Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství."

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages) Klára Podzimková, DiS. 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Právní úprava hypotečních úvěrů zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne 20. března 2013 vlastnoruční podpis autora 1

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Bc. Liboru Kynclovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a čas, který mi věnoval. Dále bych ráda poděkovala Ing. Rostislavu Roušalovi, osobní bankéř České spořitelny, a.s., za poskytnutí informací vztahujících se poskytování hypotečních úvěrů. 2

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Právní úprava hypotečních úvěrů je přiblížení se problematice hypotečních úvěrů. Práce obsahuje posouzení výhod a nevýhod různých hypotečních úvěrů, všeobecný pohled na úvěr a možnosti jeho využití. V první části je poskytnut všeobecný pohled na hypoteční úvěr s prolínáním praktických prvků, získaných konzultacemi. Druhá část je zaměřena na praktické záležitosti hypotečního úvěru jako proces úvěrování, problematiku s platební neschopností, ukončení smlouvy a porovnání výhod a nevýhod, problematika poplatků za vedení úvěrového účtu a ochrana spotřebitele na finančním trhu, jako významná část finanční oblasti. V poslední kapitole je ukázán modelový příklad s výpočtem anuity a jeho refinancování. Annotation. The goal of this bachelor thesis "Legal Regulation of Mortgages" is to generally introduce the issue of mortgages. The thesis comprises assessment of the advantages and disadvantages of different mortgages, a general view of credits and the possibility of their use. The first part provides a general view of mortgages with the blending of practical elements which have been obtained by consultations. The second part focuses on practical matters, such as a mortgage lending process, insolvency problems, termination of a contract, and comparison of the advantages and disadvantages, problems with a charge for leading a loan account and consumer protection on a financial market as a significant part of a financial sector. The last chapter shows a model example of calculation of annuity and its refinancing. Klíčová slova Hypoteční úvěr, zástava, hypoteční banka, věřitel, dlužník, hypoteční zástavní list Keywords Mortgage credit, collateral, mortgage bank, creditor, debtor, mortgage debenture 3

5 Obsah Úvod Hypoteční úvěr Hypoteční zástavní listy Státní podpora hypotečních úvěrů Druhy hypotečních úvěrů Úvěrový proces Nesplácení úvěru a insolvence Výhody a nevýhody hypotečních úvěrů Poplatky za vedení úvěrového účtu Ochrana spotřebitele u úvěrových služeb Modelový příklad Závěr Seznam použitých zdrojů

6 ÚVOD Každý člověk je alespoň jednou v životě postaven před situaci, kdy musí řešit vlastní bydlení. Takovéto rozhodnutí ovlivňuje jeho finanční situaci po mnoho dalších let. I přes finanční náročnost si díky nízkým úrokovým sazbám, větším jistotám, výhodám i dostupnosti lidé v dnešní době spíše pořizují vlastní nemovitost, než pronájem. Nejčastějšími tazateli na produkty týkající se pořízení vlastního bydlení jsou mladí lidé, pro něž je pořízení bydlení z vlastních zdrojů nemyslitelné. Nejznámější a nejčastěji využívaným je stavební spoření, ke kterému stát poskytuje státní podporu. Dalším produktem je hypoteční úvěr, u kterého si žadatel může odečíst zaúčtování úroků v daňovém přiznání. Rozhodnutí žadatelů, které z výše uvedených produktů zvolit, záleží na mnoha aspektech. Hypoteční úvěr nebyl při svém uvedení na trh často využíván, protože jeho úrokové sazby byly vysoké. Postupným snižováním úrokových sazeb se v České Republice využití hypotečních úvěrů k pořízení, modernizaci či výstavbě bytových i nebytových nemovitých objektů zvyšuje. Nejvíce hypotečních úvěrů bylo uzavřeno v roce 2007, dalším úspěšným rokem byl loňský rok, kde bylo uzavřeno nejvíce hypotečních úvěrů s fixací na pět let. Cílem mé bakalářské práce je posoudit výhody a nevýhody hypotečních úvěrů, zaměřit se zejména na hypoteční úvěry týkající se pořizování bydlení. Mým záměrem je, aby se i laický čtenář po přečtení práce dozvěděl co nejvíce o dané problematice, jako je pořizování hypotečních úvěrů, zajištění, předčasné splacení, rizika spojená s nesplácením, předčasné, vypovězení a refinancování. Je také podstatné, aby spotřebitel věděl, kam se může obrátit při nespojenosti s poskytnutými finančními službami. V teoretické části bakalářské práce se zaměřím na popis hypotečních úvěrů. Nejprve vysvětlím pojem hypotečního úvěru a jeho obecné náležitosti (samotný pojem hypotečního úvěru, rozdíl mezi úvěrem, hypotečním úvěrem a půjčkou, smluvní strany, úrokovou sazbu, fixaci úrokové sazby, zástava a zástavní smlouva). Vysvětlím pojem hypotečních zástavních listů, proto abychom se dozvěděli, odkud banka získává finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů. Uvedu rozmanitost účelových i neúčelových hypotečních úvěrů. Tím se dostanu k části praktické, která je zaměřena na výhody a nevýhody pořizování bydlení tímto způsobem a ochranu spotřebitele. Tato část ukončím modelovým příkladem, pro ukázku výpočtu výše splátek. 5

