AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015"

Transkript

1 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č Ing. Pavel Běhounek

2 Obsah AKTUÁLNĚ K DANÍM... 2 Ke změnám od Ke změnám v daních z příjmů... 2 K dani z nabytí nemovitých věcí... 2 K elektronizaci daňové správy... 3 Změny v průběhu roku Sleva za umístění dítěte... 4 Změny od Přehled... 5 Novela ZDPH od resp (mini one stop shop)... 6 Sazbová novela ZDPH Technická novela ZDPH Osvobození převodu nemovitých věcí od DPH Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb Návrh novely ZDP, ZoR a DŘ od K REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA Soukromoprávní legislativa Úroky z prodlení Připravované změny Ministerstvo spravedlnosti k rekodifikaci Výkladová stanoviska KANCL Ministerstvo spravedlnosti k souběhu funkcí Aktuálně k obchodním korporacím Přehled Internetové stránky Přechodná ustanovení ZOK Přechodná ustanovení rejstříkového zákona Vztah jednatele/společníka a společnosti

3 AKTUÁLNĚ K DANÍM Ke změnám od Ke změnám v daních z příjmů ZDP umožňuje překlasifikovat příjmy z dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní na příjem zdaněný v daňovém přiznání ( 38d odst. 4 písm. a) bod 2 ZDP) a srážkovou daň započítat na celkovou daňovou povinnost ( 36 odst. 7 ZDP). Pro zápočet srážkové daně (dokládané potvrzením plátce příjmu dle 38g odst. 3 ZDP) byl vydán tiskopis /A MFin 5460/A vzor č. 1 (Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle 6 odst. 4 ZDP). Obdobný postup lze uplatnit i u autorských honorářů dle 7 odst. 6 ZDP (autorské honoráře do 10 tis. Kč). Pro tento postup plátce příjmů vydává potvrzení o sražené dani na formuláři MFin 5553 vzor č. 1 (Potvrzení o vyplacených příjmech podle 7 odst. 6 ZDP). Otázce okruhu příjmů podléhajících srážkové dani dle 7 odst. 6 ZDP byl věnován příspěvek Koordinačního výboru 422/ Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2014 je možné uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání ( 34f až 34h ZDP). K tomuto odpočtu vydalo informace Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu, která byla zveřejněna pod č. 88 ve Finančním zpravodaji č. 3/2014. S danou problematikou souvisí novelizace vyhlášky ministerstva školství č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, která však ještě v polovině srpna teprve čekala na vyhlášení ve Sbírce zákonů. K dani z nabytí nemovitých věcí U převodu nemovitých věcí, pro které je stanovena směrná hodnota, se může poplatník daně z nabytí nemovitých věcí např. v případě převodu kupní smlouvou rozhodnout, že se srovnávací daňová hodnota určí na základě směrné hodnoty. V rámci daňové optimalizace je nutné znát alespoň orientačně směrnou hodnotu dané nemovitosti (v konkrétním případě by mohlo být výhodnější určit srovnávací daňovou hodnotu na základě ceny dle zákona o oceňování majetku) k tomuto lze použít webové kalkulačky, která je umístěna na stránkách finanční správy v sekci věnované dani z nabytí nemovitých věcí: Uplatnění u práva stavby výklad z (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznamdani/informace_gfr_k_pravu_stavby.pdf); potvrzuje uplatnění daně i u úplatného zřízení práva stavby Uplatnění u novostaveb výklad z (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznamdani/informace_gfr_k_osvobozeni_od_dane_u_novych_staveb.pdf); např. osvobození jen u parcely, jejíž součástí je novostavba dle zápisu v katastru nemovitostí (např. u parcely zastavěná plocha a nádvoří, nikoli u parcely zahrada) 2

4 K elektronizaci daňové správy elektronické podání lze podle 71 odst. 1 písm. c) daňového řádu od podepsat heslem pro přihlášení do datové schránky. Na tuto zákonnou změnu sice daňová správa reagovala se značným zpožděním, ale v současné době daňový portál sloužící pro elektronická podání nabízí tuto další možnost validace elektronického podání nabídka Ověření identity přihlášením do datové schránky. Elektronická forma podání se tak zjednodušuje pro ty subjekty, které nevyužívají elektronický podpis a které elektronická podání uskutečňovali prostřednictvím datové schránky podání podepsané heslem pro datovou schránku a podaná z daňového portálu nejsou podávaná z prostředí datové schránky. Daňová informační schránka se dle nové úpravy zjednodušila v tom, že je automaticky zřízena všem subjektům se zpřístupněnou datovou schránkou ( 69a odst. 2 daňového řádu). Jestliže má tedy např. společnost s ručením omezeným zpřístupněnu datovou schránku, má automaticky zřízenu daňovou informační schránku (aniž by dávala žádost o její zřízení, jak tomu bylo podle předchozí úpravy). Určitou komplikací je, že zřízení daňové informační schránky (u subjektů se zpřístupněnou datovou schránkou zřízení automatické, bez podáván žádosti) je jen prvým krokem, druhým krokem je podání žádosti k nahlížení do datové schránky tento krok se nijak významně nezjednodušil a je třeba (elektronicky, podepsané např. heslem do datové schránky) tuto žádost podat a teprve po jejím vyřízení lze do daňové informační schránky nahlížet. Změny v průběhu roku 2014 V průběhu roku 2014 nabyly resp. nabudou účinnosti zejména tyto změny: zrušení části 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týkající se zákazu uplatnění slevy na poplatníka u osob pobírajících k 1.lednu daného období starobní důchod, a to nálezem Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 vyhlášeném ve Sbírce zákonů pod č. 162/2014 Sb. dne (s účinností od a s použitím poprvé pro zdaňovací období roku 2014) zavedení nové formy péče o děti předškolního věku, a to tzv. dětské skupiny (např. provozované či financované zaměstnavatelem). Příslušný zákon o dětské skupině schválila Poslanecká sněmovna již s účinností od (k počátku školního roku), Senát však zákon vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Konečné schválení zákona lze očekávat na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny a vyhlášení ve Sbírce zákonů (po předpokládaném podpisu prezidenta) na přelomu září a října s účinností 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zákon o dětské skupině poměrně výrazně novelizuje i zákon o daních z příjmů jednak umožní zaměstnavatelům náklady či příspěvek na provoz předškolního zařízení typu dětské skupiny uplatnit jako daňové uznatelné (v tomto případě by však na straně zaměstnance docházelo k nepeněžnímu příjmu a proto budou zaměstnavatelé zřejmě využívat možnosti uplatnit náklady či příspěvek jako daňově neuznatelné a využít na straně zaměstnance osvobození nepeněžního příjmu dle 6 odst. 9 písm. d) ZDP), jednak zavádí pro rodiče (zpravidla) možnost uplatnit (již za období roku 2014) novou slevu na dani dle 35bb (sleva za umístění dítěte). Tuto slevu uplatní rodič dítěte v případě, kdy provozovateli předškolního zařízení (nejen provozovateli dětské skupiny, ale např. i provozovateli mateřské školky) za poskytované služby poskytuje úplatu. Výše slevy činí výši výdajů prokazatelně 3

