Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok, ETF 2014 Michael Martinek"

Transkript

1 Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

2 Jen v roce 2013 dosáhly dluhy na výţivném 13 miliard korun. Přijít na to, jak rodiče, kteří neplatí alimenty na své děti, donutit, aby tak učinili, se snaţí představitelé napříč politickým spektrem. Ukazuje se však, ţe málokdo ví, kdo má jaké kompetence. Kolika ţen se problém skutečně týká? Kolik, kdyţ uţ se jim to podaří, berou v průměru na dítě? Jako téměř jediná evropská země nemá Česko stanovenou minimální výši výţivného na dítě. Se statistickými údaji je to ohledně alimentů sloţité. Podle Českého statistického úřadu rozvod manţelů s nezletilými dětmi tvoří 57 procent. Třicet devět aţ padesát procent rodičů nehradí výţivné. Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí se tak neplacené alimenty týkají kolem 55 tisíc českých dětí. Jenomţe tady chybí zásadní sloţka partnerů, kteří se pouze rozejdou, poté co si spolu pořídili děti. Takţe podle mého se problém týká ročně aţ 90 tisíc dětí, domnívá se Lucie Asenová, předsedkyně Asociace neúplných rodin. 2

3 Hnutí ANO chce vyuţívat jako bič na neplatiče veřejně prospěšné práce, domácí vězení a náramky a daleko více zabavování řidičských průkazů. Sociální demokraté chtějí potřebným matkám platit výţivné a pak z otců peníze vymáhat. Jenomţe to vlastně v Česku také nefunguje. A tak je podle většiny odborníků i to, ţe by zákon o zálohovém výţivném vstoupil v roce 2016 v platnost, jen utopie. Vítáme iniciativu sociální demokracie a ministryně Marksové, nicméně jednoduše nastavit, ţe závazky, které soudy a jiné nástroje nedokáţou z neplatících rodičů dostat, bude platit stát, je nešťastným zjednodušením problému, pokračovala Asenová. Není v něm stanovena minimální výše výţivného na dítě, přestoţe ji ve všech okolních státech mají. A vůbec nejsou jasně vymezené nástroje a jejich pouţívání jako je zabavování řidičských průkazů, domácí vězení s náramky nebo obecně prospěšné práce, které, jak věřím, by byly účinné a dosud se jich kvůli sloţité legislativě uţívá jen velmi málo, dodala Asenová. 3

4 Stanovení výše výţivného je individuální záleţitostí. Jsou dvě moţnosti, jak se rodiče dítěte mohou dobrat výše výţivného: Dohoda = záleţí jen na vzájemné ochotě komunikovat a domluvit se, pokud se oba rodiče dohodnou na výši alimentů, se kterou budou oba spokojeni, není nutné obracet se na soud. Výše výţivného můţe být v tomto případě libovolně vysoká, za předpokladu, ţe s dohodou souhlasí oba partneři Soud = poměrně časté však je, ţe dohoda o výši alimentů není moţná a tak jsou alimenty stanoveny soudem, podle čeho o výši výţivného rozhoduje soud je popsáno dále Výţivné (alimenty), jsou upraveny v Novém občanském zákoníku. Výše výţivného je popsána v 913 ale pouze velmi vágně: (1) Pro určení rozsahu výţivného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakoţ i schopnosti, moţnosti a majetkové poměry povinného. (2) Při hodnocení schopností, moţností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důleţitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, ţe povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost. Dále pak případně 915 (1) Ţivotní úroveň dítěte má být zásadně shodná s ţivotní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Z výše uvedeného vyplývá, ţe výţivné není zákonem stanoveno napevno ale soud by měl vţdy přihlíţet k individuálním majetkovým poměrům obou rodičů. V právní praxi však platí doporučení výše výţivného, kterým se soudy zpravidla řídí. Toto doporučení je následující: 4

