Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400"

Transkript

1 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2014 schválených radou města dne Podle Směrnice jsou příjmy v předloženém návrhu rozpočtu členěny na třídy, financování je členěno na položky a výdaje na oddíly. Celkový přehled rozpočtu města na rok 2014 v číselném vyjádření včetně závazných ukazatelů rozpočtu podává příloha č. 1. Nedílnou součástí rozpočtu je i příloha č. 2 příspěvky příspěvkovým organizacím města a příspěvky jiným subjektům pro rok I. Příjmy 1.1 Třída 1 daňové příjmy. Jedná se o nejdůležitější zdroj příjmů města. Od začala platit novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela poměrně významným způsobem změnila stávající poměry při přerozdělování sdílených daní. Cílem novely bylo odstranit znevýhodnění menších měst a obcí ve výnosu daňových příjmů na 1 obyvatele obce. V roce 2012 byl pro město Napajedla výnos daní na jednoho obyvatele cca ,- Kč, vroce 2013 je předpoklad 9.900,- Kč a dle dosavadního vývoje bude naplněn. Daňové příjmy jsou navrženy následně: daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15,6 mil. Kč (navýšení o 1,6 mil. Kč), daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných ve výši 1,4 mil. Kč (bez navýšení), daň z kapitálových výnosů ve výši 1,6 mil. Kč (bez navýšení), daň z příjmů právnických osob ve výši 15, mil. Kč (bez navýšení), u daně z přidané hodnoty je navržena částka 32,0 mil. Kč (navýšení o 2,0 mil. Kč). Uvedené sdílené daně představují částku celkem 65,6 mil. Kč (v roce 2012 to bylo jen 50,1 mil. Kč, v roce ,0 mil. Kč). Další významnou částku obec obdrží na dani z nemovitostí. Přepoklad je stejný jako v roce 2013, a to ve výši 9,5 mil. Kč. Nezanedbatelným zdrojem jsou i místní poplatky vnásledující výši: poplatek ze psů ,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity ,- Kč, zde nedochází k navýšení. Dalším příjmem jsou poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v částce ,- Kč a odvod z výherních hracích přístrojů výši 4,0 mil. Kč, také bez navýšení. Správní poplatky jsou navrženy ve výši ,- Kč. Pro rok 2013 jsou nastaveny příjmy ve třídě 1 daňové příjmy: 83,74 mil. Kč. 1.2 Ve třídě 2 nedaňové příjmy je počítáno s příjmy z nájmů bytových prostor ve výši 2,86 mil. Kč, u nájemného za nebytové prostory ve výši 1,5 mil. Kč. Za pronájem televizních kabelových rozvodů je navržena částka 1,093 mil. Kč. Výše příjmů za sběr a svoz komunálního odpadu je odhadnuta na částku 3,5 mil. Kč. Částku 1,14 mil. Kč tvoří příjmy od klientů pečovatelské služby. Ostatní menší příjmy zůstávají prakticky shodné s rokem současným. Příjmy z úroků na běžných účtech města jsou navrženy na částku ,- Kč za rok. Příjmy za přijaté sankční platby u městské policie jsou odhadnuty na částku ,-Kč a u městského úřadu na částku ,- Kč. Příjmy z půjček od obyvatelstva (jedná se o splácení půjček do Fondu rozvoje a bydlení) tvoří částku ,- Kč. Příjem z inzerce v Napajedelských novinách je stanoven ve výši ,- Kč, další příjmy jsou z pronájmu sportovišť u škol ve výši ,- Kč, za pronájem pozemků ve výši ,- Kč, z pronájmu nemovitostí ,- Kč, z pronájmů hrobů ,- Kč, z pronájmů sloupů veřejného osvětlení ,- Kč, za úklid komunikací ,- Kč. Dar od společnosti Cemex Sand na sport je ve výši ,- Kč a na kulturu ve výši ,- Kč, dar od společnosti Deza, a.s. a Glycona s.r.o. pro dobrovolné hasiče ve 1