7 1 HYPOTEČNÍ ÚVĚR Hypoteční úvěr je jedna ze základních metod financování vlastního bydlení. Poskytováním hypotečních úvěrů bylo umožněno již v roce 1990 přijetím zákona upravujícího hypoteční úpravu (zákon č. 530/1990 Sb., konec účinnosti 30. dubna 2004). Jelikož docházelo k řadě komplikací ohledně vymáhání a zástav, byl schválen zákon č. 84/1995 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zrušení a nahrazení doposud platného, několikrát novelizovaného zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, dochází přijetím nového zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, dne 1. dubna Dochází zde ke vzniku nové definice hypotečního úvěru. Úvěry jsou finanční investice do nemovitostí, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, ať nemovitosti, na níž je finanční prostředek určen, či na nemovitosti jiné. Jedná se o dlouhodobou půjčku vyššího finančního obnosu na bydlení. Rozdíl mezi půjčkou, kterou upravuje 657 a 658, v zákoně 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, úvěrem, upravený 497 a násl., v zákoně 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a hypotečním úvěrem, 28, odst. 3, zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a úvěrem je takový, že půjčka je určitým druhem závazku, vytvořeným na základě smlouvě o půjčce. Věřitel přenechává druhově určené věci (zejména peníze) dlužníkovi a ten se zavazuje, je po dohodnuté době vrátit, případně i s úroky, ve větším množství nebo lepší jakosti. 1 Úvěrem se rozumí obchodní závazkový vztah, týkající se poskytnutí peněžních prostředků, do určité výše, věřitelem ve prospěch dlužníka, a ten se zavazuje je vrátit i s úroky. 2 Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti , zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ÚZ č a následující, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ÚZ č , odst. 3., věta 1., zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 6

8 Dnem vzniku právních účinků zástavního práva se úvěr považuje za úvěr hypoteční. 4 Zástavní právo plní zajišťovací funkci pro případ, že dluh odpovídající pohledávce nebude včas uhrazen. Uhrazením takového dluhu při nezaplacení dojde po zpeněžení zástavy. Zástavní právo u hypotečních úvěrů vzniká písemným sepsáním zástavní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí. 5 Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. 6 Z definice hypotečního úvěru je patrné, že výše daného úvěru nemůže přesáhnout odhadní cenu zastavené nemovitosti. Dle legislativní úpravy hypoteční úvěr nesmí, po dobu trvání pohledávky, převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. 7 Běžně se však setkáváme s hypotečním úvěrem poskytnutým na celou požadovanou částku. Hypoteční úvěr podléhá, jako každý jiný úvěr, vedle výše uvedené úpravy zákona o dluhopisech i obecné úpravě platného obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., (výše zmíněné). Z uvedených informací můžeme shrnout znaky hypotečního úvěru: o investice do rozestavěné, koupené či jiné nemovitosti na území České republiky, členského státu Evropské Unie, nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, o zajištění pomocí rozestavěné nemovitosti či nemovitostí, která s financováním přímo nesouvisí (nemovitost v katastru nemovitostí, rodinný dům, chaty, chalupy, rodinné či jiné nemovitosti rodičů či jiných příbuzných), o úvěr poskytnutý v souladu s 497a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 8 Žadatelem o hypoteční úvěr je fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky nebo občan členské země Evropské Unie s platným povolením k pobytu a způsobilá k právním úkonům. Banky poskytují úvěry podnikatelům (fyzické či právnické osoby), fyzickým osobám a jiným subjektům (obce, rozpočtové organizace, nadace 4 28, odst. 3., věta 2., zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> a následující, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ÚZ č , odst. 3., věta 3., zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 7 30, odst. 11. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 8 Dušek P., Kos B., Právo hypotečního úvěrování. 1. vydání. Praha: C. H. Beck str. 6. ISBN