5 Věk dítěte Díl z čistého příjmu připadající na výţivné 0 5 let % 6 9 let % let % let % 18 a více let % 5

6 základní postoje k sociálním problémům sociální teorie pojetí a východiska sociálního státu historie typologie krize reakce neoliberalismus ETF 2014 Michael Martinek 04 6

7 Autokratické: nadřazenost vlády nad právem panovník rozhoduje o potřebách svých poddaných a o způsobu jejich naplnění. Paternalistické: panovník rozhoduje o sociální pomoci především v zájmu upevnění své moci. Filantropické: bohatý svrchovaně rozhoduje, jak a komu nabídne svůj dar, neboť na dar nemá nikdo právo; motivem je altruismus. Intervenční: panovník zasahuje do sociálních procesů jejich legislativní regulací. Demokratické: nadřazenost práva nad vládou práva občanů jsou chráněna zákonem a stát je povinen je respektovat a vytvářet prostor k jejich realizaci. Liberalismus: poţaduje odpovědnost člověka za vlastní budoucnost, stát mu k tomu má pouze vytvářet prostor Korporativismus: stát reguluje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, úkoly solidarity přenáší na zaměstnavatele a občanskou společnost. Institucionalismus: stát organizuje solidaritu jako podporu a sluţbu oprávněným občanům. 7

8 Z čeho vychází slovo paternalismus? Despotický (patriarchální): despotičtí vládci předantických států Blízkého východu, Egypta, severní Afriky a Asie rozhodovali o sociálních podporách, které zároveň posilovaly jejich mocenské postavení (podpora vojáků, vdov a sirotků po padlých vojácích, státních úředníků a jejich rodin). Antický: sociální podpora svobodným občanům, kteří upadli do invalidity nebo do chudoby (prevence dluţního otroctví). Středověký: křesťanství prohloubilo motivaci k sociální pomoci lenní páni byli povinni postarat se o své chudé a nemocné poddané; absolutní moc panovníka byla omezena povinností prokazovat solidaritu. Středověký utopismus: pokusy o formulaci spravedlivější lidské společnosti (Thomas More Utopie, Tommaso Campanella Sluneční stát). Neopaternalismus: moderní autokratické reţimy, které rozvíjely aktivní sociální politiky, ale vţdy jako dar reţimu, bez subsidiarity a participace (fašismus Itálie, Španělsko, Portugalsko; národní socialismus Německo; komunismus SSSR a satelitní státy). 8

9 9

10 Filantropie (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk - láska k člověku) znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboţí, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality ţivota. Lidé, kteří jsou známi pro své filantropické počiny, se někdy nazývají filantropové. Antická: dobro prokázané svobodnému občanovi výše postaveným jedincem (Řím); první ucelený koncepční rámec filantropie přinesla monoteistická náboţenství. Ţidovská: Starý zákon obsahuje historicky první sociální legislativu i výzvy k systematické filantropii. Křesťanská: sociální dimenze je jedním ze stěţejních prvků Jeţíšova poselství; ve všech kulturách ovlivněných křesťanstvím byla pomoc bliţnímu přijata jako základní etický poţadavek. Středověká: křesťanská církev zřizovala chudobince, sirotčince a špitály, stala se první velkou institucí, která se systematicky věnovala sociální práci. Moderní: křesťanské církve rozvíjejí sociální dimenzi svého poslání ve dvou podobách: Charita: vlastní instituce věnující se sociální práci, zpravidla na bázi neziskových organizací. Rozvíjení a šíření vlastní sociální doktríny křesťanská sociální nauka. Mecenášství, dárcovství (sponzoring?): Josef Hlávka, Bill Gates, Warren Buffett, Zdeněk Bakala 10

11 Veřejná intervence v pozdním středověku: Moulinský edikt (Francie, 1566): chudý musí být usídlen a pak má nárok na almuţnu z prostředků obce. Kodex chudých (Anglie, Alţběta II., 1579): první novodobá chudinská péče, subvencovaná z veřejných prostředků získaných z daní. Patent o tulácích a ţebrácích (Rakousko, 1661): ţebráci neschopní práce směli ţebrat, ostatní museli pracovat nebo byli uvězněni. Chudinská péče v době industrializace: Na základě tzv. Domovského práva má obec povinnost postarat se o chudé. V 19. stol. se rozvíjí také péče o veřejné zdraví, o základní školství a o opuštěnou mládeţ. 11

