LAKOVNA ZAKO TURČÍN, SPOL. S R.O. PROVODOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LAKOVNA ZAKO TURČÍN, SPOL. S R.O. PROVODOV"

Transkript

1 LAKOVNA ZAKO TURČÍN, SPOL. S R.O. PROVODOV Rozptylová studie Objednatel: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. Březnice Březnice Datum zpracování: Zpracovatel: Ing. Josef Gresl držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií podle ustanovení 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (rozhodnutí MŽP o vydání autorizace ze dne , č.j /ENV/17) spolupráce RNDr. Zuzana Kadlecová Ing. Josef Gresl posuzování vlivů na životní prostředí IČO:

2 Rozptylová studie OBSAH 1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU VSTUPNÍ ÚDAJE Umístění záměru Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií Bodové zdroje Liniové zdroje Meteorologické podklady Popis referenčních bodů Znečišťující látky a příslušné imisní limity Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ Ing. Josef Gresl, květen

3 Oznámení záměru 1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE Společnost ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. se zabývá převážně zakázkovou výrobou obráběných a zámečnických dílů s možností následné montáže pro zemědělské stroje a zařízení. Předmětem záměru je navýšení kapacity povrchových úprav stávající lakovny v provozovně společnosti v Provodově ve Zlínském kraji. V souvislosti se zvyšující se poptávkou po výrobcích společnosti provozovatel v průběhu roku 2017 předpokládá dosažení limitních hodnot spotřeby organických rozpouštědel uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Před podáním žádosti o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje je v souvislosti s navýšení celkové roční lakované plochy zapotřebí projít zjišťovacím řízením, pro jehož účely je předkládaná rozptylová studie zpracována. 2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU Výpočet průměrných ročních i maximálních hodinových koncentrací znečišťujících látek byl proveden podle metodiky SYMOS 97, jejíž aktualizovaná verze byla v plném znění publikována ve Věstníku MŽP v srpnu Při výpočtu imisních koncentrací NO 2 se počítají imisní koncentrace NO 2 z emisí NO 2 a příspěvek imisních koncentrací NO 2 z emisí NO. Výsledná koncentrace je pak součtem obou vypočtených koncentrací. Poměr zastoupení NO a NO 2 v emisích NO X je pro jednotlivé typy zdrojů uveden v aktuálním metodickém pokynu MŽP. Metodika SYMOS 97 je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru. Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstáli teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry, což vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsány pomocí tříd stability I a II. Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou. Tvoří se zvláště v níže položených místech a v údolích, kam stéká studený vzduch z okolí. V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce. Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. Ing. Josef Gresl, květen

4 Rozptylová studie Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability. V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy se v důsledku přehřátého zemského povrchu silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s. 3. VSTUPNÍ ÚDAJE 3.1. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU Předmětný areál se nachází v severovýchodní části obce Provodov. Podle územního plánu obce se jedná o plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (dále jen průmyslový areál). Společnost ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. provozuje svou činnost ve třech halách viz následující obrázky. Stávající lakovna je umístěna v hale při severovýchodní hranici areálu nacházející se na stavební parcele č. 364/2 (k.ú. Provodov nad Moravě). Obrázek 1: Detailní umístění provozovny v průmyslovém areálu obce Umístění stávající lakovny Ing. Josef Gresl, květen

5 Oznámení záměru Obrázek 2: Výřez z koordinační situace záměru Nejbližší obytnou zástavbu tvoří tři obytné dvojdomky mezi hlavní silnicí obce a průmyslovým areálem. Od předmětné lakovny jsou vzdáleny cca 90 m POPIS TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ ZDROJE A SOUVISEJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ Předmětná stříkací a sušící kabina je určena k provádění povrchových úprav dílů pro zemědělské stroje a zařízení. Jedná se kovové výrobky zámečnické nebo kovoobráběné o hmotnosti od 1 do kg určené jako montážní součásti zemědělských strojů a zařízení. Celková povrchově upravovaná plocha je odhadována m 2. Pro dosažení finální povrchové úpravy výrobku odpovídající kvality musí být dílce odmaštěny, popřípadě jsou externě tryskány (pískovány). Výrobky pro lakování budou do areálu přiváženy již připravené, nepočítá se s jejich broušením či jiným mechanickým upravováním vyjma drobných zaprávek poškození vzniklých dopravou výrobků. Přehled technologických operací 1. Dopravení dílů k lakování do předmětní haly - přesun vysokozdvižnými vozíky z vedlejších výrobních hal, - případně doprava nákladními vozidly Ing. Josef Gresl, květen

