Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400"

Transkript

1 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2014 schválených radou města dne Podle Směrnice jsou příjmy v předloženém návrhu rozpočtu členěny na třídy, financování je členěno na položky a výdaje na oddíly. Celkový přehled rozpočtu města na rok 2014 v číselném vyjádření včetně závazných ukazatelů rozpočtu podává příloha č. 1. Nedílnou součástí rozpočtu je i příloha č. 2 příspěvky příspěvkovým organizacím města a příspěvky jiným subjektům pro rok I. Příjmy 1.1 Třída 1 daňové příjmy. Jedná se o nejdůležitější zdroj příjmů města. Od začala platit novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela poměrně významným způsobem změnila stávající poměry při přerozdělování sdílených daní. Cílem novely bylo odstranit znevýhodnění menších měst a obcí ve výnosu daňových příjmů na 1 obyvatele obce. V roce 2012 byl pro město Napajedla výnos daní na jednoho obyvatele cca ,- Kč, vroce 2013 je předpoklad 9.900,- Kč a dle dosavadního vývoje bude naplněn. Daňové příjmy jsou navrženy následně: daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15,6 mil. Kč (navýšení o 1,6 mil. Kč), daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných ve výši 1,4 mil. Kč (bez navýšení), daň z kapitálových výnosů ve výši 1,6 mil. Kč (bez navýšení), daň z příjmů právnických osob ve výši 15, mil. Kč (bez navýšení), u daně z přidané hodnoty je navržena částka 32,0 mil. Kč (navýšení o 2,0 mil. Kč). Uvedené sdílené daně představují částku celkem 65,6 mil. Kč (v roce 2012 to bylo jen 50,1 mil. Kč, v roce ,0 mil. Kč). Další významnou částku obec obdrží na dani z nemovitostí. Přepoklad je stejný jako v roce 2013, a to ve výši 9,5 mil. Kč. Nezanedbatelným zdrojem jsou i místní poplatky vnásledující výši: poplatek ze psů ,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity ,- Kč, zde nedochází k navýšení. Dalším příjmem jsou poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v částce ,- Kč a odvod z výherních hracích přístrojů výši 4,0 mil. Kč, také bez navýšení. Správní poplatky jsou navrženy ve výši ,- Kč. Pro rok 2013 jsou nastaveny příjmy ve třídě 1 daňové příjmy: 83,74 mil. Kč. 1.2 Ve třídě 2 nedaňové příjmy je počítáno s příjmy z nájmů bytových prostor ve výši 2,86 mil. Kč, u nájemného za nebytové prostory ve výši 1,5 mil. Kč. Za pronájem televizních kabelových rozvodů je navržena částka 1,093 mil. Kč. Výše příjmů za sběr a svoz komunálního odpadu je odhadnuta na částku 3,5 mil. Kč. Částku 1,14 mil. Kč tvoří příjmy od klientů pečovatelské služby. Ostatní menší příjmy zůstávají prakticky shodné s rokem současným. Příjmy z úroků na běžných účtech města jsou navrženy na částku ,- Kč za rok. Příjmy za přijaté sankční platby u městské policie jsou odhadnuty na částku ,-Kč a u městského úřadu na částku ,- Kč. Příjmy z půjček od obyvatelstva (jedná se o splácení půjček do Fondu rozvoje a bydlení) tvoří částku ,- Kč. Příjem z inzerce v Napajedelských novinách je stanoven ve výši ,- Kč, další příjmy jsou z pronájmu sportovišť u škol ve výši ,- Kč, za pronájem pozemků ve výši ,- Kč, z pronájmu nemovitostí ,- Kč, z pronájmů hrobů ,- Kč, z pronájmů sloupů veřejného osvětlení ,- Kč, za úklid komunikací ,- Kč. Dar od společnosti Cemex Sand na sport je ve výši ,- Kč a na kulturu ve výši ,- Kč, dar od společnosti Deza, a.s. a Glycona s.r.o. pro dobrovolné hasiče ve 1

