paní Annu Cepákovou správcem vkladů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "paní Annu Cepákovou správcem vkladů."

Transkript

1 červenec 2017 Cena 6,00 Kč INFORMACE Z RADNICE Rada města Kontrola usnesení Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení k Plnění usnesení zastupitelstva města Rada města vzala na vědomí plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva města. Návrh střednědobého výhledu Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí na rok 2018 a Schválení účetní závěrky Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Suchdol nad Lužnicí za rok Účetní závěrky Rada města schválila účetní závěrku Základní školy Suchdol nad Lužnicí za rok 2016 a nepožaduje žádných doplňujících údajů. Rada města schválila účetní závěrku Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí za rok 2016 a není požadováno doplnění jiných údajů. Rozpočtové změny Rada města schválila rozpočtové změny od č. 33 do č. 35. Odboru majetku a investic bylo uloženo zadat poptávkové řízení na pořízení mixážního pultu a ekonomickém odboru zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2018 náklady na pořízení knihy o Suchdole nad Lužnicí. Informace o chodu základní školy Rada města vzala na vědomí informace ředitele Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. Založení nadačního fondu Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit Nadační fond na realizaci pomníku obětí holokaustu ze Suchdolska a členy správní rady nadačního fondu: Luboš Hešík, Jan Kronika, Mgr. Petr Vrchota, MUDr. Zuzana Roithová, Jiří Daníček, Mgr. Daniel Veith, Mgr. Marie Kalátová, Mgr. Anna Kohoutová a Anna Cepáková. Dále rada projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit členem dozorčí rady pana Lubomíra Sokolíka a paní Annu Cepákovou správcem vkladů. Dále rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit vklad města do nadačního fondu ve výši Kč. Žádost o schválení daru Rada města schválila žádost ředitele základní školy o přijetí daru pro základní školu v celkové výši Kč od společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí. Plánované kulturní a společenské akce Rada města odložila rozhodnutí o pořádání kulturních a společenských akcí v období červenec - září 2017 a uložila odboru kultury a cestovního ruchu předložit aktualizovaný kulturní kalendář na měsíce červenec až září Žádost o pronájem sálu Rada města souhlasila s pronájmem sálu v hasičské zbrojnici pro pana L. H. dne za účelem rodinné oslavy, a to za podmínek schválených usnesením rady města č. RM-49/16/883 ze dne Umístění informačního panelu Rada města souhlasila s umístěním informačního panelu na pozemku p. č v k. ú. Tušť Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace, Suchdol nad Lužnicí. Výběrové řízení Rada města neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města schválit záměr vykoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č lesní pozemek o výměře 2365 m 2 a p. č. 677/10 lesní pozemek o výměře 2070 m 2 zapsaných na listu vlastnictví č. 470 pro k. ú. Tušť. POZVÁNKY Červenec 2.7. Městská slavnost prostor před kulturním domem 7.7. Suchdolské divadelní léto stan na farní louce 8.7. Benátská noc s ohňostrojem Bubenicko-rockový festival prostor před kulturním domem Klikovské slavnosti Suchdolské divadelní léto stan na farní louce Suchdolské divadelní léto stan na farní louce Suchdolské divadelní léto stan na farní louce Suchdolské divadelní léto stan na farní louce Suchdolské divadelní léto stan na farní louce Smlouva o smlouvě budoucí Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č v k. ú. Tušť zapsané na listu vlastnictví č. 411 ve vlastnictví p. J. B. v rámci stavby Suchdol nad Lužnicí - napojení osady Tušť na veřejnou kanalizační síť. Zřízení služebnosti bude provedeno bezúplatně. Po dokončení stavby bude vypracovaný geometrický plán s přesným zaměřením vedení inženýrské sítě a uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Odboru majetku a investic uložila předložit starostovi návrh smlouvy k podpisu a starosta byl pověřen podpisem smlouvy. Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č v k. ú. Tušť zapsané na LV 630 ve vlastnictví p. L. K. v rámci stavby Suchdol nad Lužnicí - napojení osady Tušť na veřejnou kanalizační síť. Zřízení služebnosti bude provedeno bezúplatně. Po dokončení stavby bude vypracovaný geometrický plán s přesným zaměřením vedení inženýrské sítě a uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Odboru majetku a investic uložila předložit starostovi návrh smlouvy k podpisu a starosta byl pověřen podpisem smlouvy. Přehled majetku Rada města vzala na vědomí aktuální přehled majetku TJ Sokol a jeho užívání s uvedením omezení vlastnických práv, nájemních vztahů atd. Žádost o pronájem Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č v k. ú. Tušť o výměře cca 50 m 2. Pronájem na dobu určitou: červenec srpen, nájemné Kč pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 za uvedené období, úhrada nájemného při podpisu smlouvy, umístění 1 ks mobilního WC a zabezpečení likvidace odpadu. Dodatek ke smlouvě Rada města schválila Dodatek č. 9 ke smlouvě o likvidaci odpadu platný od s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha 10 a odboru majetku a investic uložila předložit starostovi návrh smlouvy a ten byl pověřen podpisem dodatku. Smlouva na odstraňování použitých pneumatik Rada města schválila uzavření smlouvy na odstraňování použitých pneumatik vybraných od občanů ve sběrném dvoře se společností Agrida recycling, s.r.o. České Velenice za cenu Kč bez DPH za každou odebranou jednu tunu odpadu. Odboru majetku a investic uložila předložit starostovi návrh smlouvy dle části I. tohoto usnesení a ten byl pověřen podpisem smlouvy. Dodatek ke smlouvě Rada města schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne se společností TextilEco a.s., Praha 1. Odboru majetku a investic uložila předložit starostovi návrh dodatku a starosta byl pověřen jeho podpisem. Přidělení bytu č. 8 Rada města schválila přidělení bytu č. 8 v č. p. 218 na adrese Lužnická, Suchdol nad Lužnicí za stanovené nájemné 42 Kč/m 2 od pro pana J. C. Výběrové řízení Rada města schválila zadávací podmínky výběrového řízení na stavební práce Stavební úpravy požární zbrojnice v Suchdole nad Lužnicí a schválila seznam firem na výběrové řízení: ASARKO s.r.o., Jivno, PANEL SERVIS, S.R.O., České Budějovice, Pražma, spol. s r.o., České Budějovice, Spilka a Říha s.r.o., Soběslav. Rada města schválila členy a náhradníky členů komise pro otevírání, posouzení prokázání kvalifikace, posouzení a hodnocení na stavební práce Stavební úpravy požární zbrojnice v Suchdole nad Lužnicí : Jan Kronika, Mgr. Michal Kouba a Ing. Jaroslava Líbalová, náhradnici: Ing. Milan Dušek a Josef Šubrt. Rada města souhlasila s cenovou nabídkou firmy GPL-INVEST s. r. o., České Budějovice na vykonání činností a úkonů souvisejících: a) s inženýrskou činnost spočívající v provedení díla a vykonání činností a úkonů souvisejících se zajištěním činností v procesu zadávání veřejných zakázek pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením 31, zadávána podle zákona, za cenu Kč (bez DPH), b) se závěrečným vyhodnocením akce dle podmínek Jihočeského kraje za cenu Kč (bez DPH). Odboru majetku a investic bylo uloženo předložit starostovi návrh smlouvy a ten byl pověřen podpisem smlouvy. Dále bylo odboru majetku a investic uloženo připravit podklady pro výběrové řízení na TDI a BOZP. Nákup dopravního automobilu Rada města souhlasila s cenovou nabídkou firmy GPL-INVEST s.r.o., České Budějovice na vykonání činností a úkonů souvisejících: a) se zpracováním žádosti o registraci akce Nákup dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí k poskytnutí podpory v souladu s platnými pravidly jejího poskytovatele. V případě potřeby upřesnění či doplnění žádosti podle požadavku poskytovatele podpory za cenu Kč (bez DPH), b) s inženýrskou činností spočívající v provedení díla a vykonání činností a úkonů souvisejících se zajištěním činností v procesu zadávání veřejných zakázek pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle 27 zákona 134/2016 Sb., tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením 31, zadávána podle zákona, za cenu Kč (bez DPH), c) se Závěrečným vyhodnocením akce dle podmínek GŘ HZS ČR za cenu Kč (bez DPH), d) se Závěrečným vyhodnocení akce dle podmínek Jihočeského kraje (pokud bude poskytnuta dotace z Jihočeského kraje) za cenu Kč (bez DPH). Odboru majetku a investic uložila předložit starostovi návrh smlouvy a ten byl pověřen podpisem smlouvy. Informace o činnosti Rada města vzala na vědomí informaci Klubu aktivního stáří o zrušení akce v sále hasičské zbrojnice dne Schválení programu Rada města schválila návrh programu zastupitelstva města, které se bude konat dne Dopravní značení Rada města uložila odboru majetku a investic zajistit výměnu nečitelného dopravního značení (zákaz vjezdu) v prostoru mezi zdravotním střediskem a kulturním domem. Rada města dne Rekonstrukce komunikace Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí III. etapa, který se týká víceprací ve výši ,51 Kč bez DPH (prodloužení chodníku v úseku podél silnice I/24 s ukončením u domu č. p. 82) se zhotovitelem stavby firmou ROBSTAV stavby k. s., Písek. Odboru majetku a investic uložila předložit starostovi návrh dodatku smlouvy a ten byl pověřen k podepsání dodatku smlouvy. Výběrové řízení Rada města schválila zadávací podmínky výběrového řízení na stavební práce B. j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí a uložila odboru majetku a investic připravit podklady pro výběrové řízení na TDI a BOZP. Oprava místní komunikace Rada města vzala na vědomí a postoupila zastupitelstvu města problematiku vydání souhlasu s opravou místních komunikací v lokalitě Paris. Zastupitelstvo města Založení Nadačního fondu města Zastupitelstvo města schválilo založení Nadačního fondu na realizaci pomníku obětí holokaustu ze Suchdolska a schvaluje členy správní rady nadačního fondu: Luboš Hešík, Jan Kronika, Mgr. Petr Vrchota, MUDr. Zuzana Roithová, Jiří Daníček, Mgr. Daniel Veith, Mgr. Marie Kalátová, Mgr. Anna Kohoutová a Anna Cepáková. Dále zastupitelstvo města schválilo člena dozorčí rady Lubomíra Sokolíka a správce vkladů Annu Cepákovou. Do nadačního fondu byl schválen vklad města ve výši Kč. Zpráva o výsledku inventarizace Zastupitelstvo města schválilo zprávu Ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku ve vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí k Dále byl schválen návrh na vyřazení majetku města dle návrhů inventarizačních komisí. Vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí byl pověřen dohledem nad provedením likvidace odepsaného majetku a sepsáním protokolu o jeho likvidaci. Schválení účetní závěrky Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Suchdol nad Lužnicí za rok Návrh střednědobého výhledu Zastupitelstvo města schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí na rok 2018 a Rozpočtové změny Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny od č.36 do č. 38. Směna pozemků Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků p. č. 3541/1 ostatní plocha o výměře 1443 m 2 zapsané na listu vlastnictví 2138 a pozemku p. č. 3541/2 ostatní plocha o výměře 1226 m 2 zapsaný na listu vlastnictví 843 za pozemek p. č ostatní plocha o výměře 7813 m 2 zapsaný na listu vlastnictví 1001 města Suchdol nad Lužnicí, vše v k. ú. Suchdol nad Lužnicí s doplatkem ve výši Kč. Součástí ceny je geodetické pokračování na str. 3

