OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

2 OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O čem jsou tyto podmínky Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT REZERVA (Povolené přečerpání na ÚČTU) PŮJČKA (Bezúčelový spotřebitelský úvěr bez zajištění) Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU VÁŠ START S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR Jak získat REZERVU nebo PŮJČKU Jak čerpat REZERVU Jak čerpat PŮJČKU VÁŠ ŽIVOT S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK SPLÁCET REZERVU/PŮJČKU Splácení REZERVY Pravidelné splácení PŮJČKY Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Informace vždy víte, jak na tom jste CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY Co je problém Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí REZERVY a/nebo PŮJČKY ZA KOLIK MŮŽETE ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZÍSKAT Úrok Úrok z prodlení Poplatky Smluvní pokuta Roční procentuální sadzba nákladů (RPSN) při PŮJČCE a REZERVĚ Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započítání RŮZNÉ Vaše prohlášení a povinnosti Důvěrné informace Komunikace a doručování ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změna Smlouvy o úvěru a UOP Jak lze Smlouvu o úvěru ukončit Důsledky ukončení smlouvy o úvěru Rozhodné právo a řešení sporů Jazyk Definice Platnost a účinnost...9

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 O čem jsou tyto podmínky Tyto obchodní podmínky pro úvěrové produkty ZUNO BANK AG, organizační složka (UOP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka (pokud chcete vědět více o tom, co je ZUNO, jaká je naše korespondenční adresa, kde jsme zapsáni do obchodního rejstříku a jiné potřebné informace, dozvíte se o nich v článku Všeobecných obchodních podmínek ZUNO (ZUNO nebo My) a Vámi (a) klientem ZUNO, který jste vykonal jakékoliv kroky k uzavření nebo jste již uzavřel na dálku (i) smlouvu o poskytnutí povoleného přečerpání na ÚČTU (Smlouvu o rezervě) nebo (ii) smlouvu o poskytnutí bezúčelového spotřebitelského úvěru (Smlouvu o PŮJČCE) (obě spolu jako Smlouvy o úvěru a každá samostatně jako Smlouva o úvěru), nebo (b) jako osobou, která vstoupila do postavení dlužníka ze Smlouvy o úvěru, například na základě právního nástupnictví, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, přechodu nebo převodu závazku. 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné Náš vztah týkající se REZERVY/PŮJČKY se řídí (i) Smlouvou o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou Ceník, Úrokové sazby, Reklamační řád, tyto UOP a Všeobecné obchodní podmínky ZUNO (VOP) a (ii) ustanoveními právních předpisů v České republice, od nichž se naší dohodou nemůžeme odchýlit - obsaženými např. v Obchodním zákoníku, Zákonu o bankách, zákonu č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru (Zákon o spotřebitelském úvěru) Zákonu o platebním styku. Pokud ze Smlouvy o úvěru výslovně nevyplývá jinak, jiná ustanovení právních předpisů (t. j. ta, která můžeme naší dohodou měnit nebo jejich použití pro náš vztah vyloučit) se na náš vztah týkající se REZERVY/PŮJČKY nepoužijí V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy o úvěru platí, že mají přednost ustanovení té součásti, která je uvedena v článku UOP dříve V případě, že jste si vybral i pojištění PŮJČKY, tak se na Vás na základě Vašeho přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k PŮJČCE č vztahuje i Rámcová smlouva o pojištění mezi ZUNO a společností UNIQA pojišťovna, a. s., (UNIQA) se sídlem Evropská 136, Praha 6, IČ: (Rámcová smlouva o pojištění) a pojistné podmínky UNIQA, které tvoří její nedílnou součást a které jsou uvedené na (Pojistné podmínky) Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v těchto UOP a Smlouvě o úvěru má význam, který mu naši právníci přiřadili v těchto UOP a/nebo VOP. Přehled definic naleznete v článku 8.6 UOP. 2. JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT 2.1 REZERVA (Povolené přečerpání na ÚČTU) REZERVU poskytuje ZUNO osobám, (i) které jsou majitelem ÚČTU v CZK v ZUNO, (ii) které podaly žádost o REZERVU, která obsahovala výšku REZERVY (Úvěrový limit), (iii) které platně uzavřely Smlouvu o REZERVĚ, splnily podmínky podle Smlouvy o REZERVĚ a článku UOP a (iv) u nichž nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout REZERVU. Na uzavření Smlouvy o REZERVĚ není právní nárok REZERVU poskytuje ZUNO pouze k jednomu Vašemu ÚČTU v CZK. 2.2 PŮJČKA (Bezúčelový spotřebitelský úvěr bez zajištění) Úvěrový limit, účel a čerpání: Jestliže (i) jste majitelem ÚČTU v CZK v ZUNO, (ii) jste podal žádost o PŮJČKU, (iii) jste platně uzavřel Smlouvu o PŮJČCE, byly splněny všechny podmínky uvedené ve Smlouvě o PŮJČCE a článku UOP a (iv) nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout Vám PŮJČKU, ZUNO Vám poskytne PŮJČKU až do výše maximální sumy, kterou jsme si dohodli ve Smlouvě o PŮJČCE (Úvěrový limit), a to v Den čerpání. Na uzavření Smlouvy o PŮJČCE není právní nárok Od ZUNO můžete získat (i) PŮJČKU nebo (ii) PŮJČKU PLUS, která má všechny vlastnosti PŮJČKY s rozdíly v níže uvedené tabulce PŮJČKA a PŮJČKA PLUS mají následující parametry a zahrnují následující služby: PŮJČKA PŮJČKA PLUS Možnost zvolit si Den splatnosti první splátky x x Možnost zvolit si jeden měsíc v roce bez splácení (splátkové prázdniny) x x Zasílání elektronických výpisů prostřednictvím Online Bankingu x x Zasílání e mailové zprávy o Dni splatnosti a výši splátky x x Správa a vedení PŮJČKY x x Možnost předčasného splacení PŮJČKY před Dnem splatnosti Změny Smlouvy o úvěru bez dodatečných poplatků, kromě předčasného splacení a mimořádného splacení Zasílání SMS o Dni splatnosti a výši splátek Pojištění úvěru pro případ smrti a invalidity třetího stupně, resp. pro starobního důchodce pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 % toto neplatí pro invalidní důchodce. 