OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

2 OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O čem jsou tyto podmínky Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT REZERVA (Povolené přečerpání na ÚČTU) PŮJČKA (Bezúčelový spotřebitelský úvěr bez zajištění) Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU VÁŠ START S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR Jak získat REZERVU nebo PŮJČKU Jak čerpat REZERVU Jak čerpat PŮJČKU VÁŠ ŽIVOT S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK SPLÁCET REZERVU/PŮJČKU Splácení REZERVY Pravidelné splácení PŮJČKY Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Informace vždy víte, jak na tom jste CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY Co je problém Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí REZERVY a/nebo PŮJČKY ZA KOLIK MŮŽETE ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZÍSKAT Úrok Úrok z prodlení Poplatky Smluvní pokuta Roční procentuální sadzba nákladů (RPSN) při PŮJČCE a REZERVĚ Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započítání RŮZNÉ Vaše prohlášení a povinnosti Důvěrné informace Komunikace a doručování ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změna Smlouvy o úvěru a UOP Jak lze Smlouvu o úvěru ukončit Důsledky ukončení smlouvy o úvěru Rozhodné právo a řešení sporů Jazyk Definice Platnost a účinnost...9

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 O čem jsou tyto podmínky Tyto obchodní podmínky pro úvěrové produkty ZUNO BANK AG, organizační složka (UOP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka (pokud chcete vědět více o tom, co je ZUNO, jaká je naše korespondenční adresa, kde jsme zapsáni do obchodního rejstříku a jiné potřebné informace, dozvíte se o nich v článku Všeobecných obchodních podmínek ZUNO (ZUNO nebo My) a Vámi (a) klientem ZUNO, který jste vykonal jakékoliv kroky k uzavření nebo jste již uzavřel na dálku (i) smlouvu o poskytnutí povoleného přečerpání na ÚČTU (Smlouvu o rezervě) nebo (ii) smlouvu o poskytnutí bezúčelového spotřebitelského úvěru (Smlouvu o PŮJČCE) (obě spolu jako Smlouvy o úvěru a každá samostatně jako Smlouva o úvěru), nebo (b) jako osobou, která vstoupila do postavení dlužníka ze Smlouvy o úvěru, například na základě právního nástupnictví, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, přechodu nebo převodu závazku. 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné Náš vztah týkající se REZERVY/PŮJČKY se řídí (i) Smlouvou o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou Ceník, Úrokové sazby, Reklamační řád, tyto UOP a Všeobecné obchodní podmínky ZUNO (VOP) a (ii) ustanoveními právních předpisů v České republice, od nichž se naší dohodou nemůžeme odchýlit - obsaženými např. v Obchodním zákoníku, Zákonu o bankách, zákonu č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru (Zákon o spotřebitelském úvěru) Zákonu o platebním styku. Pokud ze Smlouvy o úvěru výslovně nevyplývá jinak, jiná ustanovení právních předpisů (t. j. ta, která můžeme naší dohodou měnit nebo jejich použití pro náš vztah vyloučit) se na náš vztah týkající se REZERVY/PŮJČKY nepoužijí V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy o úvěru platí, že mají přednost ustanovení té součásti, která je uvedena v článku UOP dříve V případě, že jste si vybral i pojištění PŮJČKY, tak se na Vás na základě Vašeho přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k PŮJČCE č vztahuje i Rámcová smlouva o pojištění mezi ZUNO a společností UNIQA pojišťovna, a. s., (UNIQA) se sídlem Evropská 136, Praha 6, IČ: (Rámcová smlouva o pojištění) a pojistné podmínky UNIQA, které tvoří její nedílnou součást a které jsou uvedené na (Pojistné podmínky) Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v těchto UOP a Smlouvě o úvěru má význam, který mu naši právníci přiřadili v těchto UOP a/nebo VOP. Přehled definic naleznete v článku 8.6 UOP. 2. JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT 2.1 REZERVA (Povolené přečerpání na ÚČTU) REZERVU poskytuje ZUNO osobám, (i) které jsou majitelem ÚČTU v CZK v ZUNO, (ii) které podaly žádost o REZERVU, která obsahovala výšku REZERVY (Úvěrový limit), (iii) které platně uzavřely Smlouvu o REZERVĚ, splnily podmínky podle Smlouvy o REZERVĚ a článku UOP a (iv) u nichž nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout REZERVU. Na uzavření Smlouvy o REZERVĚ není právní nárok REZERVU poskytuje ZUNO pouze k jednomu Vašemu ÚČTU v CZK. 2.2 PŮJČKA (Bezúčelový spotřebitelský úvěr bez zajištění) Úvěrový limit, účel a čerpání: Jestliže (i) jste majitelem ÚČTU v CZK v ZUNO, (ii) jste podal žádost o PŮJČKU, (iii) jste platně uzavřel Smlouvu o PŮJČCE, byly splněny všechny podmínky uvedené ve Smlouvě o PŮJČCE a článku UOP a (iv) nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout Vám PŮJČKU, ZUNO Vám poskytne PŮJČKU až do výše maximální sumy, kterou jsme si dohodli ve Smlouvě o PŮJČCE (Úvěrový limit), a to v Den čerpání. Na uzavření Smlouvy o PŮJČCE není právní nárok Od ZUNO můžete získat (i) PŮJČKU nebo (ii) PŮJČKU PLUS, která má všechny vlastnosti PŮJČKY s rozdíly v níže uvedené tabulce PŮJČKA a PŮJČKA PLUS mají následující parametry a zahrnují následující služby: PŮJČKA PŮJČKA PLUS Možnost zvolit si Den splatnosti první splátky x x Možnost zvolit si jeden měsíc v roce bez splácení (splátkové prázdniny) x x Zasílání elektronických výpisů prostřednictvím Online Bankingu x x Zasílání e mailové zprávy o Dni splatnosti a výši splátky x x Správa a vedení PŮJČKY x x Možnost předčasného splacení PŮJČKY před Dnem splatnosti Změny Smlouvy o úvěru bez dodatečných poplatků, kromě předčasného splacení a mimořádného splacení Zasílání SMS o Dni splatnosti a výši splátek Pojištění úvěru pro případ smrti a invalidity třetího stupně, resp. pro starobního důchodce pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 % toto neplatí pro invalidní důchodce. 2.3 Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKU můžete získat s pojištěním schopnosti splácet PŮJČKU nebo bez něho. Pojištění PŮJČKY není povinné. Pojištění v požadovaném rozsahu můžete získat na základě Vaší žádosti, pokud splňujete podmínky stanovené pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., se kterou má ZUNO uzavřenou Rámcovou smlouvu o pojištění. Všechny tyto podmínky můžete najít na Jestliže máte uzavřeno pojištění schopnosti splácet PŮJČKU, poplatek za pojištění, které si vyberete, bude splatný spolu s měsíční Anuitní splátkou PŮJČKY. x x x x 3

4 3. VÁŠ START S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR 3.1 Jak získat REZERVU nebo PŮJČKU ZUNO Vám povolí čerpat finanční prostředky a poskytne Vám je formou REZERVY nebo PŮJČKY do výše Úvěrového limitu bezhotovostně připsáním na Váš ÚČET v CZK v ZUNO v Pracovní den banky, v němž došlo ke splnění poslední z níže uvedených podmínek, a všechny podmínky jsou dodržovány (Den čerpání): (a) prostřednictvím Online Bankingu jste řádně vyplnil žádost o REZERVU, resp. PŮJČKU, (b) prostřednictvím Online Bankingu jste poskytl souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak jak je uvedeno v článku 9.4 VOP a 7.2 UOP, (c) pokud jste ženatý/vdaná, získal(a) jste souhlas se získáním REZERVY/PŮJČKY od Vaší manželky/vašeho manžela, a jste schopen(a) ho ZUNO prokázat, (d) ZUNO ověřilo všechny Vámi uvedené informace v žádosti, jejichž hodnověrnost posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů, a rozhodlo se poskytnout Vám požadovaný úvěrový produkt, (e) získal jste předsmluvní informace o poskytovaném úvěrovém produktu formou předsmluvního formuláře Standardní informace o spotřebitelském úvěru (Předsmluvní formulář) v pdf formátu a uložil jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat, (f) získal jste informace o pojištění schopnosti splácet PŮJČKU na trvalém nosiči dat, pokud jste si požádal o pojištění nebo jste si požádal o PŮJČKU PLUS, zejména jste dostal: Informaci ZUNO jako finančního zprostředkovatele, a informace o vybraném pojištění, tak jak jsou uvedeny na stránce (g) všechna Vaše prohlášení podle Smlouvy o úvěru, článku 7.1 VOP a žádosti o REZERVU/PŮJČKU jsou pravdivá, (h) poskytl jste ZUNO veškeré vyžádané dokumenty (například potvrzení o příjmu, potvrzení o zaplacení daně a jiné) a provedl jste převod finančních prostředků v stanovené výši do ZUNO, (i) byla uzavřena platná Smlouva o úvěru, kterou jste podepsal SMS heslem jako náhradou svého podpisu, a uložil jste si ji ve svém počítači, (j) v případě žádosti o REZERVU je na Váš ÚČET zasílán Váš pravidelní příjem a (k) byl uzavřen platný dodatek ke Smlouvě o úvěru, pokud jste byl vyzván(a) k jeho uzavření z důvodu zvýšeného rizika jako výsledku dodatečného ověření Vámi uvedených informací v žádosti o REZERVU/PŮJČKU, jejichž hodnověrnost ZUNO posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů Pokud některá z podmínek podle článku UOP nebude splněna, bude Vás o tom ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. 3.2 Jak čerpat REZERVU Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání REZERVY podle článku UOP Vám ZUNO poskytne na Váš ÚČET uvedený ve Smlouvě o REZERVĚ peněžní prostředky až do výše Úvěrového limitu nad rámec aktuálního účetního zůstatku na Vašem ÚČTU, přičemž s REZERVOU jste oprávněn disponovat okamžikem jejího poskytnutí. Pokud přečerpáte REZERVU, dojde k Nepovoleném přečerpání. Více o Nepovoleném přečerpání naleznete v článku 6.1 VOP. Kdykoliv po dobu, kdy máte REZERVU k dispozici, můžete ZUNO požádat prostřednictvím Komunikačních kanálů a ZUNO ZÓN o její zrušení, snížení nebo zvýšení. 3.3 Jak čerpat PŮJČKU Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání PŮJČKY podle článku UOP Vám ZUNO otevře Úvěrový účet, z něhož se PŮJČKA poskytne, a automaticky převede peněžní prostředky z Úvěrového účtu na Váš ÚČET v CZK. Číslo Úvěrového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Úvěrového účtu. 4 VÁŠ ŽIVOT S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK SPLÁCET REZERVU/PŮJČKU 4.1 Splácení REZERVY Splácení REZERVY se uskutečňuje průběžně připisováním peněžních prostředků z příchozích plateb na Váš ÚČET; přičemž nejdříve je splacena vyčerpaná REZERVA nebo její část. REZERVA je splatná na požádání ZUNO Měsíční splátky úroků, včetně úroků z prodlení a Příslušenství REZERVY, jsou splatné k poslednímu dni kalendářního měsíce, bez ohledu na to, zda je to Pracovní den banky, nebo ne Ke dni konečné splatnosti REZERVY jste povinen uhradit aktuálně čerpanou částku REZERVY včetně Příslušenství. 