RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:"

Transkript

1 Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ identifikační číslo: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka , jednající jednatelem Tomášem Kešnerem číslo mobilního telefonu: adresa elektronické pošty: číslo bankovního účtu: ČS: /0800, ČSOB: /0300, KB: /0100 (dále jen Věřitel ) Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: číslo občanského průkazu: číslo mobilního telefonu: adresa elektronické pošty: (dále jen Klient ) Dlužník výslovně žádá, aby mu v případě soudního nebo rozhodčího řízení bylo doručováno na výše uvedenou adresu trvalého pobytu dlužníka (ve smyslu 46a o.s.ř.). Tato adresa je pro dané soudní nebo rozhodčí řízení adresou pro doručování. tuto RÁMCOVOU SMLOUVU O ÚVĚRU dle ustanovení 269 odst. 2 a 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel a Klient mají v úmyslu v budoucnu uzavírat smlouvy o úvěru, kterými se zaváže Věřitel, že na požádání Klienta poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit poplatky za poskytnutí úvěru a úroky Tato rámcová smlouva o úvěru (dále též jen RSU ) rámcově upravuje právní vztahy mezi Věřitelem a Klientem při uzavírání smluv o úvěru a související právní vztahy. 2. Předmět smlouvy 2.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vznikající na základě jednotlivých (dílčích) smluv o úvěru uzavřených mezi stranami v budoucnu (dále jen jednotlivé smlouvy o úvěru ) se budou řídit podmínkami dohodnutými v této (rámcové) smlouvě Klientem dle jednotlivé smlouvy o úvěru může být zletilá osoba, která je občanem České republiky či občanem členské země Evropských společenství, nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a má pravidelný příjem Od ustanovení dohodnutých v této (rámcové) smlouvě se mohou strany odchýlit jen v případě, že se tak dohodnou v jednotlivé smlouvě o úvěru. 3. Uživatelský účet Klienta 3.1. Na základě registrace Klienta provedené na internetových stránkách Věřitele na adrese (dále jen internetová stránka Věřitele ) může Klient přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen uživatelský účet ). Ze svého uživatelského účtu může Klient zejména provádět správu svých údajů a provádět některé úkony směřující k uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci Klienta na internetové stránce Věřitele (vyplnění požadovaných údajů). K úplnému zprovoznění uživatelského účtu je vyžadováno zadání přístupových údajů, a to uživatelského jména (dále jen ID )a hesla (dále jen Heslo ) zaslaných Klientovi na adresu elektronické pošty Klienta a na číslo mobilního telefonu Klienta. Věřitel může podmínit následný přístup Klienta k uživatelskému účtu změnou ID a/nebo Hesla tak, aby alespoň jeden z těchto přístupových údajů stanovil Klient sám. ID a/nebo Heslo slouží dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen ID a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Klientovi je vůči Věřiteli účinná jejich změnou v uživatelském účtu Klienta. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu jsou Věřitelem považovány za správné Věřitel může Klientovi zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z jednotlivé smlouvy o úvěru. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Věřitele, popř. třetích osob V uživatelském účtu bude uveden osobní bankovní účet Klienta (dále jen účet Klienta ) a účet Věřitele, uvedený v záhlaví této (rámcové) smlouvy, nebo jiný účet, jež bude Věřitelem písemně oznámen Klientovi (dále jen účet Věřitele ). 