2.3 Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKU můžete získat s pojištěním schopnosti splácet PŮJČKU nebo bez něho. Pojištění PŮJČKY není povinné. Pojištění v požadovaném rozsahu můžete získat na základě Vaší žádosti, pokud splňujete podmínky stanovené pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., se kterou má ZUNO uzavřenou Rámcovou smlouvu o pojištění. Všechny tyto podmínky můžete najít na Jestliže máte uzavřeno pojištění schopnosti splácet PŮJČKU, poplatek za pojištění, které si vyberete, bude splatný spolu s měsíční Anuitní splátkou PŮJČKY. x x x x 3

4 3. VÁŠ START S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR 3.1 Jak získat REZERVU nebo PŮJČKU ZUNO Vám povolí čerpat finanční prostředky a poskytne Vám je formou REZERVY nebo PŮJČKY do výše Úvěrového limitu bezhotovostně připsáním na Váš ÚČET v CZK v ZUNO v Pracovní den banky, v němž došlo ke splnění poslední z níže uvedených podmínek, a všechny podmínky jsou dodržovány (Den čerpání): (a) prostřednictvím Online Bankingu jste řádně vyplnil žádost o REZERVU, resp. PŮJČKU, (b) prostřednictvím Online Bankingu jste poskytl souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak jak je uvedeno v článku 9.4 VOP a 7.2 UOP, (c) pokud jste ženatý/vdaná, získal(a) jste souhlas se získáním REZERVY/PŮJČKY od Vaší manželky/vašeho manžela, a jste schopen(a) ho ZUNO prokázat, (d) ZUNO ověřilo všechny Vámi uvedené informace v žádosti, jejichž hodnověrnost posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů, a rozhodlo se poskytnout Vám požadovaný úvěrový produkt, (e) získal jste předsmluvní informace o poskytovaném úvěrovém produktu formou předsmluvního formuláře Standardní informace o spotřebitelském úvěru (Předsmluvní formulář) v pdf formátu a uložil jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat, (f) získal jste informace o pojištění schopnosti splácet PŮJČKU na trvalém nosiči dat, pokud jste si požádal o pojištění nebo jste si požádal o PŮJČKU PLUS, zejména jste dostal: Informaci ZUNO jako finančního zprostředkovatele, a informace o vybraném pojištění, tak jak jsou uvedeny na stránce (g) všechna Vaše prohlášení podle Smlouvy o úvěru, článku 7.1 VOP a žádosti o REZERVU/PŮJČKU jsou pravdivá, (h) poskytl jste ZUNO veškeré vyžádané dokumenty (například potvrzení o příjmu, potvrzení o zaplacení daně a jiné) a provedl jste převod finančních prostředků v stanovené výši do ZUNO, (i) byla uzavřena platná Smlouva o úvěru, kterou jste podepsal SMS heslem jako náhradou svého podpisu, a uložil jste si ji ve svém počítači, (j) v případě žádosti o REZERVU je na Váš ÚČET zasílán Váš pravidelní příjem a (k) byl uzavřen platný dodatek ke Smlouvě o úvěru, pokud jste byl vyzván(a) k jeho uzavření z důvodu zvýšeného rizika jako výsledku dodatečného ověření Vámi uvedených informací v žádosti o REZERVU/PŮJČKU, jejichž hodnověrnost ZUNO posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů Pokud některá z podmínek podle článku UOP nebude splněna, bude Vás o tom ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. 3.2 Jak čerpat REZERVU Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání REZERVY podle článku UOP Vám ZUNO poskytne na Váš ÚČET uvedený ve Smlouvě o REZERVĚ peněžní prostředky až do výše Úvěrového limitu nad rámec aktuálního účetního zůstatku na Vašem ÚČTU, přičemž s REZERVOU jste oprávněn disponovat okamžikem jejího poskytnutí. Pokud přečerpáte REZERVU, dojde k Nepovoleném přečerpání. Více o Nepovoleném přečerpání naleznete v článku 6.1 VOP. Kdykoliv po dobu, kdy máte REZERVU k dispozici, můžete ZUNO požádat prostřednictvím Komunikačních kanálů a ZUNO ZÓN o její zrušení, snížení nebo zvýšení. 3.3 Jak čerpat PŮJČKU Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání PŮJČKY podle článku UOP Vám ZUNO otevře Úvěrový účet, z něhož se PŮJČKA poskytne, a automaticky převede peněžní prostředky z Úvěrového účtu na Váš ÚČET v CZK. Číslo Úvěrového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Úvěrového účtu. 4 VÁŠ ŽIVOT S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK SPLÁCET REZERVU/PŮJČKU 4.1 Splácení REZERVY Splácení REZERVY se uskutečňuje průběžně připisováním peněžních prostředků z příchozích plateb na Váš ÚČET; přičemž nejdříve je splacena vyčerpaná REZERVA nebo její část. REZERVA je splatná na požádání ZUNO Měsíční splátky úroků, včetně úroků z prodlení a Příslušenství REZERVY, jsou splatné k poslednímu dni kalendářního měsíce, bez ohledu na to, zda je to Pracovní den banky, nebo ne Ke dni konečné splatnosti REZERVY jste povinen uhradit aktuálně čerpanou částku REZERVY včetně Příslušenství. 