6 Rozptylová studie 2. Odmašťování dílů - vanové lázně s uzavřeným okruhem mycího prostředku (bez nuceného odvětrání) 3. Osušování horkým vzduchem 4. Maskování dílů - zakrytí částí, které nesmí být dotčeny lakováním - použití maskovacích pásek a papíru 5. Lakování dílů v kabině lakovny (vyjmenovaný stacionární zdroj) 6. V případě potřeby dosušování pomocí horkého vzduchu v kabině lakovny 7. Odmaskování dílů 8. Příprava dílů pro expedici - balení a uložení na palety 9. V případě potřeby uložení expedovaných dílů do meziskladu 10. Expedice Add 2) Odmašťování dílů K odmašťování dílů před lakováním dochází podle jejich velikosti v tzv. malé, či velké myčce. Popis těchto stávajících technologických zařízení je uveden v textové části oznámení záměru, jehož je předkládaná rozptylová studie přílohou. Odmašťování je zajištěno aplikací mycího a fosfátovacího prostředku bez obsahu těkavých organických látek. Zařízení nemá nucené odsávání, jedná se o nevyjmenovaný stacionární zdroj Bodové zdroje Za bodový zdroj emisí lze označit přímé spalování zemního plynu (emise NO x a CO) a dále emise organických látek z lakování, které jsou obsaženy v aplikovaném nátěrovém systému. Aplikace nátěrových hmot Kabina je klasifikována jako kombinovaná stříkací a sušicí kabina s režimem stříkání a s režimem sušení. Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj, kód: 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodechpod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/ za rok nebo větší. Kabina je doplněna vzduchotechnickým agregátem, který zajišťuje patřičné množství průchozího vzduchu v množství m 3 /h, ohřívaného při režimu stříkání na 20 až 26 C, při režimu sušení na max. 80 C. K ohřevu přisávaného vzduchu při režimu stříkání, případně k udržování teploty sušení slouží hořák s přímým spalováním o max. jmenovitém tepelném příkonu 340 kw na zemní plyn. Celorošt na podlaze lakovací kabiny umožňuje lepší práci a pohyb lakýrníků a zamezuje znečištění v kabině. Při procesu stříkání je nasávaný vzduch filtrován kapsovým předfiltrem G 3, ohříván na požadovanou teplotu pro stříkání a zaveden do stropního pléna. Odtud je přes stropní filtr F 5 zaveden do lakovacího prostoru, kde pojme přebytečné mikročástice barvy, které se zachytí v hodnotě 82 % v podlahovém filtru a v hodnotě opět 82 % ze zbytku ve II. stupni filtrace, který je umístěn v odsávací jednotce. Takto vyfiltrovaný vzduch je vypouštěn do ovzduší. Kabina je vybavena klapkou pro recirkulaci vzduchu při režimu sušení v 85% objemu, zbylých 15 % je přisáváno a dohříváno na požadovanou teplotu. Ing. Josef Gresl, květen

7 Oznámení záměru Pro lakování jsou používány barvy dle požadavků zákazníka. Převážně se jedná o nátěrový systém Delfleet od společnosti PPG Deco Czech a.s. se stanoveným obsahem organických látek cca 770 g VOC/kg v aplikační směsi. Vyšší podíl organických látek zajišťuje potřebnou sílu suché vrstvy ve výši pouze 20 µm. Celková spotřeba organických látek při projektované spotřebě barev ve výši 4,9 t/rok činí cca 3,8 t VOC/rok. Při stanovení hmotnostního toku emisí vybraných organických látek bylo vycházeno z bezpečnostních listů nejčastěji používaného nátěrového systému a poměru jednotlivých složek (barva/tužidlo/ředidlo) v aplikační směsi. Vybavení filtry: - kapsové předfiltry agregátu, třída filtrace G3 (dle ČSN EN 779) - celoplošné samozhášecí stropní filtry, třída filtrace F5 (dle ČSN EN 779) - celoplošné podlahové filtry, třída filtrace G2 (dle ČSN EN 779) - filtry v odsávací jednotce (II. stupeň filtrace) Spalování zemního plynu Hořák Tecflam s přímým spalováním o max. příkonu 340 kw na zemní plyn ohřívá přímo nasávaný vzduch a je řízen teplotním čidlem, které je umístěno v hrdle, které přivádí vzduch z agregátu do kabiny. Hořák má plynulou elektronickou regulaci a zvyšuje nebo snižuje výkon hořáku dle okamžité potřeby. Podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně. Při stanovení hmotnostního toku emisí NO X a CO bylo sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., tzn *10-6 kg NO X/m 3 a 48*10-6 kg CO/m 3 spáleného paliva. Plynový hořák Tecflam - model VDPE50GM (přímé spalování) - jmenovitý tepelný příkon 340 kw - spotřeba zemního plynu 34 m 3 /h při maximálním zatížení 11 m 3 /h při běžném provozu odhad roční spotřeby m 3 /rok Ing. Josef Gresl, květen

