DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST"

Transkript

1 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (dále též jen směrnice ) do českého právního řádu. Cílem předkládané právní úpravy je dosažení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, a tím i posílení důvěry a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů, zejména v oblasti přeshraničních transakcí. Nový zákon nahradí stávající právní úpravu, která již neodpovídá současnému vývoji úvěrových produktů nabízených spotřebitelům na trhu. Těžiště nové právní úpravy spočívá zejména ve výčtu informací, které je věřitel, případně zprostředkovatel, povinen poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, v samotné smlouvě a během plnění smlouvy. Včasné a úplné informace jsou nezbytným předpokladem pro to, aby spotřebitel mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí. Spotřebitel musí být schopen správně posoudit, zda nabídka odpovídá jeho potřebám a aktuální finanční situaci. Novinkou oproti stávající právní úpravě je povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Smyslem zakotvení tohoto jinak přirozeného zájmu poskytovatele úvěru je ochrana spotřebitelů před rizikovými úvěry a dále ochrana společnosti před rostoucí zadlužeností domácností. Dále se návrh zákona podrobněji zabývá úpravou podmínek předčasného splacení úvěru. Věřiteli je v takovém případě přiznáno pouze právo na odškodnění spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů spojených s předčasným splacením úvěru. Další zásadní změnou oproti stávající právní úpravě je zakotvení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Tento krok nemusí být spotřebitelem nijak zdůvodňován a věřitel nesmí vůči němu v tomto případě uplatnit žádnou sankci.

2 2 Nově je působnost k výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem rozdělena mezi dva dozorové orgány Českou obchodní inspekci a Českou národní banku. Toto řešení na straně jedné umožňuje využít zkušenosti, které při výkonu dohledu nad poskytováním získala Česká obchodní inspekce, a na straně druhé svěřuje České národní bance dohled nad dodržováním povinností při poskytování spotřebitelského úvěru v případě těch subjektů, které jinak spadají pod její dohled. Součástí návrhu zákona je i změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), kterou se mění podmínky pro vstup do podnikání, a která zároveň umožní lépe evidovat subjekty poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr a přispěje k provádění účinnější kontroly nad těmito subjekty. Realizace navrhovaného zákona nebude vyžadovat dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu ani veřejných rozpočtů. Ve sféře podnikatelské se projeví určitým nárůstem administrativy spojené s povinnou evidencí poskytovatelů a s výkonem dozoru a nárůstem finančních nákladů spojených především s rozšířeným množstvím povinných informací poskytovaných spotřebiteli oproti stávající praxi a dále s povinností provádět hodnocení schopnosti spotřebitele splácet úvěr. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) Závěrečná zpráva RIA tvoří přílohu důvodové zprávy návrhu zákona. 2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem ČR. Z ústavního pořádku České republiky nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast poskytování. Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky.

3 3 3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnost s právem Evropské unie Předkládaný návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie. Právo Evropských společenství upravuje vztahy vznikající při poskytování spotřebitelského úvěru především směrnicí 2008/48/ES, která je předkládaným zákonem transponována do českého právního řádu v plném rozsahu. Lhůta pro transpozici směrnice je stanovena do 11. června Návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení S ohledem na stanovenou lhůtu pro transpozici směrnice do našeho právního řádu je žádoucí, aby navrhovaná právní úprava nabyla platnosti co nejdříve, v každém případě ještě v průběhu volebního období této Poslanecké sněmovny. Navrhuje se tedy, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s ustanovením 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

4 4 B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K části první Spotřebitelský úvěr K 1 Toto ustanovení vymezuje předmět právní úpravy předkládaného návrhu zákona, jakož i jeho vztah k právu Evropských společenství (dále jen ES ). V poznámce pod čarou je uveden odkaz na směrnici ES, která je předkládaným návrhem zákona implementována. K 2 V 2 je vymezena věcná působnost zákona, a to výčtem právních vztahů, na které se navrhovaná právní úprava nebude vztahovat. Toto věcné vymezení působnosti zákona vyplývá z implementované směrnice ES a je dáno zvláštním charakterem některých právních vztahů nebo existencí specifické právní úpravy. Z působnosti zákona jsou předně vyloučeny půjčky nebo úvěry, poskytnuté pro účely bydlení, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti a jejichž účelem je nabytí vlastnictví nemovitosti nebo vypořádání vlastnických práv k nemovitosti, nabytí členství v bytovém družstvu či změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím. Dále jsou pak vyloučeny půjčky nebo úvěry sloužící ke splacení, resp. refinancování úvěru nebo půjčky, která financovala některý z výše zmíněných účelů, případně refinancování uvedených. Vyloučeny jsou nájemní smlouvy, resp. leasingové smlouvy, které po uplynutí určité doby nestanoví právo nebo povinnost převodu vlastnického práva. Jedná se o smlouvy, u kterých není stanoveno právo nebo povinnost odkupu předmětu smlouvy ani ve smlouvě samotné, ani v jiné samostatné smlouvě. Tak jako dosud nebude tento právní předpis aplikován ani na půjčky nebo úvěry poskytnuté bez úroku nebo jakéhokoli jiného poplatku, neboť u nich chybí platba úroku jakožto pojmový znak úvěru. Z hlediska ochrany spotřebitele proto není nutné u takových smluv poskytovat zvláštní ochranu.

