NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč. Zprávy z obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin přejeme radostné a pokojné prožití Velikonoc starostka obce, zastupitelé a Redakce Zašovských novin. ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, je začátek března, a i když je ještě poměrně chladno, sluníčko se snaží ohřát nás i naši zmrzlou zem. Letošní mrazy byly neúprosné a i v naší obci zamrzlo na několika místech vodovodní potrubí. Všem postiženým bych chtěla poděkovat za jejich trpělivost a pochopení. S nástupem jara bychom rádi zahájili práce, se kterými počítáme v rozpočtu. Opravy lesních cest budeme provádět s firmou Stavební mechanizace VM a s firmou Alpine. Bezdrátový rozhlas bude rozšiřovat firma Empemont Val. Meziříčí a už provedla nejnutnější práce na Pohoři. Autobusové zastávky vysoutěžila firma BS Vsetín, která začne v dubnu ve Valašském Meziříčí a se Zašovou počítá až v letních měsících. O zadávací dokumentaci v novém výběrovém řízení ke stavbě KIC se přihlásilo 31 firem. Z toho nabídku podalo 10 z nich. Pevně doufám, že výběr dodavatele proběhne standardním způsobem, a v dubnu budeme moci zahájit stavební práce. - Rada obce Zašová schválila Rámcovou dohodu o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. a zároveň pověřuje starostku obce podpisem této dohody. - Rada obce Zašová schválila vydání souhlasného stanoviska s realizací projektu Značení cyklotras, s umístěním značení na obecních pozemcích parc. č. 1777, 1730 a 252 a se zajištěním udržitelnosti projektu pro město Rožnov pod Radhoštěm, resp. mikroregion Rožnovsko. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 34. schůze Rady obce Zašová, konané dne 16. února Rada obce schválila složení komisí pro otvírání obálek a pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby Kulturní a informační centrum Zašová. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 35. schůze Rady obce Zašová, konané dne 20. února Rada obce schválila program zastupitelstva obce. - Rada obce schválila Smlouvu o poskytování závodní preventivní péče pro zaměstnance Obecního úřadu Zašová. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila Komerční banku pro zřízení termínovaného účtu. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy. - Rada obce neschválila navýšení rozpočtu pro spolek SDH Zašo-

2 2 Zašovské noviny 3/2012 vá. - Rada obce schválila Prohlášení o uznání dluhu s dohodou o jeho splácení. - Rada obce schválila podporu jízdy historického vlaku. - Rada obce schválila smlouvu na restaurování hrobu Růženy Staňkové na obecním hřbitově v Zašové. - Rada obce schválila smlouvu na zhotovení základů hrobu Růženy Staňkové. - Rada obce schválila smlouvu na restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově v Zašové. - Rada obce neschválila Smlouvu o spolupráci na poskytování služeb obce.info. - Rada obce neschválila připojení obce do projektu Hodina země Rada obce rozhodla o podmínkách zapůjčení obecní aparatury. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na uložení plynárenského zařízení do obecních pozemků parc. č. 890 a č. 921 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní a kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 186 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění přípojek dešťové a splaškové kanalizace v obecních pozemcích parc. č. 1372, 1382/1 v k. ú. Zašová - Rada obce vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor autodílny ve Skále dohodou k datu Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 7 v domě č. p. 553 Zašová. - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení odprodej obecní parcely č. 73/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 v k. ú. Zašová. - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení odprodej obecní parcely č. 1905/8 orná půda o výměře m2 v k. ú. Zašová. - Rada obce neschválila žádost firmy Numeri Josef Bartoň REX o připojení domu č. p. 42 k síti Internet prostřednictvím jejich společnosti. - Rada obce neschválila žádost ČSAD Vsetín, a.s. o povolení parkování autobusu