NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč. Zprávy z obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin přejeme radostné a pokojné prožití Velikonoc starostka obce, zastupitelé a Redakce Zašovských novin. ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, je začátek března, a i když je ještě poměrně chladno, sluníčko se snaží ohřát nás i naši zmrzlou zem. Letošní mrazy byly neúprosné a i v naší obci zamrzlo na několika místech vodovodní potrubí. Všem postiženým bych chtěla poděkovat za jejich trpělivost a pochopení. S nástupem jara bychom rádi zahájili práce, se kterými počítáme v rozpočtu. Opravy lesních cest budeme provádět s firmou Stavební mechanizace VM a s firmou Alpine. Bezdrátový rozhlas bude rozšiřovat firma Empemont Val. Meziříčí a už provedla nejnutnější práce na Pohoři. Autobusové zastávky vysoutěžila firma BS Vsetín, která začne v dubnu ve Valašském Meziříčí a se Zašovou počítá až v letních měsících. O zadávací dokumentaci v novém výběrovém řízení ke stavbě KIC se přihlásilo 31 firem. Z toho nabídku podalo 10 z nich. Pevně doufám, že výběr dodavatele proběhne standardním způsobem, a v dubnu budeme moci zahájit stavební práce. - Rada obce Zašová schválila Rámcovou dohodu o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. a zároveň pověřuje starostku obce podpisem této dohody. - Rada obce Zašová schválila vydání souhlasného stanoviska s realizací projektu Značení cyklotras, s umístěním značení na obecních pozemcích parc. č. 1777, 1730 a 252 a se zajištěním udržitelnosti projektu pro město Rožnov pod Radhoštěm, resp. mikroregion Rožnovsko. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 34. schůze Rady obce Zašová, konané dne 16. února Rada obce schválila složení komisí pro otvírání obálek a pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby Kulturní a informační centrum Zašová. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 35. schůze Rady obce Zašová, konané dne 20. února Rada obce schválila program zastupitelstva obce. - Rada obce schválila Smlouvu o poskytování závodní preventivní péče pro zaměstnance Obecního úřadu Zašová. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila Komerční banku pro zřízení termínovaného účtu. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy. - Rada obce neschválila navýšení rozpočtu pro spolek SDH Zašo-

2 2 Zašovské noviny 3/2012 vá. - Rada obce schválila Prohlášení o uznání dluhu s dohodou o jeho splácení. - Rada obce schválila podporu jízdy historického vlaku. - Rada obce schválila smlouvu na restaurování hrobu Růženy Staňkové na obecním hřbitově v Zašové. - Rada obce schválila smlouvu na zhotovení základů hrobu Růženy Staňkové. - Rada obce schválila smlouvu na restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově v Zašové. - Rada obce neschválila Smlouvu o spolupráci na poskytování služeb obce.info. - Rada obce neschválila připojení obce do projektu Hodina země Rada obce rozhodla o podmínkách zapůjčení obecní aparatury. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na uložení plynárenského zařízení do obecních pozemků parc. č. 890 a č. 921 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní a kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 186 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění přípojek dešťové a splaškové kanalizace v obecních pozemcích parc. č. 1372, 1382/1 v k. ú. Zašová - Rada obce vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor autodílny ve Skále dohodou k datu Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 7 v domě č. p. 553 Zašová. - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení odprodej obecní parcely č. 73/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 v k. ú. Zašová. - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení odprodej obecní parcely č. 1905/8 orná půda o výměře m2 v k. ú. Zašová. - Rada obce neschválila žádost firmy Numeri Josef Bartoň REX o připojení domu č. p. 42 k síti Internet prostřednictvím jejich společnosti. - Rada obce neschválila žádost ČSAD Vsetín, a.s. o povolení parkování autobusu