Komplexní životní program ZFP Život+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní životní program ZFP Život+"

Transkript

1 Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ: ,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále jen ČP )ačeskápojišťovnazdravía.s.,litevská1174/8,10005praha10,českárepublika,ič: ,zapsanávobchodnímrejstříkuuměstskéhosouduvpraze oddílb,vložka2044(dálejen ČPZ )Vámpodávajíspolečnýnávrhnauzavřenípojistnésmlouvy Pojistník (též 1. pojištěný) Příjmení/Jméno/ Titul Pohlaví Ž M Datumnarození (jenucizíchstát.příslušníků) Místonarození Ulice(místo) Obec(pošta) Telefon/ Povolání Státní občanstvíčr Adresatrvalého/ jinéhopobytu: Vysocerizikováčinnost Rizikováskupina P S Extrémnísporty(nelzesjednat Politickyexponovaná (VRČ)jezahrnuta urizikoznačených*) osobanebovztahkní Kontrola klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. 1)Účelazamýšlenápovahaobchodu: Pojistnáochranaa/neboakumulacefinančníchprostředků Č.p. PSČ 2)Zdrojefinančníchprostředků(příjmy): zezávislé/podnikatelskéčinnosti Jiné(definujte): 1. pojištěné dítě 2. pojištěné dítě POJISTNÁ DOBA Odpočátkutohotopojištěníserušídosavadnípojistnásmlouvačíslo ačíslo Částkarezervynebokapitálovéhodnotypojištěnízdosavadnípojistnésmlouvy,kteráodpočátkutohotopojištěnízaniká,budevplnévýšipřevedenaaumístěnadorezervynebo kapitálovéhodnotypojištěnísjednávanéhodletétopojistnésmlouvy.vpřípadě,žedosavadnípojištěníbylospojenosinvestičnímfondem,budepřiprovedeníumístěníproúčely tétopojistnésmlouvyzohledněnapovahapodkladovýchaktivvnitřníhofondudosavadníhopojištění. Počátek pojištěníjedne Datumpočátkupojištěnílzestanovitnejdřívenaden,kterýnásledujepodatuuzavřenípojistné smlouvy.konec pojištění: Dohodnutápojistnádobauplyneve24hodindnepředcházejícího Pojistná doba do věku 60 let 65 let nebo na let dni,kterýsečíslemshodujesdatemvýročníhodnepojištění.není-litakovýdenvměsíci, pojistnádobauplyneve24hodinposledníhodnevměsíci. ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ Základní pojištění sjednávané s ČP pro 1. pojištěného Pojištění pro případ smrti nebo dožití propřípadsmrti Pojištění závažných onemocnění propřípadzávažnýchonemocnění Zánikpovinnostiplatitpojistnévpřípadězávažnéhoonemocnění Pojištění kritických onemocnění propřípadkritickýchonemocnění Zánikpovinnostiplatitpojistnévpřípaděkritickéhoonemocnění Pojištění zproštění od placení pojistného sjednávané s ČP Měsíční invalidní renta Indexace pojištění POJIŠTĚNÍ ČPZ Pojištění sjednávané s ČPZ pro 1. pojištěného Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti T544 denní dávka od 29. dne pracovní neschopnosti 1 ) Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici T440 denní podpora přirážka kpojistnému 1 ) DennídávkauT544je150(smožnostípojištěníT440),nebo300(snutnostípojištěníT440načástkumin.300denně).Součetpevnýchdenníchdávekupojištěnípracovní neschopnostisjednanýchsčpzmůžebýtmaximálně300. % ASIS- TENCE Zdravotní a úrazová asistence sjednávaná s ČP pro 1. pojištěného MEDIK MEDIK PLUS ÚRAZ DOSPĚLÉHO Úrazové pojištění dospělých sjednávané s ČP pro 1. pojištěného vmotorovémvozidle Trvalénásledkyúrazuvčetněprogresivníhoplněníod 0,01% 5,01% pojištěnídospělých Dobanezbytnéholéčeníúrazu(denníplnění) DNL-15 DNL-MAX*) *TC * T.č.8147verze02ZFP-Ž+Strana1z3 MHA Podpispojišťovacíhozprostředkovatelezastupujícího Českoupojišťovnua.s.nazákladěplnémoci