IRISBUS v obci Zašová na Záhumení. - Rada obce schválila zakoupení měřicího přístroje Check it Direct + pro měření volného chloru v ochlazovacím bazénku u finské sauny od firmy GHC Invest s.r.o. - Rada obce schválila výši vstupného do Relaxačního centra ve Sportcentru v Zašové. - Rada obce schválila provedení certifikace herních prvků na dětském hřišti u panelových domů. - Rada obce schválila Licenční smlouvu číslo 0160/2012 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat uzavřenou mezi obcí Zašová a firmou GEPRO spol. s. r. o. - Rada obce schválila smlouvu číslo 76069/12 o užití digitálních ortofotomap uzavřenou mezi obcí Zašová a Českou republikou- Zeměměřickým úřadem. - Rada obce schválila licenční smlouvu na oprávnění k výkonu práva užít ortofotomap správního území obce Zašová uzavřenou mezi obcí Zašová a firmou GEODIS BRNO, spol. sr.o. - Rada obce schválila nabídku firmy Vacula Servis s.r.o. na provedení svislého dopravního značení a nabídku firmy Saroute s. r. o. na provedení vodorovného dopravního v obci Zašová. - Rada obce vzala na vědomí výsledky ankety k označení ulic v Zašové a ve Veselé ke dni starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 36. schůze Rady obce Zašová, konané dne 22. února Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 1199/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu přípojky NN v obecním pozemku parc. č. 1533/10 v k. ú Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. 2004/132 v k. ú. Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. st. 8 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. slunečního záření na pozemku parc. č. 230/2 v k. ú. Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. 1832/34 v k. ú. Zašová. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 37. schůze Rady obce Zašová, konané dne 27. února Rada obce schválila zprávu o výsledku inventarizace obce Zašová k Rada obce schválila hodnocení spolupráce s obcí jako podklad pro finanční výbor k rozdělení příspěvků spolkům. - Rada obce schválila žádost PM Racing o povolení průjezdu dvou závodních speciálů obcí. slunečního záření na domě č. p. 74, parc. č. st. 30/3 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. slunečního záření na výrobně provozním objektu, parc.č. 2004/130 v k. ú. Zašová. slunečního záření na objektu č. p. 500, parc. č. 1411, 1412/10, 1410/2, č. p. 523, parc. č. 813 a č. p. 36, parc. č. 818 vše v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila nabídku pana Jaroslava Fabiána na výkon TDI u akcí Oprava lesní cesty Nad Kostelem ve Veselé a Oprava lesní cesty Nad Stračkou v obci Zašová a zároveň pověřuje starostku podpisem mandátní smlouvy. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce

3 Zašovské noviny 3/2012 Vybírání vodného ve Veselé Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům ve Veselé, že v pátek 16. března 2012 a v sobotu 17. března 2012 se bude zapisovat a vybírat vodné ve Veselé, a zároveň bude provedena kontrola neporušenosti plomb u vodoměrů. Prosíme občany, aby umožnili volný přístup k vodoměrům. Cena za 1 m³ je 25 Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK Vsetín, a.s. Změna zimního času na letní Upozorňujeme občany, že se v neděli 25. března mění zimní čas na letní (ve 2.00 se posouvá čas na 3.00). Noc bude tedy o hodinu kratší. Policie ČR linka 158 Pro Zašovou je obcí s rozšířenou působností (tzv. ORP) z hlediska správních činností město Valašské Meziříčí. V oblasti bezpečnosti a ochrany však spadáme do působnosti Policie ČR v Rožnově pod Radhoštěm. Obec Zašová požádala státní policii o častější výjezdy i o preventivní činnost, kdy můžeme očekávat s nacházejícím teplejším počasím větší pohyb některých problémových skupin mladých lidí. Na Policii ČR se můžeme obracet prostřednictvím linky 158. Činnost státní policie je pro obce bezplatná. Mimo to má obec Zašová uzavřenou smlouvu s městem Valašské Meziříčí na rozšíření působnosti Městské policie i do naší obce. Za každý výjezd této policie obec platí. Proto je dobré ji využívat víceméně na záležitosti, které státní policie neřeší, jako