Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku Historie, legislativa a výsledky. Jiří Hromádko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku Historie, legislativa a výsledky. Jiří Hromádko"

Transkript

1 Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku Historie, legislativa a výsledky Jiří Hromádko

2 Legislativa EU k biopalivům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů RED směrnice; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o kvalitě paliv FQD směrnice; Směrnice 2015/1513/EU, kterou se mění směrnice RED a FQD ILUC směrnice; Směrnice 2015/652/EU, kterou se stanoví metodika výpočtu produkce emisí skleníkových plynů a náležitosti zprávy o emisích;

3 Minimální podíl biopaliv v pohonných hmotách

4 Minimální podíl biopaliv za kalendářní rok Dle 19 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění musí dodavatelé pohonných hmot zajistit, aby v jimi dodaných pohonných hmotách bylo za kalendářní rok obsaženo minimální množství biopaliv. V současné době tento podíl činní o 4,1 % v případě motorových benzínů, o 6 % v případě motorové nafty. V případě, že překročí minimální množství biopaliv může toto nadměrné množství biopaliv převést do plnění povinnosti v následujícím kalendářním roce. Převáděné množství může činit nejvýše 0,2 % z celkového množství motorových benzinů a motorové nafty. Za nesplnění uvedené povinnosti je dodavateli pohonných hmot udělena pokuta 40 Kč za každý litr nedodaného biopaliva; Do splnění povinnosti jsou zohledněna pouze biopaliva splňující kritéria udržitelnosti uvedená v nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv;

5 Minimální podíl biopaliv za čtvrtletí Dle 19a odst. 1 zákona ochraně ovzduší musí dodavatelé pohonných hmot zajistit, aby v jimi dodaných pohonných hmotách bylo za kalendářní čtvrtletí obsaženo minimální množství biopaliv. V současné době tento podíl činní o 2,9 % v případě motorových benzínů, o 4,2 % v případě motorové nafty. V případě, že uvedenou povinnost nesplní uloží mu CÚ tzv. zálohovou pokutu, která mu bude v případě splnění roční povinnosti vrácena. Mechanizmus zálohové sankce je obsažen v 19b až 19e. Za nesplnění uvedené povinnosti je dodavateli pohonných hmot udělena zálohová pokuta 40 Kč za každý litr nedodaného biopaliva; Do splnění povinnosti jsou zohledněna pouze biopaliva splňující kritéria udržitelnosti uvedená v nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv;

6 Podmínky zohlednění biopaliv Dle 19 odst. 2 zákona ochraně ovzduší lze biopaliva zohlednit pouze pokud: byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena, splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, byla na daňovém území České republiky spotřebována, nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.

7 Snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

8 Snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot Dle 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší musí dodavatelé pohonných hmot postupně snižovat emise skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot o 6 % do konce roku 2020 s tím, že od roku 2014 musí dosáhnout alespoň 2% snížení a od roku ,5% snížení; Snížení lze splnit i dodáním čistého biopaliva (B100) nebo vysokoprocentního biopaliva (SMN 30 nebo E85); Za účelem prokázání splnění uvedené povinnosti musí dodavatelé pohonných hmot každoročně do 15. března zasílat CU a MŽP zprávu o emisích z PHM ověřenou autorizovanou osobou; Za nesplnění povinnosti snížení emisí je dodavateli pohonných hmot udělena sankce do 10 mil. Kč; Do splnění povinnosti jsou zohledněna pouze biopaliva splňující kritéria udržitelnosti uvedená v nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv;

9 Náležitosti zprávy o emisích Náležitosti zprávy o emisích jsou stanoveny nařízením vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a jsou následující: celkový objem každého typu dodané pohonné hmoty s udáním místa nákupu a její původ a množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v dodané pohonné hmotě zjištěný během úplného životního cyklu pohonné hmoty, včetně členění na jednotlivé typy dodaných pohonných hmot.