3 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 zaměření předmětných pozemků a inženýrských sítí a ochranných pásem, se zachováním stávající stezky pro pěší včetně uzavření příslušných vztahů (věcných břemen). Směna mezi městem Suchdol nad Lužnicí a manželi V. K. a R. K. společně s P. K. Odboru majetku a investic bylo uloženo předložit starostovi návrh smlouvy k podpisu a ten byl pověřen podpisem smlouvy. Prodej pozemku Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 619/3 v k. ú. Tušť ostatní plocha o výměře 56 m 2 O. T. a N. T. za cenu 100 Kč za m 2. Odboru majetku a investic bylo uloženo předložit starostovi návrh smlouvy k podpisu a ten byl pověřen podpisem smlouvy. Informace o výběrovém řízení Zastupitelstvo města neschválilo záměr vykoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č lesní pozemek o výměře 2365 m 2 a p. č. 677/10 lesní pozemek o výměře 2070 m 2 zapsaných na listu vlastnictví 470 pro k. ú. Tušť. Rekonstrukce cest v k.ú. Tušť Paris (PF ČR) Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací rekonstrukce cest podle plánu společných zařízení označených jako C14 a C18 v k. ú. Tušť a schválilo zapůjčení projektové dokumentace k realizaci rekonstrukce cest podle plánu společných zařízení v k. ú. Tušť označené jako C14. Převod části komunikace Zastupitelstvo města schválilo záměr převodu části komunikace na pozemku p. č. 1001/15 ostatní plocha/silnice o výměře m 2 v k. ú. Klikov zapsaná na LV 205 Jihočeského kraje, České Budějovice s právem hospodařit Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice na listu vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí. Rada města Kontrola usnesení Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení k Smlouva o smlouvě budoucí Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (služebnosti) inženýrské sítě kanalizačního sběrače se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje České Budějovice k pozemku p. č v k. ú. Tušť, zřízení bude provedeno bezúplatně. Odboru majetku a investic bylo uloženo předložit starostovi návrh smlouvy k podpisu a ten byl pověřen podpisem smlouvy. Záměr vykoupení pozemků Rada města schválila a doporučila zastupitelstva města schválit záměr vykoupení pozemků p. č. 824/8 ost. plocha/manipulační plocha o výměře 29 m 2 a p. č. 819/2 lesní pozemek o výměře 262 m 2 oba pozemky v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Žádost o pronájem Rada města schválila sazbu 1 Kč za m 2 denně za pronájem části pozemku p. č. 2282/7 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí o výměře 110 m 2 a uložilo odboru majetku a investic uzavřít se žadatelem příslušný smluvní vztah. Rekonstrukce cest Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit souhlas s realizací rekonstrukce cest podle plánu společných zařízení označených jako C14, C18 v k. ú. Tušť a schválilo a doporučilo zastupitelstvu města schválit zapůjčení projektové dokumentace k realizaci rekonstrukce cest podle plánu společných zařízení v k. ú. Tušť označené jako C14. Převod komunikace Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit záměr převodu komunikace na pozemku p. č. 1001/15 ostatní plocha/silnice o výměře m 2 zapsaná na listu vlastnictví 205 Jihočeského kraje České Budějovice s právem hospodařit Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, České Budějovice na listu vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí. Kulturní kalendář Rada města schválila kulturní kalendář na období červenec až září Odboru kultury a cestovního ruchu bylo uloženo předložit návrh daru pro partnerskou obec při příležitosti akce na hranicích. Návrh na udělení odměny Rada města schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí. Rozpočtové změny Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny od čísla 36 do čísla 38. Výběrové řízení Rada města schválila členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení prokázání kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek podaných na stavební práce B. j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí ve složení: Jan Kronika, Mgr. Michal Kouba, Ing. Milan Dušek, Gabriela Vacíková a Bohumil Macho, náhradníci: Adriana Zachová a Dita Pintová. Poptávkové řízení Rada města schválila výzvu k podání nabídky na výkon TDI a koordinátora BOZP při stavebních úpravách požární zbrojnice a seznam firem na výběrové řízení: GPL-INVEST s.r.o., České Budějovice, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s, Praha 5 a STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o, České Budějovice. Dále rada města schvaluje členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek na výkon TDI a koordinátora BOZP při stavebních úpravách požární zbrojnice: Jan Kronika, Mgr. Michal Kouba a Jaroslava Holánková, náhradníci: Ing. Milan Dušek a Josef Šubrt. Provozní doba SBĚRNÉHO DVORA Suchdol nad Lužnicí na adrese Vitorazská 849 (pod hřbitovem): úterý: středa: pátek: sobota: hod hod hod hod. ( hod. přestávka) Ve dnech státního svátku bude zavřeno INFORMACE V pondělí 21. srpna 2017 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Informace na tel. č