4.2 Pravidelné splácení PŮJČKY PŮJČKU včetně jejího Příslušenství jste povinen splácet podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o PŮJČCE v pravidelných měsíčních splátkách po dobu období splácení ode dne vzniku povinnosti splácet PŮJČKU do dne konečného termínu splatnosti PŮJČKY (Termín splatnosti úvěru) a při dohodnuté výši úrokové sazby, obsahujících částku určenou na vrácení jistiny PŮJČKY a částku pro zaplacení příslušného úroku (Anuitní splátky), a to v den splatnosti příslušné Anuitní splátky stanovený ve Smlouvě o PŮJČCE (Den splatnosti) Při podání žádosti o PŮJČKU si můžete určit: (a) Den splatnosti první Anuitní splátky, a to v rámci časového období, které je uvedeno na a v ZUNO ZÓNÁCH. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěna, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány. V případě, že si zvolíte posun Dne splatnosti první Anuitní splátky, bude Vaše poslední Anuitní splátka vyšší z důvodu zaúčtování úroků za období odkladu Dne splatnosti první Anuitní splátky. (b) Jeden kalendářní měsíc, v němž nebudete platit Anuitní splátku v rámci každého kalendářního roku během období splácení. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěná, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány. 4

5 4.3 Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Předčasné splacení: Máte právo kdykoliv předčasně splatit PŮJČKU včetně jejího Příslušenství na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o předčasném splacení Po přijetí Vaší žádosti ZUNO (i) vyčíslí celkovou splatnou sumu včetně náhrady nákladů (Předčasná splátka) a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Předčasné splátky z Vašeho ÚČTU na příslušný Úvěrový účet, čímž dojde k předčasnému splacení PŮJČKY Mimořádná splátka: Na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů máte kdykoliv právo uskutečnit mimořádnou splátku PŮJČKY včetně Příslušenství, tj. částečné splacení PŮJČKY před termínem splatnosti - Mimořádná splátka, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o provedení Mimořádné splátky. Poté, co ZUNO Vaše oznámení přijme, Vám prostřednictvím Online Bankingu (i) oznámí změnu smluvních podmínek Smlouvy o PŮJČCE, která se po Vaší akceptaci stává dodatkem Smlouvy o PŮJČCE a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Mimořádné splátky z Vašeho ÚČTU na příslušný Úvěrový účet Jestliže splatíte PŮJČKU předčasně nebo dojde k Mimořádné splátce, může ZUNO od Vás požadovat náhradu nákladů ve výši uvedené v Ceníku, maximálně však 1 % z jistiny předčasně splacené PŮJČKY, a to tehdy, když období mezi splacením PŮJČKY a Termínem konečné splatnosti je delší než jeden rok. Jestliže toto období není delší než jeden rok, výše náhrady podle Ceníku je maximálně 0,5 % z jistiny předčasně splacené PŮJČKY. Náhrada nákladů však nikdy nepřekročí výši úroku, který byste zaplatil v období mezi předčasným splacením PŮJČKY a Termínem konečné splatnosti. 4.4 Informace vždy víte, jak na tom jste ZUNO Vás o Vámi čerpané REZERVĚ informuje vždy způsobem dohodnutým pro zasílání výpisů z ÚČTU (Výpis) ZUNO Vás o Vámi čerpané PŮJČCE, tj. o pohybech a zůstatku na Vašem úvěrovém účtu v ZUNO, který pro Vás vede a na jehož vrub, resp. v jehož prospěch se vypořádávají všechny splátky PŮJČKY (včetně předčasné splátky a Mimořádné splátky), jakož i všechny poplatky, úroky a jiné pohledávky ZUNO vůči Vám z titulu PŮJČKY (Úvěrový účet), informuje bezplatně výpisem z Úvěrového účtu, kde je přehled obratů na Úvěrovém účtu, v elektronické podobě v dohodnuté periodicitě, minimálně jednou měsíčně po skončení kalendářního měsíce, pokud se nedohodneme jinak. ZUNO může změnit způsob a periodicitu vyhotovování výpisů z Vašeho Úvěrového účtu v případě změny obchodní politiky ZUNO, o čemž Vás informuje v posledním zasílaném výpisu z Úvěrového účtu před změnou V případě splacení celé PŮJČKY spolu s Příslušenstvím a dalších dlužných sum souvisejících s půjčkami Vám ZUNO poskytne informaci o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu v závěrečném výpisu z Úvěrového účtu. Jiné potvrzení o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu Vám ZUNO zašle pouze na základě Vaší žádosti Jestliže bude ZUNO vůči Vám evidovat v souvislosti se Smlouvou o úvěru pohledávky po splatnosti, bude Vás o tom informovat prostřednictvím sms, ové zprávy, telefonicky nebo prostřednictvím písemného oznámení Máte právo kdykoli bezplatně požádat ZUNO o výpis z Úvěrového účtu ve formě tabulky, která obsahuje splátky, které máte zaplatit, a amortizaci jistiny a úroků (Tabulka umoření) a ZUNO Vám Tabulku umoření poskytne v rámci Online Bankingu. 5. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY 5.1 Co je problém ZUNO považuje za problém, když nastane jakákoliv událost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva o úvěru uzavřená, a která může podle posouzení ZUNO ohrozit včasné a úplné splnění Vašich závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, a to zejména každá z následujících událostí: (a) Dostanete se do prodlení s úhradou jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce a byl jste k zaplacení vyzván s upozorněním na právo ZUNO uvedené v bodě 5.2 níže (b) Dostanete se do prodlení s úhradou více než dvou splátek (c) Dostanete se do prodlení se splacením jakékoli jiné pohledávky ZUNO vyplývající ze Smlouvy o úvěru nebo s plněním Vašich závazků vůči třetím osobám (d) Porušíte kterýkoliv ze svých peněžních nebo nepeněžních závazků vůči ZUNO uvedených v Rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb (Rámcová smlouva), Smlouvě o úvěru, těchto UOP nebo VOP (e) Vaše prohlášení nebo informace, které jste poskytl ZUNO v žádosti o REZERVU/PŮJČKU nebo při podpisu Smlouvy o úvěru podle článku 7.1 UOP jsou nepravdivá nebo nepřesná (f) Začalo se na Vás exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, insolvenční řízení, byl jste vzat do vazby nebo jste nastoupil výkon trestu odnětí svobody (g) Dojde k negativním změnám ve Vaší majetkové nebo finanční situaci (h) ZUNO bude mít právo na okamžité ukončení Rámcové smlouvy podle článku VOP (i) Ukončíte smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO vyplývající z Rámcové smlouvy, na jejímž základě Vám ZUNO vede ÚČET, k němuž Vám ZUNO poskytlo REZERVU nebo jehož prostřednictvím splácíte REZERVU nebo PŮJČKU, nebo zemřete, (každý jako Problém) 5.2 Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí REZERVY a/nebo PŮJČKY Když nastane třebas jen jeden Problém, ZUNO je kdykoli jednostranně oprávněno: (a) Odmítnout poskytnutí REZERVY/PŮJČKY. (b) Omezit/snížit nebo zastavit čerpání REZERVY/PŮJČKY. (c) Zablokovat Váš ÚČET v CZK a všechny Vaše ostatní účty a podúčty v ZUNO (zejména neprovádět Vaše platební příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před splatností Vašich závazků, jejichž splacení je ohroženo. (d) Použít zůstatky na Vašem ÚČTU a jakýchkoliv dalších Vašich účtech/podúčtech na splacení Vašich již splatných závazků na základě Smlouvy o úvěru (Započtení). (e) V případě, že nastal některý z Problémů podle článku (a) a (e) až (i), protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o úvěru, prohlásit předčasnou splatnost PŮJČKY včetně jejího Příslušenství nebo všechny pohledávky z poskytnuté REZERVY za splatné, a to prostřednictvím Vám doručeného písemného oznámení prostřednictvím doporučené zásilky do 5

6 vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování písemností uvedenou ve Smlouvě o úvěru. Jestliže se zásilka vrátí ZUNO jako nedoručitelná, bude považována za doručenou dnem podání k poštovní přepravě. V oznámení ZUNO určí (i) den předčasné splatnosti PŮJČKY/REZERVY - tj. den, kdy se všechny Vaše pohledávky z poskytnuté REZERVY/PŮJČKY včetně Příslušenství stávají splatnými, (ii) sumu splatných pohledávek a (iii) den, ve který nejpozději jste povinen tyto pohledávky ZUNO splatit. (f) Postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli svoje práva, nároky nebo závazky vůči Vám podle článku (k) VOP, vždy tak, aby nedošlo ke zhoršení vymožitelnosti nebo zajištění Vašich pohledávek Jestliže nastane třebas jen jeden Problém, ZUNO je kdykoliv jednostranně oprávněno na základě Rámcové smlouvy o pojištění zrušit poskytování pojištění k poskytnuté PŮJČCE Oprávnění uvedená v tomto článku 5 UOP nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, zejména uplatnění nároku na náhradu škody, která má ZUNO podle platných právních předpisů, Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o úvěru. 6. ZA KOLIK MŮŽETE ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZÍSKAT 6.1 Úrok Úrok u REZERVY: Vámi čerpané peněžní prostředky z REZERVY jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou pro REZERVU, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na Úrok z vyčerpané REZERVY je počítán na základě skutečných denních stavů čerpání REZERVY od prvního dne čerpání REZERVY do dne předcházejícího úplnému splacení, i během prodlení, a je splatný na konci každého kalendářního měsíce ZUNO má právo kdykoliv měnit typ a výši úrokové sazby pro REZERVU, kterou Vám vždy oznamuje ve výpisu z ÚČTU, v ZUNO ZÓNÁCH a na a to z Důvodů uvedených v článku UOP. Jestliže s návrhem nové úrokové sazby nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění nové úrokové sazby a považuje se za Vaši výpověď Smlouvy o úvěru. V období od skončení platnosti dohodnuté úrokové sazby do splacení celé výše dlužné sumy Vám ZUNO účtuje úrok v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude REZERVA uplynutím výše uvedené lhůty úročena touto novou úrokovou sazbou Jestliže Úvěrový limit REZERVY nedovoleně přečerpáte, bude suma, o kterou byl Úvěrový limit přečerpán, úročena debetní úrokovou sazbou uplatňovanou pro ÚČET, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na podle článku 6.1 VOP. Suma, o kterou byl Váš Úvěrový limit přečerpán, i k ní příslušející úrok jsou splatné ihned Úrok u PŮJČKY: Za vyčerpanou a nesplacenou PŮJČKU se zavazujete uhradit úrok, který je stanoven fixní úrokovou sazbou ve Smlouvě o úvěru jako procentní sazba za rok (per annum, p. a.) platná ke dni uzavření Smlouvy o PŮJČCE. Výše úrokové sazby PŮJČKY se nemění po celou dobu splácení. 