10 Prokazování plnění kritérií udržitelnosti biopaliv

11 Kritéria udržitelnosti biopaliv 1 Pouze biopaliva splňující kritéria udržitelnosti: se mohou započítávat dodavatelům PHM do splnění povinnosti uplatnění minimálního podílu biopaliv; se mohou započítávat dodavatelům PHM do splnění povinnosti uplatnění minimálního snížení emisí skleníkových plynů; pouze tato biopaliva jsou způsobilá k finanční podpoře (nulová, příp. nižší sazba spotřební daně na PHM); Kritéria udržitelnosti musí být splněna bez ohledu na to, zda byly suroviny pro jejich výrobu vypěstovány na území EU nebo ve třetích zemích.

12 Kritéria udržitelnosti ve vztahu k půdě Původní les a jiné zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti; Oblasti určené zákonem nebo příslušným orgánem k účelům ochrany přírody; Vysoce biologicky rozmanité travní porosty; Mokřady; Plochy o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím více než 30 %; Rašeliniště;

13 Kritéria udržitelnosti ve vztahu k CO 2 Úspora emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během celého životního cyklu biopaliva, nejméně 35 % v porovnání s fosilní alternativou; Od 1. ledna 2017 musí úspora emisí skleníkových plynů činit alespoň 50 %; Ode dne 1. ledna 2018 musí tato úspora emisí skleníkových plynů činit alespoň 60 % při používání biopaliv vyrobených v zařízeních, která zahájila výrobu dne 1. ledna 2017 nebo později; Biopaliva vyrobená v zařízeních, která byla v provozu ke dni 23. ledna 2008 musí splňovat úsporu emisí skleníkových plynů až od 1. dubna 2013;

14 Kritéria udržitelnosti biopaliv 2 21 zákona o ochraně ovzduší stanoví obecné povinnosti pro prokazování plnění kritérií udržitelnosti u pěstitelů biomasy, prodejců biomasy a výrobců plynných a kapalných produktů určených k výrobě biopaliva a samotných biopaliv. Podrobné specifikace jsou obsaženy v nařízení vlády 351/2012 S., o kritériích udržitelnosti biopaliv. Zákon zavedl časově omezenou certifikaci jednotlivých článků výrobního řetězce (12 měsíců); Certifikáty vydává autorizovaná osoba (autorizaci uděluje MŽP), která každý rok u jednotlivých osob provede nezávislý audit; Pěstitelé biomasy jakožto první článek řetězce nemusí být certifikovány postačí jim vydávat tzv. samostatné prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti. Kontrole jsou pak podrobena minimálně 3 % pěstitelů;

15 Kritéria udržitelnosti biopaliv 3 Výrobce, prodejce nebo dovozce biopaliva Výrobce, dovozce či prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti Certifikát Dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti Prodejce nebo dovozce biomasy Dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti Pěstitel biomasy Samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti + informace ke každé dodávce

16 Autorizovaná osoba Vydává certifikát osobám podle 20 odst. 1 až 3; Musí být k této činnosti akreditována a autorizována MŽP; Jednou ročně zkontrolovat certifikované osoby; V rámci kontroly prodejce či dovozce biomasy zkontrolovat nejméně 3 % pěstitelů biomasy; Po provedení kontroly vypracovat zprávu a tu po dobu 5 let archivovat; V případě zjištění nedostatků zaslat neprodleně kopii zprávy inspekci; Zasílat kopie všech vydaných certifikátů ministerstvu; Zasílat ministerstvu každoročně souhrnnou zprávu o jí provedených kontrolách v uplynulém kalendářním roce;

17 Celní úřady kontrolují: Kontrolní orgány Splnění snížení emisí skleníkových plynů dodavatelem PHM; Platnost dokladů o splnění kritérií udržitelnosti v případě dovozů (produkt má již zahraniční certifikát); Mze kontroluje správnost dílčích prohlášeních a samostatných prohlášeních pěstitelů biomasy. Česká inspekce životního prostředí Kontroluje správnost údajů uváděných v prohlášeních o shodě s kritérii udržitelnosti; Uděluje pokuty za porušení povinností při vydávání prohlášeních;

18 Návrh novely zákona o ochraně ovzduší Transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, kterou se stanoví metodika výpočtu produkce emisí skleníkových plynů a náležitosti zprávy o emisích Částečná transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/1513/EU ILUC směrnice