2 výši celkem ,- Kč. Dar od Nadace Agrofert ve výši ,- Kč na opravu bazénu u mateřské školy. Za úklidové služby je očekáván příjem ,- Kč. Předpokládané příjmy za třídu 2 nedaňové příjmy: ,- Kč. 1.3 Ve třídě 3 kapitálové příjmy není navržen žádný příjem z prodeje majetku. V případě realizovaného příjmu bude dodatečně formou rozpočtového opatření do rozpočtu zařazen. Předpokládané příjmy za třídu 3 kapitálové příjmy: 0,- Kč. 1.4 Ve třídě 4 - transfery příjmy dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy jsou navrženy dle návrhu krajského úřadu na částku 6,013 mil. Kč. Snížení je proti roku 2013 o částku 20. tis. Kč. Dotace z MPSV na činnost Pečovatelské služby Napajedla na rok 2014 zatím není v návrhu rozpočtu zahrnuta, bude zařazena v momentě jejího schválení ministerstvem. U těchto dotací ze státního rozpočtu je předpoklad upřesnění těchto příjmů po rozpisu státního rozpočtu na jednotlivá ministerstva a kraje. V průběhu roku budou proto tyto příjmy upravovány formou rozpočtových opatření v závislosti na jejich skutečné výši schválené jejich poskytovatelem.sdružené finanční prostředky obcí, které budou služby pečovatelské služby využívat, jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 0,- Kč Je podepsána smlouva na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu další etapy cyklostezky podél Moravy. V roce 2014 by měla dotace činit částku ,- Kč. Další případné investiční nebo neinvestiční dotace budou do rozpočtu zavedeny následně po jejich přidělení v průběhu roku. Předpokládané příjmy za třídu 4 transfery: ,- Kč. Celkové příjmy pro rok 2014 jsou navrženy ve výši: ,- Kč. II. Financování Třída 8 financování - zahrnuje položky, které představují příjmy rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku peněz. Celková položka č změna stavu na bankovním účtu má hodnotu ,- Kč. Skládá se přitom z následujících částek: - Položka č ve výši ,- Kč představuje objem předpokládaných splátek od občanů vrácených během roku zpět do fondu FRB. - Položka č ve výši ,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu. - Položka č ve výši ,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu z příjmu za prodej tepelného hospodářství. Položka č splátky dlouhodobého úvěru ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 je nutno uhradit 6 měsíčních splátek v celkovém objemu ,- Kč. Jedná se doplacení dlouhodobého úvěru od České spořitelny ve výši 13,0 mil. Kč na rekonstrukci tělocvičny u 2. základní školy se zahájením splácení od 7. měsíce 2007 a ukončením splátek v 6. měsíci Celkové financování v roce 2014 představuje částku: ,- Kč. III. Výdaje Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané provozní výdaje na rok 2013 a plánované investiční akce. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby byla zabezpečena běžná činnost města a jeho příspěvkových organizací v příštím roce. 2

3 3.1. Investice Investice do nemovitostí, další stavební investice, popř. investice do strojového vybavení jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotacích Investiční akce města v roce 2014 Přehled všech investic na rok 2014 zařazených do rozpočtu poskytuje tabulka č. 1 Investice nároky na rozpočet města. Tab. 1 Investice - nároky na rozpočet města údaje v tisících Kč návrh energetické dotační položky ORJ název investiční akce rozpočtu projekty projekty rekonstrukce ul. Podluží rekonstrukce ul. Příční rekonstrukce ul. Smetanova rekonstrukce ul. Jiráskova rek. místní komunikace u Pálenice MPZ III. etapa, uznatelné, vlastní cyklostezka u BK,uznatelné, dotace cyklostezka u BK,uznatelné, vlastní cyklostezka u BK, neuznatelné Nový klášter muzeum 3. et.,vlastní zateplení MŠ, uznatelné zateplení MŠ, neuznatelné rek. venkovního bazénu u MŠ modernizace přírodovědných učeben zateplení 1.ZŠ, uznatelné, vlastní zateplení 1.ZŠ, neuznatelné navýšeni základ. kapitálu NTV s.r.o skate park rekonstrukce zastřešení balkonů čp rekonstrukce kina II. etapa rek. veřejného osvětlení ul. Lány rekonstrukce hřbitova III. etapa čistopis návrhu Územního plánu Nap projekty a žádosti na dotace úprava svahu skládky Zámoraví výkup pozemků hasiči, investice stroje rezerva kapitálová 602 investiční výdaje celkem Investiční akce spolufinancované z dotací V rozpočtu jsou již zařazeny dotační investiční akce, které jsou v různém stupni schvalovacího procesu: a) jsou podepsány Cyklostezka podél Baťova kanálu (ORJ 1318) nebo jsou před podpisem smlouvy o dotaci - Zateplení objektu mateřské školy (ORJ1319, již se realizuje část v roce 2013) a Modernizace přírodovědných učeben na základních školách v Napajedlích (ORJ 2517), b) jsou předschváleny poskytovatelem dotace Zateplení objektu 1. základní školy (ORJ 1329), c) nebo je podána žádost o dotaci Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401) a Nový klášter muzeum, 3. etapa (ORJ 1404). 3