4. Uzavírání jednotlivých smluv o úvěru 4.1. Jednotlivé smlouvy o úvěru se uzavírají písemně distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím formuláře pro uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru umístěného v uživatelském účtu, nebo prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) Mezi stranami dojde k distančnímu zaslání návrhu na uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru a distančnímu přijetí tohoto návrhu, a to za podmínek níže stanovených Žádost o uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) činí Klient vůči Věřiteli. Klient je oprávněn v Žádosti uvést následující částky požadované výše úvěru: 500,- Kč, 1.000,- Kč, 2.000,- Kč, 3.000,- Kč, 4.000,- Kč, 5.000,- Kč, a to za podmínek níže uvedených. Klient je oprávněn v Žádosti žádat o poskytnutí úvěru na dobu splatnosti 1, 2, 3, nebo 4 týdny, a to za podmínek níže uvedených. Návrh na uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen Návrh ) činí Klient či Věřitel V případě, že Klient navrhuje uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru prostřednictvím formuláře pro uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru umístěného v uživatelském účtu, probíhá uzavírání jednotlivé smlouvy o úvěru způsobem uvedeným v čl až této (rámcové) smlouvy: Klient v návrhu na uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen Návrh ) uvede zejména následující náležitosti: výše jistiny úvěru v Kč (označením konkrétní výše jistiny úvěru z přehledu nabídky výše jistin úvěrů umístěné Věřitelem v uživatelském účtu), doba splatnosti v týdnech (označením konkrétní doby splatnosti v týdnech z přehledu nabídky dob splatnosti umístěné Věřitelem v uživatelském účtu), jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, adresa elektronické pošty. V případě navržení vyplacení peněžních prostředků na účet Klienta uvede též číslo bankovního účtu a kód banky oddělený lomítkem. Návrh bude, po ověření identity Klienta zadáním Hesla, odeslán prostřednictvím uživatelského účtu Věřiteli Věřitel je na základě Návrhu oprávněn přijmout Návrh (dále jen Přijetí ). Před učiněním Přijetí je Věřitel oprávněn vyžadovat po Klientovi sdělení a doložení dalších údajů, např. o jeho bonitě, o neexistenci záznamu údajů o osobě Klienta v registrech dlužníků, apod. Věřitel Přijetí učiní prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané na telefonní číslo Klienta uvedené v záhlaví této (rámcové) smlouvy a v uživatelském účtu, v níž uvede, že Návrh Klienta přijímá. V případě, že Věřitel Klientovi sdělí, že Návrh nepřijal, nebo Návrh výslovně nepřijme do 60 minut v pracovní době Věřitele, má se za to, že Návrh odmítl.

2 Jednotlivá smlouva o úvěru je uzavřena okamžikem, kdy včasné Přijetí dojde Klientovi V případě, že Klient žádá o uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), probíhá uzavírání jednotlivé smlouvy o úvěru způsobem uvedeným v čl až této (rámcové) smlouvy: Klient činí Žádost výhradně prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané z telefonního čísla Klienta uvedeného v záhlaví této (rámcové) smlouvy a v uživatelském účtu. Žádost prostřednictvím SMS zašle Klient na telefonní číslo Věřitele uvedené v záhlaví této (rámcové) smlouvy a na internetové stránce Věřitele Klient v Žádosti činěné prostřednictvím textové zprávy SMS, uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: V případě Žádosti o vyplacení peněžních prostředků Klientovi v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky (tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.3 této (rámcové) smlouvy): SLUZBA PUJCKA [ID] ZADAM UVER [výše jistiny úvěru v Kč] POSTA [doba splatnosti úvěru v týdnech] Příklad: SLUZBA PUJCKA ZADAM UVER 1000 POSTA V případě Žádosti o vyplacení peněžních prostředků na účet Klienta: SLUZBA PUJCKA [ID] ZADAM UVER [výše jistiny úvěru v Kč] UCET [doba splatnosti úvěru v týdnech] Příklad: SLUZBA PUJCKA ZADAM UVER 1000 UCET Věřitel je na základě Žádosti oprávněn učinit Návrh prostřednictvím textové zprávy SMS. Návrh prostřednictvím textové zprávy SMS zašle Věřitel na telefonní číslo Klienta, ze kterého Klient zaslal Žádost Věřitel v případě zájmu o uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru v Návrhu činěném prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: Klikpujcka:V6 profit spol. s r.o. poskytne uver [výše úvěru] Kc na dobu [doba splatnosti úvěru v týdnech] tydnu. Pokud souhlasite s podminkami dle RSU, zaslete na SMS: SLUZBA PUJCKA [ID] RSU SOUHLASIM. Např: Klikpujcka:V6 profit spol. s r.o. poskytne uver 1000 Kc na dobu 3 tydnu. Pokud souhlasite s podminkami dle RSU, zaslete na SMS: SLUZBA PUJCKA RSU SOUHLASIM Klient je oprávněn přijmout Návrh odesláním Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS. Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS zašle Klient na telefonní číslo Věřitele uvedené v záhlaví této (rámcové) smlouvy a na internetové stránce Věřitele Klient v Přijetí činěném prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující text, bez diakritiky, v následujícím formátu: SLUZBA PUJCKA [ID] RSU SOUHLASIM Např: SLUZBA PUJCKA RSU SOUHLASIM Klient je povinen doručit Věřiteli Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS do 60 minut po obdržení Návrhu. Není-li Návrh přijat Klientem včas, Návrh zaniká, přičemž Věřitel může Klienta informovat o tom, že došlo k zániku Návrhu. Jednotlivá smlouva o úvěru je uzavřena okamžikem, kdy včasné Přijetí dojde Věřiteli Věřitel není povinen na základě Žádosti učinit Návrh. Věřitel není povinen učinit Návrh zejména v případě, že Klient žádá v Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků na účet a Klient s Věřitelem uzavírají v pořadí první jednotlivou smlouvu o úvěru. 5. Obsah jednotlivé smlouvy o úvěru 5.1. Jednotlivou smlouvou o úvěru se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce uvedené v jednotlivé smlouvě o úvěru, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit Věřiteli poplatky za poskytnutí úvěru a úroky Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu B nebo C, nebo převodem na účet, a to dle volby Klienta, provedené v Žádosti. V případě volby poskytnutí úvěru v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky Věřitel poskytne peněžní prostředky na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v uživatelském účtu a této (rámcové) smlouvě (příp., na žádost Klienta, na korespondenční adresu Klienta uvedenou v uživatelském účtu); peněžní prostředky budou Klientovi zaslány poštovní poukázkou a budou Klientovi vyplaceny proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí peněžních prostředků a podpisu - bude-li to Věřitel vyžadovat souhlasu s textem na poštovní poukázce. V případě volby poskytnutí úvěru na účet budou peněžní prostředky poskytnuty výhradně ve prospěch účtu Klienta V případě, že Klient s Věřitelem uzavírají v pořadí první jednotlivou smlouvu o úvěru, je Klient oprávněn žádat v Žádosti pouze o poskytnutí peněžních prostředků ve výši 500,- Kč, 1.000,- Kč nebo 2.000,- Kč. V případě, že Klient s Věřitelem uzavírají v pořadí nikoliv první jednotlivou smlouvu o úvěru a Klient předchozí úvěr či úvěry splatil řádně a včas, je Klient oprávněn žádat v Žádosti pouze o poskytnutí peněžních prostředků ve výši dle čl této (rámcové) smlouvy Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi nejpozději do dvou (2) dnů od uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání poštovní poukázky na adresu Klienta uvedenou v Žádosti, nebo odeslání peněžních prostředků z účtu Věřitele na účet Klienta. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel Mezi Klientem a Věřitelem může v jednom časovém okamžiku být účinná pouze jedna jednotlivá smlouva o úvěru. Klient může zaslat Věřiteli novou Žádost až po úplném splacení veškerých závazků z předchozí jednotlivé smlouvy o úvěru. 6. Splatnost úvěru 6.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve sjednané době splatnosti, tedy ve lhůtě 1, 2, 3, nebo 4 týdnů od uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen den splatnosti ). Poskytnuté peněžní prostředky je Klient oprávněn vrátit Věřiteli před dnem splatnosti na základě dohody s Věřitelem Klient je oprávněn požádat Věřitele o prodloužení splatnosti úvěru, a to následovně: Klient je oprávněn požádat Věřitele o prodloužení splatnosti úvěru o další 1, 2, 3, nebo 4 týdny od původně stanoveného dne splatnosti, a to distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím formuláře pro prodloužení doby splatnosti úvěru umístěného v uživatelském účtu, nebo prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), a to nejpozději v den splatnosti úvěru. V případě, že Klient řádně uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od podání žádosti o