OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

2 OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O čem jsou tyto podmínky Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT REZERVA (Povolené přečerpání na ÚČTU) PŮJČKA (Bezúčelový spotřebitelský úvěr bez zajištění) Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU VÁŠ START S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR Jak získat REZERVU nebo PŮJČKU Jak čerpat REZERVU Jak čerpat PŮJČKU VÁŠ ŽIVOT S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK SPLÁCET REZERVU/PŮJČKU Splácení REZERVY Pravidelné splácení PŮJČKY Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Informace vždy víte, jak na tom jste CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY Co je problém Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí REZERVY a/nebo PŮJČKY ZA KOLIK MŮŽETE ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZÍSKAT Úrok Úrok z prodlení Poplatky Smluvní pokuta Roční procentuální sadzba nákladů (RPSN) při PŮJČCE a REZERVĚ Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započítání RŮZNÉ Vaše prohlášení a povinnosti Důvěrné informace Komunikace a doručování ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změna Smlouvy o úvěru a UOP Jak lze Smlouvu o úvěru ukončit Důsledky ukončení smlouvy o úvěru Rozhodné právo a řešení sporů Jazyk Definice Platnost a účinnost...9

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 O čem jsou tyto podmínky Tyto obchodní podmínky pro úvěrové produkty ZUNO BANK AG, organizační složka (UOP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka (pokud chcete vědět více o tom, co je ZUNO, jaká je naše korespondenční adresa, kde jsme zapsáni do obchodního rejstříku a jiné potřebné informace, dozvíte se o nich v článku Všeobecných obchodních podmínek ZUNO (ZUNO nebo My) a Vámi (a) klientem ZUNO, který jste vykonal jakékoliv kroky k uzavření nebo jste již uzavřel na dálku (i) smlouvu o poskytnutí povoleného přečerpání na ÚČTU (Smlouvu o rezervě) nebo (ii) smlouvu o poskytnutí bezúčelového spotřebitelského úvěru (Smlouvu o PŮJČCE) (obě spolu jako Smlouvy o úvěru a každá samostatně jako Smlouva o úvěru), nebo (b) jako osobou, která vstoupila do postavení dlužníka ze Smlouvy o úvěru, například na základě právního nástupnictví, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, přechodu nebo převodu závazku. 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné Náš vztah týkající se REZERVY/PŮJČKY se řídí (i) Smlouvou o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou Ceník, Úrokové sazby, Reklamační řád, tyto UOP a Všeobecné obchodní podmínky ZUNO (VOP) a (ii) ustanoveními právních předpisů v České republice, od nichž se naší dohodou nemůžeme odchýlit - obsaženými např. v Obchodním zákoníku, Zákonu o bankách, zákonu č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru (Zákon o spotřebitelském úvěru) Zákonu o platebním styku. Pokud ze Smlouvy o úvěru výslovně nevyplývá jinak, jiná ustanovení právních předpisů (t. j. ta, která můžeme naší dohodou měnit nebo jejich použití pro náš vztah vyloučit) se na náš vztah týkající se REZERVY/PŮJČKY nepoužijí V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy o úvěru platí, že mají přednost ustanovení té součásti, která je uvedena v článku UOP dříve V případě, že jste si vybral i pojištění PŮJČKY, tak se na Vás na základě Vašeho přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k PŮJČCE č vztahuje i Rámcová smlouva o pojištění mezi ZUNO a společností UNIQA pojišťovna, a. s., (UNIQA) se sídlem Evropská 136, Praha 6, IČ: (Rámcová smlouva o pojištění) a pojistné podmínky UNIQA, které tvoří její nedílnou součást a které jsou uvedené na (Pojistné podmínky) Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v těchto UOP a Smlouvě o úvěru má význam, který mu naši právníci přiřadili v těchto UOP a/nebo VOP. Přehled definic naleznete v článku 8.6 UOP. 2. JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT 2.1 REZERVA (Povolené přečerpání na ÚČTU) REZERVU poskytuje ZUNO osobám, (i) které jsou majitelem ÚČTU v CZK v ZUNO, (ii) které podaly žádost o REZERVU, která obsahovala výšku REZERVY (Úvěrový limit), (iii) které platně uzavřely Smlouvu o REZERVĚ, splnily podmínky podle Smlouvy o REZERVĚ a článku UOP a (iv) u nichž nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout REZERVU. Na uzavření Smlouvy o REZERVĚ není právní nárok REZERVU poskytuje ZUNO pouze k jednomu Vašemu ÚČTU v CZK. 2.2 PŮJČKA (Bezúčelový spotřebitelský úvěr bez zajištění) Úvěrový limit, účel a čerpání: Jestliže (i) jste majitelem ÚČTU v CZK v ZUNO, (ii) jste podal žádost o PŮJČKU, (iii) jste platně uzavřel Smlouvu o PŮJČCE, byly splněny všechny podmínky uvedené ve Smlouvě o PŮJČCE a článku UOP a (iv) nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout Vám PŮJČKU, ZUNO Vám poskytne PŮJČKU až do výše maximální sumy, kterou jsme si dohodli ve Smlouvě o PŮJČCE (Úvěrový limit), a to v Den čerpání. Na uzavření Smlouvy o PŮJČCE není právní nárok Od ZUNO můžete získat (i) PŮJČKU nebo (ii) PŮJČKU PLUS, která má všechny vlastnosti PŮJČKY s rozdíly v níže uvedené tabulce PŮJČKA a PŮJČKA PLUS mají následující parametry a zahrnují následující služby: PŮJČKA PŮJČKA PLUS Možnost zvolit si Den splatnosti první splátky x x Možnost zvolit si jeden měsíc v roce bez splácení (splátkové prázdniny) x x Zasílání elektronických výpisů prostřednictvím Online Bankingu x x Zasílání e mailové zprávy o Dni splatnosti a výši splátky x x Správa a vedení PŮJČKY x x Možnost předčasného splacení PŮJČKY před Dnem splatnosti Změny Smlouvy o úvěru bez dodatečných poplatků, kromě předčasného splacení a mimořádného splacení Zasílání SMS o Dni splatnosti a výši splátek Pojištění úvěru pro případ smrti a invalidity třetího stupně, resp. pro starobního důchodce pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 % toto neplatí pro invalidní důchodce. 2.3 Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKU můžete získat s pojištěním schopnosti splácet PŮJČKU nebo bez něho. Pojištění PŮJČKY není povinné. Pojištění v požadovaném rozsahu můžete získat na základě Vaší žádosti, pokud splňujete podmínky stanovené pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., se kterou má ZUNO uzavřenou Rámcovou smlouvu o pojištění. Všechny tyto podmínky můžete najít na Jestliže máte uzavřeno pojištění schopnosti splácet PŮJČKU, poplatek za pojištění, které si vyberete, bude splatný spolu s měsíční Anuitní splátkou PŮJČKY. x x x x 3

