permanentno vrši usluge isporuke vode kao i održavanje instalacija druge komunalne infrastrukture (kanalisanje otpadnih voda, nadzor nad sistemom elektrosnabdevanja), parternog uređenja oko hotela na Staroj planini, a za potrebe SP Resort DOO na Jabučkom ravništu na Staroj planini. JP Stara planina takođe vrši i usluge specijalizovane mehanizacije i opreme, održavanje pristupnih saobraćajnica, pešačkih staza i platoa u letnjim i zimskim uslovima, održavanje zelenih i slobodnih površina i održavanje parkovskog mobilijara. Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 18

19 11. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA Usluge stručnog nadzora: - vrši kontrolu da li se građenje vrši prema tehničkoj dokumentaciji, - vrši proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju, - redovno i blagovremeno vrši kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu odgovarajućih propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i standarde pristupačnosti, - vrši kontrolu i overu količina izvedenih radova, - proverava primenu uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja i opreme, - redovno prati dinamiku izvođenja radova i usklađenosti izvođenja radova sa ugovorenim rokovima, - blagovremeno izveštava Naručioca o toku izvođenja radova, a naričito u slučaju ako utvrdi da se prilikom izvođenja radova odstupa od osnovne koncepcije izvođenja radova, predviđenih kvaliteta materijala ili u pogledu drugih elemenata, koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrednost radova ili na produženje rokova izvođenja radova, - daje uputstva Izvođaču radova i rešava druga pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova. Usluge održavanja komunalne infrastrukture na Staroj planini obuhvataju permanantnu aktivnost na praćenju i održavanju sistema za vodosnabdevanje, kontrolisanju kvaliteta vode, kanalisanju otpadnih voda, kontrolu iodržavanje drugih infrastrukturnih sistema (trafo stanice i elektrovodovi, saobraćajnice), održavanju prostora u letnjim izimskim uslovima i dr. Podaci ažurirani zaključno sa Strana 19

20 12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA Javno preduzeće Stara planina, sklopilo je dva Ugovora sa Društvenim fondom za građevinsko zemljište iz Pirota za vršenje stručnog nadzora. Javno preduzeće Stara planina, vršilo je stručni nadzor nad isporukom, montažom i puštanjem u rad opreme u TS 35/10 kv Industrijski park, TS 35/10 kv Topli do i do TS 35/10 kv. JP Stara planina vršilo je usluge stručnog nadzora nad izgradnjom jednosistemskih 35 kv nadzemnih voda od TS 35/10 kv Temska do TS 35/10 kv Topli do i do TS 35/10 kv o dvosistemskih nadzemnih vodova 35 kv od TS kv Pirot1 do TS kv Pirot-4 i od TS kv Pirot-1 do mesta uklapanja TS kv TS 35/10 kv Temska. Po ugovoru sa SP Resort DOO, JP Stara planina vrši usluge isporuke vode i kanalisanja otpadnih voda kao i održavanje prostora u letnjim izimskim uslovima i parterno uređenje na jabučkom ravništu na Staroj planini. Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 20

21 13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA Prihodi i rashodi definisani Programom poslovanja planirani su u skladu sa poslovnom politikom preduzeća i preporukama Vlade. Prihodi Javno preduzeće je ostvarilo prihode iz sopstvenog poslovanja i iz budžeta Republike Srbije tj. sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, funkcija 473-turizam i sa ekonomske klasifikacije 621 nabavka domaće finansijske imovine, funkcija 473-turizam razdeo 17 razdeo Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Uz saglasnost osnivača JP Stara planina Knjaževac je godine zaključilo ugovor o zakupu sa SP RESORT d.o.o., na osnovu čega od tog dana do danas ostvaruje prihode od davanja nepokretnosti u zakup, odnosno ostvaruje prihode od investicione nekretnine.. Podaci ažurirani zaključno sa Strana 21