IRISBUS v obci Zašová na Záhumení. - Rada obce schválila zakoupení měřicího přístroje Check it Direct + pro měření volného chloru v ochlazovacím bazénku u finské sauny od firmy GHC Invest s.r.o. - Rada obce schválila výši vstupného do Relaxačního centra ve Sportcentru v Zašové. - Rada obce schválila provedení certifikace herních prvků na dětském hřišti u panelových domů. - Rada obce schválila Licenční smlouvu číslo 0160/2012 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat uzavřenou mezi obcí Zašová a firmou GEPRO spol. s. r. o. - Rada obce schválila smlouvu číslo 76069/12 o užití digitálních ortofotomap uzavřenou mezi obcí Zašová a Českou republikou- Zeměměřickým úřadem. - Rada obce schválila licenční smlouvu na oprávnění k výkonu práva užít ortofotomap správního území obce Zašová uzavřenou mezi obcí Zašová a firmou GEODIS BRNO, spol. sr.o. - Rada obce schválila nabídku firmy Vacula Servis s.r.o. na provedení svislého dopravního značení a nabídku firmy Saroute s. r. o. na provedení vodorovného dopravního v obci Zašová. - Rada obce vzala na vědomí výsledky ankety k označení ulic v Zašové a ve Veselé ke dni starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 36. schůze Rady obce Zašová, konané dne 22. února Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 1199/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu přípojky NN v obecním pozemku parc. č. 1533/10 v k. ú Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. 2004/132 v k. ú. Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. st. 8 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. slunečního záření na pozemku parc. č. 230/2 v k. ú. Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. 1832/34 v k. ú. Zašová. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 37. schůze Rady obce Zašová, konané dne 27. února Rada obce schválila zprávu o výsledku inventarizace obce Zašová k Rada obce schválila hodnocení spolupráce s obcí jako podklad pro finanční výbor k rozdělení příspěvků spolkům. - Rada obce schválila žádost PM Racing o povolení průjezdu dvou závodních speciálů obcí. slunečního záření na domě č. p. 74, parc. č. st. 30/3 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. slunečního záření na výrobně provozním objektu, parc.č. 2004/130 v k. ú. Zašová. slunečního záření na objektu č. p. 500, parc. č. 1411, 1412/10, 1410/2, č. p. 523, parc. č. 813 a č. p. 36, parc. č. 818 vše v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila nabídku pana Jaroslava Fabiána na výkon TDI u akcí Oprava lesní cesty Nad Kostelem ve Veselé a Oprava lesní cesty Nad Stračkou v obci Zašová a zároveň pověřuje starostku podpisem mandátní smlouvy. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce

3 Zašovské noviny 3/2012 Vybírání vodného ve Veselé Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům ve Veselé, že v pátek 16. března 2012 a v sobotu 17. března 2012 se bude zapisovat a vybírat vodné ve Veselé, a zároveň bude provedena kontrola neporušenosti plomb u vodoměrů. Prosíme občany, aby umožnili volný přístup k vodoměrům. Cena za 1 m³ je 25 Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK Vsetín, a.s. Změna zimního času na letní Upozorňujeme občany, že se v neděli 25. března mění zimní čas na letní (ve 2.00 se posouvá čas na 3.00). Noc bude tedy o hodinu kratší. Policie ČR linka 158 Pro Zašovou je obcí s rozšířenou působností (tzv. ORP) z hlediska správních činností město Valašské Meziříčí. V oblasti bezpečnosti a ochrany však spadáme do působnosti Policie ČR v Rožnově pod Radhoštěm. Obec Zašová požádala státní policii o častější výjezdy i o preventivní činnost, kdy můžeme očekávat s nacházejícím teplejším počasím větší pohyb některých problémových skupin mladých lidí. Na Policii ČR se můžeme obracet prostřednictvím linky 158. Činnost státní policie je pro obce bezplatná. Mimo to má obec Zašová uzavřenou smlouvu s městem Valašské Meziříčí na rozšíření působnosti Městské policie i do naší obce. Za každý výjezd této policie obec platí. Proto je dobré ji využívat víceméně na záležitosti, které státní policie neřeší, jako