AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015"

Transkript

1 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č Ing. Pavel Běhounek

2 Obsah AKTUÁLNĚ K DANÍM... 2 Ke změnám od Ke změnám v daních z příjmů... 2 K dani z nabytí nemovitých věcí... 2 K elektronizaci daňové správy... 3 Změny v průběhu roku Sleva za umístění dítěte... 4 Změny od Přehled... 5 Novela ZDPH od resp (mini one stop shop)... 6 Sazbová novela ZDPH Technická novela ZDPH Osvobození převodu nemovitých věcí od DPH Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb Návrh novely ZDP, ZoR a DŘ od K REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA Soukromoprávní legislativa Úroky z prodlení Připravované změny Ministerstvo spravedlnosti k rekodifikaci Výkladová stanoviska KANCL Ministerstvo spravedlnosti k souběhu funkcí Aktuálně k obchodním korporacím Přehled Internetové stránky Přechodná ustanovení ZOK Přechodná ustanovení rejstříkového zákona Vztah jednatele/společníka a společnosti

3 AKTUÁLNĚ K DANÍM Ke změnám od Ke změnám v daních z příjmů ZDP umožňuje překlasifikovat příjmy z dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní na příjem zdaněný v daňovém přiznání ( 38d odst. 4 písm. a) bod 2 ZDP) a srážkovou daň započítat na celkovou daňovou povinnost ( 36 odst. 7 ZDP). Pro zápočet srážkové daně (dokládané potvrzením plátce příjmu dle 38g odst. 3 ZDP) byl vydán tiskopis /A MFin 5460/A vzor č. 1 (Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle 6 odst. 4 ZDP). Obdobný postup lze uplatnit i u autorských honorářů dle 7 odst. 6 ZDP (autorské honoráře do 10 tis. Kč). Pro tento postup plátce příjmů vydává potvrzení o sražené dani na formuláři MFin 5553 vzor č. 1 (Potvrzení o vyplacených příjmech podle 7 odst. 6 ZDP). Otázce okruhu příjmů podléhajících srážkové dani dle 7 odst. 6 ZDP byl věnován příspěvek Koordinačního výboru 422/ Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2014 je možné uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání ( 34f až 34h ZDP). K tomuto odpočtu vydalo informace Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu, která byla zveřejněna pod č. 88 ve Finančním zpravodaji č. 3/2014. S danou problematikou souvisí novelizace vyhlášky ministerstva školství č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, která však ještě v polovině srpna teprve čekala na vyhlášení ve Sbírce zákonů. K dani z nabytí nemovitých věcí U převodu nemovitých věcí, pro které je stanovena směrná hodnota, se může poplatník daně z nabytí nemovitých věcí např. v případě převodu kupní smlouvou rozhodnout, že se srovnávací daňová hodnota určí na základě směrné hodnoty. V rámci daňové optimalizace je nutné znát alespoň orientačně směrnou hodnotu dané nemovitosti (v konkrétním případě by mohlo být výhodnější určit srovnávací daňovou hodnotu na základě ceny dle zákona o oceňování majetku) k tomuto lze použít webové kalkulačky, která je umístěna na stránkách finanční správy v sekci věnované dani z nabytí nemovitých věcí: Uplatnění u práva stavby výklad z (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznamdani/informace_gfr_k_pravu_stavby.pdf); potvrzuje uplatnění daně i u úplatného zřízení práva stavby Uplatnění u novostaveb výklad z (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznamdani/informace_gfr_k_osvobozeni_od_dane_u_novych_staveb.pdf); např. osvobození jen u parcely, jejíž součástí je novostavba dle zápisu v katastru nemovitostí (např. u parcely zastavěná plocha a nádvoří, nikoli u parcely zahrada) 2