prodloužení splatnosti úvěru poplatek za poskytnutí úvěru, je mu splatnost úvěru automaticky prodloužena o dobu dle požadavku Klienta uvedeného v žádosti o prodloužení. Klient je oprávněn požádat Věřitele o prodloužení splatnosti úvěru dle tohoto článku i opakovaně s tím, že je povinen uhradit nejpozději do dvou (2) dnů od podání žádosti o opakované prodloužení splatnosti úvěru poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti za předchozí prodlouženou dobu splatnosti. Věřitel je oprávněn jednostranně omezit počet opakovaných prodloužení doby splatnosti úvěru; takové rozhodnutí je Věřitel povinen Klientovi sdělit při schválení úvěru, případně při prodloužení doby splatnosti úvěru Věřitel je dále oprávněn umožnit Klientovi požádat po dni splatnosti o prodloužení splatnosti úvěru o další 1, 2, 3, nebo 4 týdny od doby splatnosti poslední smluvní pokuty dle čl. 8.4 této (rámcové) smlouvy, na kterou Věřiteli vznikl nárok. Klient je oprávněn požádat o toto prodloužení splatnosti úvěru nejpozději do tří (3) týdnů po dni splatnosti úvěru, a to distančně prostřednictvím elektronických prostředků, prostřednictvím formuláře pro prodloužení doby splatnosti úvěru umístěného v uživatelském účtu, nebo prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service). V případě, že Klient řádně uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od podání žádosti o prodloužení splatnosti úvěru poplatek za poskytnutí úvěru a smluvní pokuty a úroky z prodlení, je mu splatnost úvěru automaticky prodloužena o dobu dle požadavku Klienta uvedeného v žádosti o prodloužení. Klient je oprávněn požádat Věřitele o prodloužení splatnosti úvěru dle tohoto článku i opakovaně s tím, že je povinen uhradit nejpozději do dvou (2) dnů od podání žádosti o opakované

3 prodloužení splatnosti úvěru poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti za předchozí prodlouženou dobu splatnosti a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Věřitel je oprávněn jednostranně omezit počet opakovaných prodloužení doby splatnosti úvěru; takové rozhodnutí je Věřitel povinen Klientovi sdělit při schválení úvěru, případně při prodloužení doby splatnosti úvěru V případě, že Klient žádá o prodloužení doby splatnosti prostřednictvím formuláře pro prodloužení doby splatnosti umístěného v uživatelském účtu, zvolí požadovanou dobu prodloužení a po zadání Hesla žádost o prodloužení odešle Věřiteli V případě, že Klient žádá o prodloužení doby splatnosti prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), probíhá prodloužení způsobem uvedeným v čl. 6.5 až 6.6 této (rámcové) smlouvy: 6.5. Klient žádá o prodloužení doby splatnosti výhradně prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané z telefonního čísla Klienta uvedeného v záhlaví této (rámcové) smlouvy a v uživatelském účtu. Žádost prostřednictvím SMS zašle Klient na telefonní číslo Věřitele uvedené v záhlaví této (rámcové) smlouvy a na internetové stránce Věřitele Klient v žádosti o prodloužení doby splatnosti činěné prostřednictvím textové zprávy SMS, uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: SLUZBA PUJCKA [ID] UVER PRODLOUZENI [doba trvání v týdnech]. Např: SLUZBA PUJCKA UVER PRODLOUZENI Prodloužení doby splatnosti úvěru nabude účinnosti (odkládací podmínka), jestliže Klient uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od podání žádosti o prodloužení doby splatnosti poplatky za poskytnutí úvěru a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. 