5 vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte a je limitována na jedno dítě výší minimální mzdy. novela zákona o dph od resp. od čekající na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů (v průběhu září). Tato novela se týká zejména tzv. mini one stop shopu a prakticky se bude aplikovat především až od účinnost od se vztahuje k registraci do systému zvláštního režimu jednoho správního místa (mini one stop shop). Zdaňovací období roku 2014 by měla zasáhnout také schvalovaná velká novela zákona o daních z příjmů od , která by měla přinést několik ustanovení s retroaktivním použitím pro zdaňovací období roku 2014 např. by se mělo jednat o zrušení povinnosti zaměstnance podávat daňové přiznání jen z důvodu, že alespoň jednom měsíci došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně u zálohy dle 38ha ZDP (tuto povinnost ukládá stávající znění 38g odst. 4 ZDP a novelou k by se měla tato povinnost vypustit). Sleva za umístění dítěte 35bb Sleva za umístění dítěte (1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle 24. (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen minimální mzda ). (5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Přechodné ustanovení varianta Poslanecké sněmovny: 31 Pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období. Přechodné ustanovení varianta navržená Senátem: 31 Slevu na dani za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uplatnit poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce

6 Změny od Přehled V září by měl prezident podepsat a ve Sbírce zákonů by měla být vyhlášena novela ZDPH zavádějící tzv. mini one stop shop (zjednodušené jedno správní místo). Poslanecká sněmovna projednává: Návrh novely ZDP od , který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení a obdobně jako sazbová novela zákona o DPH by měla být Poslaneckou sněmovnou schválena na její zářijové schůzi. Součástí této novely je např. i změna daňového řádu, zákona o zřízení jednoho inkasního místa, zákonů upravujících pojistná na veřejnoprávní pojištění atd. Návrh sazbové novely ZDPH od , který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení a obdobně jako novela zákona o daních z příjmů by měla být Poslaneckou sněmovnou schválena na její zářijové schůzi. Tato novela především zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % (léky, knihy a dětská výživa) a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od ). Novelu by měla Poslanecká sněmovna schválit na zářijové schůzi. Vláda by měla předložit Poslanecké sněmovně ještě tyto návrhy: Návrh technické novely ZDPH od Návrh by měl od dále rozšířit použití režimu přenesení daňové povinnosti (např. na dodání mobilních telefonů, tabletů, ale např. i obilovin či cukrové řepy) a zavedení mechanismu rychlé reakce. Návrh by měl opět změnit pravidla pro uplatnění DPH u převodu a pronájmu nemovitých věcí. Dle návrhu by měl zůstat pro rok 2015 zachován limit pro povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč. Návrh zavádí od kontrolní výkaz. Návrh novely zákona o dani z nemovitých věcí od 01/2015, který především reaguje na nejasnosti právní úpravy změněné od v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Jedno inkasní místo: DPFO: zatím nebude, návrh novely ZDP od ruší odvod z úhrnu mezd, převedení odvodů pojistného na sociální pojištění a pojistného na zdravotní pojištění pod daňovou správu, změny vyměřovacích základů pro pojistné u OSVČ atd, zákon č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, zrušen nebude a několik ustanovení tohoto zákona nabude k účinnosti - v ZDP především změna 24 odst. 4 písm. a) sjednocující vazbu minimální doby trvání finančního leasingu na minimální dobu odpisování hmotného majetku i u nemovité věci a současně umožňuje zkrácení doby finančního leasingu o 6 měsíců i na hmotný majetek zaevidovaný (vedle dosavadních odpisových skupin 2 a 3) v odpisových skupinách 4 až 6); důležité jsou však zejména změny daňového řádu zákonem č. 458/2011 Sb. v roce 2015 nadále superhrubá mzda, zrušení superhrubé mzdy a náhrada standardní progresivní sazbou daně by mělo být navrženo od registrační pokladny by mohly být navrženy od