4 K elektronizaci daňové správy elektronické podání lze podle 71 odst. 1 písm. c) daňového řádu od podepsat heslem pro přihlášení do datové schránky. Na tuto zákonnou změnu sice daňová správa reagovala se značným zpožděním, ale v současné době daňový portál sloužící pro elektronická podání nabízí tuto další možnost validace elektronického podání nabídka Ověření identity přihlášením do datové schránky. Elektronická forma podání se tak zjednodušuje pro ty subjekty, které nevyužívají elektronický podpis a které elektronická podání uskutečňovali prostřednictvím datové schránky podání podepsané heslem pro datovou schránku a podaná z daňového portálu nejsou podávaná z prostředí datové schránky. Daňová informační schránka se dle nové úpravy zjednodušila v tom, že je automaticky zřízena všem subjektům se zpřístupněnou datovou schránkou ( 69a odst. 2 daňového řádu). Jestliže má tedy např. společnost s ručením omezeným zpřístupněnu datovou schránku, má automaticky zřízenu daňovou informační schránku (aniž by dávala žádost o její zřízení, jak tomu bylo podle předchozí úpravy). Určitou komplikací je, že zřízení daňové informační schránky (u subjektů se zpřístupněnou datovou schránkou zřízení automatické, bez podáván žádosti) je jen prvým krokem, druhým krokem je podání žádosti k nahlížení do datové schránky tento krok se nijak významně nezjednodušil a je třeba (elektronicky, podepsané např. heslem do datové schránky) tuto žádost podat a teprve po jejím vyřízení lze do daňové informační schránky nahlížet. Změny v průběhu roku 2014 V průběhu roku 2014 nabyly resp. nabudou účinnosti zejména tyto změny: zrušení části 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týkající se zákazu uplatnění slevy na poplatníka u osob pobírajících k 1.lednu daného období starobní důchod, a to nálezem Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 vyhlášeném ve Sbírce zákonů pod č. 162/2014 Sb. dne (s účinností od a s použitím poprvé pro zdaňovací období roku 2014) zavedení nové formy péče o děti předškolního věku, a to tzv. dětské skupiny (např. provozované či financované zaměstnavatelem). Příslušný zákon o dětské skupině schválila Poslanecká sněmovna již s účinností od (k počátku školního roku), Senát však zákon vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Konečné schválení zákona lze očekávat na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny a vyhlášení ve Sbírce zákonů (po předpokládaném podpisu prezidenta) na přelomu září a října s účinností 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zákon o dětské skupině poměrně výrazně novelizuje i zákon o daních z příjmů jednak umožní zaměstnavatelům náklady či příspěvek na provoz předškolního zařízení typu dětské skupiny uplatnit jako daňové uznatelné (v tomto případě by však na straně zaměstnance docházelo k nepeněžnímu příjmu a proto budou zaměstnavatelé zřejmě využívat možnosti uplatnit náklady či příspěvek jako daňově neuznatelné a využít na straně zaměstnance osvobození nepeněžního příjmu dle 6 odst. 9 písm. d) ZDP), jednak zavádí pro rodiče (zpravidla) možnost uplatnit (již za období roku 2014) novou slevu na dani dle 35bb (sleva za umístění dítěte). Tuto slevu uplatní rodič dítěte v případě, kdy provozovateli předškolního zařízení (nejen provozovateli dětské skupiny, ale např. i provozovateli mateřské školky) za poskytované služby poskytuje úplatu. Výše slevy činí výši výdajů prokazatelně 3

5 vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte a je limitována na jedno dítě výší minimální mzdy. novela zákona o dph od resp. od čekající na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů (v průběhu září). Tato novela se týká zejména tzv. mini one stop shopu a prakticky se bude aplikovat především až od účinnost od se vztahuje k registraci do systému zvláštního režimu jednoho správního místa (mini one stop shop). Zdaňovací období roku 2014 by měla zasáhnout také schvalovaná velká novela zákona o daních z příjmů od , která by měla přinést několik ustanovení s retroaktivním použitím pro zdaňovací období roku 2014 např. by se mělo jednat o zrušení povinnosti zaměstnance podávat daňové přiznání jen z důvodu, že alespoň jednom měsíci došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně u zálohy dle 38ha ZDP (tuto povinnost ukládá stávající znění 38g odst. 4 ZDP a novelou k by se měla tato povinnost vypustit). Sleva za umístění dítěte 35bb Sleva za umístění dítěte (1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle 24. (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen minimální mzda ). (5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Přechodné ustanovení varianta Poslanecké sněmovny: 31 Pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období. Přechodné ustanovení varianta navržená Senátem: 31 Slevu na dani za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uplatnit poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce

6 Změny od Přehled V září by měl prezident podepsat a ve Sbírce zákonů by měla být vyhlášena novela ZDPH zavádějící tzv. mini one stop shop (zjednodušené jedno správní místo). Poslanecká sněmovna projednává: Návrh novely ZDP od , který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení a obdobně jako sazbová novela zákona o DPH by měla být Poslaneckou sněmovnou schválena na její zářijové schůzi. Součástí této novely je např. i změna daňového řádu, zákona o zřízení jednoho inkasního místa, zákonů upravujících pojistná na veřejnoprávní pojištění atd. Návrh sazbové novely ZDPH od , který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení a obdobně jako novela zákona o daních z příjmů by měla být Poslaneckou sněmovnou schválena na její zářijové schůzi. Tato novela především zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % (léky, knihy a dětská výživa) a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od ). Novelu by měla Poslanecká sněmovna schválit na zářijové schůzi. Vláda by měla předložit Poslanecké sněmovně ještě tyto návrhy: Návrh technické novely ZDPH od Návrh by měl od dále rozšířit použití režimu přenesení daňové povinnosti (např. na dodání mobilních telefonů, tabletů, ale např. i obilovin či cukrové řepy) a zavedení mechanismu rychlé reakce. Návrh by měl opět změnit pravidla pro uplatnění DPH u převodu a pronájmu nemovitých věcí. Dle návrhu by měl zůstat pro rok 2015 zachován limit pro povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč. Návrh zavádí od kontrolní výkaz. Návrh novely zákona o dani z nemovitých věcí od 01/2015, který především reaguje na nejasnosti právní úpravy změněné od v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Jedno inkasní místo: DPFO: zatím nebude, návrh novely ZDP od ruší odvod z úhrnu mezd, převedení odvodů pojistného na sociální pojištění a pojistného na zdravotní pojištění pod daňovou správu, změny vyměřovacích základů pro pojistné u OSVČ atd, zákon č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, zrušen nebude a několik ustanovení tohoto zákona nabude k účinnosti - v ZDP především změna 24 odst. 4 písm. a) sjednocující vazbu minimální doby trvání finančního leasingu na minimální dobu odpisování hmotného majetku i u nemovité věci a současně umožňuje zkrácení doby finančního leasingu o 6 měsíců i na hmotný majetek zaevidovaný (vedle dosavadních odpisových skupin 2 a 3) v odpisových skupinách 4 až 6); důležité jsou však zejména změny daňového řádu zákonem č. 458/2011 Sb. v roce 2015 nadále superhrubá mzda, zrušení superhrubé mzdy a náhrada standardní progresivní sazbou daně by mělo být navrženo od registrační pokladny by mohly být navrženy od