22 Podaci ažurirani zaključno sa Strana 22

23 Podaci ažurirani zaključno sa Strana 23

24 Podaci ažurirani zaključno sa Strana 24

25 Podaci ažurirani zaključno sa Strana 25

26

27

28 Program poslovanja za godinu kao i kvartalne izveštaje ministarstvu za prvi, drugi, treći i četvrti kvartal i zbirno sa detaljnijim prikazom prihoda i rashoda, dostupni su na linku: Završni račun za (izveštaj za potrebe statistike) nalazi se na linku: Izveštaj revizora za godinu nalazi se na linku: Program poslovanja za godinu dostupan je na linku: Kvartalni izveštaj za prvi kvartal dostupan je na linku: Kvartalni izveštaji za drugi kvartal dostupan je na linku: Kvartalni izveštaj od do , dostupan je na linku: Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja od za drugi kvartal 2015., dostupan je na linku: Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za od do dostupan je na linku: Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za od do dostupan je na linkovima: Kvartalni izveštaj od do dostupan je na linku: Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za od do dostupan je na linku: Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od dostupan je na linku: Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od dostupan je na linku: Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 28

29 14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA Podaci o javnim nabavkama dostupni su na sajtu JP Stara planina u delu Javne nabavke: U godini ukupna procenjena vrednost za sprovođenje javnih nabavki iznosila je a ukupna vrednost sklopljenih ugovora bez PDV iznosila je (podaci u hilj. dinara), uključujući i nabavke na koje se zakon ne odnosi. Plan javnih nabavki za 2014 godinu dostupan je na linku: Kvartalni izveštaji Upravi za javne nabavke za dostupni su na linkovima: Za prvi kvartal: Za drugi kvartal: Za treći kvartal: Za četvrti kvartal: U godini ukupna procenjena vrednost za sprovođenje javnih nabavki iznosi dinara bez PDV. Plan javnih nabavki za 2015 godinu dostupan je na linku Kvartalni izveštaj Upravi za javne nabavke za godinu dostupan je na linku: Za prvi kvartal: Za drugi kvartal: Za treći kvartal: Za četvrti kvartal: Kvartalni izveštaj Upravi za javne nabavke za godinu dostupan je na linku: Za prvi kvartal: Za drugi kvartal: Za treći kvartal: Za četvrti kvartal: Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 29

30 15.PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI Javno preduzeće Stara planina, nije dodeljivalo niti trenutno dodeljuje državnu pomoć u bilo kojem obliku (transferi, subvencije, dotacije, donacije, učešće u finansiranju projekata, krediti pod povlašćenim uslovima, oslobađanje od plaćanja naknada, ustupanje sredstava i slično). Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 30

31 16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA Masa sredstava za zarade u godini u JP Stara planina planirana je u skladu sa: - Zakonom o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.) i 108/2013), - Zakonom o budžetu za godinu ( Službeni glasnik RS, br. 110/2013 i 116/2014), - Zakonom o javnim preduzećima ( Službeni glasnik RS, br. 119/12, 116/2013 (dr.propis) i 44/2014 (dr.zakon)), - Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ( Službeni glasnik RS, broj 116/2014), - Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ( Službeni glasnik RS, broj 93/2012), - Zakonom o radu ( Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), - Pravilnikom o radu JP Stara planina, - Uputstvom o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, - Zaključkom Vlade RS 05 Broj: /2012 od godine i dr. Plate za poslovodstvo i ostale starozaposlene u godini, planirane su na nivou planirane zarade za decembar godine (obračunate kao da svi zaposleni u decembru imaju pun fond radnog vremena), uvećane za godinu dana više minulog rada i naknade za vreme korišćenja godišnjeg odmora. Od oktobra godine zarade za poslovodstvo, starozaposlene i novozaposlene radnike su usklađene sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru sa Uputstvom o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zaključkom Vlade RS 05 Broj: /2012 od godine. Zarade starozaposlenih i novozaposlenih radnika su proporcionalno usklađene u odnosu na zaradu direktora JP Stara planina. U toku godine zarade za zaposlene uvećane su od aprila godine za 1%, a u oktobru nisu uvećavane u skladu sa odlukama Osnivača. Kriterijumi za određivanje najvišeg iznosa naknade za rad predsednika i članova organa upravljanja, određeni su u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: /2009 od 10. decembra godine. Prema ovom aktu, na snazi ostaje Zaključak Vlade 05 Broj: /2008 od 6. novembra godine na osnovu koga su naknade utvrđene u određenim procentima u odnosu na prosečnu zaradu iz meseca oktobra godine koja prethodi godini za koju se donosi Program poslovanja, uvećane za projektovanu inflaciju. Planom za godinu naknade za Nadzorni odbor utvrđene su i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ( Službeni glasnik RS, broj 116/2014). Članom 19. Zakona o javnim preduzećima propisano je da predsednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u nadzornom odboru. Visinu naknade utvrđuje osnivač na osnovu izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja javnog preduzeća. Do donošenja podzakonskog akta Vlade u smislu pomenutog zakona, masa za naknade članovima Nadzornog odbora planira se u skladu sa već pomenutim zaključkom Vlade 05 Podaci ažurirani zaključno sa Strana 31