12 Kaţdý se stará o sebe Ze středověké chudinské péče vyšlo moderní reziduální pojetí liberálního státu: veřejné instituce poskytovaly péči tem, kdo vypadli z primárních rozdělovacích systémů a současně se jim nedostalo sociální péče v rodině a v obci. Přínos liberalismu: zdůraznění rozdílu mezi soukromou a veřejnou sférou kaţdý se má starat o svůj vlastní výdělek, pokud to nedělá, ač by mohl, stát ho k tomu má donutit. Veřejná sociální péče se má starat jen o ty, kteří pracovat nemohou. 12

13 V rámci různých skupin se starají lidé o sebe navzájem Cech je středověké a raně novověké řemeslnické sdruţení, která hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíţelo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnil téţ funkce reprezentativní, náboţenské a sociální. Cechy vznikaly ve středověkých městech hlavně během století, v menších městech ještě i v 16. a 17. století. Rušeny začaly být ve druhé polovině 18. století a především v 19. století, neboť bránily vytváření konkurenčního prostředí a technologickému rozvoji. Cechy nejen ţe potlačovaly konkurenci, ale zároveň konzervovaly technologické postupy, takţe se v řemeslech jen těţko prosazovaly nové postupy. Inovace byla moţná, aţ kdyţ modernější způsob výroby schválil celý cech. V českých zemích se nové výdobytky ve výrobě mnohdy prosazovaly s velkým zpoţděním za Evropou. Protoţe tento sloţitý a zcela nekonkurenční systém začal být postupně pro mnohé členy velmi svazujícím, docházelo často, zvláště v raném novověku k porušování cechovních pravidel. Velmi běţné bylo například překračování maximálního povoleného počtu tovaryšů. Tato nepruţnost a podvazování konkurenčního prostředí se nakonec staly i důvodem, proč byly nakonec cechy rušeny. 13

14 Vzájemnost (svépomocná solidarita): rovnoprávné vztahy zaloţené na vědomí sounáleţitosti, v nichţ se ze společných prostředků rozděluje pomoc těm, kteří ji potřebují. Historie: Svépomocná profesní vzájemnost (horníci a cechy) Dělnická svépomoc v době industrializace Institucionalizované sociální pojištění Pojištění: Zákonitost pojistné matematiky byla objevena v 17. stol. (Georg Obrecht, ); Myšlenku povinného pojištění poprvé definoval Daniel Defoe, autor Robinsona Crusoe ( ) Realizace: Německo Otto von Bismarck (nemocenské 1881, úrazové 1883, starobní a invalidní (1889); Rakousko-Uhersko Eduard Taafe (nemocenské 1888, úrazové 1889) 14

15 Rozvíjel se po 2. světové válce v souvislosti s ostatními lidskými právy: Všeobecná deklarace lidských práv (OSN 1948) politický dokument, právně nezávazný Pakt o ekonomických, kulturních a sociálních právech (OSN 1966) Pakt o občanských a politických právech (OSN 1966) Úmluva o právech dítěte (OSN 1989, ČSFR 1991) Úmluva o sociální bezpečnosti - minimální normy (MOP 1952) Úmluva o rodinných závazcích pracovníků (MOP 1981) Evropská sociální charta (RE 1961, ČR 2000) Evropský zákoník sociálního zabezpečení (RE 1990, ČR 2001) Komunitární charta sociálních práv pracujících (ES 1989) Listina základních práv EU (EU 2000) Sociální práva: Právo na práci Právo na uspokojivé pracovní podmínky Právo na přiměřenou ţivotní úroveň (výţiva, bydlení, zdraví, vzdělání) Právo na rodinu Právo na sociální zabezpečení Právo na svobodu sdruţování a uplatňování svých hospodářských a sociálních zájmů 15