7 DPH: bude-li schválena technická novela ZDPH, měl by být zachován limit pro povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč (dle zatím platné úpravy se k snižuje na 750 tis. Kč), kontrolní výkaz (vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění) od v návrhu technické novely. Novela ZDPH od resp (mini one stop shop) Novela zákona o DPH od resp projednaná jako senátní tisk 325 reaguje na novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Např. podle čl. 58 směrnice (odpovídajícím ustanovením ZDPH je 10i) do platí, že u elektronicky poskytované služby (např. elektronické dodání hudby či filmů, poskytnutí software, web hosting) osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani usazené v členském státě je místem plnění stát odběratele. Např. při poskytnutí elektronické služby osobou usazenou v USA osobám nepovinným k dani z Německa, ČR, Polska a Maďarska je místem plnění Německo, ČR, Polsko a Maďarsko a poskytovatel služeb u nich musí uplatnit německou, českou, polskou a maďarskou dph. Obdobně je místo poskytnutí služby (osobou povinnou k dani ze třetí země osobě nepovinné k dani) v 10i ZDPH stanoveno pro telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání. Pro zjednodušení systému výběru dph funguje zvláštní režim pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani (čl. 357 a násl. směrnice). Podle tohoto zvláštního režimu (v ZDPH upraveném v 88) se osoba povinná k dani ze třetí země (např. poskytovatel služeb z USA) registruje v jednom z členských států (stát identifikace) a zde podává čtvrtletně elektronicky daňové přiznání k příslušným plněním a přizná zde plnění poskytnutá v tomto zvláštním režimu např. v Německu, v ČR, v Polsku a Maďarsku s odpovídající (německou, českou, polskou a maďarskou daní) a ve státě identifikace uhradí veškerou daň, která je následně rozdělena mezi jednotlivé členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta (Německo, ČR, Polsko a Maďarsko). Od je podle čl. 58 směrnice místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce (místo bydliště apod.), a to bez ohledu na osobu poskytovatele. Proti stavu účinného do tedy dochází k rozšíření pravidla zdanění uvedených služeb v členském státě usazení i na případy, kdy službu poskytuje osoba povinná k dani usazená v členském státě v těchto případech se do uplatňuje obecné pravidlo ( 9 odst. 2 ZDPH) a služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služby. Aby se např. poskytovatel elektronických služeb sídlící v ČR nemusel z důvodu poskytování těchto služeb osobám nepovinným k dani usazeným v např. v Německu, Polsku a Maďarsku registrovat k dani v jednotlivých členských státech, rozšiřuje se od uvedený zvláštní režim i na poskytovatele usazené v EU. Plátce po registraci k tomuto zvláštnímu režimu bude příslušné služby přiznávat přes elektronický portál provozovaný českou daňovou správou, avšak napojený na daňové správy ostatních členských států a přizná zde německou, polskou a maďarskou dph. Popisovaný zvláštní režim je označován jako zjednodušené jedno správní místo (mini One Stop Shop) v novelizaci je označen jako zvláštní režim jednoho správního místa. Zvláštní režim 6

8 jednoho správního místa bude rozdělen na režim EU (pro poskytovatele služeb usazené v EU) a režim mimo EU (pro poskytovatele služeb usazené mimo EU). Na nový systém by měla být legislativa DPH uzpůsobena již od , kdy má být dle směrnice 2006/112/ES možnost se k režimu EU. Novela je tedy účinná od v částech věnovaných registraci do nového systému (ten se však bude uplatňovat až od ). Směrnice 2006/112/ES řeší místo elektronicky poskytovaných služeb v článcích 58 a 59, kde uvádí: Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá služba je elektronicky poskytovanou službou. Informativní seznam elektronicky poskytovaných služeb obsahuje příloha č. II směrnice 2006/112/ES, jedná se o pět typů elektronicky poskytovaných služeb (hostitelství internetových stránek atd. viz dále k 10i odst. 2 písm. c) zákona o dph). Elektronicky poskytovanou službu definuje ZDPH od v 10i odst. 2 písm. c) v návaznosti na čl. 58 a 59 a přílohu II směrnice 2006/112/ES následovně: elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména 1. hostitelství internetových stránek, 2. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, 3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází, 4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo 5. poskytnutí služby výuky na dálku. Informativní seznam elektronicky poskytovaných služeb v příloze II směrnice 2006/112/ES převzatý od do 10i ZDPH je poměrně stručný a podrobnější výklad obsahuje prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, s účinností od novelizovaného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1042/2013, které jednotlivé typy elektronicky poskytovaných služeb v příloze I rozvádí takto: Bod 1 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (hostitelství internetových stránek): a) web-site hosting a web-page hosting; b) automatizovaná online dálková údržba programů; c) správa vzdálených systémů; d) online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky; e) online poskytování prostoru na disku na žádost. Bod 2 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace): a) přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací; b) programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením bannerblockers c) ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním zařízením, například tiskárnami; d) online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách; e) online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls). 7

