VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/14 Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště IČO: web:

2 STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Místa vzdělávání Personální zabezpečení Poradenské služby ve škole Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Inspekční a kontrolní činnost Hospodaření školy Závěr Příloha č Příloha č

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Sídlo školy: Identifikátor zařízení: IČ: IZO: Tel: , Fax: Dálkový přístup: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Ivoš Hájek Zástupce ředitele: Mgr. Barbora Holá Školská rada: Augustin Dobeš předseda za zřizovatele Mgr. Květuše Doležalová člen za zřizovatele Jan Šmídek člen za zřizovatele Mgr. Barbora Holá člen za pedagogické pracovníky školy Bc. Petr Souček člen za pedagogické pracovníky školy Mgr. Zuzana Pulcová člen za pedagogické pracovníky školy Martina Běličová člen za zákonné zástupce nezl. žáků a zletilé žáky Alena Kyršová člen za zákonné zástupce nezl. žáků a zletilé žáky Jitka Krauerová člen za zákonné zástupce nezl. žáků a zletilé žáky Charakteristika školy: SŠ pro sluchově postižené je jediná svého druhu v Jihomoravském kraji a z hlediska spádovosti moravských základních škol má v tomto regionu nezastupitelné místo. Poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména se sluchovým, mentálním a žákům s poruchami učení. Hlavním cílem a posláním školy je připravit žáky pro výkon kvalifikovaných povolání a začlenění zdravotně postižených jedinců do běžného života, vytvořit jim podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 3

4 2. Přehled oborů vzdělání M/01 Informační technologie studium denní E/01 Prodavačské práce studium denní E/01 Podlahářské práce studium denní Obory ukončené maturitní zkouškou kód M Ročník Celkem Počet tříd Počet žáků Obory vzdělání s výučním listem obory E Ročník Celkem Počet tříd Počet žáků Místa vzdělávání teoretické vyučování Elišky Machové 17, Brno praktické vyučování oboru Podlahářské práce Kaufland praktické vyučování oboru Prodavačské práce SŠ Informatiky, Čichnova 23 externí pracoviště pro výuku TEV 4. Personální zabezpečení Ve školním roce 2013/14 škola zaměstnávala 20 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků bylo 17, z toho 2 byli zaměstnáni na základě dohody o pracovní činnosti. Počty přepočtených pracovníků Útvar Funkce Počet na SŠ ředitel 1 učitel 11,69 Pedagogičtí pracovníci zástupce ředitele 1 asistent pedagoga 1 celkem 14,69 Nepedagogičtí pracovníci 2,5 4

5 STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kvalifikace a věkové složení Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace (v %) 20 Věkové složení pedagogických pracovníků Učitelé na SŠ Věk Muži Ženy Do 35 let let 1 2 Nad 50 let 1 2 Důchodci 1 0 Celkem 7 8 Pedagogičtí pracovníci: Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace Počet let praxe 1 Učitel, ředitel 1 Ano VUT Brno fakulta strojní Ing. DPS VUT Brno SP MU, PdF 2 Učitel, zástupce ředitele 1 Ano MU PdF Mgr. DPS univerzita TB ve Zlíně SP MU, PdF první ročník 3 Učitel 1 Ne MU fakulta informatiky Bc. 3 4 Učitel 1 Ano MU filozofická fakulta Mgr. 6 SP MU, PdF Mgr. 5 Učitel 1 Ano MU PdF Bc. 3 MU PdF, studující na Mgr. 6 Učitel ODV 1 Ne MU PdF Bc. 7 MU navazující Mgr. program 7 Učitel 1 Ne VUT Brno fakulta podnikatelská Ing. DPS VUT Brno 13 8 Učitel 1 Ne MU PdF Mgr. 5 9 Asistent 0,3 Ano MU PdF Bc. 1 pedagoga 10 Učitel Ne SŠP Hradec Králové 1 11 Učitel, správce 1 Ne MU fakulta informatiky Bc. 1 sítě 12 Učitel 0,69 Ano UJEP PdF Mgr. 32 SP UP Olomouc 13 Učitel 1 Ne MU fakulta informatiky Bc Učitel ODV 1 Ne SŠ pro pracující MZ

6 STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ DPS UJEP Brno 15 Učitel ODV 1 Ne MU CŽV učitelství ODV Bc. 16 Učitel ODV 1 Ne MU CŽV učitelství ODV 17 Asistent pedagoga Bc. 1 Ne EPI finance a daně Bc. SSŠ studium pro asistenty Provozní pracovníci: Zlámalová Lenka Pohanka Jiří, Ing. Čajková Veronika, Ing. školnice školník ekonomka 5. Poradenské služby ve škole Škola dlouhodobě spolupracuje se SPC Novoměstská, SPC Sekaninova a PPP Kohoutova. Všechna tato školská zařízení vyšetřovala během školního roku dle potřeby naše žáky. Minimální preventivní program byl zaměřen na předcházení rizikovým jevům v chování žáků, kterými jsou zejména záškoláctví, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek apod. V uplynulém školním roce byly z hlediska výchovného poradenství řešeny obvyklé problémy týkající se především výukových a výchovných problémů, především narůstající absence žáků ve vyučování. Během školního roku se dvanáctkrát sešla výchovná komise, která projednávala neomluvenou absenci žáků. Závěrem jednání převážné většiny výchovných komisí bylo udělení výchovného opatření. Výchovný poradce Školní metodik prevence Fyzický počet Kvalifikace Dosažené vzdělání 1 učitel SŠ, SPP VŠ 1 učitel SŠ, SPP VŠ 6