7 DPH: bude-li schválena technická novela ZDPH, měl by být zachován limit pro povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč (dle zatím platné úpravy se k snižuje na 750 tis. Kč), kontrolní výkaz (vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění) od v návrhu technické novely. Novela ZDPH od resp (mini one stop shop) Novela zákona o DPH od resp projednaná jako senátní tisk 325 reaguje na novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Např. podle čl. 58 směrnice (odpovídajícím ustanovením ZDPH je 10i) do platí, že u elektronicky poskytované služby (např. elektronické dodání hudby či filmů, poskytnutí software, web hosting) osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani usazené v členském státě je místem plnění stát odběratele. Např. při poskytnutí elektronické služby osobou usazenou v USA osobám nepovinným k dani z Německa, ČR, Polska a Maďarska je místem plnění Německo, ČR, Polsko a Maďarsko a poskytovatel služeb u nich musí uplatnit německou, českou, polskou a maďarskou dph. Obdobně je místo poskytnutí služby (osobou povinnou k dani ze třetí země osobě nepovinné k dani) v 10i ZDPH stanoveno pro telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání. Pro zjednodušení systému výběru dph funguje zvláštní režim pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani (čl. 357 a násl. směrnice). Podle tohoto zvláštního režimu (v ZDPH upraveném v 88) se osoba povinná k dani ze třetí země (např. poskytovatel služeb z USA) registruje v jednom z členských států (stát identifikace) a zde podává čtvrtletně elektronicky daňové přiznání k příslušným plněním a přizná zde plnění poskytnutá v tomto zvláštním režimu např. v Německu, v ČR, v Polsku a Maďarsku s odpovídající (německou, českou, polskou a maďarskou daní) a ve státě identifikace uhradí veškerou daň, která je následně rozdělena mezi jednotlivé členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta (Německo, ČR, Polsko a Maďarsko). Od je podle čl. 58 směrnice místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce (místo bydliště apod.), a to bez ohledu na osobu poskytovatele. Proti stavu účinného do tedy dochází k rozšíření pravidla zdanění uvedených služeb v členském státě usazení i na případy, kdy službu poskytuje osoba povinná k dani usazená v členském státě v těchto případech se do uplatňuje obecné pravidlo ( 9 odst. 2 ZDPH) a služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služby. Aby se např. poskytovatel elektronických služeb sídlící v ČR nemusel z důvodu poskytování těchto služeb osobám nepovinným k dani usazeným v např. v Německu, Polsku a Maďarsku registrovat k dani v jednotlivých členských státech, rozšiřuje se od uvedený zvláštní režim i na poskytovatele usazené v EU. Plátce po registraci k tomuto zvláštnímu režimu bude příslušné služby přiznávat přes elektronický portál provozovaný českou daňovou správou, avšak napojený na daňové správy ostatních členských států a přizná zde německou, polskou a maďarskou dph. Popisovaný zvláštní režim je označován jako zjednodušené jedno správní místo (mini One Stop Shop) v novelizaci je označen jako zvláštní režim jednoho správního místa. Zvláštní režim 6

8 jednoho správního místa bude rozdělen na režim EU (pro poskytovatele služeb usazené v EU) a režim mimo EU (pro poskytovatele služeb usazené mimo EU). Na nový systém by měla být legislativa DPH uzpůsobena již od , kdy má být dle směrnice 2006/112/ES možnost se k režimu EU. Novela je tedy účinná od v částech věnovaných registraci do nového systému (ten se však bude uplatňovat až od ). Směrnice 2006/112/ES řeší místo elektronicky poskytovaných služeb v článcích 58 a 59, kde uvádí: Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá služba je elektronicky poskytovanou službou. Informativní seznam elektronicky poskytovaných služeb obsahuje příloha č. II směrnice 2006/112/ES, jedná se o pět typů elektronicky poskytovaných služeb (hostitelství internetových stránek atd. viz dále k 10i odst. 2 písm. c) zákona o dph). Elektronicky poskytovanou službu definuje ZDPH od v 10i odst. 2 písm. c) v návaznosti na čl. 58 a 59 a přílohu II směrnice 2006/112/ES následovně: elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména 1. hostitelství internetových stránek, 2. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, 3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází, 4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo 5. poskytnutí služby výuky na dálku. Informativní seznam elektronicky poskytovaných služeb v příloze II směrnice 2006/112/ES převzatý od do 10i ZDPH je poměrně stručný a podrobnější výklad obsahuje prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, s účinností od novelizovaného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1042/2013, které jednotlivé typy elektronicky poskytovaných služeb v příloze I rozvádí takto: Bod 1 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (hostitelství internetových stránek): a) web-site hosting a web-page hosting; b) automatizovaná online dálková údržba programů; c) správa vzdálených systémů; d) online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky; e) online poskytování prostoru na disku na žádost. Bod 2 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace): a) přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací; b) programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením bannerblockers c) ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním zařízením, například tiskárnami; d) online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách; e) online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls). 7

9 Bod 3 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází): a) přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování; b) přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování; c) digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací; d) odebírání online novin a časopisů; e) statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek; f) online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí; g) online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů; h) poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách; i) používání vyhledávačů a internetových adresářů. Bod 4 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání): a) přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů; b) přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování; c) přístup k filmům nebo jejich stahování; d) stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů; e) přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni; f) příjem rozhlasových nebo televizních pořadů distribuovaných prostřednictvím rozhlasové nebo televizní sítě, internetu nebo podobné elektronické sítě k poslechu nebo sledování pořadů v okamžiku, který si uživatel zvolil, a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem mediálních služeb, například televize nebo video na požádání; g) příjem rozhlasových nebo televizních pořadů šířených prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě (IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí; h) poskytnutí zvukového a audiovizuálního obsahu prostřednictvím komunikačních sítí, který neposkytuje a za který není redakčně odpovědný poskytovatel mediálních služeb; i) následná poskytnutí zvukového a audiovizuálního výstupu poskytovatele mediálních služeb prostřednictvím komunikačních sítí jiné osoby než poskytovatele mediálních služeb. Bod 5 přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH (poskytnutí služby výuky na dálku): a) automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem; b) pracovní sešity vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu. 8

