Z ROKOVANIA MR. Číslo. Ročník 1 august 2007 Nepredajné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z ROKOVANIA MR. Číslo. Ročník 1 august 2007 Nepredajné"

Transkript

1 I N F O R M A Č N Ý M E S A Č N Í K M E S TA S N I N A Číslo 3 Ročník 1 august 2007 Nepredajné Z ROKOVANIA MR Dňa 16. augusta sa konalo riadne zasadnutie Mestskej rady v Snine, na ktorom sa prerokovali následovné materiály: Informácia o stave obstarávania CT a o spôsobe financovania - mestská rada vzala materiál na vedomie a odporúča do najbližšieho mestského zastupiteľstva pripraviť návrh o vstupe do práv a povinností zo zmluvy na obstaranie CT Doplnok č. l k Organizačnému poriadku orgánov mesta Snina a Mestského úradu Snina - mestská rada odporučila schváliť Doplnok č. l k Organizačnému poriadku orgánov mesta Snina a Mestského úradu Snina s účinnosťou od Návrh na poskytnutie finančnej dotácie pre Telovýchovnú jednotu Spartak Vihorlat Snina - mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť finančnú dotáciu pre TJ Spartak Vihorlat Snina vo výške 300 tis. Sk na dofinancovanie akcií súvisiacich s prevádzkou lyžiarskeho areálu v Parihuzovciach s podmienkou, že TJ Spartak Vihorlat Snina počas dvoch rokov uskutoční bezplatné lyžiarske výcviky pre všetky základné a stredné školy, nachádzajúce sa na území mesta Snina Spolupráca s televíznymi spoločnosťami - podstatou materiálu bolo schváliť spoluprácu mesta s televíznymi spoločnosťami fungujúcimi v káblových rozvodoch mesta Snina televízia Zemplín, televízia Východ a TV SKV l s finančnou spoluúčasťou mesta vo výške 200 tis. Sk mestská rada tento materiál neschválila Uzatvorenie zmluvy o nájme - mestská rada súhlasí s uzatvorením zmluvy o nájme pre p. Kunecovú na dobu 20 rokov za účelom prevádzkovania bufetu a predaja základných potravín bez podávania alkoholických nápojov a ukladá mestskému úradu pripraviť materiál do mestského zastupiteľstva. Pokračovanie J. Em. Jozef kardinál Tomko celebroval slávnostnú svätú omšu v nedeľu 2. septembra o 10,00 hod. v kostole Povýšenia svätého kríža. Jeden z najznámejších Slovákov zavítal do Sniny na pozvanie farára sninskej farnosti ThLic. Allana Tomáša po 15-tich rokoch, kedy 9. augusta 1992 posvätil kostol Povýšenia svätého kríža. Ženská folklórna skupina Starinčanka oslávila slávnostným kultúrnym programom v kinosále Domu kultúry v Snine dňa 18. augusta 2007 dvadsiate výročie svojho založenia (viac na 10. strane).

2 MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE Pokračovanie Návrh na odkúpenie bytovky na Ulici ČSA č od p. Mergu - mestská rada vzala na vedomie tento materiál mesto vyzvalo vlastníka bytovky na odstránenie nedostatkov z dôvodu pokračujúcej devastácie bytového domu, vlastník ho ponúkol mestu na odpredaj, mesto navrhlo kúpu tohto bytového domu za cenu pozemku, s týmto návrhom nesúhlasí vlastník Návrh majetkového vysporiadania kaštieľa - mestská rada vzala na vedomie informáciu o majetkovom vysporiadaní kaštieľa a žiada komisiu výstavby, životného prostredia a územného plánovania, aby odporučila kúpnu cenu kaštieľa, pretože medzi mestom Snina a vlastníkom kaštieľa nedošlo k zhode Prejednanie žiadosti p. Hirjaka EKOKLIMA - mestská rada vzala na vedomie žiadosť ohľadom odkúpenia pozemku pre účel odstavných a parkovacích miest a taktiež prístupovej cesty k výmenníkovej stanici a odporučila na najbližšie zasadnutie mestskej rady predložiť písomné stanoviská riaditeľky Súkromnej materskej školy na Ulici vihorlatskej a spoločenstiev vlastníkov bytov v obytných blokoch 1445 na Ulici študentskej a 1416 na Ulici vihorlatskej Prejednanie žiadosti p. Pľutu - mestská rada odporučila nevyhovieť žiadosti p. Pľutu ohľadom odkúpenia časti pozemku a vrátiť sa k žiadosti až po majetko-právnom vysporiadaní cesty Prejednanie žiadosti spoločnosti DOPABAL, s.r.o. - mestská rada odporučila predmetnú žiadosť ohľadom odkúpenia pozemkov predložiť na výjazdové zasadnutie mestskej rady Opredaj pozemkov - mestská rada odporučila odpredaj pozemkov za cenu podľa Zásad na odpredaj nevyužitých pozemkov pri IBV pre záhradkárske účely Informatívna správa o problematike p. Petrunčíka - mestská rada vzala na vedomie informáciu a odporučila tento materiál predložiť na najbližšie zasadnutie mestskej rady za účasti p. Petrunčíka Prejednanie žiadosti p. Ščerbáka - mestská rada odporučila nevyhovieť žiadosti ohľadom odkúpenia pozemku na parkovacie miesta a prístup k objektu do doby realizácie výstavby parkovacích miest k novému nákupnému centru na sídlisku Komenského Riešenie bývania nájomníkov bytového domu na Ulici Palárikovej 1606 Snina zaujatie stanoviska - mestská rada vzala na vedomie žiadosť Združenia Rómov pod Vihorlatom a odporučila nevyhovieť tejto žiadosti o pomoc pri riešení bývania nájomníkov bytového domu na Ulici Palárikovej 1606 túto povinnosť má vlastník bytového domu a mesto ním nie je. Anna Brečková Mestský úrad Snina Vo štvrtok 9. augusta sa primátor mesta Ing. Štefan Milovčík spolu s poslancom NR SR p. Lukšom, konateľom Nemocnica Snina s.r.o. MUDr. Lukáčom a jeho zástupcom MUDr. Kulanom, ktorí sú zároveň primármi sninskej nemocnice, stretli s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Hneď v úvode primátor Sniny poznamenal, že prioritou mesta je zachovanie nemocnice nielen pre 22-tisícové mesto, ale najmä pre veľkú spádovú oblasť, ktorá začína pri šengenskej hranici. Rovnako pánu ministrovi povedal, že mesto Snina zo svojho rozpočtu vyčleňuje viac ako 20 mil. Sk pre rozšírenie parkovacích plôch, ktoré sú v súčasnosti v havarijnom stave, ale i pre nákup CT- prístroja, ktorý je nevyhnutný pre to, aby nemocnica mohla splniť všetky požadované nároky pre zaradenie do zoznamu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Zároveň primátor Ing. Štefan Milovčík konštatoval, že mesto Snina je pravdepodobne jedným z mála miest s takýmto nadštandardným prístupom