2 výši celkem ,- Kč. Dar od Nadace Agrofert ve výši ,- Kč na opravu bazénu u mateřské školy. Za úklidové služby je očekáván příjem ,- Kč. Předpokládané příjmy za třídu 2 nedaňové příjmy: ,- Kč. 1.3 Ve třídě 3 kapitálové příjmy není navržen žádný příjem z prodeje majetku. V případě realizovaného příjmu bude dodatečně formou rozpočtového opatření do rozpočtu zařazen. Předpokládané příjmy za třídu 3 kapitálové příjmy: 0,- Kč. 1.4 Ve třídě 4 - transfery příjmy dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy jsou navrženy dle návrhu krajského úřadu na částku 6,013 mil. Kč. Snížení je proti roku 2013 o částku 20. tis. Kč. Dotace z MPSV na činnost Pečovatelské služby Napajedla na rok 2014 zatím není v návrhu rozpočtu zahrnuta, bude zařazena v momentě jejího schválení ministerstvem. U těchto dotací ze státního rozpočtu je předpoklad upřesnění těchto příjmů po rozpisu státního rozpočtu na jednotlivá ministerstva a kraje. V průběhu roku budou proto tyto příjmy upravovány formou rozpočtových opatření v závislosti na jejich skutečné výši schválené jejich poskytovatelem.sdružené finanční prostředky obcí, které budou služby pečovatelské služby využívat, jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 0,- Kč Je podepsána smlouva na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu další etapy cyklostezky podél Moravy. V roce 2014 by měla dotace činit částku ,- Kč. Další případné investiční nebo neinvestiční dotace budou do rozpočtu zavedeny následně po jejich přidělení v průběhu roku. Předpokládané příjmy za třídu 4 transfery: ,- Kč. Celkové příjmy pro rok 2014 jsou navrženy ve výši: ,- Kč. II. Financování Třída 8 financování - zahrnuje položky, které představují příjmy rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku peněz. Celková položka č změna stavu na bankovním účtu má hodnotu ,- Kč. Skládá se přitom z následujících částek: - Položka č ve výši ,- Kč představuje objem předpokládaných splátek od občanů vrácených během roku zpět do fondu FRB. - Položka č ve výši ,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu. - Položka č ve výši ,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu z příjmu za prodej tepelného hospodářství. Položka č splátky dlouhodobého úvěru ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 je nutno uhradit 6 měsíčních splátek v celkovém objemu ,- Kč. Jedná se doplacení dlouhodobého úvěru od České spořitelny ve výši 13,0 mil. Kč na rekonstrukci tělocvičny u 2. základní školy se zahájením splácení od 7. měsíce 2007 a ukončením splátek v 6. měsíci Celkové financování v roce 2014 představuje částku: ,- Kč. III. Výdaje Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané provozní výdaje na rok 2013 a plánované investiční akce. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby byla zabezpečena běžná činnost města a jeho příspěvkových organizací v příštím roce. 2

3 3.1. Investice Investice do nemovitostí, další stavební investice, popř. investice do strojového vybavení jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotacích Investiční akce města v roce 2014 Přehled všech investic na rok 2014 zařazených do rozpočtu poskytuje tabulka č. 1 Investice nároky na rozpočet města. Tab. 1 Investice - nároky na rozpočet města údaje v tisících Kč návrh energetické dotační položky ORJ název investiční akce rozpočtu projekty projekty rekonstrukce ul. Podluží rekonstrukce ul. Příční rekonstrukce ul. Smetanova rekonstrukce ul. Jiráskova rek. místní komunikace u Pálenice MPZ III. etapa, uznatelné, vlastní cyklostezka u BK,uznatelné, dotace cyklostezka u BK,uznatelné, vlastní cyklostezka u BK, neuznatelné Nový klášter muzeum 3. et.,vlastní zateplení MŠ, uznatelné zateplení MŠ, neuznatelné rek. venkovního bazénu u MŠ modernizace přírodovědných učeben zateplení 1.ZŠ, uznatelné, vlastní zateplení 1.ZŠ, neuznatelné navýšeni základ. kapitálu NTV s.r.o skate park rekonstrukce zastřešení balkonů čp rekonstrukce kina II. etapa rek. veřejného osvětlení ul. Lány rekonstrukce hřbitova III. etapa čistopis návrhu Územního plánu Nap projekty a žádosti na dotace úprava svahu skládky Zámoraví výkup pozemků hasiči, investice stroje rezerva kapitálová 602 investiční výdaje celkem Investiční akce spolufinancované z dotací V rozpočtu jsou již zařazeny dotační investiční akce, které jsou v různém stupni schvalovacího procesu: a) jsou podepsány Cyklostezka podél Baťova kanálu (ORJ 1318) nebo jsou před podpisem smlouvy o dotaci - Zateplení objektu mateřské školy (ORJ1319, již se realizuje část v roce 2013) a Modernizace přírodovědných učeben na základních školách v Napajedlích (ORJ 2517), b) jsou předschváleny poskytovatelem dotace Zateplení objektu 1. základní školy (ORJ 1329), c) nebo je podána žádost o dotaci Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401) a Nový klášter muzeum, 3. etapa (ORJ 1404). 3

