zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic"

Transkript

1 Ždánický zpravodaj 10/2013 Vzácná návštěva Motýlí ráj S rodinou na kole strana 4 strana 8 strana 12 Úvodem Podzimní inspirace školáků Žáci 3. třídy skládali básničky s předem zadanými slovy: veverka ještěrka, žárovka aktovka, liška pampeliška, mrak drak prak, paní pán tulipán Veverka Naše zámecká veverka, je hbitější než ještěrka. Vždy když nesu aktovku, hraje se mnou na schovku. Loudí po mně oříšek, aby měla lesklý kožíšek. Simon Veselý Ráno vstanu z postele, a koukám se na nebe. Na nebi je velký mrak, co vypadá jako drak. A já křičím:,,kde mám prak? Ať rozbiju ten velký mrak. Martinka Klimková Foto B. Chovancová S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ještěrka a veverka Po louce lezla ještěrka, potkala ji veverka.,,co to neseš ještěrko?,,ty zvědavá veverko! Žárovku paní lišce nesu, tak pospíchám rychle k lesu. Liščata do školy jdou, ve tmě však aktovku nenajdou. Eliška Horehleďová Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 1

2 Radnice Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starostka města Ždánic, podle 15, odst.1, zák.č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v platném znění, oznamuje: 1. Volby do PS PČR se uskuteční v pátek 25. října 2013 od hodin do hodin a v sobotu 26. října 2013 od hodin do hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je Měst ský úřad Ždánice, Městečko č. p. 787, obřadní síň 1. poschodí pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v ulicích: Bučovská Sokolská Habrovská Suchý řádek Hrubá strana U Zámku Kaštýlek Za Mlaty Padělky Zámecká Pod Habrůvky Zámek ve volebním okrsku č. 2 je Měst ský úřad, Městečko č. p. 787, přízemí kancelář č. 1 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Kostelní Servítky Lovecká U Hřbitova Malá strana U Pekárny Městečko U Svaté Nádražní Za Hvězdárnou Polní Zahradní Příční Žandrof 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České repub liky). 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky a leták s informacemi, jak volit. Ve dnech voleb volič může obdržet hla sovací lístky i ve volební míst nosti. 5. Na požádání bude voliči umož něno hlasovat i mimo volební místnost do přenosné hlasovací urny. Ing. Iva Stafová, starostka města Ze zasedání rady města V září se rada sešla na dvou jednáních ve dnech 4. a První zářijové jednání rady na úvod schválilo rozpočtové opatření č. 7/2013, které zvyšuje příjmy o částku Kč, zvyšuje výdaje o částku Kč a sni žuje financování o částku Kč. Celkový rozpočet města po RO č. 7/2013 činí na straně příjmů částku Kč, na straně výdajů částku Kč a financování ve výši Kč. Dal ším bodem programu bylo schválení vyjádření rady města k Projektu kul turně vzdělávacího centra Hvězdárna Oldřicha Kotíka, zveřejnění vyjádření na stránkách města a jeho zaslání občan skému sdružení Hvězdárna Oldřicha Kotíka. V části stavební správy byl nejprve schválen dodatek ke smlouvě o dílo na vybudování chodníkových ploch a osvětlení přechodů v ulici Lovecká, kde došlo k posunu termínu dokon čení kvůli skluzu při opravě komuni kace v této ulici. Následně byly schvá leny ceny pro výměnu oken v budovách DDM Ždánice a hasičské zbrojnice, kde budou instalována nová okna na místo oken s kovovými rámy. Majetkoprávní záležitosti byly za hájeny schválením záměrů prodejů pozemků v lokalitách Žandrof a pod hvězdárnou. Jihomoravský kraj na zá kladě žádostí dopravců zajišťujících veřejnou linkovou dopravu a využíva jících zastávky na katastru města po žádal město o souhlas s udělení licencí těmto dopravcům. Rada udělila sou hlas s vydáním licencí pro dopravce ČSAD Kyjov bus, a. s., BORS Břec lav, a. s., ČSAD Hodonín, a. s., a VY DOS BUS, a. s. Vyškov. Dále se rada zabývala návrhem společnosti Vodo vody a kanalizace, a. s., Hodonín, aby město vložilo majetek spravovaný tou to akciovou společností do jejího ma jetku a získalo za to listinné akcie. Město vlastní menší části vodovodu a asi 1/3 sítě kanalizace, akciová spo lečnost na základě smlouvy tento majetek spravuje a provádí na něm opravy. Protože části rozvodů vlastní město, nemůže a. s. provádět rekon strukce cizího majetku, a proto navrhla možnost převodu vodovodu a kanali zace z majetku města oproti vydaným akciím. Rada se touto otázkou bude zabývat také na následujícím zasedání rady rozšířeném o členy zastupitelstva. V dalších bodech rada schválila dary pro neziskové organizace Kontaktního centra při Charitě Kyjov a Českému čer venému kříži. V různém byla projednána odborná zpráva o posouzení ceny obvyklé na gra fickou přípravu knihy Historie měšťan ské a základní školy ve Ždánicích s tím, že zpracovatel grafické přípravy knihy bude vyzván k vystavení faktury ve výši uvedené v odborné zprávě. Rada pro jednala Výroční zprávu MZŠ Ždánice strana 2 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