4 3. VÁŠ START S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR 3.1 Jak získat REZERVU nebo PŮJČKU ZUNO Vám povolí čerpat finanční prostředky a poskytne Vám je formou REZERVY nebo PŮJČKY do výše Úvěrového limitu bezhotovostně připsáním na Váš ÚČET v CZK v ZUNO v Pracovní den banky, v němž došlo ke splnění poslední z níže uvedených podmínek, a všechny podmínky jsou dodržovány (Den čerpání): (a) prostřednictvím Online Bankingu jste řádně vyplnil žádost o REZERVU, resp. PŮJČKU, (b) prostřednictvím Online Bankingu jste poskytl souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak jak je uvedeno v článku 9.4 VOP a 7.2 UOP, (c) pokud jste ženatý/vdaná, získal(a) jste souhlas se získáním REZERVY/PŮJČKY od Vaší manželky/vašeho manžela, a jste schopen(a) ho ZUNO prokázat, (d) ZUNO ověřilo všechny Vámi uvedené informace v žádosti, jejichž hodnověrnost posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů, a rozhodlo se poskytnout Vám požadovaný úvěrový produkt, (e) získal jste předsmluvní informace o poskytovaném úvěrovém produktu formou předsmluvního formuláře Standardní informace o spotřebitelském úvěru (Předsmluvní formulář) v pdf formátu a uložil jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat, (f) získal jste informace o pojištění schopnosti splácet PŮJČKU na trvalém nosiči dat, pokud jste si požádal o pojištění nebo jste si požádal o PŮJČKU PLUS, zejména jste dostal: Informaci ZUNO jako finančního zprostředkovatele, a informace o vybraném pojištění, tak jak jsou uvedeny na stránce (g) všechna Vaše prohlášení podle Smlouvy o úvěru, článku 7.1 VOP a žádosti o REZERVU/PŮJČKU jsou pravdivá, (h) poskytl jste ZUNO veškeré vyžádané dokumenty (například potvrzení o příjmu, potvrzení o zaplacení daně a jiné) a provedl jste převod finančních prostředků v stanovené výši do ZUNO, (i) byla uzavřena platná Smlouva o úvěru, kterou jste podepsal SMS heslem jako náhradou svého podpisu, a uložil jste si ji ve svém počítači, (j) v případě žádosti o REZERVU je na Váš ÚČET zasílán Váš pravidelní příjem a (k) byl uzavřen platný dodatek ke Smlouvě o úvěru, pokud jste byl vyzván(a) k jeho uzavření z důvodu zvýšeného rizika jako výsledku dodatečného ověření Vámi uvedených informací v žádosti o REZERVU/PŮJČKU, jejichž hodnověrnost ZUNO posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů Pokud některá z podmínek podle článku UOP nebude splněna, bude Vás o tom ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. 3.2 Jak čerpat REZERVU Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání REZERVY podle článku UOP Vám ZUNO poskytne na Váš ÚČET uvedený ve Smlouvě o REZERVĚ peněžní prostředky až do výše Úvěrového limitu nad rámec aktuálního účetního zůstatku na Vašem ÚČTU, přičemž s REZERVOU jste oprávněn disponovat okamžikem jejího poskytnutí. Pokud přečerpáte REZERVU, dojde k Nepovoleném přečerpání. Více o Nepovoleném přečerpání naleznete v článku 6.1 VOP. Kdykoliv po dobu, kdy máte REZERVU k dispozici, můžete ZUNO požádat prostřednictvím Komunikačních kanálů a ZUNO ZÓN o její zrušení, snížení nebo zvýšení. 3.3 Jak čerpat PŮJČKU Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání PŮJČKY podle článku UOP Vám ZUNO otevře Úvěrový účet, z něhož se PŮJČKA poskytne, a automaticky převede peněžní prostředky z Úvěrového účtu na Váš ÚČET v CZK. Číslo Úvěrového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Úvěrového účtu. 4 VÁŠ ŽIVOT S ÚVĚROVÝMI PRODUKTY ANEB JAK SPLÁCET REZERVU/PŮJČKU 4.1 Splácení REZERVY Splácení REZERVY se uskutečňuje průběžně připisováním peněžních prostředků z příchozích plateb na Váš ÚČET; přičemž nejdříve je splacena vyčerpaná REZERVA nebo její část. REZERVA je splatná na požádání ZUNO Měsíční splátky úroků, včetně úroků z prodlení a Příslušenství REZERVY, jsou splatné k poslednímu dni kalendářního měsíce, bez ohledu na to, zda je to Pracovní den banky, nebo ne Ke dni konečné splatnosti REZERVY jste povinen uhradit aktuálně čerpanou částku REZERVY včetně Příslušenství. 4.2 Pravidelné splácení PŮJČKY PŮJČKU včetně jejího Příslušenství jste povinen splácet podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o PŮJČCE v pravidelných měsíčních splátkách po dobu období splácení ode dne vzniku povinnosti splácet PŮJČKU do dne konečného termínu splatnosti PŮJČKY (Termín splatnosti úvěru) a při dohodnuté výši úrokové sazby, obsahujících částku určenou na vrácení jistiny PŮJČKY a částku pro zaplacení příslušného úroku (Anuitní splátky), a to v den splatnosti příslušné Anuitní splátky stanovený ve Smlouvě o PŮJČCE (Den splatnosti) Při podání žádosti o PŮJČKU si můžete určit: (a) Den splatnosti první Anuitní splátky, a to v rámci časového období, které je uvedeno na a v ZUNO ZÓNÁCH. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěna, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány. V případě, že si zvolíte posun Dne splatnosti první Anuitní splátky, bude Vaše poslední Anuitní splátka vyšší z důvodu zaúčtování úroků za období odkladu Dne splatnosti první Anuitní splátky. (b) Jeden kalendářní měsíc, v němž nebudete platit Anuitní splátku v rámci každého kalendářního roku během období splácení. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěná, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány. 4