16 Stát, v němţ se v zákonech, ve vědomí a postojích lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice prosazuje myšlenka, ţe sociální podmínky, v nichţ lidé ţijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, nýbrţ i věcí veřejnou (Martin Potůček). Začátek sociální pojištění koncem 19. stol., koncepčně rozvíjen v 1. polovině 20. stol., realizován v západoevropských státech po 2. svět. válce. Dosavadní vyvrcholení vývoje veřejně organizované solidarity, produkt evropské civilizace. Veřejná garance ústavami zaručených nezadatelných lidských práv občanů, včetně práv sociálních. Jeho rozvoj koordinován mezinárodními organizacemi na úrovni světové (OSN Mezinárodní organizace práce 1919) a evropské (Rada Evropy, Evropská unie). 16

17 Definice není jednoznačná, vychází z odlišných pojetí, kontinuálně se mění. Stát s takovou sociální politikou, která se koncepčně opírá o tři klíčové momenty: dobré zdraví, dobré vzdělání a zajištěnost občanů nezbytnými příjmy, s cílem vyrovnat šance při vstupu do ţivota a všem jedincům zajistit důstojnou ţivotní úroveň. Stát se silným veřejným sektorem a s výraznými intervencemi vlády do sociální oblasti. Stát, v němţ odpovědnost za základní ţivotní podmínky není jen záleţitostí jednotlivců a jejich rodin, ale i záleţitostí veřejnou. Sociální stát se vyznačuje vysokou mírou redistribuce, proto je velmi náročný na ekonomické zdroje. Můţe tedy fungovat jen v rámci velmi produktivních ekonomik. Nebezpečím sociálního státu je tendence k centralizaci, byrokratizaci a anonymitě. 17

18 Občanství (T. H. Marshall): vyjadřuje vztah mezi státem a jedincem; status poskytovaný těm, kdo jsou plnými členy společenství; ti všichni jsou si rovni v právech a povinnostech. Institut občanství má tři součásti: Občanská práva zajišťují individuální svobody člověka a rovnost před zákonem Politická práva zajišťují participaci na rozhodování a na moci zejména vytvářením politických reprezentací Sociální práva zajišťují sdílení minimální úrovně ekonomického blahobytu, sociálního zabezpečení při sociálních událostech a kulturního dědictví. 18

19 Právo na práci Právo na uspokojivé pracovní podmínky Právo na přiměřenou ţivotní úroveň (výţiva, bydlení, zdraví, vzdělání) Právo na rodinu Právo na sociální zabezpečení Právo na svobodu sdruţování a uplatňování svých hospodářských a sociálních zájmů KDE JSOU ZAKOTVENA SOCIÁLNÍ PRÁVA? 19

20 Praxe: křesťanská filantropie, veřejná chudinská péče, marxistický socialismus, všeobecné sociální pojištění, rozpad vícegeneračních rodin. Základní teoretický rámec předloţil 1942 Lord William Beveridge jako návrh britskému parlamentu, jak zabezpečit po válce pomoc obyvatelstvu: Navrhoval plošné zajištění zdravotní péče, vzdělání, zaměstnání, sociálních jistot a pomoci v případech sociální dezintegrace a zanedbanosti. Na základě prací ekonoma Johna M. Keynese poţadoval, aby celý systém byl hrazen přerozdělením daní, formou univerzálního národního pojištění. Výsledek: ucelená teorie sociálního státu (původně státu sociální péče social welfare state). 20

21 Beveridgeův návrh doporučen celému světu (čerpal z pojistného systému 1. čs. republiky), první ho cele přijala Belgie Návrh se snaţí vyvinout nástroje chránící jedince v průběhu celého ţivota před: chudobou (prostřednictvím zabezpečení existenčního minima) nemocemi (národní soustava zdrav. péče) absencí přístřeší i neuspokojivým bydlením (přísp. na bydlení) nezaměstnaností (politikou plné zaměstnanosti, příspěvek v nezaměstnanosti) Jako zákl. metodu navrhuje povinné soc. pojištění se soc. pomocí a dobrovolným připojištěním jako doplňkovými metodami 2 zákl. modely sociálních systémů: Bismarck: zásluhovost Beveridge: charitativní systém - extrémní solidarita 21