k riešeniu tejto problematiky. Primátor očakáva, že s týmto návrhom sa stotožnia aj poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa 6. septembra. Výsledkom spomínaného rokovania u pána ministra bolo, že sa odošlú Ministerstvu zdravotníctva SR a Úradu vlády SR argumentačné pripomienky a zdôvodnenia, prečo sninská nemocnica musí zostať zachovaná. Celé zdôvodnenie aj s požadovanými štatistickými údajmi bolo vzápätí ešte pred záverečným pripomienkovým konaním zaslané konateľom nemocnice MUDr. Lukáčom. Anna Brečková, MsÚ Snina Alba Snina, SNP, 057/ LePriKo Na aut. stanici Snina, Strojárska 104, 057/ Centrum Snina, Strojárska 2526, 057/ Eva - Snina, Študentská, 057/ Domov zdravia Nová lekáreň pri detských ambulanciách Nádej Snina, Sládkovičova 300, 057/ Dôležité čísla Informácie o miestnych číslach Medzinárodná predvoľba Mestská polícia v Snine / Mestský úrad Snina, Strojárska 2060, Snina / Polícia Požiarnici Rýchla pomoc SOS Slovakia Záchranná služba

3 Poznaj svojho suseda II. Alebo umenie nepozná hranice Umenie ako také, a výtvarné umenie zvlášť nepozná ani hranice, ani nepotrebuje tlmočníka. Obrazy nie sú ani poľské, ani slovenské, ani ukrajinské. Len ich namaľovali autori jednotlivých národov. Literatúra už áno, lebo tá sa píše v danom národnom jazyku. Ale obraz nie. Ten je čitateľný pre každého bez rozdielu, ku ktorému národu človek patrí. Aby sme sa bližšie poznali a spoznávali aj kultúru našich predkov a spoločné historické korene, na ktorých sa zakladá naša súčasná kultúra, vypracovala Nadácia ART. EAST v Snine projekt PO- ZNAJ SVOJHO SUSEDA II. Priebežne ho v tomto roku realizuje. Projekt pozostáva zo spolupráce a poznávania na báze výtvarného umenia. Partnerom projektu je Galéria Andrej Smolák a Zakarpatský zväz výtvarných umelcov v Užhorode a Chudožnij institut vysoká škola výtvarného umenia v Užhorode. Takýto projekt sme pred dvoma rokmi realizovali s Poľskom s názvom Poznaj svojho suseda I. a bol vyhodnotený na ministerstve ako jeden z najlepších. Projekt s Ukrajinou spočíva vo výmene kultúrnych hodnôt a poznávaní výtvarného umenia na úrovni základného školstva, realizovali sme plenér slovenských a ukrajinských študentov, trojdňovú poznávaciu exkurziu na Ukrajinu. Seminár o histórii a súčasnosti a spoločných koreňoch výtvarného umenia, celá Zakarpatská oblasť bola kedysi súčasťou Československej republiky, bol prínosom pre mládež a mnohých sninských učiteľov. Vyvrcholením bude plenér profesionálnych umelcov, z ktorého vydáme katalóg. O celom projekte realizujeme dokumentárny film, ktorý vydáme na DVD nosiči. Poznávacej exkurzie na Zakarpatskú Ukrajinu sa zúčastnilo 30 ľudí zo Sniny i zo Slovenska. Navštívili sme mestá Užhorod, Mukačevo a Berehovo, kde bolo čo pozerať. Živý skanzen v Užhorode, v ktorom ľudia pracujú a gazdujú ako v ozajstnej dedine, múzeum v Berehove a Mukačevský hrad hovoria o spoločnej histórii a spoločných predkoch. Očarujúce bolo aj prijatie celej skupiny v Užhorode, kde nás privítali tradične chlebom a soľou pri soche legendárneho spisovateľa a maliara Tarasa Ševčenka. Na zážitky, pohostinnosť a perfektnú kuchyňu sa nedá zabudnúť, ani na prvej spoločnej večeri s ukrajinskými umelcami v reštaurácii Deco u Notara. Prítomná bola aj konzulka Generálneho konzuláta Slovenska v Užhorode Gabriela Kopková, primátor mesta Štefan Milovčík a náladu celému veľkému komplexu reštaurácie robila mužská spevácka skupina Pajtaše zo Sniny. Projekt Poznaj svojho suseda II. je realizovaný nadáciou a spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci programu INTEREG III.A prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Autorom projektu je Andrej Smolák, spoluautormi a realizátormi Ing. Dana Čornaničová a Mgr. Michaela Kizaková. Na spracovaní projektu má značný podiel aj Ing. Daniela Galandová. Samotný projekt sa v týchto dňoch dostáva do III. Realizačnej etapy, ktorý vrcholí spoločným plenérom slovenských a ukrajinských umelcov. Výstupy projektu ako sú katalóg o ukrajinských a slovenských umelcoch, bulletin zo seminára a dokumentárny film budú prístupné širokej verejnosti a študentom. Andrej Smolák Na výstave E. Kondratoviča v Múzeu J. Bokšaya v Užhorode, zľava maliar V. Vovčok, gubernátor O. Havaši, partner projektu, maliar B. Kuzma a Andrej Smolák Na Mukačevskom hrade Palanok, zľava Andrej Smolák, Dana Čornaničová, maliar Národný umelec Zoltán Mička a riaditeľ hradu Dmitro Havaši Z festivalovej atmosféry 21. ročníka Folklórnych slávnosti pod Sninským kameňom UDIALO SA V MESTE Privítanie chlebom a soľou pri soche Tarasa Ševčenka Víťazom speváckej súťaže folklórnych skupín na 21. ročníku festivalu Pod sninským kameňom sa stala ženská spevácka skupina Starinčanka 3

4 UDIALO SA V MESTE Nezabudnuteľný týždeň Deti s postihnutím sa stretávajú každý deň s mnohými bariérami, či už finančnými, ľudskými alebo materiálnymi. Samozrejme, dnes to nemajú ľahké ani zdravé deti ich rodičia sú pracovne vyťažení, chýbajú im podmienky na aktívne využívanie voľného času a pod. Tieto deti sú však v porovnaní s handicapovanými silnejšie, samostatnejšie, odolnejšie a mnohými ľuďmi prijímané i ako užitočnejšie a schopnejšie. Našťastie sú medzi nami ľudia, ktorí na deti s postihnutím nezabúdajú a snažia sa im vždy pomôcť. Sú to ľudia, ktorí vedia, že handicapované deti majú v spoločnosti svoje miesto, ktorí si uvedomujú, že ak podajú týmto deťom pomocnú ruku, v mnohom sa môžu vyrovnať svojim rovesníkom. Združenie zdravotne postihnutých Srdiečko viackrát finančne podporilo zdravotne a mentálne postihnutých klientov Spojeného zariadenia sociálnych služieb Nádej v Snine. Aj vďaka ich podpore sa mohli deti zúčastniť týždenného rekondično ozdravovacieho pobytu v Chorvátsku v termíne od do Zúčastnili sa ho aj deti na invalidných vozíčkoch, rodičia a pracovníci zariadenia. Deti mali šancu prvý raz v živote vidieť more, morské