7. Poplatek za poskytnutí úvěru 7.1. Za sjednání závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky Klientovi sjednávají strany úplatu (dále jen poplatek za poskytnutí úvěru ) v následující výši: Výše poplatku za poskytnutí úvěru je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti, vyhotovením a doručením Návrhu, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr, uzavřením jednotlivé smlouvy o úvěru a vyplacením peněžních prostředků Klientovi. V poplatku za poskytnutí úvěru je zahrnut i úrok dle čl této (rámcové) smlouvy Za prodloužení doby splatnosti úvěru dle čl. 6.2 a násl. této (rámcové) smlouvy sjednávají strany úplatu (dále jen poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti ) v následující výši: Výše poplatku za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním prodloužení závazku, tj. zejména náklady Věřitele související se zpracováním žádosti o prodloužení doby splatnosti, kontrolou splnění podmínek pro prodloužení doby splatnosti a zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr po prodlouženou dobu splatnosti Poplatek za poskytnutí úvěru a poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti (společně dále jen poplatky za poskytnutí úvěru ) jsou splatné v den splatnosti spolu s poskytnutými peněžními prostředky, není-li v této (rámcové) smlouvě stanoveno jinak. 8. Úrok, úrok z prodlení a smluvní pokuta 8.1. Za dobu od vyčerpání peněžních prostředků do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit z peněžních prostředků, které mu byly Věřitelem poskytnuty v souladu s jednotlivou smlouvou o úvěru, Věřiteli úrok ve sjednané celkové výši 1,- Kč. Platba úroku je zahrnuta v platbě poplatků za poskytnutí úvěru Poskytnuté peněžní prostředky je Klient, povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně na účet Věřitele, a to spolu s poplatky za poskytnutí úvěru a s úroky z úvěru. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené od okamžiku jejich připsání na účet Věřitele s řádně uvedeným variabilním symbolem V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu, je povinen hradit Věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu, je povinen dále hradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 15 % z jistiny úvěru, minimálně však 250,- Kč, za každý započatý týden prodlení (dále jen Smluvní pokuta ). Nárok na Smluvní pokutu vzniká po první tři (3) týdny prodlení Klienta. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do sedmi (7) dní od vzniku práva na její zaplacení, tedy ode dne, ke kterému nastalo prodlení, respektive ode dne, kdy započal další týden prodlení v případě opakovaného vzniku nároku na Smluvní pokutu. Věřitel se může nároku na zaplacení Smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že strana porušení povinnosti nezaviní Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele, budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v následujícím pořadí: 1. smluvní pokuty, 2. úroky z prodlení, 3. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 4. úroky z úvěru, 5. poplatky za poskytnutí úvěru, 6. jistina úvěru. Mezi náklady spojené s uplatněním pohledávky patří náklady účelně vynaložené Věřitelem na vymáhání pohledávky, včetně plateb subjektům poskytujícím Věřiteli právní služby spojené s uplatněním pohledávky a včetně plateb dalším třetím subjektům (např. subjektům poskytující služby v oblasti vymáhání pohledávek) poskytujícím Věřiteli další služby spojené s uplatněním pohledávky. 9. Trvání a změna smluvních vztahů 9.1. Tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Účinnost této (rámcové) smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této (rámcové) smlouvy nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřených jednotlivých smluv o úvěru V případě porušení povinností vyplývajících z této (rámcové) smlouvy ze strany Klienta je Věřitel oprávněn tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká smlouva účinností výpovědi. Výpověď je účinná doručením Klientovi Od jednotlivé smlouvy o úvěru má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru (čl této (rámcové) smlouvy). Odstoupí-li Klient od jednotlivé smlouvy o úvěru, Věřitel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu s tím, že požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby; Věřitel je tak oprávněn požadovat poplatek za poskytnutí úvěru a v případě, že došlo k vyplacení úvěru, může Věřitel požadovat rovněž vrácení jistiny úvěru. Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Věřiteli oznámení o odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru, vrátit Věřiteli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě jednotlivé smlouvy o úvěru.