22 Karl Gunnar MYRDAL ( ): švédský soc. myslitel, ekonom a politik - ministr obchodu ( ), tajemník hospodářství Evr. komise ( ), hlavní nositel skandinávského soc. modelu; 1974: Nobelova cena za ekonomii Skandinávský soc. model = model státního zaopatření: zorganizovat veřejné soc. sluţby tak, aby byly kaţdému dostupné a aby reagovaly na všechna aktuální i potenciální sociální a ekonomická ohroţení, s nimiţ se můţe občan v průběhu svého ţivota setkat 1934 vyšla studie, jejíţ spoluautor byl Myrdal - zabývala se populační krizí (po ekonom. krizi 30. let) a navrhující, jak jí čelit sociálně polit. zásahy: zavedení mateř. příspěvků a přijetí dalších opatření podporujících porodnost zavedení přísp. na děti, na bydlení výuka a stravování ve školách zdarma obecně dostupná zdr. péče rozšiřování informací a podpora výchovy ve sféře bydlení, výţivy a zdraví 22

23 Od 40. let 20. st. se ve Švédsku uplatňoval UNIVERZALISTICKÝ TYP VEŘEJNÝCH SOC. SLUŢEB - zaloţený na kombinaci uplatnění dvou principů: podle potřeb (sféra vzdělání, péče o zdraví a poskytování informací) podle výkonu (ostatní oblasti) V 60. letech se Švédsko přiblíţilo cílům, které si předsevzalo: odstranit chudobu, zlepšit sociální zabezepečení a sníţit soc. nerovnosti mezi různými skupinami - cenou za to bylo stále se zvyšující zadluţení 70. léta - ropný šok - příjmy státu nestačily na rostoucí výdaje v soc. oblasti konzervativní vláda je začala omezovat; na poč. 90. let měli inflaci pod kontrolou, ale klesala výroba a stoupala nezaměstnanost. 23

24 Snaha o nové vybudování ekonomiky po válce, propojení trţního hospodářství s ideály sociální spravedlnosti, důraz na hodnotu lidské důstojnosti; vliv sociální nauky katolické církve. Autor teoretického konceptu: Alfred Müller Armack; realizace kancléř, zakladatel CDU Konrad Adenauer ( ) a ministr hospodářství (později kancléř) Ludwig Erhard ( ). Ekonomický a sociální fenomén se vzájemně systémově doplňují, oba jsou postaveny na stejnou rovinu významnosti: trţní princip je povaţován za zdroj sociálního bohatství a prospěchu, sociální princip za předpoklad jeho úspěšnosti a za cílovou orientaci celospolečenského rozvoje. Hledání optima mezi sociálním a ekonomickým fenoménem je permanentní proces. 24

25 Návrh prezidenta USA Roosevelta po válce celosvětově koordinovat regulaci základních lidských práv a svobod, včetně práv sociálních = pojistka proti rozpoutání další války. Tento návrh byl v 50. a 60. letech 20. stol. realizován v celé západní Evropě a po roce 1989 i v Evropě postkomunistické. Postupně se přidávají také rozvojové státy, jakmile jim to ekonomická výkonnost umoţní. Kaţdý stát volí na základě historických a kulturních daností odlišnou cestu - neexistuje tedy jednotný model sociálního státu. Kardinálním problémem úspěšného fungování sociálního státu je míra přerozdělování. Nejvyšší míra přerozdělování je ve skandinávských státech, niţší ve střední a jiţní Evropě, nejniţší v USA, Kanadě a Japonsku. Od 70. let 20. stol. se sociální stát dostává do krize, neboť se dlouhodobě nedaří udrţovat rovnováhu mezi jeho výdaji a příjmy; jedním z důleţitých faktorů je stárnutí populace, které vede ke zvyšování podílu neproduktivních obyvatel; nejnovějším faktorem je současná ekonomická krize. 25