5 4.3 Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Předčasné splacení: Máte právo kdykoliv předčasně splatit PŮJČKU včetně jejího Příslušenství na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o předčasném splacení Po přijetí Vaší žádosti ZUNO (i) vyčíslí celkovou splatnou sumu včetně náhrady nákladů (Předčasná splátka) a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Předčasné splátky z Vašeho ÚČTU na příslušný Úvěrový účet, čímž dojde k předčasnému splacení PŮJČKY Mimořádná splátka: Na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů máte kdykoliv právo uskutečnit mimořádnou splátku PŮJČKY včetně Příslušenství, tj. částečné splacení PŮJČKY před termínem splatnosti - Mimořádná splátka, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o provedení Mimořádné splátky. Poté, co ZUNO Vaše oznámení přijme, Vám prostřednictvím Online Bankingu (i) oznámí změnu smluvních podmínek Smlouvy o PŮJČCE, která se po Vaší akceptaci stává dodatkem Smlouvy o PŮJČCE a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Mimořádné splátky z Vašeho ÚČTU na příslušný Úvěrový účet Jestliže splatíte PŮJČKU předčasně nebo dojde k Mimořádné splátce, může ZUNO od Vás požadovat náhradu nákladů ve výši uvedené v Ceníku, maximálně však 1 % z jistiny předčasně splacené PŮJČKY, a to tehdy, když období mezi splacením PŮJČKY a Termínem konečné splatnosti je delší než jeden rok. Jestliže toto období není delší než jeden rok, výše náhrady podle Ceníku je maximálně 0,5 % z jistiny předčasně splacené PŮJČKY. Náhrada nákladů však nikdy nepřekročí výši úroku, který byste zaplatil v období mezi předčasným splacením PŮJČKY a Termínem konečné splatnosti. 4.4 Informace vždy víte, jak na tom jste ZUNO Vás o Vámi čerpané REZERVĚ informuje vždy způsobem dohodnutým pro zasílání výpisů z ÚČTU (Výpis) ZUNO Vás o Vámi čerpané PŮJČCE, tj. o pohybech a zůstatku na Vašem úvěrovém účtu v ZUNO, který pro Vás vede a na jehož vrub, resp. v jehož prospěch se vypořádávají všechny splátky PŮJČKY (včetně předčasné splátky a Mimořádné splátky), jakož i všechny poplatky, úroky a jiné pohledávky ZUNO vůči Vám z titulu PŮJČKY (Úvěrový účet), informuje bezplatně výpisem z Úvěrového účtu, kde je přehled obratů na Úvěrovém účtu, v elektronické podobě v dohodnuté periodicitě, minimálně jednou měsíčně po skončení kalendářního měsíce, pokud se nedohodneme jinak. ZUNO může změnit způsob a periodicitu vyhotovování výpisů z Vašeho Úvěrového účtu v případě změny obchodní politiky ZUNO, o čemž Vás informuje v posledním zasílaném výpisu z Úvěrového účtu před změnou V případě splacení celé PŮJČKY spolu s Příslušenstvím a dalších dlužných sum souvisejících s půjčkami Vám ZUNO poskytne informaci o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu v závěrečném výpisu z Úvěrového účtu. Jiné potvrzení o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu Vám ZUNO zašle pouze na základě Vaší žádosti Jestliže bude ZUNO vůči Vám evidovat v souvislosti se Smlouvou o úvěru pohledávky po splatnosti, bude Vás o tom informovat prostřednictvím sms, ové zprávy, telefonicky nebo prostřednictvím písemného oznámení Máte právo kdykoli bezplatně požádat ZUNO o výpis z Úvěrového účtu ve formě tabulky, která obsahuje splátky, které máte zaplatit, a amortizaci jistiny a úroků (Tabulka umoření) a ZUNO Vám Tabulku umoření poskytne v rámci Online Bankingu. 5. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY 5.1 Co je problém ZUNO považuje za problém, když nastane jakákoliv událost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva o úvěru uzavřená, a která může podle posouzení ZUNO ohrozit včasné a úplné splnění Vašich závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, a to zejména každá z následujících událostí: (a) Dostanete se do prodlení s úhradou jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce a byl jste k zaplacení vyzván s upozorněním na právo ZUNO uvedené v bodě 5.2 níže (b) Dostanete se do prodlení s úhradou více než dvou splátek (c) Dostanete se do prodlení se splacením jakékoli jiné pohledávky ZUNO vyplývající ze Smlouvy o úvěru nebo s plněním Vašich závazků vůči třetím osobám (d) Porušíte kterýkoliv ze svých peněžních nebo nepeněžních závazků vůči ZUNO uvedených v Rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb (Rámcová smlouva), Smlouvě o úvěru, těchto UOP nebo VOP (e) Vaše prohlášení nebo informace, které jste poskytl ZUNO v žádosti o REZERVU/PŮJČKU nebo při podpisu Smlouvy o úvěru podle článku 7.1 UOP jsou nepravdivá nebo nepřesná (f) Začalo se na Vás exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, insolvenční řízení, byl jste vzat do vazby nebo jste nastoupil výkon trestu odnětí svobody (g) Dojde k negativním změnám ve Vaší majetkové nebo finanční situaci (h) ZUNO bude mít právo na okamžité ukončení Rámcové smlouvy podle článku VOP (i) Ukončíte smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO vyplývající z Rámcové smlouvy, na jejímž základě Vám ZUNO vede ÚČET, k němuž Vám ZUNO poskytlo REZERVU nebo jehož prostřednictvím splácíte REZERVU nebo PŮJČKU, nebo zemřete, (každý jako Problém) 5.2 Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí REZERVY a/nebo PŮJČKY Když nastane třebas jen jeden Problém, ZUNO je kdykoli jednostranně oprávněno: (a) Odmítnout poskytnutí REZERVY/PŮJČKY. (b) Omezit/snížit nebo zastavit čerpání REZERVY/PŮJČKY. (c) Zablokovat Váš ÚČET v CZK a všechny Vaše ostatní účty a podúčty v ZUNO (zejména neprovádět Vaše platební příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před splatností Vašich závazků, jejichž splacení je ohroženo. (d) Použít zůstatky na Vašem ÚČTU a jakýchkoliv dalších Vašich účtech/podúčtech na splacení Vašich již splatných závazků na základě Smlouvy o úvěru (Započtení). (e) V případě, že nastal některý z Problémů podle článku (a) a (e) až (i), protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o úvěru, prohlásit předčasnou splatnost PŮJČKY včetně jejího Příslušenství nebo všechny pohledávky z poskytnuté REZERVY za splatné, a to prostřednictvím Vám doručeného písemného oznámení prostřednictvím doporučené zásilky do 5