4 Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014, poskytuje tabulka č. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací. Tabulka současně udává rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné a podíl vlastních a dotačních prostředků. Tab. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací údaje v tisících Kč ORJ Název celkové vlastní výše zdroj podíl doba číslo dotační akce, projektu náklady zdroje dotace dotace dotace realizace Cyklostezka podél Baťova kanálu - uznatelné náklady ROP SM 15% 2014 Cyklostezka podél Baťova kanálu - neuznatelné náklady % Zateplení objektu mateřské školy - uznatelné náklady OP ŽP 85 % SFŽP 5 % Zateplení objektu mateřské školy - neuznatelné náklady % Zateplení objektu 1. základní školy - uznatelné náklady OP ŽP 85 % SFŽP 5 % Zateplení objektu 1. základní školy - neuznatelné náklady % Nový klášter - muzeum, 3. etapa, uznatelné náklady Nový klášter muzeum, 3. etapa, neuznatelné náklady % 4 ROP SM 70 % Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, uznatelné náklady ROP SM 70 % Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, neuznatelné náklady % Modernizace přírodovědných učeben na základních školách, ROP 2014 uznatelné náklady SM 85 % celkem ROP SM Regionální operační program Střední Morava OP ŽP Operační program životní prostředí SFŽP Státní fond životního prostředí Investiční akce města hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. V roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji části podniku NBTH, s.r.o., a to tepelného hospodářství část centrální zásobování teplem. V roce 2013 získalo město z tohoto prodeje částku 10,0 mil. Kč. Z těchto zdrojů bude následně pokrývat realizaci investičních akcí zaměřených na úsporu energií a jejich lepší využití. Přehled akcí uskutečněných již v roce 2013 a dalších plánovaných na rok 2014 poskytuje tabulka č. 3 investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. Celkem se jedná na rok 2014 o částku ,- Kč, která je zahrnuta v investicích roku 2014, viz. tab. č. 1. Tab. 3 Investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství Akce název akce částka v tis. Kč 1413 výměna oken na zdravotním středisku rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje 1 000

5 1320 zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje celkem na rok výstavba fotovoltaické elektrárny na 2. ZŠ celkem za rok celkem za roky Kapitálová rezerva V rozpočtu na rok 2014 je počítáno s kapitálovou rezervou ve výši ,- Kč. Po schválení dotací do ní budou přesouvány finanční prostředky města, které jsou zatím vyčleněny na profinancování dotačních nákladů do doby přidělení dotačních prostředků. Jedná se o částku cca. 7,0 mil. Kč. Celkové kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu (včetně nerozdělené kapitálové rezervy) činí ,- Kč. 3.2 Provozní výdaje Vybrané provozní výdaje Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje provozní prostředky Městského úřadu Napajedla, zastupitelstva města a dále provozní prostředky na činnost dobrovolných hasičů, sboru pro občanské záležitosti a městské policie. Kdalším provozním výdajům patří výdaje na zajištění činností a služeb pro město, výdaje spojené s přenesenou působností atd. Přehled ukazuje následující tabulka č. 4 Vybrané provozní výdaje. K jednotlivým výdajům je uveden i stručný komentář. Tab. 4 Vybrané provozní výdaje údaje v tisících Kč číslo běžné výdaje upravený návrh rozdíl rozpočet 2013 rozpočtu místní komunikace osobní doprava noviny a kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti kancelář starostky bytové hospodářství nebytové hospodářství územní rozvoj komunální odpad životní prostředí pečovatelská služba klub důchodců, lékařské prohlídky městská policie hasiči zastupitelstvo města městský úřad finanční náklady daň za obec spolupráce s UTB a Slovenskem celkem

