Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400"

Transkript

1 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2014 schválených radou města dne Podle Směrnice jsou příjmy v předloženém návrhu rozpočtu členěny na třídy, financování je členěno na položky a výdaje na oddíly. Celkový přehled rozpočtu města na rok 2014 v číselném vyjádření včetně závazných ukazatelů rozpočtu podává příloha č. 1. Nedílnou součástí rozpočtu je i příloha č. 2 příspěvky příspěvkovým organizacím města a příspěvky jiným subjektům pro rok I. Příjmy 1.1 Třída 1 daňové příjmy. Jedná se o nejdůležitější zdroj příjmů města. Od začala platit novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela poměrně významným způsobem změnila stávající poměry při přerozdělování sdílených daní. Cílem novely bylo odstranit znevýhodnění menších měst a obcí ve výnosu daňových příjmů na 1 obyvatele obce. V roce 2012 byl pro město Napajedla výnos daní na jednoho obyvatele cca ,- Kč, vroce 2013 je předpoklad 9.900,- Kč a dle dosavadního vývoje bude naplněn. Daňové příjmy jsou navrženy následně: daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15,6 mil. Kč (navýšení o 1,6 mil. Kč), daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných ve výši 1,4 mil. Kč (bez navýšení), daň z kapitálových výnosů ve výši 1,6 mil. Kč (bez navýšení), daň z příjmů právnických osob ve výši 15, mil. Kč (bez navýšení), u daně z přidané hodnoty je navržena částka 32,0 mil. Kč (navýšení o 2,0 mil. Kč). Uvedené sdílené daně představují částku celkem 65,6 mil. Kč (v roce 2012 to bylo jen 50,1 mil. Kč, v roce ,0 mil. Kč). Další významnou částku obec obdrží na dani z nemovitostí. Přepoklad je stejný jako v roce 2013, a to ve výši 9,5 mil. Kč. Nezanedbatelným zdrojem jsou i místní poplatky vnásledující výši: poplatek ze psů ,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity ,- Kč, zde nedochází k navýšení. Dalším příjmem jsou poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v částce ,- Kč a odvod z výherních hracích přístrojů výši 4,0 mil. Kč, také bez navýšení. Správní poplatky jsou navrženy ve výši ,- Kč. Pro rok 2013 jsou nastaveny příjmy ve třídě 1 daňové příjmy: 83,74 mil. Kč. 1.2 Ve třídě 2 nedaňové příjmy je počítáno s příjmy z nájmů bytových prostor ve výši 2,86 mil. Kč, u nájemného za nebytové prostory ve výši 1,5 mil. Kč. Za pronájem televizních kabelových rozvodů je navržena částka 1,093 mil. Kč. Výše příjmů za sběr a svoz komunálního odpadu je odhadnuta na částku 3,5 mil. Kč. Částku 1,14 mil. Kč tvoří příjmy od klientů pečovatelské služby. Ostatní menší příjmy zůstávají prakticky shodné s rokem současným. Příjmy z úroků na běžných účtech města jsou navrženy na částku ,- Kč za rok. Příjmy za přijaté sankční platby u městské policie jsou odhadnuty na částku ,-Kč a u městského úřadu na částku ,- Kč. Příjmy z půjček od obyvatelstva (jedná se o splácení půjček do Fondu rozvoje a bydlení) tvoří částku ,- Kč. Příjem z inzerce v Napajedelských novinách je stanoven ve výši ,- Kč, další příjmy jsou z pronájmu sportovišť u škol ve výši ,- Kč, za pronájem pozemků ve výši ,- Kč, z pronájmu nemovitostí ,- Kč, z pronájmů hrobů ,- Kč, z pronájmů sloupů veřejného osvětlení ,- Kč, za úklid komunikací ,- Kč. Dar od společnosti Cemex Sand na sport je ve výši ,- Kč a na kulturu ve výši ,- Kč, dar od společnosti Deza, a.s. a Glycona s.r.o. pro dobrovolné hasiče ve 1