6 vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování písemností uvedenou ve Smlouvě o úvěru. Jestliže se zásilka vrátí ZUNO jako nedoručitelná, bude považována za doručenou dnem podání k poštovní přepravě. V oznámení ZUNO určí (i) den předčasné splatnosti PŮJČKY/REZERVY - tj. den, kdy se všechny Vaše pohledávky z poskytnuté REZERVY/PŮJČKY včetně Příslušenství stávají splatnými, (ii) sumu splatných pohledávek a (iii) den, ve který nejpozději jste povinen tyto pohledávky ZUNO splatit. (f) Postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli svoje práva, nároky nebo závazky vůči Vám podle článku (k) VOP, vždy tak, aby nedošlo ke zhoršení vymožitelnosti nebo zajištění Vašich pohledávek Jestliže nastane třebas jen jeden Problém, ZUNO je kdykoliv jednostranně oprávněno na základě Rámcové smlouvy o pojištění zrušit poskytování pojištění k poskytnuté PŮJČCE Oprávnění uvedená v tomto článku 5 UOP nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, zejména uplatnění nároku na náhradu škody, která má ZUNO podle platných právních předpisů, Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o úvěru. 6. ZA KOLIK MŮŽETE ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZÍSKAT 6.1 Úrok Úrok u REZERVY: Vámi čerpané peněžní prostředky z REZERVY jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou pro REZERVU, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na Úrok z vyčerpané REZERVY je počítán na základě skutečných denních stavů čerpání REZERVY od prvního dne čerpání REZERVY do dne předcházejícího úplnému splacení, i během prodlení, a je splatný na konci každého kalendářního měsíce ZUNO má právo kdykoliv měnit typ a výši úrokové sazby pro REZERVU, kterou Vám vždy oznamuje ve výpisu z ÚČTU, v ZUNO ZÓNÁCH a na a to z Důvodů uvedených v článku UOP. Jestliže s návrhem nové úrokové sazby nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění nové úrokové sazby a považuje se za Vaši výpověď Smlouvy o úvěru. V období od skončení platnosti dohodnuté úrokové sazby do splacení celé výše dlužné sumy Vám ZUNO účtuje úrok v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude REZERVA uplynutím výše uvedené lhůty úročena touto novou úrokovou sazbou Jestliže Úvěrový limit REZERVY nedovoleně přečerpáte, bude suma, o kterou byl Úvěrový limit přečerpán, úročena debetní úrokovou sazbou uplatňovanou pro ÚČET, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na podle článku 6.1 VOP. Suma, o kterou byl Váš Úvěrový limit přečerpán, i k ní příslušející úrok jsou splatné ihned Úrok u PŮJČKY: Za vyčerpanou a nesplacenou PŮJČKU se zavazujete uhradit úrok, který je stanoven fixní úrokovou sazbou ve Smlouvě o úvěru jako procentní sazba za rok (per annum, p. a.) platná ke dni uzavření Smlouvy o PŮJČCE. Výše úrokové sazby PŮJČKY se nemění po celou dobu splácení. 6.2 Úrok z prodlení Jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením jakýchkoli peněžních závazků podle Smlouvy o úvěru, je ZUNO oprávněno účtovat Vám z dlužné sumy úrok z prodlení použitím sazby, která je uvedena ve Smlouvě o úvěru nebo smluvní pokutu stanovenou v Ceníku. 6.3 Poplatky ZUNO má právo účtovat Vám za své služby poplatky. Jednotlivé poplatky související s REZERVOU/ PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o úvěru jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušného poplatku, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na ZUNO má právo Ceník kdykoliv změnit, a to z důvodu změn v obchodní politice ZUNO, změn právních předpisů týkajících se ZUNO (např. Zákona o bankách, Zákona o platebním styku), změn na peněžním a kapitálovém trhu nebo na základě změn na bankovním trhu. Jestliže s návrhem nového Ceníku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění nového Ceníku na a v ZUNO ZÓNÁCH a považuje se za výpověď Smlouvy o úvěru. V období od skončení platnosti předchozího Ceníku do splacení celé výše dlužné částky Vám ZUNO účtuje poplatky v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude pro Vás uplynutím výše uvedené lhůty nový Ceník závazný. 6.4 Smluvní pokuta ZUNO má právo uplatňovat za Vaše porušení povinností na základě Smlouvy o úvěru nebo jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením jakýchkoli peněžních závazků podle Smlouvy o úvěru smluvní pokutu. Jednotlivé smluvní pokuty (jejich výše i důvod jejich uplatnění) související s REZERVOU/PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o úvěru jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušné smluvní pokuty, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na 6.5 Roční procentuální sadzba nákladů (RPSN) při PŮJČCE RPSN je procentuální podíl celkových nákladů spojených s PŮJČKOU z výše Úvěrového limitu PŮJČKY, které jste povinen zaplatit ZUNO za období jednoho roku a který je vypočítán podle vzorce uvedeného v Zákonu o spotřebitelských úvěrech RPSN je vypočítána na základě předpokladu, že celková výše PŮJČKY je vyčerpána okamžitě a v plné výši a úroková sazba PŮJČKY a ostatní platby se nemění během období splácení. ZUNO je oprávněno upravovat RPSN v souvislosti se změnou výše poplatků uvedených v Ceníku. 6.6 Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započítání Úrok, úrok z prodlení, případná smluvní pokuta, poplatky podle Ceníku, jakož i náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávek představují příslušenství pohledávky (Příslušenství) V den splatnosti poskytnuté PŮJČKY (Jistina) (včetně Dne splatnosti Anuitní splátky), předčasné splátky Jistiny (včetně Mimořádné splátky) v den splatnosti REZERVY, den splatnosti Příslušenství nebo jakékoli jiné pohledávky ZUNO vůči Vám, jste povinen zajistit na Vašem ÚČTU dostatek peněžních prostředků postačující k úhradě sumy splatné v příslušný den splatnosti a ZUNO má právo použít peněžní prostředky (provést započtení) z Vašeho ÚČTU, na úhradu takové splatné sumy. 6