6 Komentář k jednotlivým výdajům Bod 1. Výdaje na místní komunikace jsou nastaveny ve výši ,- Kč, jedná se o dopravní značky, značení a pasporty komunikací. Bod 2. Výdaje na dopravu představují náklady na základní dopravní obslužnost formou příspěvku pro Zlínský kraj v částce ,- Kč. Na pokrytí provozování Integrovaného dopravního systému v Napajedlích je pro společnost ČSAD Vsetín a.s. vyčleněna částka ,- Kč. Celkem je na dopravu určeno ,- Kč. Bod 3. Výdaje na informační zdroje představují náklady na vydávání Napajedelských novin ,- Kč a služby kabelové televize ,- Kč. Bod 4. Na činnost Sboru pro občanské záležitosti je vyčleněna částka ,- Kč. Částka ,- Kč je určena na nákup materiálu, částka ,- Kč na nákup služeb, ,- Kč na pohoštění a ,- Kč na věcné dary. Bod 5. Na reprezentativní akce a pohoštění je vyčleněna částka ,- Kč, stejně jako v roce Bod 6. Výdaje na provoz bytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu pro neplatiče energií a služeb a na neobsazené byty v částce ,-Kč a ,- Kč na úhradu SIPA. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 7. Výdaje na provoz nebytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy ( ,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy ( ,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. ( ,- Kč), rezervu na neplatiče (30.000,- Kč), výdaje na energie v částce ,- Kč. Celkem částka na provoz činí ,- Kč. Bod 8. Územní rozvoj obsahuje zdroje na pořízení a obnovu městského mobiliáře a informačního systému v částce ,- Kč, na znalecké posudky v částce ,-Kč, na zadavatelskou činnost na veřejné zakázky v částce ,- Kč a na drobný materiál nebo služby v částce ,- Kč. Celkem ,- Kč. Bod 9. Na odvoz, sběr, třídění a uložení komunálního odpadu vzniklého na území obce je vyčleněna částka ,- Kč. Bod 10. Na životní prostředí a vzhled města je k dispozici částka ,- Kč. Skládá se z ,- Kč na výsadbu zeleně ve městě, speciální údržbu zeleně ,- Kč, dendrologické posudky ,- Kč, ,- Kč na deratizaci, ,- Kč na obnovu dětských hřišť, ,- Kč na sáčky pro psy, ,- Kč na monitoring ovzduší v PZ Slavia, ,- Kč na obnovu hnízd pro odpad, ,- Kč na nákup květináčů a letniček, ,- Kč na projektovou dokumentaci k výsadbě zeleně, ,- Kč na kácení a úklid na Kalvárii, ,- Kč na eliminaci a likvidaci holubů a ,- Kč na kastraci koček. Bod 11. Na činnost pečovatelské služby je vyčleněna částka ,- Kč. Na činnost pečovatelské služby stát poskytuje dotaci, která kryje část výdajů města. 6