19 Směrnice Rady obsahuje: Směrnice 2015/652/EU Standardní hodnoty produkce emisí skleníkových plynů pro každý druh fosilního paliva (motorový benzín, motorová nafta, CNG/LNG, LPG a vodík) a způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot a elektřiny; Základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro rok 2010, oproti které mají dodavatelé pohonných hmot snížit emise skleníkových plynů o 6 %; Způsob zohlednění snížení emisí skleníkových plynů z těžby ropy či zemního plynu do 6% cíle snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; Náležitosti a vzor zprávy o emisích skleníkových plynů, které předávají každoročně dodavatelé pohonných hmot členským státům; Náležitosti zprávy o emisích, jež reportují členské státy EK;

20 Směrnice 2015/1513/EU - ILUC Směrnice Evropského parlamentu a Rady obsahuje: 7% omezení příspěvku biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy do povinného 10% cíle OZE v dopravě (transpozice v gesci MPO); Indikativní 0,5% cíl pro podíl pokročilých biopaliv (transpozice v gesci MPO) a zavedení podpory pro využívání těchto biopaliv (částečně řešeno novelou zákona o ochraně ovzduší); Povinnost dodavatelů pohonných hmot reportovat členským státům tzv. ILUC emise (transpozice v gesci MŽP); Dobrovolné zohlednění omezení biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy i do 6% cíle snížení emisí skleníkových plynů (transpozice v gesci MŽP); Dvojnásobné zohlednění biopaliv z použitých kuchyňských olejů, kafilerních tuků a pokročilých biopaliv do 10% cíle OZE v dopravě (transpozice v gesci MPO, částečně řešeno novelou zákona o ochraně ovzduší);

21 Novela zákona o ochraně ovzduší 1 2 je rozšířen o následující definice: Za pohonnou hmotu je považován motorový benzin, motorová nafta, zkapalněný ropný plyn, biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, směsné palivo, zemní plyn nebo vodík; Za pohonnou hmotu pro dopravní účely je považována pohonná hmota používaná k pohonu silničních vozidel, zvláštních vozidel, drážních vozidel nebo plavidel na vnitrozemských vodních cestách včetně rekreačních plavidel; Za elektřinu pro dopravní účely je považována elektřina používaná k pohonu silničních vozidel; Za emise skleníkových plynů z těžby jsou považovány veškeré emise skleníkových plynů, k nimž dojde předtím, než se začne příslušná surovina zpracovávat v rafinerii nebo zpracovatelském zařízení, kde se vyrábí pohonná hmota;

22 Novela zákona o ochraně ovzduší 2 19 je doplněn o následující ustanovení: Dodavatelé pohonných hmot mohou nově do minimálního povinného podílu biopaliv zohlednit množství biopaliv vyrobených z použitých kuchyňských olejů, kafilerních tuků a pokročilých biopaliv dvojnásobně; Pokročilá biopaliva jsou biopaliva vyrobená z nepotravinářské biomasy nebo odpadů. K jejich výrobě není zapotřebí půdy, tak jak je tomu u klasických biopaliv; Vzhledem k tomu, že pokročilá biopaliva nevytváří tlak na zábor orné půdy, nazývají se také jako biopaliva s nízkým dopadem v souvislosti s nepřímou změnou ve využití půdy; Pokročilá biopaliva budou definována v doprovodném nařízení vlády;

23 Novela zákona o ochraně ovzduší 3 20 je doplněn o následující ustanovení: Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé pohonných hmot budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit CNG/LNG, LPG, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali sami, či dodal jiný subjekt; Vkládá se zmocnění na stanovení způsobu výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; Posouvá se termín pro podání zprávy o emisích, kterou zasílají dodavatelé pohonných hmot CÚ a MŽP na 30. červen; Vkládá se nový způsob sankcionování nesplnění požadovaného snížení emisí skleníkových plynů. Výše pokuty se stanoví jako součin množství emisí skleníkových plynů v kgco 2, které zapříčinilo nesplnění povinného snížení emisí skleníkových plynů a částky 10 Kč;