je např. odchyt toulavých psů. V takových případech volejte linku 156. Oznámení Finančního úřadu Ve dnech a v době od 8.00 hod hodin, v zasedací místnosti OÚ v Zašové budou občanům Zašové a okolí k dispozici pracovníci FÚ Valašské Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti. Ing. Jiří Sobek, ředitel Tisková zpráva Česká daňová správa nabízí cesty ke snadnějšímu podávání daňových přiznání 2. duben 2012 je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Česká daňová správa vyjde poplatníkům při plnění této povinnosti vstříc plánovanými výjezdy svých pracovníků do vybraných měst a obcí, včetně rozšíření úředních hodin na finančních úřadech. I v letošním roce se pracovníci finančních úřadů vypraví do vybraných měst a obcí, kde budou v průběhu měsíce března daňovým poplatníkům nápomocni při podávání daňových přiznání. Daňová veřejnost se zde od úředníků může dozvědět informace o aktuálních změnách v daňových předpisech, na místě získat daňové tiskopisy a rovněž je zde i platně podat. Pro ty, kdo chtějí daňové přiznání vyplnit a odeslat z pohodlí domova, je k dispozici tzv. inteligentní elektronický formulář daňového přiznání, který je možno nalézt na Daňovém portálu na internetové adrese Výhodou elektronického formuláře jsou jeho možnosti: elektronický průvodce, vysvětlivky, aktuální sazby, možnost kontroly formální správnosti vyplněného přiznání i jeho přímé odeslání finančnímu úřadu, a to v jakoukoli dobu, bez ohledu na úřední hodiny. K odeslání elektronického formuláře není nutný zaručený elektronický podpis, po odeslání nepodepsaného formuláře postačí vytisknout tzv. e-tiskopis, který je systémem po odeslání vygenerován, vlastnoručně jej podepsat a do 5 dnů podat na příslušný finanční úřad. Daňový poplatník má rovněž možnost vyplněný formulář vytisknout a podat jej na finanční úřad v listinné podobě. Další z výhod Daňového portálu je možnost vytvoření podání ve formátu, který je požadován k odeslání prostřednictvím datové schránky. Ti, kdo chtějí k podání přiznání využít podatelen finančních úřadů, budou tak moci učinit v rozšířených úředních hodinách. Ve dnech od do budou všechny finanční úřady otevřeny v pracovních dnech do 18 hodin. V sobotu budou otevřeny finanční úřady v okresních městech od 8 do 12 hodin. V posledním dni pro podání přiznání a úhradu daně, tj. dne , budou všechny finanční úřady otevřeny rovněž až do 18 hodin. Pokladny finančních úřadů bude možné navštívit v obvyklých pokladních hodinách. Zaplatit daň je možné i bezhotovostně, a to bankovním převodem nebo běžnou složenkou typu A. Podrobnější informace o výjezdech do obcí, včetně formulářů všech druhů daňových přiznání a informací k jejich podávání, jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy v záložce Aktuálně k dani z příjmů. V Praze dne JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Přenesená daňová povinnost ve stavebnictví Všichni plátci DPH, kteří na území České republiky poskytují stavební nebo montážní práce dle klasifikace CZ CPA (položky 41-43), mají povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti (v terminologii EU tzv. revers charge ). Povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je v daném režimu přenesena na příjemce tohoto plnění, tj. na odběratele. Ten na vystaveném daňovém dokladu příslušnou daň sám doplní a následně přizná. Bližší informace, včetně odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, jsou k nalezení na internetových stránkách české daňové správy 3