je např. odchyt toulavých psů. V takových případech volejte linku 156. Oznámení Finančního úřadu Ve dnech a v době od 8.00 hod hodin, v zasedací místnosti OÚ v Zašové budou občanům Zašové a okolí k dispozici pracovníci FÚ Valašské Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti. Ing. Jiří Sobek, ředitel Tisková zpráva Česká daňová správa nabízí cesty ke snadnějšímu podávání daňových přiznání 2. duben 2012 je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Česká daňová správa vyjde poplatníkům při plnění této povinnosti vstříc plánovanými výjezdy svých pracovníků do vybraných měst a obcí, včetně rozšíření úředních hodin na finančních úřadech. I v letošním roce se pracovníci finančních úřadů vypraví do vybraných měst a obcí, kde budou v průběhu měsíce března daňovým poplatníkům nápomocni při podávání daňových přiznání. Daňová veřejnost se zde od úředníků může dozvědět informace o aktuálních změnách v daňových předpisech, na místě získat daňové tiskopisy a rovněž je zde i platně podat. Pro ty, kdo chtějí daňové přiznání vyplnit a odeslat z pohodlí domova, je k dispozici tzv. inteligentní elektronický formulář daňového přiznání, který je možno nalézt na Daňovém portálu na internetové adrese Výhodou elektronického formuláře jsou jeho možnosti: elektronický průvodce, vysvětlivky, aktuální sazby, možnost kontroly formální správnosti vyplněného přiznání i jeho přímé odeslání finančnímu úřadu, a to v jakoukoli dobu, bez ohledu na úřední hodiny. K odeslání elektronického formuláře není nutný zaručený elektronický podpis, po odeslání nepodepsaného formuláře postačí vytisknout tzv. e-tiskopis, který je systémem po odeslání vygenerován, vlastnoručně jej podepsat a do 5 dnů podat na příslušný finanční úřad. Daňový poplatník má rovněž možnost vyplněný formulář vytisknout a podat jej na finanční úřad v listinné podobě. Další z výhod Daňového portálu je možnost vytvoření podání ve formátu, který je požadován k odeslání prostřednictvím datové schránky. Ti, kdo chtějí k podání přiznání využít podatelen finančních úřadů, budou tak moci učinit v rozšířených úředních hodinách. Ve dnech od do budou všechny finanční úřady otevřeny v pracovních dnech do 18 hodin. V sobotu budou otevřeny finanční úřady v okresních městech od 8 do 12 hodin. V posledním dni pro podání přiznání a úhradu daně, tj. dne , budou všechny finanční úřady otevřeny rovněž až do 18 hodin. Pokladny finančních úřadů bude možné navštívit v obvyklých pokladních hodinách. Zaplatit daň je možné i bezhotovostně, a to bankovním převodem nebo běžnou složenkou typu A. Podrobnější informace o výjezdech do obcí, včetně formulářů všech druhů daňových přiznání a informací k jejich podávání, jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy v záložce Aktuálně k dani z příjmů. V Praze dne JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Přenesená daňová povinnost ve stavebnictví Všichni plátci DPH, kteří na území České republiky poskytují stavební nebo montážní práce dle klasifikace CZ CPA (položky 41-43), mají povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti (v terminologii EU tzv. revers charge ). Povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je v daném režimu přenesena na příjemce tohoto plnění, tj. na odběratele. Ten na vystaveném daňovém dokladu příslušnou daň sám doplní a následně přizná. Bližší informace, včetně odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, jsou k nalezení na internetových stránkách české daňové správy 3