10 Elektronicky poskytované služby upřesňuje nařízení Rady (EU) č. 282/2011 v článku 7, který od zní: 1. Elektronicky poskytované služby uvedené ve směrnici 2006/112/ES zahrnují služby, které jsou poskytovány přes Internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií. 2. Odstavec 1 se vztahuje zejména na tyto případy: a) poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací; b) služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka; c) služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem; d) úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem; e) internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.); f) služby uvedené v příloze I (příloha I je uvedena výše rozvedení jednotlivých bodů přílohy II směrnice 2006/112/ES resp. 10i odst. 2 ZDPH). 3. Odstavec 1 se nevztahuje na tyto případy : a) služby rozhlasového a televizního vysílání; b) telekomunikační služby; c) zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky; d) disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče; e) tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy; f) CD a audiokazety; g) videokazety a DVD; h) hry na discích CD-ROM; i) služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou poštou; j) vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení; k) offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení; l) offline služby uchovávání dat; m) reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi; n) služby telefonní podpory; o) vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy; p) klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou podávány nabídky; q) vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce rezervované online; 9

11 r) ubytování, pronájem vozidel, restaurační služby, přeprava cestujících nebo podobné služby rezervované online. Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 v čl. 24a až 24c stanovuje domněnky o místě příjemce. Článek 24a 1. Pro účely článků 44, 58 a 59a směrnice 2006/112/ES, jestliže poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb poskytuje tyto služby na místě, jako je například telefonní budka, telefonní stánek, přístupový bod Wi-Fi, internetová kavárna, restaurace nebo hotelová hala, na kterém musí být příjemce fyzicky přítomen, aby mu mohla být služba poskytovatelem poskytnuta, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v daném místě a že tato služba se tam skutečně používá a využívá. 2. Je-li místo uvedené v odstavci 1 tohoto článku na palubě lodi, letadla anebo ve vlaku, které provádějí přepravu cestujících uskutečněnou ve Společenství podle článků 37 a 57 směrnice 2006/112/ES, zemí tohoto místa se rozumí země zahájení osobní přepravy. Článek 24b Pro účely článku 58 směrnice 2006/112/ES, jsou-li osobě nepovinné k dani poskytnuty telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby: a) prostřednictvím její pevné linky, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě instalace pevné linky; b) prostřednictvím mobilních sítí, má se za to, že se místo, kde je příjemce usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje, nachází v zemi určené mezinárodním směrovým kódem země SIM karty použité při příjmu těchto služeb; c) pro které je třeba použít dekodér nebo podobné zařízení nebo televizní kartu, bez použití pevné linky, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, kde je umístěn dekodér nebo podobné zařízení, nebo není-li toto místo známo, v místě, na které byla zaslána televizní karta za účelem použití tamtéž; d) za jiných okolností, než které jsou uvedeny v článku 24a a v písmenech a), b) a c) tohoto článku, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, které je jako takové označeno s použitím dvou důkazů, které si neprotiřečí, podle článku 24f tohoto nařízení. Článek 24c Pro účely čl. 56 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, má se v případě jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, které jako takové určí poskytovatel služby s použitím dvou důkazů, které si neprotiřečí, podle článku 24e tohoto nařízení. 10

12 Příklad: Český plátce poskytuje elektronicky poskytované služby např. se jedná o poskytnutí autorských práv k fotografiím z fotobanky prostřednictvím internetu. Služby poskytuje jednak osobám povinným k dani, jednak osobám nepovinným k dani. Jak se změní uplatnění dph od ? Pokud se jedná o poskytování služeb osobám povinným k dani, od roku 2015 k žádné systémové změně nedochází osobám sídlícím v ČR bude služba poskytnuta s českou dph, osobám sídlícím v jiném členském státě se uplatní reverse charge (dph přizná příjemce služby, poskytovatel uvede do souhrnného hlášení). Pokud jde o poskytnutí služby osobě nepovinné k dani usazené v jiném členském státě, tak dochází k systémové změně. Do konce roku 2014 tato plnění podléhala zdanění v ČR na základě 9 odst. 2 ZDPH, od roku 2015 podléhají zdanění v členských státech příjemce služby např. podléhají slovenské, maďarské, německé apod. dph. Pro účely zdanění je třeba identifikovat členský stát příjemce služby ve smyslu 24a resp. 24f nařízení 282/2011/EU ve znění nařízení 1042/2013/EU protože poskytnutí služby není navázáno na konkrétní místo dle 24a nařízení, je třeba místo určit za pomoci dvou důkazů dle 24f nařízení (např. na základě sídla banky, ze které bude provedena úhrada za službu, a na základě předčíslí SIM karty, na kterou bude zaslán ověřovací kód). Plátce se nemusí registrovat k dani v jednotlivých členských státech, ale může se zaregistrovat v ČR do systému EU a následně podávat EU přiznání, kde bude přiznávat plnění a daň z plnění poskytnutých v jednotlivých členských státech osobám nepovinným k dani. V tomto přiznání bude uvedena např. slovenská, maďarská a německá daň, kterou plátce uhradí v ČR. Sazbová novela ZDPH Poslanecká sněmovna by měla schválit na zářijové schůzi. Tato novela především zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % (léky, knihy a dětská výživa) a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od ). Novelu by měla Poslanecká sněmovna schválit na zářijové schůzi. Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně (příloha č. 3a): Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží 0402, 0404, 1901, Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti , 2852, 3002, 3003, 3004, Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. 4901, 4903, Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. 11