9 Bod 3 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází): a) přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování; b) přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování; c) digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací; d) odebírání online novin a časopisů; e) statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek; f) online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí; g) online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů; h) poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách; i) používání vyhledávačů a internetových adresářů. Bod 4 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání): a) přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů; b) přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování; c) přístup k filmům nebo jejich stahování; d) stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů; e) přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni; f) příjem rozhlasových nebo televizních pořadů distribuovaných prostřednictvím rozhlasové nebo televizní sítě, internetu nebo podobné elektronické sítě k poslechu nebo sledování pořadů v okamžiku, který si uživatel zvolil, a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem mediálních služeb, například televize nebo video na požádání; g) příjem rozhlasových nebo televizních pořadů šířených prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě (IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí; h) poskytnutí zvukového a audiovizuálního obsahu prostřednictvím komunikačních sítí, který neposkytuje a za který není redakčně odpovědný poskytovatel mediálních služeb; i) následná poskytnutí zvukového a audiovizuálního výstupu poskytovatele mediálních služeb prostřednictvím komunikačních sítí jiné osoby než poskytovatele mediálních služeb. Bod 5 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí služby výuky na dálku): a) automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem; b) pracovní sešity vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu. 8

10 Elektronicky poskytované služby upřesňuje nařízení Rady (EU) č. 282/2011 v článku 7, který od zní: 1. Elektronicky poskytované služby uvedené ve směrnici 2006/112/ES zahrnují služby, které jsou poskytovány přes Internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií. 2. Odstavec 1 se vztahuje zejména na tyto případy: a) poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací; b) služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka; c) služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem; d) úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem; e) internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.); f) služby uvedené v příloze I (příloha I je uvedena výše rozvedení jednotlivých bodů přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH). 3. Odstavec 1 se nevztahuje na tyto případy : a) služby rozhlasového a televizního vysílání; b) telekomunikační služby; c) zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky; d) disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče; e) tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy; f) CD a audiokazety; g) videokazety a DVD; h) hry na discích CD-ROM; i) služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou poštou; j) vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení; k) offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení; l) offline služby uchovávání dat; m) reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi; n) služby telefonní podpory; o) vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy; p) klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou podávány nabídky; q) vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce rezervované online; 9

11 r) ubytování, pronájem vozidel, restaurační služby, přeprava cestujících nebo podobné služby rezervované online. Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 v čl. 24a až 24c stanovuje domněnky o místě příjemce. Článek 24a 1. Pro účely článků 44, 58 a 59a směrnice 2006/112/ES, jestliže poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb poskytuje tyto služby na místě, jako je například telefonní budka, telefonní stánek, přístupový bod Wi-Fi, internetová kavárna, restaurace nebo hotelová hala, na kterém musí být příjemce fyzicky přítomen, aby mu mohla být služba poskytovatelem poskytnuta, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v daném místě a že tato služba se tam skutečně používá a využívá. 2. Je-li místo uvedené v odstavci 1 tohoto článku na palubě lodi, letadla anebo ve vlaku, které provádějí přepravu cestujících uskutečněnou ve Společenství podle článků 37 a 57 směrnice 2006/112/ES, zemí tohoto místa se rozumí země zahájení osobní přepravy. Článek 24b Pro účely článku 58 směrnice 2006/112/ES, jsou-li osobě nepovinné k dani poskytnuty telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby: a) prostřednictvím její pevné linky, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě instalace pevné linky; b) prostřednictvím mobilních sítí, má se za to, že se místo, kde je příjemce usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje, nachází v zemi určené mezinárodním směrovým kódem země SIM karty použité při příjmu těchto služeb; c) pro které je třeba použít dekodér nebo podobné zařízení nebo televizní kartu, bez použití pevné linky, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, kde je umístěn dekodér nebo podobné zařízení, nebo není-li toto místo známo, v místě, na které byla zaslána televizní karta za účelem použití tamtéž; d) za jiných okolností, než které jsou uvedeny v článku 24a a v písmenech a), b) a c) tohoto článku, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, které je jako takové označeno s použitím dvou důkazů, které si neprotiřečí, podle článku 24f tohoto nařízení. Článek 24c Pro účely čl. 56 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, má se v případě jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, které jako takové určí poskytovatel služby s použitím dvou důkazů, které si neprotiřečí, podle článku 24e tohoto nařízení. 10

