1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:"

Transkript

1 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: Brno mobil: mail: DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE 2005 Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2010 VELKÁ NOVELA zákona - KPV Lektor: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně Dne: 3. února ,00 13,30 hod. Kromě změny obou sazeb DPH jsou v rámci úsporného balíčku k novelizována další ustanovení zákona o DPH, a to především v návaznosti na směrnici Rady 2008/8 ES, která přináší významné změny pravidel pro vymezení místa plnění při poskytování služeb, aktualizuje ustanovení týkající se vracení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech a zavádí povinnost podávat souhrnné hlášení také na poskytování zdanitelných služeb, které spadají pod mechanismus reverse charge. Souhrnná hlášení se od ledna podávají měsíčně a pouze elektronicky. Kromě výše uvedených změn se bude přednáška zabývat aktuálním zněním zákona o DPH s důrazem na problematická ustanovení. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2006 Intrastat - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním v roce 2010 Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 5. února ,00 14,00 hod. Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy ES v návaznosti na předpisy Evropské unie. 1.Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. 2. Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU - INTRASTAT, základní pojmy. 3.Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT. 4.Vykazování provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.). 5.Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží. 6.Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT. 7.Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT. 8.Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT. 9.Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací. 10.Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2

3 2007 Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob - KPV Lektor: Ing. Vlastimil Bachor, specialista na daň z příjmů PO, MFČR Dne: 10. února ,00 13,30 hod. A. Novely ZDP schválené v roce novela č. 2/2009 Sb. - reakce na první poznatky z uplatňování tzv. reformní novely č. 261/2007 Sb. - novela č. 87/2009 Sb. - dokončení systémové úpravy postihu nízké kapitalizace a zkrácení doby nájmu u FL ve 2. a 3. odpisové skupině - novela č. 216/2009 Sb.protikrizová opatření, zejména zkrácení doby odpisování hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině a doby nájmu u FL - informace o novelách č. 221, 227, 281, 289, 303, 304, 326 a 362 s akcentem na přístupy MF ke správné aplikaci paušálních výdajů na motorová vozidla B. Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, zejména - výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, - závodní preventivní péči, - odborný rozvoj a vzdělávání, - závodní stravování, - práva zaměstnanců - motivační programy a zaměstnanecké benefity a jejich dopady na cash flow zaměstnavatelů - daňová kostka C. Osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí u PO historie úpravy, podmínky, rozšíření na 3 státy, správná aplikace D. Dodanění neuhrazených závazků analýza úpravy sledující správnou aplikaci E. Daňové opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek rekapitulace s akcentem na daňové důsledky nové úpravy insolvenčního řízení a zavedení kategorie významných pohledávek Diskuse Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2008 Uzavření daňové evidence za r a sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Lektor: Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyně, auditorka Dne: 12. února ,00 13,30 hod. Seminář se bude zabývat řešením praktických problémů z praxe, novinkami v daňové evidenci 2009, nástroji daňové optimalizace a vazbou na daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 Pozornost bude zejména věnována následující problematice: dlouhodobého majetku se zaměřením na daňové novinky roku 2009 v rámci balíčku protikrizových opatření (mimořádné odpisy nově pořízeného hmotného majetku, zkrácení doby trvání finančního leasingu, rekapitulace daňových režimů u finanční- ho leasingu, možnost odpočtu DPH u osobních aut, atd.) zásob, pohledávek, 3

4 závazků, a to včetně nové zpřísněné úpravy zdanění polhůtních závazků, rezerv a jejich zpřísněným daňovým podmínkám platných od roku 2009, příjmů a výdajů včetně upozornění na novinku roku 2009 slevy na pojistném na sociální zabezpečení týkající se zaměstnavatelů paušální výdaje na dopravu Dále bude věnována pozornost potřebným podkladům pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 povinnost podání DAP k DPFO, vyměření daně, splatnost daně, vznik povinnosti platit zálohy na daň z příjmů FO, zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů fyzických osob v rámci protikrizových opatření vlády. Řešení otázky: Je za rok 2009 výhodnější uplatnění skutečně vynaložených výdajů (daňová evidence) nebo nových paušálních výdajů? Podle stavu legislativy budou posluchači upozorněni též na další připravované změny a vybrané problémy řešení koordinačním výborem (Komora daňových poradců ČR versus MF ČR). Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen 1 385Kč 2009 Účtování společenství vlastníků bytových jednotek Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel spol.adar Dne: 23. února ,00 13,30 hod. Přednáška se zabývá problémem účtování společenství vlastníků bytových jednotek. Probírají se variantní případy v závislosti na vzniku společenství (z družstva, obce, jednoho majitele domu) a existence správce domu (mimo společenství). Součástí přednášky je rozbor situace daně z příjmů společenství, možnosti zaměstnávat pracovníky společenstvím, případně vyvíjet další činnost; vyloženy jsou i případné negativní důsledky z hlediska DPH. Pozn.: Seminář se nezabývá problematikou bytových družstev! Vložné vč. 20% DPH: člen 1 190Kč nečlen Kč 2010 Daňové přiznání za rok 2009, daň z příjmů fyzických osob - - novely zákona v praxi - KPV Lektor: Ing. Jindřich Klaška, FŘ Brno Dne: 25. února ,00 13,30 hod. 1. Formulář daňového přiznání pro rok 2009 a změny při jeho vyplňování. Upozornění na příjmy ze zdrojů v zahraničí (Rakousko - závislá činnost). 2. Podávání daňových přiznání, vznik povinnosti podat daňové přiznání, postup při vytýkacím řízení, postup správce daně při nepodání daňového přiznání a to ani na výzvu správce daně - poslední poznatky z praxe. 3. Novely zákona č. 586/1992 Sb., schválené v roce Vybraná ustanovení z těchto novel vztahující se ke zdaňovacímu období roku 2009 (mimořádné odpisy, výdaje procentem z příjmů, paušální výdaje na osobní automobily, prominutí placení záloh v roce 2009 aj.). 4