3 za školní rok 2012/2013 a na základě žádosti ředitele MZŠ Ždánice povolila pro školní rok 2013/2014 výjimku v počtu žáků pro 4. třídu na počet 32. Závěrem programu zasedání rady byla projednána informace o vyhovění žá dosti města o snížení kapacity systému třídění odpadů v rámci projektu Rozší ření separace bioodpadů. Druhé zasedání rady v září, rozší řené o členy zastupitelstva, v úvodu schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na po řízení hasičského vozidla CAS 32, které nahradí dosluhující cisternu na pod vozku Tatra. Rada také vzala na vě domí informaci o průběhu výběrového řízení na dodávku tohoto hasičského vozidla. Dále byla projednána oprava terasy na zámecké vile ze strany vstupu, kde zatéká voda a z okraje terasy opa dává omítka. Na sousedním domě DPS bude probíhat výměna oken ve zbývají cích bytech, a bylo proto dohodnuto, že potom bude oprava fasády rozšířena vedle jižní stěny také na část východní a západní stěny s vyměňovanými okny. Rada dále projednala informaci o vydání rozhodnutí o poskytnutí do tace a zaslání smlouvy s fondem o po skytnutí podpory v rámci projektu Roz šíření separace bioodpadů. Na rozdíl od informace z minulého jednání rady nebyla do těchto dokumentů zapraco vána schválená žádost o snížení kapa city systému, a proto se bude s fondem v této věci dále jednat. Společně s opravou silnice a chod níků v ulici Lovecké je plánována také oprava veřejného osvětlení. V nabídce je možnost osazení stožárů světly se sodíkovými nebo halogenidovými světly. Konečné rozhodnutí bude při jato na dalším zasedání rady. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vybudování chodníků v ulicích Kaštýlek a Městečko. Protože se opra vuje most přes Ždánický potok na za čátku ulice Městečko, bude nejprve položen chodník v ulici Kaštýlek od křižovatky s Bučovskou po chodník ke školní jídelně. Rada předjednala jednotlivé body programu příštího zasedání zastupi telstva města a v závěru se seznámila se zápisem komise životního pros tředí a schválila zápis do kroniky města za rok Ing. Roman Vrabel, tajemník MěÚ Ze stavebního deníku Výměna oken na budovách města Po dokončení opravy Masarykovy základní školy ve Ždánicích, budovy č. p. 23, se stavební činnost přesunula i do dalších objektů města. Poslední zářijový týden byl opravdu perný, pro bíhala výměna oken a dveří v budově Domu dětí a mládeže, v objektu ha sičské zbrojnice, výměna vstupních dveří bytového domu č. p. 209, vý měna okna v tel. ústředně městského úřadu a výměna oken a dveří ve zbý vajících 6 bytech v domě s pečovatel skou službou. Během týdne byly všechny otvorové prvky vyměněny a bylo provedeno zednické zapra vení. Po malířských pracích čekal provozovatele už jen úklid. V domě s pečovatelskou službou sta vební práce pokračují opravou části fa sády z jižní strany, budou vyměněny klempířské prvky a bude zhotovena nová stříška nad obloukovou částí budovy. Co se týká Domu dětí a mládeže, v letošním roce byla nově položena střecha nad domečkem i nad gará žemi v části dvora, finanční náklady na opravu činily Kč. Výměna všech otvorových prvků kromě vstup ních dveří, které budou vyrobeny ze dřeva, přijde na Kč. Dům dětí by ještě potřeboval nový kabát, ten se bohužel letos již nezvládne, ale oprava fasády je v plánu v příštím roce. Marie Pokorná, správa města Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 3