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 KONTAKTY NA OSOBY zajišťující výstavbu kanalizačních sběračů v místních částech Tušť, Klikov a Františkov Místní část Tušť Zhotovitel: Metrostav a. s. a VPK Suchý s. r. o., Koželužská 2450/4, Praha 8 Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov Dne 8. a 9. června 2017 proběhla v kulturním domě sbírka ošacení pro Diakonii Broumov. Děkujeme všem, kteří se v našem městě ke sbírce připojili, ať už jako organizátoři, nebo jako dárci. Přiložené fotografie jsou důkazem, kolik materiálu se do diakonie odváželo. Posláním Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti, například poskytnutím ubytovacích služeb nebo jejich pracovní či sociální integrací. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Činnost sociálního družstva a poskytované služby mají celorepublikový charakter, proto spolupracujeme se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi. Kontejnery na oděv v Suchdole V této souvislosti připomínáme, že vedle nárazových sbírek je možnost využít také 6 kontejnerů na textil, rozmístěných po Suchdole. Zeptali jsme se proto Petra Ševčíka, vedoucího odpadového hospodářství, jak společnost TextilEco nakládá s obsahem kontejnerů na textil v Suchdole. Zjistil nám následující informace: Sesbírané oděvy z kontejnerů z celé České republiky putují do třídírny v Boskovicích, kde jsou pečlivě tříděny a kde díky nim našlo pracovní uplatnění téměř 100 lidí převážně se ztíženou možností uplatnit se na trhu práce. Měsíčně zpracujeme 600 až 700 tun oděvů, které by se jinak staly součástí komunálního odpadu. Velká část oblečení se podaří zachránit tak, aby mohlo posloužit svému původnímu účelu a zbývající oblečení, které je příliš poškozené nebo znečištěné se zpracuje pro průmyslové i energetické využití. Část zachráněných oděvů darujeme neziskovým organizacím v České republice pro pomoc potřebným a také je exportujeme do třetích zemí mimo země EU (26 %). Další oděvy (9 %) putují do sítě našich maloobchodů, kde jsou díky nízkým cenám dostupné opravdu pro každého. Ze získaných prostředků podporujeme celou řadu charitativních projektů, všechny je můžete najít na našich webových stránkách Do dnešního dne jsme jim věnovali finanční příspěvky v celkové výši větší než 2,8 milionu korun. Již několik let aktivně spolupracujeme s dětským fondem UNICEF, který pomáhá přežít dětem a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti, ve více než 190 zemích světa. Zajišťuje jim zdravotní péči, výživu a pitnou vodu a samozřejmě i vzdělání a to hlavně v rozvojových zemích a v oblastech zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. V roce 2016 jsme navázali spolupráci s mezinárodní humanitární organizací Lékaři bez hranic, která působí ve zhruba 70 zemích světa, kde poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc, rychlou a odbornou zdravotní péči obětem válečných konfliktů nebo přírodních neštěstí. Jsme také donátorem nadace Sova, která finančními prostředky pomáhá lidem, vzdělání, vědě a zdravotnictví tam, kde je třeba. K dalším podporovaným projektům patří například skupina tělesně postižených muzikantů The Tap Tap, Jedličkův ústav a školy, Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci a další. -dv- Za zhotovitele: Bc. Radek Hojda, tel , Ing. Václav Chmelenský, tel , Místní část Klikov Zhotovitel: Radouňská vodohospodářská společnost, a. s. Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec SYNER VHS Vysočina a.s., Na Hranici 14, Jihlava Za zhotovitele: Pavel Beneš, tel , Pavel Bursa (Husova ulice), tel , Místní část Františkov Zhotovitel: Radouňská vodohospodářská společnost, a. s. Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Za zhotovitele: Věroslav Růžička, tel , Investor: Město Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 9, Suchdol nad Lužnicí Za investora: Mgr. Michal Kouba, tel , , Ing. Milan Dušek, tel , , Rekonstrukce Havlíčkovy ulice Suchdol n. L. Oberpfalzer Tomáš stavbyvedoucí, tel Čechal Petr zástupce firmy, tel

5 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec D Program kina na měsíc červenec 4. úterý h 136 min RYCHLE A ZBĚSILE 8 Akční film. V jedné z nejúspěšnějších filmových sériích všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než automobilové seskoky padákem a průlety aut mezi domy. Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 7. pátek h 115 min MUMIE Mumie versus Tom Cruise. Studio Universal připravilo fanouškům impozantní filmový zápas, ve kterém se střetnou dvě legendy. Hraji: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe. Česká verze. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 120 Kč 11. úterý h 129 min PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack ocitá tváří v tvář bandě pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara. Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Breton Thwaites, David Wehnam a další. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/ pirates-if-the-caribbean-dead-men-tell-no-tales 13. čtvrtek h 90 min AUTA 3 Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz, která by sama chtěla prorazit. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/auta čtvrtek h 90 min HOLKY NA TAHU V odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy. Hrají: Scarlet Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/rock-that-body 25. úterý h 115 min TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ Automechanik Cade má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s nepřítelem Bumblebeem. Jejich společným cílem je záchrana lidstva. Hrají: Antony Hopkins, Mark Wahlberg, Laura Haddock. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 120 Kč transformers-posledni-rytir/ 27. čtvrtek h 120 min SPIDER MAN: HOMECOMING Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May a snaží se vrátit ke svému běžnému životu. Hrají: Tom Holland, Michael Keton, Zendaya. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč https://www.falcon.cz/film/spiderman-3 POZVÁNKA 2. ročník Klikovských slavností se bude konat v sobotu Program a místo konání bude zveřejněno na webu Města Suchdol n. L. a oznámeno plakáty Děkujeme za pochopení OV Klikov 18. úterý h 119 min POBŘEŽNÍ HLÍDKA Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý sval a šlacha. Vídali jsme je rádi, zvlášť ti, kteří se zrovna topili. Pobřežní hlídka se stala fenoménem. Hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach. České titulky. Mládeží do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč Vodáci informují Tradiční Benátská noc s ohňostrojem se koná 8. července 2017 od hodin na vodácké loděnici Hraje Second Service Band

7 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 POZOR! POZOR! POZOR! NENECHTE SI UJÍT!!! Suchdolský divadelní spolek SUD Vás co nejsrdečněji zve na SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2017 O víkendech v červenci 2017 proběhne 10. ročník divadelního festivalu, v němž, jak se dozvíte z přiloženého programu, jsme pro Vás a Vaše děti a vnoučata připravili 3 pohádky, komedii se zpěvy pro dospělé, představení pro celou rodinu a jeden koncert. Určitě přijďte, ručíme Vám za to, že se pobavíte. Pátek 7. července hodin, stan na farní louce Suchdol n. L. Kočovné divadlo Velký vůz: Člověče, nezlob se! Komedie o realitě současných vztahů. Veselé představení pro celou rodinu, které Kočovné divadlo zahraje mmj. i ve Stráži, Velenicích a Borovanech. Sobota 22. července hodin, stan na farní louce Suchdol n. L. Koncert k 10. výročí festivalu Suchdolské divadelní léto Hraje a zpívá divadelní orchestr Cvrčci. Na programu hudba rozličných žánrů, která provázela naše inscenace v uplynulých 10 letech. Těšte se na vystoupení členů souboru!!! Občerstvení zajištěno. Neděle 23. července hodin, stan na farní louce Suchdol n. L. Já to jsem, loutkové divadlo: Kolotoč pohádek Principál Víťa Marčík se svým kouzelným divadélkem představí svět pohádek, který zaručeně pobaví děti i jejich dospělý doprovod Pátek hodin, farská louka Suchdol nad Lužnicí Divadélko na dlani, Mladá Boleslav: J. Vrchlický / P. Matoušek komedie se zpěvy Noc na Karlštejně. Aneb Na hradě je ženská Hra se zpěvy Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně potvrzuje, že zákazy jsou tu hlavně proto, aby se porušovaly. Kdo by neznal nesmrtelnou filmovou adaptaci Zdeňka Podskalského s hvězdným obsazením a legendárními songy. Jeden z nejúspěšnějších amatérských souborů v České republice, který několikrát vystupoval na Jiráskově Hronově, vám předvede, že ochotníci TO umí někdy lépe, než profesionálové. Sobota hodin, stan na farní louce Suchdol n. L. Suchdolský divadelní spolek SUD: crazzy komedie Jak to bylo s Růženkou Obnovená premiéra veleúspěšné crazzy pohádky, v níž se náš soubor rád vyřádí. Neděle hodin, stan na farní louce Suchdol n. L. Studio dell arte, z.s. České Budějovice: Dlouhý, Široký a Bystrozraký Loutková pohádka, ve které si zahrají i diváci. Další z pohádek známého a úspěšného Studia dell arte, které si klade za cíl nejen zahrát dobře známý příběh, ale především nadhledem a humorem pobavit malé diváky a jejich dospělý doprovod. Scénář: S. Kočvarová, S. Malinková Loutky: S. Malinková, S. Kočvarová Hrají a improvizují: S. Kočvarová, S. Malinková TĚŠÍME SE NA VÁS a PŘEJEME SKVĚLOU ZÁBAVU Váš Suchdolský divadelní spolek SUD s podporou Města Suchdol nad Lužnicí, Jihočeského kraje a Jihočeské televize POZOR! POZOR! POZOR! NENECHTE SI UJÍT!!!