4.2 Pravidelné splácení PŮJČKY PŮJČKU včetně jejího Příslušenství jste povinen splácet podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o PŮJČCE v pravidelných měsíčních splátkách po dobu období splácení ode dne vzniku povinnosti splácet PŮJČKU do dne konečného termínu splatnosti PŮJČKY (Termín splatnosti úvěru) a při dohodnuté výši úrokové sazby, obsahujících částku určenou na vrácení jistiny PŮJČKY a částku pro zaplacení příslušného úroku (Anuitní splátky), a to v den splatnosti příslušné Anuitní splátky stanovený ve Smlouvě o PŮJČCE (Den splatnosti) Při podání žádosti o PŮJČKU si můžete určit: (a) Den splatnosti první Anuitní splátky, a to v rámci časového období, které je uvedeno na a v ZUNO ZÓNÁCH. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěna, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány. V případě, že si zvolíte posun Dne splatnosti první Anuitní splátky, bude Vaše poslední Anuitní splátka vyšší z důvodu zaúčtování úroků za období odkladu Dne splatnosti první Anuitní splátky. (b) Jeden kalendářní měsíc, v němž nebudete platit Anuitní splátku v rámci každého kalendářního roku během období splácení. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěná, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány. 4

5 4.3 Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Předčasné splacení: Máte právo kdykoliv předčasně splatit PŮJČKU včetně jejího Příslušenství na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o předčasném splacení Po přijetí Vaší žádosti ZUNO (i) vyčíslí celkovou splatnou sumu včetně náhrady nákladů (Předčasná splátka) a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Předčasné splátky z Vašeho ÚČTU na příslušný Úvěrový účet, čímž dojde k předčasnému splacení PŮJČKY Mimořádná splátka: Na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů máte kdykoliv právo uskutečnit mimořádnou splátku PŮJČKY včetně Příslušenství, tj. částečné splacení PŮJČKY před termínem splatnosti - Mimořádná splátka, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o provedení Mimořádné splátky. Poté, co ZUNO Vaše oznámení přijme, Vám prostřednictvím Online Bankingu (i) oznámí změnu smluvních podmínek Smlouvy o PŮJČCE, která se po Vaší akceptaci stává dodatkem Smlouvy o PŮJČCE a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Mimořádné splátky z Vašeho ÚČTU na příslušný Úvěrový účet Jestliže splatíte PŮJČKU předčasně nebo dojde k Mimořádné splátce, může ZUNO od Vás požadovat náhradu nákladů ve výši uvedené v Ceníku, maximálně však 1 % z jistiny předčasně splacené PŮJČKY, a to tehdy, když období mezi splacením PŮJČKY a Termínem konečné splatnosti je delší než jeden rok. Jestliže toto období není delší než jeden rok, výše náhrady podle Ceníku je maximálně 0,5 % z jistiny předčasně splacené PŮJČKY. Náhrada nákladů však nikdy nepřekročí výši úroku, který byste zaplatil v období mezi předčasným splacením PŮJČKY a Termínem konečné splatnosti. 4.4 Informace vždy víte, jak na tom jste ZUNO Vás o Vámi čerpané REZERVĚ informuje vždy způsobem dohodnutým pro zasílání výpisů z ÚČTU (Výpis) ZUNO Vás o Vámi čerpané PŮJČCE, tj. o pohybech a zůstatku na Vašem úvěrovém účtu v ZUNO, který pro Vás vede a na jehož vrub, resp. v jehož prospěch se vypořádávají všechny splátky PŮJČKY (včetně předčasné splátky a Mimořádné splátky), jakož i všechny poplatky, úroky a jiné pohledávky ZUNO vůči Vám z titulu PŮJČKY (Úvěrový účet), informuje bezplatně výpisem z Úvěrového účtu, kde je přehled obratů na Úvěrovém účtu, v elektronické podobě v dohodnuté periodicitě, minimálně jednou měsíčně po skončení kalendářního měsíce, pokud se nedohodneme jinak. ZUNO může změnit způsob a periodicitu vyhotovování výpisů z Vašeho Úvěrového účtu v případě změny obchodní politiky ZUNO, o čemž Vás informuje v posledním zasílaném výpisu z Úvěrového účtu před změnou V případě splacení celé PŮJČKY spolu s Příslušenstvím a dalších dlužných sum souvisejících s půjčkami Vám ZUNO poskytne informaci o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu v závěrečném výpisu z Úvěrového účtu. Jiné potvrzení o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu Vám ZUNO zašle pouze na základě Vaší žádosti Jestliže bude ZUNO vůči Vám evidovat v souvislosti se Smlouvou o úvěru pohledávky po splatnosti, bude Vás o tom informovat prostřednictvím sms, ové zprávy, telefonicky nebo prostřednictvím písemného oznámení Máte právo kdykoli bezplatně požádat ZUNO o výpis z Úvěrového účtu ve formě tabulky, která obsahuje splátky, které máte zaplatit, a amortizaci jistiny a úroků (Tabulka umoření) a ZUNO Vám Tabulku umoření poskytne v rámci Online Bankingu. 5. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY 5.1 Co je problém ZUNO považuje za problém, když nastane jakákoliv událost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva o úvěru uzavřená, a která může podle posouzení ZUNO ohrozit včasné a úplné splnění Vašich závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, a to zejména každá z následujících událostí: (a) Dostanete se do prodlení s úhradou jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce a byl jste k zaplacení vyzván s upozorněním na právo ZUNO uvedené v bodě 5.2 níže (b) Dostanete se do prodlení s úhradou více než dvou splátek (c) Dostanete se do prodlení se splacením jakékoli jiné pohledávky ZUNO vyplývající ze Smlouvy o úvěru nebo s plněním Vašich závazků vůči třetím osobám (d) Porušíte kterýkoliv ze svých peněžních nebo nepeněžních závazků vůči ZUNO uvedených v Rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb (Rámcová smlouva), Smlouvě o úvěru, těchto UOP nebo VOP (e) Vaše prohlášení nebo informace, které jste poskytl ZUNO v žádosti o REZERVU/PŮJČKU nebo při podpisu Smlouvy o úvěru podle článku 7.1 UOP jsou nepravdivá nebo nepřesná (f) Začalo se na Vás exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, insolvenční řízení, byl jste vzat do vazby nebo jste nastoupil výkon trestu odnětí svobody (g) Dojde k negativním změnám ve Vaší majetkové nebo finanční situaci (h) ZUNO bude mít právo na okamžité ukončení Rámcové smlouvy podle článku VOP (i) Ukončíte smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO vyplývající z Rámcové smlouvy, na jejímž základě Vám ZUNO vede ÚČET, k němuž Vám ZUNO poskytlo REZERVU nebo jehož prostřednictvím splácíte REZERVU nebo PŮJČKU, nebo zemřete, (každý jako Problém) 5.2 Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí REZERVY a/nebo PŮJČKY Když nastane třebas jen jeden Problém, ZUNO je kdykoli jednostranně oprávněno: (a) Odmítnout poskytnutí REZERVY/PŮJČKY. (b) Omezit/snížit nebo zastavit čerpání REZERVY/PŮJČKY. (c) Zablokovat Váš ÚČET v CZK a všechny Vaše ostatní účty a podúčty v ZUNO (zejména neprovádět Vaše platební příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před splatností Vašich závazků, jejichž splacení je ohroženo. (d) Použít zůstatky na Vašem ÚČTU a jakýchkoliv dalších Vašich účtech/podúčtech na splacení Vašich již splatných závazků na základě Smlouvy o úvěru (Započtení). (e) V případě, že nastal některý z Problémů podle článku (a) a (e) až (i), protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o úvěru, prohlásit předčasnou splatnost PŮJČKY včetně jejího Příslušenství nebo všechny pohledávky z poskytnuté REZERVY za splatné, a to prostřednictvím Vám doručeného písemného oznámení prostřednictvím doporučené zásilky do 5

6 vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování písemností uvedenou ve Smlouvě o úvěru. Jestliže se zásilka vrátí ZUNO jako nedoručitelná, bude považována za doručenou dnem podání k poštovní přepravě. V oznámení ZUNO určí (i) den předčasné splatnosti PŮJČKY/REZERVY - tj. den, kdy se všechny Vaše pohledávky z poskytnuté REZERVY/PŮJČKY včetně Příslušenství stávají splatnými, (ii) sumu splatných pohledávek a (iii) den, ve který nejpozději jste povinen tyto pohledávky ZUNO splatit. (f) Postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli svoje práva, nároky nebo závazky vůči Vám podle článku (k) VOP, vždy tak, aby nedošlo ke zhoršení vymožitelnosti nebo zajištění Vašich pohledávek Jestliže nastane třebas jen jeden Problém, ZUNO je kdykoliv jednostranně oprávněno na základě Rámcové smlouvy o pojištění zrušit poskytování pojištění k poskytnuté PŮJČCE Oprávnění uvedená v tomto článku 5 UOP nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, zejména uplatnění nároku na náhradu škody, která má ZUNO podle platných právních předpisů, Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o úvěru. 6. ZA KOLIK MŮŽETE ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZÍSKAT 6.1 Úrok Úrok u REZERVY: Vámi čerpané peněžní prostředky z REZERVY jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou pro REZERVU, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na Úrok z vyčerpané REZERVY je počítán na základě skutečných denních stavů čerpání REZERVY od prvního dne čerpání REZERVY do dne předcházejícího úplnému splacení, i během prodlení, a je splatný na konci každého kalendářního měsíce ZUNO má právo kdykoliv měnit typ a výši úrokové sazby pro REZERVU, kterou Vám vždy oznamuje ve výpisu z ÚČTU, v ZUNO ZÓNÁCH a na a to z Důvodů uvedených v článku UOP. Jestliže s návrhem nové úrokové sazby nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění nové úrokové sazby a považuje se za Vaši výpověď Smlouvy o úvěru. V období od skončení platnosti dohodnuté úrokové sazby do splacení celé výše dlužné sumy Vám ZUNO účtuje úrok v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude REZERVA uplynutím výše uvedené lhůty úročena touto novou úrokovou sazbou Jestliže Úvěrový limit REZERVY nedovoleně přečerpáte, bude suma, o kterou byl Úvěrový limit přečerpán, úročena debetní úrokovou sazbou uplatňovanou pro ÚČET, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na podle článku 6.1 VOP. Suma, o kterou byl Váš Úvěrový limit přečerpán, i k ní příslušející úrok jsou splatné ihned Úrok u PŮJČKY: Za vyčerpanou a nesplacenou PŮJČKU se zavazujete uhradit úrok, který je stanoven fixní úrokovou sazbou ve Smlouvě o úvěru jako procentní sazba za rok (per annum, p. a.) platná ke dni uzavření Smlouvy o PŮJČCE. Výše úrokové sazby PŮJČKY se nemění po celou dobu splácení. 