9 atd.). Důležitým aspektem u žadatele je jeho solventnost. Veškerým podmínkám pro poskytnutí hypotečního úvěru se budu věnovat v samostatné kapitole. Hlavním poskytovatelem hypotečních úvěrů jsou bankovní společnosti, vedlejším poskytovatelem jsou nebankovní společnosti, které se zabývají spíše neúčelovými hypotečními úvěry, jako například: hypotéka bez doložení příjmů, hypotéka bez registru atd. Hypotéky může nabízet každá licencovaná banka, která vydá hypoteční zástavní listy a jejich výnosy využije pro financování těchto hypotečních úvěrů. Bankovní licence vydává Česká národní banka, které upravují vykonávané činnosti bankou. Činnost bank upravuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Právní postavení České národní banky upravuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Účelem poskytnutí hypotečního úvěru je investice do bytových potřeb (koupě nemovitosti; financování rekonstrukcí, opravy a modernizace nemovitosti; výstavba; vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků vztahujících se k nemovitosti). 9 Banky požadují při poskytování hypotečního úvěru doložení dokumentací (nabývací tituly, list vlastnictví, snímek z katastrální mapy atd.), že se bude jednat o investici do nemovitosti a účel úvěru bude skutečně naplněn. Pokud jsou finanční prostředky hypotečního úvěru prokazatelně vyplaceny na pokrytí nákladů na koupi staveb, bytů, pozemků či jiného nabytí nemovitosti, nevznikají žádné potíže při jeho pořizování. Výše hypotečního úvěru závisí na ceně pořizované nemovitosti, kde bychom měli počítat i s vedlejšími náklady, jako jsou případné rekonstrukce či vybavení domácnosti. Důležitým bodem k zamyšlení je i množství našich vlastních prostředků. Samozřejmě záleží i na tom, kolik nám banka půjčí, ale tomu se budu blíže věnovat v kapitole úvěrového procesu. Hypoteční úvěr mohou klienti splácet v rozmezí 5 40 let, ovšem měli by ho splatit ještě v produktivním věku, kde se hranice většinou, dle podmínek bank, pohybuje okolo 70 let. Do tohoto věku by měl být úvěr splacen. Pro některé starší klienty je to velké omezení ve výběru doby splatnosti. Nejideálnější doba splácení je 20 let. Tato doba zaručuje nízkou splátku a příliš se neprodlužuje splácení závazku. Každá doba splatnosti má své výhody i nevýhody. Kratší doba splatnosti má vysoké měsíční splátky, ale celková částka zaplacená 9 Šenkýřová, B., a kol., Bankovnictví II 2. aktualizované vydání, Praha: Bankovní akademie a.s., 1998, str. 27, ISBN

10 na hypotečním úvěru není vysoká, v porovnání s dlouhodobou splatností, kde jsou měsíční splátky nízké, ale ve finále je zaplaceno na více. Úrokovou sazbu určují pravidla trhu a její výši nelze určit dopředu. Dovolím si říct, že úrokovou sazbu ovlivňuje i konkurenceschopnost bank, které soupeří o to, kdo bude mít více klientů jak při refinancování tak i při uzavírání nových smluv. Úrokové sazby ovlivňuje i Česká národní banka a mezibankovní trh. Graf: Zaplaceno na úrocích pro hypoteční úvěr 1 mil. Kč s úrokovou sazbou 6 % p. a Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Zaplaceno na úrocích roky Sazba je během roku proměnná, jak ukazuje následující tabulka. Je zřejmé, že začátkem roku 2012 byla úroková sazba nižší, následně se zvedla, kde její výše vydržela s minimálními rozdíly do poloviny roku a následně se razantně snížila. Nejvýhodnější doba pro získání hypotéky byl tedy konec roku. Problémem je to, že ani klient, ani banka nikdy nemohou vědět, jak se budou sazby pohybovat. Průměrné úrokové sazby hypoték v roce : Měsíc Průměrná úroková sazba leden 3,59 % 10 Autor neznámý. Doba splatnosti úvěru: čím déle, tím lépe? [online]. [cit. 10. březen 2013, 01:30:20]. Dostupný z WWW: <http://finance.idnes.cz/doba-splatnosti-uveru-cim-dele-tim-lepe-d9a- /uver.aspx?c=a070129_111800_fi_osobni_vra> 11 Zámečník P. Hypotéky 2012: sazba v průměru 3,51 %. [online] [cit. 17. únor 2013, 23:23:15]. Dostupný z WWW: < 9