živočíchy (ryby, morských ježkov, mušle...). Jednodňový výlet loďou na panenský neobývaný ostrov, opekanie rýb na pahrebe a kúpanie v priezračnej vode malo neopísateľnú krásu a nádherný zážitok. Najviac si deti užívali kúpanie a šantenie v mori a chorvátsku zmrzlinu by jedli aj namiesto obeda. Ich rozžiarené očká hovorili za všetko a mnohokrát pobyt, stravu a cestu zvládali lepšie ako niektorí dospelí. Neopísateľné boli večery so spevom slovenských a ukrajinských pesničiek, ktoré chodili obdivovať všetci z okolia. Opäť sme sa utvrdili v tom, aké je dôležité pristupovať k handicapovaným rovnako ako k zdravým deťom a najmä neizolovať ich, ale pravidelne ich včleňovať medzi zdravé deti a dospelých. Ži tak ako najlepšie vieš. Netreba sa vŕtať v minulosti ani veľa rozmýšľať o budúcnosti, lebo to odoberá sily a na minulosti už aj tak nič nezmeníme, preto je dôležité tešiť sa z tejto chvíle. A to nám ukázali deti na našom pobyte, keď sa tešili z každej maličkosti, dokonca ich neunavila ani dlhá cesta autobusom, nie príliš dobrá strava, či neadekvátne ubytovacie priestory pre postihnuté deti. Mrzí ma, že vôbec cestovná kancelária odporučila daný pobyt handicapovaným deťom. Napriek inej realite, ako bola sľubovaná zo strany cestovnej kancelárie, najmä vďaka deťom, bol tento pobyt neopísateľným zážitkom. V našom zariadení sa často zaoberáme otázkou, ako čo najlepšie pomôcť našim deťom ako ináč, popri iných dôležitých činnostiach najmä láskou. Láska, radosť 4 a úžasná energia našich detí vyžarovala počas celého pobytu. Domov si odniesli krásne, nezabudnuteľné zážitky a aj nové priateľstvá, za čo ďakujeme Združeniu zdravotne postihnutých Srdiečko a jej predsedníčke Ivete Polačkovej, aj vďaka ktorej sa pobyt realizoval. Mgr. Anna Šutová, vedúca SZSS Nádej V budove Slovenského červeného kríža 1. mája 882/17, Snina Web: Ako vyzerá takéto cvičenie Hopsavé zajačiky a Hráme sa zdravo v materskom centre Anjelik? Aby ste to naozaj vedeli, musíte prísť a zapojiť sa! Cvičenie trvá hodinu (45 minút) a je určené pre deti od 1 do 3 rokov (v dvoch skupinách 1 2 ročné a 2 3 ročné), Dieťa musí vedieť samo chodiť. U maminy vek nie je rozhodujúci rozhoduje len chuť hrať sa a zapájať sa. Môžu sa zapojiť aj babky. Počas hodiny sa striedajú aktivity zamerané na uvoľnenie energie s aktivitami, ktoré si vyžadujú i pozornosť. Tiež sa striedajú aktivity ktoré sú zamerané viac na dieťa, s aktivitami, ktoré robia mamina a dieťa spolu. Celá hodina je sprevádzaná detskou hudbou, pesničkami a riekankami. Detičky i seba oblečte do niečoho pohodlného, mäkučkého. Radšej zvoľte dve vrstvy, aby v prípade, že sa zapotíte mohla jedna ísť dolu alebo naopak. Na nôžky postačí ľahká športová obuv, alebo pevnejšie papučky ku kotníkom. Čo je počas cvičenia dôležité? Dôležité je, aby bola táto hodinka príjemná pre vás i pre vaše detičky a preto je jej hlavnou zásadou nič nerobiť nasilu. Ako všetky poznáme svoje deti, sú nevyspytateľné ako aprílové počasie raz ich všetko veľmi zaujíma a sú pre každú srandu, inokedy im ničím neulahodíme. Je to úplne v poriadku, treba s tým rátať a nerobiť si z toho ťažkú hlavu. Pre takéto prípady sú vždy naporúdzi farbičky a papier, či kocky. Neprídeme predsa preto, aby sme sa predbiehali v tom, koho dieťa je najlepšie, najposlušnejšie, najšikovnejšie,... chceme predsa stráviť spolu príjemný čas a urobiť sebe a hlavne deťom radosť. Kto by k nám prišiel a čakal by, že bude mať hodinu pokoj od svojej ratolesti, by odišiel veľmi sklamaný! Ďalšou zásadou pri cvičení totiž je spolupracovať s dieťaťom, motivovať ho a zapájať sa. Samozrejme zaujať vaše dieťatko bude v prvom rade mojou povinnosťou, ale viete veľmi dobe, že vaše deti a vy máte jedinečný spôsob komunikácie, ktorý nám všetkým pomôže, aby sme sa spolu naučili čo najviac nového a aby mala zábava tú správnu šťavu. Tiež sa vašim deťom viac bude páčiť, keď uvidia, že i vy sa dobre bavíte a radi vás budú napodobňovať veď ste pre ne tie jediné a naj maminy na svete, ktoré všetko vedia najlepšie! Čo prinesie cvičenie dieťatku? Okrem zábavy a zmeny prostredia má takéto cvičenie pre dieťa niekoľko prínosov. Spomedzi všetkých spomeniem niektoré: V prvom rade podporuje motorický vývin dieťaťa, koordináciu pohybov, u menších detičiek podporuje dozrievanie vertikálnej stability. Podporuje tiež rečový a rozumový vývin (výslovnosť a rozvoj slovnej zásoby, pamäť), pretože dieťatko sa nenásilne, akoby mimochodom môže naučiť riekanky a pesničky. Podporuje deťom prirodzené muzikálne nadanie, pretože celé cvičenie sprevádza huba a rytmus. Pomáha deťom uvoľňovať a ventilovať nazhromaždenú energiu, deti sa pomaličky učia s ňou narábať a kontrolovať ju. V sociálnej oblasti pravidelné navštevovanie takýchto cvičení napomáha dieťatku zvykať si na kolektív a postupne sa do neho začleňovať, čo môže byť obzvlášť dôležité u starších detí, ktoré sa chystajú do škôlky. Čo prinesie cvičenie maminám? Tiež je prínosov viac, spomeniem napríklad: Každá mama, ktorá miluje svoje dieťa, je šťastná, keď vidí, že i dieťatko sa cíti dobre a má radosť. Keďže sa aktívne mamina do cvičenia zapojí, tiež spáli nejaký ten joul, čo po pôrode nie je bezvýznamné. Stretne iné maminy, ktoré majú podobné problémy, získava nové kontakty, nadväzuje nové vzťahy a hlavne vystupuje zo sociálnej izolácie, ktorá je na materskej častým javom. Získava možnosť ako do možno stereotypného týždňa zaradiť nejakú akciu, ktorá vždy prinesie niečo nové. Získava podnety na to, ako ešte zábavnejšie a tvorivejšie podporovať rozvoj svojho dieťatka i mimo týchto hodín cvičení. Inými slovami mamina je rada, že urobila čosi pre seba a svoju pohodu a zároveň vidí, ako napreduje jej dieťatko je to ideálna kombinácia! Zo všetkého najdôležitejšie! Už z toho, čo ste si mohli prečítať, vám je asi jasné, že takéto cvičenie je pre oboch aj maminu aj dieťatko veľkým prínosom. Okrem iného sa zlepší vaša vzájomná komunikácia a pekné spoločné zážitky opäť rozšíria vašu históriu pozitívnych skúsenosti a vaše vzájomné puto sa tým všetkým posilní. Znova budete mať o niekoľko spoločných zážitkov viac, ktoré vás budú spájať a vaši blízki budú žasnúť nad tým, čo nové to malé zasa dokáže a aké je šikovné... Teším sa na vás každý týždeň, kde sa môžete prihlásiť v priestoroch Slovenského Červeného kríža 1.mája 882/17 /oproti kostolu/. Mgr. Adriana Pavlíková