7 Dotace se pohybuje v rozpětí od ,- až do ,- Kč. Výše dotace v době přípravy návrhu rozpočtu není známa, proto není zahrnuta na příjmové straně rozpočtu. Přesný rozpis výdajových položek udává 4351 v rozpisu rozpočtu. Bod 12. Na činnost klubu důchodců je vyčleněna částka ,- Kč, na sociální opatření (prevence SPOD a lékařské výkony) dalších ,- Kč. Bod 13. Městská policie má návrh rozpočtu ve výši ,- Kč. Součástí rozpočtu městské policie jsou výdaje na pobyt odchycených psů v útulku ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 5311 v rozpisu rozpočtu. Bod 14. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má v rozpočtu na rok 2014 garantovanou částku ,- Kč na provozní výdaje. Přesný rozpis výdajových položek udává 5512 v rozpisu rozpočtu. Bod 15. Zastupitelstvo města má navrženy výdaje ve výši ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6112 v rozpisu rozpočtu. Bod 16. Výdaje na činnost městského úřadu jsou nastaveny na celkovou částku ,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6171 v rozpisu rozpočtu. Bod 17. Finanční náklady tvoří úroky z úvěru na tělocvičnu 2. základní školy ve výši 9.000,- Kč, platba Zlínskému kraji za JDTM ZK v částce ,- Kč, předpokládaná úhrada daně z převodu nemovitostí ve výši ,- Kč, náhrady škod a spoluúčasti ,- Kč, poplatky za služby bankám ve výši ,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti města ve výši ,- Kč, předpokládaný odvod daně z přidané hodnoty ve výši ,- Kč, poplatky za účast ve sdružení obcí ve výši ,- Kč, částka 6.000,- Kč je určena jako možný příspěvek na školné pro talentované žáky v základní umělecké škole. Celkem činí tato skupina výdajů částku ,- Kč. Bod 18. Daň z příjmů právnických osob za obec je odhadována na úroveň ,- Kč. Tuto daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale ve stejné částce tvoří i příjem města. Jde o rozpočtově neutrální položku. Bod 19. Na podporu spolupráce suniverzitou T. Bati je vyčleněna částka ,- Kč. Na realizaci projektu Přeshraniční spolupráce s partnerskou obcí Borský Mikuláš na Slovensku je k dispozici částka ,- Kč Projekt se slovenským partnerem je realizován v rámci podpory z evropských fondů a po uzavření projektu by mělo dojít k proplacení části nákladů ve výši cca ,- Kč Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku Do rozpočtu města je každoročně již při přípravě jeho návrhu zahrnuta částka vyčleněná na opravy nemovitostí v majetku města. Jedná se o objem finančních prostředků odpovídajících 1 % z pořizovací hodnoty uvedené na účtu stavby dle stavu k V návrhu rozpočtu na rok 2014 tato částka činí ,- Kč. Z této částky jsou navrženy opravy, údržba a také rekonstrukce nemovitostí pro rok 2014 Přehled podává tabulka č. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města. 7

8 Tab. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města údaje v tisících Kč návrh položka ORJ název opravy v rozpočtu opravy kanalizací a vpustí opravy a údržba v areálu MŠ opravy a údržba v areálu 1. ZŠ opravy a údržba v areálu 2. ZŠ opravy drobných památek repase umělých povrchů na sportovním areálu opravy sportovního areálu u ZŠ opravy na DPS čp.90, 2 koupelny, kuchyně nátěr oken čp.1042, čp výměna baterie výtah čp oprava fasády č.p výměna oken zdravotní středisko - lékárna výměna střechy garáží čp opravy č.p. 459 pro M2M opravy vnitřku radnice opravy hřbitovní areál drobné opravy veřejného osvětlení hřbitovní kaple, opravy fasády stavební dvůr Pahrbek, opravy 80 celkem opravy demolice komínů kotelny B a C demolice skladu na chemikálie v ul. Sadová 400 celkem ostatní služby Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Příspěvkovým organizacím města byly neinvestiční příspěvky navrženy dle vzorce, který zohledňuje změnu výše ročních odpisů, inflaci a případně požadavky odborů MěÚ na mimořádné služby od jednotlivých příspěvkových organizací. U inflace byla použita její hodnota za září 2013 ve výši 1,8 %. Výši navrženého neinvestičního příspěvku a srovnání s předchozími lety ukazuje tabulka č. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. V rozpočtu je navržena částka uvedená ve sloupci rok 2014 návrh příspěvku. Dvě příspěvkové organizace žádají o mimořádné navýšení viz. poslední sloupec. Tab. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím údaje v tisících Kč rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 změna další ORJ název neinvestiční neinvestiční neinvestiční návrh mimořádné p.o. příspěvek příspěvek příspěvek příspěvku navýšení v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč ZŠ ZŠ MŠ DDM KK SMN celkem Rezervy neinvestiční Přehled neinvestičních rezervních a účelově vyčleněných finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 poskytuje následující tabulka č. 7 Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu. 8

