SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]"

Transkript

1 SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: , se sídlem Lužná 716/2, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka , dále jen "Úvěrující" a Fyzická osoba [x], rodné číslo [x] [číslo registrace [x], datum registrace [x]], dále jen "Klient" uzavírají tuto Smlouvu o všeobecných obchodních podmínkách poskytnutí úvěru Úvěrující poskytuje svým Klientům nebankovní úvěry a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné důvěře a dodržování příslušných právních předpisů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru (dále jen VOP ) tvoří obecný právní rámec pro uzavírání obchodů a poskytování služeb ze strany Úvěrujícího jeho Klientům a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o úvěru sjednané mezi Úvěrujícím a Klientem. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Smlouva o Všeobecných obchodních podmínkách poskytnutí úvěru (dále jen "Smlouva o VOP ) uzavřená podle ustanovení 2395 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a upravuje práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy mezi Úvěrujícím a jeho Klientem Smlouva o úvěru se vedle těchto VOP dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smluvní typ Smlouvy o úvěru a ustanoveními o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku podle občanského zákoníku Úvěrující se může stát navrhovatelem uzavření Smlouvy o úvěru a po akceptaci návrhu ze strany Klienta a po poskytnutí úvěru Klientovi je Úvěrujícím ze Smlouvy o úvěru. Klient je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru a po poskytnutí úvěru Úvěrujícím je dlužníkem ze Smlouvy o úvěru. Uzavřením Smlouvy o úvěru přenechává Úvěrující Klientovi peněžní prostředky ve formě úvěru a Klient se zavazuje Úvěrujícímu za podmínek Smlouvy o úvěru a těchto VOP vrátit a zaplatit poplatek za její poskytnutí.

2 1.4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kterékoli smlouvy či jiného ujednání mezi Úvěrujícím a jeho Klientem. Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi Úvěrujícím a jeho Klientem je souhlas Klienta s těmito VOP. 2. Definice základních pojmů 2.1. Osobní údaje informace, které souvisí s Klientem, jehož totožnost může být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů jako je rodné číslo, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, adresa trvalého pobytu, adresa místa skutečného pobytu, ová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu aj Celková výše úvěru celková výše dosud nesplacených úvěrů VOP podmínky Smlouvy o úvěru, kterými jsou vymezena práva a povinnosti Úvěrujícího, jako poskytovatele úvěru, a jeho Klienta, jako Příjemce úvěru, podmínky poskytnutí a splacení úvěru, právní důsledky v případě neplnění podmínek úvěru, postupy při zrušení Smlouvy o úvěru, jakož i další podmínky Správa dat jakákoli činnost prováděná s osobními údaji Klientů Úvěrujícího: sběr, záznam, uchování, třídění, provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost či soubor činností Elektronické kanály předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu nebo mobilního telefonu Sekce Příjemce úvěru webový systém Úvěrujícího, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši úvěru a provádět veškeré činnosti spojené se získáním úvěru či informací o něm. Přístup k sekci Příjemce úvěru je zabezpečen ID a heslem Klienta. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu sekci Příjemce úvěru a bere na vědomí, že Úvěrující nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem Splatná částka součet částek jistiny úvěru a poplatku za poskytnutí úvěru, kterou je Klient povinen splatit do termínu splatnosti úvěru Individuální podmínky Smlouvy o úvěru - Podmínky úvěru, na jejíž přípravu mohl mít Klient vliv podáním žádosti a výběrem jedné z variant úvěru nabídnutých Úvěrujícím Úvěr peněžní částka, kterou Úvěrující poskytne Klientovi na základě individuálně sjednaných podmínek Klient fyzická osoba ve věku minimálně 18 (osmnáct) let s s občanstvím České republiky a trvalým pobytem v České republice, která má zájem o využití práva nebo využil práva na získání úvěru a užívá dalších práv, která poskytuje Smlouva o VOP Den splacení úvěru den v měsíci, do kdy je Klient povinen splatit splatnou částku.