5 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA ORGÁNOV MESTA SNINA A MESTSKÉHO ÚRADU SNINA Mgr. Metod Kamlár, poverený riadením MsP v Snine V zmysle organizačného poriadku Mestskej polície Snina: Príslušníci MsP predstavujú výkonnú a činnú zložku, pôsobiacu priamo na katastrálnom území mesta Snina. Sú zaradení do smien a hliadok v zložení: veliteľ smeny/hliadky a člen hliadky. Za účelom predchádzania páchania priestupkov, resp. trestných činov mestská polícia vykonáva obchôdzkovú službu (pešia hliadka orientovaná hlavne na stred mesta a priľahlých častí, na objekty v správe mestského úradu, na verejné priestranstvá) a hliadkovú službu (motorizovaná hliadka rieši operatívne zásahy na telefonické alebo osobné oznámenia a požiadavky občanov, dopravné situácie v meste, pouličný predaj, páchanú kriminálnu činnosť, výtržnosti a pod.). Služobná činnosť je vykonávaná v plánovaných smenách podľa mesačného rozpisu, prípadne mimoriadnych neplánovaných, na základe príkazov a pokynov náčelníka MsP. Pokračovanie Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície. Ďalšie predpoklady pre výkon príslušníkov mestskej polície: a) úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou, b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom registra trestov), d) duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh, e) dobrý zdravotný stav a telesná kondícia, f) odborná spôsobilosť príslušníka obecnej/ mestskej polície, g) zbrojný preukaz (skupina C ) h) vodičské oprávnenie min. skupina,,b. Príslušník mestskej polície môže plniť úlohy mestskej polície iba vtedy, ak má na to odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť príslušník mestskej polície preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou policajného zboru po absolvovaní odbornej prípravy. Náklady na skúšku a odbornú prípravu hradí mesto. Rozsah odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej polície a zloženie odborných komisií ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky svojim nariadením. Pracovná náplň Dozor nad hliadkovou službou, hliadkovú službu a riešenie priestupkov vo vymedzenej oblasti vykonávané obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti. Spracováva: a) všetky písomnosti o činnosti príslušníka mestskej polície vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, o obecnej polícii, b) podklady pre objasňovanie priestupkov na základe prijatého oznámenia alebo priestupkov zistených vlastnou činnosťou, c) podklady podľa pokynu náčelníka mestskej polície. Zabezpečuje: a) verejný poriadok v meste Snina b) kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach mesta na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach c) kontrolu ochrany životného prostredia v meste d) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a nariadení mesta e) kontrolu čistoty, údržby verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov, vrátane zimnej údržby. f) dodržiavanie poriadkových opatrení v súvislosti s konaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v meste g) kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby v reštauračných a pohostinných zariadeniach. h) kontrolu a šetrenie porušenia zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov, ako aj iných omamných látok, najmä osobám mladistvým a maloletým. i) výkon kontroly zameraný na zamedzenie tvorby čiernych skládok v k.ú. Snina a neoprávnené užívanie verejného priestranstva, j) rieši v blokovom konaní dopravné priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonávanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. k) použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla, l) predvádzanie osôb na útvar MsP za účelom podania vysvetlenia, m) kontrolu fyzických a právnických osôb, pri výkone podnikateľskej Predstavujeme súčasný kolektív pracovníkov MsP MESTO SNINA INFORMUJE Dušan Frimmer František Pribula Ján Habaľ Jaroslav Radoňák Jozef Habaľ Karol Kasprišin Ľuboslav Grozanič Marek Klekner Martina Petríková Miroslav Koban PhDr. Dušan Kotlár Ľuboslav Nosál 5

6 MESTO SNINA INFORMUJE činnosti v súlade s povolením a zákonnými predpismi. n) vybavenie podnetov a sťažnosti týkajúcich sa verejného poriadku. o) kontrolu neoprávneného vylepovania plagátov, reklám, rôznych oznámení a ich riešenie. p) operatívne splnenie úloh podľa pokynu náčelníka alebo primátora Zodpovedá: a) dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení mesta, pokynov náčelníka prípadne primátora, b) za riadny výkon hliadkovej činnosti a služobné zákroky, c) za preberanie a odovzdanie zbraní a streliva, za prebranie a odovzdanie motorového vozidla, vysielačiek a ostatných technických prostriedkov potrebných pre výkon služby, v stave spôsobilom na ďalšie použitie, d) za vykonanie zákroku podľa svojich možností pri porušovaní verejného poriadku alebo podozrení že bol alebo je páchaný trestný čin, e) za poučenie osôb o ich právach pri vykonávaní zákrokov, f) za použitie donucovacích prostriedkov v zmysle oprávnení daných zákonom, g) za bezodkladné oznámenie závad a nedostatkov ohrozujúcich alebo sťažujúcich výkon činnosti h) za pridelené technické prostriedky, služobnú zbraň, používanie služobnej rovnošaty a jej čistotu. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel/a pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru. Telefonické spojenie: dispečerská služba: náčelník MsP: príslušníci MsP: mobilné číslo: fax: alebo Pracovná doba mestskej polície v Snine: pondelok- štvrtok hod. piatok hod. sobota hod. nedeľa hod. Vznik, vývoj a význam matrík Matriky sú verejné knihy, do ktorých sa zapisujú skutočnosti dôležité z hľadiska osobného stavu občanov. Podľa zákona o matrikách sa do matrík zapisujú narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia a iné skutočnosti, slúžiace k identifikácii osoby. Matriky pôvodne vznikli ako najzákladnejšia forma evidencie obyvateľstva pre potreby duchovnej správy veriacich. Postupom času sa z nich vyvinuli knihy záznamov o všetkých skutočnostiach, ktoré boli dôležité pre poznanie osobného stavu občanov nielen v pomere k cikrvi, ale i štátu. Počiatky úsilia o zavedenie matrík a zároveň prvé zmienky o nich sa objavujú už na II. Lateránskom koncile v r V Uhorsku sa cirkevné kruhy začali zaoberať vedením kníh matričného charakteru až v r na cirkevnom sneme vo Veszpréme. Veszprémska synoda nariadila každému farárovi viesť register, čiže knihu, do ktorej sa mali zapisovať mená pokrstených, mená ich rodičov, ako i deň a rok pokrstenia preto, aby sa kedykoľvek mohol zistiť vek a duchovné príbuzenstvo pokrstených. Táto kniha mala byť uložená v kostole. Z 1. polovice 16. storočia sa však nezachovali žiadne cirkevné matriky. Výsledkom 24. zasadnutia Tridentského koncilu v novembri 1563 bolo vyhlásenie doktríny o sviatosti manželstva. Koncil vydal nariadenie, ktorým určil presný postup jeho uzavretia a zároveň nariadil, aby každý farár viedol a starostlivo opatroval knihu, do ktorej mal zapisovať mená manželov a svedkov, ako aj dátum a miesto manželskej zmluvy. Podľa cirkevného práva mohlo byť manželstvo uzavreté iba medzi pokrstenými osobami, preto Tridentský koncil znovu zdôraznil aj nutnosť vedenia kníh pokrstených. V duchu ustanovení Tridentského koncilu sa niesli i rokovania ďalšej Trnavskej synody v r Táto synoda opätovne zdôraznila povinnosť dodržiavania koncilových uznesení v oblasti vedenia matrík. V r vyšlo z príkazu pápeža Pavla V. Rituale Romanum, ktoré obsahovalo podrobné pokyny pre vysluhovanie sviatostí a vykonávanie náboženských obradov. Podľa tohto rituálu sa malo v každom kostole viesť päť druhov farských kníh okrem knihy pokrstených, birmovaných a sobášených, tiež kniha o stave veriacich a kniha zomrelých, ktorú mali viesť predovšetkým tie kostoly, pri ktorých zomrelých pochovávali. Z nariadenia ďalšej Trnavskej synody v r sa nariaďuje kontrolovať, či sa na fare nachádzajú predpísané knihy a to knihy pokrstených a sobášených. V priebehu 17. storočia sa matriky postupne začali zavádzať na všetkých farách. Všeobecné rozšírenie vedenia matrík vzbudilo aj záujem štátu o ne. Prvým v celom rade nariadení v tejto oblasti bolo nariadenie Márie Terézie z 29. decembra 1769 o ochrane cirkevných matrík pokrstených. Podobne ďalšie nariadenia z rokov 1770, 1771, 1772 a 1778 sa týkali ochrany matrík ako i otázok výpisov z matrík a iných matričných dokladov. Mária Terézia, ale najmä Jozef II. význačne zasiali do záležitostí cirkvi, ktorú sa snažili podriadiť záujmom štátu. Jozef II. pochopil dôležitosť a význam matrík ako evidencie obyvateľstva nielen z hľadiska osobného a cirkevného, ale hlavne z hľadiska potrieb verejnej správy pre účely hospodárske, vojenské, ale i štatistické. Patentom z 1. mája 1781 vyhlásil rímsko-katolícke matriky za právoplatné verejné knihy a ďalším patentom z 20. februára 1784 určil, aby každý druh matrík (narodených, sobášených, zomrelých) sa viedol v osobitnej knihe a podľa predpísaných rubrík. Od roku 1788 začali viesť matriky aj Židia. Jozef II. nariadil rabínom, aby v nemeckej reči viedli vlastné matriky. Za vlády Františka I. bolo v r nariadené, aby si všetky vierovyznania viedli matriky v dvoch exemplároch, z ktorých jeden sa musel odovzdať do úschovy archívu príslušnej vrchnosti. V 19. storočí sa matriky stali predmetom intenzívnejšieho záujmu štátu. Na jar r sa vláde podarilo presadiť požiadavku zavedenia civilného sobáša, zavedenia civilných štátnych matrík. Z hľadiska vedenia matrík bolo najdôležitejšie prijatie zákonného článku č. 33 z r. 1894, platného od 1. októbra 1895, ktorým boli zavedené štátne matriky. Cirkevné matriky na základe ustanovení tohto článku stratili síce charakter úradných kníh a viedli sa ďalej iba pre vnútornú potrebu cirkví, ale ponechala sa im hodnovernosť a dôkazná sila pre vydávanie a overovanie potvrdení, vydávaných v matričných záležitostiach z obdobia do uzákonenia štátnych matrík. Na podklade zákonného článku sa zriadili štátne matričné obvody, v sídlach ktorých štátni matrikári viedli v úradnej reči matriky narodených, sobášených a zomrelých. Štátnych matrikárov menoval minister vnútra. Zároveň s matrikami boli povinní viesť aj ich duplikáty, ktoré sa koncom každého kalendárneho roka odosielali príslušnej municipálnej vrchnosti. Vedenie matrík štátnymi matrikármi doplnili aj ustanovenia o oznamovacej povinnosti občanov. Zákonným článkom označené osoby boli povinné v určenom čase hlásiť matrikárovi narodenie, sobáš a úmrtie. Farári boli povinní zaslať zápisnice o uzavretí manželstva na zavedenie do štátnych matrík. Cirkevné matriky vedené na Slovensku do r. 1895, teda matriky majúce charakter verejnoprávnych kníh, boli vyhlásené za majetok štátu zákonom o matrikách platným od Podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra z r a podľa úpravy Povereníctva vnútra z r boli v roku 1952 cirkevné matriky prevzaté z farských úradov a odovzdané matričným obvodom. Časť týchto matrík (približne do r ) sa ešte v tom istom roku odovzdala podľa územnej príslušnosti do šiestich krajských archívov a to so sídlom v Bratislave, Nitre (Bojniciach), Banskej Bystrici, Žiline (Bytči), Košiciach a v Prešove. Tieto archívy v r prevzali z matričných obvodov aj ďalšiu časť cirkevných matrík vedených do r Tentokrát boli matričné knihy odovzdané aj do novovzniknutého archívu v Levoči. Veľa matrík, často najstarších sa z rôznych príčin nezachovalo. Najviac strát zapríčinili požiare, sťahovanie, ale najmä vojny. Z matrík, ktoré sú uložené v archívoch, najstaršie začínajú v posledných dvoch desaťročiach 16. storočia: matrika evanjelického nemecko-maďarského Farského úradu a. v. z Košíc (1587), z Bardejova (1592), z Banskej Štiavnice (1594) a zo Spišskej Soboty (1599). Matrika rímskokatolíckeho Farského úradu Sv. Martina z Bratislavy je vedená od r Z nášho územia sa cirkevné matriky vedené do roku 1895 nachádzajú v Štátnom oblastnom archíve v Prešove Nižná Šebastová. Alena Pitlaničová 6