12 Příklad: Český plátce poskytuje elektronicky poskytované služby např. se jedná o poskytnutí autorských práv k fotografiím z fotobanky prostřednictvím internetu. Služby poskytuje jednak osobám povinným k dani, jednak osobám nepovinným k dani. Jak se změní uplatnění dph od ? Pokud se jedná o poskytování služeb osobám povinným k dani, od roku 2015 k žádné systémové změně nedochází osobám sídlícím v ČR bude služba poskytnuta s českou dph, osobám sídlícím v jiném členském státě se uplatní reverse charge (dph přizná příjemce služby, poskytovatel uvede do souhrnného hlášení). Pokud jde o poskytnutí služby osobě nepovinné k dani usazené v jiném členském státě, tak dochází k systémové změně. Do konce roku 2014 tato plnění podléhala zdanění v ČR na základě 9 odst. 2 ZDPH, od roku 2015 podléhají zdanění v členských státech příjemce služby např. podléhají slovenské, maďarské, německé apod. dph. Pro účely zdanění je třeba identifikovat členský stát příjemce služby ve smyslu 24a resp. 24f nařízení 282/2011/EU ve znění nařízení 1042/2013/EU protože poskytnutí služby není navázáno na konkrétní místo dle 24a nařízení, je třeba místo určit za pomoci dvou důkazů dle 24f nařízení (např. na základě sídla banky, ze které bude provedena úhrada za službu, a na základě předčíslí SIM karty, na kterou bude zaslán ověřovací kód). Plátce se nemusí registrovat k dani v jednotlivých členských státech, ale může se zaregistrovat v ČR do systému EU a následně podávat EU přiznání, kde bude přiznávat plnění a daň z plnění poskytnutých v jednotlivých členských státech osobám nepovinným k dani. V tomto přiznání bude uvedena např. slovenská, maďarská a německá daň, kterou plátce uhradí v ČR. Sazbová novela ZDPH Poslanecká sněmovna by měla schválit na zářijové schůzi. Tato novela především zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % (léky, knihy a dětská výživa) a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od ). Novelu by měla Poslanecká sněmovna schválit na zářijové schůzi. Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně (příloha č. 3a): Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží 0402, 0404, 1901, Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti , 2852, 3002, 3003, 3004, Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. 4901, 4903, Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. 11

13 Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 72). Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013. Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji. Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodová zpráva k příloze č. 3a: Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb. V příloze č. 3 je zařazeno zboží s první sníženou sazbou daně (15 %). Za tuto přílohu se vkládá nová příloha č. 3a, ve které jsou položky vybraného zboží, u kterých lze uplatnit druhou sníženou sazbu daně (10 %). Druhé snížené sazbě daně podléhá tedy zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku (dále jen NCS ) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. S ohledem na záměry vlády promítnuté do Koaliční smlouvy se navrhuje nová příloha č. 3a k zákonu o DPH, která uvádí seznam tří položek vybraného zboží. Tyto položky vychází z programu vlády, který si zavedením druhé snížené sazby daně (10 %) klade za cíl mimo jiné podpořit zejména rodiny s dětmi do tří let věku. Podle Koaliční smlouvy se jedná o léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. První položkou zboží v druhé snížené sazbě je položka NCS 0402, 0404, 1901, Počáteční a pokračující kojenecká výživa a potraviny pro malé děti odpovídá pojmu nenahraditelná dětská výživa (tak jak je uvádí Koaliční smlouva). Pojem použitý v koaliční smlouvě, věcně odpovídá pojmu nezbytně nutná dětská výživa, kterou je myšlena v příloze č. 3a pouze počáteční a pokračující kojenecká výživa (podle článku 1 odst. a) nařízení (EU) č. 609/2013) a potraviny pro malé děti (podle článku 1 odst. b) nařízení (EU) č. 609/2013), tj. děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku a malé děti, tj. děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku (podle článku 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 609/2013). Používat pojem nenahraditelná dětská výživa v právním vymezení v kontextu se záměrem vlády tj. podpořit rodiny s dětmi by nebylo přiléhavé a bylo i zavádějící v souvislosti s definicemi užívanými nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/

14 Do položky nezbytně nutná dětská výživa lze tedy zařadit pouze takovou výživu, která odpovídá definicím uvedeným v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a po zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Současně musí toto zboží splňovat vymezení kódu NCS 0402, 0404,1901, Tímto návrhem dojde k rozdělení dosavadní položky Potraviny včetně nápojů atd. (dosavadní příloha č. 3) na výživu pro kojence a potraviny pro malé děti ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na větší část položek potravin v první snížené sazbě daně (15%). Konkrétně se jedná o: - počáteční kojeneckou výživu, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů (článek 2 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 609/2013). Do této kategorie potravin podle předpisu Ministerstva zdravotnictví, tj. vyhláška č. 54/2004 Sb., ze dne 30. ledna 2004, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (dále jen vyhláška ), patří rovněž počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností, mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, do které patří zejména přípravky s vysokým nebo nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny, speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence, výživa na bázi sóji. Pro účely právní jistoty lze kategorie potravin vymezit výše uvedenou vyhláškou, i když bude časem zrušena. - pokračovací kojeneckou výživu, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců (článek 2 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 609/2013), - potravinami pro malé děti se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování u zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování se běžnému stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem (článek 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013), Do druhé snížené sazby daně nespadají potraviny uvedené v článku 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 609/2013, tedy obilné příkrmy a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v článku 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013. U druhé položky léky bude možné uplatnit druhou sníženou sazbu daně podle kódu NCS , 2852, 3002, 3003, 3004, Dojde tak k rozdělení dosavadní položky Farmaceutických výrobků (dosavadní příloha č. 3) na NCS 2843, 2844, 2845, 2846 a 2852 radiofarmaka, NCS 3002 očkovací látky, NCS 3003 a 3004 léky, NCS 3006 kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření; diagnostické reagencie určené k podávání pacientům a NCS 3006 chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). Veterinární léčiva zůstávají v základní sazbě daně (21%). 13