4 Zašovské noviny 3/2012 Z naší ZŠ Další soutěž v psaní na PC Už více než měsíc máme druhé pololetí, ale já se ještě vrátím na konec toho prvního. Jeho závěr měli někteří písaři obohacen další soutěží v psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou ledna se konala soutěž pro studenty 3. ročníků středních škol a mladší ZAV Bruntál Naši školu reprezentovali již tradiční soutěžící Jakub Hyjánek a Patrik Burda z 9. ročníku. Tříčlenné družstvo doplnil nový talentovaný žák ze třídy 6. A Vláďa Bumbala. Aby v Bruntále nezaháleli a co nejvíce se rozepsali, kromě vlastní soutěže se zúčastnili i soutěže talentové pro žáky základních škol, kde po napínavém souboji o přední umístění skončil Kuba na děleném místě, Patrik obsadil 7. místo a nováček Vláďa dělené místo z celkového počtu 76 účastníků. Od 14 hodin se pak rozběhla již zmiňovaná soutěž pro 3. ročníky. Pro zahřátí prošli někteří korekturou textu (úprava různě chybného textu) v časovém limitu 10 minut. Zde soutěžící získávají 100 bodů za každou opravenou korekturu a 500 bodů je jim odečteno za každou korekturu neopravenou. Cílem je získat co nejvíce bodů. Samozřejmě i zde záleží na rychlosti psaní a také na orientaci v textu. Poprvé si soutěž vyzkoušeli Patrik s Kubou. A hned celkem úspěšně Patrik obsadil 10. místo, Kuba 19. z 26 účastníků, kteří klání dokončili s kladnými body, dalších 6 se díky velkému množství chyb dostalo do záporných hodnot bodů. Od 16 hodin byl zahájen bodovaný trénink úkolem bylo zvládnout 20 dvouminutových cvičení na co nejvyšší počet čistých úhozů za minutu, za každou chybu se odčítalo 100 úhozů (pro představu: 100 úhozů je přibližně 1,5 řádku). Vzhledem k silné konkurenci starších studentů se i po vylepšených osobních rekordech umístili: Kuba na 43. místě s 318,8 čistými úhozy za minutu. Patrik na 45. místě s 314,2 úhozy a Vláďa při své premiéře na 69. místě se 172,7 úhozy. Druhý den po snídani jsme se všichni, učitelé i žáci, sešli v modré učebně, kde bylo slavnostní zahájení hlavního soutěžního dne. Studenti a žáci se utkali jako vždy ve třech desetiminutových opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu. Po počátečních organizačních zmatcích s obsazováním počítačových učeben se vše rozběhlo a po přibližně 2 hodinách byli známí vítězové. Organizátoři nám totiž vyšli vstříc a o půl hodiny, tak, aby nám neujely vlaky, urychlili vyhlášení výsledků. I zde Kuba s Patrikem pokořili své osobní rekordy. V kombinaci všech tří opisů se první jmenovaný umístil na 42. místě v osobním rekordu čistých úhozů, druhý jmenovaný na 48. místě v osobním rekordu čistých úhozů a Vláďa, opět při premiéře, na 79. místě v osobním rekordu čistých úhozů. Celkově se tým naší základní školy umístil na 18. místě z celkového počtu 27 družstev středních a základních škol. Největší radost nám asi přinesl fakt, že se nám ve valašském derby podařilo konečně porazit hned dvě družstva našeho největšího rivala Základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Mnoho zdaru, pevné nervy, hbité prsty a hlavně štěstí do dalších soutěží! Mgr. Bohuslava Juřicová Z naší MŠ Zápis dětí do mateřských škol Ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín po dohodě se zřizovatelem Obcí Zašová a v souladu s 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012/2013. Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční: Mateřská škola Zašová od 8,00 hod do 15,00 hod Mateřská škola Veselá od 8,00 hod do 15,00 hod Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte rodný list a potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Žádost o přijetí s formulářem k lékaři je nutno si vyzvednout předem v kanceláři ředitelky mateřské školy ve dnech: pondělí od 13,00 do 16,00 hod středa od 8,00 do 12,00 hod nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy. Milena Repperová, ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín Z našeho MC Maškarní karneval v mateřském centru Orel V pondělí 5. března odpoledne se v mateřském centru Orel sešli malí rytíři, kašpárci, skřítci, želvy Ninjové, kovbojové, dinosauři, kominíčci, princezny, kočičky, Karkulky, víly, čarodějnice, čertice a mnoho dalších nádherně přestrojených dětí. Pro děti byl totiž připravený maškarní karneval. Celé odpoledne se proměnilo v barevnou, jiskřivou pohádkovou říši, kdy se děti bavily při hrách a soutěžích. Táňa Daňková