24 Novela zákona o ochraně ovzduší 4 Vkládá se nový 20b - Emise z těžby: Dodavatelé pohonných hmot budou nově moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit i ušetřené emise skleníkových plynů vzniklé při těžbě ropy či zemního plynu, které se ušetří v kterékoli zemi v příslušném kalendářním roce; Snížení emisí z těžby lze započítat pouze pokud byla opatření na snížení emisí z těžby provedena po 1. lednu 2011, množství snížených emisí z těžby bylo ověřeno autorizovanou osobou nebo osobou s jiným obdobným oprávněním vydaným v souladu s právními předpisy jiného členského státu Evropské unie a nebylo pro účely splnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů dosud v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie zohledněno; Dodavatel pohonných hmot je povinen neprodleně po započítání snížení emisí z těžby zaslat ministerstvu kopii dokladu o zohlednění emisí z těžby. Náležitosti dokladu stanoví doprovodné nařízení vlády;

25 Novela zákona o ochraně ovzduší 5 34 je doplněn o následující ustanovení: K zabránění záměrné modifikace výrobků nebo záměrného vyřazení výrobků se zpřísňuje kontrola plnění kritérií udržitelnosti u osob, které suroviny pro výrobu biopaliv jež jsou dvojnásobně započítávána prodávají, či tato biopaliva samy vyrábí; V případě, že výrobce, prodejce či dovozce biopaliva či výrobce, prodejce či dovozce plynných či kapalných produktů určených k výrobě biopaliv bude vyrábět tyto produkty ze surovin uvedených v příloze IX směrnice Rady 2015/1513/EU, zůstane platnost certifikátu 12 měsíců jako u klasických biopaliv, ale autorizovaná osoba bude muset tuto osobu zkontrolovat každé pololetí; V rámci prováděné kontroly u výše uvedených osob bude autorizovaná osoba povinna zkontrolovat nikoli 3 % dodavatelů surovin jako v případě klasických biopaliv, ale min. 5 % dodavatelů surovin;

26 Novela zákona o ochraně ovzduší 6 Návrh novely zákona o ochraně ovzduší byl v březnu 2016 zaslán do mezirezortního připomínkového řízení; V srpnu 2016 byl schválen vládou zaslán do Poslanecké sněmovny; Účinnost novely zákona byla navržena na 1. dubna 2017; Prvním čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 5. dubna, druhé čtení se doposud neuskutečnilo;

27 Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

28 Návrh nařízení vlády 1 V částech týkajících se kritérií udržitelnosti biopaliv návrh přebírá současně platné znění (změna pouze ve zvýšení požadavku na minimální úsporu emisí CO 2 ; Mění se či nově doplňuje: Definice pojmů; Základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty; Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely; Obsahové náležitosti zprávy o emisích; Požadavky na pokročilá biopaliva; Podmínky ověření snížení emisí z těžby;

29 Definuje se: Návrh nařízení vlády 2 Odpad a zbytek ze zpracování; Plodiny bohaté na škrob; Lignocelulózová vláknovina a nepotravinářská celulózová vláknovina; Obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu; Pokročilá biopaliva; Zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví; Přírodní živice, ropná břidlice a konvenční ropa;

30 Návrh nařízení vlády 3 Základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty se zvyšuje z 83,8 gco 2 /MJ na 94,1; Vkládá se způsob výpočtu množství emisí skleníkových plynů z pohonných hmot: x GHGi x AF MJ x MJ x x UER MJ x = energie z jednotlivých druhů dodaných pohonných hmot UER = množství snížených emisí z těžby GHGi x = produkce emisí skleníkových plynů z jednotlivých druhů pohonných hmot AF = opravný faktor zohledňující účinnost hnacích ústrojí;

31 Návrh nařízení vlády 4 Obsahové náležitosti zprávy o emisích Vysvětluje se pojem původ pohonné hmoty (název vstupní ropy nebo způsob výroby biopaliva; Vysvětluje se pojem místo nákupu pohonné hmoty (název rafinérie nebo stát výrobny biopaliva); Zavádí se povinnost reportovat snížené emise z těžby a odhadované emise skleníkových plynů vzniklých nepřímou změnou využití půdy;fqd template Supplier v2.0.xlsx Skupina vstupních surovin Odhadované emise z nepřímé změny ve využívání půdy [gco 2ekv /MJ] Obiloviny a jiné plodiny bohaté na škrob 12 Cukernaté plodiny 13 Olejniny 55