5 5 Smlouvy o průběžném poskytování služeb, za které dlužník platí v průběhu jejich poskytování formou splátek nebo záloh, rovněž jako v dosavadní právní úpravě nespadají do působnosti zákona. Zde se předpokládá, že obě smluvní strany mají k dispozici dostatečné množství informací a není proto důvod posilovat jejich právní ochranu. Dále jsou v souladu se směrnicí z působnosti zákona vypuštěny půjčky nebo úvěry, jejichž celková hodnota je nižší než Kč nebo vyšší než Kč. V zájmu zamezení možnosti obcházet zákon tím, že by pro jeden obchodní případ bylo sjednáno více smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr na částku nižší než Kč, považuje se za smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr ta smlouva, v níž se dosáhne nebo přesáhne částka 5000 Kč a všechny následující smlouvy uzavřené mezi týmž věřitelem a spotřebitelem v období 12 měsíců, na jejichž základě jsou poskytovány finanční prostředky na stejný nebo obdobný účel. Oproti stávající úpravě se působnost zákona nebude vztahovat na půjčky nebo úvěry, které nabízí zaměstnavatel svým zaměstnancům jako vedlejší činnost, a to v případě, že jsou poskytovány bez úroků nebo s roční procentní sazbou nákladů nižší než jsou sazby obvykle nabízené na trhu, a které nejsou obecně nabízeny veřejnosti. Z působnosti zákona jsou dále vyloučeny půjčky nebo úvěry, které jsou sjednány s obchodníkem s cennými papíry nebo bankou a jejichž účelem je provedení operace s investičním nástrojem. Jedná se o specifické obchody upravené jiným právním předpisem (zákonem o podnikání na kapitálovém trhu). Vyloučeno je rovněž bezplatné odložení platby stávajícího dluhu, kdy nedochází ke zhoršení postavení spotřebitele. Působnost zákona se též nevztahuje na půjčky nebo úvěry, které jsou poskytovány omezenému okruhu osob, ve veřejném zájmu, na základě jiného právního předpisu, a jež jsou poskytovány bezúročně nebo s úrokovými sazbami nižšími než jsou obvykle nabízeny na trhu (typicky při řešení následků vážných mimořádných událostí, jako např. povodní apod.). Zákon se rovněž nevztahuje na finanční služby, při jejichž poskytnutí je věřiteli přenechána movitá věc a věřiteli nevzniká právo na vrácení peněz. Zákon tak v souladu se

6 6 směrnicí ze své působnosti vyjímá smluvní vztahy, které vznikají při provozování činnosti zastaváren, neboť se nejedná o typický spotřebitelský úvěr (jedna smluvní strana předává druhé straně movitou věc, přičemž v případě, kdy peníze nejsou vráceny, omezuje se odpovědnost dlužníka pouze na zastavenou věc). Působnost zákona se nevztahuje ani na urovnání dosažené před soudem nebo jiným orgánem stanoveným zákonem mající charakter půjčky nebo úvěru. K 3 V tomto ustanovení jsou vymezeny některé pojmy, které zákon užívá. Pro účely tohoto zákona je spotřebitel vymezen jako fyzická osoba jednající mimo oblast své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Toto vymezení souvisí s obecnou konstrukcí spotřebitelské legislativy. Ta usiluje o zajištění faktické rovnosti smluvních stran ve smlouvách namísto rovnosti formální, jak je tradičně pojímána v oblasti civilního práva. Skutečná ekonomická a sociální převaha věřitele musí být vyrovnána zesílenou právní ochranou spotřebitele. Věřitelem se rozumí jak fyzická tak i právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nabízí nebo poskytuje spotřebitelský úvěr. Novým pojmem, který nebyl zakotven ve stávající právní úpravě, je definice zprostředkovatele. Rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba, která nejedná jako věřitel a která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání za odměnu spotřebiteli nabízí možnost uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, pomáhá spotřebitelům s jejím uzavřením či uzavírá smlouvu o spotřebitelském úvěru jménem věřitele. Povinnosti zprostředkovatele jsou dále specifikovány zejména v ustanovení 17. Je nezbytné zajistit, aby se spotřebitelé mohli rozhodovat na základě úplné znalosti věci (a mohli tak posoudit výhodnost či nevýhodnost nabízeného úvěru). Musí proto před uzavřením smlouvy získat přiměřené informace o podmínkách a nákladech úvěru a o svých povinnostech. Z hlediska zajištění co největší průhlednosti a srovnatelnosti nabídek je významná zejména roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr (dále jen