13 Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 72). Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013. Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji. Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodová zpráva k příloze č. 3a: Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb. V příloze č. 3 je zařazeno zboží s první sníženou sazbou daně (15 %). Za tuto přílohu se vkládá nová příloha č. 3a, ve které jsou položky vybraného zboží, u kterých lze uplatnit druhou sníženou sazbu daně (10 %). Druhé snížené sazbě daně podléhá tedy zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku (dále jen NCS ) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. S ohledem na záměry vlády promítnuté do Koaliční smlouvy se navrhuje nová příloha č. 3a k zákonu o DPH, která uvádí seznam tří položek vybraného zboží. Tyto položky vychází z programu vlády, který si zavedením druhé snížené sazby daně (10 %) klade za cíl mimo jiné podpořit zejména rodiny s dětmi do tří let věku. Podle Koaliční smlouvy se jedná o léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. První položkou zboží v druhé snížené sazbě je položka NCS 0402, 0404, 1901, Počáteční a pokračující kojenecká výživa a potraviny pro malé děti odpovídá pojmu nenahraditelná dětská výživa (tak jak je uvádí Koaliční smlouva). Pojem použitý v koaliční smlouvě, věcně odpovídá pojmu nezbytně nutná dětská výživa, kterou je myšlena v příloze č. 3a pouze počáteční a pokračující kojenecká výživa (podle článku 1 odst. a) nařízení (EU) č. 609/2013) a potraviny pro malé děti (podle článku 1 odst. b) nařízení (EU) č. 609/2013), tj. děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku a malé děti, tj. děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku (podle článku 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 609/2013). Používat pojem nenahraditelná dětská výživa v právním vymezení v kontextu se záměrem vlády tj. podpořit rodiny s dětmi by nebylo přiléhavé a bylo i zavádějící v souvislosti s definicemi užívanými nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/

14 Do položky nezbytně nutná dětská výživa lze tedy zařadit pouze takovou výživu, která odpovídá definicím uvedeným v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a po zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Současně musí toto zboží splňovat vymezení kódu NCS 0402, 0404,1901, Tímto návrhem dojde k rozdělení dosavadní položky Potraviny včetně nápojů atd. (dosavadní příloha č. 3) na výživu pro kojence a potraviny pro malé děti ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na větší část položek potravin v první snížené sazbě daně (15%). Konkrétně se jedná o: - počáteční kojeneckou výživu, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů (článek 2 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 609/2013). Do této kategorie potravin podle předpisu Ministerstva zdravotnictví, tj. vyhláška č. 54/2004 Sb., ze dne 30. ledna 2004, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (dále jen vyhláška ), patří rovněž počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností, mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, do které patří zejména přípravky s vysokým nebo nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny, speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence, výživa na bázi sóji. Pro účely právní jistoty lze kategorie potravin vymezit výše uvedenou vyhláškou, i když bude časem zrušena. - pokračovací kojeneckou výživu, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců (článek 2 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 609/2013), - potravinami pro malé děti se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování u zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování se běžnému stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem (článek 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013), Do druhé snížené sazby daně nespadají potraviny uvedené v článku 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 609/2013, tedy obilné příkrmy a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v článku 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013. U druhé položky léky bude možné uplatnit druhou sníženou sazbu daně podle kódu NCS , 2852, 3002, 3003, 3004, Dojde tak k rozdělení dosavadní položky Farmaceutických výrobků (dosavadní příloha č. 3) na NCS 2843, 2844, 2845, 2846 a 2852 radiofarmaka, NCS 3002 očkovací látky, NCS 3003 a 3004 léky, NCS 3006 kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření; diagnostické reagencie určené k podávání pacientům a NCS 3006 chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). Veterinární léčiva zůstávají v základní sazbě daně (21%). 13

15 Položka materiálu např. NCS 2941 antibiotika, zůstává podle přílohy č. 3 v první snížené sazbě daně (15%). Nutno je však rozlišovat případy, kdy je z uvedených materiálů vyroben výsledný výrobek. Např. mast vyrobená v lékárně, kde je tento materiál (antibiotika) součástí tohoto výsledného výrobku, je tento výrobek (mast) zařazen v NCS 3003 a podle přílohy č.3a tudíž spadá do druhé snížené sazby daně (10%). Poslední třetí položkou přílohy č. 3a jsou knihy, které bude možné nově zařadit do druhé snížené sazby daně podle NCS 4901, 4903, Tímto vymezení dojde k rozdělení dosavadní položky Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd. (dosavadní příloha č. 3) v první snížené sazbě daně (15%) a na knihy ve druhé snížené sazbě daně (10%). Do druhé snížené sazby daně (10%) lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají vymezení NCS a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy a současně nesmějí překročit 50% podíl plochy reklamy. Do druhé snížené sazby daně nelze tedy zařadit noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. Do této položky nelze ani zařadit ostatní knihy, které mají více, jak 50% podíl reklamy a zůstávají i nadále v základní sazbě daně (21%). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit podle NCS 4901 tištěné knihy, podle NCS 4903 obrázkové knihy a podle NCS 4904 hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Všechny tyto položky nesmějí mít více jak 50% podíl reklamy. Technická novela ZDPH Do Poslanecké sněmovny by měla být teprve předložena. Od např.: autorské honoráře podléhající srážkové DPFO již nebudou vyjmuty z ekonomické činnosti povinnou náležitostí daňového dokladu rozsah plnění i v případě, kdy je daň přiznávána ke dni uskutečnění plnění (v 29 odst. 3 písm. b) vypuštěn rozsah plnění ) úprava daňového dokladu pro prodej v dražbě a mimo dražbu ( 32a navazující na 28/3) zcela nové znění 48 a 48a uplatnění první snížené sazby daně u sociálního bydlení. 48 řeší u stavební nebo montážní práce prováděné na dokončené stavbě (včetně stavby pro sociální bydlení), 48a řeší jen stavební nebo montážní práce prováděné v souvislosti s novou výstavbou stavby pro sociální bydlení a dodání stavby pro sociální bydlení zcela nové znění 56 a 56a (osvobození dodání a nájmu nemovité věci) režim přenesení daňové povinnosti se použije při dobrovolném uplatnění dph při převodu nemovití věci ( 92d) rozšíření RPDP na plnění uvedená v příloze č. 6, stanoví-li tak vláda nařízením mechanismus rychlé reakce Od návrh zavádí kontrolní hlášení. 14