6.2 Úrok z prodlení Jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením jakýchkoli peněžních závazků podle Smlouvy o úvěru, je ZUNO oprávněno účtovat Vám z dlužné sumy úrok z prodlení použitím sazby, která je uvedena ve Smlouvě o úvěru nebo smluvní pokutu stanovenou v Ceníku. 6.3 Poplatky ZUNO má právo účtovat Vám za své služby poplatky. Jednotlivé poplatky související s REZERVOU/ PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o úvěru jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušného poplatku, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na ZUNO má právo Ceník kdykoliv změnit, a to z důvodu změn v obchodní politice ZUNO, změn právních předpisů týkajících se ZUNO (např. Zákona o bankách, Zákona o platebním styku), změn na peněžním a kapitálovém trhu nebo na základě změn na bankovním trhu. Jestliže s návrhem nového Ceníku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění nového Ceníku na a v ZUNO ZÓNÁCH a považuje se za výpověď Smlouvy o úvěru. V období od skončení platnosti předchozího Ceníku do splacení celé výše dlužné částky Vám ZUNO účtuje poplatky v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude pro Vás uplynutím výše uvedené lhůty nový Ceník závazný. 6.4 Smluvní pokuta ZUNO má právo uplatňovat za Vaše porušení povinností na základě Smlouvy o úvěru nebo jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením jakýchkoli peněžních závazků podle Smlouvy o úvěru smluvní pokutu. Jednotlivé smluvní pokuty (jejich výše i důvod jejich uplatnění) související s REZERVOU/PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o úvěru jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušné smluvní pokuty, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na 6.5 Roční procentuální sadzba nákladů (RPSN) při PŮJČCE RPSN je procentuální podíl celkových nákladů spojených s PŮJČKOU z výše Úvěrového limitu PŮJČKY, které jste povinen zaplatit ZUNO za období jednoho roku a který je vypočítán podle vzorce uvedeného v Zákonu o spotřebitelských úvěrech RPSN je vypočítána na základě předpokladu, že celková výše PŮJČKY je vyčerpána okamžitě a v plné výši a úroková sazba PŮJČKY a ostatní platby se nemění během období splácení. ZUNO je oprávněno upravovat RPSN v souvislosti se změnou výše poplatků uvedených v Ceníku. 6.6 Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započítání Úrok, úrok z prodlení, případná smluvní pokuta, poplatky podle Ceníku, jakož i náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávek představují příslušenství pohledávky (Příslušenství) V den splatnosti poskytnuté PŮJČKY (Jistina) (včetně Dne splatnosti Anuitní splátky), předčasné splátky Jistiny (včetně Mimořádné splátky) v den splatnosti REZERVY, den splatnosti Příslušenství nebo jakékoli jiné pohledávky ZUNO vůči Vám, jste povinen zajistit na Vašem ÚČTU dostatek peněžních prostředků postačující k úhradě sumy splatné v příslušný den splatnosti a ZUNO má právo použít peněžní prostředky (provést započtení) z Vašeho ÚČTU, na úhradu takové splatné sumy. 6

7 6.6.3 Dohodli jsme se, že úroky, náklady ZUNO a poplatky na základě Smlouvy o úvěru nebo těchto UOP se dnem jejich splatnosti dohodnutým ve Smlouvě o úvěru nebo těchto UOP mohou na základě rozhodnutí ZUNO stát součástí Jistiny ZUNO má právo jakoukoliv Vaši splátku na plnění peněžního závazku ze Smlouvy o úvěru započíst nejdříve na dlužné splatné Příslušenství (nejdříve na splatné poplatky, smluvní pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení a až následně na řádné úroky) od nejdříve splatného závazku a až potom na dlužnou splatnou Jistinu od nejdříve splatné Jistiny, a to i tehdy, jestliže Vy určíte jinak ZUNO má právo zcela nebo částečně uhradit jakékoliv Vaše splatné závazky ze Smlouvy o úvěru i použitím zůstatků ze všech Vašich účtů/podúčtů, včetně VKLADŮ v ZUNO Pokud není v těchto UOP výslovně uvedeno jinak, ustanovení článku 8.6 VOP se použije na započtení pohledávek ze Smlouvy o úvěru přiměřeně Úrok i úrok z prodlení při PŮJČCE se bude vypočítávat a účtovat většinou anuitním způsobem splácení na bázi roku s 365 dny a měsíce s 30 dny Úrok i úrok z prodlení v případě REZERVY budou vypočítávány a účtovány na bázi roku s 365 dny a měsíce se skutečným počtem kalendářních dnů. 7. RŮZNÉ 7.1 Vaše prohlášení a povinnosti Prohlašujete, že Vaše součinnost se ZUNO během marketingové komunikace, která spočívala ve zpětné reakci, např. v podání, vyplnění nebo podepsaní žádostí, formulářů, návrhů smluv, jejich odeslání apod., se považuje za Vaši žádost uzavřít se ZUNO příslušný