8 Rozptylová studie Tabulka 1: Základní vlastnosti zdroje znečišťování Základní vlastnosti (jednotky) umístění výduchu (zdroje) aplikace nátěrových hmot/ spalování zemního plynu (společný výduch) ve výšce 7 m nad terénem vnitřní průměr komína (m) 0,6 průtok (m 3 /s) 7,78 teplota vzdušiny ( C) 20 celková roční doba provozu (h/rok) / 265* denní provozní doba (h/den) 8 * odhadovaná spotřeba zemního plynu podělená spotřebou při maximálním zatížení Tabulka 2: Množství emisí odsávané z lakovny Množství emisí aplikace nátěrových hmot g/s spalování zemního plynu g/s butylacetát 0, etylbenzen 0, xylen 0, emise NO x* (g/s) - 0, emise CO (g/s) - 0, * Podle metodiky výpočtu podílů emisí NO2 v NOX, kterou vydalo MŽP, je podíl emisí NO2 v NOX u spalování zemního plynu 5 %. Celkové roční emise znečišťujících látek Na základě výše uvedených údajů, lze stanovit maximální možné roční emise jako násobek hmotnostního toku emisí a doby provozu daného zdroje: butylacetát: etylbenzen: xylen: NOx: CO: 0, * 2000 * 3600 / 1000 = 205 kg/rok 67 kg/rok 156 kg/rok 10,2 kg/rok 0,4 kg/rok Liniové zdroje Za liniové zdroje lze považovat nákladní dopravu (dovoz materiálu, expedice výrobků, resp.) a dále pohyby osobních vozidel zaměstnanců. Ing. Josef Gresl, květen

9 Oznámení záměru Dopravní napojení areálu je místní komunikací na státní komunikaci III. třídy č procházející obcí Provodov. Podle informací provozovatele s provozem areálu společnosti ZAKO Turčín, spol. s r.o. v Provodově souvisí níže uvedená doprava: Osobní auta: příjezd 20 aut za den, tj. 40 pohybů Lehká nákladní auta (do 3,5 t): příjezd 10 aut za den, tj. 20 pohybů Střední nákladní auta (do 10 t): příjezd 2 aut za den, tj. 4 pohyby Doprava související s provozem předmětné lakovny je 4x/týden vozidlo do 7,5 t, 1x/týden nad 7,5t. Tato doprava je již zahrnuta ve výše bilancované stávající denní dopravě pro výrobu a skladování komponentů zemědělských strojů a zařízení, které jsou dále povrchově upravovány lakováním. V souvislosti s předkládaným záměrem maximální denní doprava na navazující státní komunikaci nebude navyšována. Vzhledem k velmi nízkým intenzitám dopravy spojené s provozem předmětného areálu, které navíc nebudou navyšovány, nejsou v předkládané rozptylové studii emise z dopravy vyhodnoceny. Vliv dopravy na obytnou zástavbu obce je zcela zanedbatelný METEOROLOGICKÉ PODKLADY Pro výpočet byl použit odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Zlín (N ', E ') vzdálenou cca 6,5 km severně od předmětného záměru. Odhad větrné růžice platný ve výšce 10 m n.m. byl vytvořen ČHMÚ z dat z let Z tabulky a grafického znázornění větrné růžice vyplývá, že v území převládají proudění v ose sever jih. Tabulka 3: Celková větrná růžice Celková růžice S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří Součet 1,70 m/s ,00 m/s ,00 m/s Součet Ing. Josef Gresl, květen