9 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Vítání občánků V sobotu dopoledne dne 20. května 2017 se v obřadní síni Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí konalo slavnostní vítání občánků. Celkem 14 dětí, 6 chlapců a 8 holčiček ve dvou etapách přivítal starosta městského úřadu pan Luboš Hešík. V rámci programu vystoupily děti ze Suchdolské mateřské školy a celý obřad zdokumentovala fotografiemi paní Gerlinda Domanská. Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Naše škola se již tradičně zúčastňuje Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tato soutěž se skládá z 5 disciplín a provází ji dlouhodobá a pečlivá příprava. Jsou to: jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti, práce s mapou, pravidla silničního provozu a první pomoc. Žáci naší školy se po vítězství v oblastním kole konaném v Třeboni probojovali do okresního kola v Jindřichově Hradci, kde získali taktéž první místo. To jim zaručilo postup do krajského kola v Českých Budějovicích a zde získali ve velké konkurenci zasloužené 3. místo. Za vzornou reprezentaci naší školy a dlouhodobé úspěchy v této soutěži byla zúčastněným žákům udělena pochvala ředitele školy. Mgr. Anna Brothánková Zleva: Jiří Soudek, Tomáš Soudek, Anna Trsková, Klára Vonešová

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 Mírový běh Mírový běh Paece Run je neobyčejný běh s hořící mírovou pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. Mírový běh Peace Run založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filosof pan Sri Chinmoy, který službě ideálů světové harmonie věnoval většinu svého života. Letošní Mírový běh startoval v Evropě 26. března 2017 na pobřeží Irska, hranice naší republiky překročil 8. června v Přední Výtoni u Lipna a do našeho města Suchdol nad Lužnicí zavítal v pondělí 12. června v poledních hodinách, běžci pokračovali na Rapšach, Novou Bystřici, Telč, Třebíč, Brno a další města a 20. června pokračuje na Slovensko. Žáci 4. A pod vedením třídního učitele Mgr. F. Maxy čekali na štafetu u přejezdu od Hrdlořez a doprovodili konvoj k městskému úřadu, kde se postupně připojovali i další žáci, tentokráte ze 3. B společně s paní učitelkou Budíkovou, vše za doprovodu Policie ČR z oddělení ze Suchdola. Štafeta pokračovala kolem autobusového nádraží povzbuzovaná žáky 8. ročníku na školní parkoviště, kde na ně již čekaly děti ze školní družiny. Poté štafetu převzal ředitel školy a špalírem žáků 6. a 7. ročníku donesl pochodeň v doprovodu běžců na vlajkami vyzdobené školní hřiště, kde jsme se poté všichni shromáždili. Následovalo přivítání starosty města Suchdola nad Lužnicí pana Luboše Hešíka, místostarosty pana Jana Kroniky, tajemníka města pana Mgr. Petra Vrchoty, rodičů, žáků a všech běžců Mírového běhu. Po projevu ředitele školy následoval krátký program, taneční vystoupení žákyň pod vedením M. Dvořákové, písnička žáků 3. B, básničky od žáků 4. A ročníku. Poté následoval zábavný program běžců Mírového běhu, předávání pochodně každému účastníkovi, oběh kolem jednotlivých kontinentů na hřišti (symbolizovaly prapory s kontinenty). V závěru pozdravil přítomné starosta města, předal běžcům plaketu Města Suchdol nad Lužnicí a od vedení školy dostali poslové míru symbolickou keramiku z Klikova. Vedení města a školy pak dostalo na oplátku děkovný list s podpisy všech běžců. Po obědě ve školní jídelně štafeta, doprovázená žáky 6. a 7. ročníku, pokračovala ještě Palackého ulicí směrem k hlavní silnici, kde jsme se s běžci rozloučili a popřáli jim do dalších kilometrů hodně sil a pěkného počasí na cestě po ostatních městech naší vlasti. Každý se může ke štafetě připojit, vložit do pochodně svou dobrou vůli a poslat ji dál do celého světa, což žáci naší školy v tento den také provedli. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění této akce. Mgr. L. Ondřich

11 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Den se StiBusem V pátek 26. května bylo uspořádáno naučně zábavné dopoledne Den se StiBusem. Akce byla odměnou pro děti, které se na počátku roku zúčastnily výtvarné soutěže Se StiBusem na cestách. Od loňského září byl vydán firemní dvouměsíčník s názvem StiBus magazín. V jednom z čísel vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti, ve které jednotlivci i celé školní třídy zasílali obrázky autobusu StiBus. Obrázků přišly desítky kusů, a tak se rozhodlo neodměňovat jednotlivce, ale uspořádat pro všechny zúčastněné děti zábavné dopoledne. Na Den se StiBusem přijelo téměř 150 dětí z pěti škol z Českých Budějovic, Trhových Svinů, Suchdola nad Lužnicí a Horní Stropnice. Akce se konala v areálu autocvičiště v Českých Budějovicích a jejími významnými partnery byly ÚAMK a Besip. Díky nim si děti prověřily svoje znalosti o bezpečnosti v dopravě formou testů a zajezdily si šlapacími autíčky na dopravním hřišti. Pro děti byly připraveny i výtvarné aktivity jako korálkování, zdobení sádrových figurek, skládání origami a také přes metr a půl dlouhý model autobusu z krabic, při jehož sestavování bylo nutno zapojit šikovnost a důvtip. Zaručeně největší úspěch ale sklidily projížďky autobusem a možnost vyzkoušet si v praxi některé řidičské dovednosti. Děti si zkoušely například otvírání dveří, s radostí otestovaly klakson nebo zjistily, jak vypadá motor. Této akce se zúčastnily dvě třídy třeťáčků a pevně doufáme, že toto nebylo poslední dobrodružství, které nám společnost StiBus dopřála. Mgr. A. Segizbaeva Hokejbal proti drogám rok 2017 Hráči a hráčky naší školy se i v letošním roce zúčastnili turnaje v hokejbalu. Nejprve jsme 26. dubna 2017 vyhráli okresní kolo v Jindřichově Hradci. Poté jsme 18. května vyhráli i krajské kolo, které se opět konalo v J. Hradci a postoupili jsme do republikového finále, které se tentokráte uskutečnilo 25. května v Praze. Do republikového kola přijelo celkem 6 týmů z republiky. Kladno, Choceň, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem a Suchdol nad Lužnicí. Samá zvučná jména s hokejovým zázemím. Do Prahy jsme vyrazili v časných ranních hodinách zvláštním malým autobusem pro 16 osob. Po malém zdržení jsme nastoupili k prvnímu zápasu. V naší skupině jsme prohráli s Ústím 0:3, Pardubice nás těsně porazily 1:2, Hradec Králové nám nasázel 4 branky, s Chocní jsme remizovali a smolně prohráli až po samostatných nájezdech, a tím jsme přišli o možnost bojovat mezi čtyřmi nejlepšími celky. Hrálo se 2 x 6 minut čistého času, někteří hráči téměř nestřídali (bylo nás pouze 10), jednotlivé zápasy nás stály hodně sil. V závěrečném utkání, které se hrálo 2 x 8 minut, jsme porazili Kladno 1:0 a obsadili tak celkově 5. místo v republice. Je to obrovský úspěch, protože v našem družstvu jsme měli na soupisce dokonce 2 starší žákyně a dva žáky z 5. ročníku. Naši školu reprezentovali: Lukáš Apfeltaher, Jakub Laurinc, Tomáš Sládek, Alexandr Lexa, Martina Landová, Aneta Jiráčková, Pavel Šlachta, Jan Pavlík a Oliver Dráb. Každý účastník obdržel medaili, naše škola získala pohár za nejslušnější tým. Okresního kola se zúčastnil i Jakub Kamenišťak, do dalších bojů již nezasáhl. Děkuji všem hráčkám a hráčům za vzornou reprezentaci naší školy a města Suchdol nad Lužnicí na celostátní úrovni a gratuluji k úspěchu. Mgr. Ladislav Ondřich, ředitel školy