15 Položka materiálu např. NCS 2941 antibiotika, zůstává podle přílohy č. 3 v první snížené sazbě daně (15%). Nutno je však rozlišovat případy, kdy je z uvedených materiálů vyroben výsledný výrobek. Např. mast vyrobená v lékárně, kde je tento materiál (antibiotika) součástí tohoto výsledného výrobku, je tento výrobek (mast) zařazen v NCS 3003 a podle přílohy č.3a tudíž spadá do druhé snížené sazby daně (10%). Poslední třetí položkou přílohy č. 3a jsou knihy, které bude možné nově zařadit do druhé snížené sazby daně podle NCS 4901, 4903, Tímto vymezení dojde k rozdělení dosavadní položky Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd. (dosavadní příloha č. 3) v první snížené sazbě daně (15%) a na knihy ve druhé snížené sazbě daně (10%). Do druhé snížené sazby daně (10%) lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají vymezení NCS a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy a současně nesmějí překročit 50% podíl plochy reklamy. Do druhé snížené sazby daně nelze tedy zařadit noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. Do této položky nelze ani zařadit ostatní knihy, které mají více, jak 50% podíl reklamy a zůstávají i nadále v základní sazbě daně (21%). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit podle NCS 4901 tištěné knihy, podle NCS 4903 obrázkové knihy a podle NCS 4904 hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Všechny tyto položky nesmějí mít více jak 50% podíl reklamy. Technická novela ZDPH Do Poslanecké sněmovny by měla být teprve předložena. Od např.: autorské honoráře podléhající srážkové DPFO již nebudou vyjmuty z ekonomické činnosti povinnou náležitostí daňového dokladu rozsah plnění i v případě, kdy je daň přiznávána ke dni uskutečnění plnění (v 29 odst. 3 písm. b) vypuštěn rozsah plnění ) úprava daňového dokladu pro prodej v dražbě a mimo dražbu ( 32a navazující na 28/3) zcela nové znění 48 a 48a uplatnění první snížené sazby daně u sociálního bydlení. 48 řeší u stavební nebo montážní práce prováděné na dokončené stavbě (včetně stavby pro sociální bydlení), 48a řeší jen stavební nebo montážní práce prováděné v souvislosti s novou výstavbou stavby pro sociální bydlení a dodání stavby pro sociální bydlení zcela nové znění 56 a 56a (osvobození dodání a nájmu nemovité věci) režim přenesení daňové povinnosti se použije při dobrovolném uplatnění dph při převodu nemovití věci ( 92d) rozšíření RPDP na plnění uvedená v příloze č. 6, stanoví-li tak vláda nařízením mechanismus rychlé reakce Od návrh zavádí kontrolní hlášení. 14

16 Osvobození převodu nemovitých věcí od DPH V roce 2014 není osvobozen převod pozemku např. v tomto případě: na pozemku se nachází liniová stavba, která není starší než 5 let. Dle výkladu daňové správy je nutné dph odvést z ceny celé parcely resp. z ceny všech parcel, na kterých se stavba nachází. Tento výklad je dle mého názoru neudržitelný, neodpovídá předpisům EU. Do budoucna (v případě schválení navržené novely od ) by převod uvedeného pozemku byl osvobozen (ledaže by osvobození nemohlo být uplatněno z jiného důvodu). V roce 2014 je převod pozemku osvobozen např. v tomto případě: pozemek je nezastavěný, není vydáno stavební povolení ke stavbě na předmětném pozemku, jde o stavební pozemek z důvodu územního rozhodnutím či rozhodnutí o umístění stavby dle stavebních předpisů, pozemek je vhodný jako stavební, protože na jeho hranice jsou přivedeny sítě. Do budoucna (v případě schválení navržené novely od ) je třeba počítat s tím, že ve smyslu zákona o dph půjde o stavební pozemek a jeho převod bude zdanitelným plněním. Osvobození převodu staveb a pozemků od dph upravuje směrnice 2006/112/EU s tím, že v kompetenci jednotlivých členských států je konkretizovat určité záležitosti (typicky jde o vymezení pojmu stavební pozemek ). Osvobození převodu staveb resp. pozemků směrnice upravuje v článku 135 ve vazbě na článek 12. Úprava osvobození převodu nemovitých věcí dle směrnice je (v obecné poloze) vcelku jasná: osvobozen není převod novostavby a souvisejícího pozemku osvobozen není převod stavebního pozemku. Český zákon o dph řešil, řeší a bude řešit otázku novosti staveb časovým testem od kolaudace resp. prvého užívání (od roku 2013 se uplatňuje 5letý časový test, před se uplatňoval 3letý). Otázku pozemku souvisejícího s novostavbou zákon o dph řešil před v rozporu se směrnicí (převod pozemku zastavěného stavbou byl vždy osvobozen). Od se osvobození neuplatní na pozemek stavbou zastavěný (to je plně v souladu se směrnicí), ale na další související pozemky současná úprava nepamatuje. Úprava 56 zákona o dph navržená od řeší i související pozemky. Otázku stavebního pozemku současná úprava řeší nepřímo. Tzn., že stavební pozemek nedefinuje přímo, ale nepřímo. Z nepřímé definice je tak stavebním pozemkem např. pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba. Není však jasné, zda stavebním pozemkem má být také např. pozemek, na kterém je zřízena inženýrská síť. Úprava navržená od odstraňuje formální nedostatky současné úpravy je např. navržena přímá definice stavebního pozemku (byť je navržená definice do značné míry problematická) a v souvislosti s převodem novostaveb je řešena i otázka převodu souvisejícího pozemku. Princip úpravy roku 2014 je následující: jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v 56 odst. 2, je převod pozemku osvobozen. Pokud podmínky 56 odst. 2 splněny nejsou, může být převod pozemku osvobozen jen tehdy, je-li na pozemku zřízena stavba či inženýrská síť převod novostavby je osvobozen dle 56 odst. 3, a to včetně pozemku, na kterém se stavba (včetně inženýrské sítě nachází) 15