6.2 Úrok z prodlení Jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením jakýchkoli peněžních závazků podle Smlouvy o úvěru, je ZUNO oprávněno účtovat Vám z dlužné sumy úrok z prodlení použitím sazby, která je uvedena ve Smlouvě o úvěru nebo smluvní pokutu stanovenou v Ceníku. 6.3 Poplatky ZUNO má právo účtovat Vám za své služby poplatky. Jednotlivé poplatky související s REZERVOU/ PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o úvěru jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušného poplatku, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na ZUNO má právo Ceník kdykoliv změnit, a to z důvodu změn v obchodní politice ZUNO, změn právních předpisů týkajících se ZUNO (např. Zákona o bankách, Zákona o platebním styku), změn na peněžním a kapitálovém trhu nebo na základě změn na bankovním trhu. Jestliže s návrhem nového Ceníku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění nového Ceníku na a v ZUNO ZÓNÁCH a považuje se za výpověď Smlouvy o úvěru. V období od skončení platnosti předchozího Ceníku do splacení celé výše dlužné částky Vám ZUNO účtuje poplatky v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude pro Vás uplynutím výše uvedené lhůty nový Ceník závazný. 6.4 Smluvní pokuta ZUNO má právo uplatňovat za Vaše porušení povinností na základě Smlouvy o úvěru nebo jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením jakýchkoli peněžních závazků podle Smlouvy o úvěru smluvní pokutu. Jednotlivé smluvní pokuty (jejich výše i důvod jejich uplatnění) související s REZERVOU/PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o úvěru jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušné smluvní pokuty, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na 6.5 Roční procentuální sadzba nákladů (RPSN) při PŮJČCE RPSN je procentuální podíl celkových nákladů spojených s PŮJČKOU z výše Úvěrového limitu PŮJČKY, které jste povinen zaplatit ZUNO za období jednoho roku a který je vypočítán podle vzorce uvedeného v Zákonu o spotřebitelských úvěrech RPSN je vypočítána na základě předpokladu, že celková výše PŮJČKY je vyčerpána okamžitě a v plné výši a úroková sazba PŮJČKY a ostatní platby se nemění během období splácení. ZUNO je oprávněno upravovat RPSN v souvislosti se změnou výše poplatků uvedených v Ceníku. 6.6 Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započítání Úrok, úrok z prodlení, případná smluvní pokuta, poplatky podle Ceníku, jakož i náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávek představují příslušenství pohledávky (Příslušenství) V den splatnosti poskytnuté PŮJČKY (Jistina) (včetně Dne splatnosti Anuitní splátky), předčasné splátky Jistiny (včetně Mimořádné splátky) v den splatnosti REZERVY, den splatnosti Příslušenství nebo jakékoli jiné pohledávky ZUNO vůči Vám, jste povinen zajistit na Vašem ÚČTU dostatek peněžních prostředků postačující k úhradě sumy splatné v příslušný den splatnosti a ZUNO má právo použít peněžní prostředky (provést započtení) z Vašeho ÚČTU, na úhradu takové splatné sumy. 6

7 6.6.3 Dohodli jsme se, že úroky, náklady ZUNO a poplatky na základě Smlouvy o úvěru nebo těchto UOP se dnem jejich splatnosti dohodnutým ve Smlouvě o úvěru nebo těchto UOP mohou na základě rozhodnutí ZUNO stát součástí Jistiny ZUNO má právo jakoukoliv Vaši splátku na plnění peněžního závazku ze Smlouvy o úvěru započíst nejdříve na dlužné splatné Příslušenství (nejdříve na splatné poplatky, smluvní pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení a až následně na řádné úroky) od nejdříve splatného závazku a až potom na dlužnou splatnou Jistinu od nejdříve splatné Jistiny, a to i tehdy, jestliže Vy určíte jinak ZUNO má právo zcela nebo částečně uhradit jakékoliv Vaše splatné závazky ze Smlouvy o úvěru i použitím zůstatků ze všech Vašich účtů/podúčtů, včetně VKLADŮ v ZUNO Pokud není v těchto UOP výslovně uvedeno jinak, ustanovení článku 8.6 VOP se použije na započtení pohledávek ze Smlouvy o úvěru přiměřeně Úrok i úrok z prodlení při PŮJČCE se bude vypočítávat a účtovat většinou anuitním způsobem splácení na bázi roku s 365 dny a měsíce s 30 dny Úrok i úrok z prodlení v případě REZERVY budou vypočítávány a účtovány na bázi roku s 365 dny a měsíce se skutečným počtem kalendářních dnů. 7. RŮZNÉ 7.1 Vaše prohlášení a povinnosti Prohlašujete, že Vaše součinnost se ZUNO během marketingové komunikace, která spočívala ve zpětné reakci, např. v podání, vyplnění nebo podepsaní žádostí, formulářů, návrhů smluv, jejich odeslání apod., se považuje za Vaši žádost uzavřít se ZUNO příslušný obchod, pokud se neprokáže opak Prohlašujete, že před uzavřením Smlouvy o úvěru jste: (a) V přiměřeném časovém předstihu dostal a pozorně si přečetl a posoudil Předsmluvní formulář a informace o pojištění, jestliže jste požádal o zprostředkování pojištění nebo jste si zvolil PŮJČKU PLUS, které Vám byly zpřístupněny v pdf formátu a které jste si mohl uložit ve svém počítači t j. na trvalém nosiči dat; (b) Bylo Vám poskytnuto náležité