3 2.12. Doba splacení úvěru doba ode dne získání úvěru do dne úplného splacení úvěru Poplatek za poskytnutí úvěru částka, kterou Klient musí zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí úvěru Žádost o úvěr část Smlouvy o úvěru, kterou Klient mohl ovlivnit, a ve které Klient uvede zvolený typ úvěru, poplatek za poskytnutí úvěru, den splatnosti úvěru a dobu trvání úvěru Podání žádosti o úvěr žádost podaná Klientem v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího elektronickými kanály, způsoby popsanými v bodě 5.1.1, a to ve věci poskytnutí úvěru jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v článku 5, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tento úvěr přijmout Prodloužení úvěru žádost o prodloužení termínu splatnosti úvěru s uvedením nového termínu splatnosti úvěru, podaná v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího elektronickými kanály, kterou Klient potvrdí heslem, a to po předchozím zaplacení poplatku za prodloužení úvěru a sankčních poplatků, jestliže vznikne povinnost pro toto plnění. Po prodloužení úvěru se platí nový poplatek za poskytnutí úvěru, jehož výše závisí na době trvání nově zvoleného termínu splatnosti úvěru Poplatek za prodloužení úvěru - částka, kterou je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu za používání úvěru při prodloužení termínu splatnosti úvěru Doba prodloužení termínu splatnosti úvěru termín uvedený na webové stránce Úvěrujícího, do kterého si Klient může prodloužit termín splatnosti úvěru po zaplacení poplatku za prodloužení úvěru a sankčních poplatků, jestliže vznikne povinnost pro toto plnění Podmínky úvěru výše konkrétního úvěru, termín splatnosti úvěru, poplatek za poskytnutí úvěru, den splátek, výše splátek a další podmínky Poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta částka, kterou je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu za změnu údajů Klienta ve Smlouvě o VOP nebo Smlouvě o úvěru, je stanovena na 1 (jeden) Kč Úvěrující - společnost ECVI group s.r.o., se sídlem Lužná 716/2, Praha 6, IČO: Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Termín splatnosti úvěru doba, během níž musí Klient splatit Úvěrujícímu splatnou částku Splátka určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Úvěrujícímu na základě Smlouvy o úvěru Sankční poplatky peněžní částka stanovená VOP (penále z prodlení, smluvní pokuty a poplatky), k jejímuž uhrazení se Klient zavázal, a kterou je povinen zaplatit Úvěrujícímu v případě včasného neplnění podmínek Smlouvy o úvěru Registrační poplatek jednorázový poplatek, který musí zaplatit Klient za účelem potvrzení registračních údajů. Výše registračního poplatku, kterou stanovuje Úvěrující, je uvedena na webových stránkách Úvěrujícího. Registrační poplatek se nevrací bez ohledu na to, jestli úvěr bude Klientovi po vyhodnocení jeho platební schopnosti poskytnut.

4 2.26. Smlouva o úvěru smlouva uzavřená mezi Úvěrujícím a Klientem se vedle těchto VOP, ve které se Úvěrující zavazuje, po posouzení platební schopnosti Klienta poskytnout Klientovi úvěr podle podmínek stanovených touto smlouvou. V případě, že Klientovi bude úvěr poskytnutý, se Klient zavazuje tento úvěr a veškeré splatné částky podle podmínek stanovených touto smlouvou Úvěrujícímu splatit Strana Úvěrující nebo Klient Strany společně Úvěrující i Klient Prostředky pro potvrzení totožnosti identifikační kód, který Úvěrující přidělí Klientovi (dále ID Klienta), heslo Klienta, číslo mobilního telefonu Klienta, ová adresa Klienta, ECSP kód a kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru: ID Klienta unikátní a neměnná posloupnost čísel, vygenerovaná Úvěrujícím za účelem toho, aby Úvěrující mohl identifikovat Klienta a Klient se tak mohl přihlásit do sekce Příjemce úvěru v elektronickém systému Úvěrujícího. Tímto se Klientovi uděluje právo k využívání služeb, zajišťovaných Úvěrujícím v rámci Smlouvy o VOP; Dočasné heslo Klienta posloupnost čísel vygenerovaná Úvěrujícím, která je určená k identifikaci Klienta, a kterou si Klient po prvním přihlášení do sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího musí změnit; Heslo Klienta - heslem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje Klienta do sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce) Číslo mobilního telefonu Klienta číslo mobilního telefonu, které Klient nahlásil Úvěrujícímu; ová adresa Klienta ová adresa, kterou Klient nahlásil Úvěrujícímu; ECSP kód kód VOP vygenerovaný automaticky v algoritmu MD5 pomocí 12 symbolů (unikátní a neměnná posloupnost symbolů (písmen nebo čísel), do které se zakóduje text VOP a ID Klienta), který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Klienta a potvrzuje, že text Smlouvy o VOP je chráněn, a také slouží pro potvrzení/podepsání Smlouvy o VOP, tedy jako projev vůle Klienta; Kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru - unikátní kód individuálně sjednaných Podmínek úvěru vygenerovaný Úvěrujícím, který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Podmínek úvěru poskytnutých Klientovi Webové stránky internetové stránky Úvěrujícího Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za stranu Smlouvy o úvěru Formulář Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru.

5 3. Práva a povinnosti stran 3.1. Úvěrující se zavazuje, po dobu platnosti Smlouvy o VOP poskytovat Klientovi úvěry, a to v pracovní době Úvěrujícího, a Klient se zavazuje splatit Úvěrujícímu poskytnuté úvěry a zaplatit mu poplatky za poskytnutí úvěru, jakož i případné sankční poplatky Povinnost Úvěrujícího se považuje za splněnou převedením částky úvěru na Klientem označený bankovní účet Úvěrující je povinen: Poskytovat úvěr včas; Informovat předem, před uzavřením Smlouvy o úvěru Klienta o tom, že se změní způsob poskytování služeb, VOP nebo údaje Úvěrujícího a to v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího; Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Úvěrujícího zasíláním SMS zpráv na číslo mobilního telefonu Klienta, jakož i zasíláním oznámení na Klienta; Klient bude informován o výši dluhu: Před uplynutím termínu pro splacení úvěru; Minimálně jedenkrát týdně po uplynutí termínu pro splacení úvěru, a to až do uplynutí termínů popsaných v bodě Zajistit ochranu osobních údajů Klienta, jejich řádnou správu a užívání jen za tím účelem, pro který byly získány; Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru v kódovaném formátu Úvěrující je oprávněn: Před poskytnutím úvěru vyhodnotit platební schopnost Klienta a odmítnout poskytnout úvěr, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopný vhodně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru; Přenechat třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, avšak nejdřív po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti úvěru; Na základě smlouvy s třetí osobou postoupit třetí osobě práva a povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy o úvěru, avšak nejdřív po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti úvěru; Předat do zástavy třetím osobám pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, pokud to nezhorší situaci Klienta, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti úvěru; Po předchozím informování Klienta způsobem uvedeným v bodě změnit z důvodu vážných ekonomických okolností nebo v případě změny právních předpisů České republiky tyto VOP, jestliže