9 Tab. 7 - Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu údaje v tisících Kč akce rezervy schválený návrh rozdíl č. rozpočet 2013 rozpočtu rezerva na opravy a rekonstrukce běžná rezerva rezerva spolky rezerva na krizové stavy celkem Při přípravě rozpočtu byla vyčleněna částka ,- Kč určená na udržování, opravy a rekonstrukce majetku města - především stavební opravy nemovitostí. Tato částka byla v návrhu rozpočtu plně rozpuštěna na opravy nemovitostí viz tabulka č.5 Výdaje na údržbu o opravu nemovitého majetku města. V rezervě na opravy tak nezůstává k použití žádná částka. V rezervě je vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši ,-Kč. Vytvořena je také rezerva na krizové situace a přípravu na krizové situace ve výši ,- Kč na případné odstraňování škod a následků v souvislosti např. se záplavami, požárem atd. V návrhu rozpočtu na rok 2014 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka ,-Kč k rozdělení na tyto účely. Předpokladem je, že toto rozdělení finančních prostředků bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru Celkové prostředky ponechané v rezervě (rezerva na opravy, běžná rezerva, krizové situace a na příspěvky spolkům) představují částku ,-Kč. Celkové běžné výdaje jsou navrženy ve výši ,- Kč. Celkové výdaje kapitálové a běžné jsou pro rok 2014 navrženy na úrovni ,- Kč. IV. Závazné ukazatele rozpočtu Pro rok 2014 jsou závazné ukazatele rozpočtu stanoveny následně: - třídy v příjmové části rozpočtu, - položky pro financování, - oddíly ve výdajové části rozpočtu, - příspěvky příspěvkovým organizacím města, - příspěvky jiným subjektům. V příloze č. 1 návrhu rozpočtu jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 včíselném vyjádření. Pro příjmy jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy v jednotlivých položkách 8115 a Ve výdajové části rozpočtu jsou závazné ukazatele rozpočtu dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64. V příloze č. 2 návrhu rozpočtu jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým organizacím města a další příspěvky do rozpočtů jiných samosprávných celků nebo soukromých subjektů jako závazné ukazatele rozpočtu. 9

10 V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2013 kdispozici finanční prostředky v objemu ,- Kč v rezervě (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezervy formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu. V. Rozpis rozpočtu Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Vybrané výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí. VI. Celková bilance rozpočtu Celková bilance rozpočtu udává kumulovaný přehled o příjmech výdajích navrhovaného rozpočtu a výsledné saldo. Tab. č. 8 Bilance návrhu rozpočtu údaje v tisících Kč Návrh do RM Návrh do ZM Schváleno ZM příjmy výdaje saldo financování Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let. V roce 2014 bude provedena revize rozpočtu na rok 2014 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn. Přílohy: Č. 1 - Rozpočet města na rok 2014 v tabulkové podobě, závazné ukazatele Č. 2 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města pro rok 2014, závazné ukazatele Dne: 11. listopadu 2013, zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 10

11 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 návrh pro jednání Zastupitelstva města Napajedla Příloha č. 1 závazné ukazatele rozpočtu rok 2014 Příjmy návrh třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy 0 třída 4 Přijaté dotace Příjmy celkem třída 8 Financování položka 8115 Změna stavu na bankovním účtě Uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř financování celkem Zdroje celkem Výdaje rok 2014 rok 2014 rok 2014 oddíl celkem provoz investice 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče a pomoc Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Územní samospráva a státní správa Finanční operace Ostatní činnost Výdaje celkem

12 Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2014 pro jednání zastupitelstva Příloha č. 2 Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok závazné ukazatele oddíl Název, IČO účel Kč 31 Mateřská škola Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 268, neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Napajedla, Komenského 298, neinvestiční příspěvek na činnost Klub kultury Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost DDM Matýsek Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost Služby města Napajedla, neinvestiční příspěvek na činnost celkem Další příspěvky 22 Zlínský kraj, na dopravní obslužnost ČSAD Vsetí a.s., Integrovaný dopravní systém Zlínský kraj, roční poplatek na JDTM ZK celkem Návrh rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem města na jeho jednání dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 26. listopadu 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu Písemné připomínky lze zaslat poštou nebo předat na podatelně městského úřadu. 12

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více