11 únor 3,61 % březen 3,67 % duben 3,70 % květen 3,68 % červen 3,61 % červenec 3,59 % srpen 3,55 % září 3,46 % říjen 3,36 % listopad 3,25 % prosinec 3,17 % Průměr 3,51 % Pro banku i klienta je velmi riskantní zavázat se předem na celou dobu splácení jednou úrokovou sazbou. Pokud by úrokové sazby na trhu klesly a klient měl sazbu stále vysokou, prodělával by. V opačném případě by prodělávala banka. Pro zamezení těchto rizik, se úrokové sazby sjednávají na pevně stanovené období fixace úrokové sazby hypotéky. Nejčastěji to bývá pět let, ovšem banky nabízejí i jinou dobu. Častými fixními obdobími jsou jeden rok a tři roky, záleží na možnostech klienta (př.: klient vlastní byt a zároveň staví rodinný dům, po jehož dostavení plánuje byt prodat a tím splatit mimořádnou či celou částku hypotéky), můžeme se setkat i s fixací na patnáct let. Klient může využít i úvěru s plovoucí úrokovou sazbou, kde dochází ke změně úrokové sazby z měsíce na měsíc. Tato variabilní úroková sazba je spíše vhodná pro klienty, kteří se dobře orientují ve finančním světě. Po uplynutí fixační doby má klient právo úvěr splatit, buď úvěr splatí částečně, nebo ho úplně změní. Změnu lze provést výběrem jiné banky či přijetím nové výše úrokové sazby stávající banky, která se při refinancování hypoték automaticky mění. Opět se klient bude řídit tržní situací. Nová sazba může být nižší nebo vyšší. Tato situace má dopad na výši splátek. V následující tabulce můžeme porovnat aktuální úrokové sazby různých hypotečních bank u nejčastěji užívaných fixací. 12 Aktuální úrokové sazby Banka 1 rok fixace 3 roky fixace 5 let fixace Česká spořitelna 3,94 % 3,24 % 3,04 % ČSOB 4,19 % 3,49 % 3,09 % Equa Bank 4,49 % 2,99 % 2,99 % Fio banka 3,19 % 2,93 % 2,81 % 12 Hrušová M. Přehled aktuálních úrokových sazeb u hypoték. [online] [cit. 17. únor 2013]. Dostupný z WWW: < 10

12 GE Money Bank 3,89 % 3,59 % 3,79 % Hypoteční banka 4,19 % 3,49 % 3,19 % Komerční banka 4,09 % 2,99 % 3,09 % LBBW 3,59 % 2,79 % 2,73 % mbank 2,86 % 2,74 % 2,82 % Raiffeisenbank 4,49 % 3,39 % 3,59 % UniCredit Bank 2,99 % 2,99 % 2,99 % Volksbank 4,99 % 3,79 % 3,79 % Wüstenrot 3,79 % 3,19 % 3,29 % Základním principem hypotečního úvěru je zastavení nemovitosti ve prospěch věřitele banky. Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky a jejího příslušenství tím, že v případě nesplnění včasného a řádného splacení je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci. 13 Zástavou může být: o věc movitá (zástava vzniká jejich odevzdáním zástavnímu věřiteli; předáním do úschovy třetí osobě; popřípadě sepsání zástavní smlouvy formou notářského zápisu a zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky), o nemovitost, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví, podnik nebo jiná věc hromadná (vzniká vkladem do katastru nemovitostí; nemovitost nepsaná v katastru nemovitostí zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky), o soubor věcí (zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky), o pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, o obchodní podíl (zástavní právo vzniká zápisem zástavního práva do obchodního rejstříku), o cenný papír (zástavní právo je obecně upraveno zákonem o cenných papírech; specializovanou úpravu nalezneme v zákonné úpravě určitých cenných papírů), o předmět průmyslového vlastnictví Bardová, D., Opltová, R., Pavelka F., Jak správně na hypotéky, Praha: Nakladatelství Consultivest, spol. s r.o., 1997, str a následující, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ÚZ č