2 Úrazové pojištění dětí sjednávané s ČP pro jedno pojištěné dítě, resp. dvě pojištěné děti pojištěnídětí ÚRAZ DĚTÍ Trvalénásledkyúrazuvčetněprogresivníhoplnění(plněníod0,01%) Dobanezbytnéholéčeníúrazu(denníplnění)DNL-15 Hospitalizacenásledkemúrazu(denníplnění) Pojistníkjepovinenpojistnéplatit měsíčně čtvrtletně pololetně ročně POJISTNÉ Lhůtnípojistnézazákladnípojištěníazapojištěnísnímsjednaná Lhůtnípojistnéurčenéknavýšeníkapitálovéhodnoty Celkové lhůtní pojistné Platby pojistného Mimořádné pojistné při sjednání pojištění vevýši PLATBY POJISTNÉHO Běžné pojistné budeplaceno: Předčíslíačísloúčtu přessipo souhlasemkinkasu souhlasemkinkasuzesporožirovéhoúčtu trvalýmpříkazem SpojovacíčísloSIPO Kódbanky poštovnípoukázkou (složenkou) srážkouzemzdy(vyplňte Informaceozaměstnavateli.) ZAMĚSTNA- VATEL Souhlasím s tím, aby zaměstnavatel přispíval na celkové pojistné Informace o zaměstnavateli Názevzaměstnavatele IČ celkovoučástkou ztohonaživotnípojištění Číslorámcovésmlouvy UMÍSTĚNÍ POJISTNÉHO Umístění pojistného v Investičním programuvybranýprogramzakřížkujtevpříslušnékolonce. Dynamická strategie (100%DFFproBP/100%VÚMproMP) Vyvážená strategie (100%VFFproBP/100%VÚMproMP) Konzervativní strategie (20%FNA,30%FGZ,50%FKDproBP/100%VÚMproMP) Garantovaná strategie (100%TÚMproBP/100%VÚMproMP) Přehledkódů TÚM kapitálováhodnotasgarantovanoutechnickouúrokovoumírou FNA fondnemovitostníchakcií VÚM kapitálováhodnotasvyhlašovanouúrokovoumírou DFF dynamickýfondfondů FKD fondkorporátníchdluhopisů VFF vyváženýfondfondů FGZ fondglobálníchznaček ObmyšlenýPřismrtipojištěnéhomáprávonaplnění(jménoadatumnarozenínebovztahkpojištěnému manžel, manželka, děti, rodiče, matka, otec ): DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JménoaadresaVašehopraktickéholékaře (vyplňujesepouzevpřípadě,ženenípřiloženzdravotnídotazník) Dotaz ke zdravotnímu stavu 1. pojištěného Jstevsoučasnédoběvyšetřován(a),léčen(a)nebosledován(a)projakékolivonemocněníneboúraz(svýjimkoualergií,chřipkovéhoonemocněníneboangíny) nebopobíráteinvalidnídůchodproinvalidituprvního,druhéhočitřetíhostupně(plnýnebočástečnýinvalidnídůchod)nebořízeníojehopřiznáníprobíhá? Zdravotní dotazník je přílohou (nedílnou součástí) této pojistné smlouvy PROHLÁŠENÍ Prohlášení: Jako pojistník(též1.pojištěný)prohlašuji,žespředloženýmnávrhempojistnésmlouvysouhlasímaževšechnyméodpovědinapísemnédotazypojistitelezdeuvedenéjsoupravdivéaúplné.pokudjsem odpovědinenapsal(a)vlastnoručně,stvrzuji,žejsemjeověřil(a)ažejsoupravdivéaúplné.berunavědomí,ževpřípaděnepravdivýchaneúplnýchodpovědímápojistitelprávovyvoditdůsledkypodlezákonaopojistné smlouvě(dálejenzps),zejménapodle 23a 24,tj.odpojistnésmlouvyodstoupitneboodmítnoutplnění.Zavazuji se,žebezzbytečnéhoodkladunahlásímpojistitelizměnujakýchkoliúdajůuvedenýchvpojistné smlouvě.jako pojištěnýjsembyl(a)seznámen(a)sobsahempojistnésmlouvyasouhlasímstím,abypojistitelzjišťovalapřezkoumávalmůjzdravotnístavulékařů,zdravotnickýchzařízeníazařízeníposkytujícíchzdravotní péči(dálejen lékaři ),ukterýchjsemsedosudléčil(a),event.sebuduléčit.tentosouhlasudělujizaúčelemuzavřenípojistnésmlouvy,zejménaprostanovenívýšepojistnéhorizikaavýšepojistného,adáleprošetření pojistnýchudálostí,atoivdoběpomésmrti.zmocňujilékařekvyhotovenílékařskýchzpráv,výpisuzezdravotnickédokumentacečikjejichzapůjčeníazároveňjezprošťujipovinnostizachovávatmlčenlivost,pokudbybyli