7 7 RPSN ). Tato hodnota představuje roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru a vyjadřuje hodnotu všech závazků čerpání, plateb a poplatků dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem. Počítá se podle matematického vzorce uvedeného v příloze č. 5. Na základě tohoto jednotného způsobu výpočtu je spotřebiteli umožněno porovnávat cenu různých nabízených na trhu. Ve fázi nabídky musí být RPSN uvedena v kontextu reprezentativního příkladu. Ten by měl odpovídat průměrné délce trvání a celkové částce spotřebitelského úvěru. Dále je v tomto ustanovení vymezen pojem celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele. Těmi se rozumí veškeré náklady, včetně úroku, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti s uzavřením smlouvy, a to včetně nákladů souvisejících s doplňkovými službami. Jedná se například o pojistné, pokud je sjednání pojištění povinné pro získání úvěru. Vymezen je zde i pojmem celková částka splatná spotřebitelem, kterou je součet celkové výše spotřebitelského úvěru (který je dán spotřebiteli k dispozici) a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele. Pokud smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, výslovně umožňuje spotřebiteli zpřístupnit finanční prostředky, které přesahují aktuální zůstatek na běžném účtu spotřebitele, jedná se o možnost přečerpání. Tímto typem spotřebitelského úvěru je například dnes již běžně používaný tzv. kontokorentní úvěr. Úroková sazba použitá jako základ pro výpočet úroku ze spotřebitelského úvěru je referenční sazba. Tato sazba musí pocházet z veřejně přístupného zdroje (jedná se např. o základní sazby vyhlašované Českou národní bankou či sazby mezibankovního trhu, např. PRIBOR, LIBOR, apod.). Věřitel ani spotřebitel ji nemohou ovlivnit. Mohou si však její výši kdykoli ověřit. V tomto ustanovení jsou rovněž definovány údaje o věřiteli či zprostředkovateli. Těmi se rozumí alespoň uvedení jeho jména a příjmení, popřípadě obchodní firmy, a místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmy nebo názvu, sídla, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu.

8 8 Pro účely tohoto zákona bylo nutno rovněž vymezit pojem trvalý nosič dat. Tím se rozumí jakýkoli nástroj umožňující spotřebiteli nejen jemu určené informace po přiměřenou dobu uchovávat, ale též je v nezměněné podobě reprodukovat. Jedná se například o CD nebo USB flash disky. Souhrn všech částek, které jsou dány spotřebiteli k dispozici, je pro účely tohoto zákona nazván celkovou výší spotřebitelského úvěru. Může se jednat buď o částku jednorázově poskytnutou věřitelem spotřebiteli, nebo o horní strop v úvěrovém rámci, stanovící nejvyšší finanční částku, kterou může spotřebitel čerpat od věřitele v budoucnosti. Výpůjční úrokovou sazbou se pak rozumí procentní sazba, která je uplatňována ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru. Výpůjční úroková sazba může být pevná nebo pohyblivá. Pevnou výpůjční úrokovou sazbou se rozumí jediná výpůjční úroková sazba sjednaná na celou dobu trvání smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo více úrokových sazeb sjednaných pro dílčí období. V neposlední řadě je v tomto ustanovení vymezen pojem tabulka umoření. K 4 Těžištěm nové právní úpravy je zejména zajištění dostatečné a včasné informovanosti spotřebitele o podmínkách spotřebitelského úvěru. Věřiteli je proto tímto ustanovením uložena povinnost, aby již ve fázi nabídky, resp. reklamy (tedy v době, kdy se spotřebitel rozhoduje o jejím případném využití), poskytl spotřebiteli co nejúplnější a nezkreslené informace, jejichž minimální výčet je uveden v příloze č. 1. K 5 Věřiteli, resp. zprostředkovateli, spotřebitelského úvěru se v tomto ustanovení ukládá povinnost poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy minimální objem relevantních informací, přičemž veškeré tyto informace musí být stejně výrazné. Jejich výčet je uveden v příloze č. 2. Dále stanoví, že jiné informace než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 2, je věřitel povinen pro názornost poskytnout v samostatném dokumentu.. Jedná se o významné ustanovení z hlediska ochrany spotřebitele, neboť brání