obchod, pokud se neprokáže opak Prohlašujete, že před uzavřením Smlouvy o úvěru jste: (a) V přiměřeném časovém předstihu dostal a pozorně si přečetl a posoudil Předsmluvní formulář a informace o pojištění, jestliže jste požádal o zprostředkování pojištění nebo jste si zvolil PŮJČKU PLUS, které Vám byly zpřístupněny v pdf formátu a které jste si mohl uložit ve svém počítači t j. na trvalém nosiči dat; (b) Bylo Vám poskytnuto náležité vysvětlení na nebo prostřednictvím Komunikačních kanálů, abyste posoudil, zda podmínky sjednané ve Smlouvě o úvěru splňují Vaše potřeby a odpovídají Vaší finanční situaci, a vliv, který na Vás může mít neplnění Smlouvy o úvěru Prohlašujete, že v době uzavření Smlouvy o úvěru, t j. před poskytnutím REZERVY/PŮJČKY a kdykoliv po celou dobu trvání jakéhokoliv Vašeho závazku ze Smlouvy o úvěru (a) Jste plně způsobilý k právním úkonům (b) Smlouva o úvěru je pro Vás platnou smlouvou a Vaše plnění povinností a závazků ze Smlouvy o úvěru není v rozporu s jinými Vašimi povinnostmi nebo závazky, ať už zákonnými, nebo smluvními. Její ustanovení jsou pro Vás jasná, určitá a srozumitelná a neobsahuje pro Vás nepřijatelné podmínky (c) Smlouvu o úvěru považujete za uzavřenou v písemné formě a že Vám Smlouva o úvěru byla dostupná před podpisem v pdf formátu v rámci Online Bankingu, tj. na trvalém nosiči dat, (d) Budete své povinnosti podle Smlouvy o úvěru plnit řádně a včas (e) Nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči svým věřitelům, které by měly negativní vliv na Vaši schopnost splnit závazky ze Smlouvy o úvěru, zejména nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči daňovým úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám a jiným věřitelům (f) Nebyl vůči Vám podán návrh na vyhlášení konkurzu nebo návrh na zahájení exekučního řízení a ani není vůči Vám zahájeno nebo vedeno žádné jiné soudní nebo jiné řízení, např. i trestní stíhání, jehož důsledkem by mohlo být (i) podstatné ztížení Vaší schopnosti splácet jakékoliv Vaše peněžní závazky, (ii) omezení nakládání s Vaším majetkem a/nebo (iii) způsobit, že byste mohl přijít o podstatnou část svého majetku, pokud jste v žádosti o REZERVU / PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (g) Nejste ve zkušební době, jestliže jste zaměstnán v pracovním poměru, nedal jste ani jste nedostal výpověď z pracovního poměru, nezrušil jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nezrušil, nedostal jste ani jste nedal návrh na ukončení pracovního poměru dohodou, pokud jste v žádosti o REZERVU/ PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (h) Nejste politicky exponovaná osoba podle 4 ods. 5 Zákona proti legalizaci výnosů z trestní činnosti, pokud jste v žádosti o REZERVU/PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (i) Použijete na obchody spočívající v plnění závazků ze Smlouvy o úvěru výlučně peněžní prostředky, které jsou Vaším vlastnictvím, a tyto obchody budete provádět na svůj vlastní účet (j) Neuzavíráte Smlouvu o úvěru v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že jste si tuto smlouvu, jakož i její všechny neoddělitelné součásti řádně přečetl, porozuměl jejich obsahu, s nímž souhlasíte, a na důkaz toho ji podepisujete Každé prohlášení podle bodu se považuje za pravdivé a zopakované při každém čerpání REZERVY/PŮJČKY a je platné až do doby jeho písemného odvolání. Vždy, když se bude mít za to, že opakujete své prohlášení, potvrzuje ZUNO, že Vaše prohlášení je pravdivé a správné a platí na okolnosti, které existují v době jeho opakování Dohodli jsme se, že promlčecí dobu pro pohledávky a jiná práva ZUNO vzniklá ze Smlouvy o úvěru prodlužujeme na dobu 10 let od doby, kdy začala poprvé běžet Po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, jste povinen: (a) Neprodleně informovat ZUNO o všech skutečnostech, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet REZERVU/PŮJČKU, zejména o změnách ve Vaší finanční a majetkové situaci, o úmyslu převzít další finanční závazky, zastavit, prodat nebo převést svůj majetek ve prospěch třetích osob, poskytnout záruky za závazky třetích osob. (b) Předkládat ZUNO na požádání, resp. hned, jakmile to bude možné, takové dokumenty, které může ZUNO rozumně vyžadovat. 7

8 (c) Řádně plnit všechny své peněžité závazky, a to zejména závazky vyplývající z daňových předpisů, a současně neprodleně písemně informovat ZUNO v případě, že proti Vám bude vedeno exekuční nebo soudní řízení, které by mohlo postihnout Váš majetek. (d) Neprodleně písemně informovat ZUNO o změně Vaší adresy, o všech dalších změnách a okolnostech, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že jejich následkem může dojít ke změně smluvně dohodnutých podmínek. 