pojistitelempožádánioinformacetýkajícíseméhozdravotníhostavu.souhlasím,abypojistitelvpřípaděpotřebyověřoval,zdatrvánároknapobíráníinvalidníhodůchodu.jako pojistník(též1.pojištěný)prohlašuji,že nejsemvsoučasnédoběvpracovníneschopnosti.vsouladuseshorauvedeným,tedyzaúčelemzjišťováníapřezkoumáváníméhozdravotníhostavuvsouvislostisuzavřenímpojistnésmlouvyadálezaúčelemplněníztéto pojistnésmlouvy,souhlasím,abypojistitelzpracovávalosobníúdajeavýslovnětakéúdajeomémzdravotnímstavu,vrozsahu,vjakémjsoumnoutytoúdajesdělenyvpojistnésmlouvěapozdějivsouvislostispojistným vztahem.jako pojistník(též1.pojištěný)dávám souhlaskpředáváníazpracovávánísvýchosobníchúdajůproúčelypojišťovacíchasouvisejícíchfinančníchslužeb(včetněnahrávánítelefonickýchhovorů)anabízení obchoduaslužebpojistiteliarovněžčlenůmmezinárodníhokoncernugeneraliamezinárodníhokoncernuppfaspolupracujícímobchodnímpartnerům.jako pojistník(též1.pojištěný)dávám souhlas,abychbyl vzáležitostechpojistnéhovztahunebovzáležitostinabídkypojišťovacíchasouvisejícíchfinančníchslužebpojistitelenebonabídkyslužebajinýchobchodníchsděleníčlenůmezinárodníhokoncernugeneraliamezinárodníhokoncernuppfaspolupracujícíchobchodníchpartnerůkontaktovánpísemnou,elektronickouneboijinouformou,přivyužitíposkytnutýchosobníchúdajů.zároveňsdělenímelektronickéhokontaktudávámsouhlas, abymnepojistitelkontaktovalelektronickouformouivzáležitostechtýkajícíchsedřívesjednanýchpojištění.tytosouhlasyudělujinadobuplatnostismlouvyadálenadobunutnoukzajištěníprávapovinnostíplynoucích zezávazkovéhoprávníhovztahuanadobuvyplývajícízobecnězávaznýchprávníchpředpisů.vpřípadě,ženapojistnépřispívázaměstnavatel,jakopojistníksouhlasímstím,abyúdajeopojistnésmlouvěapřípadných změnáchpojistnésmlouvy,vztahujícísekuplatněnídaňovýchvýhod,bylyposkytnutyzaměstnavateli.jako pojistník prohlašuji,žemibylypředuzavřenímpojistnésmlouvypísemněoznámenyinformacepodle 66 zákonaopojistnésmlouvě.jako pojistník potvrzuji,žemibylyzodpovězenyvšechnymépísemnédotazyohledněsjednávanéhopojištění.pokudbyseprokázalo,žedotazybylyzodpovězenyneúplněnebonepravdivě,je miznámo,ževesmyslu 23odst.2ZPSmámprávoodpojistnésmlouvyodstoupit.Jako pojistník potvrzuji,žejsembyl(a)předuzavřenímpojistnésmlouvyseznámen(a)sinformacemivesmyslu 21zákonač.38/2004 Sb.,opojišťovacíchzprostředkovatelíchasamostatnýchlikvidátorechpojistnýchudálostí,atoveformětiskopisuInformaceproklienta.Potvrzuji,žetiskopisInformaceproklientajsempřevzal(a).Jako pojistník potvrzuji, žejsempřiuzavřenípojistnésmlouvypřevzal(a)žp-vpp-dim-0001ažp-dpp-dim-0003prosjednanápojištěníabyl(a)snimiseznámen(a).jako pojistník potvrzuji,žejsembyl(a)předuzavřenímpojistnésmlouvyseznámen(a)sdefinicípolitickyexponovanéosobyvesmyslu 4odst.5písm.a),b)zákonač.253/2008Sb. Návrh jménem České pojišťovny a.s. jsem předložil pojistníkovi a dne jsem převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla pojistná smlouva uzavřena. Podpis pojistníka (též1.pojištěného) Totožnost a shoda podoby pojistníka ověřena dle OP/pasu*) IDENTIFIKACE číslovydalplatnostdo Agentura Kód(získatelskéčíslo obchodníka) Zástupcepojistiteleoprávněnýkuzavřenípojistné smlouvy(příjmení,jméno,telefonníčíslo, ) Kategorie % Identifikace T.č.8147verze02ZFP-Ž+Strana2z3 MHA *)nehodícíseškrtněte