6 taková změna podmínek neporuší práva Klienta, netvoři další/nezvyšuje současné finanční závazky Klienta v rámci Smlouvy o úvěru a ve větší míře neztíží plnění jeho závazků vůči Úvěrujícímu; Jednostranně změnit údaje Úvěrujícího, informaci o pracovní době a technický servis poskytovaných služeb, předem informovat o tom Klienta podle stanovených v bodu předpisů a provést příslušné změny zveřejněných informací na webové stránce Úvěrujícího; Postoupit třetí osobě způsoby neuvedenými v bodech práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru, nebo prodat této osobě pohledávku za Klientem, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti úvěru Úvěrující bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů pomocí elektronických kanálů: Jestliže jsou úkony prováděny přes internet pomocí ID přiděleného Klientovi a hesla vytvořeného Klientem; Jestliže jsou úkony prováděny pomocí mobilního telefonu na základě ID přiděleného Klientovi a telefonního čísla Klienta Klient je povinen: Splatit včas úvěr, který mu poskytl Úvěrující, zaplatit poplatek za poskytnutí úvěru a případné sankční poplatky; Neprozrazovat žádné třetí osobě opatření používaná Úvěrujícím pro ověření totožnosti Klienta; Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Úvěrujícího o tom, že prostředky ověření totožnosti Klienta se staly známými třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny; Nepostupovat bez písemného souhlasu Úvěrujícího svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru třetím osobám; Při ztrátě ID nebo hesla informovat Úvěrujícího způsobem uvedeným v bodě 8.1.; Při změně jména, příjmení, čísla občanského průkazu, čísla cestovního pasu, adresy trvalého pobytu nebo adresy místa skutečného pobytu informovat Úvěrujícího způsobem uvedeným v bodě 8.2.; Při změně čísla mobilního telefonu Klienta informovat o tom Úvěrujícího, zadat nové telefonní číslo v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "SMS nastavení" a potvrdit uvedením hesla. Jestliže se Klient nemůže přihlásit do sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího, je potřeba uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat nové číslo mobilního telefonu; Při změně ové adresy Klienta informovat o tom Úvěrujícího, zadat novou adresu v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data" a potvrdit uvedením hesla. Jestliže se Klient nemůže přihlásit do sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího, je potřeba uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého

7 osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat novou ovou adresu; Při změně názvu zaměstnavatele, adresy zaměstnavatele, funkce Klienta nebo finanční situace Klienta informovat o tom Úvěrujícího em na adresu z ové adresy, kterou Klient uvedl v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data", během 96 (devadesát šest) hodin od změny těchto udajů Klienta Klient je oprávněn: Získat včas úvěr, jestliže dodrží podmínky Smlouvy o VOP a nebude mít problémy s platební schopností; Prodloužit termín splatnosti úvěru na nově zvolené datum, jestliže po uplynutí termínu splatnosti úvěru zaplatí poplatek za prodloužení úvěru (včetně případných sankčních poplatků) a podá žádost o prodloužení termínu splatnosti úvěru v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Žádost o prodloužení"; V případě zhoršení finanční situace Klienta a po uplynutí termínů popsaných v bodě 9.2. požádat přes elektronické kanály nebo doporučeným dopisem Úvěrujícího o sestavení splátkového kalendáře pro úhradu vzniklého dluhu po částech a podat Úvěrujícímu písemnou žádost s dokumenty, které dokazují zhoršení finanční situace; Sjednaným způsobem vypovědět Smlouvu o VOP; Využívat služeb Úvěrujícího poskytovaných elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu o VOP. Veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím prostředků pro ověření totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem, jsou-li opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu; Klient může využívat služeb Úvěrujícího jím stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Internetu. Úvěrující má právo měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování Klienta a po zveřejnění této informace na Internetu, nejméně 5 (pět) pracovních dnů před provedením změny. 4. Postup při uzavření Smlouvy o VOP 4.1. Registrace: Klient je povinen před potvrzením podmínek Smlouvy o VOP: Do registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Úvěrujícího, uvést své jméno, příjmení, rodné číslo, ovou adresu, číslo mobilního telefonu, adresu trvalého pobytu, adresu místa skutečného pobytu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, název