32 Broj: /2009 od godine i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ( Službeni glasnik RS, broj 116/2014). ZARADE ZAPOSLENIH ZA OKTOBAR GODINE Broj zaposlenih u preduzeću u oktobru u JP Stara planina bilo je 17. Preduzeće je organizovano tako da ne postoje tipska radna mesta (više zaposlenih) za koje je moguće iskazati zarade. Isplaćene zarade iskazujemo u neto i u bruto iznosu. Isplaćene zarade i naknade u neto iznosu: ZARADE ZAPOSLENIH ZA DECEMBAR GODINE Isplaćena prosečna neto zarada za decembar godine po zaposlenom 65,900,92 Isplaćena neto zarada za decembar godine za poslovodstvo - DIREKTOR preduzeća ,49 Isplaćena prosečna neto zarada za decembar godine za direktore sektora 121,776,03 Isplaćena prosečna neto zarada za decembar godine po zaposlenom bez poslovodstva ,57 Ukupan broj zaposlenih u decembru godine sa poslovodstvom 17 NAKNADE ZA NADZORNI ODBOR DECEMBAR GODINE Isplaćena prosečna neto naknada za decembar godine po članu NO bez predsednika NO ,00 Isplaćena prosečna neto naknada za decembar godine po članu NO sa predsednikom NO 24,847,20 Isplaćena prosečna neto naknada za decembar godine predsedniku NO 0 Ukupan broj članova NO u decembru godine sa predsednikom NO 5 Isplaćene zarade i naknade u bruto iznosu: ZARADE ZAPOSLENIH ZA DECEMBAR GODINE Isplaćena prosečna bruto zarada za decembar godine po zaposlenom ,00 Isplaćena bruto zarada za decembar godine za poslovodstvo - DIREKTOR preduzeća ,65 Isplaćena prosečna bruto zarada za decembar godine za direktore sektora ,24 Isplaćena prosečna bruto zarada za decembar godine po zaposlenom bez poslovodstva ,36 Ukupan broj zaposlenih u decembru godine sa poslovodstvom 17 Podaci ažurirani zaključno sa Strana 32

33 NAKNADE ZA NADZORNI ODBOR DECEMBAR GODINE Isplaćena prosečna bruto naknada za decembar godine po članu NO bez predsednika NO ,37 Isplaćena prosečna bruto naknada za decembar godine po članu NO sa predsednikom NO ,22 Isplaćena prosečna bruto naknada za decembar godine predsedniku NO 0 Ukupan broj članova NO u decembru godine sa predsednikom NO 5 Povratak na sadržaj Podaci ažurirani zaključno sa Strana 33

34 17. PODACI O SREDSTVIMA RADA Sredstva za rad data su prema stanju utvrđenom popisom na dan godine. Oprema i sitan inventar koji se nalazi na adresi Ul. Miloša Obilića br. 1, Knjaževac R.B. Naziv Adresa Mesto 1 AUTOMOBIL M Obilića 1 Knjaževac 2 BLACK BERRY K 8520 M Obilića 1 Knjaževac 3 BLACK BERRY9700BL M Obilića 1 Knjaževac 4 ČIVILUK M Obilića 1 Knjaževac 5 ČIVILUK K M Obilića 1 Knjaževac 6 DAKTILO STOLICA M Obilića 1 Knjaževac 7 DELL INSPIRION 560 WIN CRNI M Obilića 1 Knjaževac 8 DVOKRILNI ORMAR-MALI 90*43*72 M Obilića 1 Knjaževac 9 KANCELARIJSKA STOLICA M Obilića 1 Knjaževac 10 KANCELARIJSKA STOLICA K M Obilića 1 Knjaževac 11 KASETA POKRETNA 56*42*57 M Obilića 1 Knjaževac 12 KONFERENCIJSKI STO 187*113 M Obilića 1 Knjaževac 13 LAPTOP LENOVO T61 M Obilića 1 Knjaževac 14 MIŠ BEŽIČNI ZA LAPTOP M Obilića 1 Knjaževac 15 MIŠ USB BEŽIČNI ZA LAPTOP M Obilića 1 Knjaževac 16 MONITOR 19"LG LI918S-SNSILVER M Obilića 1 Knjaževac 17 MONITOR LENOVO 17" TFT L 171 M Obilića 1 Knjaževac 18 MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ M1522N M Obilića 1 Knjaževac 19 NOKIA 1208-MOBILNI TEL M Obilića 1 Knjaževac 20 NOKIAE66-MOBILNI TEL M Obilića 1 Knjaževac 21 PANASONIC KXTCD440FXF BEŽIČNI M Obilića 1 Knjaževac 22 PANASONIK KXTS500FXW-LOKAL M Obilića 1 Knjaževac 23 PANASONIK KXTS600FXB M Obilića 1 Knjaževac Podaci ažurirani zaključno sa Strana 34