3 Zdravotní dotazník POJIŠTĚNÝ Pojištěný je povinen uvést všechny údaje, i taková onemocnění, která se mu jeví jako nepodstatná. Porušení této povinnosti může mít vliv na přijetí do pojištění nebo na plnění pojistitele v případě pojistné události. Příjmení,jménopojištěného Jméno,příjmení,adresaatelefonVašehosoučasného praktickéholékařeaodborného lékaře(navštěvujete-li) ZÁKLADNÍ ĆÁST I. část A Je-li přikládán zdravotní dotazník pouze z důvodu sjednání úrazového pojištění nad limity stanovené pojistitelem, je nutné vyplnit otázky 1 9 b. V ostatních případech je nutné vyplnit všechny otázky. Odpovíte-li na jakoukoli otázku, rozveďte v části B. Zaškrtněte Vašesoučasnáváhakgavýškacm 1. Jstevsoučasnédoběvpracovníneschopnosti,léčen(a)nebo vyšetřován(a)proakutníonemocněníneboúraz? 2. VyžadovalonějakéVašeonemocněníčiúrazpobytaléčenívnemocnici nebovjinémléčebnémčizdravotnickémzařízení? 3. Byl(a)jsteněkdyoperován(a)pronemoc,úraznebo jeoperativnízákrokplánovánnebodoporučen? 5. Pokudnosítebrýle,uveďtepočetdioptrií pravé,levé,oko 6. Utrpěl(a)jsteúraz?Zanechaltrvalénásledky? 7. Provozujetejakoaktivníúčastníkorganizovanýchsoutěžínějaký sport?jakýanajakéúrovni? Zaškrtněte Pokudkouříte,uveďtepočetcigaretdenněpočetlet c)vysokýnebokolísavýkrevnítlak, (hodnotykrevníhotlakuuveďtezde) poruchysrdečníhorytmu,srdečníinfarkt,mrtvici,embolii,trombózu, srdečnívady,onemocněnísrdceacév,zánětyžil,křečovéžíly,bércovývřed d)astma,tuberkulózu,chronickýzánětprůdušek,jinénemociplic e)nemocijícnu,žaludku,střev,konečníku,jater,žlučníku,slinivky,sleziny f)nemociledvin,močovýchcest,prostaty,prsu,dělohy,vaječníků g)cukrovku,poruchyfunkceštítnéžlázy,zvýšenýcholesterol,jiné poruchymetabolismu h)anémii,nemocikrveamízníchuzlin,poruchyimunity,únavovýsyndrom i)rakovinuajinénádory(inezhoubné,např.cysty,myomyaj.) j)bolestihlavy,migrénu,epilepsii,jinénervovénemoci,duševnínemoci 8. Jstepravák, nebolevák? 9. Uveďte,zdajstenebojstebyl(a)někdyvyšetřován(a),sledován(a),léčen(a) proúrazyčinížeuvedenénemociazdravotnípotíže: a)nemocikostí,kloubůasvalů,páteře,revmatismus,dnu,ortopedické vady,nemocikůže,bolestipáteře b)nemociočí,uší,slepota,hluchota k)jiné,zdeneuvedenénemociiinfekční,hivpozitivita,pohlavní choroby,vrozenévady 10.Byl(a)jstevposledníchtřechletech3nebovícetýdnůnepřetržitěléčen(a) nebovpracovníneschopnosti? 11.Užívátenebojstepravidelněužíval(a)lékyvposledních3letech? 12.Pobíráteinvalidnídůchodproinvalidituprvního,druhéhočitřetíhostupně (plnýnebočástečnýinvalidnídůchod)nebořízeníojehopřiznáníprobíhá? 13.Léčil(a)jsteseněkdyneboléčbaVámbyladoporučenavsouvislosti snávykemnaalkohol,drogy,hráčství? UPŘESNĚNÍ I. část B Upřesnění z části A nemocí, úrazů, invalidního důchodu pokud nedostačuje prostor, pokračujte na volný list papíru označený č. PS a podpisem pojištěného. PokudjstenaněkterouotázkuvčástiAodpověděl(a),uveďteaupřesnětenemocajejíléčbu,úrazajehodatum,rokadůvodpřiznáníinvalidníhodůchoduapod. Následkynemocičiúrazupřesněpopištevčetněpočátku,délkyléčbyaukončeníléčení(uepilepsiesděltetypapočetzáchvatůročně,vznikapříčinu znáte-li). č.ot. nemoc,úraz počátek,délkatrvání, ukončení(měs./rok) léčba(léky,uoperaceměs./rok) léčbaukončena 4. MátesjednánusČPsmlouvuživotníhopojištění,životníhopojištěnísúrazovým(při)pojištěnímnebosamostatnéhoúrazovéhopojištěnípo ? Povinné pouze při sjednání pojištění závažných onemocnění dospělých, resp. kritických onemocnění dospělých. 14.Mělivaširodičenebosourozenciněkterouztěchtochorob:vysokýkrevnítlak,infarktmyokardu,cukrovku,cévnípříhodu,nemociledvin,zvýšenýcholesterol,nádorovéonemocnění,vrozenouvadu,duševnínemoc,epilepsiis počátkem onemocnění do 60 let věku?pokuduveďtevtabulceníže: ZO, KO rodiče názevnemocinebopříčinasmrti sourozenci II. vyplní se tehdy, je-li sjednáno pojištění s ČPZ s výjimkou T644 (vyplňujípouzeženydověku50letvčetně) ČPZ 1.Jstetěhotná: očekávanýtermínporoduje 2.BylauVászjištěnasterilita(neplodnost)? Prohlašuji,ževšechnyméodpovědinapísemnédotazypojistitelezdeuvedenéjsoupravdivéaúplné.Pokudnejsouodpovědipsánymýmrukopisem,stvrzuji,žejsemjeověřil(a)ažejsoupravdivé.Vpřípaděnepravdivých aneúplnýchodpovědímůžepojistitelvesmysluustanovení 23a 24zák.opojistnésmlouvěodpojistnésmlouvyodstoupitneboodmítnoutplnění.Tentozdravotnídotazníkjenedílnousoučástípojistnésmlouvy. V dne Podpis pojištěného T.č.8147verze02ZFP-Ž+Strana3z3 MHA