5 Zašovské noviny 3/ Společenská kronika našich občanů Jubilanti Oslava 88. narozenin v Klubu důchodců Čas ten pořád někam spěchá mílovými kroky. Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky... Setkání 1. února jsme začali gratulací naší Jarce Rypelové. Jarka se v dobrém zdravotním stavu, plná optimizmu a s chutí do života dožívá 4. února 88 roků. Naši důchodci jí ze srdce přáli hodně zdraví, duševní pohody a spokojenosti. Obdarovali jsme ji kytičkou. Přání pevného zdraví přijímala moc ráda s úsměvem na tváři. Taky jsme jí nezapomněli poděkovat za pohoštění a příjemné a veselé odpoledne strávené v Klubu. za Klub důchodců Emília Martinková Opustili nás Odešla Jediná na světě, kdo by ji neměl rád, Jež umí odpustit a tolik milovat, Která vždy potěší, tak měkce pohladí, Jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane nejlepší vzpomínka Ta bytost nejdražší, to byla maminka. (J. Seifert) Odešels jsi, jak si osud přál, však ve vzpomínkách s námi žiješ dál. V neděli 11. března 2012 jsme si připomněli smutné 6. výročí, kdy nás navždy opustil pan Oldřich Plandor. A zároveň by se 2. července dožil 90 let. Nic víc mu nemůžeme dát, jen s láskou v srdci vzpomínat. Vzpomínají příbuzní a známí. Poděkování V sobotu se uskutečnila v KD výroční členská schůze včelařů ze Stříteže, Veselé a Zašové. Zúčastnilo se 25 členů a 4 hosté. Předsedou včelařů je již řadu let Ing. M. Macháček. Pod jeho vedením vykazuje organizace dobré výsledky. Členové Z.O. děkují Ing. M. Macháčkovi za všechny akce, které má vždy pečlivě připravené a za čas, který věnuje nám, včelařům. EV Fotbal SPORT Jiřina Majerová Dne jsme se navždy rozloučili s naší drahou maminkou, Jiřinou Majerovou, rozenou Krhovjákovou, z Rakového. Zemřela tiše, zaopatřená svátostmi umírajících dne 9. ledna 2012 v Novém Jičíně Žilině. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni v modlitbách s námi. Za celou zarmoucenou rodinu děkuje syn Alois Majer. Vzpomínky Vzpomínky Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát, svíčku zapálit a tiše vzpomínat. Dne 6. března 2012 uplynulo 10 let od úmrtí Antonína Koryčanského. Stále vzpomíná manželka s rodinou. SDH Zašová Začátek roku u zašovských hasičů K lednu zašovských hasičů tradičně patří Výroční valná hromada (v neděli 8. ledna) a Hasičský ples (21. ledna). Plesu předcházelo chystání sálu (společně s fotbalisty, lidovci a rybáři) a samozřejmě tradiční roznášení pozvánek. Touto cestou děkujeme všem občanům i firmám a podnikatelům, kteří jakkoliv v uplynulém období podpořili naši činnost. Vydařený ples byl příležitostí ke společnému setkání a zábavě. Ve středu 25. ledna jsme dělali pořádek v naší zbrojnici. Členové výjezdové jednotky budou mít nové skříňky pro svoji výstroj, a tak bylo nutné vše přichystat pro jejich montáž. První lednový týden jsme pomáhali při přípravě ledové plochy na orelském hřišti. Ve středu 1. února byl vyhlášen poplach. Nahlášený požár na Hrádkách v Hrachovci do našeho příjezdu uhasila jed-

6 notka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z Valašského Meziříčí. V pátek 10. února jsme se zúčastnili okrskové schůze ve Valašské Bystřici. Věnovali jsme se i údržbě techniky a zajistili jsme opravu motoru naší zásahové TATRY. V pátek 24. února výjezdová jednotka absolvovala školení a po něm jsme zajišťovali dopravu vody do Veselé, kde prasklo potrubí. Za zašovské hasiče Petr Borovička st. a Pavel Stodůlka ml. Házená Rozpis severomoravské ligy házené mužů jaro 2012 Družstvo: Muži A HC Hlučín TJ Veselá A Hlášenka TJ Veselá A SOKOL Trnávka B Neděle 14 : TJ LOKO Suchdol TJ Veselá A Neděle 14 : TJ Veselá A SOKOL Klimkovice Neděle 15 : SOKOL Krmelín A TJ Veselá A Neděle 10 : TJ Veselá A TJ Nový Jičín Úterý 15 : TJ Veselá A SOKOL Krmelín B Neděle 15 : TJ Veselá B TJ Veselá A Úterý 14 : TJ Veselá A KH OREL Paskov jr. Neděle 14 : TJ Cement Hranice B TJ Veselá A Hlášenka TJ Veselá A TJ TŽ Třinec Neděle 15 : TJ Valašské Meziříčí TJ Veselá A Hlášenka Družstvo: Muži B TJ Nový Jičín TJ Veselá B Neděle 17 : HC Hlučín TJ Veselá B Hlášenka SOKOL Trnávka B - TJ Veselá B Neděle 10 : TJ Veselá B TJ LOKO Suchdol Neděle 13 : SOKOL Klimkovice TJ Veselá B Sobota 11 : TJ Veselá B TJ Valašské Meziříčí Úterý 13 : TJ Veselá B SOKOL Krmelín A Neděle 13 : TJ Veselá B TJ Veselá A Úterý 14 : SOKOL Krmelín B TJ Veselá B Neděle 9 : KH OREL Paskov jr. TJ Veselá B Sobota 18 : TJ Veselá B TJ Cement Hran. B Neděle 