8 zaměstnavatele, adresu zaměstnavatele a pracovní zařazení; uvést svůj souhlas / nesouhlas s tím, aby Úvěrující za účelem přímého marketingu nakládal s jeho osobními údaji a potvrdit, že se s VOP řádně seznámil a souhlasí s nimi; Potvrdit registraci a uhradit registrační poplatek, který musí být uhrazen pouze z osobního účtu Klienta, na který si Klient přeje poukázat úvěr. Povinné údaje při platbě registračního poplatku: název příjemce, číslo účtu příjemce, vygenerované variabilní a specifické symboly, částka, unikátní text potvrzení Smlouvy o VOP Potvrzuji sml. [kód ECSP vygenerován Úvěrujícím]. Účel platby (text s vygenerovaným kódem) obdrží Klient na webových stránkách Úvěrujícího po vyplnění registračního formuláře. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech vygenerované variabilní a specifický symboly, částku nebo unikátní text potvrzení Smlouvy o VOP, Úvěrující neidentifikuje a nezaúčtuje platbu; Správně zaplacený registrační poplatek nebo poplatek za uzavření nové smlouvy nezavazuje poskytovatele úvěru k tomu, aby bezpodmínečně poskytl požadovaný úvěr Tím, že Klient zaplatil registrační poplatek s uvedením správných platebních údajů a Úvěrující tento registrační poplatek zaúčtoval, se považuje Smlouva o VOP za oběma stranami elektronickými kanály podepsaná Po podpisu Smlouvy o VOP zašle Úvěrující Klientovi SMS zprávu s uvedením jeho ID Klienta, a to na číslo mobilního telefonu, které Klient uvedl v registračním formuláři, a na ovou adresu, kterou Klient uvedl v registračním formuláři zašle dočasné heslo Klienta Postup při změně VOP: Registrovaný Klient, který má zcela splněné své závazky, vyplývající ze Smlouvy o úvěru, a který chce podat novou žádost o úvěr, postupuje při provedení změny VOP následujícím způsobem: Klient v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího přečte a potvrdí, že se seznámil s VOP a vyjádří svůj souhlas se změnou VOP zadáním hesla Klienta a poté kliknutím na tlačítko Potvrzuji. 5. Postup při poskytnutí úvěru, uzavření Smlouvy o úvěru 5.1. Podání a potvrzení žádosti o úvěr elektronickými kanály: Klient, který chce získat úvěr, podá Úvěrujícímu žádost, která může být podána dvojím způsobem: zvolením si Podmínek úvěru na Internetu, tj. v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Žádost o úvěr", a jejich potvrzením pomocí hesla Klienta, po kliknutí na tlačítko "Získat úvěr " Klient potvrzuje souhlas s individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a žádost o úvěr se považuje za podanou; zasláním podmínek žádosti o úvěr Úvěrujícímu ve formě SMS zprávy z čísla mobilního telefonu Klienta způsobem uvedeným na Internetu a jejím potvrzením pomocí kódu žádosti o úvěr získaného od

9 Úvěrujícího Klient potvrzuje souhlas s individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a žádost o úvěr se považuje za podanou Poskytnutí úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru: Poté, co Klient podal žádost o úvěr a potvrdil souhlas s individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Úvěrující posoudil platební schopnost Klienta, se Úvěrující zavazuje nejdéle do 1 hodiny v pracovní době Úvěrujícího oznámit Klientovi své rozhodnutí o poskytnutí / neposkytnutí úvěru, a to SMS zprávou zaslanou na číslo mobilního telefonu a/nebo Klienta. Klient je považován za informovaného jestli mu byla zaslána SMS zpráva a/ nebo na číslo mobilního telefonu a/nebo e- mail Klienta; Po obdržení potvrzení od Úvěrujícího o poskytnutí úvěru bude úvěr převeden na účet Klienta, a to bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku Poskytnutím úvěru na základě žádosti klienta je mezi Úvěrujícím a Klientem uzavřena Smlouva o úvěru Úvěrující neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní převody při poskytnutí úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky nebo třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení Bankovní poplatky za převod peněžní částky úvěru poskytnuté na účet Klienta hradí Klient. 6. Splacení úvěru 6.1. Klient je povinen řádně a nejpozději v den termínu splatnosti úvěru splatit splatnou částku na bankovní účet Úvěrujícího Úvěr se splácí v téže měně, v jaké byla Klientovi vyplacena. Jestliže se po vyplacení úvěru změní oficiální kurz koruny a eura stanovený Českou národní bankou, výše úvěru splatné v českých korunách se přepočítává tak, aby se přepočtená částka rovnala stejné částce v eurech, která by byla bývala splatná v den splacení úvěru při použití původního oficiálního kurzu koruny a eura stanoveného Českou národní bankou Klient je povinen při provádění splátek i jiných poplatků uvést do pole Variabilní symbol své rodné číslo (bez lomítka). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech své rodné číslo, Úvěrující nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím Jestliže platby za Klienta provádí třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole Variabilní symbol rodné číslo Klienta (bez lomítka) a do pole Účel platby jméno a příjmení Klienta. V případě, že třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta nebo jméno a příjmení Klienta, Úvěrující nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím.