17 K dané úpravě vydala daňová správa výklad dne a také byl dne uzavřen příspěvek KV KDP. Daňová správa zde např. vyslovila svůj názor k osvobození pozemku, na kterém je zřízena inženýrská síť není-li splněn časový test, není dle názoru daňové správy převod takového pozemku osvobozen (byť by byla inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby, než vlastníka pozemku). Pozemek má být chápán jako všechny parcely, na kterém je inženýrská síť zřízena. Daňová správa se vyjádřila (mimo jiné) např. i k otázce stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby (že jej nelze směšovat s územním rozhodnutím či rozhodnutím o umístění stavby tato rozhodnutí z pozemku stavební pozemek v roce 2014 nedělají). Návrh 56 od : 56 Dodání nemovité věci (1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a b) není stavební pozemek. (2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 1. který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo 2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojené se zemí. (3) Od daně je osvobozeno dodání a) stavby pevně spojené se zemí, b) jednotky, c) inženýrské sítě, d) pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, e) podzemní stavby se samostatným účelovým určením, f) práva stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. (4) Dodání podle odstavce 3 je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu s 1. prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním, 2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební zakázal jejich užívání, nebo 3. oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. (5) Plátce se může rozhodnout, že se u plnění podle odstavce 1 a po uplynutí lhůty podle odstavce 4 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátce, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. 16

18 Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle 36. Navržený text odpovídá koncepci směrnice a samostatně řeší pozemky související s novostavbou používá označení funkční celek související se stavbou pevně spojenou se zemí. Dle důvodové zprávy (viz dále) funkčně souvisejícím pozemkem např. není (tzn., že je osvobozen): dodání pozemku, na kterém je například zřízen stožár vysokého napětí, který není ve vlastnictví osoby, která pozemek prodává dodání pozemku, který neslouží k provozu stavby spojené se zemí pevným základem, neslouží k plnění funkce této stavby, nebo není využíván s touto stavbou. Může se jednat o určitý, specifický pozemek, na kterém může být umístěna stavba jako je například lavička, opěrná zídka, napáječka, studna. Důvodová zpráva tedy potvrzuje, že např. umístění lavičky na pozemku (pevně spojené se zemí) nemůže mít za následek ztrátu osvobození převodu pozemku od dph (k čemuž by dle doslovného výkladu v roce 2014 docházelo, daňová správa přitom k doslovnému výkladu inklinuje). Otázka funkčně souvisejícího pozemku se jistě stane předmětem diskusí. Důvodová zpráva sice potvrzuje, že jím není pozemek, na kterém se nachází inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než prodávajícího. Pokud by však inženýrská síť byla ve vlastnictví vlastníka pozemku, již by pozemek zřejmě funkčně související byl (nemuselo by se však nutně jednat o celou parcelu, jak vyložila daňová správa právní úpravu roku 2014). Dle důvodové zprávy je funkčně souvisejícím pozemkem rodinného domu i zahrada. Navržená úprava definuje stavební pozemek, jehož převod nebude od dph osvobozen. Stejně jako v roce 2014 nebude osvobozen (protože půjde o stavební pozemek ) převod pozemku, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojené se zemí. Nově se však stavebním pozemkem stane pozemek též v důsledku správních úkonů za účelem zhotovení stavby na pozemku dle důvodové zprávy se jedná například o podání návrhu na změnu územního plánu (může být velice problematické pozemek může být dle územního plánu zastavitelný, ale změna územního plánu nemusela souviset s konkrétní stavbou, která však bude v souladu s územním plánem povolena). Nově je stavebním pozemkem také pozemek, na kterém jsou nebo byly provedeny přípravné práce související se stavbou. Do této kategorie by bylo možné (částečně) zařadit pozemky, na kterých jsou zřízeny inženýrské sítě. Nové vymezení je však širší a stavebním pozemkem se nově stane např. pozemek, který je stavebně upraven i jinými stavbami než inženýrskými sítěmi. Zcela nové je, že osvobození se neuplatní v důsledku zasíťovaného okolí. Tato obecná úprava může být velice neurčitá. Jednak z hlediska vymezení okolí, jednak z hlediska souvislosti sítí v okolí a stavby budované na pozemku. Při doslovném výkladu by se tak pozemek mohl stát stavebním např. z důvodu vybudování dálnice s nájezdem dostupným v okolí, pokud bude na pozemku stavěn areál, který by nebylo možno povolit bez odpovídající dopravní obslužnosti. 17