5 4. Příjmy z podnikání, úpravy základu daně, postup při zdaňování závazků v roce 2009 ( 23/3/a/12 zákona č. 586/1992 Sb.), zdanění příjmů z prodeje nemovitostí (osvobození dle 4/1/a,b,u zákona č. 586/1992 Sb.,) směny bytů, daňové výdaje v případech vzdělávání zaměstnanců. 5. Leasing v nových podmínkách - podmínky platné pro roky 2008 a 2009, nové ustanovení 24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., předčasné ukončení smlouvy, havárie vozidla v době trvání leasingové smlouvy, ukončení podnikání v době trvání leasingové smlouvy. 6. Nezdanitelné části základu daně dle 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (refinancování hypotečních úvěrů), slevy na dani dle 35ba a daňové zvýhodnění dle 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 7. Otázky a odpovědi. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen 1 395Kč 2011 Zahraniční obchod se zbožím a službami po novele zákona o DPH v roce uplatňování DPH a celních předpisů při dodávkách zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 11. března ,00 14,00 hod. 1. definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 2. problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: - dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH - dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH - dodání zboží do jiné členské země EU s montáží místo zdanitelného plnění, daňové doklady - dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH - místo zdanitelného plnění, daňové doklady - pořizování zboží z jiné členské země EU - místo zdanitelného plnění, daňové doklady vznik povinnosti přiznat daň - dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů - konsignační sklady 3. definice mimounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 4. problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounij. obchodu se zbožím - uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží - praktické příklady obchodních operací Problematika poskytování SLUŽEB 5. základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH 6. poskytování služeb do třetích zemí-definice místa zdanitelného plnění, daň.doklady 7. poskytování služeb osobami registrovanými v jiných čl. zemích EU do tuzemska - definice místa zdaň. plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH 8. poskytování služeb ze třetích zemí definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 5

6 2012 Leasing v podvojném účetnictví podnikatelů (z hlediska nájemce) v příkladech s důrazem na novinky r Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel spol.adar Dne: 16. března ,00 13,30 hod. Přednáška ve formě řešených příkladů ukazuje různé metody zaúčtování leasingu v podvojném účetnictví a úskalí spjatá se speciálními ustanoveními v leasingových smlouvách. Součástí výkladu je i rozbor důsledků z hlediska daně z příjmu při nevhodně sjednaném leasingu, předčasně ukončené nebo postoupené smlouvě a dále praktické srovnání leasingu a nákupu na úvěr. Důraz je kladen na možnosti související s novými legislativními změnami a ilustrace nejčastějších souvisejících chyb. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2013 DPH-řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík, specialista na DPH Dne: 18. března ,00 16,00 hod. Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 12 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na změny k 1. lednu Obsah příkladů: Nový význam osoby povinné k dani, vzhledem ke stanovení místa plnění u poskytovaných služeb ( 9, 10 10k), nový obsah pojmu dopravního prostředku a zrušení pojmu prostředek pro dopravu, nové stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle 9, nová ustanovení u poskytovaných služeb podle 10 10k, místo plnění u nemovitosti, místo plnění u kulturních, uměleckých, sportovních služeb, místo plnění u stravovacích služeb, místo plnění u pronájmu dopravního prostředku, místo plnění u služeb poskytovaných osobě nepovinné k dani, nová právní úprava přepravy zboží, nová právní úprava u služby na věci movité, nová úprava vrácení daně tuzemským osobám v jiných členských státech 82, nová úprava vrácení daně osobám z jiných členských států v tuzemsku 82 a, 82b, dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží nová úprava daňové povinnosti podle 16 odst. 4 a 5, dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně úprava 23, 38, 66, nová úprava dne uskutečnění plnění při vývozu, nová úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb 102, problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti. POZNÁMKA: Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 min. a 5-10 minut na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů probíhá kolektivním způsobem. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 6