7 6.6.3 Dohodli jsme se, že úroky, náklady ZUNO a poplatky na základě Smlouvy o úvěru nebo těchto UOP se dnem jejich splatnosti dohodnutým ve Smlouvě o úvěru nebo těchto UOP mohou na základě rozhodnutí ZUNO stát součástí Jistiny ZUNO má právo jakoukoliv Vaši splátku na plnění peněžního závazku ze Smlouvy o úvěru započíst nejdříve na dlužné splatné Příslušenství (nejdříve na splatné poplatky, smluvní pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení a až následně na řádné úroky) od nejdříve splatného závazku a až potom na dlužnou splatnou Jistinu od nejdříve splatné Jistiny, a to i tehdy, jestliže Vy určíte jinak ZUNO má právo zcela nebo částečně uhradit jakékoliv Vaše splatné závazky ze Smlouvy o úvěru i použitím zůstatků ze všech Vašich účtů/podúčtů, včetně VKLADŮ v ZUNO Pokud není v těchto UOP výslovně uvedeno jinak, ustanovení článku 8.6 VOP se použije na započtení pohledávek ze Smlouvy o úvěru přiměřeně Úrok i úrok z prodlení při PŮJČCE se bude vypočítávat a účtovat většinou anuitním způsobem splácení na bázi roku s 365 dny a měsíce s 30 dny Úrok i úrok z prodlení v případě REZERVY budou vypočítávány a účtovány na bázi roku s 365 dny a měsíce se skutečným počtem kalendářních dnů. 7. RŮZNÉ 7.1 Vaše prohlášení a povinnosti Prohlašujete, že Vaše součinnost se ZUNO během marketingové komunikace, která spočívala ve zpětné reakci, např. v podání, vyplnění nebo podepsaní žádostí, formulářů, návrhů smluv, jejich odeslání apod., se považuje za Vaši žádost uzavřít se ZUNO příslušný obchod, pokud se neprokáže opak Prohlašujete, že před uzavřením Smlouvy o úvěru jste: (a) V přiměřeném časovém předstihu dostal a pozorně si přečetl a posoudil Předsmluvní formulář a informace o pojištění, jestliže jste požádal o zprostředkování pojištění nebo jste si zvolil PŮJČKU PLUS, které Vám byly zpřístupněny v pdf formátu a které jste si mohl uložit ve svém počítači t j. na trvalém nosiči dat; (b) Bylo Vám poskytnuto náležité vysvětlení na nebo prostřednictvím Komunikačních kanálů, abyste posoudil, zda podmínky sjednané ve Smlouvě o úvěru splňují Vaše potřeby a odpovídají Vaší finanční situaci, a vliv, který na Vás může mít neplnění Smlouvy o úvěru Prohlašujete, že v době uzavření Smlouvy o úvěru, t j. před poskytnutím REZERVY/PŮJČKY a kdykoliv po celou dobu trvání jakéhokoliv Vašeho závazku ze Smlouvy o úvěru (a) Jste plně způsobilý k právním úkonům (b) Smlouva o úvěru je pro Vás platnou smlouvou a Vaše plnění povinností a závazků ze Smlouvy o úvěru není v rozporu s jinými Vašimi povinnostmi nebo závazky, ať už zákonnými, nebo smluvními. Její ustanovení jsou pro Vás jasná, určitá a srozumitelná a neobsahuje pro Vás nepřijatelné podmínky (c) Smlouvu o úvěru považujete za uzavřenou v písemné formě a že Vám Smlouva o úvěru byla dostupná před podpisem v pdf formátu v rámci Online Bankingu, tj. na trvalém nosiči dat, (d) Budete své povinnosti podle Smlouvy o úvěru plnit řádně a včas (e) Nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči svým věřitelům, které by měly negativní vliv na Vaši schopnost splnit závazky ze Smlouvy o úvěru, zejména nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči daňovým úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám a jiným věřitelům (f) Nebyl vůči Vám podán návrh na vyhlášení konkurzu nebo návrh na zahájení exekučního řízení a ani není vůči Vám zahájeno nebo vedeno žádné jiné soudní nebo jiné řízení, např. i trestní stíhání, jehož důsledkem by mohlo být (i) podstatné ztížení Vaší schopnosti splácet jakékoliv Vaše peněžní závazky, (ii) omezení nakládání s Vaším majetkem a/nebo (iii) způsobit, že byste mohl přijít o podstatnou část svého majetku, pokud jste v žádosti o REZERVU / PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (g) Nejste ve zkušební době, jestliže jste zaměstnán v pracovním poměru, nedal jste ani jste nedostal výpověď z pracovního poměru, nezrušil jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nezrušil, nedostal jste ani jste nedal návrh na ukončení pracovního poměru dohodou, pokud jste v žádosti o REZERVU/ PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (h) Nejste politicky exponovaná osoba podle 4 ods. 5 Zákona proti legalizaci výnosů z trestní činnosti, pokud jste v žádosti o REZERVU/PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (i) Použijete na obchody spočívající v plnění závazků ze Smlouvy o úvěru výlučně peněžní prostředky, které jsou Vaším vlastnictvím, a tyto obchody budete provádět na svůj vlastní účet (j) Neuzavíráte Smlouvu o úvěru v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že jste si tuto smlouvu, jakož i její všechny neoddělitelné součásti řádně přečetl, porozuměl jejich obsahu, s nímž souhlasíte, a na důkaz toho ji podepisujete Každé prohlášení podle bodu se považuje za pravdivé a zopakované při každém čerpání REZERVY/PŮJČKY a je platné až do doby jeho písemného odvolání. Vždy, když se bude mít za to, že opakujete své prohlášení, potvrzuje ZUNO, že Vaše prohlášení je pravdivé a správné a platí na okolnosti, které existují v době jeho opakování Dohodli jsme se, že promlčecí dobu pro pohledávky a jiná práva ZUNO vzniklá ze Smlouvy o úvěru prodlužujeme na dobu 10 let od doby, kdy začala poprvé běžet Po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, jste povinen: (a) Neprodleně informovat ZUNO o všech skutečnostech, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet REZERVU/PŮJČKU, zejména o změnách ve Vaší finanční a majetkové situaci, o úmyslu převzít další finanční závazky, zastavit, prodat nebo převést svůj majetek ve prospěch třetích osob, poskytnout záruky za závazky třetích osob. (b) Předkládat ZUNO na požádání, resp. hned, jakmile to bude možné, takové dokumenty, které může ZUNO rozumně vyžadovat. 7