35 24 POLUKRUŽNI DODATAK ZA KONF.STO M Obilića 1 Knjaževac 25 RAČUNAR LENOVO TC A55 VGA7 KCR M Obilića 1 Knjaževac 26 RADNI STO 110*50-MALI M Obilića 1 Knjaževac 27 RADNI STO 120*64 M Obilića 1 Knjaževac 28 RADNI STO 140*80 M Obilića 1 Knjaževac 29 SAMSUNG S 5670 M Obilića 1 Knjaževac 30 SAMSUNG S5670 M Obilića 1 Knjaževac 31 ŠTAMPAČ A3 COLOR HP BUSINESS I M Obilića 1 Knjaževac 32 ŠTAMPAČ LASERSKI-HP LASER JET M Obilića 1 Knjaževac 33 TELEFAX PANASONIK KX FP 363 M Obilića 1 Knjaževac 34 THINK PAD-61S-LAPTOP M Obilića 1 Knjaževac 35 TORBA ZA LAPTOP-TP CARRYNG CAS M Obilića 1 Knjaževac 36 TPADV MINI DOK DRŽAČ ZA LAPTOP M Obilića 1 Knjaževac 37 VITRINA 80*4*160 M Obilića 1 Knjaževac 38 VITRINA STAKLENA 82*40*160 M Obilića 1 Knjaževac 39 ZVUCNICI 5.1 TEAC M Obilića 1 Knjaževac Oprema i sitan inventar koji se nalazi na adresi Ul. Koče Popovića br 3, Beograd R.B Naziv Adresa Mesto 1 BLACK BERRY 9500 B Koče Popovića 3 Beograd 2 BLACK BERRY STORM 8520 Koče Popovića 3 Beograd 3 BOJLER-MALI Koče Popovića 3 Beograd 4 ČIVILUK TAMNI Koče Popovića 3 Beograd 5 DELL INSPIRION 560 WIN CRVENI Koče Popovića 3 Beograd 6 DELL INSPIRION 560 WIN LJUBICA Koče Popovića 3 Beograd 7 DVD HOME THEATER SYSTEM 500W V Koče Popovića 3 Beograd 8 FOTELJA BELA KOŽNA Koče Popovića 3 Beograd Podaci ažurirani zaključno sa Strana 35