16 Osvobození převodu nemovitých věcí od DPH V roce 2014 není osvobozen převod pozemku např. v tomto případě: na pozemku se nachází liniová stavba, která není starší než 5 let. Dle výkladu daňové správy je nutné dph odvést z ceny celé parcely resp. z ceny všech parcel, na kterých se stavba nachází. Tento výklad je dle mého názoru neudržitelný, neodpovídá předpisům EU. Do budoucna (v případě schválení navržené novely od ) by převod uvedeného pozemku byl osvobozen (ledaže by osvobození nemohlo být uplatněno z jiného důvodu). V roce 2014 je převod pozemku osvobozen např. v tomto případě: pozemek je nezastavěný, není vydáno stavební povolení ke stavbě na předmětném pozemku, jde o stavební pozemek z důvodu územního rozhodnutím či rozhodnutí o umístění stavby dle stavebních předpisů, pozemek je vhodný jako stavební, protože na jeho hranice jsou přivedeny sítě. Do budoucna (v případě schválení navržené novely od ) je třeba počítat s tím, že ve smyslu zákona o dph půjde o stavební pozemek a jeho převod bude zdanitelným plněním. Osvobození převodu staveb a pozemků od dph upravuje směrnice 2006/112/EU s tím, že v kompetenci jednotlivých členských států je konkretizovat určité záležitosti (typicky jde o vymezení pojmu stavební pozemek ). Osvobození převodu staveb resp. pozemků směrnice upravuje v článku 135 ve vazbě na článek 12. Úprava osvobození převodu nemovitých věcí dle směrnice je (v obecné poloze) vcelku jasná: osvobozen není převod novostavby a souvisejícího pozemku osvobozen není převod stavebního pozemku. Český zákon o dph řešil, řeší a bude řešit otázku novosti staveb časovým testem od kolaudace resp. prvého užívání (od roku 2013 se uplatňuje 5letý časový test, před se uplatňoval 3letý). Otázku pozemku souvisejícího s novostavbou zákon o dph řešil před v rozporu se směrnicí (převod pozemku zastavěného stavbou byl vždy osvobozen). Od se osvobození neuplatní na pozemek stavbou zastavěný (to je plně v souladu se směrnicí), ale na další související pozemky současná úprava nepamatuje. Úprava 56 zákona o dph navržená od řeší i související pozemky. Otázku stavebního pozemku současná úprava řeší nepřímo. Tzn., že stavební pozemek nedefinuje přímo, ale nepřímo. Z nepřímé definice je tak stavebním pozemkem např. pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba. Není však jasné, zda stavebním pozemkem má být také např. pozemek, na kterém je zřízena inženýrská síť. Úprava navržená od odstraňuje formální nedostatky současné úpravy je např. navržena přímá definice stavebního pozemku (byť je navržená definice do značné míry problematická) a v souvislosti s převodem novostaveb je řešena i otázka převodu souvisejícího pozemku. Princip úpravy roku 2014 je následující: jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v 56 odst. 2, je převod pozemku osvobozen. Pokud podmínky 56 odst. 2 splněny nejsou, může být převod pozemku osvobozen jen tehdy, je-li na pozemku zřízena stavba či inženýrská síť převod novostavby je osvobozen dle 56 odst. 3, a to včetně pozemku, na kterém se stavba (včetně inženýrské sítě nachází) 15

17 K dané úpravě vydala daňová správa výklad dne a také byl dne uzavřen příspěvek KV KDP. Daňová správa zde např. vyslovila svůj názor k osvobození pozemku, na kterém je zřízena inženýrská síť není-li splněn časový test, není dle názoru daňové správy převod takového pozemku osvobozen (byť by byla inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby, než vlastníka pozemku). Pozemek má být chápán jako všechny parcely, na kterém je inženýrská síť zřízena. Daňová správa se vyjádřila (mimo jiné) např. i k otázce stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby (že jej nelze směšovat s územním rozhodnutím či rozhodnutím o umístění stavby tato rozhodnutí z pozemku stavební pozemek v roce 2014 nedělají). Návrh 56 od : 56 Dodání nemovité věci (1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a b) není stavební pozemek. (2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 1. který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo 2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojené se zemí. (3) Od daně je osvobozeno dodání a) stavby pevně spojené se zemí, b) jednotky, c) inženýrské sítě, d) pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, e) podzemní stavby se samostatným účelovým určením, f) práva stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. (4) Dodání podle odstavce 3 je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu s 1. prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním, 2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební zakázal jejich užívání, nebo 3. oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. (5) Plátce se může rozhodnout, že se u plnění podle odstavce 1 a po uplynutí lhůty podle odstavce 4 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátce, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. 16