8 (c) Řádně plnit všechny své peněžité závazky, a to zejména závazky vyplývající z daňových předpisů, a současně neprodleně písemně informovat ZUNO v případě, že proti Vám bude vedeno exekuční nebo soudní řízení, které by mohlo postihnout Váš majetek. (d) Neprodleně písemně informovat ZUNO o změně Vaší adresy, o všech dalších změnách a okolnostech, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že jejich následkem může dojít ke změně smluvně dohodnutých podmínek. 7.2 Důvěrné informace V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy mezi Vámi a ZUNO (dále jen Smlouva ) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla (dále jen osobní údaje ), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. T ento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jste byl rovněž ZUNO informován, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na na klientském centru provozovatele BRKI nebo na internetových stránkách Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v registrech sdružení SOLUS a s tím, aby: (a) ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo. (b) ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO : (dale jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOL US (dále jen Registr FO ), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. (c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti. (d) Sdružení SOL US Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO,a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení. (e) ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO. (f) Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. Účelem zpracování osobních údajů je: (a) Splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO (b) Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vasí bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (c) Posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně (d) Ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS Doba trvání souhlasu Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl/-a možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS,jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů a nárocích ( 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Byl/-a jste informován/-a, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na na informační lince Sdružení SOLUS a na Souhlasíte s tím, aby pojistník předal UNIQA pojišťovně, a.s. veškeré údaje a podklady, které jste poskytl/a pojistníkovi v souvislosti se Smlouvou o PŮJČCE. 8