4 Ždánice navštívili starostové obcí z Dolního Rakouska 4x foto M. Wolfová Starostka města přivítala pana Franka i ostatní hosty v kulturním domě Mezi hosty byl i bývalý starosta Herrnbaum gartenu pan Eduard Nemetschek s chotí Starostku města Poysdorf paní Riegelhofer (vlevo) zaujaly rodokmeny rodiny Loudonů a Seidlů Etnografické sbírky zajímaly především ženy V úterý 1. října navštívili Ždánice vzácní hosté starostové obcí a měst z Dolního Rakouska. Akci zorganizoval pan Christian Frank, předseda mikroregionu Wein viertler Dreiländereck a starosta obce Herrnbaumgarten, naší partnerské obce v Rakousku. Jak sám pan Frank řekl, naše mu zeum, park a přilehlá historická část obce jsou pro turisty velmi atraktivní, a proto když dostal za úkol zorgani zovat poznávací zájezd pro své ko legy, zařadil právě Ždánice jako první zastávku plánovaného celo denního výletu. Návštěvníci si pro hlédli Vrbasovo muzeum, zámeckou vilu a Síň sportu, prošli se parkem a předzámčím a poté si odpočali při kávě a kratičké besedě v prostorách společenského centra v kulturním domě. Z cizojazyčných letáků, jež vydává Infocentrum ve Ždánicích, je zaujalo nejen naše výjimečné mu zeum, ale také naučná stezka a loka lita Motýlí ráj ve Ždánickém lese, budování cyklostezek, vinařství v na šem kraji, zajímali se o trávení vol ného času dětí i dospělých. Ve svém programu pokračovali návštěvou Bučovic, Vyškova, Slav kova u Brna, památníku bitvy tří cí sařů a svůj výlet zakončili v Templář ských sklepech v Čejkovicích. Akce proběhla v přátelském duchu a zcela naplnila hlavní cíl a smysl ta kovýchto setkání posílení přes hraniční spolupráce obou území, vzájemné poznání regionů a vytvo ření dalších společných projektů. Mgr. Marie Wolfová strana 4 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

5 Čtenáři Týden knihoven S námi vždy jen all inclusive Svaz knihovnických a informačních pracovníků ve spolupráci s knihovnami vyhlašuje každoročně (letos již 17. ročník) celostátní akci Týden knihoven. Letošní motto znělo S námi vždy jen all inclusive! Naše knihovna se do akce, která proběhla ve dnech , také zapojila. V rámci týdne knihoven jsme připra vili bohatou škálu aktivit: stálým čtenářům byly prominuty upomínky noví dětští čtenáři obdrželi v tom to týdnu průkazku do knihovny zdarma zapojili jsme se do akce S rodi nou na kole jak spoluprací při této akci u Salaše, tak také získá ním informací a vytvořením infor mačního panelu o této významné lokalitě ve Ždánickém lese přivítali jsme ve Ždánicích pra covníky infocentra a muzea z part nerské rakouské obce Herrnbaum garten pozvali jsme děti z mateřské školy k návštěvě knihovny a seznámily jsme je i jejich paní učitelky s no vinkami, které jsou v dětském od dělení k zapůjčení pro děti z 1. a 2. třídy MZŠ se usku tečnily besedy spojené s hrami a soutěžemi zúčastnili jsme se letošního fes tivalu Tourmap Karlovy Vary, který se uskutečnil 4. a 5. října zaslali jsme propagační mate riály, které byly vydány info centrem městskou knihovnou v rámci propagace atraktivit na šeho kraje I když Týden knihoven a sou časně i letní turistická sezóna na šeho TIC již skončily, nekončí sa mozřejmě naše činnost. Zveme tímto všechny spoluobčany i návštěvníky města jak k návštěvě městské knihov ny, ve které se objevují nejnovější literární novinky, tak také do info centra, kde si mohou zakoupit knihy RNDr. Vladimíra Kotíka, pohled nice, magnetky, cyklomapy a další upomínkové předměty. Jako dárek je možno (tentokráte s 30 % sle vou) zakoupit i trička a šály, které 2x foto archiv MěK nesou logo Komety a města Ždánice. Více informací najdete na www. infocentrumzdanice.cz Mgr. Marie Wolfová Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 5