4 Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ: ,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále jen ČP )ačeskápojišťovnazdravía.s.,litevská1174/8,10005praha10,českárepublika,ič: ,zapsanávobchodnímrejstříkuuměstskéhosouduvpraze oddílb,vložka2044(dálejen ČPZ )Vámpodávajíspolečnýnávrhnauzavřenípojistnésmlouvy Pojistník (též 1. pojištěný) Příjmení/Jméno/ Titul Pohlaví Ž M Datumnarození (jenucizíchstát.příslušníků) Místonarození Ulice(místo) Obec(pošta) Telefon/ Povolání Státní občanstvíčr Adresatrvalého/ jinéhopobytu: Vysocerizikováčinnost Rizikováskupina P S Extrémnísporty(nelzesjednat Politickyexponovaná (VRČ)jezahrnuta urizikoznačených*) osobanebovztahkní Kontrola klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. 1)Účelazamýšlenápovahaobchodu: Pojistnáochranaa/neboakumulacefinančníchprostředků Č.p. PSČ 2)Zdrojefinančníchprostředků(příjmy): zezávislé/podnikatelskéčinnosti Jiné(definujte): 1. pojištěné dítě 2. pojištěné dítě POJISTNÁ DOBA Odpočátkutohotopojištěníserušídosavadnípojistnásmlouvačíslo ačíslo Částkarezervynebokapitálovéhodnotypojištěnízdosavadnípojistnésmlouvy,kteráodpočátkutohotopojištěnízaniká,budevplnévýšipřevedenaaumístěnadorezervynebo kapitálovéhodnotypojištěnísjednávanéhodletétopojistnésmlouvy.vpřípadě,žedosavadnípojištěníbylospojenosinvestičnímfondem,budepřiprovedeníumístěníproúčely tétopojistnésmlouvyzohledněnapovahapodkladovýchaktivvnitřníhofondudosavadníhopojištění. Počátek pojištěníjedne Datumpočátkupojištěnílzestanovitnejdřívenaden,kterýnásledujepodatuuzavřenípojistné smlouvy.konec pojištění: Dohodnutápojistnádobauplyneve24hodindnepředcházejícího Pojistná doba do věku 60 let 65 let nebo na let dni,kterýsečíslemshodujesdatemvýročníhodnepojištění.není-litakovýdenvměsíci, pojistnádobauplyneve24hodinposledníhodnevměsíci. ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ Základní pojištění sjednávané s ČP pro 1. pojištěného Pojištění pro případ smrti nebo dožití propřípadsmrti Pojištění závažných onemocnění propřípadzávažnýchonemocnění Zánikpovinnostiplatitpojistnévpřípadězávažnéhoonemocnění Pojištění kritických onemocnění propřípadkritickýchonemocnění Zánikpovinnostiplatitpojistnévpřípaděkritickéhoonemocnění Pojištění zproštění od placení pojistného sjednávané s ČP Měsíční invalidní renta Indexace pojištění POJIŠTĚNÍ ČPZ Pojištění sjednávané s ČPZ pro 1. pojištěného Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti T544 denní dávka od 29. dne pracovní neschopnosti 1 ) Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici T440 denní podpora přirážka kpojistnému 1 ) DennídávkauT544je150(smožnostípojištěníT440),nebo300(snutnostípojištěníT440načástkumin.300denně).Součetpevnýchdenníchdávekupojištěnípracovní neschopnostisjednanýchsčpzmůžebýtmaximálně300. % ASIS- TENCE Zdravotní a úrazová asistence sjednávaná s ČP pro 1. pojištěného MEDIK MEDIK PLUS ÚRAZ DOSPĚLÉHO Úrazové pojištění dospělých sjednávané s ČP pro 1. pojištěného vmotorovémvozidle Trvalénásledkyúrazuvčetněprogresivníhoplněníod 0,01% 5,01% pojištěnídospělých Dobanezbytnéholéčeníúrazu(denníplnění) DNL-15 DNL-MAX*) Podpispojišťovacíhozprostředkovatelezastupujícího Českoupojišťovnua.s.nazákladěplnémoci T.č.8147verze02ZFP-Ž+Strana1z2 MHA