13 Nemovitost představuje nejkvalitnější zajištění dlouhodobé pohledávky, a to z důvodu dlouhé životnosti a také proto, že jejich klesající hodnota v rámci opotřebení není tak rychlá (hodnota zastaveného pozemku spíše roste). Mají ještě jednu neopomenutelnou výhodu nehybnost banka ví, že klient nemovitost neskryje, na rozdíl od věci movité. Zástavní právo s hypoteční bankou je zřízeno zástavní smlouvou a vzniká jeho vkladem do katastru nemovitosti. Setkáváme se i se zákonným vznikem zástavního práva, které je upraveno např. obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem, zákonem o vlastnictví bytů, zákoně o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech, atd. Zástavní smlouva obsahuje identifikaci obou smluvních stran (jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo), předmět zástavní smlouvy (využití nemovitosti či pozemku, parcelní číslo, číslo popisné nebo evidenční, katastrální území, číslo listu vlastnictví). Jištěná pohledávka je v zástavní smlouvě charakterizována číslem úvěrové smlouvy, dnem jejího uzavření a výší poskytnutého úvěru. 15 Je-li zástavním dlužníkem osoba neshodná s žadatelem o hypoteční úvěr, jeho jméno se v zástavní smlouvě neobjevuje, vede se pod číslem zajištěné smlouvy. Dalšími články zástavní smlouvy jsou pojištění zástavy, kde je klient povinen pojistit zastavenou nemovitost včetně jejich části a vzniklou pojistku vinkulovat (vinkulace omezení dispozičního práva) a identifikace smluvní pokuty, kde banka popisuje za jaké porušení a v jaké výši požaduje finanční odškodnění. Neméně důležitým bodem smlouvy je realizace zástavního práva, kde se zástavní věřitel dočte, jak dojde k uspokojení věřitele při insolvenci klienta, výběru způsobu zpeněžení a naložením s přebytkem získaných prodejem zástavy. Vklad zástavního práva do katastru nemovitostí upravuje list C příslušného listu vlastnictví, jeho ostatní části zůstanou beze změn. Posledním článkem jsou závěrečná ustanovení, po jejich výčtu dojde k podpisu zástavního věřitele či jeho zástupce a zástavce/ů nemovitosti. Zástavní právo zaniká: o zánikem zástavy, o zánikem zajištěné pohledávky, o uplynutí doby, na niž bylo zřízeno, o složením obvyklé ceny zástavy věřiteli dlužníkem nebo zástavcem, o vzdáním se zástavního práva jednostranným právním úkonem ze strany věřitele, 15 Česká spořitelna, a.s., Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti navrhovaná Českou spořitelnou, a.s., Praha

14 o písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem nebo zástavcem v případech stanovených zvláštními právními předpisy Hypoteční zástavní listy Hypoteční zástavní listy jsou emitovány hypotečními bankami a slouží pro získávání finančních prostředků pro poskytování hypoték. Přesnou definici nalezneme v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, jako dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem. 17 Pro řádné krytí platí, že výše pohledávky z hypotečního úvěru nesmí převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajišťující tyto pohledávky. Náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů je však možné pouze do 10 % této jmenovité hodnoty, a to pouze: o hotovostí, o vkladem u centrální banky členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Evropské centrální banky, o o vkladem u České národní banky, o cennými papíry či státními dluhopisy vydanými Českou národní bankou podle zvláštního právního předpisu, o státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, jejich centrálními bankami a Evropskou centrální bankou, o dluhopisy vydanými finančními institucemi založenými mezinárodní smlouvou. 18 Hypoteční zástavní listy patří do skupiny tzv. dluhových cenných papírů, ve kterých se jejich emitent a prodejce v jedné osobě, zavazuje jejich kupcům, že po uplynutí dohodnuté doby vyplatí jejich finanční částku, kterou do nich investovali. V pravidelných intervalech jim , zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ÚZ č , odst. 1., zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 18 31, odst. 1., zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 13