18 Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle 36. Navržený text odpovídá koncepci směrnice a samostatně řeší pozemky související s novostavbou používá označení funkční celek související se stavbou pevně spojenou se zemí. Dle důvodové zprávy (viz dále) funkčně souvisejícím pozemkem např. není (tzn., že je osvobozen): dodání pozemku, na kterém je například zřízen stožár vysokého napětí, který není ve vlastnictví osoby, která pozemek prodává dodání pozemku, který neslouží k provozu stavby spojené se zemí pevným základem, neslouží k plnění funkce této stavby, nebo není využíván s touto stavbou. Může se jednat o určitý, specifický pozemek, na kterém může být umístěna stavba jako je například lavička, opěrná zídka, napáječka, studna. Důvodová zpráva tedy potvrzuje, že např. umístění lavičky na pozemku (pevně spojené se zemí) nemůže mít za následek ztrátu osvobození převodu pozemku od dph (k čemuž by dle doslovného výkladu v roce 2014 docházelo, daňová správa přitom k doslovnému výkladu inklinuje). Otázka funkčně souvisejícího pozemku se jistě stane předmětem diskusí. Důvodová zpráva sice potvrzuje, že jím není pozemek, na kterém se nachází inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než prodávajícího. Pokud by však inženýrská síť byla ve vlastnictví vlastníka pozemku, již by pozemek zřejmě funkčně související byl (nemuselo by se však nutně jednat o celou parcelu, jak vyložila daňová správa právní úpravu roku 2014). Dle důvodové zprávy je funkčně souvisejícím pozemkem rodinného domu i zahrada. Navržená úprava definuje stavební pozemek, jehož převod nebude od dph osvobozen. Stejně jako v roce 2014 nebude osvobozen (protože půjde o stavební pozemek ) převod pozemku, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojené se zemí. Nově se však stavebním pozemkem stane pozemek též v důsledku správních úkonů za účelem zhotovení stavby na pozemku dle důvodové zprávy se jedná například o podání návrhu na změnu územního plánu (může být velice problematické pozemek může být dle územního plánu zastavitelný, ale změna územního plánu nemusela souviset s konkrétní stavbou, která však bude v souladu s územním plánem povolena). Nově je stavebním pozemkem také pozemek, na kterém jsou nebo byly provedeny přípravné práce související se stavbou. Do této kategorie by bylo možné (částečně) zařadit pozemky, na kterých jsou zřízeny inženýrské sítě. Nové vymezení je však širší a stavebním pozemkem se nově stane např. pozemek, který je stavebně upraven i jinými stavbami než inženýrskými sítěmi. Zcela nové je, že osvobození se neuplatní v důsledku zasíťovaného okolí. Tato obecná úprava může být velice neurčitá. Jednak z hlediska vymezení okolí, jednak z hlediska souvislosti sítí v okolí a stavby budované na pozemku. Při doslovném výkladu by se tak pozemek mohl stát stavebním např. z důvodu vybudování dálnice s nájezdem dostupným v okolí, pokud bude na pozemku stavěn areál, který by nebylo možno povolit bez odpovídající dopravní obslužnosti. 17

19 Důvodová zpráva k 56 navrženému od K odstavci 1 Je uvedeno, kdy je pozemek při dodání vždy osvobozen od daně. Tento pozemek musí současně splňovat dvě podmínky, a sice v okamžiku dodání netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem. Funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí tvoří pozemek, na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, a tento pozemek slouží k provozu této stavby, plnění její funkce, nebo je s ní využíván. Jedná se o zastavěný pozemek. Pokud je dodáván pozemek, na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, podléhá dodání tohoto pozemku pětiletému testu, případně u nemovitých věcí, které byly nabyty do tříletému testu (pozemek, na kterém je zřízen rodinný dům, bytový dům, továrna). Osvobozeno od daně je dodání pozemku, na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí (louka, pole). Osvobozeno od daně je dodání pozemku, na kterém je například zřízen stožár vysokého napětí, který není ve vlastnictví osoby, která pozemek prodává, protože tento stožár je součástí inženýrské sítě a inženýrská síť, která je ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, není stavbou, která tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (viz. 48 odst. 3 návrhu zákona). Osvobozeno od daně je dodání pozemku, který neslouží k provozu stavby spojené se zemí pevným základem, neslouží k plnění funkce této stavby, nebo není využíván s touto stavbou. Může se jednat o určitý, specifický pozemek, na kterém může být umístěna stavba jako je například lavička, opěrná zídka, napáječka, studna. K odstavci 2 Pro účely zákona o DPH je vydefinován pojem stavební pozemek. Jedná se o takový pozemek, na kterém jsou provedeny přípravné práce k výstavbě stavby pevně spojené se zemí. Za tento pozemek je považován již pozemek, na kterém, nebo v jehož okolí, jsou nebo již byly provedeny stavební práce. Jedná se pouze o stavební práce provedené za účelem výstavby té určité stavby. Za stavební pozemek se považuje také pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů. Jedná se o správní úkony, provedené za účelem výstavby této stavby (například podání návrhu na změnu územního plánu). Stavebním pozemkem je také pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení, uděleného podle stavebního zákona nebo podle udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. Toto vymezení je beze změny (současný 56 odst. 2 písm. b)). K odstavci 3 Je uveden výčet nemovitých věcí, které, pokud splní podmínku uvedenou v odstavci 4, jsou při dodání osvobozeny od daně. V opačném případě je jejich dodání zdanitelným plněním. Jsou to všechny stavby pevně spojené se zemí, jednotky, inženýrské sítě. Dále se jedná o pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (rodinný dům se zahradou). Podzemní stavbou se samostatným účelovým určením se rozumí například metro nebo vinný sklípek. Osvobozeno od daně je také dodání práva stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 18