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 Projekt Cyklista Projektové vyučování je nedílnou součástí výuky na prvním stupni. Ve druhém ročníku se takto vyučuje dopravní výchova, konktrétně téma Cyklista. Tento den přijeli žáci druhých tříd do školy na kole, protože je čekala jízda zručnosti. Ale vše začalo teorií. Nejdříve žáci zhlédli interaktivní program Škola hrou, který je zaměřen nejen na cyklisty a bezpečnost silničního provozu, ale i na ostatní účastníky dopravy. Po získání informací z interaktivního programu pracovali druháci s pracovními listy, které obsahovaly otázky o vybavení kola, cyklisty, dopravních situacích a značkách. Po svačině následovala jízda zručnosti na školním dvoře. Slalomová dráha, průjezd vyznačeným úsekem, podjezd pod tyčí, houpačka. To vše museli mladí cyklisté zvládnout. Ne všem se dařilo! Ale nakonec trasu úspěšně absolvovali všichni. Po obědě projekt pokračoval vyhodnocením nejlepších a nejzručnějších cyklistů. Poté všichni malovali svá kola. Zdařilé výtvory byly vystaveny na nástěnky. Projekt Cyklista byl tímto u konce. Každý si mohl tento den ověřit, jak ovládá své kolo, zda dobře nebo špatně. Určitě je co zlepšovat! R. Dušková, V. Wipplingerová Terčový závod na I. stupni Oslava Mezinárodního dne dětí proběhla na I. stupni v podobě terčového závodu. Ten se uskutečnil v oblasti chatového tábora u řeky Lužnice. Trasa vedla právě odtud, podél řeky, téměř až k mostu v Tušti. Trasu a jednotlivé terče předem připravili žáci IV. A společně s panem učitelem Maxou. Startovala tří až pětičlenná družstva. Odpovědi děti zaznamenávaly do karty, kterou obdržely na startu. Než došlo na všechny, mohly se děti bavit hraním her nebo opékáním špekáčků na ohni. Poté, co se všichni vrátili do cíle, došlo na vyhlášení výsledků a předání odměn. Hlasitým hurá byl zakončen terčový závod, který hodnotíme jako vydařený. Pak ještě úklid, uhašení ohniště a rychle zpátky do školy! Učitelé I. stupně Poslední výlet 9. A V polovině června se třída 9. A vydala na svůj poslední výlet. Volba padla tentokrát na středisko kraje Vysočina na Jihlavu. Cesta vlakem byla sice delší, ale příjemná. Také počasí nám přálo. Prohlédli jsme si Masarykovo náměstí s kostelem sv. Ignáce, radnicí i kašnou. Je jen škoda, že celkový vzhled náměstí kazí moderní stavba obchodního střediska. Poté jsme se vydali do jihlavského podzemí, které je dlouhé asi 25 km a je po znojemském podzemí druhým nejrozsáhlejším systémem podzemních chodeb v České republice. Nachází se pod celým městem a pod většinou městských památek. Z podzemí jsme se přesunuli naopak do výšky, vystoupali jsme na věž Brány Matky Boží a prohlédli si Jihlavu z ptačí perspektivy, což byl vzhledem k pěkné viditelnosti úžasný zážitek. A pak už následovala návštěva místní vyhlášené zoologické zahrady v malebném údolí řeky Jihlávky. Mohli jsme se ocitnout v pěti různých kontinentech, prohlédnout si 200 druhů různých exotických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením. Viděli jsme zajímavé expozice africkou vesnici Matongo, asijský parčík Hokkaido, pavilon šelem, Australskou farmu, Africkou savanu a mnohé další. Ač deváťáci, každý si zde našel, co ho zajímalo, a všem se poslední společný výlet líbil. Třídní učitelka I. Mráčková

13 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 Exkurze Lidice, Terezín Dne 16. června 2017 jsme s žáky 8. a 9. třídy navštívili dvě místa, která jsou úzce spojena s hrůzami z dob druhé světové války. První zastávkou našeho putování byly Lidice, vesnice, která byla po spáchání atentátu na R. Heydricha v roce 1942 na základě pár nepodložených domněnek vypálena. Na místě bývalé vesnice je dnes vybudováno pietní území s muzeem a vzdělávacím centrem, kde jsme naši prohlídku areálu zahájili. Poté jsme se s paní průvodkyní vydali do samotných Lidic. Cesta nás dovedla např. na bývalý Horákův statek, kde bylo zastřeleno 173 lidických mužů, k jejich hromadnému hrobu nebo k půdorysu původního kostela i školy. Naše procházka končila u sousoší lidických dětí, které je vnímáno zároveň jako Pomník dětským obětem války. Na závěr jsme se prošli i růžovým sadem, který byl vybudován na místě mezi bývalými a dnešními Lidicemi. V současné době sad obsahuje více jak 24 tisíc keřů, přičemž největší růže mají symbolizovat lidické muže, menší růže lidické ženy a nejmenší růže lidické děti. Naše putování dále pokračovalo do pevnostního města vybudovaného na podnět syna Marie Terezie, tedy do Terezína, kde jsme navštívili Malou pevnost. Během komentované prohlídky jsme byli seznámeni Svátek dětí aneb malí indiáni u Lužnice Odpoledne 1. června se děti ze všech tříd suchdolské mateřské školy v doprovodu rodičů vydaly na Indiánskou stezku kolem řeky Lužnice. Hned na jejím počátku v indiánské vesnici je čekalo navlékání opravdových indiánských náhrdelníků. Na dalších stanovištích přibližovaly po provaze polínka na oheň, bubnovaly vzkazy do vedlejší indiánské vesnice, házely barevnými kamínky na terč, skládaly obrázky zvířat, se zavřenýma očima chodily po provazové stezce a chytaly divoké koně do lasa. V cíli Indiánské stezky čekaly děti tradiční koblížky, které jim věnovala místní pekárna, na ohýnku si opekly buřty a koupily si zmrzlinu pana Jana Čechala. Děkujeme za sponzorskou podporu Ing. Josefu Soudkovi a Boženě Tlačilové, panu Karlu Trskovi za vzorné udržování indiánského ohně. Také děkujeme rodičům, že s námi a dětmi oslavili Den dětí. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí, Bc. Lenka Peterková s historií pevnosti. Dozvěděli jsme se, za jakým účelem byla pevnost původně postavena a k čemu pak sloužila během druhé světové války. Kromě míst určených pro vězněné jsme měli možnost nahlédnout i do té části objektu, kde za druhé světové války žili dozorci se svými rodinami. I přes neveselou tematiku celé exkurze jsme si den nabitý historickými událostmi užili a doufáme, že nás připomenutí ne tak dávné historie donutí k tomu, abychom se zamysleli nad našimi životními hodnotami. Za pedagogický doprovod Mgr. Šárka Dibďáková Den matek Den matek, tradiční akce druhých tříd, se uskutečnila dne 11. května 2017 v místním kině. Druháci pozvali na tuto akci nejen své maminky, ale i další rodinné příslušníky. Program začal v hod. a byl složen z recitačního pásma, zpěvu, hry na hudební nástroj, tance a také bojového umění. Děti se snažily, aby jejich výkony byly co nejlepší, a dávaly si na svém vystoupení záležet. Poslední bodem programu bylo překvapení v podobě písně Máma od skupiny Lunetic a promítání fotek všech maminek druháků. Krásný závěr a snad i celý program udělal maminkám, ale i ostatním, radost. Poděkování patří paní R. Rohrbachové, panu M. Baštýřovi a panu L. Duškovi za ochotnou spolupráci a pomoc na této akci. Třídní učitelky: R. Dušková, V. Wipplingerová

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 Kino plné malých umělců ze školky Maminky, tatínkové a desítky dalších diváků se ve čtvrtek 6. června sešli v místním kině a obdivovali šikovné děti z naší mateřské školy. Dvojnásobné vítězky rapšašského Zikmundobraní z kroužku Veselých tanečků předvedly úspěšné choreografie orientálních tanců pod vedením paní učitelky Ireny Hovorkové. Paní učitelka Eva Šejvlová naučila děti hrát na různé netradiční rytmické nástroje a zobcové flétničky, jimiž doprovodily svůj zpěv. Zazpívaly a zahrály zcela zaplněnému hledišti několik dětských melodií. Předškoláci ze třídy Motýlků zatančili dětskou zumbičku a zahráli rockovou pohádku: Jak se zahřívají princezny, při níž zazněly autorské skladby z dílny paní učitelky Terezy Macháčkové. Budoucí prvňáčci ze třídy Včeliček zatančili a zazpívali dětské písničky a předvedli šmoulí příběh plný cvičení s modrými míči a třásněmi pod vedením učitelek Lenky Peterkové a Jany Nestávalové. Odměnou všem účinkujícím a pedagogům byl dlouhý potlesk a následná slovní pochvala od rodičů. Mateřská škola děkuje paní Renatě Rohrbachové za vstřícnou spolupráci, cvičitelce Petře Jabůrkové za vedení zumby a vydatnou pomoc při organizaci celého odpoledne. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí, Bc. Lenka Peterková Memoriál JUDr. F. Bušty Dne se konal 2. ročník Memoriálu F. Bušty v Klikově. Pořadatelem akce je TJ Blesk Klikov z. s. za velké podpory mnoha partnerů. Jedná se o cyklistické závody základních a mateřských škol. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 163 soutěžících. ZŠ T. G. Masaryka obhájila v konkurenci pěti základních škol opět 1. místo a získala tak pro naši školu šek v hodnotě Kč. Děkujeme zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy. Jmenovitě: R. Matej, M. Šlápota, L. Spurný, K. Vonešová, L. Miková, D. Šefčík, M. Šubrtová, E. Šťastná, L. Březinová, J. Laurinc, P. Šlachta, L. Apfelthaler, L. Klimentová, M. Kocanda, M. Landová, K. Korčáková, V. Hanusová, E. Brothánková. Mgr. L. Ondřich, Mgr. A. Brothánková