9 9 tomu, aby v záplavě nepodstatných informací uváděl věřitel drobným a nevýrazným způsobem informace zásadní a podstatné pro jeho rozhodování. Informační povinnost může věřitel splnit též poskytnutím informací na standardním formuláři uvedeném v příloze č. 6 (ve které je uveden formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru), resp. příloze č. 7 (ve které je uveden formulář pro informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném ve formě možnosti přečerpání a za účelem sjednání nové smlouvy, kterou se odkládá platba nebo mění způsob splácení). Poskytnutí informací prostřednictvím formuláře je opět významným prvkem z hlediska ochrany spotřebitele, neboť jejich prostřednictvím se spotřebitel v jednotlivých nabídkách snadno orientuje a též jednoduchým způsobem tyto nabídky porovnává. Důvodem zavádění povinnosti poskytovat spotřebiteli minimální objem informací již ve fázi předsmluvních jednání je obecně nízká míra znalostí spotřebitelů v dané oblasti. V odstavci 5 se věřiteli ukládá povinnost poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení (především jednotlivých předsmluvních informací, nabízeného spotřebitelského úvěru, důsledků prodlení apod.), a to v takovém rozsahu a způsobem, aby spotřebitel byl schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finančním možnostem a jaké jsou důsledky prodlení. V odstavci 6 se stanoví povinnost pro zprostředkovatele poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, informace ve stejném rozsahu, v jakém je povinen poskytnout je věřitel. Spotřebitel nesmí být nijak zkrácen na svých právech ani v případě, kdy je spotřebitelský úvěr sjednáván prostřednictvím zprostředkovatele, přičemž znalost základních informací o nabízeném produktu je pro rozhodování spotřebitele klíčová. V odstavci 7 se z informační povinnosti vyjímá dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb jednající jako zprostředkovatel vázaného úvěru, neboť informační povinnost musí primárně spočívat na věřiteli.

10 10 K 6 Požadavek písemné formy smlouvy v níž se sjednává spotřebitelský úvěr, vyplývá z nutnosti nastolení právní jistoty v těchto smluvních vztazích a z nutnosti zajištění důkazů pro případné právní spory. K posílení právní jistoty přispívá rovněž povinnost věřitele poskytnout spotřebiteli bezplatně kopii návrhu smlouvy. Toto ustanovení má reálně umožnit spotřebitelům, aby se řádně seznámili s veškerými náležitostmi smluvního vztahu, zvážili výhody a nevýhody a následně učinili informované a kvalifikované rozhodnutí. Smyslem tohoto ustanovení je zabránit v současné době mnohdy uplatňovaným praktikám, kdy spotřebitel uzavírá závazky, aniž by se předem mohl seznámit s jejich podmínkami a veškerými důsledky. Minimální výčet informací, které musí být uvedeny ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, je uveden v příloze č. 3. K 7 V tomto ustanovení jsou věřiteli ukládány informační povinnosti, jež je povinen splnit v průběhu trvání spotřebitelského úvěru. Podle odstavce 1 je věřitel povinen informovat spotřebitele po dobu trvání smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, předem o každé změně úrokové sazby před nabytím její účinnosti. Pokud tuto informační povinnost věřitel nesplní, není změna úrokové sazby vůči spotřebiteli účinná. Odstavec 3 stanoví informační povinnosti věřitele v průběhu trvání spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání. Také do tohoto ustanovení se promítá stěžejní konstrukce celého zákona, aby spotřebitel obdržel vždy včas potřebné informace. K 8 Zákon stanoví, že v případě, kdy smlouva o spotřebitelském úvěru neobsahuje potřebné informace a spotřebitel se této skutečnosti dovolá, úročí se spotřebitelský úvěr od počátku, tj. od okamžiku uzavření smlouvy s věřitelem pouze ve výši diskontní sazby platné