4 Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014, poskytuje tabulka č. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací. Tabulka současně udává rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné a podíl vlastních a dotačních prostředků. Tab. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací údaje v tisících Kč ORJ Název celkové vlastní výše zdroj podíl doba číslo dotační akce, projektu náklady zdroje dotace dotace dotace realizace Cyklostezka podél Baťova kanálu - uznatelné náklady ROP SM 15% 2014 Cyklostezka podél Baťova kanálu - neuznatelné náklady % Zateplení objektu mateřské školy - uznatelné náklady OP ŽP 85 % SFŽP 5 % Zateplení objektu mateřské školy - neuznatelné náklady % Zateplení objektu 1. základní školy - uznatelné náklady OP ŽP 85 % SFŽP 5 % Zateplení objektu 1. základní školy - neuznatelné náklady % Nový klášter - muzeum, 3. etapa, uznatelné náklady Nový klášter muzeum, 3. etapa, neuznatelné náklady % 4 ROP SM 70 % Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, uznatelné náklady ROP SM 70 % Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, neuznatelné náklady % Modernizace přírodovědných učeben na základních školách, ROP 2014 uznatelné náklady SM 85 % celkem ROP SM Regionální operační program Střední Morava OP ŽP Operační program životní prostředí SFŽP Státní fond životního prostředí Investiční akce města hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. V roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji části podniku NBTH, s.r.o., a to tepelného hospodářství část centrální zásobování teplem. V roce 2013 získalo město z tohoto prodeje částku 10,0 mil. Kč. Z těchto zdrojů bude následně pokrývat realizaci investičních akcí zaměřených na úsporu energií a jejich lepší využití. Přehled akcí uskutečněných již v roce 2013 a dalších plánovaných na rok 2014 poskytuje tabulka č. 3 investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. Celkem se jedná na rok 2014 o částku ,- Kč, která je zahrnuta v investicích roku 2014, viz. tab. č. 1. Tab. 3 Investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství Akce název akce částka v tis. Kč 1413 výměna oken na zdravotním středisku rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje 1 000

5 1320 zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje celkem na rok výstavba fotovoltaické elektrárny na 2. ZŠ celkem za rok celkem za roky Kapitálová rezerva V rozpočtu na rok 2014 je počítáno s kapitálovou rezervou ve výši ,- Kč. Po schválení dotací do ní budou přesouvány finanční prostředky města, které jsou zatím vyčleněny na profinancování dotačních nákladů do doby přidělení dotačních prostředků. Jedná se o částku cca. 7,0 mil. Kč. Celkové kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu (včetně nerozdělené kapitálové rezervy) činí ,- Kč. 3.2 Provozní výdaje Vybrané provozní výdaje Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje provozní prostředky Městského úřadu Napajedla, zastupitelstva města a dále provozní prostředky na činnost dobrovolných hasičů, sboru pro občanské záležitosti a městské policie. Kdalším provozním výdajům patří výdaje na zajištění činností a služeb pro město, výdaje spojené s přenesenou působností atd. Přehled ukazuje následující tabulka č. 4 Vybrané provozní výdaje. K jednotlivým výdajům je uveden i stručný komentář. Tab. 4 Vybrané provozní výdaje údaje v tisících Kč číslo běžné výdaje upravený návrh rozdíl rozpočet 2013 rozpočtu místní komunikace osobní doprava noviny a kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti kancelář starostky bytové hospodářství nebytové hospodářství územní rozvoj komunální odpad životní prostředí pečovatelská služba klub důchodců, lékařské prohlídky městská policie hasiči zastupitelstvo města městský úřad finanční náklady daň za obec spolupráce s UTB a Slovenskem celkem