10 6.4. Bankovní poplatky za provedení operace, během níž je splátka úvěru a poplatek za poskytnutí úvěru převedena na účet Úvěrujícího, hradí Klient, kromě bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Úvěrujícího; tento poplatek si musí uhradit sám Úvěrující Strany se dohodly, že peněžní částky zaplacené Klientem Úvěrujícímu budou použity na úhradu pohledávek v následujícím pořadí: 1. Sankční poplatky, 2. Poplatky za poskytnutí úvěru, 3. Jistina úvěru, 4. Náklady spojené s uplatněním pohledávky, 5. Ostatní platby podle Smlouvy o úvěru 6.6. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku než je nutná k úhradě jeho závazků Úvěrujícímu, má Klient právo poslat Úvěrujícímu podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu Úvěrujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Úvěrující pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku doručení žádosti. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten ze splatné částky následného úvěru čerpaného Klientem Klient má právo splatit úvěr před uplynutím jeho splatnosti, i v tomto případě je Klient povinen uhradit celou splatnou částku. 7. Prodloužení termínu splatnosti úvěru 7.1. Klient má právo si nechat prodloužit termín splatnosti úvěru. Žádost o prodloužení termínu splacení úvěru Klient může podat v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Žádost o prodloužení " a musí potvrdit souhlas s individuálními podmínkami Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru zadáním hesla Klienta Termín splatnosti úvěru je možné prodloužit po zaplacení poplatku za prodloužení úvěru a případných sankčních poplatků, a to převodem na bankovní účet Úvěrujícího. Při zaplacení poplatku za prodloužení úvěru Klient musí uvést do pole Variabilní symbol své rodné číslo (bez lomítka), do pole Specifický symbol kód individuálních podmínek Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru vygenerovaný Úvěrujícím a do pole Účel platby unikátní text potvrzující souhlas Klienta s individuálními podmínkami Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru tj. Potvrzuji smluvní podmínky. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech rodné číslo, kód individuálních podmínek Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru nebo unikátní text s potvrzením souhlasu s individuálními podmínkami Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru, Úvěrující nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím Pokud platby za Klienta provádí třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole Variabilní symbol rodné číslo Klienta (bez lomítka), do pole Specifický symbol kód individuálních podmínek Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru vygenerovaný Úvěrujícím a do pole Účel platby jméno a příjmení Klienta. V případě, že třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta, kód individuálních podmínek Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru nebo jméno a příjmení Klienta, Úvěrující nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím Úvěrující zaúčtuje po obdržení platby poplatek za prodloužení úvěru a informuje o tom Klienta SMS zprávou na mobilní telefon Klienta.

11 7.4. Pokud Klient zaplatil poplatek za prodloužení úvěru a případné sankční poplatky a během 23 hodin nezvolil v systému Úvěrujícího termín prodloužení úvěru, má Úvěrující právo prodloužit úvěr o maximální možnou dobu Počet prodloužení termínu splatnosti úvěru je neomezený. 8. Změna osobních a přihlašovacích údajů, informování Klientů 8.1. Změna přihlašovacích údajů: Při ztrátě ID nebo hesla musí Klient zaslat ze svého čísla mobilního telefonu SMS zprávu s textem EC ZTRACENO na telefonní číslo Úvěrující uvedené na Internetu. Úvěrující zašle na číslo mobilního telefonu Klienta SMS zprávu s uvedením ID Klienta a na ovou adresu Klienta zašle dočasné heslo; Klient si může dočasné heslo změnit v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data". Klient si může změnit číslo mobilního telefonu v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "SMS nastavení"; Při ztrátě ID Klienta a změně čísla mobilního telefonu je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat nové číslo mobilního telefonu; Při ztrátě hesla a změně u je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat novou ovou adresu Změna osobních údajů: Klient nemůže měnit osobní údaje uvedené v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data", s výjimkou čísla mobilního telefonu a ové adresy; Při změně jména nebo příjmení, čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu musí Klient podat žádost ohledně provedení změny údajů, a to v sídle Úvěrujícího nebo elektronickými kanály s předložením osobních dokladů pro ověření totožnosti a dokumentů, které potvrzují změnu údajů, během 96 (devadesát šest) hodin od změny těchto údajů Klienta; Při změně adresy trvalého pobytu nebo adresy místa skutečného pobytu musí Klient informovat Úvěrujícího em na adresu z ové adresy, kterou Klient uvedl v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data", během 96 (devadesát šest) hodin od změny těchto údajů Klienta; Při změně čísla účtu Klienta nebo v případě, že Klient chce přidat nové číslo účtu do systému Úvěrujícího, musí Klient provést platbu Úvěrujícímu ze svého nového osobního účtu ve výši poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat unikátní text tj. Nový účet.