2 výši celkem ,- Kč. Dar od Nadace Agrofert ve výši ,- Kč na opravu bazénu u mateřské školy. Za úklidové služby je očekáván příjem ,- Kč. Předpokládané příjmy za třídu 2 nedaňové příjmy: ,- Kč. 1.3 Ve třídě 3 kapitálové příjmy není navržen žádný příjem z prodeje majetku. V případě realizovaného příjmu bude dodatečně formou rozpočtového opatření do rozpočtu zařazen. Předpokládané příjmy za třídu 3 kapitálové příjmy: 0,- Kč. 1.4 Ve třídě 4 - transfery příjmy dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy jsou navrženy dle návrhu krajského úřadu na částku 6,013 mil. Kč. Snížení je proti roku 2013 o částku 20. tis. Kč. Dotace z MPSV na činnost Pečovatelské služby Napajedla na rok 2014 zatím není v návrhu rozpočtu zahrnuta, bude zařazena v momentě jejího schválení ministerstvem. U těchto dotací ze státního rozpočtu je předpoklad upřesnění těchto příjmů po rozpisu státního rozpočtu na jednotlivá ministerstva a kraje. V průběhu roku budou proto tyto příjmy upravovány formou rozpočtových opatření v závislosti na jejich skutečné výši schválené jejich poskytovatelem.sdružené finanční prostředky obcí, které budou služby pečovatelské služby využívat, jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 0,- Kč Je podepsána smlouva na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu další etapy cyklostezky podél Moravy. V roce 2014 by měla dotace činit částku ,- Kč. Další případné investiční nebo neinvestiční dotace budou do rozpočtu zavedeny následně po jejich přidělení v průběhu roku. Předpokládané příjmy za třídu 4 transfery: ,- Kč. Celkové příjmy pro rok 2014 jsou navrženy ve výši: ,- Kč. II. Financování Třída 8 financování - zahrnuje položky, které představují příjmy rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku peněz. Celková položka č změna stavu na bankovním účtu má hodnotu ,- Kč. Skládá se přitom z následujících částek: - Položka č ve výši ,- Kč představuje objem předpokládaných splátek od občanů vrácených během roku zpět do fondu FRB. - Položka č ve výši ,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu. - Položka č ve výši ,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu z příjmu za prodej tepelného hospodářství. Položka č splátky dlouhodobého úvěru ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 je nutno uhradit 6 měsíčních splátek v celkovém objemu ,- Kč. Jedná se doplacení dlouhodobého úvěru od České spořitelny ve výši 13,0 mil. Kč na rekonstrukci tělocvičny u 2. základní školy se zahájením splácení od 7. měsíce 2007 a ukončením splátek v 6. měsíci Celkové financování v roce 2014 představuje částku: ,- Kč. III. Výdaje Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané provozní výdaje na rok 2013 a plánované investiční akce. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby byla zabezpečena běžná činnost města a jeho příspěvkových organizací v příštím roce. 2

3 3.1. Investice Investice do nemovitostí, další stavební investice, popř. investice do strojového vybavení jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotacích Investiční akce města v roce 2014 Přehled všech investic na rok 2014 zařazených do rozpočtu poskytuje tabulka č. 1 Investice nároky na rozpočet města. Tab. 1 Investice - nároky na rozpočet města údaje v tisících Kč návrh energetické dotační položky ORJ název investiční akce rozpočtu projekty projekty rekonstrukce ul. Podluží rekonstrukce ul. Příční rekonstrukce ul. Smetanova rekonstrukce ul. Jiráskova rek. místní komunikace u Pálenice MPZ III. etapa, uznatelné, vlastní cyklostezka u BK,uznatelné, dotace cyklostezka u BK,uznatelné, vlastní cyklostezka u BK, neuznatelné Nový klášter muzeum 3. et.,vlastní zateplení MŠ, uznatelné zateplení MŠ, neuznatelné rek. venkovního bazénu u MŠ modernizace přírodovědných učeben zateplení 1.ZŠ, uznatelné, vlastní zateplení 1.ZŠ, neuznatelné navýšeni základ. kapitálu NTV s.r.o skate park rekonstrukce zastřešení balkonů čp rekonstrukce kina II. etapa rek. veřejného osvětlení ul. Lány rekonstrukce hřbitova III. etapa čistopis návrhu Územního plánu Nap projekty a žádosti na dotace úprava svahu skládky Zámoraví výkup pozemků hasiči, investice stroje rezerva kapitálová 602 investiční výdaje celkem Investiční akce spolufinancované z dotací V rozpočtu jsou již zařazeny dotační investiční akce, které jsou v různém stupni schvalovacího procesu: a) jsou podepsány Cyklostezka podél Baťova kanálu (ORJ 1318) nebo jsou před podpisem smlouvy o dotaci - Zateplení objektu mateřské školy (ORJ1319, již se realizuje část v roce 2013) a Modernizace přírodovědných učeben na základních školách v Napajedlích (ORJ 2517), b) jsou předschváleny poskytovatelem dotace Zateplení objektu 1. základní školy (ORJ 1329), c) nebo je podána žádost o dotaci Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401) a Nový klášter muzeum, 3. etapa (ORJ 1404). 3