36 9 FOTELJA DISKO-BELA RENA Koče Popovića 3 Beograd 10 FOTELJA KONFERENCIJSKA Koče Popovića 3 Beograd 11 FOTOKOPIR IR 2018 Koče Popovića 3 Beograd 12 FRIŽIDER Koče Popovića 3 Beograd 13 HP COLOR LASER JET 2600N Q6455 Koče Popovića 3 Beograd 14 HP LASERJET 1102 PRINTER Koče Popovića 3 Beograd 15 KANC.STO 180*90 B Koče Popovića 3 Beograd 16 KLIMA SAMSUNG Koče Popovića 3 Beograd 17 KLIMA WHIRLPOOL-MALA Koče Popovića 3 Beograd 18 KLIMA WHIRLPOOL-VELIKA Koče Popovića 3 Beograd 19 KLIMA WIRLPOOL-*MALA Koče Popovića 3 Beograd 20 KOMODA 80*80 Koče Popovića 3 Beograd 21 KOMODA 80*80 STAKLO Koče Popovića 3 Beograd 22 KOMODA RADNOG STOLA Koče Popovića 3 Beograd 23 KOŽNA GARNITURA + 2 FOTELJE Koče Popovića 3 Beograd 24 KUHINJSKI ELEMENT GORNJI Koče Popovića 3 Beograd 25 KUHINJSKI ELEMENTI DONJI SA DV Koče Popovića 3 Beograd 26 LAP TOP ASUS N73SV Koče Popovića 3 Beograd 27 LAP TOP TOSHIBA L655 Koče Popovića 3 Beograd 28 LAP TOP TOSHIBA SATELITE L750 Koče Popovića 3 Beograd 29 LAPTOP AH530 15" Koče Popovića 3 Beograd 30 LAPTOP AH531 Koče Popovića 3 Beograd 31 MALI LAP TOP SA TORBICOM Koče Popovića 3 Beograd 32 MAŠINA ZA SUDOVE Koče Popovića 3 Beograd 33 MERMERNA GREJNA PLOČA 120*50 Koče Popovića 3 Beograd 34 MERMERNA GREJNA PLOČA 120*60 Koče Popovića 3 Beograd 35 MERMERNA GREJNA PLOČA 120*70 Koče Popovića 3 Beograd 36 MERMERNA GREJNA PLOČA 60*40 Koče Popovića 3 Beograd 37 MERMERNA GREJNA PLOČA 80*48 Koče Popovića 3 Beograd 38 MERMERNA GREJNA PLOČS 50*40 Koče Popovića 3 Beograd 39 MICROSOFT OFFICE 2010 PROGRAM Koče Popovića 3 Beograd Podaci ažurirani zaključno sa Strana 36

37 40 MONITOR 19"LG FLATRON Koče Popovića 3 Beograd 41 MONITOR 19"LG LI918S-SNSILVER Koče Popovića 3 Beograd 42 MONITOR LENOVO17"TFT L171 Koče Popovića 3 Beograd 43 MONITOR LG W2240S-PN LCD 21.5 Koče Popovića 3 Beograd 44 NOKIA 3600-MOBILNI TEL Koče Popovića 3 Beograd 45 NOKIA C6 Koče Popovića 3 Beograd 46 NOKIA C6 WHITE Koče Popovića 3 Beograd 47 NOKIA E 65-MOBILNI TEL Koče Popovića 3 Beograd 48 NOKIA E 72 ZODIUM BLACK Koče Popovića 3 Beograd 49 NOKIA E66-MOBILNI TEL. Koče Popovića 3 Beograd 50 NOKIA1208- MOBILNI TEL Koče Popovića 3 Beograd 51 NOSAČ ZA PLATNO Koče Popovića 3 Beograd 52 NOTEBOOK 15" APPLE MACBOOKPRO Koče Popovića 3 Beograd 53 NUMERIČKA TASTATURA ZA LAP TOP Koče Popovića 3 Beograd 54 ORMAR 80*200 Koče Popovića 3 Beograd 55 ORMAR ARHIV 80X200 Koče Popovića 3 Beograd 56 ORMAR GARDEROBNI 80*200 Koče Popovića 3 Beograd 57 PLATNO ZA PROJEKTOR 180*180 Koče Popovića 3 Beograd 58 PLAZMA SAMSUNG PS-50C 62H Koče Popovića 3 Beograd 59 POKRETNA KASETA Koče Popovića 3 Beograd 60 POKRETNA KASETA 46*46*56 Koče Popovića 3 Beograd 61 POKRETNA KASETA-FIOKE Koče Popovića 3 Beograd 62 RAČUNAR HP COMPAQ 8000 ELITA Koče Popovića 3 Beograd 63 RAČUNAR LENOVO TCA55 VGA 7KCR Koče Popovića 3 Beograd 64 RADNI STO 140*60 Koče Popovića 3 Beograd 65 RADNI STO 160*80 Koče Popovića 3 Beograd 66 RADNI STO 180*90 Koče Popovića 3 Beograd 67 SAMSUNG S 5670 Koče Popovića 3 Beograd 68 SAMSUNG S5670 Koče Popovića 3 Beograd 69 SEF KANCELARIJSKI Koče Popovića 3 Beograd 70 SERVER Koče Popovića 3 Beograd Podaci ažurirani zaključno sa Strana 37