15 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ ročník Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty Cyklista otužuje a zušlechťuje své tělo, neustále uváděné do přirozeného pohybu. Také rád čte, klade si otázky, hloubá. Touží po poznání. Vzdělává se. Pilně pracuje na pokroku svých schopností a rozšíření vědomostí. To není jen tělo, co má růst a vzmáhat se, ale též lidský duch. Nejde jen o krásu těla a ducha, ale o naději ve smysluplné naplnění lidského údělu. Jde o vytrvalost a odvahu. O radost a povznesení. Takovým člověkem byl i JUDr. Ferdinand Bušta ( ). Vzpomínku na něj a jeho odkazu jsme věnovali pátek v Autokempu U Pískovny pana Čechala, kde se konal 2.ročník Memoriálu spojeného právě s jeho jménem, cyklistický závod, který se jede zároveň jako soutěž škol. Nádherné prostředí, krásné počasí, odhodlání všech závodníků podat co nejlepší výkony dělalo radost nejen nám pořadatelům z TJ BLESK KLIKOV, ale i partnerům této akce. Společně se nám podařilo udělat dětem jeden nádherný den, který měl navíc smysl v tom, co bylo naším cílem, a to dopřát dětem co nejvíce pohybu. Poděkováním nám, ale hlavně partnerům Memoriálu, byla spokojenost skoro všech 163 účastníků ve věku od 2 do 15 roků. Výsledky 2. ročníku Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty, závodu v cyklistice a soutěže škol Závodu se zúčastnilo celkem 163 závodníků, z toho 74 dětí ve věku od 2 do 6 roků a 89 žáků 6. až 9. tříd. A jak jednotlivé závody dopadly : Soutěž škol Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty 1. místo a hlavní cenu, a to putovní pohár JUDr. Ferdinanda Bušty, dres pro vítěznou školu, předplatné Jindřichohradeckého deníku na jeden rok a šek v hodnotě Kč obhájila ZŠ ze Suchdola nad Lužnicí 2. místo ZŠ z Lomnice nad Lužnicí - šek v hodnotě Kč 3. místo 1. ZŠ z J.Hradce - šek v hodnotě Kč Jednotlivé kategorie : třídy (4,7 km) dívky O pohár společnoosti EATON 1. místo: Častová Vendula - J.Hradec 2. místo: Kroutilová Štěpánka - Lomnice 3. místo: Egertová Klára - Lomnice třídy (4,7 km) kluci O pohár města Suchdol nad Lužnicí 1. místo: Prášek Martin - Lomnice 2. místo: Michálek Šimon - K.Řečice 3. místo: Adam Vojtěch - Rapšach PRVNÍ ROK AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY Tak jsme úspěšně dokončily první rok Akademie umění a kultury Třeboň (výtvarný obor) a musíme poděkovat naší lektorce p. Pavlíně Řeřichové za trpělivost a krásné chvilky strávené při vyučování a našich výtvorech. Také děkujeme VŠEM, kdo se podíleli na tom, abychom se mohly VZDĚLÁVÁNÍ III.VĚKU účastnit. No a na rozloučenou nám připravil p. Luboš Dušek s manželkou Renatou výborné pohoštění před VINOTÉKOU i s obsluhou. A my už se těšíme, až začneme po prázdninách už třetí semestr plný bohatých a pro nás rozvíjejících nápadů. Věrka, Jarka, Linda, Katka, Boženka a Maruška třídy (6,3 km) dívky O pohár Jihočeského cyklistického svazu 1. místo: Vonešová Klára - Suchdol 2. místo: Šamanová Natálie - J.Hradec 3. místo: Korčáková Klára - Suchdol 8. 9.třídy (6,3 km) kluci O pohár společnosti Kooperativa 1. místo: Michálek Filip - K.Řečice 2. místo: Apfelthaler Lukáš Suchdol 3. místo: Prágr David - K.Řečice Odrážedla ( ) O pohár společnosti ROTTEX a obce Rapšach 1. místo: Ježek Václav - Suchdol 2. místo: Kolář Matěj - Rapšach 3. místo: Žecová Emma - Suchdol Dětská kola - Mini ( ) O pohár společnosti PODA 1. místo: Švec Matěj - Rapšach 2. místo: Vaňátková Adéla - Rapšach 3. místo: Kratochvíl Karel - Rapšach Dětská Kola ( ) O pohár obce Halámky a společnosti MAGNA 1. místo: Blafka Daniel - Suchdol 2. místo: Ferencová Tereza - Suchdol 3. místo: Urbanová Adéla - Suchdol Programem nás provázela Jana Křížová, nejmenší děti bavila dvojice hereček, paní Ivanka Zemanová a Věra Svobodová a své umění na kolech předvedl Vlasta Čiháček se svojí dcerou. Velké poděkování patří všem pořadatelům, majitelům kempu, kteří nám vytvořili téměř domácí prostředí. Organizátoři Memoriálu vyjadřují vděčnost sponzorům a partnerům, díky nimž bylo možno připravit dětem zázemí, občerstvení, poháry, medaile a diplomy: Město Suchdol nad Luž., rodina JUDr.Ferdinanda Bušty, Advokáti Nedelka a Kubáč, pojišťovna Kooperativa, firma EATON, MAGNA, PODA, ROTTEX pana Rotta, Jihočeský svaz cyklistiky, Česká unie sportu, obce Rapšach a Halámky, Svazek obcí Vitorazsko, Jindřichohradecký deník, Tiskárna Klikov pana Stříbrského, paní Šmejkalová a pan Plechatý ze Zajíce, MUDr. Tesař, Vinotéka Suchdol pana Duška, Policie ČR, Klub přátel Blesku a TJ Blesk Klikov.

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 Mladí rybáři v Suchdole nad Lužnicí rozšířili členskou základnu V sobotu se v ranních hodinách na návesním rybníku v Hrdlořezích rozlosoval tradiční rybářský závod dětí do 15 let. Pořádající organizaci ČRS v Suchdole nad Lužnicí se do závodu přihlásil rekordní počet mladých rybářů, kteří ve dvou kategoriích půlhektarový rybníček obsadili téměř do posledního místa, kdy ze 40 možných startovních pozic bylo obsazeno 34. Shodně 17 mladších a 17 starších lovců bojovalo v přátelském duchu a za velmi příznivého počasí nejen o poháry a další atraktivní ceny, které hlavně díky Městu Suchdol nad Lužnicí a dalším sponzorům mohl místní rybářský spolek připravit, ale hlavně o pěkné zážitky u vody, mezi ostatními kamarády. Po celou dobu závodu bylo pro děti připraveno bezplatné občerstvení a za dozoru rozhodčích, kterými letos byli členové motoklubu Suchdol Riders, bylo po dvou kolech, kdy to druhé bylo díky počasí doslova horké, rozhodnuto. Děti chytaly především kapry, amury a plevelné rybky. Ve starší kategorii obsadil 1. místo Roman Matějka, 2. místo Tomáš Ježek a 3. místo Petr Werner. Kategorii mladších (do 10let) vyhrál Matyáš Ježek, druhý byl Jakub Vrchota a bronzový štítek na poháru získal Richard Vladyka. Největší rybou závodu byl kapr o délce 55cm, kterého ulovil Jakub Vrchota. Ceny předal společně s organizátory místostarosta obce Suchdol nad Lužnicí p. Jan Kronika, kterému patřila i letošní závěrečná řeč. Před rozchodem domů absolvovali všichni závodníci a pořadatelé hromadné foto, po kterém se na rybník vrátil jeho každodenní klid. Věříme, že se dětem závody líbily a že ceny, které dostal nakonec každý, byly až tím posledním důvodem k účasti Předcházející akcí dětských rybářských závodů bylo slavnostní ukončení rybářského kroužku Na háčku. Na podzim roku 2016 se vedoucím Davidovi Hrbkovi a Petru Klímovi hlásilo 11 nových žadatelů o získání prvního rybářského lístku. Děti se scházely dle možností, vyjma prázdnin a svátků, pravidelně každý sudý týden v pátek, na zvelebené a nově vybavené klubovně organizace. Učily se teoretickým i praktickým znalostem nutnýmh nejen ke vstupu do řad suchdolských rybářů, ale i k poznání života vodního prostředí a všeho ostatního kolem něj. Vázání háčků, určování druhů a popis ryb, znalost etiky a rybářského řádu, metody lovu ryb, ale i problematika moderního rybaření, o tom všem i mnohém jiném byly děti informovány. Závěrečným absolvováním testu teoretických znalostí a poznáním 10 druhů sladkovodních ryb tak v sobotu 20. května nebylo pochyb o tom, že po půlročním snažení řady členské základny rozšířilo 7 chlapců a 3 děvčata. Dva členové absolvovali kroužek zájmově druhým rokem, jedna dívka kroužek v průběhu ukončila. Za účasti rodičů, členů výboru a starosty města Suchdol nad Lužnicí p. Luboše Hešíka bylo všech 10 vstupujících členů řádně pasováno na rybáře. U kádě s kapříkem a ferulí v ruce, se úkolu zhostil předseda organizace p. Ladislav Michalík. Následovalo příjemné posezení u grilu a rozloučení s novými vyznavači Petrova cechu. Tato vzniklá tradice bude snad prodloužena i příštím kroužkem. Petrův ZDAR!