9 Souhlasíte s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s., zpracovávala ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu. Souhlas ke zpracování dáváte po celou dobu trvání závazku plynoucího ze sjednaného typu pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Berete na vědomí, že souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného UNIQA pojišťovně, a.s.. Souhlasíte s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle 50 ods. 1 Zákona o pojistné smlouvě a to i po Vašem úmrtí a zbavujete povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči pojistiteli všechny lékaře a zdravotnická zařízení, která Vás léčila, nebo s nimiž jste svůj stav konzultoval a zmocňujete je k vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po Vašem úmrtí Jste si vědom, že (a) Podle Zákona o bankách může ZUNO zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, zejména za účelem zjištění Vaší totožnosti a zjištění Vašich majetkových poměrů, nabídky, uzavírání, provádění a dokumentování obchodů, a dále ochrany práv ZUNO v rozsahu požadovaném obecně závaznými a interními předpisy. Souhlasíte, že za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o úvěr může ZUNO konktatovat Vašeho zaměstnavatele a požadovat potvrzení Vašich údajů. (b) ZUNO zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a informovalo Vás o Vašem právu požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů, opis Vašich zpracovávaných osobních údajů, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů a likvidaci Vašich osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování a uplynuly lhůty pro archivaci údajů a/nebo dokumentů, v nichž jsou Vaše osobní údaje uvedeny. (c) Tento souhlas uvedený v článku 7.2 UOP dáváte podle Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o bankách na dobu 10 let od podpisu žádosti o úvěrový produkt nebo 10 let od vyrovnání závazkového vztahu mezi Vámi a ZUNO, přičemž jste oprávněn odvolat svůj souhlas písemným oznámením nejdříve po jednom roce od zániku závazkového vztahu nebo od udělení souhlasu pro případ, že smlouva nevznikne. 7.3 Komunikace a doručování Dohodli jsme se, že komunikace, včetně doručování, na základě Smlouvy o úvěru bude probíhat v souladu s článkem 4 VOP a článkem VOP. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Změna Smlouvy o úvěru a UOP Smlouvu o úvěru lze změnit formou (a) dodatků podepsaných ZUNO a Vámi na základě Vaší žádosti nebo akceptace nabídky ZUNO stejnou formou, jako byla podepsána smlouva o úvěru, pokud ve Smlouvě o úvěru nebo těchto UOP není uvedeno jinak, zpoplatněných podle Ceníku nebo (b) jednostranného oznámení ZUNO, které se stává nedílnou součástí Smlouvy o úvěru, když dojde ke změně úrokové sazby REZERVY nebo poplatků ZUNO má právo jednostranně měnit nebo zcela nahradit UOP, VOP, Ceník a Úrokové sazby a další podmínky Smlouvy o úvěru v případě (a) změny obchodní politiky ZUNO, (b) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (c) změny právních předpisů týkajících se ZUNO (např. Zákona o bankách, Zákona o platebním styku), (d) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu nebo (e) změny úrokové sazby PRIBOR (Důvody). Všechny Důvody se považují za vážný a objektivní důvod. O této změně Vás ZUNO informuje zpravidla ve výpisu z ÚČTU, jakož i zveřejněním v (i) ZUNO ZÓNÁCH a (ii) na a/nebo (iii) jinou vhodnou formou, čímž informace vůči Vám nabude účinky v ní uvedené (Zveřejnění). Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o úvěru vypovědět Jestliže s návrhem změny podle článku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit formou doporučené zásilky. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 15 dnů od Zveřejnění změny a pokládá se za výpověď Smlouvy o úvěru. Dohodli jsme se, že pokud uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými. 8.2 Jak lze Smlouvu o úvěru ukončit Jestliže ZUNO jednostranně změní podmínky Smlouvy o úvěru a jestliže Vás o této změně i o možnosti vypovědět Smlouvu bez zbytečného odkladu informuje, např. i formou výpisu z ÚČTU, máte právo bezplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět Smlouvu o úvěru ZUNO i Vy máte právo Smlouvu o úvěru písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce pro ZUNO a jeden měsíc pro Vás a začíná plynout dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení pošlete nejpozději v poslední den této lhůty. Pokud uplatníte právo odstoupit od Smlouvy, jste povinen: (a) Vrátit poskytnuté peněžní prostředky (b) Zaplatit ZUNO úrok z REZERVY/PŮJČKY ode dne jejího poskytnutí až do dne jejího splacení (c) Zaplatit případnou kompenzaci nevratných poplatků, které ZUNO zaplatilo orgánu veřejné správy v souvislosti s rezervou/půjčky. To vše bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru, POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (pokud byla PŮJČKA pojištěná) zaniká od počátku Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru musíte zaslat ZUNO na adresu: Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, písemně, a to nejpozději v poslední den uvedené lhůty ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu o úvěru bez výpovědní lhůty, jestliže nastane Problém uvedený v čl (a) a (e) až (i) těchto UOP, protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o úvěru. Jestliže tato situace nastane, budete o ní bez zbytečného odkladu písemně informován Smlouva o úvěru se ukončí i splněním všech Vašich peněžních závazků z ní, předčasnou splatností PŮJČKY podle článku UOP nebo žádostí ZUNO o splacení REZERVY podle článku UOP. 9