6 Školství Bioodpad není odpad Ve dnech 18. a 19. září se na obou stupních naší školy uskutečnily besedy na téma Bioodpad není odpad, pořádané firmou EKOR. Besed se zúčastnili žáci všech roč níků. Proškolení lektoři poučili žáky o základním dělení odpadu na papír, plasty, sklo a v neposlední řadě bio odpad. Hlavním cílem přednášek bylo se známit žáky s významem a způsoby recyklace bioodpadu. Žáci dané téma poznávali nejenom prostřednictvím odborného výkladu, ale také vyplňo váním pracovního listu, ti mladší po mocí aktivit a jiných zábavných čin ností. Naučili se tak rozlišovat, co všechno patří do bioodpadu, dále zá kladní terminologii a technologické po stupy zpracování bioodpadu. Během besed byl kladen velký důraz na výsled ný efekt recyklace, což je především menší znečištění životního prostředí a druhotné zpracování biologických materiálů. V závěru byli žáci vyzváni, aby otestovali také své rodiče a při blížili jim téma zpracování bioodpadu. Mgr. Vratislav Lysoněk 6x foto archiv MŠ Sluníčka stavíme z kostek Korálky hra na lékaře Nahlédnutí do mateřské školy Jak děti prožívají běžný den Uběhly téměř dva měsíce škol ního roku 2013/2014. Děti si po stupně zvykaly na denní režim, nové děti se postupně adaptovaly. Některé děti tyto dny prožily bez problémů a výraznějších emocí, některým dě tem, hlavně nováčkům, se během dne zastesklo po mamince. Stačilo pár vlídných slov p. učitelek, nabídka velkého množství hraček, stavebnic, zapojení dětí do her, zpívání, tan cování, kreslení a malování a děti téměř zapomněly, že maminka s nimi není. Seznámily se s novými kama rády a se staršími dětmi, které již vědí, jak to v mateřské škole chodí a funguje. Byly jim velkou oporou v prvních dnech jejich pobytu v MŠ a starostlivými pečovateli. A to je plus smíšených tříd, kde jsou zařa zeny děti všech věkových skupin. strana 6 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

7 Korálky stavby z Lega Pastelky malujeme ovoce Sluníčka oběd nám chutná Každý den dítěte prožitý v ma teřské škole je jiný, vždy zajímavý ně čím novým, pestrý nabídkou nej různějších činností. Spontánní hra, kterou si děti vymyslí a řídí samy, je na prvním místě. Předškoláci pro jevují zájem o řízené aktivity p. uči telkami, ve kterých se formou hry roz víjejí a postupně připravují na vstup do základní školy. A jak vypadá takový běžný den v mateřské škole? Každá třída má svůj denní program (uspořádání dne), který vyplývá z tříd ního vzdělávacího programu. Je nato lik flexibilní, aby mohl reagovat na ak tuální změny nebo změněné potřeby dětí. Záleží na každé učitelce, jak re žim dne přizpůsobí naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám. Hvězdičky příprava na odpolední spaní Předškolní vzdělávání dětí podle stano veného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu: Příchod dětí do mateřské školy, pře dávání dětí pedagogickým pracov nicím do třídy, volné spontánní čin nosti scházení dětí ve tř. Pastelky Rozcházení dětí do svých tříd Spontánní činnosti a volné pohy bové aktivity dětí Průběžná svačina dle potřeby dětí Spontánní a plánované řízené čin nosti. Aktivity s předškoláky Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. ná hradní činnost Oběd a osobní hygiena dětí Spánek a odpočinek dětí, respek tující rozdílné potřeby dětí Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, aktivity s před školáky Odpolední svačina, osobní hygiena Volné činnosti a aktivity dětí zamě řené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí na za hradě mateřské školy Spontánní činnosti, hry dětí spo lečně s dětmi z ostatních tříd ve tř. Pastelky do odchodu domů Ředitelka MŠ Ždánice Hana Häuslerová Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 7