vysvětlení na nebo prostřednictvím Komunikačních kanálů, abyste posoudil, zda podmínky sjednané ve Smlouvě o úvěru splňují Vaše potřeby a odpovídají Vaší finanční situaci, a vliv, který na Vás může mít neplnění Smlouvy o úvěru Prohlašujete, že v době uzavření Smlouvy o úvěru, t j. před poskytnutím REZERVY/PŮJČKY a kdykoliv po celou dobu trvání jakéhokoliv Vašeho závazku ze Smlouvy o úvěru (a) Jste plně způsobilý k právním úkonům (b) Smlouva o úvěru je pro Vás platnou smlouvou a Vaše plnění povinností a závazků ze Smlouvy o úvěru není v rozporu s jinými Vašimi povinnostmi nebo závazky, ať už zákonnými, nebo smluvními. Její ustanovení jsou pro Vás jasná, určitá a srozumitelná a neobsahuje pro Vás nepřijatelné podmínky (c) Smlouvu o úvěru považujete za uzavřenou v písemné formě a že Vám Smlouva o úvěru byla dostupná před podpisem v pdf formátu v rámci Online Bankingu, tj. na trvalém nosiči dat, (d) Budete své povinnosti podle Smlouvy o úvěru plnit řádně a včas (e) Nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči svým věřitelům, které by měly negativní vliv na Vaši schopnost splnit závazky ze Smlouvy o úvěru, zejména nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči daňovým úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám a jiným věřitelům (f) Nebyl vůči Vám podán návrh na vyhlášení konkurzu nebo návrh na zahájení exekučního řízení a ani není vůči Vám zahájeno nebo vedeno žádné jiné soudní nebo jiné řízení, např. i trestní stíhání, jehož důsledkem by mohlo být (i) podstatné ztížení Vaší schopnosti splácet jakékoliv Vaše peněžní závazky, (ii) omezení nakládání s Vaším majetkem a/nebo (iii) způsobit, že byste mohl přijít o podstatnou část svého majetku, pokud jste v žádosti o REZERVU / PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (g) Nejste ve zkušební době, jestliže jste zaměstnán v pracovním poměru, nedal jste ani jste nedostal výpověď z pracovního poměru, nezrušil jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nezrušil, nedostal jste ani jste nedal návrh na ukončení pracovního poměru dohodou, pokud jste v žádosti o REZERVU/ PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (h) Nejste politicky exponovaná osoba podle 4 ods. 5 Zákona proti legalizaci výnosů z trestní činnosti, pokud jste v žádosti o REZERVU/PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (i) Použijete na obchody spočívající v plnění závazků ze Smlouvy o úvěru výlučně peněžní prostředky, které jsou Vaším vlastnictvím, a tyto obchody budete provádět na svůj vlastní účet (j) Neuzavíráte Smlouvu o úvěru v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že jste si tuto smlouvu, jakož i její všechny neoddělitelné součásti řádně přečetl, porozuměl jejich obsahu, s nímž souhlasíte, a na důkaz toho ji podepisujete Každé prohlášení podle bodu se považuje za pravdivé a zopakované při každém čerpání REZERVY/PŮJČKY a je platné až do doby jeho písemného odvolání. Vždy, když se bude mít za to, že opakujete své prohlášení, potvrzuje ZUNO, že Vaše prohlášení je pravdivé a správné a platí na okolnosti, které existují v době jeho opakování Dohodli jsme se, že promlčecí dobu pro pohledávky a jiná práva ZUNO vzniklá ze Smlouvy o úvěru prodlužujeme na dobu 10 let od doby, kdy začala poprvé běžet Po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, jste povinen: (a) Neprodleně informovat ZUNO o všech skutečnostech, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet REZERVU/PŮJČKU, zejména o změnách ve Vaší finanční a majetkové situaci, o úmyslu převzít další finanční závazky, zastavit, prodat nebo převést svůj majetek ve prospěch třetích osob, poskytnout záruky za závazky třetích osob. (b) Předkládat ZUNO na požádání, resp. hned, jakmile to bude možné, takové dokumenty, které může ZUNO rozumně vyžadovat. 7

8 (c) Řádně plnit všechny své peněžité závazky, a to zejména závazky vyplývající z daňových předpisů, a současně neprodleně písemně informovat ZUNO v případě, že proti Vám bude vedeno exekuční nebo soudní řízení, které by mohlo postihnout Váš majetek. (d) Neprodleně písemně informovat ZUNO o změně Vaší adresy, o všech dalších změnách a okolnostech, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že jejich následkem může dojít ke změně smluvně dohodnutých podmínek. 7.2 Důvěrné informace V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy mezi Vámi a ZUNO (dále jen Smlouva ) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla (dále jen osobní údaje ), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. T ento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jste byl rovněž ZUNO informován, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na na klientském centru provozovatele BRKI nebo na internetových stránkách Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v registrech sdružení SOLUS a s tím, aby: (a) ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo. (b) ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO : (dale jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOL US (dále jen Registr FO ), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. (c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti. (d) Sdružení