7 6. Údaje o přijímacím řízení Obor 1. kolo Další kola Celkem ( ) Kód Název Přihlášených Přijatých Přihlášených Přijatých Přijatých ZL Informační M/01 technologie Podlahářské E/01 práce Celkem O vzdělávací nabídce je veřejnost informována jednak prostřednictvím webových stránek školy, dále je na vybrané školy posílán propagační materiál. Škola však především klade důraz na osobní setkání s vycházejícími žáky a jejich rodiči. Přijímací zkoušky z MAT a CJL konali zájemci o obor Informační technologie. Pro ostatní obory vzdělání byla ředitelem školy stanovena jednotná kriteria přijímacího řízení. Uchazeči tak byli přijímáni podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a jejich zájmy. 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola vzdělává žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Odpovídá tomu i nabídka oborů. Záměrem školy je připravit žáky pro praxi v realizovaných oborech, zdokonalit jejich schopnost komunikace a zvýšit tak jejich šanci na uplatnění přes jejich zdravotní hendikep. Hodnocení: Celkový počet Prospěl Prospěl Neprospěl Nehodnocen žáků s vyznamenáním Celkový průměrný prospěch: 2,259 7

8 Chování a výchovná opatření: Chování Výchovná opatření Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé DTU DŘŠ Pochvaly Výsledky maturitní zkoušky a závěrečných zkoušek jsou dostupné v příloze č Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola klade důraz na drogovou problematiku, a proto věnuje zvýšenou pozornost vzdělávání učitelů, výchovného poradce a metodika prevence v oblasti zneužívání návykových látek. Dále klade důraz na prevenci záškoláctví. Žáci jsou vedeni k utváření postojů ke společnosti, zdravému životnímu stylu a k vytváření dovedností v sociální komunikaci. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce za jeho porušení. Škola má také vypracovanou Směrnici k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole. Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů, zejména do občanské výchovy, občanské nauky, základů přírodních věd (ekologie) a literatury. Problematika je také diskutována v rámci třídnických hodin. Uskutečněné akce MPP Festival vědy a techniky přednáška PČR Beseda o vzniku závislosti Podané ruce Preventivní program zaměřený na vztahy a třídní klima Na jedné lodi Cíle MPP školního roku 2013/2014 se podařilo splnit. Nebyly zaznamenány žádné závažnější případy zneužívání návykových látek, kouření, kriminality a delikvence, vandalismu, ani xenofobie. Neřešily se problémy spojené s virtuálními drogami (počítače, televize, video) či s patologickým hráčstvím. V průběhu II. pololetí jsme řešili s PČR případ krádeže peněz a šperků občance ČR jedním z žáků. Žák vyslýchán, nyní vyšetřován na svobodě. Dalším, avšak spíše ojedinělým jevem je záškoláctví a zvýšená absence některých žáků, kterému by se mělo dále zamezit soustavnějším a důslednějším působením třídních učitelů. 8

9 9. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Úlohou dalšího vzdělávání je nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého pracovníka. Snahou vedení školy je umožnit všem pracovníkům (ped. i neped.) jejich odborný růst, zejména v těch oblastech, které přímo navazují na ŠVP. Další vzdělávání je plánováno s ohledem na potřeby a finanční možnosti školy. Důraz je kladen na osobnostní i profesní rozvoj. Úspěchu v osobnostním rozvoji nemůže být dosaženo bez sebevzdělávání. Vedení školy věnuje sebevzdělávání náležitou pozornost a oceňuje ji v personálním hodnocení Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Mzdové účetnictví, účetnictví příspěvkové organizace 1 Studium speciální pedagogiky 1 Kvalifikační studium na VŠ 1 Kurz českého znakového jazyka 5 Jak vyučovat finanční gramotnost, daňová soustava 1 Požární preventista 1 Požární hlídka 3 Pravidelná školení výchovného poradce 1 Školení k nové maturitě 3 Pravidelná školení školního metodika prevence 1 Celkem Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy S rodiči žáků se pedagogové školy pravidelně schází, informují je o prospěchu, absenci a chování žáků, o koncepci, akcích a záměrech školy, o problematice sluchového nebo jiného postižení, informují je o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách a v neposlední řadě poskytují rady i v oblasti sociální a právní. Na třídní schůzky jsou často zváni specialisté, kteří rodičům poskytují informace z odborných oblastí. Mimo pravidelná setkání mohou rodiče po domluvě kdykoliv učitele navštívit a konzultovat s nimi své požadavky. Škola je v kontaktu se zákonnými zástupci žáků také prostřednictvím programu Bakalář, rodiče mohou přes internet sledovat prospěch a absenci svých dětí. Spolupráce s rodiči je ze strany učitelů hodnocena 9