6 Komentář k jednotlivým výdajům Bod 1. Výdaje na místní komunikace jsou nastaveny ve výši ,- Kč, jedná se o dopravní značky, značení a pasporty komunikací. Bod 2. Výdaje na dopravu představují náklady na základní dopravní obslužnost formou příspěvku pro Zlínský kraj v částce ,- Kč. Na pokrytí provozování Integrovaného dopravního systému v Napajedlích je pro společnost ČSAD Vsetín a.s. vyčleněna částka ,- Kč. Celkem je na dopravu určeno ,- Kč. Bod 3. Výdaje na informační zdroje představují náklady na vydávání Napajedelských novin ,- Kč a služby kabelové televize ,- Kč. Bod 4. Na činnost Sboru pro občanské záležitosti je vyčleněna částka ,- Kč. Částka ,- Kč je určena na nákup materiálu, částka ,- Kč na nákup služeb, ,- Kč na pohoštění a ,- Kč na věcné dary. Bod 5. Na reprezentativní akce a pohoštění je vyčleněna částka ,- Kč, stejně jako v roce Bod 6. Výdaje na provoz bytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu pro neplatiče energií a služeb a na neobsazené byty v částce ,-Kč a ,- Kč na úhradu SIPA. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 7. Výdaje na provoz nebytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu na neplatiče (30.000,- Kč), výdaje na energie v částce ,- Kč. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 8. Územní rozvoj obsahuje zdroje na pořízení a obnovu městského mobiliáře a informačního systému v částce ,- Kč, na znalecké posudky v částce ,-Kč, na zadavatelskou činnost na veřejné zakázky v částce ,- Kč a na drobný materiál nebo služby v částce ,- Kč. Celkem ,- Kč. Bod 9. Na odvoz, sběr, třídění a uložení komunálního odpadu vzniklého na území obce je vyčleněna částka ,- Kč. Bod 10. Na životní prostředí a vzhled města je k dispozici částka ,- Kč. Skládá se z ,- Kč na výsadbu zeleně ve městě, speciální údržbu zeleně ,- Kč, dendrologické posudky ,- Kč, ,- Kč na deratizaci, ,- Kč na obnovu dětských hřišť, ,- Kč na sáčky pro psy, ,- Kč na monitoring ovzduší v PZ Slavia, ,- Kč na obnovu hnízd pro odpad, ,- Kč na nákup květináčů a letniček, ,- Kč na projektovou dokumentaci k výsadbě zeleně, ,- Kč na kácení a úklid na Kalvárii, ,- Kč na eliminaci a likvidaci holubů a ,- Kč na kastraci koček. Bod 11. Na činnost pečovatelské služby je vyčleněna částka ,- Kč. Na činnost pečovatelské služby stát poskytuje dotaci, která kryje část výdajů města. 6