4 Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014, poskytuje tabulka č. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací. Tabulka současně udává rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné a podíl vlastních a dotačních prostředků. Tab. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací údaje v tisících Kč ORJ Název celkové vlastní výše zdroj podíl doba číslo dotační akce, projektu náklady zdroje dotace dotace dotace realizace Cyklostezka podél Baťova kanálu - uznatelné náklady ROP SM 15% 2014 Cyklostezka podél Baťova kanálu - neuznatelné náklady % Zateplení objektu mateřské školy - uznatelné náklady OP ŽP 85 % SFŽP 5 % Zateplení objektu mateřské školy - neuznatelné náklady % Zateplení objektu 1. základní školy - uznatelné náklady OP ŽP 85 % SFŽP 5 % Zateplení objektu 1. základní školy - neuznatelné náklady % Nový klášter - muzeum, 3. etapa, uznatelné náklady Nový klášter muzeum, 3. etapa, neuznatelné náklady % 4 ROP SM 70 % Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, uznatelné náklady ROP SM 70 % Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, neuznatelné náklady % Modernizace přírodovědných učeben na základních školách, ROP 2014 uznatelné náklady SM 85 % celkem ROP SM Regionální operační program Střední Morava OP ŽP Operační program životní prostředí SFŽP Státní fond životního prostředí Investiční akce města hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. V roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji části podniku NBTH, s.r.o., a to tepelného hospodářství část centrální zásobování teplem. V roce 2013 získalo město z tohoto prodeje částku 10,0 mil. Kč. Z těchto zdrojů bude následně pokrývat realizaci investičních akcí zaměřených na úsporu energií a jejich lepší využití. Přehled akcí uskutečněných již v roce 2013 a dalších plánovaných na rok 2014 poskytuje tabulka č. 3 investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. Celkem se jedná na rok 2014 o částku ,- Kč, která je zahrnuta v investicích roku 2014, viz. tab. č. 1. Tab. 3 Investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství Akce název akce částka v tis. Kč 1413 výměna oken na zdravotním středisku rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje 1 000

5 1320 zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje celkem na rok výstavba fotovoltaické elektrárny na 2. ZŠ celkem za rok celkem za roky Kapitálová rezerva V rozpočtu na rok 2014 je počítáno s kapitálovou rezervou ve výši ,- Kč. Po schválení dotací do ní budou přesouvány finanční prostředky města, které jsou zatím vyčleněny na profinancování dotačních nákladů do doby přidělení dotačních prostředků. Jedná se o částku cca. 7,0 mil. Kč. Celkové kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu (včetně nerozdělené kapitálové rezervy) činí ,- Kč. 3.2 Provozní výdaje Vybrané provozní výdaje Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje provozní prostředky Městského úřadu Napajedla, zastupitelstva města a dále provozní prostředky na činnost dobrovolných hasičů, sboru pro občanské záležitosti a městské policie. Kdalším provozním výdajům patří výdaje na zajištění činností a služeb pro město, výdaje spojené s přenesenou působností atd. Přehled ukazuje následující tabulka č. 4 Vybrané provozní výdaje. K jednotlivým výdajům je uveden i stručný komentář. Tab. 4 Vybrané provozní výdaje údaje v tisících Kč číslo běžné výdaje upravený návrh rozdíl rozpočet 2013 rozpočtu místní komunikace osobní doprava noviny a kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti kancelář starostky bytové hospodářství nebytové hospodářství územní rozvoj komunální odpad životní prostředí pečovatelská služba klub důchodců, lékařské prohlídky městská policie hasiči zastupitelstvo města městský úřad finanční náklady daň za obec spolupráce s UTB a Slovenskem celkem