11 11 v době uzavření smlouvy. Věřitel přitom nemůže po spotřebiteli požadovat ani žádné jiné platby, a to rovněž se zpětným účinkem od okamžiku uzavření smlouvy. Toto ustanovení je součástí důsledné ochrany slabší smluvní strany spotřebitele, a je transpozicí obecného požadavku směrnice na stanovení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí. Jedná se o obdobný sankční mechanismus, který obsahovala i stávající právní úprava. Jediným rozdílem oproti současnému stavu je okamžik, od kdy nastanou účinky uplatnění práva spotřebitele. Úročení úvěru dle diskontní sazby ČNB v případě porušení povinnosti je jednoduchý zavedený mechanismus, který účinně motivuje věřitele a přináší spotřebiteli případnou finanční výhodu v případě pochybení věřitele. Zároveň s ním není spojena okamžitá povinnost vrátit celý poskytnutý úvěr. Jde o speciální sankci za nedodržení povinností poskytnout informace. K 9 Nově zavedenou povinností, která ve stávající právní úpravě stanovena není, je povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Toto posouzení pak musí být provedeno s náležitou odbornou péčí. Jedná se v podstatě o právní zakotvení přirozeného zájmu věřitelů správně odhadnout schopnost spotřebitele splatit poskytnutý úvěr, který již nyní věřitelé ve vlastním zájmu aplikují. Zároveň se jedná o částečnou konkretizaci obecné povinnosti jednat obezřetně, která je pro banky zakotvena v ustanovení 12 zákona o bankách. Vzhledem k tomu, že implementovaná směrnice požaduje, aby byl pro věřitele zajištěn přístup k databázím používaným pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitelů, ukládá zákon osobám, které zpracovávají příslušné údaje o spotřebitelích, aby umožnily přístup k těmto údajům i zahraničním věřitelům, a to za nediskriminujících podmínek. Nediskriminujícími podmínkami pro zahraniční věřitele se pak rozumí stejné podmínky jaké jsou stanoveny pro věřitele české. To znamená, že je-li do registru přístup na členském základě, členové mají stejná práva a povinnosti (zejména povinnost do rejstříku poskytovat informace o svých dlužnících). Je pak věcí členů rozhodnout o tom, koho za člena přijmou či nikoli. Pro posuzování žádosti o přijetí však nesmí být použito hledisko, které by bylo chápáno jako diskriminační pro zahraniční věřitele. Konečně pokud mají za stávající situace do registru přístup pouze české banky, musí mít nově přístup i zahraniční banky, nikoliv nebankovní subjekty. Pro zahraniční věřitele se tak zavádí tzv. národní režim.

12 12 Dále pokud věřitel na základě vyhledávání v databázi žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítne, je povinen okamžitě a bezplatně vyrozumět spotřebitele o výsledku tohoto vyhledávání a sdělit mu údaje o použité databázi. K 10 Cílem právní úpravy je vytvoření fungujícího vnitřního trhu a zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitelů v celém Společenství, což vyžaduje zajistit srovnatelnost informací týkajících se RPSN v rámci celého Společenství. RPSN je možno považovat za jeden z nejpodstatnějších institutů sloužících k orientaci na úvěrovém trhu. RPSN vyjadřuje hodnotu všech závazků (čerpání, plateb a poplatků) budoucích nebo stávajících, dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem. Vypočítává se podle matematického vzorce uvedeného v příloze č. 5. Jednou z položek, které se započítávají do RPSN, jsou náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání. Jedná se však jen o bezpodmínečně nutné náklady na vedení účtu. Předmětné ustanovení jednoznačně vymezuje, jaké náklady lze a jaké nelze zahrnout, a jaké se použijí pro účely výpočtu. Při výpočtu se předpokládá, že smlouva zůstane platná po smluvenou dobu a že bude jak ze strany věřitele tak ze strany spotřebitele plněna řádně a včas. Rovněž tak se předpokládá, že výpůjční úroková sazba a další poplatky zůstanou pevné ve vztahu k původní úrovni a budou se uplatňovat až do konce platnosti úvěrové smlouvy. K 11 V souladu s některými dalšími eurokonformními předpisy, které řeší problematiku ochrany spotřebitele, je i zde dána spotřebiteli možnost od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez sankcí a bez povinnosti zdůvodnění. Jedná se o významný institut ochrany spotřebitele, který prohlubuje obecná ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy. Přijetím zvláštního režimu pro odstoupení dojde k posílení ochrany spotřebitele především tím, že k jeho uplatnění již není zapotřebí splnění dalších podmínek, jak je tomu v případě odstoupení z důvodů předpokládaných v občanském zákoníku. Čtrnáctidenní lhůta má spotřebiteli umožnit plně si uvědomit svá práva a povinnosti