26 Reziduální sociální stát vychází z liberálních myšlenek. Jádrem koncepce je předpoklad, ţe potřeby lidí jsou primárně uspokojovány rodinou a trhem. Sociální pomoc přichází na řadu aţ ve chvíli, kdy tyto dvě instituce přestanou normálně fungovat (rodinná krize, ekonomická krize apod.) Reziduální koncepce odpovídá "tradiční americké ideologii individuální odpovědnosti. Institucionální sociální stát je charakterizován centrálně organizovaným systémem sociálních sluţeb, které mají zajišťovat standardní ţivotní potřeby jedinců a skupin. Takový sociální stát má integrovat společnost, vyrovnávat nerovnosti a předcházet sociálním událostem. Sociální pomoc je zde vnímána jako "normální, akceptovatelná a oprávněná funkce moderní průmyslové společnosti", za touto koncepcí stojí přesvědčení, ţe "je správné pomáhat lidem v seberealizaci. Pracovně výkonnostní sociální stát zajišťuje uspokojování potřeb svých občanů na meritokratickém principu, odvíjí se od začlenění do pracovních struktur a výsledků a produktivity práce. 26

27 Typ sociálního státu Reziduální Výkonový Institucionální Charakteristika Odpovědnost státu za uspokojování potřeb Populace pokrytá povinně poskytovanými sluţbami Liberální Konzervativní, korporativistický Sociálnědemokratický Minimální Optimální Maximální Menšina Většina Všichni Výše příspěvků Nízká Střední Vysoká Část národního důchodu určená pro soc. politiku Nízká Střední Vysoká Zkoumání potřebnosti Primární Sekundární Marginální Příklady USA, Kanada, Japonsko Střední a jiţní Evropa Skandinávie 27

28 Poptávka po sociálních dávkách je prakticky neomezená, je třeba je však platit z daní. Zvyšování daňového břemene vede: Občany k niţší pracovní motivaci Podnikatele ke zdraţování pracovní síly, omezování investic a oslabování konkurenceschopnosti. Příliš vysoká míra sociálního pohodlí tedy oslabuje ekonomickou prosperitu, a tím ohroţuje fungování celého sociálního systému. Lafferova křivka: vyšší daňové sazby zajišťují státu vyšší daňové příjmy pouze do určité míry, další zvyšování daní pak destimuluje ekonomické subjekty a daňový výnos klesá. 28

29 29

30 Americký prezident Coolidge sníţil v průběhu let sazbu z osobních příjmů z válečné úrovně 73 % na 25 %. Inkaso příslušné daně skutečně vzrostlo, během let zhruba dvojnásobně při minimální inflaci. Rusko: po razantním sníţení daní z příjmů fyzických osob v roce 2001 vzrostl objem daňového inkasa. Postkomunistický daňový systém pouţívaný do té doby v Rusku byl charakterizován vysokými sazbami a značnou sloţitostí. Příleţitosti pro daňové úniky byly značné. V důsledku této situace vláda trpěla nedostatkem příjmů. ČR: V roce 1999 činila sazba daně z příjmu právnických osob 35 %. Podíl inkasa této daně na hrubém domácím produktu činil 2,47 %. Od té doby se daňová sazba postupně sniţovala aţ na 24 % v roce 2004 a 21 % v roce Objem daní vybraných z příjmů právnických osob se od roku 1999 dosti podstatně zvýšil, a to při postupném sniţování daňové sazby. V roce 2006 dosáhl podíl této daně na hrubém domácím produktu hodnoty 2,96 %: o pětinu více neţ v roce Kdyby se neprojevil efekt Lafferovy křivky, muselo by daňové inkaso nutně poklesnout jako procento z HDP. 30