7 Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Školské zariadenie Riaditeľ/Vedúca školského zariadenia Telefón ová adresa Materská škola, Budovateľská 2205/12, Snina Anna Lovičová, Materská škola, Čs. armády 1590/1, Snina Jana Bocková, Materská škola, Duk. hrdinov 2078/13, Snina Mária Aľušíková, Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina Iveta Galandová, Materská škola, Palárikova 1630/29, Snina Ľubica Ižáková, Materská škola, Perečínska 2546/23, Snina Valéria Andrášková, Centrum voľného času, Študentská 1446, Snina Mgr. Jaroslav Kimák, Základná umelecká škola, Študentská 1447, Snina Katarína Valaliková, Školská jedáleň pri ZŠ, Budovateľská 1992/9, Snina Mária Dembická, Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová, Školská jedáleň pri ZŠ P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina Mária Maximová, Školská jedáleň pri ZŠ, Ulica 1. mája 12, Snina Terézia Kocová, Školská jedáleň pri ZŠ Študentská 1446/9, Snina Božena Štofirová, Školská jedáleň pri MŠ Budovateľská 2205/12, Snina Dana Kurťáková, Školská jedáleň pri MŠ Čs. armády 1590/1, Snina Dana Kurťáková, Školská jedáleň pri MŠ Duk. hrdinov 2078/13, Snina Mária Hudáková, Školská jedáleň pri MŠ Kukučínova 2544/7, Snina Anna Dvoranová, Školská jedáleň pri MŠ Palárikova 1630/29, Snina Ľubica Burdová, Školská jedáleň pri MŠ Perečínska 2546/23, Snina Viera Kovaľová, Školské zariadenia sú rovnocennou súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Ich pôsobnosť je orientovaná na oblasť výchovy a oblasť záujmového vzdelávania. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku materské školy. Dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno - vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov. Ak má materská škola vhodné podmienky, môže prijať aj dvojročné dieťa. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a ich rodičov. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností. Podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Základná umelecká škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a v študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním. Školské kuchyne a jedálne sú účelové zariadenia na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Školské kuchyne sú zriadené na výrobu jedál a nápojov pre školy a školské zariadenia podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-spotrebných noriem a receptúr podľa vekových skupín stravníkov. Školské jedálne sú zriadené na konzumáciu jedál a nápojov pre deti a žiakov v čase ich pobytu v škole a v školskom zariadení a pre pracovníkov škôl a školských zariadení. Spolupôsobia pri utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov. Mestský úrad Snina oddelenie kultúry a školstva VLK - VÝCHODNÉ KARPATY Ulica Kpt. Nálepku Snina, Tel.: , Web: Nové sídlo VLKa Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty presťahovalo svoju kanceláriu z Jasenova do Sniny. Odteraz bude sídlo priamo medzi Vihorlatskými a Bukovskými vrchami, ktorých ochrane sa intenzívne venuje ako samostatná pobočka VLKa od roku Opýtali sme sa zástupcu VLK Východné Karpaty Viliama Bartuša, prečo zmenili sídlo organizácie. V posledných rokoch sme sa venovali hlavne lesom v NP Poloniny a CHKO Vihorlat. Naša práca si vyžaduje byť čo najbližšie k týmto lesom a ľuďom, ktorí tu žijú. Po úspešných rokoch, keď sa nám podarilo rozšíriť dve štátne prírodné rezervácie (Udava a Kyjov) a vykonať množstvo osvetovej a praktickej práce v oblasti ochrany prirodzených lesov dúfam, že to bude stále len lepšie. Každý, kto má záujem sa o ochrane lesov dozvedieť viac, je u nás vítaný. Novú kanceláriu nájdete v areáli firmy Sukmont (bývalá STSka) na Ulici Kpt. Nálepku 102 v Snine. Každý štvrtok o hod. sú pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o tom, čo VLK robí a pripravuje a tých, ktorí chcú pomôcť pri záchrane prirodzených lesov, určené vlčie stretnutia. Nahlásiť sa môžete telefonicky, alebo mailom ). Tradičný zimný vlčí prednáškový cyklus Letokruhy, ktorý fungoval osem rokov v Humennom sa bude tento rok konať v Dome Matice slovenskej v Snine a začne koncom novembra Vážení Sninčania, Dom Matice slovenskej v Snine sa na vás obracia s prosbou, aby ste nazreli do svojich rodinných fotoalbumov, či tam neobjavíte zaujímavé fotografie zachytávajúce dianie v našom meste v minulosti. Ak budete ochotní poskytnúť do nášho archívu staré fotografie, zastavte sa v Dome Matice slovenskej a my ich na počkanie preskenujeme, tak aby ste si mohli fotografie vziať ihneď so sebou. Aj týmto spôsobom prispejete k zachovaniu pamäte o našom meste v minulosti, za čo vám vopred ďakujeme. Viac informácií získate na tel. číslach: 057/ a Dom Matice slovenskej v Snine zároveň ďakuje všetkým tým, ktorí už poskytli staré dobové fotografie do nášho archívu a pomohli tak sprítomniť zabudnuté okamihy z histórie nášho mesta. Viac informácii o meste a okolí nájdete na webovej stránke MESTO SNINA INFORMUJE 7