5 Úrazové pojištění dětí sjednávané s ČP pro jedno pojištěné dítě, resp. dvě pojištěné děti pojištěnídětí ÚRAZ DĚTÍ Trvalénásledkyúrazuvčetněprogresivníhoplnění(plněníod0,01%) Dobanezbytnéholéčeníúrazu(denníplnění)DNL-15 Hospitalizacenásledkemúrazu(denníplnění) Pojistníkjepovinenpojistnéplatit měsíčně čtvrtletně pololetně ročně POJISTNÉ Lhůtnípojistnézazákladnípojištěníazapojištěnísnímsjednaná Lhůtnípojistnéurčenéknavýšeníkapitálovéhodnoty Celkové lhůtní pojistné Platby pojistného Mimořádné pojistné při sjednání pojištění vevýši PLATBY POJISTNÉHO Běžné pojistné budeplaceno: Předčíslíačísloúčtu přessipo souhlasemkinkasu souhlasemkinkasuzesporožirovéhoúčtu trvalýmpříkazem SpojovacíčísloSIPO Kódbanky poštovnípoukázkou (složenkou) srážkouzemzdy(vyplňte Informaceozaměstnavateli.) ZAMĚSTNA- VATEL Souhlasím s tím, aby zaměstnavatel přispíval na celkové pojistné Informace o zaměstnavateli Názevzaměstnavatele IČ celkovoučástkou ztohonaživotnípojištění Číslorámcovésmlouvy UMÍSTĚNÍ POJISTNÉHO Umístění pojistného v Investičním programuvybranýprogramzakřížkujtevpříslušnékolonce. Dynamická strategie (100%DFFproBP/100%VÚMproMP) Vyvážená strategie (100%VFFproBP/100%VÚMproMP) Konzervativní strategie (20%FNA,30%FGZ,50%FKDproBP/100%VÚMproMP) Garantovaná strategie (100%TÚMproBP/100%VÚMproMP) Přehledkódů TÚM kapitálováhodnotasgarantovanoutechnickouúrokovoumírou FNA fondnemovitostníchakcií VÚM kapitálováhodnotasvyhlašovanouúrokovoumírou DFF dynamickýfondfondů FKD fondkorporátníchdluhopisů VFF vyváženýfondfondů FGZ fondglobálníchznaček ObmyšlenýPřismrtipojištěnéhomáprávonaplnění(jménoadatumnarozenínebovztahkpojištěnému manžel, manželka, děti, rodiče, matka, otec ): DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JménoaadresaVašehopraktickéholékaře (vyplňujesepouzevpřípadě,ženenípřiloženzdravotnídotazník) Dotaz ke zdravotnímu stavu 1. pojištěného Jstevsoučasnédoběvyšetřován(a),léčen(a)nebosledován(a)projakékolivonemocněníneboúraz(svýjimkoualergií,chřipkovéhoonemocněníneboangíny) nebopobíráteinvalidnídůchodproinvalidituprvního,druhéhočitřetíhostupně(plnýnebočástečnýinvalidnídůchod)nebořízeníojehopřiznáníprobíhá? Zdravotní dotazník je přílohou (nedílnou součástí) této pojistné smlouvy PROHLÁŠENÍ Prohlášení: Jako pojistník(též1.pojištěný)prohlašuji,žespředloženýmnávrhempojistnésmlouvysouhlasímaževšechnyméodpovědinapísemnédotazypojistitelezdeuvedenéjsoupravdivéaúplné.pokudjsem odpovědinenapsal(a)vlastnoručně,stvrzuji,žejsemjeověřil(a)ažejsoupravdivéaúplné.berunavědomí,ževpřípaděnepravdivýchaneúplnýchodpovědímápojistitelprávovyvoditdůsledkypodlezákonaopojistné smlouvě(dálejenzps),zejménapodle 23a 24,tj.odpojistnésmlouvyodstoupitneboodmítnoutplnění.Zavazuji se,žebezzbytečnéhoodkladunahlásímpojistitelizměnujakýchkoliúdajůuvedenýchvpojistné smlouvě.jako pojištěnýjsembyl(a)seznámen(a)sobsahempojistnésmlouvyasouhlasímstím,abypojistitelzjišťovalapřezkoumávalmůjzdravotnístavulékařů,zdravotnickýchzařízeníazařízeníposkytujícíchzdravotní péči(dálejen lékaři ),ukterýchjsemsedosudléčil(a),event.sebuduléčit.tentosouhlasudělujizaúčelemuzavřenípojistnésmlouvy,zejménaprostanovenívýšepojistnéhorizikaavýšepojistného,adáleprošetření pojistnýchudálostí,atoivdoběpomésmrti.zmocňujilékařekvyhotovenílékařskýchzpráv,výpisuzezdravotnickédokumentacečikjejichzapůjčeníazároveňjezprošťujipovinnostizachovávatmlčenlivost,pokudbybyli