12 8.3. Informování Klientů: Informace o výši splatné částky (tj. výše úvěru a poplatků) bude Klientovi poskytnuta po zaslání SMS zprávy s textem EC INFO [ID Klienta] z čísla mobilního telefonu Klienta na telefonní číslo Úvěrujícího uvedené na webových stránkách Úvěrujícího. Klient obdrží v SMS zprávě informaci o výši dluhu, který je aktuální v době odeslání SMS zprávy; Informace o výši dluhu bude Klientovi poskytnuta v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje úvěry". 9. Smluvní odpovědnost 9.1. Klient, který nesplnil povinnost splatit úvěr v den jeho splatnosti, musí zaplatit Úvěrujícímu penále z prodlení ve výši 2 (dva) procenta za každý den prodlení ze splatné částky, která nebyla včas splacena, a to za každý poskytnutý úvěr. Penále z prodlení se začne vyměřovat následující kalendářní den po dni splatnosti úvěru a vyměřování končí po 30 (třiceti) dnech nebo v ten den, kdy bude Klientem zaplacená splatná částka i vyměřené penále z prodlení připsány na bankovní účet Úvěrujícího Jestliže je Klient v prodlení se splacením úvěru nebo jeho části, nebo poplatků za poskytnutí úvěru více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne splacení úvěru nebo jeho části, musí dodatečně zaplatit Úvěrujícímu jednorázovou pokutu ve výši 5000 (pět tisíc) korun českých za každý poskytnutý úvěr Strany se dohodly, že v případě, když Klient nesplatí včas úvěr nebo jeho část, nebo Poplatek za poskytnutí úvěru, či jiné dlužné částky, má Úvěrující právo přenechat vymáhání dluhu třetí osobě (osobám) Úvěrující má právo ještě před uplynutím termínu úvěru žádat, aby Klient neprodleně splatil veškeré splatné částky, sankční poplatky a uhradil výdaje, které Úvěrující vznikly v souvislosti s výzvou k zaplacení a při správě dluhu, jestliže bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek: Klient předal Úvěrujícímu nesprávné údaje nebo jinou, klamavou informaci o sobě, která zavinila nesprávný závěr o možnosti Klienta splatit úvěr, a existuje riziko, že dlužník nebude schopen splnit závazky stanovené smlouvou včas a podle smluvních postupů; Vyjdou-li najevo okolnosti, které by zásadním způsobem mohly negativně ovlivnit platební schopnost Klienta; Klient neplní jinou smlouvu uzavřenou s Úvěrujícím a jde o zásadní porušení takové smlouvy V případě, že Úvěrující provedl posouzení platební schopnosti Klienta a Klient byl způsobem uvedeným v bodě informován o tom, že mu úvěr bude poskytnutý přičemž úvěr převedený na bankovní účet Klienta nebyl, je Úvěrující povinen Klientovi úvěr poskytnout a zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 2% (dvě procenta) z výše včas neposkytnutého úvěru, a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta se začne vyměřovat následující kalendářní den po zaslání informace o poskytnutí úvěru a vyměřování končí po 30 (třiceti) dnech nebo dnem připsání úvěru na bankovní účet Klienta.

13 9.6. V případě, že Úvěrující provedl posouzení platební schopnosti Klienta a Klient byl způsobem uvedeným v bodě informován o tom, že mu úvěr bude poskytnutý, přičemž poskytnutí úvěru mu bylo zamítnuto, je Úvěrující povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč (pět tisíc korun českých) Pokud podle smlouvy byla na poskytnutý úvěr uplatněna sleva, a Klient o tom byl informován, přesto včas dlužnou částku nesplatil, poskytnutá sleva neplatí a Klient hradí úvěr a poplatek za poskytnutí úvěru v plné výši. Přesné částky poplatků a slev jsou uvedeny v individuálních podmínkách Smlouvy o úvěru. 10. Náklady spojené s uplatněním pohledávky V případě nikoliv řádného a/nebo nikoliv včasného splacení úvěru a v případě uplatnění pohledávky návrhem na zahájení řízení Úvěrujícím, sjednávají smluvní strany, že Dlužník je povinen uhradit inkasní společnosti poplatek spojený s pověřením vymáhání pohledávky ve výši 25% z dlužné částky, minimálně však 2.500,- Kč (dva tisíce pět set korun českých) bez DPH, je vyúčtován a stává se splatným po zaplacení vymáhané částky nebo po zaslání výzvy k úhradě tohoto poplatku, podle toho, která událost nastane dříve. 11. Souhlas s nakládáním s osobními údaji Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující za účelem ověření totožnosti, prověření správnosti osobních dokladů, posouzení platební schopnosti, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly smluv o úvěrech, ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů Úvěrujícího získával, upřesňoval, a jinak spravoval osobní údaje uvedené v bodě Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Úvěrujícího tyto osobní údaje uvedené v bodě Úvěrujícímu Osobní údaje, které Úvěrující získává a spravuje: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

14 11.4. Klient potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami zpracování osobních údajů a má tato práva: Seznámit se se svými osobními údaji, kontrolovat jejich zpracování a požadovat, aby nesprávně či nepřesně vedené osobní údaje byly opraveny; Nesouhlasit/souhlasit s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu; Předat požadavky na opravu nebo odstranění nepřesných a neúplných osobních údajů nebo pozastavení zpracování osobních údajů, a to v písemné podobě nebo osobně v sídle Úvěrujícího Jestliže Klient nesplní vůči Úvěrujícímu finanční nebo majetkové závazky, Úvěrující si ponechá právo předat osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným třetím osobám Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho osobní údaje, zpřístupnil tyto osobní údaje Úvěrujícímu za účelem správy dluhu či posouzení platební schopnosti Klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa deklarovaného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) a počet nezaopatřených dětí Klient souhlasí, aby Úvěrující v průběhu plnění Smlouvy o úvěru průběžné shromažďoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Úvěrujícího plynoucích ze Smlouvy o úvěru. Za tímto účelem Klient souhlasí, aby Úvěrující uskutečňoval dotazy u Klientem uvedeného zaměstnavatele, na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Úvěrující úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy Klientem. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují osobní údaje klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Úvěrujícího tyto osobní údaje Klienta Úvěrujícímu Osobní údaje Klienta budou Úvěrujícím zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Úvěrující zpracovával jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Úvěrujícího společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Úvěrující získá od Klienta či třetích osob Úvěrující se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů Klienta, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před neoprávněným zničením nebo náhodným pozměněním, odhalením a jinými neoprávněnými zásahy. Všichni pracovníci Úvěrujícího a jeho zástupci se zavazují k ochraně osobních údajů Klienta.