13 : TJ TŽ Třinec TJ Veselá B Sobota 16 : Přijďte povzbudit obě naše družstva mužů v pokračování sezóny jaro Ludvík Černoch FARNOST ZAŠOVÁ VELIKONOCE 2012 Mše svaté: Květná neděle 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Zelený čtvrtek Veselá, Zašová Velký pátek Veselá (15.15 křížová cesta), Zašová (14.00 křížová cesta) Bílá sobota Veselá, Zašová (vigilie + křest) Neděle Zmrtvýchvstání Páně 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Pondělí velikonoční 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Neděle Božího milosrdenství 7.30, Zašová, 9.00 Veselá (Zašová: ZPOVĚĎ, ADORACE s Korunkou k Božímu milosrdenství) Velikonoční zpověď: Čtvrtek : Veselá Sobota : Zašová Zašovské noviny 3/2012 KULTURA Uplynulé akce V Zašové a ve Veselé se konaly v únory dva maškarní karnevaly, jeden v MŠ ve Veselé, druhý v sále OB v Zašové. Jak se děti bavily, vidíte na přiložených fotografiích: Karneval ve Veselé, Karneval v Zašové - TS Aneri, Košt slivovice s doprovodem Vracovjáků V sobotu 3. března se v Zašové opět konal tradiční Košt slivovice, tentokrát 6. ročník. Vzorků se letos sešlo 36, a to ve všech hodnocených kategoriích (trnka, hruška, jablko, ostatní ovoce), ale protože bylo hrušek poměrně málo, vytvořili jsme kategorie 3 trnka, hruška, ostatní ovoce. Porotu tvořili soutěžící a k nim se přidali nezávislí koštéři z řad návštěvníků. Oceněna byla první tři místa ze všech soutěžních vzorků, a také nejlepší tři slivovice ze všech vzorků. Hodnocení všeh slivovic dopadlo takto: 1. Josef David (trnka) 2. Tomáš Daněk (trnka) 3. Václav Zvoníček (trnka)

7 Zašovské noviny 3/2012 Ocenění za nejlepší slivovice v jednotlivých druzích si odnesli: Josef David (trnka), Jaroslav Einšpiegl (jablko) Václav Zvoníček (ostatní ovoce) Seznam prvních deseti míst včetně bodového ohodnocení lze nalézt na webu obce. Po celou dobu koštování hrála k tanci i poslechu krojová dechová kapela Vracovjáci. Co má společného Český lev a Klub TEMPO Zašová? Václava Kuneše! Možná jste i vy sledovali 3. března v České televizi slavnostní předávání prestižních filmových cen Český lev. Předěly mezi jednotlivými kategoriemi měli na starosti tanečníci z předního uměleckého souboru 420PEOPLE, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím je spolu s Natašou Novotnou pan Václav Kuneš. Pro naši Taneční a baletní školu B-Dance je velkou ctí a příležitostí, že tento přední evropský tanečník, choreograf a spolupracovník Jiřího Kyliána externě u nás vyučuje. Posluchačům a koštérům nabídla bohatý repertoár z klasických dechovkových skladeb i vyššího populáru. Dechovka předvedla výborné profesionální vystoupení a návštěvníci ji za to odměnili dlouhým potleskem a také si mnozí dobře zatančili. Zároveň odpolední program osvěžilo vystoupení taneční skupiny Taneční a baletní školy B-dance. Jsme rádi, že se akce setkala se zájmem návštěvníků a děkujeme také všem soutěžícím, že přihlásili svoje slivovice do soutěže a ujali se i jejich hodnocení. Zároveň také děkujeme všem, kteří při akci pomáhali, a zajistili tak její hladký průběh. Marta Procházková Báječná Anna v ringu Na předávání cen Český lev mohli diváci vidět tančit Václava Kuneše v poněkud zkratkovité a populární formě. Děti z výběrových skupin naší školy se však mohou těšit na obsažnější setkání s ním - příští lekce budou již nyní v březnu. Naší žáci se nejen zdokonalí v tanečním umění, ale jistě zbude čas i na to, aby se Václava Kuneše na něco zeptali. Třeba: Jaký byl Český lev? Taneční a baletní škola B-DANCE, Klubu TEMPO Zašová Petr Borovička st. Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé V pátek 17. února zavítal do Zašové Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice. Sál byl zaplněn do posledního místečka, což svědčí o nesmírné popularitě tohoto souboru. Divadelníci přijeli se svoji novou hrou Marca Camolettiho Anna v ringu. Představení bylo báječné, výkony herců na vysoké úrovni, diváci se zkrátka dobře bavili. Děkujeme CHAOSu za příjemný zážitek. Těšíme se na další hru! Marta Procházková