10 Rozptylová studie Obrázek 3: Grafické znázornění stabilitní větrné růžice Obrázek 4: Grafické znázornění rychlostní větrné růžice 3.4. POPIS REFERENČNÍCH BODŮ Výpočet koncentrací znečišťujících látek byl proveden v pravidelné čtvercové síti referenčních bodů s roztečí 30 m. Referenční body leží ve výšce 1,5 m nad terénem a jejich souřadnice X a Y byly odečteny v souřadném systému S-JTSK. Zájmové území je kopcovité, nadmořská výška oblasti zahrnuté do výpočtu, resp. všech referenčních bodů se pohybuje v rozmezí cca m n.m. Kromě těchto cca referenčních bodů byly koncentrace počítány ještě v 7 vybraných bodech, které charakterizují nejbližší obytnou zástavbu. Z těchto vybraných referenčních bodů jsou posuzovány maximální hodnoty imisních koncentrací. Vybrané referenční body jsou umístěny vždy na fasádu objektu, která je orientována směrem k závodu. Jejich umístění je patrné z grafického znázornění imisních koncentrací v kap. 4. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří tři obytné dvojdomky mezi hlavní silnicí obce a průmyslovým areálem. Od předmětné lakovny jsou vzdáleny cca 90 m. Ing. Josef Gresl, květen

11 Oznámení záměru Obrázek 5: Nejbližší obytná zástavba rodinných dvojdomků (ref. bod 1-3) 3.5. ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY A PŘÍSLUŠNÉ IMISNÍ LIMITY Podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, kterým se stanoví Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok nesmějí koncentrace posuzovaných znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit následující hodnoty: Tabulka 4: Imisní limity vybraných znečišťujících látek pro ochranu zdraví lidí Znečišťující látky Doba průměrování Imisní limit [μg/m 3 Maximální počet překročení NO 2 kalendářní rok 40-1 hodina CO maximální denní 8-hod průměr Pro těkavé organické látky a jejich složky neexistuje dle platné legislativy závazný imisní limit. Pro porovnání vypočtených hodnot byla použita tabulka referenčních koncentrací vydaná SZÚ pro hodnocení a řízení zdravotních rizik (zpracované podle 27, odst.6 b, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Ing. Josef Gresl, květen

12 Rozptylová studie Tabulka 5: Referenční koncentrace vydané SZÚ Znečišťující látky Doba průměrování Referenční koncentrace (µg/m 3 ) butylacetát kalendářní rok 500 ethylbenzen neuvedena* 400 xylen kalendářní rok 100 * Pro etylbenzen nebyla SZÚ stanovena doba průměrování, v předkládané rozptylové studii je referenční koncentrace na straně bezpečnosti porovnávána s maximálními hodinovými hodnotami, které jsou vždy vyšší než průměrné roční koncentrace 3.6. HODNOCENÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ V PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ Na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací v roce 2011 až 2015, které zveřejnil ČHMÚ ve čtvercové síti 1 x 1 km, byly v území lokality uvažovaného zdroje zjištěny následující koncentrace znečišťujících látek: - NO 2 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m 3 ) 10,8 µg/m 3 - PM 10 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m 3 ) 22,5 µg/m 3 - PM 10 (36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace v kalendářním roce, limit 50 µg/m 3 ) 41,4 µg/m 3 - PM 2,5 (průměrná roční koncentrace, limit 25 µg/m 3 ) 17,8 µg/m 3 - benzen (průměrná roční koncentrace, limit 5 µg/m 3 ) 1,3 µg/m 3 - benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace, limit 1 ng/m 3 ) 0,95 ng/m 3 - SO 2 (4. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace v kalendářním roce, limit 125 µg/m 3 ) 23,5 µg/m 3 - arsen (průměrná roční koncentrace, limit 6 ng/m 3 ) 1,21 ng/m 3 - kadmium (průměrná roční koncentrace, limit 5 ng/m 3 ) 0,36 ng/m 3 - olovo (průměrná roční koncentrace, limit 0,5 µg/m 3 ) 6,6 ng/m 3 - nikl (průměrná roční koncentrace, limit 20 ng/m 3 ) 0,7 ng/m 3 Z pětiletých průměrů vyplývá, že v předmětné lokalitě se k povolené hranici imisního limitu blíží pouze průměrná roční koncentraci benzo(a)pyrenu, ostatní imisní limity jsou plněny s velkou rezervou. Dle aktualizace Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji, který byl schválen Radou Zlínského kraje v srpnu roku 2012, je překračování imisní limitů PM 10 a benzo(a)pyrenu (které jsou nejproblematičtější z hlediska plnění imisních limitů) na území Zlínského kraje spojeno především s dopravou (hustě obydlená sídla, významné liniové zdroje) a nekvalitním spalováním fosilních paliv (lokální topeniště zejména menší obce bez plynofikace). Průmyslové zdroje již nemají na případné překračování zásadní vliv. Ing. Josef Gresl, květen