15 Klient potvrzuje, že byl informován o tom, že má právo po ověření své totožnosti seznámit se se svými osobními údaji a jejich vedením, tj. dostat informaci o tom, z jakých pramenů a jaké osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány, komu jsou předávány, a má právo požadovat provedení opravy, odstranění jeho osobních údajů nebo pozastavit (s výjimkou jejich uchování) činnosti související se správou jeho osobních údajů, jestliže data nejsou spravována v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky o ochraně osobních údajů, nesouhlasit bez uvedení důvodu s tím, aby jeho osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu. 12. Platnost Smlouvy o VOP Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost v okamžiku jejího podepsání elektronickým podpisem Změny nebo doplňky smlouvy jsou možné pouze dodatečnou písemnou dohodou obou smluvních stran nebo způsobem uvedeném v bodě a také v případech uvedených v bodě Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran Úvěrující má právo smlouvu zrušit jednostranně, avšak závazky Klienta podle smlouvy zůstávají v platnosti až do jejich úplného splnění, jestliže: Klient předal Úvěrujícímu ve snaze získat úvěr nepravdivé, neúčelové nebo vědomě nepravdivé informace o sobě; Klient nezaplatil déle než 30 (třicet) dnů celkovou částku úvěru nebo případné sankční poplatky; Klientovi nebyl po dobu 12 (dvanácti) měsíců od okamžiku podpisu smlouvy poskytnut žádný úvěr Klient má právo smlouvu zrušit jednostranně: Kdykoliv, jestliže má splněné veškeré své závazky z této smlouvy, tj. má splacené veškeré dlužné částky Jestliže Klient nepodá žádost o úvěr do 12 (dvanácti) měsíců od uzavření smlouvy, tato smlouva se považuje za zrušenou, a to bez uzavření další dohody stran. 13. Odstoupení od Smlouvy o úvěru Klient má právo odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy o úvěru podepsáním příslušné žádosti (bod 13.6.). Pokud

16 nedojde k odstoupení od Smlouvy o úvěru Klientem v tomto odstavci stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o úvěru platná a účinná Okamžikem doručení Klientova oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru Úvěrujícímu, je toto oznámení účinné Klient je povinen v oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru uvést tyto náležitosti: jméno a příjmení, datum narození Klienta, kód ECSP, jenž Klient obdržel při registraci, oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o úvěru a úmysl vrátit Úvěrujícímu veškeré finanční prostředky, které obdržel na základě uzavřené Smlouvy o úvěru spolu s příslušenstvím, datum oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru a podpis Klienta V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru je Klient povinen vrátit Úvěrujícímu veškeré finanční prostředky poskytnuté Úvěrujícím na jeden z bankovních účtů Úvěrujícího uvedených na webových stránkách Úvěrujícího a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru Jestliže Klient od smlouvy odstoupí, je povinen uhradit Úvěrujícímu částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí úvěru, kterou Úvěrujícímu hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, týká se to především nákladů spojených se zpracováním žádosti o úvěr, v souvislosti s uzavíráním smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet Klienta a to ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, tj. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru Klient své právo na odstoupení od Smlouvy o úvěru uplatní tím, že zašle Úvěrujícímu písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru doporučenou zásilkou na adresu sídla Úvěrujícího Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy pro případ, že by na výslovnou žádost Klienta poskytl Úvěrující Klientovi úvěr a Klient by tento úvěr již před výkonem svého práva na odstoupení Úvěrujícího spolu s příslušnými poplatky splatil. 14. Spotřebitelský úvěr Tento článek VOP upravuje podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru dle zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen "zákon o spotřebitelském úvěru"). Tento článek VOP se uplatní pouze pro Smlouvy o úvěru, které spadají do vymezení smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru O Smlouvu o úvěru podléhající zákonu o spotřebitelském úvěru se jedná v případě, že mezi Úvěrujícím a Klientem bude uzavřena Smlouva o úvěru na poskytnutí úvěru v částce vyšší než 5.000,- Kč nebo mezi Úvěrujícím a Klientem bude v období 12 měsíců bezprostředně na sebe navazujících uzavřeno více Smluv o úvěru a celkový souhrn úvěrů za toto období dosáhne nebo přesáhne celkovou částku Kč, přičemž podmínky tohoto článku budou dopad pouze na Smlouvu o úvěru, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru Kč, a všechny následující Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Úvěrujícím a Klientem v příslušném období 12 měsíců (dál jen Spotřebitelská smlouva o úvěru )