8 - Krúžok pre mamičky s deťmi MESTO SNINA INFORMUJE Cirkevné centrum voľného času Námestie Jána Pavla II. 2059, Snina Tel: 057/ Web: Základné ciele Cirkevného CVČ: Zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých s cieľom rozvíjať ich talenty a schopnosti, podnecovať záujmy, hravou formou pomáhať pri vzdelávaní; rozvíjať nielen ducha, ale aj telo (športovými aktivitami), čo sa zároveň stáva prevenciou proti negatívnym prejavom v správaní detí a mládeže. Kresťanská výchova už od najmladšieho veku detí. Farská katechéza v spolupráci s oboma farnosťami zabezpečovať či zastrešovať prípravu k sviatostiam (prvé sv. prijímanie, sviatosť birmovania, predmanželské náuky). Evanjelizácia byť otvorení pre všetkých, nielen pre (praktizujúcich) veriacich. Činnosť CVČ Pravidelná v záujmových útvaroch (krúžky rozpísané v bode č.5) Príležitostná rôzne akcie, evanjelizačné koncerty, kampane (Človekom od počatia, Úcta k Božiemu menu a i.), modlitbové stretnutia (Taizé, adorácie), súťaže vedomostné i športové, tvorivé dielne a prezentácie detských prác, exkurzie, prednášky a besedy so zaujímavými hosťami, premietanie filmov a rozprávok, plesy, diskotéky, výlety do prírody Prázdninová tábory, výlety Ponuka krúžkov A. Kultúrno-umelecké oddelenie má za úlohu rozvíjať umelecké schopnosti a nadanie detí a ich estetické cítenie v týchto krúžkoch: - Kapela - Hra na hudobnom nástroji (flauta, gitara, klávesový nástroj) - Spevácky zbor - Mažoretky Maršálky - Moderné tance - Výtvarný a aranžérsky krúžok - Ochotnícke divadlo - Krúžok digitálnej fotografie B. Oddelenie vzdelávania a komunikačných zručností je zamerané na doučovanie, získavanie nových vedomostí hravou formou a zlepšovanie komunikácie nielen zdravých detí, ale i detí s istými obmedzeniami, či zo znevýhodneného prostredia. Rozvíja nielen komunikačné ale aj iné zručnosti. - Doučovanie školských predmetov pre žiakov roč (najmä pre integrovaných) - Matematika (príprava deviatakov na monitoring a študentov SŠ na prijímacie skúšky na VŠ) - Anglický jazyk (výučba detí v MŠ, doučovanie žiakov i dospelých) - Počítačový krúžok - Internetový krúžok - Desiatimi prstami (základy strojopisu) - Knižnica - Logopédia C. Výchovno-pastoračné oddelenie prispieva predovšetkým k duchovnému rastu a zabezpečuje sviatostnú katechézu. - Miništrantský krúžok - Liturgický krúžok (príprava mladých lektorov a žalmistov) - Biblický krúžok (práca so svätým písmom) - S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materských školách) - Príprava detí k 1. sv. prijímaniu - Kurz birmovancov - Predmanželské náuky - Rovesnícke stretká - Večerný klub mladých D. Športové oddelenie prispieva k upevňovaniu zdravia, rozvíja fyzické schopnosti pomáha tiež k relaxu a oddychu a tým posilňuje ducha i telo človeka. - Volejbalový krúžok - Vybíjaná - Krúžok Ringa - Futbalový krúžok - Stolný tenis - Šach - Rybársky krúžok - Cyklisticko-turistický krúžok - Posilňovňa - Aerobik - Zdravotné cvičenia Prihláška Prihlasujem svojho syna (dcéru) do Cirkevného CVČ v školskom roku Meno a priezvisko Dátum narodenia Číslo telefónu Bydlisko Škola a ročník Do záujmového krúžku Dátum Podpis rodiča Prihlásiť sa môžete (prostredníctvom tejto prihlášky) priamo v Cirkevnom CVČ a to najneskôr do v pracovných dňoch od do hod. alebo po večernej sv. omši. Mesačný príspevok na činnosť krúžku je 20 Sk mesačne (200 Sk ročne). 50% zľavu majú žiaci, ktorí nám venujú svoj vzdelávací poukaz a žiaci, ktorí v rámci svojho krúžku pravidelne vykonávajú nejakú službu v prospech farského spoločenstva (miništranti, birmovanci, prvoprijímajúci, lektori, žalmisti, speváci a divadelníci). Žiaci v hmotnej núdzi sú oslobodení od mesačného príspevku (je potrebné doniesť potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní príspevku v hmotnej núdzi). Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana MsKS, Strojárska ul. 2061/96, Snina Tel: Aj keby sme v živote nešli na žiadny ples, väčšina z nás potrebuje vedieť slušne tancovať aspoň na dvoch významných životných podujatiach: na stužkovej a na vlastnej svadbe. Nevedieť tancovať je hendikep, kvôli ktorému mnohí ľudia odmietajú pozvania na spoločenské podujatia. Dobrý tanečník sa v spoločnosti hodnotí vždy kladne, človek bez tanečných základov stráca na svojom imidži. Tanec je tá najprirodzenejšia ľudská aktivita akú poznáme. Prináša množstvo výhod: prinajmenšom je to najjednoduchší spôsob ako sa zoznámiť s osobou opačného pohlavia. tanec úžasne a dokonale precvičuje celé telo rozvíja koordináciu myslenia svalov povzbudzuje dobré držanie tela bez ohľadu na vek cibrí spoločenské správanie, zvyšuje sebavedomie a pocit istoty. Najväčší záujem o kurzy spoločenského tanca je medzi študentami z gymnázia, o niečo menší z priemysloviek a na ostatných školách je záujem veľmi slabý. Akoby si najmä mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium a neskôr i prácu na spoločensky významnejších pozíciách viac uvedomovali potrebu takejto prípravy Súkromné centrum voľného času vám v nasledujúcej tanečnej sezóne predstavuje svoju aktuálnu ponuku tanečných kurzov a krúžkov ľudového tanca. Kurzy spoločenského tanca pre 8. a 9. ročník ZŠ Kurzy spoločenského tanca pre stredoškolákov Kurzy spoločenského tanca pre maturantov Kurzy spoločenského tanca pre dospelých Individuálne hodiny Kurz tango argentíno pre dospelých Krúžok ľudového tanca pre deti od 6 do 12 rokov Krúžok ľudového tanca pre deti od 12 do 26 rokov Prihlásiť sa môžete osobne do v budove MsKS v Snine na 1. poschodí č. dv. 17 od do hod. SMS na alebo zoznam.sk, potrebné informácie (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, škola, ročník názov kurzu, pre ktorý ste sa rozhodli. Bližšie informácie na