4 Zašovské noviny 3/2012 Z naší ZŠ Další soutěž v psaní na PC Už více než měsíc máme druhé pololetí, ale já se ještě vrátím na konec toho prvního. Jeho závěr měli někteří písaři obohacen další soutěží v psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou ledna se konala soutěž pro studenty 3. ročníků středních škol a mladší ZAV Bruntál Naši školu reprezentovali již tradiční soutěžící Jakub Hyjánek a Patrik Burda z 9. ročníku. Tříčlenné družstvo doplnil nový talentovaný žák ze třídy 6. A Vláďa Bumbala. Aby v Bruntále nezaháleli a co nejvíce se rozepsali, kromě vlastní soutěže se zúčastnili i soutěže talentové pro žáky základních škol, kde po napínavém souboji o přední umístění skončil Kuba na děleném místě, Patrik obsadil 7. místo a nováček Vláďa dělené místo z celkového počtu 76 účastníků. Od 14 hodin se pak rozběhla již zmiňovaná soutěž pro 3. ročníky. Pro zahřátí prošli někteří korekturou textu (úprava různě chybného textu) v časovém limitu 10 minut. Zde soutěžící získávají 100 bodů za každou opravenou korekturu a 500 bodů je jim odečteno za každou korekturu neopravenou. Cílem je získat co nejvíce bodů. Samozřejmě i zde záleží na rychlosti psaní a také na orientaci v textu. Poprvé si soutěž vyzkoušeli Patrik s Kubou. A hned celkem úspěšně Patrik obsadil 10. místo, Kuba 19. z 26 účastníků, kteří klání dokončili s kladnými body, dalších 6 se díky velkému množství chyb dostalo do záporných hodnot bodů. Od 16 hodin byl zahájen bodovaný trénink úkolem bylo zvládnout 20 dvouminutových cvičení na co nejvyšší počet čistých úhozů za minutu, za každou chybu se odčítalo 100 úhozů (pro představu: 100 úhozů je přibližně 1,5 řádku). Vzhledem k silné konkurenci starších studentů se i po vylepšených osobních rekordech umístili: Kuba na 43. místě s 318,8 čistými úhozy za minutu. Patrik na 45. místě s 314,2 úhozy a Vláďa při své premiéře na 69. místě se 172,7 úhozy. Druhý den po snídani jsme se všichni, učitelé i žáci, sešli v modré učebně, kde bylo slavnostní zahájení hlavního soutěžního dne. Studenti a žáci se utkali jako vždy ve třech desetiminutových opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu. Po počátečních organizačních zmatcích s obsazováním počítačových učeben se vše rozběhlo a po přibližně 2 hodinách byli známí vítězové. Organizátoři nám totiž vyšli vstříc a o půl hodiny, tak, aby nám neujely vlaky, urychlili vyhlášení výsledků. I zde Kuba s Patrikem pokořili své osobní rekordy. V kombinaci všech tří opisů se první jmenovaný umístil na 42. místě v osobním rekordu čistých úhozů, druhý jmenovaný na 48. místě v osobním rekordu čistých úhozů a Vláďa, opět při premiéře, na 79. místě v osobním rekordu čistých úhozů. Celkově se tým naší základní školy umístil na 18. místě z celkového počtu 27 družstev středních a základních škol. Největší radost nám asi přinesl fakt, že se nám ve valašském derby podařilo konečně porazit hned dvě družstva našeho největšího rivala Základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Mnoho zdaru, pevné nervy, hbité prsty a hlavně štěstí do dalších soutěží! Mgr. Bohuslava Juřicová Z naší MŠ Zápis dětí do mateřských škol Ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín po dohodě se zřizovatelem Obcí Zašová a v souladu s 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012/2013. Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční: Mateřská škola Zašová od 8,00 hod do 15,00 hod Mateřská škola Veselá od 8,00 hod do 15,00 hod Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte rodný list a potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Žádost o přijetí s formulářem k lékaři je nutno si vyzvednout předem v kanceláři ředitelky mateřské školy ve dnech: pondělí od 13,00 do 16,00 hod středa od 8,00 do 12,00 hod nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy. Milena Repperová, ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín Z našeho MC Maškarní karneval v mateřském centru Orel V pondělí 5. března odpoledne se v mateřském centru Orel sešli malí rytíři, kašpárci, skřítci, želvy Ninjové, kovbojové, dinosauři, kominíčci, princezny, kočičky, Karkulky, víly, čarodějnice, čertice a mnoho dalších nádherně přestrojených dětí. Pro děti byl totiž připravený maškarní karneval. Celé odpoledne se proměnilo v barevnou, jiskřivou pohádkovou říši, kdy se děti bavily při hrách a soutěžích. Táňa Daňková