4 9.5. Věřitel je oprávněn navrhnout Klientovi změnu této (rámcové) smlouvy. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny a Klientovi oznámeny. Věřitel je povinen zpřístupnit změněné znění této (rámcové) smlouvy ve veřejných prostorách své provozovny a na internetové stránce Věřitele. Pokud Klient tuto (rámcovou) smlouvu nevypoví ve lhůtě 30 dnů po nabytí účinnosti změn, má se za to, že se změnami souhlasí Strany smluvily, že ke změně této (rámcové) smlouvy může dojít prostřednictvím uživatelského účtu, tedy s využitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran Změnou znění této (rámcové) smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění této (rámcové) smlouvy. 10. Uzavírání jednotlivé smlouvy o úvěru s využitím prostředků komunikace na dálku Pro uzavírání jednotlivé smlouvy o úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít jednotlivou smlouvu o úvěru bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání jednotlivé smlouvy o úvěru. Věřitel tímto poskytuje Klientovi následující informace Informace o Věřiteli: (I) Obchodní firma: V6 profit spol. s r.o.; (II) Identifikační číslo: ; (III) Hlavní předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; (IV) Sídlo: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ ; (V) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka ; (VI) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: Úřad městské části Praha 6 - Živnostenský odbor, adresa: Čs. armády 23/601, Praha Informace o poskytované finanční službě: (I) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: poskytnutí úvěru Klientovi za podmínek uvedených podrobně v jednotlivé smlouvě o úvěru a v této (rámcové) smlouvě; (II) Celková cena poskytované služby pro Klienta včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za poskytnutí úvěru tvoří úrok z úvěru a poplatky za poskytnutí úvěru ve výši uvedené v jednotlivé smlouvě o úvěru a v této (rámcové) smlouvě; (III) Možná rizika mimo kontrolu Věřitele spojená s poskytovanou finanční službou: finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a Věřitel si není vědom rizik mimo kontrolu Věřitele spojených s poskytovanou finanční službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení povinností dle jednotlivé smlouvy o úvěru a této (rámcové) smlouvy; (IV) Případné další náklady jsou uvedeny v této (rámcové) smlouvě, náklady související s použitím prostředků komunikace na dálku jsou určovány subjekty, které služby komunikace na dálku poskytují; (V) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti po celou dobu trvání vztahu z jednotlivé smlouvy o úvěru a této (rámcové) smlouvy, nedojde-li k jejich změně; (VI) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny v jednotlivé smlouvě o úvěru a v této (rámcové) smlouvě; (VII) Věřitelem nejsou účtovány dodatečné náklady pro Klienta za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání jednotlivé smlouvy o úvěru, Klient hradí náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem nebo poplatky při splacení prostřednictvím poštovní poukázky, a to ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují Informace o smlouvě: (I) Od jednotlivé smlouvy o úvěru má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru (v případě, že by mu nebyly předány veškeré informace vyžadované ustanovením 54b odst. 8 nebo 9 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru); Právo na odstoupení nemá Klient u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta před výkonem Klientova práva na odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru; Pokud je s jednotlivou smlouvou o úvěru spojena jiná smlouva uzavíraná na dálku vztahující se ke službám poskytovaným Věřitelem na základě jednotlivé smlouvy o úvěru, pak se tato smlouva od počátku ruší, pokud Klient využije své právo na odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru; Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít plnit na základě jednotlivé smlouvy o úvěru, neboť s tím Klient vyslovil souhlas v čl. 5.4 této (rámcové) smlouvy; (II) jednotlivá smlouva o úvěru trvá po dobu uvedenou v ní a v této (rámcové) smlouvě; (III) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení jednotlivé smlouvy o úvěru (včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny v jednotlivé smlouvě o úvěru a v této (rámcové) smlouvě; (IV) Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru: odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru je možné učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je povinen odstoupení podepsat; (V) Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: Česká republika; (VI) Právní vztah mezi účastníky jednotlivé smlouvy o úvěru se řídí právem České republiky; v případě sporů vzniklých z jednotlivé smlouvy o úvěru bude rozhodováno obecnými soudy, nebo v případě, že mezi stranami bude uzavřena rozhodčí smlouva, v rozhodčím řízení; (VII) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel se souhlasem Klienta komunikovat s Klientem během trvání jednotlivé smlouvy o úvěru a ve kterých budou Klientovi poskytnuty další informace: český jazyk Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla, stížnost vyřídí některý z vedoucích pracovníků Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem; Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů; Finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu existence fondů a uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru žádná zvláštní oprávnění Jednotlivá smlouva o úvěru a tato (rámcová) smlouva jsou po svém uzavření Věřitelem archivovány a jsou Klientovi na jeho požádání přístupné. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání této (rámcové) smlouvy na svou žádost text této (rámcové) smlouvy v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené smlouvy. Věřitel není ve vztahu k Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 občanského zákoníku. 11. Spotřebitelský úvěr Tento článek této (rámcové) smlouvy o úvěru se vztahuje na právní vztah vzniklý z jednotlivé smlouvy o úvěru pouze v případě, že je uzavírána jednotlivá smlouva o úvěru, kterou je sjednáno poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru ). Úvěr poskytnutý jednotlivou smlouvou o úvěru se považuje za spotřebitelský, pokud mezi Věřitelem a Klientem v období 12 měsíců bylo uzavřeno více jednotlivých smluv o úvěru a celková výše úvěrů dosáhla nebo přesáhla 5.000,- Kč Ustanovení tohoto článku této (rámcové) smlouvy o úvěru mají přednost před ostatními ustanoveními této (rámcové) smlouvy o úvěru pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu Věřitel uvádí následující informace: (I) Věřitel poskytuje Klientovi spotřebitelský úvěr ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru na základě jednotlivé smlouvy o úvěru a této (rámcové) smlouvy o úvěru, přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský úvěr; (II) Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty je uvedena v záhlaví této (rámcové) smlouvy o úvěru; (III) Doba trvání úvěru je uvedena v jednotlivé smlouvě o úvěru způsobem dle čl a této (rámcové) smlouvy o úvěru, celková výše úvěru (tj. souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici) je uvedena v jednotlivé smlouvě o úvěru způsobem dle čl a této (rámcové) smlouvy o úvěru, podmínky jeho čerpání jsou uvedeny v čl. 5.2 a násl. této (rámcové) smlouvy o úvěru; (IV) Výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v čl této (rámcové) smlouvy o úvěru, úroková sazba je pevná a v průběhu doby trvání úvěru se nemění; (V) Výše, počet a četnost plateb, jež má Klient provést je uvedena v čl. 8.2 této (rámcové) smlouvy o úvěru, způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám je uveden v čl. 8.5 této (rámcové) smlouvy o úvěru Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady s tím, že, pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr), je-li zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání.

5 11.5. Věřitel dále uvádí následující informace: (I) Úrok je splácen spolu s jistinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 8.2 této (rámcové) smlouvy o úvěru; soupis poplatků je uveden v čl. 7 této (rámcové) smlouvy o úvěru; (II) Výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v čl této (rámcové) smlouvy o úvěru; dalšími důsledky vyplývajícími z prodlení Klienta je povinnost Klienta hradit smluvní pokutu dle čl. 8.4 této (rámcové) smlouvy o úvěru; (III) Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; (IV) Úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou dle čl. 8.4 této (rámcové) smlouvy o úvěru, požadavek na pojištění některé ze stran není dán Klient může od jednotlivé smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru. Od jednotlivé smlouvy o úvěru lze odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu sídla Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru. V tomto případě není Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ani Poplatky za poskytnutí úvěru. V případě odstoupení Klienta od této smlouvy nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Má-li Klient právo na odstoupení od jednotlivé smlouvy o úvěru dle tohoto článku, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku (dle čl. 10.4) této (rámcové) smlouvy o úvěru Úvěr dle jednotlivé smlouvy o úvěru není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení úroku a Poplatku za poskytnutí úvěru. Věřitel nebude požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Celková výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle čl této (rámcové) smlouvy o úvěru se postupuje dle tam uvedených ustanovení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá smluvní strana oprávněna se domáhat nároků cestu dle čl. 14 této (rámcové) smlouvy o úvěru Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění Příslušným orgánem dozoru je Úřad městské části Praha 6 - Živnostenský odbor, adresa: Čs. armády 23/601, Praha 6; dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce (další dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává u některých subjektů Česká národní banka) Věřitel před uzavřením jednotlivé smlouvy o úvěru s odbornou péčí posoudí schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných i od Klienta a umístěných v uživatelském účtu, popř. též nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta v souladu s čl této (rámcové) smlouvy o úvěru. Za