8 Zašovské noviny 3/2012 Obecní knihovny Noc s Andersenem Cesta byla trochu delší, ale neunikly nám krásy přírody, obdivovali jsme množství sněhu a překrásnou přírodu. Ve Wellnes hotelu nás přivítali s úsměvem na tváři a popřáli nám příjemné prožití dne. A opravdu to bylo příjemné dvouhodinové osvěžení v teplé slané vodě s odpočinkem u dobré kávy. Samozřejmě, že jsme si dopřáli i společný oběd v restauraci u muzea. Po dobrém obědě se naši důchodci spokojeně vraceli domů a cestou do Zašové jsme plánovali náš další společný výlet. Za Klub důchodců Emília Martinková Milí malí čtenáři (a velcí rodičové), v minulém čísle ZN jsem Vás informovala o možnosti strávit noc v knihovně při akci Noc s Andersenem, a to 30. března Jedná se o večer plný čtení, her, pohádek, vyprávění, malé procházky a trošku dobrodružství (více viz únorové ZN). Upozorňuji ještě jednou, že jsou zde vítány všechny děti od první do čtvrté třídy. Místa se nám postupně zaplňují, takže kdo máte zájem, kontaktujte mě co nejdříve, předám Vám přihlášku. Já a moji pomocníci (např. pan Andersen) se na Vás moc těšíme. Naši důchodci na výstavě kamélii Společně s Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm se i náš Klub vydal do zámku Lešná na výstavu kamélii. Zámek v Lešné je po rekonstrukci a od listopadu loňského roku znovu otevřen. Marta Procházková, knihovnice (tel , KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (březen - duben) Co by nemělo chybět v jídelníčku seniorů Blíží se Velikonoce... navštíví nás Otec Jiří...těšíme se vystoupí děti z Farního společenství v 17 hodin bude schůzka výboru klubu Velikonoce svátky jara malování vajíček dekorace Opět se těšíme na paní Martu Porubovou...písničky a harmonika procvičíme si i paměť Vtipy, vtípky, srandičky...veselé odpoledne Naši důchodci opět v termálních bazénech Byl to mrazivý den, pondělí 13. února, kdy se naši důchodci vydali na výlet za osvěžením do termálních bazénů Wellnes Velké Karlovice. Našim důchodcům se výzdoba zámku i vystavené květiny moc líbily. Po prohlídce jsme se podívali i do zámku Kinských, kde mimo jiné probíhala i výstava obrazů Josefa Hapky. A nakonec jsme navštívili gobelínku ve Valašském Meziříčí. Moc nás zaujala oprava starých poškozených gobelínů a tkaní nových gobelínu a koberců. Bylo to pro nás něco nového a vzácného. Obdivovali jsme zručnost pracovnic při opravě 400 let starého gobelínu. Ve chvíli volného času jsme si taky poseděli u kávy v přilehlém baru. Byli jsme trochu unavení, ale spokojení s pěkně prožitým dnem. Společně jsme se v odpoledních hodinach vraceli domů. Za Klub důchodců Emília Martinková Poděkování Za všechny členy Klubu důchodců v Zašové bych chtěla upřímně poděkovat naší paní vedoucí Emilii Martinkové za celoroční vedení klubu, kterého se zhostila na výbornou. Tuto práci nikdy před tím nedělala, o to více si toho ceníme. Po všech stránkách se o nás velmi pěkně stará. My jsme s jejím přístupem k nám velmi spokojeni a stálo by určitě za to, aby se naše řady rozrostly o další členy. Ještě jednou velký dík, věříme, že nás povede i nadále, tak jako doposud. Za Klub důchodců JM

9 Zašovské noviny 3/2012 RŮZNÉ Vážení občané, zašovští včelaři pořádají včelařský autobusový zájezd v neděli 3. června Protože máme ještě některá volná místa v autobuse, dovolujeme si je nabídnout a byli bychom rádi, pokud byste chtěli jet s námi. Program: *Sezemice u Pardubic 8,15 10,15 hodin MUDr. Radek Hubač - Včelí produkty a apiterapie (přednáška) *Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky (hlavní bod programu) 10,45 15,30 hodin Prezentace učiliště Nákup včelařských potřeb v místní prodejně Prohlídka včelnice Libáň Prohlídka arboreta s odborným výkladem Ing. Miroslava Novotná Pastva, ekologie, kočování (přednáška) p. Josef Lojda Chov včelích matek (přednáška, dle možností i praktické ukázky) *Národní hřebčín Slatiňany (chov starokladrubských vraníků) 16,00 18,00 hodin Prohlídka stájí s odborným výkladem (cca 60 minut, vstupné 70,- Kč dospělí nebo 40,- Kč děti, studenti a důchodci) Prohlídka kočárovny s odborným výkladem (cca 25 minut, vstupné 40,- Kč dospělí nebo 30,- Kč děti, studenti a