5 Zašovské noviny 3/ Společenská kronika našich občanů Jubilanti Oslava 88. narozenin v Klubu důchodců Čas ten pořád někam spěchá mílovými kroky. Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky... Setkání 1. února jsme začali gratulací naší Jarce Rypelové. Jarka se v dobrém zdravotním stavu, plná optimizmu a s chutí do života dožívá 4. února 88 roků. Naši důchodci jí ze srdce přáli hodně zdraví, duševní pohody a spokojenosti. Obdarovali jsme ji kytičkou. Přání pevného zdraví přijímala moc ráda s úsměvem na tváři. Taky jsme jí nezapomněli poděkovat za pohoštění a příjemné a veselé odpoledne strávené v Klubu. za Klub důchodců Emília Martinková Opustili nás Odešla Jediná na světě, kdo by ji neměl rád, Jež umí odpustit a tolik milovat, Která vždy potěší, tak měkce pohladí, Jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane nejlepší vzpomínka Ta bytost nejdražší, to byla maminka. (J. Seifert) Odešels jsi, jak si osud přál, však ve vzpomínkách s námi žiješ dál. V neděli 11. března 2012 jsme si připomněli smutné 6. výročí, kdy nás navždy opustil pan Oldřich Plandor. A zároveň by se 2. července dožil 90 let. Nic víc mu nemůžeme dát, jen s láskou v srdci vzpomínat. Vzpomínají příbuzní a známí. Poděkování V sobotu se uskutečnila v KD výroční členská schůze včelařů ze Stříteže, Veselé a Zašové. Zúčastnilo se 25 členů a 4 hosté. Předsedou včelařů je již řadu let Ing. M. Macháček. Pod jeho vedením vykazuje organizace dobré výsledky. Členové Z.O. děkují Ing. M. Macháčkovi za všechny akce, které má vždy pečlivě připravené a za čas, který věnuje nám, včelařům. EV Fotbal SPORT Jiřina Majerová Dne jsme se navždy rozloučili s naší drahou maminkou, Jiřinou Majerovou, rozenou Krhovjákovou, z Rakového. Zemřela tiše, zaopatřená svátostmi umírajících dne 9. ledna 2012 v Novém Jičíně Žilině. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni v modlitbách s námi. Za celou zarmoucenou rodinu děkuje syn Alois Majer. Vzpomínky Vzpomínky Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát, svíčku zapálit a tiše vzpomínat. Dne 6. března 2012 uplynulo 10 let od úmrtí Antonína Koryčanského. Stále vzpomíná manželka s rodinou. SDH Zašová Začátek roku u zašovských hasičů K lednu zašovských hasičů tradičně patří Výroční valná hromada (v neděli 8. ledna) a Hasičský ples (21. ledna). Plesu předcházelo chystání sálu (společně s fotbalisty, lidovci a rybáři) a samozřejmě tradiční roznášení pozvánek. Touto cestou děkujeme všem občanům i firmám a podnikatelům, kteří jakkoliv v uplynulém období podpořili naši činnost. Vydařený ples byl příležitostí ke společnému setkání a zábavě. Ve středu 25. ledna jsme dělali pořádek v naší zbrojnici. Členové výjezdové jednotky budou mít nové skříňky pro svoji výstroj, a tak bylo nutné vše přichystat pro jejich montáž. První lednový týden jsme pomáhali při přípravě ledové plochy na orelském hřišti. Ve středu 1. února byl vyhlášen poplach. Nahlášený požár na Hrádkách v Hrachovci do našeho příjezdu uhasila jed-

6 notka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z Valašského Meziříčí. V pátek 10. února jsme se zúčastnili okrskové schůze ve Valašské Bystřici. Věnovali jsme se i údržbě techniky a zajistili jsme opravu motoru naší zásahové TATRY. V pátek 24. února výjezdová jednotka absolvovala školení a po něm jsme zajišťovali dopravu vody do Veselé, kde prasklo potrubí. Za zašovské hasiče Petr Borovička st. a Pavel Stodůlka ml. Házená Rozpis severomoravské ligy házené mužů jaro 2012 Družstvo: Muži A HC Hlučín TJ Veselá A Hlášenka TJ Veselá A SOKOL Trnávka B Neděle 14 : TJ LOKO Suchdol TJ Veselá A Neděle 14 : TJ Veselá A SOKOL Klimkovice Neděle 15 : SOKOL Krmelín A TJ Veselá A Neděle 10 : TJ Veselá A TJ Nový Jičín Úterý 15 : TJ Veselá A SOKOL Krmelín B Neděle 15 : TJ Veselá B TJ Veselá A Úterý 14 : TJ Veselá A KH OREL Paskov jr. Neděle 14 : TJ Cement Hranice B TJ Veselá A Hlášenka TJ Veselá A TJ TŽ Třinec Neděle 15 : TJ Valašské Meziříčí TJ Veselá A Hlášenka Družstvo: Muži B TJ Nový Jičín TJ Veselá B Neděle 17 : HC Hlučín TJ Veselá B Hlášenka SOKOL Trnávka B - TJ Veselá B Neděle 10 : TJ Veselá B TJ LOKO Suchdol Neděle 13 : SOKOL Klimkovice TJ Veselá B Sobota 11 : TJ Veselá B TJ Valašské Meziříčí Úterý 13 : TJ Veselá B SOKOL Krmelín A Neděle 13 : TJ Veselá B TJ Veselá A Úterý 14 : SOKOL Krmelín B TJ Veselá B Neděle 9 : KH OREL Paskov jr. TJ Veselá B Sobota 18 : TJ Veselá B TJ Cement Hran. B Neděle 