8 Motýlí ráj Podzim je oblíbeným obdobím mezi dobrovolníky, kteří pravidelně přijíždí do Ždánic pomáhat s údržbou cenných ploch Motýlího ráje. Láká je k nám nejenom krása přírody a snaha pomoci dobré věci, s chutí se do práce pouštějí také kvůli skvělému burčáku. A tak letos již potřetí úspěšně proběhlo tzv. Burčá kové kosení. Zapojilo se do něj pat náct dobrovolníků ze Ždánic, Kyjova a především biologů z Přírodově decké fakulty Jihočeské univerzity. Během celodenní dřiny se jim poda řilo vyklučit velkou část neprostup ného náletu křoví na bývalé polní cestě v Habrůvkách a na okraji nově vytvo řené pastviny. Na jejich práci pak navázala o tý den později skupina bezmála dva ceti firemních dobrovolníků z Ko operativy, kteří přijeli do Ždánic již popáté. Obě akce organizovalo Sdružení pro záchranu Motýlího ráje a díky velkému nasazení všech zúčastně ných tak prokoukla další část Motýlí ho ráje. Mgr. Zuzana Veverková Burčáková sezóna v Motýlím ráji Motýlí ráj očima odborníka Daniel Greenwood, který pracuje v Londýně pro organizaci na ochranu přírody, v červenci navštívil Ždánice a napsal nám své dojmy: Návštěva jižní Moravy byla pro mě velkým potěšením a doba, kterou jsem strávil v Kyjově, ve Ždánicích a Motýlím ráji, mi zůstane dlouho v paměti. Návštěva údolí s více než 80 druhy motýlů je něco, co bych ne mohl ve Spojeném království nikdy vidět. My máme 60 druhů motýlů na celém ostrově, takže vidíte, jak je srovnání s jedním údolím vzrušující. Kdyby bylo podobné místo v Anglii, bylo by plné pozorovatelů ptáků, nadšených entomologů a přírodo vědců. V Londýně, kde bydlím, jsme ztratili spoustu volné přírody na úkor našeho zdraví a našeho životní pro středí (znečištění, přelidnění, nedo statek otevřeného prostoru, psychic ké problémy), takže si lidé cení lesů a luk jako zlata. Byl jsem dojat, jak milí lidé byli na jižní Moravě,v Kyjově a zejména ve Ždánicích. Jejich práce je inspiru jící. Díky jejich pohostinnosti a vel korysosti jsem mohl vidět druhy ptá ků, jako je vlha pestrá, ťuhýk obecný, žluva hajní, dlask tlustozobý, jestřáb lesní a včelojed lesní a všemožné druhy motýlů, které se v mé zemi ne vyskytují. Bylo to neuvěřitelné. Ur čitě se sem vrátím a doufám, že můj zájem zájem člověka z místa tak velkého a rušného, jako je Londýn, ukáže lidem na jižní Moravě, jak je Motýlí ráj důležitý. (Z angličtiny přeložila Mgr. A. Polášková) strana 8 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

9 Dům dětí Projekt 72 hodin Ruku na to zásluhou domečku opět ve Ždánicích Někteří z občanů Ždánic si jistě vzpomenou na loňský rok, kdy nad šenci z Domu dětí ve Ždánicích vzali do svých rukou úpravu zastávky u Na rexu. Dali za stávce nový ka bát a uklidili celé její okolí. I v le tošním roce do meček nezůstal pozadu a zapojil se do tohoto nád herného projek tu. Pro ty, kteří ještě netuší, o ja ký projekt se jedná, několik málo in formací: Projekt 72 hodin RUKU NA TO, tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR je určen dětem, rodičům, mla dým lidem, školám, ale i neformálním skupinkám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dob rovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým nebo svému okolí. V loňském roce proběhl tento projekt v České republice poprvé. Podobný projekt probíhá již více než 10 let v řadě evropských států a zapojilo se do něj více než dobrovol níků. Výstupem těchto projektů je kromě hmatatelných výsledků i spous ta úsměvů a nových přátelství. V loň ském roce se do aktivit zapojilo jen v Jihomoravském kraji dob rovolníků, mezi které patřil i do meček ve Ždáni cích s projektem Zastávka ve Ždá nicích v novém kabátě. Letos jsme se rozhodli do akce zapojit novým projektem pod názvem: PŘIPOJ SE K NÁM DARUJ KREV. Tato nádherná aktivita pro běhla na transfúzním oddělení ne mocnice Kyjov. Připojili se k nám i občané z okolních vesnic a měst, z Ostrovánek, Uhřic, Kyjova. Samotnému dárcovství předchá zela příjemná beseda s dárci a je jich dětmi, kde se dověděli mnoho nových informací o dárcovství krve o jeho významu a důležitosti v životě lidí. Závěrem velké poděkování všem našim dárcům, kterým osud spolu občanů není lhostejný. Kateřina Plachá, za DDM Ždánice Přijďte se pobavit, vyzkoušet si nové aktivity na domeček V měsíci říjnu a listopadu jsme připravili nemálo činností. Kroužky pro všechny děti jsou již v plném proudu, do konce října si mohou děti vybrat a přihlašovat se. V období podzimních prázdnin jsme připravili pro všechny děti, kte ré se doma nechtějí nudit POHÁD KOVOU NOC NA DOMEČKU. Dva dny plné her, soutěží a zábavy. Nezapomínáme ani na dospě láky, kteří si mohou dle libosti vy brat z naší nabídky. Přehled aktivit v nejbližších měsících: 9. října PODZIMNÍ TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ října Projekt 72 HODIN RUKU NA TO. PŘIPOJ SE K NÁM DARUJ KREV. 16. října LUCERNIČKY NEJEN PRO DĚTI, ALE I PRO DOSPĚLÉ 23. října SMALTOVÁNÍ 6. listopadu Beseda: PODZIMNÍ TERAPIE PRO DOSPĚLÉ 9. listopadu OSLAVY 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DDM ŽDÁNICE listopadu Keramika pro děti MŠ: ZAZVONÍME NA VÁNOCE 20. listopadu ADVENTNÍ KALENDÁŘ 24. listopadu UZEL PŘÁTELSTVÍ 27. listopadu MIKULÁŠSKÝ PYTLÍK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ Na Vaši účast se těší všichni za městnanci domečku, bližší informa ce budete jako každoročně nacházet na webových stránkách DDM a na nástěn kách domečku. Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 9