7 Dotace se pohybuje v rozpětí od ,- až do ,- Kč. Výše dotace v době přípravy návrhu rozpočtu není známa, proto není zahrnuta na příjmové straně rozpočtu. Přesný rozpis výdajových položek udává 4351 v rozpisu rozpočtu. Bod 12. Na činnost klubu důchodců je vyčleněna částka ,- Kč, na sociální opatření (prevence SPOD a lékařské výkony) dalších ,- Kč. Bod 13. Městská policie má návrh rozpočtu ve výši ,- Kč. Součástí rozpočtu městské policie jsou výdaje na pobyt odchycených psů v útulku ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 5311 v rozpisu rozpočtu. Bod 14. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má v rozpočtu na rok 2014 garantovanou částku ,- Kč na provozní výdaje. Přesný rozpis výdajových položek udává 5512 v rozpisu rozpočtu. Bod 15. Zastupitelstvo města má navrženy výdaje ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6112 v rozpisu rozpočtu. Bod 16. Výdaje na činnost městského úřadu jsou nastaveny na celkovou částku ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6171 v rozpisu rozpočtu. Bod 17. Finanční náklady tvoří úroky z úvěru na tělocvičnu 2. základní školy ve výši 9.000,- Kč, platba Zlínskému kraji za JDTM ZK v částce ,- Kč, předpokládaná úhrada daně z převodu nemovitostí ve výši ,- Kč, náhrady škod a spoluúčasti ,- Kč, poplatky za služby bankám ve výši ,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti města ve výši ,- Kč, předpokládaný odvod daně z přidané hodnoty ve výši ,- Kč, poplatky za účast ve sdružení obcí ve výši ,- Kč, částka 6.000,- Kč je určena jako možný příspěvek na školné pro talentované žáky v základní umělecké škole. Celkem činí tato skupina výdajů částku ,- Kč. Bod 18. Daň z příjmů právnických osob za obec je odhadována na úroveň ,- Kč. Tuto daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale ve stejné částce tvoří i příjem města. Jde o rozpočtově neutrální položku. Bod 19. Na podporu spolupráce suniverzitou T. Bati je vyčleněna částka ,- Kč. Na realizaci projektu Přeshraniční spolupráce s partnerskou obcí Borský Mikuláš na Slovensku je k dispozici částka ,- Kč Projekt se slovenským partnerem je realizován v rámci podpory z evropských fondů a po uzavření projektu by mělo dojít k proplacení části nákladů ve výši cca ,- Kč Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku Do rozpočtu města je každoročně již při přípravě jeho návrhu zahrnuta částka vyčleněná na opravy nemovitostí v majetku města. Jedná se o objem finančních prostředků odpovídajících 1 % z pořizovací hodnoty uvedené na účtu stavby dle stavu k V návrhu rozpočtu na rok 2014 tato částka činí ,- Kč. Z této částky jsou navrženy opravy, údržba a také rekonstrukce nemovitostí pro rok 2014 Přehled podává tabulka č. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města. 7

8 Tab. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města údaje v tisících Kč návrh položka ORJ název opravy v rozpočtu opravy kanalizací a vpustí opravy a údržba v areálu MŠ opravy a údržba v areálu 1. ZŠ opravy a údržba v areálu 2. ZŠ opravy drobných památek repase umělých povrchů na sportovním areálu opravy sportovního areálu u ZŠ opravy na DPS čp.90, 2 koupelny, kuchyně nátěr oken čp.1042, čp výměna baterie výtah čp oprava fasády č.p výměna oken zdravotní středisko - lékárna výměna střechy garáží čp opravy č.p. 459 pro M2M opravy vnitřku radnice opravy hřbitovní areál drobné opravy veřejného osvětlení hřbitovní kaple, opravy fasády stavební dvůr Pahrbek, opravy 80 celkem opravy demolice komínů kotelny B a C demolice skladu na chemikálie v ul. Sadová 400 celkem ostatní služby Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Příspěvkovým organizacím města byly neinvestiční příspěvky navrženy dle vzorce, který zohledňuje změnu výše ročních odpisů, inflaci a případně požadavky odborů MěÚ na mimořádné služby od jednotlivých příspěvkových organizací. U inflace byla použita její hodnota za září 2013 ve výši 1,8 %. Výši navrženého neinvestičního příspěvku a srovnání s předchozími lety ukazuje tabulka č. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. V rozpočtu je navržena částka uvedená ve sloupci rok 2014 návrh příspěvku. Dvě příspěvkové organizace žádají o mimořádné navýšení viz. poslední sloupec. Tab. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím údaje v tisících Kč rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 změna další ORJ název neinvestiční neinvestiční neinvestiční návrh mimořádné p.o. příspěvek příspěvek příspěvek příspěvku navýšení v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč ZŠ ZŠ MŠ DDM KK SMN celkem Rezervy neinvestiční Přehled neinvestičních rezervních a účelově vyčleněných finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 poskytuje následující tabulka č. 7 Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu. 8