17 14.3. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto článku a ostatními ustanoveními VOP, se pro úpravu Spotřebitelské smlouvy o úvěru použijí ustanovení tohoto článku Při uzavírání Spotřebitelské smlouvy o úvěru má Klient právo na poskytnutí informací o podmínkách úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru. Úvěrující Klientovi tyto informace zpřístupňuje na webových stránkách v rámci obecného popisu úvěru Úvěrujícího a zpřístupněním Formuláře na základě žádosti Klienta o poskyntutí konkrétního úvěru, ke kterému bude uzavírána Spotřebitelská smlouva o úvěru Po přijetí žádosti o poskytnutí úvěru, na základě které bude uzavřena Spotřebitelská smlouva o úvěru, Úvěrující vyhotoví Formulář, který bude Klientovi zpřístupněn v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího. Klient je povinen se s informacemi uvedenými ve Formuláři seznámit, což potvrdí v sekci Příjemce úvěru zadáním hesla Klienta a poté kliknutím na tlačítko "Získat úvěr " nebo zasláním potvrzení ve formě SMS zprávy z čísla mobilního telefonu Klienta způsobem uvedeným na Internetu a jejím potvrzením pomocí kódu žádosti o úvěr získaného od Úvěrujícího. Potvrzením Formuláře Klient prohlašuje, že se seznámil s informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi Klient může od Spotřebitelské smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Spotřebitelské smlouvy o úvěru. Od Spotřebitelské smlouvy o úvěru je Klient oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. V případě uplatnění práva na odstoupení od Spotřebitelské smlouvy o úvěru je Klient povinen vrátit Úvěrujícímu na jeho bankovní účet jistinu úvěru poskytnutou Úvěrujícím, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy o úvěru. Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu úrok (část pevného poplatku) ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr poskytnut dle Spotřebitelské smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina úvěru připsána na účet Úvěrujícího. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným Klient má právo úvěr dle Spotřebitelské smlouvy o úvěru zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání tohoto úvěru bez dodatečných nákladů. Poplatek za poskytnutí úvěru se v případě předčasného splacení úvěru nesnižuje ani nevrací Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce. Klient je oprávněn kdykoli se obrátit také na Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. 15. Závěrečná ustanovení Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení 3 písm. j) zákona o spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto

18 informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v sekci Příjemce úvěru ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv ze Smlouvy o úvěru, Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru a ze Smlouvy o VOP. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím systému Úvěrujícího způsobem dle těchto VOP, neboť takový úkon má písemnou formu, je podepsán elektronicky způsobem dle těchto VOP, je zachycen obsah právního úkonu a určena osoba, která právní úkon učinila Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze Smlouvy o úvěru nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny formou jednání. V případě, že se nepodaří spor nebo neshodu vyřešit jednáním, anebo uspokojit požadavek do 30 (třiceti) dnů od zahájení jednání, nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému orgánu podle platných zákonů Veškerá oznámení stran musí být vzájemně zasílána písemně. Strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího, jsou považována za oznámení v písemné formě Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 (devadesát šest) hodin Oznámení zaslané jako SMS zpráva je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 (devadesát šest) hodin Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka Klient potvrzuje, že před uzavřením této smlouvy mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Úvěrující, a že on se s VOP řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi Strany se dohodly, že pro výklad smlouvy bude uplatňováno právo České republiky Oznámení Úvěrujícího a Klienta se zasílají poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresy, které byly uvedené stranami. Změny adres stran mají být oznámeny do 96 (devadesát šest) hodin od provedení těchto změn, a to způsobem uvedeným v článku 8.2. Úvěrující zveřejňuje změnu adresy na Internetu.

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Společnost BB Finance Czech s.r.o. jako věřitel poskytuje svým klientům nebankovní půjčky a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné důvěře a dodržování příslušných právních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Definice základních pojmů Osobní údaje Celková výše půjčky Všeobecné obchodní podmínky Správa dat

1. Úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Definice základních pojmů Osobní údaje Celková výše půjčky Všeobecné obchodní podmínky Správa dat Společnost CreditON Finance CZ s.r.o. IČ: 24849707, spisová značka C180184 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Na Perštýně 1,Praha 1, PSČ 110 00, tel.: + 420 225 985 739, email: info@crediton.cz,

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Dlužník dluh, ve stanoveném a v náhradních termínéch, nezaplatil a tím vznikla povinnost zaplatit v (k dnešnímu dni) 6 050,-, bez. penále a pokuty.

Dlužník dluh, ve stanoveném a v náhradních termínéch, nezaplatil a tím vznikla povinnost zaplatit v (k dnešnímu dni) 6 050,-, bez. penále a pokuty. Krájský soud v 70200 Moravská Ostrava KSOS 39 INS 21179 / 2014 Námitky proti Návrhu dlužníka na povolení oddlužení ze dne 01.08.2014 dle 403 odst. 2 Izákona - Dlužník Petr Kotala, nar. 19.03.1952, bytem

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji,

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, ve vztahu k Rámcové smlouvě o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123, uzavřené mezi níže uvedenými Smluvními stranami dne 24.3.2015. (dále jako Smlouva

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Obchodní firma: GO Invex Finance s.r.o. IČO: 05090792 se sídlem Zenklova 303/124, Libeň, 180 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku Městského

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru Společnost crediton.cz, s.r.o., IČ: 24849707, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji Klienta

Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji Klienta Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji Klienta (dále jako Smlouva ) Společnost T&C DOMOV s.r.o., IČO: 271 24 339 je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen VOP") tvoří nedílnou součást smlouvy a vymezují vztahy mezi věřitelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O ZÁPŮJČCE UZAVŘENOU SE ZAPŮJČITELEM - SPOLEČNOSTÍ RIMPAC company, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O ZÁPŮJČCE UZAVŘENOU SE ZAPŮJČITELEM - SPOLEČNOSTÍ RIMPAC company, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O ZÁPŮJČCE UZAVŘENOU SE ZAPŮJČITELEM - SPOLEČNOSTÍ RIMPAC company, s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky představují základní právní rámec práv a povinností pro

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l OBEC KOROZLUKY Došlo: 19. 02. 2015 Smlouva o poskytnutí dotace C.;.: 5q 17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l z Fondu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s. na podporu projektů vyhlášené pro členy HSRM dne 13. 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více