19 Důvodová zpráva k 56 navrženému od K odstavci 1 Je uvedeno, kdy je pozemek při dodání vždy osvobozen od daně. Tento pozemek musí současně splňovat dvě podmínky, a sice v okamžiku dodání netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem. Funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí tvoří pozemek, na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, a tento pozemek slouží k provozu této stavby, plnění její funkce, nebo je s ní využíván. Jedná se o zastavěný pozemek. Pokud je dodáván pozemek, na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, podléhá dodání tohoto pozemku pětiletému testu, případně u nemovitých věcí, které byly nabyty do tříletému testu (pozemek, na kterém je zřízen rodinný dům, bytový dům, továrna). Osvobozeno od daně je dodání pozemku, na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí (louka, pole). Osvobozeno od daně je dodání pozemku, na kterém je například zřízen stožár vysokého napětí, který není ve vlastnictví osoby, která pozemek prodává, protože tento stožár je součástí inženýrské sítě a inženýrská síť, která je ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, není stavbou, která tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (viz. 48 odst. 3 návrhu zákona). Osvobozeno od daně je dodání pozemku, který neslouží k provozu stavby spojené se zemí pevným základem, neslouží k plnění funkce této stavby, nebo není využíván s touto stavbou. Může se jednat o určitý, specifický pozemek, na kterém může být umístěna stavba jako je například lavička, opěrná zídka, napáječka, studna. K odstavci 2 Pro účely zákona o DPH je vydefinován pojem stavební pozemek. Jedná se o takový pozemek, na kterém jsou provedeny přípravné práce k výstavbě stavby pevně spojené se zemí. Za tento pozemek je považován již pozemek, na kterém, nebo v jehož okolí, jsou nebo již byly provedeny stavební práce. Jedná se pouze o stavební práce provedené za účelem výstavby té určité stavby. Za stavební pozemek se považuje také pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů. Jedná se o správní úkony, provedené za účelem výstavby této stavby (například podání návrhu na změnu územního plánu). Stavebním pozemkem je také pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení, uděleného podle stavebního zákona nebo podle udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. Toto vymezení je beze změny (současný 56 odst. 2 písm. b)). K odstavci 3 Je uveden výčet nemovitých věcí, které, pokud splní podmínku uvedenou v odstavci 4, jsou při dodání osvobozeny od daně. V opačném případě je jejich dodání zdanitelným plněním. Jsou to všechny stavby pevně spojené se zemí, jednotky, inženýrské sítě. Dále se jedná o pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (rodinný dům se zahradou). Podzemní stavbou se samostatným účelovým určením se rozumí například metro nebo vinný sklípek. Osvobozeno od daně je také dodání práva stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 18

20 K odstavci 4 Dodání nemovitých věcí, uvedených v odstavci 3, v pětileté lhůtě, je zdanitelným plněním, po uplynutí pětileté lhůty je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Pětiletá lhůta se odvíjí od vydání prvního kolaudačního souhlasu, kterým se rozumí kolaudační souhlas, který umožňuje současný daný způsob využití dodávané nemovité věci. Dále se tato lhůta odvíjí od vydání kolaudačního souhlasu, který byl vydán po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. Podstatnou změnou je změna, kterou dojde například k podstatnému zásahu na nemovité věci s ohledem na její stávající hodnotu, nebo u stavby s ohledem například na její stávající podlahovou plochu. Pětiletá lhůta se odvíjí také ode dne, kdy bylo podle stavebního zákona vydáno první oznámení o záměru započít s užíváním nemovité věci. Prvním užíváním se rozumí užívání, pro které je nemovitá věc v souladu s oznámením uděleným podle stavebního zákona užívána. Dále se tato pětiletá lhůta odvíjí ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby se souhlasem stavebního úřadu, pokud byly odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal používání stavby. Jedná se o situaci, kdy osoba, která podá oznámení o záměru započít s užíváním stavby, pro nedostatky stavby jí to není povoleno, tato osoba nedostatky odstraní. Stavební úřad potom vydá písemný souhlas, na základě kterého je možno stavbu užívat. Dále se tím dnem rozumí den, od kterého byl podle stavebního zákona udělen souhlas s užíváním po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. I v tomto případě se podstatnou změnou rozumí změna, kterou dojde k podstatnému zásahu na uvedené nemovité věci například s ohledem na její stávající hodnotu, nebo u stavby například s ohledem na její stávající podlahovou plochu. K odstavci 5 Plátce se může rozhodnout, že při dodání nemovité věci po uplynutí pětileté lhůty, uplatní daň. Nově se plátce může rozhodnout pro uplatnění daně také při dodání pozemku osvobozeného od daně podle odstavce 1. Z důvodu zvýšení právní jistoty se doplňuje, že pokud je příjemcem plnění plátce, tak se dodavatel může pro uplatnění daně rozhodnout pouze po předchozím souhlasu příjemce plnění. Pokud se plátce rozhodne dodat nemovitou věc jinému plátci po pětileté lhůtě jako zdanitelné plnění, je nově povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Pokud plátce přijal úplatu na dodání nemovité věci s tím, že v okamžiku přijetí úplaty považoval plnění za osvobozené od daně, nevznikla mu z této přijaté úplaty povinnost přiznat daň. Pokud se však v okamžiku dodání nemovité věci rozhodl, že se jedná o zdanitelné plnění, je povinen stanovit základ daně z hodnoty celého plnění. 19

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im Informáční máteriál pro veřejnošt 1. Úvod... 2 1.1 Souvislosti... 2 1.2 Právní úprava... 2 1.3 Vymezení pojmů... 3 1.4 Použití

Více

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 1470/15/7100-20116-011695 Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 1. Úvod Na základě novel 1 zákona

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013 Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON ze dne. 2013 o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více