6 Komentář k jednotlivým výdajům Bod 1. Výdaje na místní komunikace jsou nastaveny ve výši ,- Kč, jedná se o dopravní značky, značení a pasporty komunikací. Bod 2. Výdaje na dopravu představují náklady na základní dopravní obslužnost formou příspěvku pro Zlínský kraj v částce ,- Kč. Na pokrytí provozování Integrovaného dopravního systému v Napajedlích je pro společnost ČSAD Vsetín a.s. vyčleněna částka ,- Kč. Celkem je na dopravu určeno ,- Kč. Bod 3. Výdaje na informační zdroje představují náklady na vydávání Napajedelských novin ,- Kč a služby kabelové televize ,- Kč. Bod 4. Na činnost Sboru pro občanské záležitosti je vyčleněna částka ,- Kč. Částka ,- Kč je určena na nákup materiálu, částka ,- Kč na nákup služeb, ,- Kč na pohoštění a ,- Kč na věcné dary. Bod 5. Na reprezentativní akce a pohoštění je vyčleněna částka ,- Kč, stejně jako v roce Bod 6. Výdaje na provoz bytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu pro neplatiče energií a služeb a na neobsazené byty v částce ,-Kč a ,- Kč na úhradu SIPA. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 7. Výdaje na provoz nebytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu na neplatiče (30.000,- Kč), výdaje na energie v částce ,- Kč. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 8. Územní rozvoj obsahuje zdroje na pořízení a obnovu městského mobiliáře a informačního systému v částce ,- Kč, na znalecké posudky v částce ,-Kč, na zadavatelskou činnost na veřejné zakázky v částce ,- Kč a na drobný materiál nebo služby v částce ,- Kč. Celkem ,- Kč. Bod 9. Na odvoz, sběr, třídění a uložení komunálního odpadu vzniklého na území obce je vyčleněna částka ,- Kč. Bod 10. Na životní prostředí a vzhled města je k dispozici částka ,- Kč. Skládá se z ,- Kč na výsadbu zeleně ve městě, speciální údržbu zeleně ,- Kč, dendrologické posudky ,- Kč, ,- Kč na deratizaci, ,- Kč na obnovu dětských hřišť, ,- Kč na sáčky pro psy, ,- Kč na monitoring ovzduší v PZ Slavia, ,- Kč na obnovu hnízd pro odpad, ,- Kč na nákup květináčů a letniček, ,- Kč na projektovou dokumentaci k výsadbě zeleně, ,- Kč na kácení a úklid na Kalvárii, ,- Kč na eliminaci a likvidaci holubů a ,- Kč na kastraci koček. Bod 11. Na činnost pečovatelské služby je vyčleněna částka ,- Kč. Na činnost pečovatelské služby stát poskytuje dotaci, která kryje část výdajů města. 6