13 : TJ TŽ Třinec TJ Veselá B Sobota 16 : Přijďte povzbudit obě naše družstva mužů v pokračování sezóny jaro Ludvík Černoch FARNOST ZAŠOVÁ VELIKONOCE 2012 Mše svaté: Květná neděle 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Zelený čtvrtek Veselá, Zašová Velký pátek Veselá (15.15 křížová cesta), Zašová (14.00 křížová cesta) Bílá sobota Veselá, Zašová (vigilie + křest) Neděle Zmrtvýchvstání Páně 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Pondělí velikonoční 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Neděle Božího milosrdenství 7.30, Zašová, 9.00 Veselá (Zašová: ZPOVĚĎ, ADORACE s Korunkou k Božímu milosrdenství) Velikonoční zpověď: Čtvrtek : Veselá Sobota : Zašová Zašovské noviny 3/2012 KULTURA Uplynulé akce V Zašové a ve Veselé se konaly v únory dva maškarní karnevaly, jeden v MŠ ve Veselé, druhý v sále OB v Zašové. Jak se děti bavily, vidíte na přiložených fotografiích: Karneval ve Veselé, Karneval v Zašové - TS Aneri, Košt slivovice s doprovodem Vracovjáků V sobotu 3. března se v Zašové opět konal tradiční Košt slivovice, tentokrát 6. ročník. Vzorků se letos sešlo 36, a to ve všech hodnocených kategoriích (trnka, hruška, jablko, ostatní ovoce), ale protože bylo hrušek poměrně málo, vytvořili jsme kategorie 3 trnka, hruška, ostatní ovoce. Porotu tvořili soutěžící a k nim se přidali nezávislí koštéři z řad návštěvníků. Oceněna byla první tři místa ze všech soutěžních vzorků, a také nejlepší tři slivovice ze všech vzorků. Hodnocení všeh slivovic dopadlo takto: 1. Josef David (trnka) 2. Tomáš Daněk (trnka) 3. Václav Zvoníček (trnka)

7 Zašovské noviny 3/2012 Ocenění za nejlepší slivovice v jednotlivých druzích si odnesli: Josef David (trnka), Jaroslav Einšpiegl (jablko) Václav Zvoníček (ostatní ovoce) Seznam prvních deseti míst včetně bodového ohodnocení lze nalézt na webu obce. Po celou dobu koštování hrála k tanci i poslechu krojová dechová kapela Vracovjáci. Co má společného Český lev a Klub TEMPO Zašová? Václava Kuneše! Možná jste i vy sledovali 3. března v České televizi slavnostní předávání prestižních filmových cen Český lev. Předěly mezi jednotlivými kategoriemi měli na starosti tanečníci z předního uměleckého souboru 420PEOPLE, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím je spolu s Natašou Novotnou pan Václav Kuneš. Pro naši Taneční a baletní školu B-Dance je velkou ctí a příležitostí, že tento přední evropský tanečník, choreograf a spolupracovník Jiřího Kyliána externě u nás vyučuje. Posluchačům a koštérům nabídla bohatý repertoár z klasických dechovkových skladeb i vyššího populáru. Dechovka předvedla výborné profesionální vystoupení a návštěvníci ji za to odměnili dlouhým potleskem a také si mnozí dobře zatančili. Zároveň odpolední program osvěžilo vystoupení taneční skupiny Taneční a baletní školy B-dance. Jsme rádi, že se akce setkala se zájmem návštěvníků a děkujeme také všem soutěžícím, že přihlásili svoje slivovice do soutěže a ujali se i jejich hodnocení. Zároveň také děkujeme všem, kteří při akci pomáhali, a zajistili tak její hladký průběh. Marta Procházková Báječná Anna v ringu Na předávání cen Český lev mohli diváci vidět tančit Václava Kuneše v poněkud zkratkovité a populární formě. Děti z výběrových skupin naší školy se však mohou těšit na obsažnější setkání s ním - příští lekce budou již nyní v březnu. Naší žáci se nejen zdokonalí v tanečním umění, ale jistě zbude čas i na to, aby se Václava Kuneše na něco zeptali. Třeba: Jaký byl Český lev? Taneční a baletní škola B-DANCE, Klubu TEMPO Zašová Petr Borovička st. Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé V pátek 17. února zavítal do Zašové Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice. Sál byl zaplněn do posledního místečka, což svědčí o nesmírné popularitě tohoto souboru. Divadelníci přijeli se svoji novou hrou Marca Camolettiho Anna v ringu. Představení bylo báječné, výkony herců na vysoké úrovni, diváci se zkrátka dobře bavili. Děkujeme CHAOSu za příjemný zážitek. Těšíme se na další hru! Marta Procházková