31 Koncept sociálního státu byl a je kritizován od počátku svého vzniku, a to jak zprava, tak zleva. Kritika zprava přichází z řad liberálních (Friedrich Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick) a konzervativních myslitelů, kteří vyčítají sociálnímu státu omezování svobody jednotlivce a volného trhu. Naopak marxistická kritika zleva povaţuje sociální stát jen za nástroj vládnoucí třídy k umlčení třídy pracující, který podporuje stávající sociální uspořádání. Od 60. let se hovoří o krizích sociálního státu, které souvisejí s obecnějším politickým, ekonomickým a demografickým vývojem společností. Obecně lze rozlišovat tyto typy krizí sociálního státu: krize nákladů: sociální stát je příliš drahý krize efektivity: aparát sociálního státu je těţkopádný, pracuje neefektivně a netransparentně krize legitimity: sociální stát je nespravedlivý, zvýhodňuje určité vrstvy společnosti I zastánci sociálního státu se shodují na tom, ţe sociální stát je třeba transformovat, aby odpovídal současnému uspořádání společnosti a chránil před novými riziky. 31

32 Nesnadnost/nemoţnost nalezení optima mezi sociálním a ekonomickým fenoménem je příčinou současné krize sociálního státu. Zač. krize léta 20. stol. důsledek stárnutí populace, ropné krize, úspěchu asijských tygrů. Reakce: neoliberalismus tlak na úspory veřejných financí, omezení vlivu státu, zvýšení odpovědnosti jednotlivců za své potřeby. Diskuse pokračuje dodnes: Nesporná je podstata sociálního státu se solidaritou jako jednou ze základních evropských hodnot. Sporná je míra štědrosti v této solidaritě, zvláště při narušení rovnováhy mezi těmi, kdo platí na veřejnou solidaritu, a těmi, kdo z ní čerpají. 32

33 Podstata současné penzijní šlamastyky se dá shrnout jednou větou: v roce 1840 byla průměrná délka doţití v Evropě 45 let. V roce 2000 se ale průměrně doţíváme 80 let (muţi) nebo dokonce 85 (ţeny). Jinými slovy před 170 lety tady ţádný problém s důchody nebyl, protoţe nebylo důchodců. Dnes je to trochu jinak. Co s tím? Pokud, řekněme, studujete do 25 let, v 65 odcházíte do důchodu a v 80 letech umíráte, není zas tak těţké si spočítat, ţe v neproduktivním věku strávíte přesně polovinu ţivota. Čtyřicet let pracujete a platíte daň z příjmu a čtyřicet nikoli jste bud před nebo po výdělečné kapitole vašeho ţivota. Do státního rozpočtu sice přispíváte i v neproduktivním období (DPH, spotřební daň ), ale obvykle plynou peníze spíše od státu k vám: stát platí školu, zdraví a důchody. Před průmyslovou revolucí byl niţší průměrný věk doţití (45 let), téměř nikdo nestudoval, lidé tedy většinu ţivota pracovali; o děti, seniory a nemocné se postarala rodina. Dlouhověkost však má, stejně jako kaţdé jiné poţehnání, svou cenu a své problémy čím déle budeme studovat a čím déle budeme ţít, tím více budeme muset odvody a daněmi zatěţovat produktivní část našich ţivotů. Z toho ţádná cesta ven nevede. A není to jen problém technický, ale i filosoficky civilizační. Ţádná reforma důchodů vám tento problém obejít nedokáţe. 33

34 ETF Michael Martinek 08 34

35 35

36 36

37 37

38 Roky Důchodci

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika Sociální politika Obsah 1. Základní charakteristika sociální politiky 1.1. Objekty a subjekty sociální politiky 1.2. Typy (modely) sociální politiky 1.2.1. Model sociální politiky České republiky 1.3.

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Matoušek, Oldřich Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení / Oldřich Matoušek a kol. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku?

Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku? APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004 KRISTINA KOLDINSKÁ Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku? Česká legislativa se již mnoho let snaží přijmout novou právní úpravu sociální

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více