17 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 17 Vzpomínka na válečné oběti v Hrdlořezích Tento článek vznikl tak trochu na objednávku. Dne 2. září 2017 proběhne setkání rodáků a přátel Hrdlořez. Historicky první setkání této suchdolské místní části se konalo před pěti lety ( ). V Suchdolském zpravodaji 10/2012 (na si můžeme připomenout, jak akce vypadala. Účastníci (více než 300 lidí) se věnovali vzpomínkám i zábavě během krásného slunečného sobotního dne na hrdlořezském fotbalovém hřišti. Na setkání rodáků se připomínaly také oběti světových válek. Na pomníku v Hrdlořezích čteme tento nápis: PRO SVOBODU UMUČENI: FRANT. BAJERLING LADISLAV CÍSAŘ NAR NAR UMUČEN ZASTŘELEN V MATHAUSENU V LUBECH U KLATOV SE VZPOMÍNKOU VĚNUJÍ SOUDRUZI K S Č Pomník obětem světových válek v Hrdlořezích (2017) Foto: Daniel Veith Ladislav Císař ( ). Archiv Františka Jeřábka Kdo vlastně byli tito dva muži, jejichž jména mají v Hrdlořezští denně na očích? S odchodem generace vrstevníků se vzpomínky na ně vytrácejí z živé paměti. Byl to malý slib, připomenout blíže osudy těchto lidí na příštím srazu rodáků v Hrdlořezích. O Františkovi Bayerlingovi se z kroniky dozvídáme alespoň následující: František Bayerling, naroz. 1. října 1908 v Hrdlořezích, [...] patřil do skupiny komunistického odboje, ale na Slovensku ve Zvolenu, kde pracoval ve škodovce a tam pro sabotáž zatčen. Po potlačení SNP ho převezli do koncentračního tábora Mauthausen, kde 7. [!] března 1945 zahynul. (kniha IV, s. 60; srv. kniha III, s. 120). Na jméno Ladislava Císaře jsme se zeptali pamětníka, pana Františka Jeřábka (nar. 1935). Ačkoli Láďu osobně nepoznal, je pan Jeřábek dnes jeho nejbližší žijící příbuzný; oženil se totiž s Jaroslavou Císařovou, sestrou popraveného. Pan Jeřábek je rodák z Pošumaví (obec Lipovice, okr. Prachatice), ale v Hrdlořezích bydlel od roku Jmenovaný je vyučený strojní zámečník, a mimochodem také poslední předseda místního národního výboru v Hrdlořezích ( ) před sloučením Adensamovo holičství s aktéry případu (Suchdol nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 10). Archiv Františka Jeřábka obce se Suchdolem nad Lužnicí. Většinu života bydlel ve stejné chalupě (Hrdlořezy 59), ze které 2. června 1942 gestapo dvacetiletého Láďu odvleklo. Na této chalupě se říkalo U Barušky, neboť matka popraveného se jmenovala Barbora Císařová (nar v Hrdlořezích); jeho otec zemřel v následujícím roce Ladislav Císař se narodil 26. února 1922 v Hrdlořezích, měl čtyři sourozence. V době nacistického teroru tento mladík ještě bydlel u rodičů v Hrdlořezích a pracoval jako holičský pomocník u Františka Adensama v sousedním Suchdole (dnešní náměstí T. G. Masaryka 10). O suchdolských holičích, jak se události říká, se rozepisuje obecní kronika: Za války bylo mnoho nacistů, kteří podávali tajné zprávy o lidech a pídili se po všem, co se kde událo a hlavně, kdo něco proti Hitlerovu režimu podnikal nebo jen řekl. Často přijelo do obce černé auto se známou značkou tajné státní policie (lidově gestapa). Tu hned nastal shon a dotazy, kam jeli, kde zastavili, koho vyslýchali na četnické stanici atd. Tak bylo zatčeno a vyslýcháno mnoho lidí, někteří po čase propuštěni, jiní ale odsouzeni do těžkého žaláře a konečně mnozí též na smrt. Mnoho vězněných však nesneslo útrap koncentračního tábora a zahynulo tam buď na nějakou nemoc, nebo prostě hladem, vysílením, útrapami. [...] Po heydrichiádě zatčeni byli v Suchdole tři mladí lidé z docela nepatrné příčiny. V tomto roce byli zaměstnáni u holiče Františka Odensama [!] v Suchdole na náměstí čtyři dělníci: Jan Heřman ze Suchdola, starý 21 let, Rudolf Šebesta ze Suchdola, starý 19 let, Miloslav [správě Ladislav DV] Císař z Hrdlořez, asi 20 let a Karel Fuchs ze Suchdola, jehož rodiče byli u Němců a tento Karel samozřejmě s nacisty sympatisoval. Karel Fuchs měl bratra Josefa, který před nedávnem padl na frontě jako německý voják. Když o tom přišla zpráva do Suchdola, naříkal a plakal Karel Fuchs v dílně u Františka Odensama. Jeho spolupracující mu zcela správně poznamenali, že si to má považovat za čest, když mohl obětovat život pro říši a vůdce. (Tak se totiž tehdy všeobecně mluvilo.) Samozřejmě že ho nikterak nelitovali a každý uvědomělý Čech byl by řekl, že se mu dobře stalo. Když se dal k nacistům a tito válku vyvolali, musí nésti následky, případně dát život. Když pak dne byl v huti (tj. v bývalé sklárně) tzv. apel SA manů, který řídil Jos[ef] Bělina, tajemník NSDAP, přišel tam též SA man Fr[antišek] Müller s matkou Karla Fuchse a žalovali Bělinovi, jako by výše jmenovaní se byli K. Fuchsovi posmívali. Bělina věc oznámil okamžitě gestapu do Českých Budějovic. Hned následujícího dne o půl páté hodině ráno byli všichni tři hoši zatčeni a odvezeni do Českých Budějovic. Odtud po výslechu převezeni do Lub u Klatov, kdež byli hned popraveni. U rodin těchto popravených vykonány též domovní prohlídky, jako u lidí podezřelých, resp. nebezpečných říši. pokračování na str. 18

18 18 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 Vzpomínka na válečné oběti v Hrdlořezích (pokračování ze str. 17) Tak utraceny tři životy nevinných lidí, jen proto, že si dovolili říci trochu pravdy. (kniha II, , s ). Jména popravených suchdolských holičů, Ladislava Císaře (narozen v Hrdlořezích), Jana Heřmana ( v Suchdole) a Rudolfa Šebesty ( v Suchdole) se v kronice připomenou vícekrát (kniha III, s ; kniha IV, s. 64). Vraťme se ale k panu Jeřábkovi, který si z vyprávění pamatuje jeden detail: Když nacisti u Císařů dělali domovní prohlídku, otevřeli skříň, kde visely svatební šaty. Sestra Emila se totiž měla vdávat (mimochodem, vzala si později M. Klímu, což byla rodina perzekvovaná za komunismu, ve zpravodaji 2/2015 vyšla krátká vzpomínka na rodinu Klímovu). Gestapák se prý nad svatebními šaty ironicky pousmál, a skříň zavřel. Ovšem za těmi šaty by našel nelegální pušku Pan Jeřábek nám ukazuje několik písemností, které má uchované na památku: poválečnou brožuru s názvem Sjezd Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu z Pošumaví v Klatovech července Je tam dlouhý seznam jmen osob, které v době heydrichiády položily za Československou republiku své životy na střelnici ve Spáleném lese u Klatov, mezi nimi dne v 19:20 zmínění tři chlapci. Jiný dokument ukazuje, že Ladislav Císař získal in memoriam v roce 1947 osvědčení účastníka národního boje za osvobození a status československého politického vězně. Mementem je dodnes mrazivé oznámení gestapa: Stanným soudem v Praze byli odsouzeni rozsudkem ze dne 2. června 1942 k smrti: ( ) Jan Heřman, holičský pomocník, narozen , bytem Suchdol 203, Rudolf Šebesta, holičský učeň, narozen , bytem Suchdol 348; Ladislav Císař, holičský pomocník, narozen , bytem Hrdlořezy 59. Jmenovaní schvalovali atentát na SS-Obergruppenführer Heydrich a nabádali k podpoře pachatelů. Rozsudek vykonán zastřelením. Jejich jmění bylo zabaveno. Geheime Staatspolizei. Vedle hrdlořezského pomníku najdeme Ladislava Císaře spolu se jmény Jana Heřmana a Rudolfa Šebesty na pamětní desce na průčelí Oznámení gestapa o rozsudku smrti. Foto Vladimír Kos (SOkA Č. Budějovice) radnice v Suchdole a také na seznamu popravených na památníku obětí heydrichiády ve Spáleném lese nedaleko Lub u Klatov. Nevíme ani, kde vlastně skončilo tělo popraveného. Uvidíme, zda se více dozví Mgr. Lukáš Kopecký, historik a učitel v Klatovech, který zpracovává osudy 73 popravených ze Spáleného lesa. Daniel Veith PS. Letos se uctění památky popravených koná ve Spáleném lese v Lubech u Klatov ve čtvrtek od 10:30 h. Za město Suchdol byli pozváni starosta Luboš Hešík, místostarosta Jan Kronika a pan František Jeřábek. V Klatovech bude možné navštívit při společné prohlídce výstavu Spálený les 1942 (v bývalé vězeňské kapli Okresního soudu), výstavu Atentát: 75. výročí atentátu na Heydricha (Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech) a zádušní mši svatou za popravené ve Spáleném lese (arciděkanský kostel Narození Panny Marie v Klatovech). Den dětí 28. května 2017