tímto účelem Klient poskytl Věřiteli přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, Věřitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o spotřebitelském úvěru, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření jednotlivé smlouvy úvěru a dále Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru (dále jen Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru ) budou Věřitelem na základě Žádosti Klienta vyhotoveny a vystaveny v uživatelském účtu v okamžik učiněného Návrhu (a stanou se součástí obsahu jednotlivé smlouvy o úvěru) a v případě prodloužení doby splatnosti úvěru budou vyhotoveny a vystaveny v uživatelském účtu po učinění žádosti o prodloužení doby splatnosti úvěru. Klient je povinen se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámit před uzavřením jednotlivé smlouvy o úvěru. Uzavřením jednotlivé smlouvy o úvěru či (v případě prodloužení doby splatnosti úvěru) uhrazením poplatku za poskytnutí úvěru dle čl této (rámcové) smlouvy Klient prohlašuje, že se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámil, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi. 12. Další práva a povinnosti smluvních stran Klient si je vědom toho, že v rámci plnění jednotlivých smluv o úvěru může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této (rámcové) smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této (rámcové) smlouvy Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na elektronickou adresu Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav. 13. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo účtu u finančního ústavu a ostatní údaje související s touto smlouvou či s jednotlivou smlouvou o úvěru (společně vše jen jako osobní údaje ). Uživatel dále jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Věřitele. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. Pokud uživatel nesouhlasí s některými ustanoveními tohoto článku, může konkrétní ustanovení přeškrtnout nebo k tomuto ustanovení (nebo na jiné vhodné místo ve VOP) dopsat poznámku, ze které bude zřejmá jeho vůle (např. nesouhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení, nesouhlasím s pořízením kopie občanského průkazu, apod.). Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí úvěru a jeho následné správy (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru), pro účely ověření identity Klienta, pro účely ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, pro účely ověření bonity Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem Osobní údaje Klienta uživatele nebudou Věřitelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám, není-li v této (rámcové) smlouvě uvedeno jinak. Osobní údaje mohou být předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v osobních údajích Zpracováním osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z této (rámcové) smlouvy či z jednotlivých smluv o úvěru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6 13.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se uživatel domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 14. Doručování Není-li dohodnuto v této (rámcové) smlouvě jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím uživatelského účtu, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 15. Rozhodování sporů Veškeré majetkové spory, které mezi stranami vzniknou z jednotlivé smlouvy o úvěru nebo této (rámcové) smlouvy nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny obecnými soudy, nebo v případě, že mezi stranami bude uzavřena rozhodčí smlouva, v rozhodčím řízení Pokud vztah založený touto (rámcovou) smlouvou a jednotlivou smlouvou o úvěru obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. 16. Závěrečná ustanovení Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení 3 písm. j) zákona o spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v uživatelském účtu v takovém formátu, který bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z jednotlivé smlouvy o úvěru a z této (rámcové) smlouvy. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím uživatelského účtu a prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) způsobem dle této (rámcové) smlouvy, neboť takový úkon má písemnou formu, je podepsán elektronicky způsobem dle této (rámcové) smlouvy, je zachycen obsah právního úkonu a určena osoba, která právní úkon učinila Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této (rámcové) smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této (rámcové) smlouvy o úvěru, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi prostřednictvím internetových stránek Věřitele a uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato (rámcová) smlouva o úvěru i Jednotlivá smlouva o úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této (rámcové) smlouvě. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této (rámcové) smlouvy, jednotlivé smlouvy o úvěru nebo při čerpání úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu Účastníci této (rámcové) smlouvy si její obsah přečetli a souhlasí s ním. V Praze dne V dne 2012 Věřitel V6 profit spol. s r.o. jednající jednatelem: Tomáš Kešner Klient

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více