15 bude vyplácet i úrok z nich. Tyto dluhopisy mohou vydávat pouze banky se zvláštním oprávněním od České národní banky (se souhlasem Ministerstva financí). 19 Jmenovitá (nominální) hodnota těchto dluhopisů musí být plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů - jejich vydávání je vázáno existencí hypoték, tedy zástavním právem k nemovitostem 20 a jsou určeny na poskytování hypotečních úvěrů. Pro účely krytí těchto listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. 21 Hypoteční zástavní listy jsou několikanásobně zajišťovány a to minimálně: o zástavním právem nemovitosti, o hypotečním úvěrem, o kvalitou celkového hospodaření emitující hypoteční banky, o státním a bankovním dozorem nad jejich vydáváním a obchodováním s nimi. 22 Hypoteční zástavní listy patří k bezpečným dluhopisům, které si pořizují investoři, jež nemají sklony k riskování. Investor je zde i zvýhodněn tím, že z hypotečních zástavních listů není placena daň z příjmu. 1.2 Státní podpora hypotečních úvěrů Stát si uvědomuje potřebu svých občanů vlastního bydlení, proto se snaží je podporovat. Hypoteční úvěry stát podporuje dvěma formami a to daňovými úlevami a poskytováním příspěvků. Daňové odpočty Ten, kdo si pořídil své bydlení a splácí úvěr, si může od daňového základu odečíst zaplacený úrok. Odečet zaplacených úroků uplatňuje klient v podání daňového přiznání z příjmů 19 Bardová, D., Opltová, R., Pavelka F., Jak správně na hypotéky, Praha: Nakladatelství Consultivest, spol. s r.o., 1997, str Bardová, D., Opltová, R., Pavelka F., Jak správně na hypotéky, Praha: Nakladatelství Consultivest, spol. s r.o., 1997, str , odst. 3., věta 2., zákon č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 22 Bardová, D., Opltová, R., Pavelka F., Jak správně na hypotéky, Praha: Nakladatelství Consultivest, spol. s r.o., 1997, str

16 fyzických osob za předchozí zdaňovací období. Přesné podmínky nalezneme v zákoně o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V 15 odst. 3 zmíněného zákona, je stanoveno: Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou. 23 Daný odstavec stanovuje i definici bytových potřeb, kterými se rozumí: výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby. Dále se jedná o koupi bytového domu, rodinného domu, koupě pozemku, na kterém bude postaven rodinný dům či bytový dům, jejich údržba a stavební změny výše zmíněných nemovitostí. 24 Jedná se i o splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu. 25 Do bytových potřeb patří i vypořádání spoludědiců v rámci podílového získání bytu, rodinného domu či bytového domu jakož i vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Další podílovou bytovou potřebou je vlastnictví obchodní společnosti uskutečněné v souvislosti s převodem práva nájmu či jiného užívání bytu, úhrada za převod členských práv a povinností družstva. 26 Daná definice zahrnuje i splacení úvěru či půjčky užitých poplatníkem na financování bytových potřeb, které uvádí 15, odstavec 3, písmena a) až g), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů Takovýto odpočet uskutečňuje pouze osoba, která je účastníkem úvěrové smlouvy. Je-li účastníků více, mohou se na úlevě na dani podílet rovným dílem. Podpora stavebního spoření Stavební spoření upravuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Podporování stavebního spoření je masivní, protože každému kdo uložil do stavební spořitelny určitou částku za rok, stát finančně přispívá. Výše 23 Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 24 15, odst. 3., zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 25 15, odst., 3., písm. d., zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 26 15, odst. 3., Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 15