10 Spolky Slavnost padajícího listí a pečených brambor V neděli jsme se odpo ledne sešli u zámecké kašny, abychom přivítali podzim čas padajícího listí, sběru kaštanů, škrábání dýní a pečení brambor. Pro děti jsme měli připraveny dýně na strašáky, zdobení věnečků přírod ními materiály, lepení dýní z papíru. Kdo měl náladu na soutěžení, mohl vyhrát sladkou odměnu. Z rozpáleného ohniště bylo možné ochutnat pečenou bramboru nebo slad ké jablíčko. Dospěláci ocenili nabídku burčáku a svařáku. K mání byly také bramboráčky, čerstvé škvarky a sádlo. Ani gril nezahálel a mnozí si pochut nali na grilované klobáse. Počasí nám přálo a příjemně prožité odpoledne uteklo jako voda. Děkujeme všem příznivcům, kteří nám pomohli tuto akci zajistit, a také děkujeme všem, kteří nás přišli svou účastí podpořit. Den před Silvestrem se těšíme na shledanou. O. S. Palánek 3x foto V. Klapka 2x foto T. Valenta Slovácké vinobraní s otvíráním hory Na tuto akci, konanou dne 22. září 2013 ve Vacenovicích, nás pozvala národopisná společnost Vacenovice. V bohatém programu jsme vystoupili i my CHASA ZE ŽDÁNIC, s pás mem Ej, vínečko ryzlinkový. Akce ve Vacenovicích se velmi vydařila, přispělo k tomu i teplé počasí. Děkujeme cimbálové muzice Hra disko za hudební doprovod, hasičům ze Svatobořic Mistřína za zapůjčení autobusu s výborným šoférem a Va cenovickým za pozvání. Určitě na vážeme na dřívější spolupráci. Věra Hrubá strana 10 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

11 4x foto J. Hrbotický Sekulské remeslnícke dvory Sekule, malá dědina v okrese Senica, letos již pošesté přivítala o víkendu 21. až 22. září návštěvníky Sekulských remeslníckých dvorov. Sekulčané otevřeli své dvory, ve kte rých prezentovali svou zálibu v tradič ních lidových řemeslech, předvedli svou zručnost a pochlubili se svými výrobky. Otevřeno bylo kolem 20 dvo rů, mezi nimi letos již podruhé i dvůr Ždánický. Každý dvůr měl svého cechmajstra, který v pěkném dobovém kostýmu, převzal při slavnostním zahájení z ru kou starostky obce Sekule certifikát k provozování dvora. Pak se již ná vštěvníci mohli vydat na dlouhou pouť po sekulských dvorech. Dlou hou proto, že Sekule jsou velmi roz tažené do šířky i do délky. Organizá toři však mysleli na všechno, takže ti méně zdatní mohli k přepravě mezi jednotlivými dvory využít služeb koň ského povozu. Při návštěvě dvorů jste mohli obdi vovat výsledky práce s dřevem, kera mikou, hlínou, textilem, moukou a dal šími materiály. Každý dvůr nabízel hostům také vlastní gastronomii, tra diční pro tento region. Například v Mä siarskom dvore nabízeli ovar, jaternič ky, krvavničky, domácí klobásky nebo pečené mäsko se zelím, v Polovníckom dvore jelení guláš, v Keramickom dvore fazulovou polévku se sedláckými rezancami, a třeba v Rezbarskom dvore lokše s kačicou. V Cukrárskom dvore za ochutnání rozhodně stálo sekulské drobné typické místní pečivo z ky nutého těsta. Mnozí pánové si nene chali ujít návštěvu Pálenického dvora, kde pokoštovali ovocné destiláty. Myslím, že ani Ždánický dvůr ne zklamal. Po dobrém vínku pana Krč máře se jen zaprášilo, úspěch měly i Sy chrovy trubičky. Zájem byl o přírodní kosmetiku Petry Švábíkové, věnečky a podzimní dekoraci Květky Schöfrové i výrobky z papíru Veroniky Jandorové. O zábavu ve Ždánickém dvoře se po staraly Ženičky a mažoretky. Pokud se rozhodnete navštívit Se kulské remeslnícke dvory v příštím roce, určitě nebudete zklamáni. Kromě zábavy, dobrého jídla a pití poznáte přívětivé, otevřené lidi se smyslem pro humor a pohostinnost. Bohumila Chovancová Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 11