7 2014 Aktuální novinky a změny ve správě daní v roce KPV Lektor: JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková, FŘ Brno Dne: 23. března ,00 13,30 hod. - změny v doručování rozhodnutí a ve formě učiněných podání; datové schránky - změny při placení daní na účet správce daně - změny provedené zákonem č. 304/2009 Sb. ve prospěch daňového subjektu - změny v počítání lhůt pro vyměření daní - změny při promíjení příslušenství daně dle pokynu D příklady na uplatnění penále a úroku z prodlení - aktuální judikatura ke správě daní - informace k novému daňovému řádu Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2015 České účetní standardy v příkladech ve vazbě na daň z příjmů a DPH Lektor: Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyně, auditorka Dne: 25. března ,00 13,30 hod. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (vymezení, oceňování, různé způsoby pořízení dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů, na úvěr, formou finančního leasingu, vyřazování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy); v rámci této problematiky bude věnovaná pozornost též legislativním změnám platným od roku 2009 a 2010 (komponentní způsob odpisování, zbytková hodnota, zkrácená doba trvání finančního leasingu) Účtování o zásobách (nakoupené zásoby, zásoby vlastní výroby, oceňování úbytků, likvidace zásob) Krátkodobý finanční majetek (korunová a valutová pokladna, korunové a devizové účty, kontokorent, kursové rozdíly, atd.) Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky z obchodních vztahů - okamžik uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly, úvěry a půjčky); pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti Účtování na kapitálové účty (základní kapitál, změny základního kapitálu, vklady do společnosti na rámec ZK, podíly na zisku, dividendy, tantiémy, zákonný rezervní fond, atd.) Zásady účtování nákladů a výnosů, druhové členění - provozní, finanční, mimořádné Problematika bude probírána na příkladech z praxe. Do výkladu budou včleněny i případné legislativní aktuality. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč Prezence je vždy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. 7

8 2. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ - z prezentace společnosti GrECo Dne 24. listopadu 2009 se uskutečnila prezentace makléřské společnosti GrECo pro naše členy k problematice Pojištění odpovědnosti za škodu z vedení účetnictví Byly konkretizovány jednotlivé druhy pojistných smluv: Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - Rámcová pojistná smlouva č Pojištění odpovědnosti fyzických osob - Rámcová pojistná smlouva č Pojištění odpovědnosti právnických osob - Rámcová pojistná smlouva č Dále byly probrány příklady likvidních a nelikvidních škod, zdůrazněn správný postup při nahlašování pojistných událostí odpovědnému zástupci společnosti GrECo, kterou je pro naši základní organizaci: slečna Klára Lichtenberková (tel , mail: ) Novinky pro rok 2010 se týkají pouze kategorie pojištěných fyzických osob: 1. Nově volitelná pojistná částka pro OSVČ, kteří mají snížený obrat do Kč, pak při volbě pojistné částky Kč je roční pojistné stanoveno na částku Kč 2. V případě ukončení podnikatelské činnosti pojištění pokračuje dalších 5 let ZDARMA 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU ÚČETNÍCH Loňský rok uplynul a s ním proběhlo i 40. Výročí založení Svazu účetních. Toto výročí prošlo bez povšimnutí, nebylo zmíněno ani na webových stránkách Hlavního výboru Svazu účetních, ani při jeho aktivitách. Připomeňme tedy členské základně a veřejnosti alespoň základní informace: Svaz účetních byl založen jako dobrovolné sdružení občanů v květnu roku 1969 na ustavujícím shromáždění Plzni. Přestože nebyl založen ze zákona, byl jeho vznik podporován ministerstvem financí, statistickým úřadem, Vysokou školou ekonomickou a řadou významných průmyslových podniků. Za sídlo organizace byla určena Praha, současně bylo založeno několik poboček ve velkých městech republiky, mezi kterými nechybělo Brno. Účelem založení bylo uplatnění účetnictví v podnikovém a vnitropodnikovém řízení tak, aby odpovídalo společensko-ekonomickým podmínkám v mezinárodním měřítku a z toho vyplývající postavení účetních a všech ostatních profesí, které sdružuje spolupráce se středními a vysokými školami, ministerstvem financí a dalšími orgány, prosazování požadavků na změny ve formách a obsahu výuky účetnictví na vysokých a středních školách existence Svazu účetních jako nezávislého partnera ve vztahu zejména ke státním finančním orgánům, vysokým školám a dalším organizacím. V oblasti zahraničních styků spolupráce především s organizacemi účetních a auditorů v různých zemích uskutečňování programových zásad pomocí osvětové, poradenské, konzultační, znalecké, organizační, publikační a jiné potřebné činnosti. K významným změnám došlo v činnosti Svazu účetních po roce 1989 a základní organizace Brno se záhy stala jednou z nejvýznamnějších poboček nejen počtem členů, ale zejména kvalitou odborníků a lektorů a nabízených akcí pro své členy i odbornou veřejnost. Aktivity ZO v uplynulých 20 letech zahrnují širokou a pestrou nabídku kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit pro účetní, auditory, daňové odborníky a manažery. Za celá ta léta to byly stovky akcí, někdy i obrovských (připomeňme si třeba školení k novému zákonu o 8