17 finanční podpory je závislá na již zmiňované částce. Na podporu ze stavebního spoření má nárok každá fyzická osoba, která je klientem stavební spořitelny, ale finanční prostředky z účtu vybere až po šesti letech spoření, vyjma úvěru. Ten je možno poskytnou už po dvou letech. Během probíhající šestileté lhůty nesmí klient s penězi disponovat, jinak je mu státní podpora odebrána. Po šesti letech můžeme peníze využít na cokoli, ovšem je-li využito úvěru ze stavebního spoření, finance mohou být užity pouze na pořízení bydlení. Aktuální státní podpora představuje 10 % z naspořené částky v daném kalendářním roce, přičemž maximální výše dosahuje Kč. Klient může částku ( Kč) pro kterou je získána maximální podpora, vložit na účet již na začátku roku a během něho nemusí vkládat už vůbec nic. Pokud vložíme na účet částku vyšší, je přebývající částka přesunuta do dalšího roku a podpora z této částky je připsána v následujícím roce. Kolik si klient vkládá na stavební spoření, záleží na něm. Jeden klient může mít více smluv o stavebním spoření, ale státní podpora je maximálně Kč za rok, klient nikdy nedostane víc. 27 Státní podpora slouží k motivaci těch, kteří spoří. Státní podporu může podle zákona získat: občan České republiky, občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky. 28 Podpora hypotečních úvěrů Podmínky poskytování příspěvků k hypotečním úvěrům upravuje nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Jedná se o poskytování finanční podpory fyzickým osobám mladším 36-ti let a v roce podání žádosti, tuto věkovou hranici nesmí dovršit. Mají-li hypotéku partneři či manželé společně, nesmí ani druhý z partnerů dosáhnout stanoveného věku v tom roce. 29 Současně 27 Čechlovský V. Stavební spoření zůstalo díky státní podpoře výhodné i letos. [online] , 10:40. [cit. 24. únor 2013]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/finance/ stavebni-sporeni-zustalo-dikystatni-podpore-vyhodne-i-letos.html> 28 4, odst. 2., zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 29 Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ze dne 22. května 2002, o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 16

18 nesmí být žadatel o státní příspěvky vlastníkem či spoluvlastníkem bytu (do výše 800 tisíc Kč), bytového domu nebo rodinného domu (do výše 1,5 milionu Kč), mimo bytu či rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je příspěvek žádán. Státní podpora je zaručena po celou dobu splácení hypotečního úvěru, nejdéle však po dobu 10-ti let. 30 Nemovitost, na níž je podpora žádána musí být minimálně dva roky stará a nacházet se na území České republiky. Státní příspěvek je stanoven ve výši rozdílu mezi výší splátky při běžném úroku a výší splátky při úroku sníženém o procentní body, jejichž počet závisí na průměrné sazbě úroků z objemu úvěrů hypotečních bank poskytnutých fyzickým osobám na základě nově uzavřených smluv o hypotečním úvěru. 31 Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje průměrnou sazbu vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku a činí při průměrné sazbě úroku: o 8 % a více 4 procentní body, o nižší než 8 % a vyšší nebo rovné 7 % 3 procentní body, o nižší než 7 % a vyšší nebo rovné 6 % 2 procentní body, o nižší než 6 % a vyšší nebo rovné 5 % 1 procentní bod, o je-li průměrná sazba úroku nižší než 5 %, příspěvek se neposkytuje. 32 Výše úrokové dotace bude platit vždy po sjednanou dobu platnosti úrokové sazby, nejdéle však na dobu pěti let. 33 V současné době se státní příspěvek nevyplácí k žádnému hypotečnímu úvěru, jelikož sazby u všech hypotečních bank se pohybují do hranice pěti procent. Podpora se vztahuje na celý hypoteční úvěr až do výše: o 1,5mil. Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu s jedním bytem, 30 Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ze dne 22. května 2002, o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 31 6, odst. 2., Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ze dne 22. května 2002, o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 32 Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ze dne 22. května 2002, o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 33 6 odst. 6., Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ze dne 22. května 2002, o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., [portál veřejné správy]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/> 17