12 Cyklosport S rodinou na kole na novém odpočívadle u Salaše V jarních měsících byla opravena část cyklostezky vedoucí přes katastr Ždánice od st. silnice II/431 po Salaš (viz Ždánický zpravodaj 6/2013). Cyklisté a turisté znovu objevili kouzlo procházky či projížďky za Obo rou v části nazývané U Salaše. Nadace Partnerství a České spoři telny podpořily projekt vybudování odpočívadla u bývalé Salaše, osazení informačního panelu a uspořádání akce S rodinou na kole, jíž se město Ždánice, Dům dětí a mládeže, o. s. Palánek a Infocentrum ve Ždáni cích v pátek 27. září zapojily do Ev ropského týdne mobility 9/2013. Ti, kteří se akce zúčastnili, určitě neli tovali, protože prožili mimořádně pěkné odpoledne v podzimní přírodě. V místech u bývalé salaše bylo vybudováno nové odpočívadlo s po sezením a doplňky. Bude zde také umístěn informační panel s fotogra fiemi, jak vypadaly zdejší pastviny před sto lety, a s mapou Ždánického lesa s vyznačenými cyklostezkami. A proč právě U Salaše? Myslíme si, že je dobré připomínat si, jak kdysi žili naši předkové a podle čeho ne sou názvy místa v našem okolí. Při pátrání o původu názvu U Salaše jsme zjistili následující informace: V roce 1929 bylo ve Ždánicích založeno Pastevní družstvo, které U startu dostali všichni účastníci průkazky, do kterých sbírali razítka za vydatné pomoci ministerstva ze mědělství a nevšední obětavé práce místních členů pracujících zcela zdarma, zřídilo pastviny se salaší Za oborou, kde se přes léto pásl mladý hovězí dobytek. Pastviny byly osety hodnotnými travinami, byla zde zřízena přírodní napajedla, mělká brodidla a letní stáje pro přenocování dobytka. Členové družstva pastevního dá vali na salaš k pasení mladý hovězí dobytek a zaplatili za to mírný po platek, který se řídil podle přírůstku váhy dobytčete. Pastevní podmínky zde byly velmi příznivé a odchovaný dobytek vykazoval pozoruhodné vý sledky. MVDr. F. Břoušek Mgr. Marie Wolfová Na prvním stanovišti museli určit správnou výbavu kola Skládání cyklistického puzzle ve větru nebylo někdy jednoduché strana 12 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