7 Dotace se pohybuje v rozpětí od ,- až do ,- Kč. Výše dotace v době přípravy návrhu rozpočtu není známa, proto není zahrnuta na příjmové straně rozpočtu. Přesný rozpis výdajových položek udává 4351 v rozpisu rozpočtu. Bod 12. Na činnost klubu důchodců je vyčleněna částka ,- Kč, na sociální opatření (prevence SPOD a lékařské výkony) dalších ,- Kč. Bod 13. Městská policie má návrh rozpočtu ve výši ,- Kč. Součástí rozpočtu městské policie jsou výdaje na pobyt odchycených psů v útulku ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 5311 v rozpisu rozpočtu. Bod 14. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má v rozpočtu na rok 2014 garantovanou částku ,- Kč na provozní výdaje. Přesný rozpis výdajových položek udává 5512 v rozpisu rozpočtu. Bod 15. Zastupitelstvo města má navrženy výdaje ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6112 v rozpisu rozpočtu. Bod 16. Výdaje na činnost městského úřadu jsou nastaveny na celkovou částku ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6171 v rozpisu rozpočtu. Bod 17. Finanční náklady tvoří úroky z úvěru na tělocvičnu 2. základní školy ve výši 9.000,- Kč, platba Zlínskému kraji za JDTM ZK v částce ,- Kč, předpokládaná úhrada daně z převodu nemovitostí ve výši ,- Kč, náhrady škod a spoluúčasti ,- Kč, poplatky za služby bankám ve výši ,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti města ve výši ,- Kč, předpokládaný odvod daně z přidané hodnoty ve výši ,- Kč, poplatky za účast ve sdružení obcí ve výši ,- Kč, částka 6.000,- Kč je určena jako možný příspěvek na školné pro talentované žáky v základní umělecké škole. Celkem činí tato skupina výdajů částku ,- Kč. Bod 18. Daň z příjmů právnických osob za obec je odhadována na úroveň ,- Kč. Tuto daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale ve stejné částce tvoří i příjem města. Jde o rozpočtově neutrální položku. Bod 19. Na podporu spolupráce suniverzitou T. Bati je vyčleněna částka ,- Kč. Na realizaci projektu Přeshraniční spolupráce s partnerskou obcí Borský Mikuláš na Slovensku je k dispozici částka ,- Kč Projekt se slovenským partnerem je realizován v rámci podpory z evropských fondů a po uzavření projektu by mělo dojít k proplacení části nákladů ve výši cca ,- Kč Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku Do rozpočtu města je každoročně již při přípravě jeho návrhu zahrnuta částka vyčleněná na opravy nemovitostí v majetku města. Jedná se o objem finančních prostředků odpovídajících 1 % z pořizovací hodnoty uvedené na účtu stavby dle stavu k V návrhu rozpočtu na rok 2014 tato částka činí ,- Kč. Z této částky jsou navrženy opravy, údržba a také rekonstrukce nemovitostí pro rok 2014 Přehled podává tabulka č. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města. 7

8 Tab. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města údaje v tisících Kč návrh položka ORJ název opravy v rozpočtu opravy kanalizací a vpustí opravy a údržba v areálu MŠ opravy a údržba v areálu 1. ZŠ opravy a údržba v areálu 2. ZŠ opravy drobných památek repase umělých povrchů na sportovním areálu opravy sportovního areálu u ZŠ opravy na DPS čp.90, 2 koupelny, kuchyně nátěr oken čp.1042, čp výměna baterie výtah čp oprava fasády č.p výměna oken zdravotní středisko - lékárna výměna střechy garáží čp opravy č.p. 459 pro M2M opravy vnitřku radnice opravy hřbitovní areál drobné opravy veřejného osvětlení hřbitovní kaple, opravy fasády stavební dvůr Pahrbek, opravy 80 celkem opravy demolice komínů kotelny B a C demolice skladu na chemikálie v ul. Sadová 400 celkem ostatní služby Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Příspěvkovým organizacím města byly neinvestiční příspěvky navrženy dle vzorce, který zohledňuje změnu výše ročních odpisů, inflaci a případně požadavky odborů MěÚ na mimořádné služby od jednotlivých příspěvkových organizací. U inflace byla použita její hodnota za září 2013 ve výši 1,8 %. Výši navrženého neinvestičního příspěvku a srovnání s předchozími lety ukazuje tabulka č. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. V rozpočtu je navržena částka uvedená ve sloupci rok 2014 návrh příspěvku. Dvě příspěvkové organizace žádají o mimořádné navýšení viz. poslední sloupec. Tab. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím údaje v tisících Kč rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 změna další ORJ název neinvestiční neinvestiční neinvestiční návrh mimořádné p.o. příspěvek příspěvek příspěvek příspěvku navýšení v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč ZŠ ZŠ MŠ DDM KK SMN celkem Rezervy neinvestiční Přehled neinvestičních rezervních a účelově vyčleněných finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 poskytuje následující tabulka č. 7 Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu. 8