20 K odstavci 4 Dodání nemovitých věcí, uvedených v odstavci 3, v pětileté lhůtě, je zdanitelným plněním, po uplynutí pětileté lhůty je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Pětiletá lhůta se odvíjí od vydání prvního kolaudačního souhlasu, kterým se rozumí kolaudační souhlas, který umožňuje současný daný způsob využití dodávané nemovité věci. Dále se tato lhůta odvíjí od vydání kolaudačního souhlasu, který byl vydán po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. Podstatnou změnou je změna, kterou dojde například k podstatnému zásahu na nemovité věci s ohledem na její stávající hodnotu, nebo u stavby s ohledem například na její stávající podlahovou plochu. Pětiletá lhůta se odvíjí také ode dne, kdy bylo podle stavebního zákona vydáno první oznámení o záměru započít s užíváním nemovité věci. Prvním užíváním se rozumí užívání, pro které je nemovitá věc v souladu s oznámením uděleným podle stavebního zákona užívána. Dále se tato pětiletá lhůta odvíjí ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby se souhlasem stavebního úřadu, pokud byly odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal používání stavby. Jedná se o situaci, kdy osoba, která podá oznámení o záměru započít s užíváním stavby, pro nedostatky stavby jí to není povoleno, tato osoba nedostatky odstraní. Stavební úřad potom vydá písemný souhlas, na základě kterého je možno stavbu užívat. Dále se tím dnem rozumí den, od kterého byl podle stavebního zákona udělen souhlas s užíváním po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. I v tomto případě se podstatnou změnou rozumí změna, kterou dojde k podstatnému zásahu na uvedené nemovité věci například s ohledem na její stávající hodnotu, nebo u stavby například s ohledem na její stávající podlahovou plochu. K odstavci 5 Plátce se může rozhodnout, že při dodání nemovité věci po uplynutí pětileté lhůty, uplatní daň. Nově se plátce může rozhodnout pro uplatnění daně také při dodání pozemku osvobozeného od daně podle odstavce 1. Z důvodu zvýšení právní jistoty se doplňuje, že pokud je příjemcem plnění plátce, tak se dodavatel může pro uplatnění daně rozhodnout pouze po předchozím souhlasu příjemce plnění. Pokud se plátce rozhodne dodat nemovitou věc jinému plátci po pětileté lhůtě jako zdanitelné plnění, je nově povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Pokud plátce přijal úplatu na dodání nemovité věci s tím, že v okamžiku přijetí úplaty považoval plnění za osvobozené od daně, nevznikla mu z této přijaté úplaty povinnost přiznat daň. Pokud se však v okamžiku dodání nemovité věci rozhodl, že se jedná o zdanitelné plnění, je povinen stanovit základ daně z hodnoty celého plnění. 19

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH Tento materiál shrnuje zdůvodnění překladatele zákona č. 262/2014 Sb., kterým byla od 1.1.2015 zavedena druhá snížená sazba

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona ze dne.., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Novely ZDPH 2015. Tax Consulting Brno, spol. s r.o. Ing. Igor Pantůček

Novely ZDPH 2015. Tax Consulting Brno, spol. s r.o. Ing. Igor Pantůček Novely ZDPH 2015 Novela elektronické služby (196/2014 Sb.) V 4 odst. 1 písmeno i) zní: i) u fyzické osoby 1. bydlištěm adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci, anebo adresa,

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC Lektor: Ing. Lydie Musilová 1 Novely 2015 * tzv. implementační novela s účinnosti od 1. ledna 2015 (Část ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Novela zákona o DPH č. 360/2014 Sb. upravuje také rozsah komodit, na které se vztahuje

Novela zákona o DPH č. 360/2014 Sb. upravuje také rozsah komodit, na které se vztahuje Režim přenesení daňové povinnosti od 1. 4. 2015 Novela zákona o DPH č. 360/2014 Sb. upravuje také rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle 92a zákona o DPH. Pro zdaňovací

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 1) Změna zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů: Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací SMĚRNICE

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.";

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.; Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NOVINKY V OBLASTI PROPAGACE A PRODEJE VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV A DOPLŇKŮ STRAVY Efektivní právní služby 1 NOVINKY V OBLASTI PROPAGACE A PRODEJE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2 NÁVRH NOVELY ZÁKONA O LÉČIVECH 3 novela

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop)

podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop) , MOSS S účinností od 1. ledna 2015 dojde v rámci unijní (EU) úpravy společného systému

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová listopad 2015 Ing. Lydie Musilová Novela 2016 S účinnosti od 1.1.2016: z.č.360/2014, od 1.1.2016 zejména: 101c a následující - Kontrolní Hlášení 56 dodání vybraných nemovitých věcí S tím související 92d)

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Nakladatelství FORUM, s. r. o.

Nakladatelství FORUM, s. r. o. Nakladatelství FORUM, s. r. o. e-seminář Sazby DPH v roce 2015 jak je správně vyhodnotit 1. lekce: Sazby daně z přidané hodnoty platné v roce 2015 Ing. Dagmar Fitříková e-seminář 2 Autorka: Ing. Dagmar

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

KempHoogstad daňové novinky

KempHoogstad daňové novinky KempHoogstad daňové novinky Září 2014 Obsah: 1. Změny v oblasti daně z přidané hodnoty... 2 2. Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2015... 4 3. Ostatní změny... 5 V tomto vydání našeho newsletteru naleznete

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

K části první změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

K části první změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Pozměňovací návrh Františka Adámka k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Sněmovní tisk 382/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Originál dokumentu (46.1 KB)

Sněmovní tisk 382/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Originál dokumentu (46.1 KB) Sněmovní tisk 382/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Originál dokumentu (46.1 KB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 901/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 901/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 901/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Zástupce předkladatele:

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek 01.10.2010 31.10.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Projednávané zákony Přehled

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava

Více

Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje zvláštní podmínky

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 1470/15/7100-20116-011695 Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 1. Úvod Na základě novel 1 zákona

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ZÁKON O LÉČIVECH - ZÁKON O REGISTRU SMLUV Efektivní právní služby 1 STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO DNEŠNÍ DOPOLEDNE zákon o zadávání veřejných zakázek shrnutí legislativního

Více