10 jako průměrná. Někteří rodiče se intenzivně zajímají o dění ve škole a sledují výsledky svých dětí, bohužel někteří o činnost školy nejeví zájem. Během školního roku škola úzce spolupracovala se střediskem Teiresiás při MU v Brně, které pomáhá studentům se specifickými potřebami při studiu na VŠ. Škola spolupracuje s MU Brno, UK Praha, UP Olomouc, JAMU především v oblasti zajištění praxe pro studenty VŠ a také při realizaci různých projektů. V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci s APPN při zajišťování odborné praxe pro žáky 3.I a 4.I. Úspěšná byla spolupráce s firmou Test line Clinical s. r. o. Brno při nákupu vizualizéru a zajištění věcného daru pro obecně prospěšnou společnost NA-PRO-SPO. Školská rada Školská rada se během školního roku sešla dvakrát a na svých zasedáních mimo jiné schválila důležité školní dokumenty, podílela se na zpracování koncepčních záměrů školy, vyjadřovala se k návrhům školních vzdělávacích programů, projednala návrh rozpočtu. Činnost školské rady během šk. roku byla aktivní a podnětná. Obecně prospěšná společnost Při škole působí obecně prospěšná společnost NA-PRO-SPO, která získává dobrovolné finanční prostředky od sponzorů i rodičů žáků. Stejně tak jako v minulých letech i v uplynulém školním roce podporovala sociálně slabší žáky, přispěla žákům na sportovní kurzy i pomůcky. Pomoc OPS škole je velmi významná. Spolupráce s DM Ubytování mimobrněnských žáků zajišťuje DM Čichnova 23, Brno. Mimoškolní zájmová činnost byla převážně zajišťována tímto školským zařízením. Každý žák si mohl vybrat z bohaté nabídky zájmových činností. Spolupráce třídních učitelů s vychovateli DM byla velice intenzivní. Sportovní hřiště a tělocvična SŠ informatiky a spojů Čichnova je využívána naší školou pro výuku tělesné výchovy. 10

11 Významné opravy Ve školním roce 2013/2014 byly prováděny běžné udržovací práce v obou školních objektech, nenastala žádná havarijní situace. V srpnu 2013 se vymalovaly dílny na ulici E. Machové. Další údaje o škole jsou dostupné v příloze č Inspekční a kontrolní činnost Následná kontrola ČŠI protokol čj. ČŠIB 1153/13 B bez závad Kontrola MSSZ protokol č. 5110/772 bez závad 12. Hospodaření školy V roce 2013 stanovil zřizovatel následující limity (v Kč): Počet zaměstnanců 17,19 Platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců OON ONIV přímé ONIV provozní Neinvestiční dotace celkem Účelové dotace malování dílen I. Příjmy za rok ,32 II. Výdaje za rok ,38 Hospodářský výsledek celkem za rok ,94 Podrobné zpracování hospodaření školy Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 z února

12 13. Závěr Úkoly, které si škola pro školní rok stanovila, byly splněny. Kladným jevem je, že v průběhu školního roku nebyly zjištěny případy požití návykových látek nebo ovlivnění drogami. Oproti minulému hodnocenému období došlo ke zlepšení ve vybavení školy pomůckami. Zdokonalování podmínek pro vzdělávání má trvalý charakter. Důležitým úkolem pro příští školní rok bude ještě výraznější snížení absence žáků a ještě kvalitnější individuální přístup ve vazbě učitel a žák. Cílem všech pedagogů je snaha o zkvalitnění vzdělávacího procesu tak, aby odpovídalo současným moderním trendům a aby absolventi školy našli uplatnění v praxi. Datum: Ing. Ivoš Hájek ředitel školy Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za šk. rok 2013/2014 dne Augustin Dobeš předseda ŠR 12

13 STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ Příloha č. 1 Pojďte s námi na Holednou Vánoční výtvarná dílna

14 Lyžařský kurz Herlíkovice Literární soutěž

15 Ikspírijens Cvrčovický košík

16 Učíme se v knihovně Stavební veletrh

17 Sportovní hry Podlaha Cup

18 Naše cesta Maturitní zkouška

19 Závěrečné zkoušky

20 STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ Otevřená zahrada Beseda o drogách v rámci MPP 20

21 STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ Příloha č. 2 Tabulky: A základní informace o právnické osobě B výsledky maturitních a závěrečných zkoušek C1 mezinárodní spolupráce C2 mimoškolní aktivity C3 účast žáků v soutěžích C4 spolupráce školy s výrobními podniky C5 vzdělávání dospělých 21

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více