13 13 plynoucí ze smlouvy, a poskytnout dostatek času pro porozumění, zvážení a ověření veškerých poskytnutých informací. Neposkytnutí stanovených informací znamená natolik závažné porušení povinností ze strany věřitele, že zakládá právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě. Pokud spotřebitel uplatní toto své právo, má povinnost tak učinit před uplynutím lhůty, tj. nejpozději v poslední den lhůty, a to písemně, formou a postupem stanoveným v zákoně. Informace o podmínkách pro výkon tohoto práva jsou podstatnou náležitostí úvěrové smlouvy. Věřitel má po odstoupení od smlouvy nárok na splacení jistiny a úroku, který se vypočítá na základě dohodnuté úrokové sazby. Na druhou stranu věřitel nemá právo požadovat po spotřebiteli žádné jiné odškodnění s výjimkou odškodnění za případné nevratné poplatky zaplacené věřitelem orgánu veřejné správy. Takovými poplatky se rozumí například poplatky za ověření podpisů na smlouvách. V případě, že je na smlouvě o spotřebitelském úvěru závislý další závazek např. ve formě doplňkové služby (typicky pojištění), zánikem smlouvy zanikají i další související závazky. K 12 Předmětné ustanovení upravuje možnost ukončení spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou výpovědí. Garantuje tak smluvní volnost stran a jejich svobodné rozhodnutí o ukončení platnosti smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s tím, že sjednaná výpovědní doba ze strany spotřebitele nesmí překročit jeden měsíc. V případě, že výpovědní doba nebyla sjednána, je výpověď spotřebitele účinná okamžitě, jakmile dojde věřiteli. Ze strany věřitele nesmí být výpovědní doba kratší než dva měsíce. K 13 Pokud se na tom strany ve smlouvě dohodly, může věřitel z objektivních důvodů, to znamená z důvodů, které nejsou závislé na jeho vůli, ukončit právo spotřebitele na čerpání z úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Věřitel je však povinen uvědomit spotřebitele o tomto ukončení a jeho důvodech, nezakazuje-li to jiný právní předpis.

14 14 K 14 V případě smluv o vázaném spotřebitelském úvěru se jedná o smlouvy, kde poskytnutý úvěr slouží výhradně k financování smlouvy o dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí konkrétních služeb. Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru je jednostranně závislá ( 275 odst. 3 obchodního zákoníku) na smlouvě o dodání zboží nebo poskytnutí služby. V případě, že spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy o dodání zboží nebo služeb, a tudíž nedojde k plnění, na jehož úhradu byl spotřebitelský úvěr sjednán, zaniká tím též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. O této skutečnosti je spotřebitel povinen věřitele informovat. S uplatněním uvedených práv nesmí být spojováno navýšení nákladů na spotřebitelský úvěr, neboť uvedené důsledky byly vyvolány neplněním ze strany dodavatele nebo tím, že dodavatel neplnil řádně. Účelem odstavce 3 poslední věty je zamezení problémům, které nastávaly při podomních prodejích zboží a reklamních a prodejních zájezdech, kde v případě odstoupení od smlouvy o koupi zboží měl spotřebitel i nadále povinnost splácet úvěr, resp. vrátit poskytnuté peněžní prostředky věřiteli i přesto, že mu ze strany prodávajícího nebyla vrácena kupní cena. Pokud je dodáno vadné zboží nebo poskytnuta vadná služba, má mít ve smyslu směrnice (článek 15 odst. 2) spotřebitel právo uplatnit prostředky nápravy i vůči věřiteli, pokud prostředky nápravy, které má vůči prodávajícímu nebo poskytovateli služby, již byly uplatněny, avšak nebyly uspokojeny. Pokud jde o rozsah a podmínky pro uplatnění těchto prostředků nápravy, byla možnost úpravy přenechána na členských státech. Rozsah prostředků nápravy v našem právním řádu je již obecně dán příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v závislosti na druhu smluvního typu kupní smlouva, smlouva o dílo, přičemž může být rozšířen individuálními smluvními ujednáními. Nároky vyplývající z uplatnění odpovědnosti za vady se odvíjejí dále od charakteru zjištěné vady, tj. zda je vada odstranitelná nebo neodstranitelná. U vady odstranitelné přichází v úvahu oprava věci, výměna věci, případně lze připustit i slevu z kupní ceny, pokud vada nebrání v řádném užívání věci. V případě vady neodstranitelné se jedná o výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího nebo poskytovatele služby, pokud se však smluvní strany nedohodly na jiném způsobu.