38 71 STO KLUB 140*70 Koče Popovića 3 Beograd 72 STO KLUB 140*70/1 Koče Popovića 3 Beograd 73 STO KLUB 60*60*47 Koče Popovića 3 Beograd 74 STO KONFERENCIJSKI 140*80 Koče Popovića 3 Beograd 75 STO KONFERENCIJSKI 200*90 Koče Popovića 3 Beograd 76 STO KONFERENCIJSKI FI 120*73 Koče Popovića 3 Beograd 77 STO RADNI L-200 INOKS-TAMNI HR Koče Popovića 3 Beograd 78 STOLICA DAKTILO-BELA RENA Koče Popovića 3 Beograd 79 ŠTAMPAC HP LASE JET 1102 Koče Popovića 3 Beograd 80 ŠTAMPAC XP JET EXT USB J603 Koče Popovića 3 Beograd 81 ŠTAMPAČ A3 COLOR HP BUSINESS I Koče Popovića 3 Beograd 82 ŠTAMPAČ CANON PIXMA IP 4700 Koče Popovića 3 Beograd 83 ŠTAMPAČ HP LASERJET 1102 Koče Popovića 3 Beograd 84 ŠTAMPAČ HP LASERJET P1102CE Koče Popovića 3 Beograd 85 ŠTAMPAČ LASERSKI-HP LASER JET Koče Popovića 3 Beograd 86 ŠTAMPAČ LEXMARK X363 Koče Popovića 3 Beograd 87 TEL.CENTRALA Koče Popovića 3 Beograd 88 TELEFAX CANON L100 Koče Popovića 3 Beograd 89 TELEFON PANASONIC KX-TG 8070 Koče Popovića 3 Beograd 90 TELEFON PANASONIK KX-T 7636 Koče Popovića 3 Beograd 91 TELEFON PANASONIK KX-TS600 Koče Popovića 3 Beograd 92 TELEFON PANASONIK KX-TS600 NAS Koče Popovića 3 Beograd 93 THINK PAD T61-LAPTOP Koče Popovića 3 Beograd 94 TORBA PRESTIG.ZA LAPTOP Koče Popovića 3 Beograd 95 TPX6 ULTRA BASE-DRŽAČ ZA LAPTO Koče Popovića 3 Beograd 96 USISIVAČ Koče Popovića 3 Beograd 97 VITRINA STAKLO 80*200 Koče Popovića 3 Beograd 98 WIRELES DESKTOP TASTATURA I MI Koče Popovića 3 Beograd 99 ZVUČNICI 100W PMPO Koče Popovića 3 Beograd Podaci ažurirani zaključno sa Strana 38

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean R S E K T Z RIJEM HRTIJ D VREDNSTI Z TRGVNJE N BEGRDSKJ BERZI IZDVC KSVSK METHIJSK BNK.D. Zvean Izjava 1. rospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omoguavaju investitorima

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu INFORMATÍVNY MESAČNÍK * INFORMATIVNI MESEČNIK Republika Srbsko * AP Vojvodina * Obec Báčsky Petrovec * Ročník 3, číslo 13 ( 16 ), január 2007 * Bezplatný exemplár * Republika Srbija * AP Vojvodina * Opština

Více

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Sarajevo, 2014. godine Naslov: Autor: Izdavač: Godina izdavanja: Lektura: Dizajn i DTP: Pravosudni sistem u

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

ROZHODNUTÍ DĚKANKY O nepotřebnosti majetku. Datum vydání: 27. 1. 2015 Účinnost: 27. 1. 2015. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

ROZHODNUTÍ DĚKANKY O nepotřebnosti majetku. Datum vydání: 27. 1. 2015 Účinnost: 27. 1. 2015. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: RD/01/2015 Datum vydání: 27. 1. 2015 Účinnost: 27. 1. 2015 Vydává: Zpracoval: ROZHODNUTÍ DĚKANKY O nepotřebnosti majetku Fakulta humanitních studií doc. Ing. Anežka

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Jihomoravský kraj 07-584029 Čtečka GEMPLUS GemPC 410 2002 80,00 Kč FÚ pro

Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Jihomoravský kraj 07-584029 Čtečka GEMPLUS GemPC 410 2002 80,00 Kč FÚ pro Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Jihomoravský kraj 07-584029 Čtečka GEMPLUS GemPC 410 2002 80,00 Kč FÚ pro Jihomoravský kraj 07-584011 Čtečka GEMPLUS GemPC 410 2002

Více

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br.