19 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 19 Z FARNOSTI Milí přátelé, dovolte mi, abych Vás pozdravil v tomto prázdninovém čase. Nacházíme se na začátku léta a mnozí plánují dovolené, většina z nás se budeme snažit užít si alespoň pár klidných a pohodových chvil. Mnohdy to ale dopadá tak, že se člověk vrátí z dovolené a potřeboval by hned další, aby si mohl odpočinout po té honbě za zážitky a požitky, které s sebou často přináší i spoustu stresových situací, v něž se může dovolená proměnit. Někdy se honíme za štěstím tak urputně, že pak ztrácíme sílu k tomu být prostě spokojení a dosažené štěstí si vychutnat. Rád bych se s Vám proto na tomto místě podělil o Desatero každodennosti papeže Jana XXIII., který pocházel ze severní Itálie a byl papežem v poloviné minulého století. Byl znám svým smyslem pro humor a velkou srdečností ke všem lidem. Třeba někomu toto Desatero každodennosti pomůže nejenom přežít léto, ale také ho krásně a spokojeně prožít. Každý níže uvedený bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či jeden měsíc Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní Přeji Vám všem pokoj a dobro P. Tomáš Vyhnálek, kněz 1. JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA. 2. JEN PRO DNEŠEK SI DÁM VELMI ZÁLEŽET NA SVÉM VYSTUPOVÁNÍ OBLÉKNU SE STŘÍDMĚ, NEBUDU ZVYŠOVAT HLAS, BUDU SE CHOVAT ZDVOŘILE, NIKOHO NEBUDU KRITIZOVAT, ANI SI NEBUDU MYSLET, ŽE MÁM OPRAVOVAT ČI POLEPŠOVAT NĚKOHO KROMĚ SEBE SAMÉHO. 3. JEN PRO DNEŠEK BUDU ŠŤASTNÝ Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ. 4. JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH SI MYSLEL, ŽE SE VŠECHNY OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBÍ MÝM PŘÁNÍM. 5. JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI DESET MINUT ZE SVÉHO ČASU DOBRÉMU ČTENÍ. JAKO JE POTRAVA NEVYHNUTELNÁ PRO ŽIVOT TĚLA, TAK JE DOBRÉ ČTENÍ POTŘEBNÉ PRO ŽIVOT DUŠE. 6. JEN PRO DNEŠEK UDĚLÁM DOBRÝ SKUTEK A NIKOMU O TOM NEŘEKNU. 7. JEN PRO DNEŠEK UDĚLÁM NĚCO, DO ČEHO SE MI NECHCE. KDYBYCH SE CÍTIL NĚČÍM DOTKNUTÝ, UDĚLÁM VŠECKO PRO TO, ABY TO NIKDO NEPOZNAL. 8. JEN PRO DNEŠEK SI UDĚLÁM PROGRAM DNE. MOŽNÁ JEJ NEDODRŽÍM DO POSLEDNÍHO PUNTÍKU, ALE UDĚLÁM SI HO. A BUDU SE CHRÁNIT DVOU NEDUHŮ: UNÁHLENOSTI A NEROZHODNOSTI. 9. JEN PRO DNEŠEK BUDU PEVNĚ VĚŘIT, NAVZDORY ZDÁNÍ, ŽE DOBROTIVÁ BOŽÍ PROZŘETELNOST SE O MĚ STARÁ JAKO O NIKOHO JINÉHO NA CELÉM SVĚTĚ. 10. JEN PRO DNEŠEK SE NEBUDU BÁT. A PŘEDEVŠÍM SE NEBUDU BÁT TĚŠIT SE ZE VŠEHO, CO JE KRÁSNÉ A VĚŘIT V DOBRO. Suchdolská Noc kostelů V pátek 9. června proběhla v Suchdole Noc kostelů, do které jsme se po dvou letech opět zapojili. Program byl rozmanitý, a tak večerem provázelo téma Umět se dívat. Pár minut před sedmou hodinou zvony ohlásily, že se bude něco dít, a poté hra na varhany s příčnou flétnu naladila sváteční atmosféru. Otec Tomáš po pár slovech zahájení předal slovo panu Kalinovi, který uváděl výstavu meditativních obrazů P. Ing. Stanislava Weigela. Kněz Weigel začal v osmdesátých letech kreslit pod vlivem malíře Jana Zrzavého, jeho poetické obrazy vybízí k tomu umět se dívat a nechat se oslovovat. Autor se také věnoval terapii nemocných, zvláště mentálně postižených a narkomanů (s použitím obrazů). V r konal misijní činnost na Východě s pořádáním výstav a přednášek. Více k tomu můžeme nalézt na Po zhlédnutí krátkého filmu Krása stvoření právě s obrazy P. Weigela všichni účastníci vyšli ven, aby se seznámili s oslicí Viktorií, která po pamlskách od dětí hrála s dětmi ve scénce Mariin malý oslík. Měli jsme zde možnost si uvědomit, jak laskavá slova, úsměv a milosrdný pohled na skutečnost mohou ovlivňovat a měnit malé oslíky i kluky. Maria v této hře totiž od Josefa dostala oslíka, kterého již dříve při chození pro vodu ke studni poznala a právě svým chováním ho dokázala změnit z líného a špinavého zvířete v nejkrásnějšího a nejpilnějšího osla. A zase je to o tom správně se dívat. Děti z farního suchdolského společenství nás potom přiměly také k pozornému poslouchání, neboť si připravily drobné písně a skladby na různé hudební nástroje (violoncello, příčná flétna, klávesy, varhany). To byla velice příjemná chvíle zvoucí ke ztišení a rozjímání. Na to jsme navázali literárně hudebním pásmem provázaným četbou příběhů o naději, odpuštění, hledání a nalézání Boha apod. Každý se mohl někde najít a večer v kostele společně s námi pěkně prožít a podle ohlasů určitě tomu také tak bylo. Za to všem pomáhajícím i účastníkům patří velký dík. Kéž v létě a o prázdninách při dívání kolem sebe nepřehlédneme nic důležitého a uděláme lidem okolo sebe nějakou radost. Za farnost Iva Hojková Přehled bohoslužeb a událostí ve farnosti Suchdol nad Lužnicí na měsíc červenec 2017 Mše sv. v kostele sv. Mikuláše: Neděle mše svatá v 9.30 h Středa mše sv. v h Modlitba růžence v kapli sv. Jana Nepomuckého (před mostem do Tuště): každý pátek v 8.00 h Mše svaté v okolních farnostech: České Velenice neděle h, čtvrtek h Dvory nad Lužnicí neděle 8.15 h, úterý h Rapšach pátek h Pozor, změna! V týdnu od 10. do mše sv. ve všední dny nebudou! (P. Tomáš bude s ministranty na táboře na Moravě) Další události ve farnosti a podrobnější informace: Kontakt na kněze: P. Tomáš Vyhnálek ,

20 20 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 Třídní sraz po 50 letech. Tak to jsme my, staří. Vídáme se už mnoho let každou první sobotu v červnu díky vynikajícím organizačním schopnostem paní M. Apfelthallerové, paní M. Šimáčkové a pana M. Heřmánka. Tentokrát bylo setkání spolužáků významné tím, že už je to 50 let, co jsme opustili suchdolskou školu (1967). Našimi třídními učiteli byli pan Josef Hadač a pan Vladimír Charvát. Pan Karel Březina se projevil jako gentleman, přinesl každé dámě rudou růži. A pak jsme oslavovali i to, že se ještě poznáme. Poděkování patří též restauraci U Pávků. Věra Sejková KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE! ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS, PRODEJ Libor Vondrášek Fa PN SERVIS zaměstná brigádně ženy na úklidové práce Jedná se o záskok po dobu nemoci nebo čerpání dovolené. Vhodné pro důchodkyně nebo ženy na mateřské dovolené i pro studentky. Informace na tel. č p. Máčala.

21 červenec 2017 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 21

22 22 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017 Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E redakce: Vychází měsíčně č. 7, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 550 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 18/2017 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 18. zasedání

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556 VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 19. listopadu 2015 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

U S N E S E N Í z 36. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 36. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 36. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.08.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.4 záměr na převod majetku prodej části pozemku p. č. 233/105 ostatní

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 58. zasedání ze dne 16. 1. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/988/58/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 5.prosince 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení ze 17. zasedání ze dne 14. 6. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven Neomluven 0 RM/281/17/11

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více