SOL US Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO,a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení. (e) ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO. (f) Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. Účelem zpracování osobních údajů je: (a) Splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO (b) Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vasí bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (c) Posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně (d) Ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS Doba trvání souhlasu Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl/-a možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS,jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů a nárocích ( 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Byl/-a jste informován/-a, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na na informační lince Sdružení SOLUS a na Souhlasíte s tím, aby pojistník předal UNIQA pojišťovně, a.s. veškeré údaje a podklady, které jste poskytl/a pojistníkovi v souvislosti se Smlouvou o PŮJČCE. 8

9 Souhlasíte s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s., zpracovávala ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu. Souhlas ke zpracování dáváte po celou dobu trvání závazku plynoucího ze sjednaného typu pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Berete na vědomí, že souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného UNIQA pojišťovně, a.s.. Souhlasíte s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle 50 ods. 1 Zákona o pojistné smlouvě a to i po Vašem úmrtí a zbavujete povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči pojistiteli všechny lékaře a zdravotnická zařízení, která Vás léčila, nebo s nimiž jste svůj stav konzultoval a zmocňujete je k vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po Vašem úmrtí Jste si vědom, že (a) Podle Zákona o bankách může ZUNO zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, zejména za účelem zjištění Vaší totožnosti a zjištění Vašich majetkových poměrů, nabídky, uzavírání, provádění a dokumentování obchodů, a dále ochrany práv ZUNO v rozsahu požadovaném obecně závaznými a interními předpisy. Souhlasíte, že za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o úvěr může ZUNO konktatovat Vašeho zaměstnavatele a požadovat potvrzení Vašich údajů. (b) ZUNO zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a informovalo Vás o Vašem právu požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů, opis Vašich zpracovávaných osobních údajů, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů a likvidaci Vašich osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování a uplynuly lhůty pro archivaci údajů a/nebo dokumentů, v nichž jsou Vaše osobní údaje uvedeny. (c) Tento souhlas uvedený v článku 7.2 UOP dáváte podle Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o bankách na dobu 10 let od podpisu žádosti o úvěrový produkt nebo 10 let od vyrovnání závazkového vztahu mezi Vámi a ZUNO, přičemž jste oprávněn odvolat svůj souhlas písemným oznámením nejdříve po jednom roce od zániku závazkového vztahu nebo od udělení souhlasu pro případ, že smlouva nevznikne. 7.3 Komunikace a doručování Dohodli jsme se, že komunikace, včetně doručování, na základě Smlouvy o úvěru bude probíhat v souladu s článkem 4 VOP a článkem VOP. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Změna Smlouvy o úvěru a UOP Smlouvu o úvěru lze změnit formou (a) dodatků podepsaných ZUNO a Vámi na základě Vaší žádosti nebo akceptace nabídky ZUNO stejnou formou, jako byla podepsána smlouva o úvěru, pokud ve Smlouvě o úvěru nebo těchto UOP není uvedeno jinak, zpoplatněných podle Ceníku nebo (b) jednostranného oznámení ZUNO, které se stává nedílnou součástí Smlouvy o úvěru, když dojde ke změně úrokové sazby REZERVY nebo poplatků ZUNO má právo jednostranně měnit nebo zcela nahradit UOP, VOP, Ceník a Úrokové sazby a další podmínky Smlouvy o úvěru v případě (a) změny obchodní politiky ZUNO, (b) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (c) změny právních předpisů týkajících se ZUNO (např. Zákona o bankách, Zákona o platebním styku), (d) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu nebo (e) změny úrokové sazby PRIBOR (Důvody). Všechny Důvody se považují za vážný a objektivní důvod. O této změně Vás ZUNO informuje zpravidla ve výpisu z ÚČTU, jakož i zveřejněním v (i) ZUNO ZÓNÁCH a (ii) na a/nebo (iii) jinou vhodnou formou, čímž informace vůči Vám nabude účinky v ní uvedené (Zveřejnění). Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o úvěru vypovědět Jestliže s návrhem změny podle článku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit formou doporučené zásilky. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění změny a pokládá se za výpověď Smlouvy o úvěru. Dohodli jsme se, že pokud uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými. 8.2 Jak lze Smlouvu o úvěru ukončit Jestliže ZUNO jednostranně změní podmínky Smlouvy o úvěru a jestliže Vás o této změně i o možnosti vypovědět Smlouvu bez zbytečného odkladu informuje, např. i formou výpisu z ÚČTU, máte právo bezplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět Smlouvu o úvěru ZUNO i Vy máte právo Smlouvu o úvěru písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce pro ZUNO a jeden měsíc pro Vás a začíná plynout dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení pošlete nejpozději v poslední den této lhůty. Pokud uplatníte právo odstoupit od Smlouvy, jste povinen: (a) Vrátit poskytnuté peněžní prostředky (b) Zaplatit ZUNO úrok z REZERVY/PŮJČKY ode dne jejího poskytnutí až do dne jejího splacení (c) Zaplatit případnou kompenzaci nevratných poplatků, které ZUNO zaplatilo orgánu veřejné správy v souvislosti s rezervou/půjčky. To vše bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru, POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (pokud byla PŮJČKA pojištěná) zaniká od počátku Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru musíte zaslat ZUNO na adresu: Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, písemně, a to nejpozději v poslední den uvedené lhůty ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu o úvěru bez výpovědní lhůty, jestliže nastane Problém uvedený v čl (a) a (e) až (i) těchto UOP, protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o úvěru. Jestliže tato situace nastane, budete o ní bez zbytečného odkladu písemně informován Smlouva o úvěru se ukončí i splněním všech Vašich peněžních závazků z ní, předčasnou splatností PŮJČKY podle článku UOP nebo žádostí ZUNO o splacení REZERVY podle článku UOP. 9

10 8.3 Důsledky ukončení smlouvy o úvěru V případě výpovědi Vám posledním dnem výpovědní lhůty ZUNO zastaví možnost čerpání REZERVY/PŮJČKY. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti REZERVY/PŮJČKY. Nejpozději v tento den jste povinen uhradit aktuálně čerpanou sumu REZERVY/PŮJČKY a Příslušenství V případě odstoupení, předčasné splatnosti PŮJČKY, resp. výpovědi s okamžitou účinností se stávají všechny Vaše závazky vůči ZUNO okamžitě splatnými a jste povinen je neprodleně uhradit Účinností ukončení Smlouvy o úvěru dochází i ke zrušení pojištění PŮJČKY. 8.4 Rozhodné právo a řešení sporů Smlouva o úvěru a všechny mimosmluvní závazky mezi Vámi a námi se řídí českým právem. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, tímto sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 1. Celá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce, kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto ÚOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi bude mít přednost české znění. 8.5 Jazyk Veškerá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto UOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu bude mít přednost české znění. 8.6 Definice Význam pojmů s velkým počátečním písmenem použitých v těchto UOP naleznete v následujících ustanoveních těchto UOP, případně ve VOP, Rámcové smlouvě a Smlouvě o úvěru: Anuitní splátky (4.2.1 UOP), BRKI (7.2.1 UOP), Ceník (8.3.1 VOP), Den čerpání (3.1.1 UOP), Den splatnosti (4.2.1 UOP), Důvody (8.1.2 UOP), Jistina (6.6.2 UOP), Komunikační kanály (4.1.1 VOP), POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (2.3 UOP), Mimořádná splátka PŮJČKY ( UOP), My (1.1.1 UOP), NRKI (7.2.1 UOP), Obchodní zákoník (1.1.1 VOP), Online Banking (4.1.2 VOP), Pojistné podmínky (1.2.3 UOP), Pozitivní registr (7.2.2 UOP), PŮJČKA (2.2.1 UOP), PŮJČKA PLUS (2.2.4 UOP), Pracovní den banky (2.2.1 VOP), Předčasná splátka (4.3.2 UOP), Předsmluvní formulář (3.1.1 UOP), Příslušenství (6.6.1 UOP), Problém (5.1 UOP), Rámcová smlouva (5.1.1 UOP), Rámcová smlouva o pojištění (1.2.3 UOP), Registr FO (7.2.2 UOP), REZERVA (2.1 UOP), RPSN (6.5 UOP), Tabulka umoření (4.4.5 UOP), Termín splatnosti úvěru (4.2.1 UOP), UOP (1.1.1 UOP), ÚČET (2.1.1 VOP), UNIQA (1.2.3 UOP), Úrokové sazby (8.1.1 VOP), Úvěrový limit (2.2.1 UOP), Úvěrový účet (4.4.2 UOP), VOP (1.1.1 VOP), Výpis (4.4.1 UOP), Započtení (5.2.1 UOP), Zákon o bankách (9.4.1 VOP), Zákon o platebním styku (1.1.3 VOP), Zákon o spotřebitelských úvěrech (1.2.1 UOP), Sdružení SOLUS (7.2.2 UOP), Smlouva o PŮJČCE (1.1.1 UOP), Smlouva o REZERVĚ (1.1.1 UOP), Smlouva o úvěru (1.1.1 UOP), ZUNO (1.1.1 UOP), ZUNO ZÓNA (4.1.4 VOP), Zveřejnění (8.1.2 UOP) 8.7 Platnost a účinnost Tyto UOP nabývají platnost a účinnost 1. listopadu ZUNO BANK AG, organizační složka 10

11

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...3

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení...1 1.1 O čem jsou tyto podmínky...1 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...1

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU Obchodní podmínky pro ČSOB Kreditní kartu vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. (dále jen Produktové podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. upravují základní práva a

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává Československá obchodní banka, a. s, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD Usnesení č. 6/413 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. ITH111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více