9 účetnictví počátkem devadesátých let), ale také dalších s mnohem specializovanější tématikou jako např. IAS/IFRS. V současné době má ZO Brno 673 individuálních členů a 271 kolektivních členů. Informační servis pro členskou základnu probíhá tradičně prostřednictvím Zpravodaje, který vedle nabídky školení informuje členy v brněnské ZO o důležitých změnách v oblasti účetních a daňových předpisů a obsahuje články s aktuální odbornou tématikou. ZO Brno se aktivně zapojila také do přípravy systému certifikace a připravovala přípravné kurzy na zkoušky pro uchazeče o certifikát a navíc se podílela na organizaci zkoušek pro adepty z Moravy, kteří tak nemuseli cestovat do Prahy. ZO Brno měla prostřednictvím svých členů dlouhá léta zastoupení jak v Hlavním výboru, tak i ve významných institucích jako je Národní účetní rada nebo Evropská asociace manažerských účetních (EMAA), v níž vykonával v letech Ing. Miroslav Hořický funkci viceprezidenta. Připomeňme si ale i další jména spjatá s činností Svazu účetních v Brně v posledních 20 letech, bez nichž by zdejší pobočka nemohla dosáhnout takových úspěchů: Ing. Pavel Bohuš, Ing. Olga Hanzlová, Ing. Jan Kouřil, CSc., Ing. Miloslav Kumr, prof. Ing. Jiří Lanča, CSc., JUDr. Rostislav Levíček, Ing. Karel Machánek, paní Hana Strejčková, pan Jiří Šoupal, Ing. Jiří Vrba Nemůžeme zde vyjmenovat všechny, ale je naší milou povinností všem jmenovaným i dalším aktivním členům Svazu účetních vyjádřit dík za práci, kterou ve prospěch pobočky Brno a Svazu účetních vykonali. Někteří již nejsou mezi námi, ale rádi si na ně vzpomeneme. V souvislosti s uplynulým výročím si popřejme nejen do nového roku 2010, aby se vám členům vše dařilo, aby Svaz účetních v Brně byl i nadále považován za baštu odborných znalostí a poskytoval dobré a kvalitní služby členské základně i odborné veřejnosti. Výbor ZO SÚ Brno 4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členské příspěvky v roce 2010 pokyny k úhradě 1) Individuální členové a) variabilní symbol: čtyři poslední číslice z členského čísla (tj. neuvádět předčíslí 659) b) výše příspěvku: Kč 330,- Kč 60,- důchodci nad 65 roků Kč 60,- studenti po předložení potvrzení o studiu c) termín zaplacení: nejpozději do d) způsob úhrady: - hotově - příkazem k úhradě na účet č / složenkou 2) Kolektivní členové a) variabilní symbol: členské číslo na Dohodě o spolupráci b) výše příspěvku: Kč 1 200,- c) termín zaplacení: nejpozději do d) způsob úhrady: příkazem k úhradě na účet č /0100 9

10 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Upozorňujeme naše členy, kteří jsou pojištěni prostřednictvím Svazu účetních a makléřské společnosti GrECo u pojišťovny Kooperativa a. s., na nutnost úhrady pojistné částky Kč 300,- spolu s členským příspěvkem do 31. ledna Individuální člen při bezhotovostní platbě doplní za VS (viz bod 1a) číslici 1. Kolektivní členové platící za svoje zaměstnance si vyžádají VS na sekretariátě, v příloze mailem zašlou údaje o pojištěných zaměstnancích Nebudou-li tyto platby uhrazeny včas, bude zpětně od 1. ledna 2010 vypovězena smlouva pojištění. Zpravodaj č.1/2010 připravili: Odborné téma JUDr. Věroslav Sobotka Brno, leden 2010 Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda 10

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Katalog vzdělávacích akcí

Katalog vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí Červenec 2015 leden 2016 Červenec 2015 Vážení a milí účetní profesionálové, Komora certifikovaných účetních (KCÚ) působí v České republice od roku 1999 jako profesní organizace

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více