pojistitelempožádánioinformacetýkajícíseméhozdravotníhostavu.souhlasím,abypojistitelvpřípaděpotřebyověřoval,zdatrvánároknapobíráníinvalidníhodůchodu.jako pojistník(též1.pojištěný)prohlašuji,že nejsemvsoučasnédoběvpracovníneschopnosti.vsouladuseshorauvedeným,tedyzaúčelemzjišťováníapřezkoumáváníméhozdravotníhostavuvsouvislostisuzavřenímpojistnésmlouvyadálezaúčelemplněníztéto pojistnésmlouvy,souhlasím,abypojistitelzpracovávalosobníúdajeavýslovnětakéúdajeomémzdravotnímstavu,vrozsahu,vjakémjsoumnoutytoúdajesdělenyvpojistnésmlouvěapozdějivsouvislostispojistným vztahem.jako pojistník(též1.pojištěný)dávám souhlaskpředáváníazpracovávánísvýchosobníchúdajůproúčelypojišťovacíchasouvisejícíchfinančníchslužeb(včetněnahrávánítelefonickýchhovorů)anabízení obchoduaslužebpojistiteliarovněžčlenůmmezinárodníhokoncernugeneraliamezinárodníhokoncernuppfaspolupracujícímobchodnímpartnerům.jako pojistník(též1.pojištěný)dávám souhlas,abychbyl vzáležitostechpojistnéhovztahunebovzáležitostinabídkypojišťovacíchasouvisejícíchfinančníchslužebpojistitelenebonabídkyslužebajinýchobchodníchsděleníčlenůmezinárodníhokoncernugeneraliamezinárodníhokoncernuppfaspolupracujícíchobchodníchpartnerůkontaktovánpísemnou,elektronickouneboijinouformou,přivyužitíposkytnutýchosobníchúdajů.zároveňsdělenímelektronickéhokontaktudávámsouhlas, abymnepojistitelkontaktovalelektronickouformouivzáležitostechtýkajícíchsedřívesjednanýchpojištění.tytosouhlasyudělujinadobuplatnostismlouvyadálenadobunutnoukzajištěníprávapovinnostíplynoucích zezávazkovéhoprávníhovztahuanadobuvyplývajícízobecnězávaznýchprávníchpředpisů.vpřípadě,ženapojistnépřispívázaměstnavatel,jakopojistníksouhlasímstím,abyúdajeopojistnésmlouvěapřípadných změnáchpojistnésmlouvy,vztahujícísekuplatněnídaňovýchvýhod,bylyposkytnutyzaměstnavateli.jako pojistník prohlašuji,žemibylypředuzavřenímpojistnésmlouvypísemněoznámenyinformacepodle 66 zákonaopojistnésmlouvě.jako pojistník potvrzuji,žemibylyzodpovězenyvšechnymépísemnédotazyohledněsjednávanéhopojištění.pokudbyseprokázalo,žedotazybylyzodpovězenyneúplněnebonepravdivě,je miznámo,ževesmyslu 23odst.2ZPSmámprávoodpojistnésmlouvyodstoupit.Jako pojistník potvrzuji,žejsembyl(a)předuzavřenímpojistnésmlouvyseznámen(a)sinformacemivesmyslu 21zákonač.38/2004 Sb.,opojišťovacíchzprostředkovatelíchasamostatnýchlikvidátorechpojistnýchudálostí,atoveformětiskopisuInformaceproklienta.Potvrzuji,žetiskopisInformaceproklientajsempřevzal(a).Jako pojistník potvrzuji, žejsempřiuzavřenípojistnésmlouvypřevzal(a)žp-vpp-dim-0001ažp-dpp-dim-0003prosjednanápojištěníabyl(a)snimiseznámen(a).jako pojistník potvrzuji,žejsembyl(a)předuzavřenímpojistnésmlouvyseznámen(a)sdefinicípolitickyexponovanéosobyvesmyslu 4odst.5písm.a),b)zákonač.253/2008Sb. Návrh jménem České pojišťovny a.s. jsem předložil pojistníkovi a dne jsem převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla pojistná smlouva uzavřena. Podpis pojistníka (též1.pojištěného) Totožnost a shoda podoby pojistníka ověřena dle OP/pasu*) IDENTIFIKACE číslovydalplatnostdo Agentura Kód(získatelskéčíslo obchodníka) Zástupcepojistiteleoprávněnýkuzavřenípojistné smlouvy(příjmení,jméno,telefonníčíslo, ) Kategorie % Identifikace T.č.8147verze02ZFP-Ž+Strana2z2 MHA *)nehodícíseškrtněte