13 Oznámení záměru 4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE Míra znečištění ovzduší lze vyjádřit pomocí dvou charakteristik. V případě maximálních koncentrací je však třeba zmínit, že nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí na četnosti výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se tyto nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v roce, a to pouze za souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek. Maxima jsou také více ovlivněna konfigurací jednotlivých zvolených elementů zdrojů a přesnost jejich výpočtu je tedy nižší. Jejich vypovídací schopnost je spíše, pokud jde o relativní posouzení různých částí území. Umožňují dobře postihnout rozdíly v rizikovosti sledovaného území k výskytu skutečně vysokých krátkodobých koncentrací. Výstižnější charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která zahrnuje i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. Pojmy maximální krátkodobá koncentrace a průměrná roční koncentrace užívané v dalším textu je nutno chápat jako příspěvek záměru ke stávajícím koncentracím, resp. mít na zřeteli i vliv imisního pozadí. Výsledky modelových výpočtů, které byly vypočteny pro více než referenčních bodů, jsou prezentovány níže v textové části, na obrázcích a také v tabulkách. Obrázky znázorňují plošné rozložení imisních příspěvků po realizaci záměru, tzn. při plné kapacitě lakovny. Vykresleny byly pro znečišťující látky NO 2, benzen, butylacetát, etylbenzen a xylen pro dobu průměrování, pro kterou je stanoven v kap imisní limit, resp. referenční koncentrace. V případě znečišťující látky CO bylo od vykreslení z důvodu velmi nízkých hodnot ve vztahu k imisnímu limitu upuštěno. V tabulce jsou uvedeny vypočtené koncentrace u nejbližší obytné zástavby (vybraných referenčních bodů) jak pro maximální hodinové, tak průměrné roční koncentrace. Téměř ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím jednotlivých znečišťujících látek bude docházet při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace rychle klesají. Za normálních rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích a v případě instabilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový. Znečišťující látka Tabulka 6: Příspěvek záměru k imisním koncentracím ve vybraných referenčních bodech NO 2 CO Butylacetát Etylbenzen Xylen Doba průměrování Imisní limit (referenční koncetrace) [μg/m 3 ] Imisní příspěvek ve vybraných referenčních bodech [μg/m 3 ] RD č.p. 243 RD č.p. 241 RD č.p. 239 RD č.p. 185 RD č.p. 97 RD č.p. 144 RD č.p. 108 kalendářní rok 40 0,0003 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 0,0000 0, hodina 200 0,361 0,360 0,312 0,208 0,131 0,080 0,335 max. denní 8-hod průměr ,183 0,177 0,148 0,092 0,064 0,032 0,103 kalendářní rok 500 0,094 0,106 0,098 0,045 0,030 0,011 0,018 1 hodina - 12,76 12,15 9,78 5,88 4,20 2,20 12,72 kalendářní rok - 0,031 0,035 0,032 0,015 0,010 0,004 0,006 1 hodina 400 4,15 3,95 3,18 1,91 1,37 0,71 4,13 kalendářní rok 100 0,072 0,081 0,074 0,035 0,023 0,009 0,014 1 hodina - 9,70 9,24 7,43 4,47 3,19 1,67 9,66 Ing. Josef Gresl, květen

14 Rozptylová studie Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje zahrnující spalování zemního plynu a aplikaci barev ve stříkací kabině bude mít zcela zanedbatelný vliv na své okolí. Pouze v případě maximální hodinové koncentrace ethylbenzenu je dosahováno 1 % referenční koncentrace ve výši 400 µg/m 3. U ostatních hodnocených látek dosahují vypočtené příspěvky maximálně desetin procenta imisního limitu, resp. referenční koncentrace. Imisní pozadí lokality je velmi dobré a není zde předpoklad budoucího překračování imisních limitů. Z hlediska vlivu na ovzduší lze předmětný zdroj považovat za nevýznamný. Obrázek 6: Průměrná roční koncentrace NO 2 v µg/m 3 Ing. Josef Gresl, květen

15 Oznámení záměru Obrázek 7: Maximální hodinová koncentrace NO 2 v µg/m 3 Obrázek 8: Průměrná roční koncentrace butylacetátu v µg/m 3 Ing. Josef Gresl, květen