7.2 Důvěrné informace V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy mezi Vámi a ZUNO (dále jen Smlouva ) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla (dále jen osobní údaje ), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. T ento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jste byl rovněž ZUNO informován, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na na klientském centru provozovatele BRKI nebo na internetových stránkách Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v registrech sdružení SOLUS a s tím, aby: (a) ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo. (b) ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO : (dale jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOL US (dále jen Registr FO ), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. (c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti. (d) Sdružení SOL US Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO,a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení. (e) ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO. (f) Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. Účelem zpracování osobních údajů je: (a) Splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO (b) Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vasí bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (c) Posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně (d) Ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS Doba trvání souhlasu Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl/-a možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS,jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů a nárocích ( 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Byl/-a jste informován/-a, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na na informační lince Sdružení SOLUS a na Souhlasíte s tím, aby pojistník předal UNIQA pojišťovně, a.s. veškeré údaje a podklady, které jste poskytl/a pojistníkovi v souvislosti se Smlouvou o PŮJČCE. 8

9 Souhlasíte s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s., zpracovávala ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu. Souhlas ke zpracování dáváte po celou dobu trvání závazku plynoucího ze sjednaného typu pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Berete na vědomí, že souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného UNIQA pojišťovně, a.s.. Souhlasíte s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle 50 ods. 1 Zákona o pojistné smlouvě a to i po Vašem úmrtí a zbavujete povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči pojistiteli všechny lékaře a zdravotnická zařízení, která Vás léčila, nebo s nimiž jste svůj stav konzultoval a zmocňujete je k vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po Vašem úmrtí Jste si vědom, že (a) Podle Zákona o bankách může ZUNO zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, zejména za účelem zjištění Vaší totožnosti a zjištění Vašich majetkových poměrů, nabídky, uzavírání, provádění a dokumentování obchodů, a dále ochrany práv ZUNO v rozsahu požadovaném obecně závaznými a interními předpisy. Souhlasíte, že za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o úvěr může ZUNO konktatovat Vašeho zaměstnavatele a požadovat potvrzení Vašich údajů. (b) ZUNO zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a informovalo Vás o Vašem právu požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů, opis Vašich zpracovávaných osobních údajů, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů a likvidaci Vašich osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování a uplynuly lhůty pro archivaci údajů a/nebo dokumentů, v nichž jsou Vaše osobní údaje uvedeny. (c) Tento souhlas uvedený v článku 7.2 UOP dáváte podle Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o bankách na dobu 10 let od podpisu žádosti o úvěrový produkt nebo 10 let od vyrovnání závazkového vztahu mezi Vámi a ZUNO, přičemž jste oprávněn odvolat svůj souhlas písemným oznámením nejdříve po jednom roce od zániku závazkového vztahu nebo od udělení souhlasu pro případ, že smlouva nevznikne. 7.3 Komunikace a doručování Dohodli jsme se, že komunikace, včetně doručování, na základě Smlouvy o úvěru bude probíhat v souladu s článkem 4 VOP a článkem VOP. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Změna Smlouvy o úvěru a UOP Smlouvu o úvěru lze změnit formou (a) dodatků podepsaných ZUNO a Vámi na základě Vaší žádosti nebo akceptace nabídky ZUNO stejnou formou, jako byla podepsána smlouva o úvěru, pokud ve Smlouvě o úvěru nebo těchto UOP není uvedeno jinak, zpoplatněných podle Ceníku nebo (b) jednostranného oznámení ZUNO, které se stává nedílnou součástí Smlouvy o úvěru, když dojde ke změně úrokové sazby REZERVY nebo poplatků ZUNO má právo jednostranně měnit nebo zcela nahradit UOP, VOP, Ceník a Úrokové sazby a další podmínky Smlouvy o úvěru v případě (a) změny obchodní politiky ZUNO, (b) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (c) změny právních předpisů týkajících se ZUNO (např. Zákona o bankách, Zákona o platebním styku), (d) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu nebo (e) změny úrokové sazby PRIBOR (Důvody). Všechny Důvody se považují za vážný a objektivní důvod. O této změně Vás ZUNO informuje zpravidla ve výpisu z ÚČTU, jakož i zveřejněním v (i) ZUNO ZÓNÁCH a (ii) na a/nebo (iii) jinou vhodnou formou, čímž informace vůči Vám nabude účinky v ní uvedené (Zveřejnění). Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o úvěru vypovědět Jestliže s návrhem změny podle článku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit formou doporučené zásilky. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění změny a pokládá se za výpověď Smlouvy o úvěru. Dohodli jsme se, že pokud uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými. 8.2 Jak lze Smlouvu o úvěru ukončit Jestliže ZUNO jednostranně změní podmínky Smlouvy o úvěru a jestliže Vás o této změně i o možnosti vypovědět Smlouvu bez zbytečného odkladu informuje, např. i formou výpisu z ÚČTU, máte právo bezplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět Smlouvu o úvěru ZUNO i Vy máte právo Smlouvu o úvěru písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce pro ZUNO a jeden měsíc pro Vás a začíná plynout dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení pošlete nejpozději v poslední den této lhůty. Pokud uplatníte právo odstoupit od Smlouvy, jste povinen: (a) Vrátit poskytnuté peněžní prostředky (b) Zaplatit ZUNO úrok z REZERVY/PŮJČKY ode dne jejího poskytnutí až do dne jejího splacení (c) Zaplatit případnou kompenzaci nevratných poplatků, které ZUNO zaplatilo orgánu veřejné správy v souvislosti s rezervou/půjčky. To vše bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru, POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (pokud byla PŮJČKA pojištěná) zaniká od počátku Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru musíte zaslat ZUNO na adresu: Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, písemně, a to nejpozději v poslední den uvedené lhůty ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu o úvěru bez výpovědní lhůty, jestliže nastane Problém uvedený v čl (a) a (e) až (i) těchto UOP, protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o úvěru. Jestliže tato situace nastane, budete o ní bez zbytečného odkladu písemně informován Smlouva o úvěru se ukončí i splněním všech Vašich peněžních závazků z ní, předčasnou splatností PŮJČKY podle článku UOP nebo žádostí ZUNO o splacení REZERVY podle článku UOP. 9

10 8.3 Důsledky ukončení smlouvy o úvěru V případě výpovědi Vám posledním dnem výpovědní lhůty ZUNO zastaví možnost čerpání REZERVY/PŮJČKY. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti REZERVY/PŮJČKY. Nejpozději v tento den jste povinen uhradit aktuálně čerpanou sumu REZERVY/PŮJČKY a Příslušenství V případě odstoupení, předčasné splatnosti PŮJČKY, resp. výpovědi s okamžitou účinností se stávají všechny Vaše závazky vůči ZUNO okamžitě splatnými a jste povinen je neprodleně uhradit Účinností ukončení Smlouvy o úvěru dochází i ke zrušení pojištění PŮJČKY. 8.4 Rozhodné právo a řešení sporů Smlouva o úvěru a všechny mimosmluvní závazky mezi Vámi a námi se řídí českým právem. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, tímto sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 1. Celá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce, kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto ÚOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi bude mít přednost české znění. 8.5 Jazyk Veškerá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto UOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu bude mít přednost české znění. 8.6 Definice Význam pojmů s velkým počátečním písmenem použitých v těchto UOP naleznete v následujících ustanoveních těchto UOP, případně ve VOP, Rámcové smlouvě a Smlouvě o úvěru: Anuitní splátky (4.2.1 UOP), BRKI (7.2.1 UOP), Ceník (8.3.1 VOP), Den čerpání (3.1.1 UOP), Den splatnosti (4.2.1 UOP), Důvody (8.1.2 UOP), Jistina (6.6.2 UOP), Komunikační kanály (4.1.1 VOP), POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (2.3 UOP), Mimořádná splátka PŮJČKY ( UOP), My (1.1.1 UOP), NRKI (7.2.1 UOP), Obchodní zákoník (1.1.1 VOP), Online Banking (4.1.2 VOP), Pojistné podmínky (1.2.3 UOP), Pozitivní registr (7.2.2 UOP), PŮJČKA (2.2.1 UOP), PŮJČKA PLUS (2.2.4 UOP), Pracovní den banky (2.2.1 VOP), Předčasná splátka (4.3.2 UOP), Předsmluvní formulář (3.1.1 UOP), Příslušenství (6.6.1 UOP), Problém (5.1 UOP), Rámcová smlouva (5.1.1 UOP), Rámcová smlouva o pojištění (1.2.3 UOP), Registr FO (7.2.2 UOP), REZERVA (2.1 UOP), RPSN (6.5 UOP), Tabulka umoření (4.4.5 UOP), Termín splatnosti úvěru (4.2.1 UOP), UOP (1.1.1 UOP), ÚČET (2.1.1 VOP), UNIQA (1.2.3 UOP), Úrokové sazby (8.1.1 VOP), Úvěrový limit (2.2.1 UOP), Úvěrový účet (4.4.2 UOP), VOP (1.1.1 VOP), Výpis (4.4.1 UOP), Započtení (5.2.1 UOP), Zákon o bankách (9.4.1 VOP), Zákon o platebním styku (1.1.3 VOP), Zákon o spotřebitelských úvěrech (1.2.1 UOP), Sdružení SOLUS (7.2.2 UOP), Smlouva o PŮJČCE (1.1.1 UOP), Smlouva o REZERVĚ (1.1.1 UOP), Smlouva o úvěru (1.1.1 UOP), ZUNO (1.1.1 UOP), ZUNO ZÓNA (4.1.4 VOP), Zveřejnění (8.1.2 UOP) 8.7 Platnost a účinnost Tyto UOP nabývají platnost a účinnost 1. listopadu ZUNO BANK AG, organizační složka 10

11

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více