15 15 Z pohledu transpozice je povinností zakotvit ve vnitrostátní právní úpravě pro spotřebitele prostředek (nebo prostředky) nápravy využitelný vůči věřiteli v případě, že dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb nedostojí svým povinnostem ani po uplatnění příslušných prostředků nápravy. Z veřejné diskuse lze dovodit preferenci uplatnění zákonných nároků (uplatnění odpovědnosti za vady výrobků) primárně u prodávajících či poskytovatelů služeb. Teprve po vyčerpání veškerých prostředků, včetně soudních, by bylo možné obrátit se na věřitele. Zcela jednoznačně je odmítána možnost, aby finanční instituce byly nuceny řešit reklamační či jiné spory. Tato činnost finančním institucím nepřísluší. Z toho důvodu zákon umožňuje spotřebiteli uplatňovat u věřitele pouze nároky na peněžité plnění. Spotřebitel tak může vůči věřiteli, jako ručiteli pohledávky, uplatnit právo na peněžité plnění uznané prodávajícím resp. poskytovatelem služby, nebo takové právo, které je pravomocně přiznáno v soudním či rozhodčím řízení, přičemž prodávající nebo poskytovatel služby dobrovolně neplnili. K 15 Spotřebiteli se přiznává právo vyrovnat své závazky kdykoli před datem splatnosti. V takovém případě má rovněž právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy. Věřitel má současně právo na spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru. Pro případy, kdy je odškodnění možné požadovat, se stanoví, že výše odškodnění nesmí přesáhnout 1 % předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, pokud doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem smluvního vztahu přesahuje jeden rok. Pokud je tato doba kratší, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Současně se stanoví, že žádné odškodnění nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil během doby od předčasného splacení do sjednaného konce smluvního vztahu. Výpočet odškodnění, na něž má věřitel právo, musí být průhledný a srozumitelný spotřebiteli již v předsmluvní fázi a v každém případně v průběhu plnění úvěrové smlouvy.

16 16 Předmětné ustanovení obsahuje též výčet výjimek (stanovených v souladu s implementovanou směrnicí), kdy není možné požadovat odškodnění za předčasné splacení. Naproti tomu se ochrana, kterou poskytují ustanovení tohoto paragrafu, nevztahuje na případné šikanózní jednání ze strany spotřebitele. Je třeba respektovat též ustanovení 3 odstavce 1 občanského zákoníku, podle nějž výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. K 16 Oproti přečerpání, které je ve smlouvě předpokládáno, se překročením rozumí faktické zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele. Pokud věřitel umožní takové překročení, je povinen spotřebitele informovat o nákladech, které mu vzniknou v důsledku tohoto překročení tj. o úrokové sazbě, sankcích, poplatcích a úrocích z prodlení. Pokud takové překročení trvá déle než jeden měsíc, je věřitel povinen spotřebitele uvědomit o tomto překročení, poskytnout informaci o jeho výši, úrokové sazbě, a to včetně uvedení sankcí, poplatků nebo úroků z prodlení. Ustanovení odstavce 3 stanoví další povinnosti v případě výrazného překročení. Výrazné překročení je třeba posuzovat individuálně vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Překročení lze například poměřovat s výší sjednaného přečerpání, případně obvyklých kladných zůstatků na daném účtu předtím, než došlo k překročení. K 17 Nová právní úprava zavádí zcela nově povinnosti i pro zprostředkovatele. V prvé řadě je zprostředkovatel povinen poskytnout předsmluvní informace v takovém rozsahu, v jakém by je měl poskytnout věřitel. Zprostředkovatel je dále povinen nejen v případné reklamě, ale i v dokumentaci pro spotřebitele uvést rozsah svých oprávnění, tedy zejména, zda spolupracuje výhradně s jedním nebo s více věřiteli nebo jako tzv. nezávislý makléř, který tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele. Dále v případě, že spotřebitel uhradí zprostředkovateli odměnu za zprostředkování, je třeba sjednání této odměny zaznamenat v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

17 17 K 18 Skutečnost, že spotřebitel splácí spotřebitelský úvěr prostřednictvím směnky nebo šeku nebo zajišťuje-li jimi jeho splacení, nesmí být spotřebiteli na újmu. Věřitel si musí počínat tak, aby spotřebiteli byla zachována všechna práva, která mu vyplývají ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. K 19 Nově je působnost k výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem rozdělena mezi dva dozorové orgány Českou obchodní inspekci a Českou národní banku. Toto řešení na straně jedné umožňuje využít zkušenosti, které při výkonu dohledu nad poskytováním získala Česká obchodní inspekce, a na straně druhé svěřuje České národní bance dohled nad dodržováním povinností při poskytování spotřebitelského úvěru v případě těch subjektů, které jinak spadají pod její dohled. K 20 a 21 Obsahem uvedených ustanovení je konkrétní vymezení správních deliktů, které jsou formulovány tak, aby odpovídaly zásadám nové koncepce správního trestání, schválené usnesením vlády č. 162 ze dne 20. února 2002, včetně standardních ustanovení týkajících se správního trestání. Členění je dáno okruhem subjektů, kterým jsou v předmětném předpisu ukládány povinnosti, tj. věřitelé, zprostředkovatelé a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti a které jsou oprávněny poskytovat přístup k těmto údajům třetím osobám. K 22 Společná ustanovení obsahují v odstavcích 1 až 4 výčet výjimek, které se uplatní v režimu ve formě možnosti přečerpání splatných do 1 měsíce, splatných na požádání nebo do 3 měsíců, dále v případě kdy se odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení a v režimu v případě překročení. Vzhledem k tomu, že v praxi je pro spotřebitele zpravidla problematické před soudem prokázat negativní skutečnost (např. skutečnost, že věřitel neposkytnul povinné předsmluvní