9 Tab. 7 - Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu údaje v tisících Kč akce rezervy schválený návrh rozdíl č. rozpočet 2013 rozpočtu rezerva na opravy a rekonstrukce běžná rezerva rezerva spolky rezerva na krizové stavy celkem Při přípravě rozpočtu byla vyčleněna částka ,- Kč určená na udržování, opravy a rekonstrukce majetku města - především stavební opravy nemovitostí. Tato částka byla v návrhu rozpočtu plně rozpuštěna na opravy nemovitostí viz tabulka č.5 Výdaje na údržbu o opravu nemovitého majetku města. V rezervě na opravy tak nezůstává k použití žádná částka. V rezervě je vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši ,-Kč. Vytvořena je také rezerva na krizové situace a přípravu na krizové situace ve výši ,- Kč na případné odstraňování škod a následků v souvislosti např. se záplavami, požárem atd. V návrhu rozpočtu na rok 2014 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka ,-Kč k rozdělení na tyto účely. Předpokladem je, že toto rozdělení finančních prostředků bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru Celkové prostředky ponechané v rezervě (rezerva na opravy, běžná rezerva, krizové situace a na příspěvky spolkům) představují částku ,-Kč. Celkové běžné výdaje jsou navrženy ve výši ,- Kč. Celkové výdaje kapitálové a běžné jsou pro rok 2014 navrženy na úrovni ,- Kč. IV. Závazné ukazatele rozpočtu Pro rok 2014 jsou závazné ukazatele rozpočtu stanoveny následně: - třídy v příjmové části rozpočtu, - položky pro financování, - oddíly ve výdajové části rozpočtu, - příspěvky příspěvkovým organizacím města, - příspěvky jiným subjektům. V příloze č. 1 návrhu rozpočtu jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 včíselném vyjádření. Pro příjmy jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy v jednotlivých položkách 8115 a Ve výdajové části rozpočtu jsou závazné ukazatele rozpočtu dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64. V příloze č. 2 návrhu rozpočtu jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým organizacím města a další příspěvky do rozpočtů jiných samosprávných celků nebo soukromých subjektů jako závazné ukazatele rozpočtu. 9

10 V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2013 kdispozici finanční prostředky v objemu ,- Kč v rezervě (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezervy formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu. V. Rozpis rozpočtu Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Vybrané výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí. VI. Celková bilance rozpočtu Celková bilance rozpočtu udává kumulovaný přehled o příjmech výdajích navrhovaného rozpočtu a výsledné saldo. Tab. č. 8 Bilance návrhu rozpočtu údaje v tisících Kč Návrh do RM Návrh do ZM Schváleno ZM příjmy výdaje saldo financování Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let. V roce 2014 bude provedena revize rozpočtu na rok 2014 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn. Přílohy: Č. 1 - Rozpočet města na rok 2014 v tabulkové podobě, závazné ukazatele Č. 2 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města pro rok 2014, závazné ukazatele Dne: 11. listopadu 2013, zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 10

11 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 návrh pro jednání Zastupitelstva města Napajedla Příloha č. 1 závazné ukazatele rozpočtu rok 2014 Příjmy návrh třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy 0 třída 4 Přijaté dotace Příjmy celkem třída 8 Financování položka 8115 Změna stavu na bankovním účtě Uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř financování celkem Zdroje celkem Výdaje rok 2014 rok 2014 rok 2014 oddíl celkem provoz investice 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče a pomoc Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Územní samospráva a státní správa Finanční operace Ostatní činnost Výdaje celkem

12 Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2014 pro jednání zastupitelstva Příloha č. 2 Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok závazné ukazatele oddíl Název, IČO účel Kč 31 Mateřská škola Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 268, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 298, neinvestiční příspěvek na činnost Klub kultury Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost DDM Matýsek Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost Služby města Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost celkem Další příspěvky 22 Zlínský kraj, na dopravní obslužnost ČSAD Vsetí a.s., Integrovaný dopravní systém Zlínský kraj, roční poplatek na JDTM ZK celkem Návrh rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem města na jeho jednání dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 26. listopadu 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu Písemné připomínky lze zaslat poštou nebo předat na podatelně městského úřadu. 12

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více