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br. TEHNOELEKTRO-TIM D.O.O. Lele Popović bb, 18220 Aleksinac, Srbija Tel/Fax: ++381 (0)18 800 252, 800 253, 800 392, 800 393 www.tehnoelektro.rs info@tehnoelektro.rs Matični broj: 20906227; PD: 2790; PIB:

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz.

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz. NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz. P.č. Inv.č. Název majetku Pořiz.cena Pořízeno Č.PoL 1

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Kraj Vysočina 07-210911 Fax CANON B 155 2002 200,00 Kč FÚ pro Kraj Vysočina

Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Kraj Vysočina 07-210911 Fax CANON B 155 2002 200,00 Kč FÚ pro Kraj Vysočina Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Kraj Vysočina 07-210911 Fax CANON B 155 2002 200,00 Kč FÚ pro Kraj Vysočina 07-192828 Fax CANON B 160 2002 220,00 Kč FÚ pro Kraj Vysočina

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU ( stanje na dan ) % društ. / drž. kapit na prodaju. Pančevački put Kneza Višeslava 88 70

NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU ( stanje na dan ) % društ. / drž. kapit na prodaju. Pančevački put Kneza Višeslava 88 70 P r i v r e d n a k o m o r a B e o g r a d a Centar za razvoj akcionarstva 11000 Beograd, Kneza Miloša 12 Tel: (381 11) 2659 073 fax: 2642 029 Web : www.kombeg.org.yu NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky

Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky Číslo Popis Typ Rok výroby DDHM040001 NOTEBOOK HB Nx9010 2004 DDHM040003 Telefon mobilní Nokia 3410 2004 DDHM040010 Radiostanice mobilní osobní

Více

Instaliranje Kies-a (PC Sync)

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera. Instaliranje Kies-a (PC Sync) 1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet

Více

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty Dlužník Soupis majetkové podstaty PENFAST s.r.o., Martinická 987/3, Praha 9, IČ/RČ: 02130076 Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2 DV Insolvence, v.o.s., Zahradní 337, Ronov nad Doubravou Kategorie

Více

Seznam vět drobného majetku - jen nenulové aktuální stavy ECO-SUN s.r.o.

Seznam vět drobného majetku - jen nenulové aktuální stavy ECO-SUN s.r.o. Strana 1 dr1 HP tiskárna 1,00 1,00 6 069,0000 100 986 dr3 Monitor Samsung LCD 24 SM T240 1,00 1,00 7 670,0000 100 986 Monitor dr4 zateplení tiskárny 1,00 1,00 6 950,0000 200 1057 dr5 Počítač Esprimo P2530/Intel

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 1. Výchozí stav infrastruktura: Počítačová učebna Žákovské stanice (8 stanic) rok pořízení 2009: PC: AMD Athlon II X2 240, 2,8GHz, 2GB RAM (2x1GB), DVD-R,RW,RAM LG,

Více

(Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Članak 2.

(Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Članak 2. (neslužbeno pročišćeni tekst) Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) ministar turizma, uz

Více

Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori Crna Gora Agencija za radio-difuziju Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori Podgorica, 2008. godine Sadržaj Uvod... i Postojeći planovi radio-difuznih frekvencijskih dodjela... iv Osnovni

Více

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: 601-02/15-01-32 URBROJ: 251-592-15-01-01-2-1 U Zagrebu, 5.listopada 2015. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Více

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 20 KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY Váš dodavatel: + Možnost úpravy konfigurace + Možnost prodloužit záruku až na 37 měsíců + Garantujeme záruční i pozáruční servis + Chcete více? Zavolejte nám!!!