16 Rozptylová studie Obrázek 9: Maximální hodinová koncentrace ethylbenzenu v µg/m 3 Obrázek 10: Průměrná roční koncentrace xylenu v µg/m 3 Ing. Josef Gresl, květen

17 Oznámení záměru 5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok, je nutné zajistit alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku, tzn. navrhnout kompenzační opatření. Podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. odst. 1, 27 se kompenzační opatření uloží u stacionárního zdroje a pozemní komunikace uvedené v 11 odst. 1 písm. b) zákona v případě, že by jejich umístěním došlo k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu pro znečišťující látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok. Podle 11 odstavce 1 písm. b) zákona se pozemní komunikací rozumí pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let. Pro předmětný záměr nejsou dle platné legislativy vyžadována kompenzační opatření. Kompenzační opatření nebyla navrhována. 6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Rozptylová studie prokazuje, že předkládaný záměr Lakovna ZAKO Turčín, spol. s r.o. Provodov nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší látkami NO 2, CO, ani hodnocenými složkami organických látek - butylacetátem, etylbenzenem a xylenem. Jejich příspěvky k průměrným ročním a maximálním koncentracím se na celém území pohybují podstatně pod přípustnými imisními limity a referenčními koncentracemi. Lze odhadnout, že ani při zohlednění stávajícího imisního pozadí nebude docházet k překračování platných imisních limitů, které budou nadále splněny s velkou rezervou. 7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ Pro zpracování rozptylové studie byly použity níže uvedené podklady: - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - Imisní Pětileté průměry ve čtvercové síti 1x1 km zveřejněné ČHMÚ - Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - technologický popis kabiny Termomeccanica GL 2 Powertherm (SERVIND s.r.o.) - bezpečnostní listy nátěrového systému Delfleet od společnosti PPG Deco Czech a.s. - podrobná prohlídka okolí, fotodokumentace Ing. Josef Gresl, květen

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117 702 18 Ostrava Vaše zn.: Zn.: Vyřizuje : Datum : Ing.Pastucha/603 263 420 12.5.2016 Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií Požadavky na obsah

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / Bc. Linda / 5911

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / Bc. Linda / 5911 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCADIA s.r.o. Bohumír Marek Střešovická 1014 16200 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1157176/2012/1/OZP/VI

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe, Praha 5. 12. 2013 HLAVNÍ ZMĚNY

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Emisní faktory a jejich změny

Emisní faktory a jejich změny Emisní faktory a jejich změny Seminář KONEKO, spol. s r. o. Praha 21. června 2016 Obsah Zjišťování úrovně znečišťování Nové sdělení k emisním faktorům Chovy hospodářských zvířat Zjišťování úrovně znečišťování

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

VGP Park hala H4 a H5, Hrádek nad Nisou ROZPTYLOVÁ STUDIE

VGP Park hala H4 a H5, Hrádek nad Nisou ROZPTYLOVÁ STUDIE ROZPTYLOVÁ STUDIE VGP Park Hrádek nad Nisou hala H4 a H5 na p.č. 1594/52 a 1594/1 k. ú. Hrádek nad Nisou Umístění : Provozovatel : Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou, Vlámská 801, 463 34 Hrádek nad Nisou,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU Rozptylová studie pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU prosinec 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4 2.1. Umístění a charakteristika

Více

Akustická studie č. 138/12

Akustická studie č. 138/12 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 458 Akustická studie č. 138/12 Zákazník: Název záměru: Místo záměru: FORNAL trading s.r.o. Kotojedy 14 767 01 Kroměříž Výrobní areál společnosti FORNAL Měrůtky

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9994/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JF6ZP* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95317/2015 Sp. zn.: ŽPZ/20418/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií, číslo j. 3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 aktualizace:

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství IMS Drašnar, s.r.o. Semanínská 2090 560 02 Česká Třebová Spisová značka: SpKrÚ 47461/2017/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 48437/2017/OŽPZ/Ry

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Jméno statutárního zástupce: Datum:... otisk razítka podpis List 1 Provozovatel / provozovna

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01O9R15* Čj: MSK 101418/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20356/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Areál Semmelrock Rozptylová studie Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Datum: srpen 2016 Zpracovatel: Amec Foster Wheeler s.r.o. Záznam o vydání dokumentu Název

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017P33S* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 61720/2013 Sp. zn.: ŽPZ/14057/2013/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více