19 o 2 mil. Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu se dvěma byty, o Kč na 1m 2 podlahové plochy bytu, nejvýše však Kč na jeden byt v bytovém nebo rodinném domě s více než dvěma byty, o Kč 1 m 2 podlahové plochy bytu, nejvýše však Kč na jeden byt, pokud přístavbou, vestavbou, půdní nástavbou nebo stavebními úpravami vznikne nový byt s podlahovou plochou nejméně 40 m 2, o limit může být v prvních třech případech zvýšen o částku Kč v případě, že hypoteční úvěr bude použit také na zakoupení pozemku k výstavbě. 34 Pokud hypoteční úvěr překročí stanovený limit, státní podpora se vztahuje pouze na část do limitu. Nastane-li situace, kde klient bez dohody s bankou úvěr přestane splácet, dojde k automatickému pozastavení státní podpory. Státní příspěvek je stanoven ve výši rozdílu mezi výší splátky při běžném úroku a výší splátky při úroku sníženém o procentní body, jejichž počet závisí na průměrné sazbě úroků z objemu úvěrů hypotečních bank poskytnutých fyzickým osobám na základě nově uzavřených smluv o hypotečním úvěru. 34 Pik I. Výše státní podpory hypotečního úvěru. [online]. [cit. 24. únor 2013]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/pujcky/hypoteky/pruvodce/vyse-statni-podpory-hypotecniho-uveru/> 18

20 2 Druhy hypotečních úvěrů Hypoteční úvěr patří do sekce účelových úvěrů, to znamená, že banka sjednává úvěr s klientem na určitý účel (na zboží, na pohledávky, v tomto případě se jedná o nemovitost), ostatní podmínky úvěru jako je způsob čerpání, splátkový kalendář, forma zajištění a podobně, se sjednávají podle potřeb klienta daného úvěrového případu. Hypoteční úvěry určené k pořízení bydlení mohou být podporovány státem, čemuž jsem se věnovala v předchozí kapitole. Není zde rozhodující doba splatnosti. Nejzákladnějším dělením hypotečních úvěrů je dělení na hypoteční úvěry podnikatelské, které využívají právnické osoby a podnikatelé a hypoteční úvěry nepodnikatelské, které jsou určené fyzickým osobám. Níže uvedené druhy hypoték jsou poskytovány fyzickým osobám. Úvěr poskytovaný fyzickým osobám v částce Kč až Kč, který klient může využít na financování koupě nemovitosti do osobního vlastnictví (od bytového družstva, firmy, obce), na koupi stavebního pozemku od obce, na dražbu, na konkurz, na koupi bytu nebo rodinného domu v rámci developerského projektu, na konkurz v insolvenčním řízení, na individuální výstavbu (nemovitost, která ještě není zapsaná do katastru nemovitostí), na individuální výstavbu moderního bydlení (ekologické bydlení, dřevostavba) se nazývá předhypoteční úvěr. Takovýto typ úvěru se nevztahuje na nemovitosti kupované od fyzických osob, z čehož vyplývá, že se užívá při financování nemovitosti, na něž nelze po určitý čas vložit zástavní právo, ale je možné využít hypotečního úvěru. Splatnost takového úvěru je jeden rok od data schválení úvěru s možností předčasného splacení bez sankcí a sazba je vždy jednotná na jeden rok. Některé banky nepotřebují ručení nemovitostí ani ručitele (např. Hypoteční banka). Klient má nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů do čtrnácti dnů od uzavření. Termín offsetová hypotéka (offset-hypotéka) je u nás nejméně znám, jelikož je vhodnější spíše pro movitější klienty. Jediná banka, která ji v České republice nabízí, je Raiffeisen Bank. Jedná se o kombinaci hypotečního úvěru a spořícího učtu, kde klient ušetří na měsíčních splátkách a zároveň má k dispozici dostatek hotovosti. Dochází k placení úroků a splátky jistiny pouze z rozdílu mezi zbývající částkou úvěru a množstvím peněz na spořicím účtu. Při vybrání jisté finanční částky ze spořicího účtu, se hypotéka zvýší o danou odebranou částku. Tento typ hypotéky má spoustu výhod: klient má prostředky na spořicím účtu kdykoli 19

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Spoříme a půjčujeme I

Spoříme a půjčujeme I 4.5.14 Spoříme a půjčujeme I Předpoklady: 040513 Př. 1: Odhadni. a) 5 % ze 120 b) 17 % z 5140 c) 4,7 % z 18 720 a) 5 % z 120 Odhad: 1 % 1,2 5 % 5 1,2 = 6 Přesný výpočet: 0, 05 120 = 6. Akceptovatelný rozsah:

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb. Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb. ze dne 25. července 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Město Židlochovice STATUT Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Zastupitelstvo města Židlochovice tímto vydává v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více