Více

Kancelář úřadu. Reprodukční pořizovací cena

Kancelář úřadu. Reprodukční pořizovací cena Kancelář úřadu 107638 HP LaserJet 1300 CNCD870894 50.00 Kč 2005 tiskárna vadná elektronika, svítí všechny kontrolky, nereaguje Technický odbor 105146 ADU-E100H modem+podložka 10802102157 100.00 Kč 2006

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

EKOBIS " Bihać, septembar/rujan godine

EKOBIS  Bihać, septembar/rujan godine " EKOBIS " Deset godina Projekta održivog razvoja Bihać, septembar/rujan 2013. godine Deset godina Projekta održivog razvoja "EKOBIS" SPECIJALNO IZDANJE LISTA POSLOVNI INFORMATOR REGISTRIRANOG KOD FEDERALNOG

Více

Ludwig Mies van der Rohe ( ) Less is more (Manje je više)

Ludwig Mies van der Rohe ( ) Less is more (Manje je više) der Rohe (1886-1969) Less is more (Manje je više) Ludwig Mies van der Rohe Rođen 1886. u Ahenu u porodici oca klesara; sa 14 godina je počeo da radi u očevoj radionici, zatim je dve godine pohađao zanatsku

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

ICT plán školy. ZŠ a MŠ Pňovice, okres Olomouc. vypracovala: Mgr. Magda Salajová

ICT plán školy. ZŠ a MŠ Pňovice, okres Olomouc. vypracovala: Mgr. Magda Salajová ICT plán školy ZŠ a MŠ Pňovice, okres Olomouc vypracovala: Mgr. Magda Salajová 1 ICT plán školy Školní rok: 2015 / 2016 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc Ulice: Pňovice

Více

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5, 7mm 120GB 442682 1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm SSD disk 2.5", SATA III, TRIM, MLC, SandForce, čtení až 450MB/s, zápis až 450MB/s Kingston Micro SecureDigital (SDHC) Card, Class 10 Paměťová

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 01 KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd. je osnovana 1968.g.

Více

KUJCP0159KOB Číslo smlouvy: SD/OSMT/008/14

KUJCP0159KOB Číslo smlouvy: SD/OSMT/008/14 KUJCP0159KOB Číslo smlouvy: SD/OSMT/008/14 Darovací smlouva o převodu movitých věcí uzavřená podle 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370

Více

* * * G O R D I C s o f t w a r e * * *

* * * G O R D I C s o f t w a r e * * * IÈO: 00267139 Obec Velké Bøezno Strana: 1 02-821-2/001 betonový mùstek -Stùorcer 0 028/0000 0 9102.00 starosta 02-821-8/002 lávka pøes potok -dolní námìstí 0 028/0000 0 7308.00 starosta 02-821-8/003 lávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zakázky Dodávka ICT vybavení zadané ve výběrovém řízení podle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do projektu Internetové

Více

Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Zlínský kraj 07-652799 Brašna PRESTIGE notebook case mini 2006 80,00 Kč FÚ pro

Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Zlínský kraj 07-652799 Brašna PRESTIGE notebook case mini 2006 80,00 Kč FÚ pro Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Zlínský kraj 07-652799 Brašna PRESTIGE notebook case mini 2006 80,00 Kč FÚ pro Zlínský kraj 07-652800 Brašna PRESTIGE notebook case

Více

celkem Nomenklatura Sériové číslo m.j. Kč Kč

celkem Nomenklatura Sériové číslo m.j. Kč Kč SOUPIS NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU: PŘEBYTEČNÉHO Příloha č.1 k č.j.:hscb-3177-5/2017 KŘ Cena Číslo IM Výrobní číslo Počet Cena/MJ Poř. číslo Název majetku Rok pořízení celkem Nomenklatura Sériové číslo m.j. Kč

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika WMY 111444 LB1 Document Number 2820524028_SB / 09-10-14.(13:48) Ovaj proizvod je proizveden koristeći najnoviju

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

Výkupní ceny duben 2012 25.00

Výkupní ceny duben 2012 25.00 Výkupní ceny duben 2012 25.00 Kurs Euro Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství Cena celkem 1 Brother DCP 145 C/ 165 C/ 185 C LC 980 / LC 1100 BK / C / M / Y InkJet Patronen 0.00 Kč 2 Canon BJ 10/ 20/

Více

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty Soupis majetkové podstaty Soud.: Městský soud v Praze, Slezská 9, 12000 Praha 2 - Vinohrady Sp.zn.: MSPH 88 INS 21209/2014 Dlužník: IKP Consulting Engineers, s.r.o., IČ 45799016, se sídlem Praha 7, Jankovcova

Více