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění DIAMANT 2014 T. č. 7125 01/2014 MHA Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 12 Informace o Programu Zdravý život

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1

FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1 OBSAH FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1 OBSAH... 1 1. Co je to konverze?... 2 2. Od kdy a jak lze o změnu pojistných podmínek na Vision 5.1 požádat a jaká je platnost žádosti o

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Praktické rady klientům. Praktické rady rady klientům

Praktické rady klientům. Praktické rady rady klientům 8615 8615 10/2009 10/2009 8615 10/2009 8615 10/2009 Praktické rady rady klientům Praktické rady klientům 1. Jaké 1. Jaké změny 1. změny Jaké v pojistné změny v pojistné v pojistné smlouvě je smlouvě možné

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

Životní pojištění PROfi Život

Životní pojištění PROfi Život Životní pojištění PROfi Život 8127 12/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0002.................................................................................................................

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život 8814 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Co je to životní pojištění a jeho dělení Cíl: základním cílem tohoto tématického ceku je seznámit posluchače s životním

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní - plně invalidní důchod

Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní - plně invalidní důchod Strana 1 (celkem 5) soubor dokumentů OS DOSIA SDOS_prilohy_2007 Odborového svazu pracovníků dopravy, Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní - plně invalidní důchod důchod: přiznán

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život 8616 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

AEGON echange = změna smlouvy

AEGON echange = změna smlouvy AEGON echange = změna smlouvy Prostřednictvím aplikace AEGON WebAgent lze jednoduše provádět technické změny na smlouvě klienta. Aplikace vygeneruje formulář se žádostí o změnu nebo umožní provést změnu

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Bod 1 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí.

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí. PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI životní pojištění Co pojištění nabízí Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

JAK KOMUNIKOVAT ZMĚNY V ČP

JAK KOMUNIKOVAT ZMĚNY V ČP JAK KOMUNIKOVAT ZMĚNY V ČP Vážené kolegyně, vážení kolegové, nová Česká pojišťovna stojí na zásadních změnách k posílení dynamiky a výkonnosti prodejní sítě podpořených změnou firemní kultury. Stavíme

Více

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění Životní a úrazové pojištění Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více