18 18 informace), se v odůvodněných případech z důvodu posílení ochrany spotřebitele přenáší důkazní břemene ze spotřebitele na věřitele. K 23 Toto ustanovení řeší použití stávajícího zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, a současně nově přijaté právní úpravy. K 24 Zrušovacím ustanovením dochází ke zrušení stávající právní úpravy - zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. K části druhé Změna živnostenského zákona K 25 Předmětná novela živnostenského zákona stanoví, že spotřebitelský úvěr bude moci poskytovat nebo jeho poskytnutí zprostředkovávat pouze osoba, která má oprávnění k provozování živnosti vázané s předmětem podnikání Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. K 26 V současné době jsou na našem trhu poskytovány spotřebitelské úvěry jak bankovními tak nebankovními subjekty. Činnost bank a spořitelních a úvěrních družstev není ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ) považována za živnost a pro její výkon je nezbytné splnit řadu veřejnoprávních požadavků (plnění kapitálových požadavků, požadavků úvěrové angažovanosti, odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob, technických a organizačních předpokladů, reálnost ekonomických kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě apod.) s tím, že o udělení povolení působit jako banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo rozhoduje Česká národní banka. Ve smyslu stávající právní úpravy může poskytovat spotřebitelský úvěr nebo jej zprostředkovávat subjekt, který splní podmínky pro vydání živnostenského oprávnění k volné

19 19 živnosti (konkrétně v oboru 70 služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, resp. oboru 47 zprostředkování obchodu a služeb). Na rozdíl od bank či spořitelních a úvěrních družstev tyto subjekty poskytují úvěry z vlastních zdrojů, a proto veřejnoprávní požadavky směřující k jejich finanční stabilitě nejsou zapotřebí v takovém rozsahu. Rozsah obou uvedených oborů je však v současné době koncipován značně široce, tudíž nelze jednoznačně vyčíslit, kolik subjektů v nich registrovaných fakticky poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelský úvěr. V rámci diskuse byla zvažována možnost zavedení registrace všech subjektů poskytujících nebo zprostředkovávajících spotřebitelský úvěr a jako nejschůdnější bylo přijato řešení, které je obsahem předmětného ustanovení. Jeho podstatou je, že spotřebitelský úvěr bude moci poskytovat nebo jeho poskytnutí zprostředkovávat pouze osoba, která má oprávnění k provozování živnosti vázané s předmětem podnikání Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Jednoleté přechodné období má věřitelům i zprostředkovatelům působícím doposud v režimu živnosti volné poskytnout dostatečný časový prostor na to, aby splnili podmínky, které jsou spojené s provozováním této nové vázané živnosti. K části třetí a čtvrté Změna zákona o České obchodní inspekci a změna zákona o České národní bance K 27 a 28 Na rozdíl od současné právní úpravy se nově zavádí dělená pravomoc v rámci dozorové činnosti. U subjektů, které již nyní spadají pod dohled České národní banky, bude tato instituce dozorovat také dodržování podmínek stanovených tímto zákonem. Nebankovní subjekty podnikající na základě živnostenského oprávnění bude i nadále dozorovat Česká obchodní inspekce. Nově se dozorová činnost nebude vztahovat pouze na samotné poskytovatele úvěru, nýbrž i na zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Toto nové pojetí dozorové činnosti vyžaduje přijetí změny zákona o České obchodní inspekci a změny zákona o České národní bance.

20 20 K části páté Účinnost K 29 Zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna K příloze č. 1 V této příloze je obsažen výčet informací, které musí obsahovat každá nabídka (reklama) spotřebitelského úvěru nebo nabídka jeho zprostředkování, jestliže je její součástí jakýkoli údaj o nákladech spotřebitelského úvěru. K příloze č. 2 V této příloze je obsažen výčet informací, které musí být spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. K příloze č. 3 V této příloze je obsažen výčet informací, které musí být uvedeny ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. K příloze č. 4 V této příloze je obsažen výčet informací, které musí být spotřebiteli poskytovány po dobu trvání spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání. K příloze č. 5 V této příloze je uveden způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr. K příloze č. 6 V této příloze je uveden formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více