důchodci) Prohlídka zámku s odborným výkladem (cca 25 minut, vstupné 40,- Kč dospělí nebo 30,- Kč děti, studenti a důchodci) Pokud byste neměli zájem o včelařské přednášky v Nasavrkách, můžu Vám nabídnout prohlídku arboreta v Nasavrkách (zdarma) a návštěvu Skanzenu na Veselém Kopci ( poplatek 50,- Kč na dopravu autobusem). Cena zájezdu je 370,- Kč a obsahuje dopravu a čekání autobusu, pronájem sálu na přednášku MUDr. Hubače a poplatky za exkurzi v arboretu a škole v Nasavrkách. V ceně zájezdu není zahrnut oběd v ceně cca 70,- Kč (zajistím přímo ve škole v Nasavrkách) a program v hřebčíně (příp. na Veselém Kopci za 70,- Kč) Nástupní místa: Zašová Střítež n. B. Zubří Rožnov Veselá Val. Meziříčí Lešná Choryně Hustopeče Hranice Střítež nad Ludinou Olšovec a případně další místa po trase. Prosím Vaše závazné přihlášky zaslat pokud možno co nejdřív (abychom mohli vybrat podle počtu přihlášených co do velikosti správný autobus), nejpozději však do středy Ing. Miroslav Macháček předseda ZO ČSV Zašová telefon: VAŠE PŘÍSPĚVKY Ze vzpomínek na 50 let života v zašovské dechovce 2. pokračování Mým začátkům působení na muzikantské scéně předcházelo slabé hudební vzdělání, dá se říci, že jsem byl převážně samouk. Na baskřídlovku jsem se chodil cvičit ke kapelníkovi dechovky ve Zdounkách, kde jsem nastoupil do prvního zaměstnání jako obvodní zootechnik ONV Kroměříž. Také ve Zdounkách jsem v r poprvé hrál s dechovkou na pohřbu za odměnu 25,- Kčs. Od vojenského muzikanta jsem koupil první vlastní nástroj, baskřídlovku za 700,- Kčs. Měla tzv. vysoké ladění, ale v tu dobu jsem ještě nevěděl, že toto ladění je na ústupu. Vysoké ladění měly vojenské kapely Rakousko-Uherska a nástroje v tomto ladění /komorní a mělo 451 Herzů/ se používaly ještě dlouho po roce 1918 i v Československu. Ve vysokém ladění v tom roku 1962 hrála i zašovská dechovka. Byla totiž založena přibližně v r Emilem Špůrkem, který byl vojenský muzikant a vrátil se z vojny v r Právě Emil Špůrek začal učit hrát zájemce na dechové nástroje a jakýmsi odhadem jsme dospěli k názoru, že v r mohla být tehdy nová zašovská dechovka schopná hrát, a v tom roce byl napsán její rodný list. Emilu Špůrkovi pomáhal ve výuce muzikantů také učitel Schober, který byl první bubeník dechovky. Moje vojenská prezenční služba v letech mně dala hlavně zkušenosti s hraním zpaměti, říkame tomu z kule. Sloužil jsem jako zdravoťák na odloučené jednotce v jižních Čechách v Červené nad Vltavou a na této malé strážní rotě se sešli čtyři muzikanti, harmonika, buben, trumpeta a já na pozoun. Jedenkrát za 14 dní jsme bavili rekreanty v nedalekém rekreačním středisku. Naučil jsem se mnoho jihočeských písniček a dodneška mám jižní Čechy rád. V tom roku 1962 byl doznívajícím vedoucím dechovky v Zašové Ludvík Krčmář (1902), barytonista a můj první štymkolega v tenorech. V začátcích působení v Zašové mě ovlivnil hlavně Jan Poruba (1906), vojenský muzikant křídlovák, který mě začal brát do sklárenské dechovky, kterou občas dirigoval, a poslal mě také k dirigentu Jankemu do teslácké dechovky. Tak jsem získával hráčské zkušenosti ve velkých dechovkách a vypomáhal jsem jim hlavně na 1. května (Svátek práce), 9. května (Památka padlým ve válce) a 7. listopadu (oslavy VŘSR/velká říjnová socialistická revoluce). To byly povinné hry a zadarmo. Název původní dechovky Porubjáci je odvozen podle lokality Porubky na pomezí mezi Zašovou a Zubřím, kde bydleli Krčmáři, sourozenci a bratranci, tvořící jádro dechovky, proto Porubjáci V r František Poruba v režii hasičů sice založil dechovku Porubovu, ale ta se později rozpadla a on přešel k Porubjákům. V roce 1962 a i později jsem se starými muzikanty hrával v kvintetu nebo jen v kvartetu vánoční koledy na věži. Dodneška vidím, jak jsme se štrachali na věž kostela až do prostoru zvonů. Cukrář Jaroslav Pečiva nás potom odměnil sladkou výslužkou. Zkoušky na koledy byly u Porubů /naproti hasičské zbrojnici/ v kuchyni. V tom roce 1962 měla dechovka 82 let a já byl z muzikantů výrazně nejmladší, bylo mně 24 let. VZ

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více