8 Zašovské noviny 3/2012 Obecní knihovny Noc s Andersenem Cesta byla trochu delší, ale neunikly nám krásy přírody, obdivovali jsme množství sněhu a překrásnou přírodu. Ve Wellnes hotelu nás přivítali s úsměvem na tváři a popřáli nám příjemné prožití dne. A opravdu to bylo příjemné dvouhodinové osvěžení v teplé slané vodě s odpočinkem u dobré kávy. Samozřejmě, že jsme si dopřáli i společný oběd v restauraci u muzea. Po dobrém obědě se naši důchodci spokojeně vraceli domů a cestou do Zašové jsme plánovali náš další společný výlet. Za Klub důchodců Emília Martinková Milí malí čtenáři (a velcí rodičové), v minulém čísle ZN jsem Vás informovala o možnosti strávit noc v knihovně při akci Noc s Andersenem, a to 30. března Jedná se o večer plný čtení, her, pohádek, vyprávění, malé procházky a trošku dobrodružství (více viz únorové ZN). Upozorňuji ještě jednou, že jsou zde vítány všechny děti od první do čtvrté třídy. Místa se nám postupně zaplňují, takže kdo máte zájem, kontaktujte mě co nejdříve, předám Vám přihlášku. Já a moji pomocníci (např. pan Andersen) se na Vás moc těšíme. Naši důchodci na výstavě kamélii Společně s Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm se i náš Klub vydal do zámku Lešná na výstavu kamélii. Zámek v Lešné je po rekonstrukci a od listopadu loňského roku znovu otevřen. Marta Procházková, knihovnice (tel , KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (březen - duben) Co by nemělo chybět v jídelníčku seniorů Blíží se Velikonoce... navštíví nás Otec Jiří...těšíme se vystoupí děti z Farního společenství v 17 hodin bude schůzka výboru klubu Velikonoce svátky jara malování vajíček dekorace Opět se těšíme na paní Martu Porubovou...písničky a harmonika procvičíme si i paměť Vtipy, vtípky, srandičky...veselé odpoledne Naši důchodci opět v termálních bazénech Byl to mrazivý den, pondělí 13. února, kdy se naši důchodci vydali na výlet za osvěžením do termálních bazénů Wellnes Velké Karlovice. Našim důchodcům se výzdoba zámku i vystavené květiny moc líbily. Po prohlídce jsme se podívali i do zámku Kinských, kde mimo jiné probíhala i výstava obrazů Josefa Hapky. A nakonec jsme navštívili gobelínku ve Valašském Meziříčí. Moc nás zaujala oprava starých poškozených gobelínů a tkaní nových gobelínu a koberců. Bylo to pro nás něco nového a vzácného. Obdivovali jsme zručnost pracovnic při opravě 400 let starého gobelínu. Ve chvíli volného času jsme si taky poseděli u kávy v přilehlém baru. Byli jsme trochu unavení, ale spokojení s pěkně prožitým dnem. Společně jsme se v odpoledních hodinach vraceli domů. Za Klub důchodců Emília Martinková Poděkování Za všechny členy Klubu důchodců v Zašové bych chtěla upřímně poděkovat naší paní vedoucí Emilii Martinkové za celoroční vedení klubu, kterého se zhostila na výbornou. Tuto práci nikdy před tím nedělala, o to více si toho ceníme. Po všech stránkách se o nás velmi pěkně stará. My jsme s jejím přístupem k nám velmi spokojeni a stálo by určitě za to, aby se naše řady rozrostly o další členy. Ještě jednou velký dík, věříme, že nás povede i nadále, tak jako doposud. Za Klub důchodců JM

9 Zašovské noviny 3/2012 RŮZNÉ Vážení občané, zašovští včelaři pořádají včelařský autobusový zájezd v neděli 3. června Protože máme ještě některá volná místa v autobuse, dovolujeme si je nabídnout a byli bychom rádi, pokud byste chtěli jet s námi. Program: *Sezemice u Pardubic 8,15 10,15 hodin MUDr. Radek Hubač - Včelí produkty a apiterapie (přednáška) *Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky (hlavní bod programu) 10,45 15,30 hodin Prezentace učiliště Nákup včelařských potřeb v místní prodejně Prohlídka včelnice Libáň Prohlídka arboreta s odborným výkladem Ing. Miroslava Novotná Pastva, ekologie, kočování (přednáška) p. Josef Lojda Chov včelích matek (přednáška, dle možností i praktické ukázky) *Národní hřebčín Slatiňany (chov starokladrubských vraníků) 16,00 18,00 hodin Prohlídka stájí s odborným výkladem (cca 60 minut, vstupné 70,- Kč dospělí nebo 40,- Kč děti, studenti a důchodci) Prohlídka kočárovny s odborným výkladem (cca 25 minut, vstupné 40,- Kč dospělí nebo 30,- Kč děti, studenti a