10 8.3 Důsledky ukončení smlouvy o úvěru V případě výpovědi Vám posledním dnem výpovědní lhůty ZUNO zastaví možnost čerpání REZERVY/PŮJČKY. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti REZERVY/PŮJČKY. Nejpozději v tento den jste povinen uhradit aktuálně čerpanou sumu REZERVY/PŮJČKY a Příslušenství V případě odstoupení, předčasné splatnosti PŮJČKY, resp. výpovědi s okamžitou účinností se stávají všechny Vaše závazky vůči ZUNO okamžitě splatnými a jste povinen je neprodleně uhradit Účinností ukončení Smlouvy o úvěru dochází i ke zrušení pojištění PŮJČKY. 8.4 Rozhodné právo a řešení sporů Smlouva o úvěru a všechny mimosmluvní závazky mezi Vámi a námi se řídí českým právem. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, tímto sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 1. Celá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce, kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto ÚOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi bude mít přednost české znění. 8.5 Jazyk Veškerá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto UOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu bude mít přednost české znění. 8.6 Definice Význam pojmů s velkým počátečním písmenem použitých v těchto UOP naleznete v následujících ustanoveních těchto UOP, případně ve VOP, Rámcové smlouvě a Smlouvě o úvěru: Anuitní splátky (4.2.1 UOP), BRKI (7.2.1 UOP), Ceník (8.3.1 VOP), Den čerpání (3.1.1 UOP), Den splatnosti (4.2.1 UOP), Důvody (8.1.2 UOP), Jistina (6.6.2 UOP), Komunikační kanály (4.1.1 VOP), POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (2.3 UOP), Mimořádná splátka PŮJČKY ( UOP), My (1.1.1 UOP), NRKI (7.2.1 UOP), Obchodní zákoník (1.1.1 VOP), Online Banking (4.1.2 VOP), Pojistné podmínky (1.2.3 UOP), Pozitivní registr (7.2.2 UOP), PŮJČKA (2.2.1 UOP), PŮJČKA PLUS (2.2.4 UOP), Pracovní den banky (2.2.1 VOP), Předčasná splátka (4.3.2 UOP), Předsmluvní formulář (3.1.1 UOP), Příslušenství (6.6.1 UOP), Problém (5.1 UOP), Rámcová smlouva (5.1.1 UOP), Rámcová smlouva o pojištění (1.2.3 UOP), Registr FO (7.2.2 UOP), REZERVA (2.1 UOP), RPSN (6.5 UOP), Tabulka umoření (4.4.5 UOP), Termín splatnosti úvěru (4.2.1 UOP), UOP (1.1.1 UOP), ÚČET (2.1.1 VOP), UNIQA (1.2.3 UOP), Úrokové sazby (8.1.1 VOP), Úvěrový limit (2.2.1 UOP), Úvěrový účet (4.4.2 UOP), VOP (1.1.1 VOP), Výpis (4.4.1 UOP), Započtení (5.2.1 UOP), Zákon o bankách (9.4.1 VOP), Zákon o platebním styku (1.1.3 VOP), Zákon o spotřebitelských úvěrech (1.2.1 UOP), Sdružení SOLUS (7.2.2 UOP), Smlouva o PŮJČCE (1.1.1 UOP), Smlouva o REZERVĚ (1.1.1 UOP), Smlouva o úvěru (1.1.1 UOP), ZUNO (1.1.1 UOP), ZUNO ZÓNA (4.1.4 VOP), Zveřejnění (8.1.2 UOP) 8.7 Platnost a účinnost Tyto UOP nabývají platnost a účinnost 1. listopadu ZUNO BANK AG, organizační složka 10

11

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení...1 1.1 O čem jsou tyto podmínky...1 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...1

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...3

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení...1 1.1 O čem jsou tyto podmínky...1 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...1

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...3

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT FORMOU DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚČTU )

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT FORMOU DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚČTU ) PODMÍNKY PRO KONTOKORENT FORMOU DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚČTU ) 1. Podmínky 1.1. Podmínky pro Kontokorent formou dodatku ke smlouvě o účtu (dále jen Podmínky ) vydává,, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ORGNÁL PRO CENTRÁLU Jméno Titul Občanství číslo narození narození Pobyt dlouhodobý Žena Adresa trvalého bydliště Zasílat korespondenci

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2051 FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Obchodní podmínky ke smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru

Obchodní podmínky ke smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru Obchodní podmínky ke smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen VOP") tvoří nedílnou součást smlouvy a vymezují vztahy mezi věřitelem

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 31. LEDNA PROSINCE 20112013 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Úvodní ustanovení 1. Tyto základní

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit

Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 31. ČERVENCE PROSINCE 2015 2013 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Úvodní ustanovení

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

VZOR PODMÍNKY ÚVĚROVÉ SMLOUVY PRO FYZICKÉ OSOBY

VZOR PODMÍNKY ÚVĚROVÉ SMLOUVY PRO FYZICKÉ OSOBY VZOR PODMÍNKY ÚVĚROVÉ SMLOUVY PRO FYZICKÉ OSOBY Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČO 25083325 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POVOLENÉ PŘEČERPÁNÍ ÚČTU A ČSOB STUDENTSKÉHO KONTA

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POVOLENÉ PŘEČERPÁNÍ ÚČTU A ČSOB STUDENTSKÉHO KONTA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POVOLENÉ PŘEČERPÁNÍ ÚČTU A ČSOB STUDENTSKÉHO KONTA Obchodní podmínky pro povolené přečerpání účtu a ČSOB Studentského konta vydává Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) a ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více