13 Za poznáním svého kraje na kole 2013 Všechno má svůj konec a bohužel i cyklistická sezona se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. 31. srpna skon čila cykloakce Za poznáním svého kraje, kterou pořádá každým rokem DSO Ždánický les a Politaví. Do tohoto dne měli všichni úspěš ní účastníci odevzdat své vyplněné průkazky na obecní nebo městské úřady. Letošní vyhodnocení se uskuteč nilo 28. září na fotbalovém hřišti ve Zbýšově. Každý účastník této akce dostal diplom, občerstvení a drobný dárek. Celým odpolednem nás pří jemně provázela hudební skupina Quanti Minoris a i tradiční losování tomboly mělo úspěch. Účast v letošním roce nebyla tak velká jako v předchozích letech, pro tože některé z 27 obcí sdružených v pořádajícím regionu neměly vůbec své účastníky. Jako každým rokem mělo nejvíce reprezentantů město Slavkov, a to 37. Za zmínku stojí i obce Křenovice a Křižanovice, kte ré se s počtem 29 cyklistů, kteří objeli všechny sdružené obce, také nemusí stydět. Je škoda, že naši obec letos reprezentovalo pouhých 10 nadšenců, ale my všichni pevně věříme, že se účast v nadcházejícím roce zvedne a my se tak opět posuneme na vyšší příčku v celkovém hodnocení. Jako nejstarší účastník byla vyhodnocena paní Vlasta Horáčková z Křenovic, která je ve svých 80 letech stále věrná cyklistice. Naopak nejmladších účast níků od 4 do 6 let bylo více, což je dobře, a tak Křenovice, Holubice, Slavkov a Rašovice budou mít určitě řadu svých nástupců cyklistů v příš tích letech. Nezbývá než doufat, že se ve Ždá nicích v příštím období najde více spor Muzeum Výstavy Vrbasova muzea Do 31. října prodejní výstava dřevěných hraček Tomáše Pekáče Od 26. listopadu do 15. prosince výstava betlémů Hřiště u zámku r tovců vyznávajících cyklistiku, kteří ne budou zahálet doma a udělají něco ne jen pro své zdraví, ale také pro svoji obec. Za zúčastněné cyklisty Pavlína Netopilová Prosíme občany, kteří by nám byli ochotni zapůjčit po dobu výstavy své bet lémy (skládací, papírové, dřevěné, sádrové apod.), aby nás zkontaktovali buďto přímo v muzeu, nebo na tel. č , Předem děkujeme za pomoc. Otevírací doba muzea do úterý pátek 10:00 12:00, 12:30 16:00, neděle + svátek 13:00 17:00 od úterý pátek 10:00 12:00, 12:30 16:00, neděle pouze po dohodě V době výstavy betlémů ( ) bude muzeum muzeum mimořádně otevřeno i v neděli od 13:00 do 16:00 Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 13

14 Pozvánky Inzerce Rozvoz absorbčních plen až ke dveřím bytu a dalších kompenzačních pomůcek: kalhotky, podložky atd. zdarma Nabízená služba spočívá v dodávce zboží přímo až do domu v domluvený čas výměnou za vyplněný Poukaz na léčebnou pomůcku nebo peněžní hotovost pouze za objednané zboží Objednávky a další informace na tel. č LÉKÁRNA MĚSTEČKO ŽDÁNICE Městečko 195, tel , e OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ Dále nabízíme: možnost úhrady kartou měření krevního tlaku zdarma všechny druhy inzulínů bez doplatku V naší lékárně vždy ušetříte za každý recept 30 Kč strana 14 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

15 Finská sauna Středa, pátek, sobota od hodin nebo dle telefonické domluvy Tel Vinotéka Na zelnici Pátek, sobota od hodin možnost pronájmu prostor pro pořádání oslav sudové, lahvové víno, alko i nealko, dárkové balení příjemné posezení v nekuřáckém prostředí u krbu Tel ul. Nádražní, Ždánice SAKA KALHOTY RIFLE KOŠILE KABÁTY Ždánický zpravodaj 10/2013 Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ročník 52 První číslo vyšlo dne 27. března 1961 Vychází měsíčně Řídí redakční rada Městského úřadu Ždánice Příspěvky čtenářů neprocházejí jazykovou úpravou Redakce si vyhrazuje právo na jejich krácení Inzeráty přijímá Mgr. Marie Wolfová, Městská knihovna Ždánice, tel Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce Uzávěrka 15. každého měsíce Grafický design & typografie KAM Studio, Kyjov, Jungmannova 214, tel ; Tisk Vydavatelství Brázda Náklad 400 výtisků Ždánický zpravodaj / říjen 2013 strana 15

16 Galerie Dobrovolníci při práci v Motýlím ráji Chasa ze Ždánic ve Vacenovicích při Slováckém vinobraní S rodinou na kole při projíždění brankami a mezi kužely Foto J. Hrbotický Foto archiv MěK Foto archiv MŠ Děti ze třídy Pastelky při hrách na pískovišti Prvňáčkům se v knihovně líbilo Foto M. Wolfová Foto M. Wolfová Foto M. Mádrová Ždánice navštívili starostové obcí z Dolního Rakouska Sekulanky a Ženičky si zazpívaly na Sekulských remeslnických dvorech strana 16 Ždánický zpravodaj / říjen 2013

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER H O S P O D A DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE číslo 29 ročník VII. období březen - červen 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Z obsahu: VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ ODPAD? - SBĚRNÝ DVŮR - JEDNOSMĚRKA U MŠ - JARNÍ

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více