důchodci) Prohlídka zámku s odborným výkladem (cca 25 minut, vstupné 40,- Kč dospělí nebo 30,- Kč děti, studenti a důchodci) Pokud byste neměli zájem o včelařské přednášky v Nasavrkách, můžu Vám nabídnout prohlídku arboreta v Nasavrkách (zdarma) a návštěvu Skanzenu na Veselém Kopci ( poplatek 50,- Kč na dopravu autobusem). Cena zájezdu je 370,- Kč a obsahuje dopravu a čekání autobusu, pronájem sálu na přednášku MUDr. Hubače a poplatky za exkurzi v arboretu a škole v Nasavrkách. V ceně zájezdu není zahrnut oběd v ceně cca 70,- Kč (zajistím přímo ve škole v Nasavrkách) a program v hřebčíně (příp. na Veselém Kopci za 70,- Kč) Nástupní místa: Zašová Střítež n. B. Zubří Rožnov Veselá Val. Meziříčí Lešná Choryně Hustopeče Hranice Střítež nad Ludinou Olšovec a případně další místa po trase. Prosím Vaše závazné přihlášky zaslat pokud možno co nejdřív (abychom mohli vybrat podle počtu přihlášených co do velikosti správný autobus), nejpozději však do středy Ing. Miroslav Macháček předseda ZO ČSV Zašová telefon: VAŠE PŘÍSPĚVKY Ze vzpomínek na 50 let života v zašovské dechovce 2. pokračování Mým začátkům působení na muzikantské scéně předcházelo slabé hudební vzdělání, dá se říci, že jsem byl převážně samouk. Na baskřídlovku jsem se chodil cvičit ke kapelníkovi dechovky ve Zdounkách, kde jsem nastoupil do prvního zaměstnání jako obvodní zootechnik ONV Kroměříž. Také ve Zdounkách jsem v r poprvé hrál s dechovkou na pohřbu za odměnu 25,- Kčs. Od vojenského muzikanta jsem koupil první vlastní nástroj, baskřídlovku za 700,- Kčs. Měla tzv. vysoké ladění, ale v tu dobu jsem ještě nevěděl, že toto ladění je na ústupu. Vysoké ladění měly vojenské kapely Rakousko-Uherska a nástroje v tomto ladění /komorní a mělo 451 Herzů/ se používaly ještě dlouho po roce 1918 i v Československu. Ve vysokém ladění v tom roku 1962 hrála i zašovská dechovka. Byla totiž založena přibližně v r Emilem Špůrkem, který byl vojenský muzikant a vrátil se z vojny v r Právě Emil Špůrek začal učit hrát zájemce na dechové nástroje a jakýmsi odhadem jsme dospěli k názoru, že v r mohla být tehdy nová zašovská dechovka schopná hrát, a v tom roce byl napsán její rodný list. Emilu Špůrkovi pomáhal ve výuce muzikantů také učitel Schober, který byl první bubeník dechovky. Moje vojenská prezenční služba v letech mně dala hlavně zkušenosti s hraním zpaměti, říkame tomu z kule. Sloužil jsem jako zdravoťák na odloučené jednotce v jižních Čechách v Červené nad Vltavou a na této malé strážní rotě se sešli čtyři muzikanti, harmonika, buben, trumpeta a já na pozoun. Jedenkrát za 14 dní jsme bavili rekreanty v nedalekém rekreačním středisku. Naučil jsem se mnoho jihočeských písniček a dodneška mám jižní Čechy rád. V tom roku 1962 byl doznívajícím vedoucím dechovky v Zašové Ludvík Krčmář (1902), barytonista a můj první štymkolega v tenorech. V začátcích působení v Zašové mě ovlivnil hlavně Jan Poruba (1906), vojenský muzikant křídlovák, který mě začal brát do sklárenské dechovky, kterou občas dirigoval, a poslal mě také k dirigentu Jankemu do teslácké dechovky. Tak jsem získával hráčské zkušenosti ve velkých dechovkách a vypomáhal jsem jim hlavně na 1. května (Svátek práce), 9. května (Památka padlým ve válce) a 7. listopadu (oslavy VŘSR/velká říjnová socialistická revoluce). To byly povinné hry a zadarmo. Název původní dechovky Porubjáci je odvozen podle lokality Porubky na pomezí mezi Zašovou a Zubřím, kde bydleli Krčmáři, sourozenci a bratranci, tvořící jádro dechovky, proto Porubjáci V r František Poruba v režii hasičů sice založil dechovku Porubovu, ale ta se později rozpadla a on přešel k Porubjákům. V roce 1962 a i později jsem se starými muzikanty hrával v kvintetu nebo jen v kvartetu vánoční koledy na věži. Dodneška vidím, jak jsme se štrachali na věž kostela až do prostoru zvonů. Cukrář Jaroslav Pečiva nás potom odměnil sladkou výslužkou. Zkoušky na koledy byly u Porubů /naproti hasičské zbrojnici/ v kuchyni. V tom roce 1962 měla dechovka 82 let a já byl z muzikantů výrazně nejmladší, bylo mně 24 let. VZ

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více