32 Návrh nařízení vlády 5 Požadavky na pokročilá biopaliva Vstupní suroviny pro pokročilá biopaliva Řasy Směsný komunální odpad Biologický odpad ze soukromých domácností Průmyslový odpad, který není vhodný pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci Sláma Surový glycerin Bagasa Matoliny a vinné kaly Ořechové skořápky Plevy Chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod Odpadní voda z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových plodů Dehet z tálového oleje Kukuřičné klasy zbavené zrn Kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí a podobné Nepotravinářské celulózové vláknoviny a lignocelulózové vláknoviny

33 Návrh nařízení vlády 6 Podmínky ověření snížení emisí z těžby Množství snížených emisí z těžby musí být stanoveno v souladu se zásadami a standardy stanovenými v mezinárodní normách na prokazování produkce emisí skleníkových plynů (ISO 14064, ISO a ISO 14066); Množství snížených emisí z těžby a základní hodnoty produkce emisí musí být sledovány a ověřovány v souladu s normou ISO 14064; Ověření způsobu stanovení množství snížených emisí z těžby musí být provedeno podle normy ISO ;

34 Děkuji za pozornost

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES;

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Kritéria udržitelnosti biopaliv Novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Jiří Hromádko Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES;

Více

ovzduší Jiří Hromádko

ovzduší Jiří Hromádko Vize aktualizace zákona o ochraně ovzduší Jiří Hromádko Povinnost využívání biopaliv z pohledu EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, podle

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanove ní Směrnice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE SHRNUTÍ

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Částka 153 Sbírka zákonů č. 446 / 2011 Strana 5825 446 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona č. 86/ /2002 Sb., o ochraně ovzduší

Více

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Kulatý stůl Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM, Praha, 24. června 2013 Ing. Václav Pražák Ing. Miloš Podrazil vedoucí řízení

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Mezinárodní seminář Techagro Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění

Mezinárodní seminář Techagro Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění VÚZT, v.v.i. Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy SVB Mezinárodní seminář Techagro 2016 Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek

Více

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES IVI. Vládní nvládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PŘÍLOHA 2. Možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví biopaliv v EU

PŘÍLOHA 2. Možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví biopaliv v EU PŘÍLOHA 2 Možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví biopaliv v EU Tab. 1.1 porovnává změny v návrhu Evropské komise s dosavadními ustanoveními v obou směrnicích. Tabulka 1.1: Souhrn hlavních

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

o obnovitelných zdrojích energie v ČR

o obnovitelných zdrojích energie v ČR Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Ing. Ivan Ottis,, předseda p představenstvap Ing. Miloš Podrazil, generáln lní sekretář Česká asociace petrolejářsk U trati 42,

Více

Informace k novele zákona o ochraně ovzduší problematika prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv

Informace k novele zákona o ochraně ovzduší problematika prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv Informace k novele zákona o ochraně ovzduší problematika prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv Zákonem č. 221/2001 Sb., byl novelizován zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 741 GŘC - vzor č. 2 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vždy k 31. prosinci

Více

USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016

USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 100 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů

EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů Eva Hejralová Seminář Vápno, cement, ekologie Hotel Skalský Dvůr, 17. května 2016 EU ETS a biomasa EU ETS

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1 Oznámení se podává: POKYNY k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 742 GŘC - vzor č. 1 Nejpozději do 30 dnů po skončení období je dodavatel

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

lní legislativa užitu

lní legislativa užitu Aktuáln lní legislativa užitu ití biopaliv v dopravě Seminář ČAPPO Kralupy n/vlt., 28. listopadu 2013 Ing. Václav V Pražák vedoucí řízení kvality produktů ČESKÁ RAFINÉRSK RSKÁ,, a.s. Osnova 1. Úvod 2.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Strana 4010 Sbírka zákonů č. 312 / 2012 312 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ministerstvo

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from  to remove the watermark Sbírka zákonů č. 477 / 2012 Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 477 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení druhů a parametrů podporovaných

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září 2012. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září 2012. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší č. 312/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 154/2014

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Prezentace studie Vize silniční dopravy do roku 2030 Část Energie, životní prostředí, zdroje Seminář 18. 8. 2010 1 Obsah prezentace: 1. Představení pracovní skupiny.