9 Tab. 7 - Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu údaje v tisících Kč akce rezervy schválený návrh rozdíl č. rozpočet 2013 rozpočtu rezerva na opravy a rekonstrukce běžná rezerva rezerva spolky rezerva na krizové stavy celkem Při přípravě rozpočtu byla vyčleněna částka ,- Kč určená na udržování, opravy a rekonstrukce majetku města - především stavební opravy nemovitostí. Tato částka byla v návrhu rozpočtu plně rozpuštěna na opravy nemovitostí viz tabulka č.5 Výdaje na údržbu o opravu nemovitého majetku města. V rezervě na opravy tak nezůstává k použití žádná částka. V rezervě je vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši ,-Kč. Vytvořena je také rezerva na krizové situace a přípravu na krizové situace ve výši ,- Kč na případné odstraňování škod a následků v souvislosti např. se záplavami, požárem atd. V návrhu rozpočtu na rok 2014 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka ,-Kč k rozdělení na tyto účely. Předpokladem je, že toto rozdělení finančních prostředků bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru Celkové prostředky ponechané v rezervě (rezerva na opravy, běžná rezerva, krizové situace a na příspěvky spolkům) představují částku ,-Kč. Celkové běžné výdaje jsou navrženy ve výši ,- Kč. Celkové výdaje kapitálové a běžné jsou pro rok 2014 navrženy na úrovni ,- Kč. IV. Závazné ukazatele rozpočtu Pro rok 2014 jsou závazné ukazatele rozpočtu stanoveny následně: - třídy v příjmové části rozpočtu, - položky pro financování, - oddíly ve výdajové části rozpočtu, - příspěvky příspěvkovým organizacím města, - příspěvky jiným subjektům. V příloze č. 1 návrhu rozpočtu jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 včíselném vyjádření. Pro příjmy jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy v jednotlivých položkách 8115 a Ve výdajové části rozpočtu jsou závazné ukazatele rozpočtu dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64. V příloze č. 2 návrhu rozpočtu jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým organizacím města a další příspěvky do rozpočtů jiných samosprávných celků nebo soukromých subjektů jako závazné ukazatele rozpočtu. 9

10 V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2013 kdispozici finanční prostředky v objemu ,- Kč v rezervě (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezervy formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu. V. Rozpis rozpočtu Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Vybrané výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí. VI. Celková bilance rozpočtu Celková bilance rozpočtu udává kumulovaný přehled o příjmech výdajích navrhovaného rozpočtu a výsledné saldo. Tab. č. 8 Bilance návrhu rozpočtu údaje v tisících Kč Návrh do RM Návrh do ZM Schváleno ZM příjmy výdaje saldo financování Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let. V roce 2014 bude provedena revize rozpočtu na rok 2014 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn. Přílohy: Č. 1 - Rozpočet města na rok 2014 v tabulkové podobě, závazné ukazatele Č. 2 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města pro rok 2014, závazné ukazatele Dne: 11. listopadu 2013, zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 10

11 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 návrh pro jednání Zastupitelstva města Napajedla Příloha č. 1 závazné ukazatele rozpočtu rok 2014 Příjmy návrh třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy 0 třída 4 Přijaté dotace Příjmy celkem třída 8 Financování položka 8115 Změna stavu na bankovním účtě Uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř financování celkem Zdroje celkem Výdaje rok 2014 rok 2014 rok 2014 oddíl celkem provoz investice 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče a pomoc Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Územní samospráva a státní správa Finanční operace Ostatní činnost Výdaje celkem

12 Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2014 pro jednání zastupitelstva Příloha č. 2 Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok závazné ukazatele oddíl Název, IČO účel Kč 31 Mateřská škola Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 268, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 298, neinvestiční příspěvek na činnost Klub kultury Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost DDM Matýsek Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost Služby města Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost celkem Další příspěvky 22 Zlínský kraj, na dopravní obslužnost ČSAD Vsetí a.s., Integrovaný dopravní systém Zlínský kraj, roční poplatek na JDTM ZK celkem Návrh rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem města na jeho jednání dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 26. listopadu 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu Písemné připomínky lze zaslat poštou nebo předat na podatelně městského úřadu. 12

Rozpočet města Napajedla na rok návrh

Rozpočet města Napajedla na rok návrh Rozpočet města Napajedla na rok 2015 - návrh Rozpočet města Napajedla na rok 2015 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2015 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 18. 02.2015 je předložen návrh rozpočtu města na rok 2015, který

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více