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/30/ES ze dne

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Následující odstavce 19 se přečíslují. Přečísluje se i odkaz v dosavadním odst. 9 (nově odst. 10), odkazující na dosavadní odst. 8 (nově 9).

Následující odstavce 19 se přečíslují. Přečísluje se i odkaz v dosavadním odst. 9 (nově odst. 10), odkazující na dosavadní odst. 8 (nově 9). NÁZEV MATERIÁLU Č. J. GŘ/44/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 25. 4. 2016 KONTAKTNÍ OSOBA Václav Trejbal TELEFON 602 227 268 E-MAIL vtrejbal@spcr.cz Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně

Více

C 160/8 Úřední věstník Evropské unie 19.6.2010

C 160/8 Úřední věstník Evropské unie 19.6.2010 C 160/8 Úřední věstník Evropské unie 19.6.2010 Sdělení Komise o praktickém provádění režimu udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny a o pravidlech týkajících se výpočtu pro biopaliva (2010/C 160/02)

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

OD BIOMASY K BIOPALIVŮM CERTIFIKACE ISCC Zkušenosti s certifikací prvních sběrných míst (FGP)

OD BIOMASY K BIOPALIVŮM CERTIFIKACE ISCC Zkušenosti s certifikací prvních sběrných míst (FGP) www.tuv-sud.cz OD BIOMASY K BIOPALIVŮM CERTIFIKACE ISCC Zkušenosti s certifikací prvních sběrných míst (FGP) Seminář Certifikace biopaliv, 25. 5. 2011, Dobrovice Obsah 1 Představení společnosti 2 Kritéria

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 15.9.2015 L 239/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice

Více

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 173/016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 písm. a) a 118 odst. 3 zákona

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Citace: 180/2005 Sb. Částka:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 22. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 22. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 131 Rozeslána dne 22. října 2012 Cena Kč 53, 351. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv O B S A H : Strana 4698 Sbírka zákonů č. 351 / 2012

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ L 146/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

Podpora infrastruktury pro alternativní paliva novela zákona č. 311/2006 Sb. Ing. Jan Zaplatílek

Podpora infrastruktury pro alternativní paliva novela zákona č. 311/2006 Sb. Ing. Jan Zaplatílek Podpora infrastruktury pro alternativní paliva novela zákona č. 311/2006 Sb SEK spotřeba energie v dopravě SEK vize v oblasti dopravy Do budoucna je nutné snížit v dopravě závislost na ropě, resp. na palivech

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1 POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1.1.2008 - k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 1 Hlášení se podává: Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/30/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/30/ES L 140/88 CS Úřední věstník Evropské unie 5.6.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty

Více

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Legislativa Evropské unie

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Legislativa Evropské unie Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Povinnost uvádění biokomponent na trh je v České republice stanovena zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002

Více

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Seminár: Udržateľné spracovanie ropy vs. obnoviteľné zdroje energie, 14.6.2011, Bratislava Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Autoři: Ing. Ivan Ottis, předseda představenstva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

Udržitelnost využívání biomasy

Udržitelnost využívání biomasy Udržitelnost využívání biomasy Ing. Soňa Hykyšová 27.11.2012, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Snímek 1 Obsah 1 2 Představení společnosti Aspekty udržitelného využívání biomasy 3 4 5 6 7

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

C7-0337/2012 2012/0288(COD))

C7-0337/2012 2012/0288(COD)) P7_TA-PROV(2013)0357 Změna směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 483-620

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 483-620 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2012/0288(COD) 3.6.2013 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 483-620 Návrh zprávy Corinne Lepage (PE508.236v01-00) Evropského

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice do konce roku 2015

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice do konce roku 2015 Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice do konce roku 2015 Úvod Biopaliva jsou prosazována především jako uhlíkově neutrální zdroj energie, který šetří neobnovitelné fosilní zdroje pro

Více

Kritéria udržitelné produkce biomasy

Kritéria udržitelné produkce biomasy Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1 TÜV SÜD v číslech:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více