9 Sninčania slávili Peknú odpustovú slávnosť sme zažili 5. augusta, na sviatok Panny Márie Snežnej. Zároveň sme si pripomenuli aj 15-té výročie rozšírenia - postavenia farského kostola Povýšenia sv. Kríža. Pri príležitosti tohto výročia prešiel chrám v uplynulých mesiacoch renováciou. S touto myšlienkou prišiel duchovný otec Thlic. Allan Tomáš a farská rada, ktorá ho v tom podporila. Do tejto rozsiahlej renovácie sme sa zapojili mnohí svojimi hojnými milodarmi, modlitbami, obetami, ale tiež aj materiálnou Ladislav Bartko pomocou. Postupne sa zreštaurovali obrazy, do okien sa vsadili nové vitráže, upravila sa samotná svätyňa s novým liturgickým usporiadaním a vymaľovalo sa celé vnútro kostola. Vyvrcholením materiálnej prípravy bola týždeň pred samotným výročím duchovná príprava veriacich. Jednu zo svätých omší počas týždňa obnovy spolucelebroval Ladislav Bartko, ktorý pôsobil v Snine v rokoch Slávnostnú svätú omšu celebroval v deň odpustu J. E. Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup spolu s ďalšími kňazmi, ktorí v minulosti pôsobili v Snine. Za všetky požehnané chvíle spojené s oslavou tohto výročia ďakujeme predovšetkým pánu Bohu, farárovi Thlic. Allanovi Tomášovi, farskej rade, mestskému zastupiteľstvu, panu primátorovi a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na obnove chrámu Povýšenia sv. Kríža. Jana Matulajová (krátené) Reprezentačný fotoalbum Snina v minulosti ako dar pre Mons. Bernarda Bobera Rímsko-katolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža Rímskokatolícky farský úrad Námestie Jána Pavla II Snina Farár: ThLic. Allan Tomáš Kapláni: Miroslav Gabzdil a Jozef Juraško Diakon: Radoslav Takáč Tel.: 057/ , mob.: Web: Krsty: Adam Kramár, Samuel Špitalik, Terézia Salajová, Lukáš Salaj, Filip Fedák, Dávid Gerboc, Kristína Jankajová, Ján Zuščák, Martin Hanc, Martin Hamerlík, Ladislav Kosťun Sobáše: Ján Keleman a Katarína Gazdová Miroslav Sivulka a Andrea Andrejčáková Martin Horňák a Anna Bončíková Mgr. Jozef Marinič a Bc. Zuzana Korecká RNDr. Peter Musil a Mgr. Martina Dunajová Milan Garčár a Iveta Dulovcová Ján Gábrik a Zuzana Cenknerová Ing. Róbert Zelený a Ing. Zuzana Krupová Ing. Juraj Haburaj a Ing. Diana Gregusová Ing. Ján Beták a Mgr. Lenka Augustínová V auguste nás navždy opustili: Pavol Harmaňoš 60 r., Pavlína Kotusová 77 r., Rozália Aľušíková 85 r., Marko Leňka novonarodenec, Verona Gavliaková 60 r., Anna Gerbocová 61 r. CIRKEVNÉ SPOLOČENSTVÁ Slávnostný obed vo Svadobke finančne podporili Jozef Harmaňoš a Ján Vajda Pravoslávna cirkevná obec Chrám Voznesenia Iisusa Christa Duchovný správca cirkevnej obce: Mgr. Igor Kerekanič Sládkovičova 366/70, Snina Tel.: , mob.: Duchovný cirkevnej obce a okresný arcidekan: mitr. prot. Mgr. Michal Haverčák Vihorlatská 1414/32, Snina Tel.: , mob.: Krsty: Silvia Kočišová, Alica Kofirová, Franko Grundza, Alinka Grundzová, Laura Švábová V auguste nás navždy opustili: Mária Vasková /1938/, Juraj Dudej /1928/, Ján Čokina /1968/ 9

10 UDIALO SA V MESTE Starinčanka - folklórna skupina pozostávajúca zo žien matiek O tom, že to bude Starinčanka sa v roku 1987 nevedelo. Najprv začala pracovať ženská spevácka skupina na podnet a pod vedením pani Márie Girovej. Na nácviky využívala priestory základnej školy na Ulici študentskej, kde pôsobil pán František Kirňák ako riaditeľ školy. Členkami skupiny boli aj ženy z okolitých obcí, ktoré z nej kvôli rodinným problémom a problémom s dochádzaním na nácviky ukončili svoje členstvo, a tak po ich odchode boli oslovené ženy, ktoré pochádzali z vysídlených obcí. To dalo podnet k tomu, aby si skupina dala nejaký názov - symbolizujúci vodárenskú nádrž Starina. Pán Kirňák navrhol názov Starinčanka s cieľom zachovať a ďalej rozvíjať kultúrne bohatstvo vysídlených obcí. Tým dal základy dnešnej folklórnej skupine, ktorú myslím, všetci dobre poznáte a vďaka ktorej, verím, že prežijeme krásny sobotňajší večer. Už od založenia skupina Starinčanka dosahovala pekné výsledky. Zúčastňovala sa festivalov v okolitých obciach, vystupovala na akciách organizovaných mestom Snina, úspešná bola na festivale v Kamienke a vo Svidníku. Skupinu hudobne doprevádzal Ján Butala a do roku 1991 jej vedúcou bola Mária Girová. Počas 5-ročného obdobia bola skupina 9-členná, niekedy aj 8-členná. Najväčšie problémy od vzniku mala s nácvikovými priestormi. Okrem spomínanej základnej školy nacvičovala v Závodnom klube Revolučného odborového hnutia vďaka Ing. Jozefovi Haburajovi, neskôr Jánovi Demjanovi a Jaroslavovi Siničákovi. Vďaka Fedorovi Lupkovičovi mohla nácviky realizovať aj v internátnej budove Strednej priemyselnej školy. Kritické obdobie nastalo po odchode pani Girovej a úmrtí harmonikára Jána Butalu. V roku 1988 získala skupina 1. miesto na okresnej prehliadke speváckych skupín. Skupina aktívne účinkovala na festivaloch v Uliči, na Sninských rybníkoch a so zvykoslovným pásmom sa predstavila na 3. Stretnutí rodákov v Snine. V roku 2002 skupina Starinčanka úspešne účinkovala na oslavách mesta a na všetkých festivaloch v okolitých obciach. Búrlivým potleskom odmenili Starinčanku v Kolbasove na oslavách obce. Skupina sa zúčastnila aj na regionálnej súťaži folklórnych skupín v Brekove Nositelia tradícií s pásmom Na Juraja, ktoré malo veľký úspech a súčasne bola ocenená za vynikajúciu interpretáciu piesní. Úspechom tohto roka je aj postup na krajskú súťaž do súťažného programu Z klenotnice ľudovej piesne. Rok 2003 začal tiež Ľudovou veselicou, na ktorej boli podané nielen ľudové piesne, ale aj ľudové jedlá, ktoré pripravili členky skupiny Starinčanka. V tomto roku Starinčanka nahráva aj svoju prvú audiokazetu a je na ňu právom hrdá. Krst kazety sa uskutočnil v auguste, krstným otcom bol Ing. Štefan Milovčík a krstnou mamou doktorka Darina Komárová. Repertoár folklórnej skupiny Starinčanka je veľmi rozmanitý. Tvorí ho okolo 160 piesní. Sú to piesne ľúbostné, svadobné, balady, žartovné, ale aj koledy. Niektoré z nich boli veľmi hrejivo prijaté aj na Dňoch múzea v Humennom. V roku 2004 skupina prijala pozvanie do Komárna, za svoje vystúpenie obdržala ďakovný list, z ktorého prečítam úryvok. V roku 1987 vznikla v Snine ženská spevácka skupina Starinčanka. Ich piesne vedia pohladiť i rozveseliť ubolenú dušu. Prijímame ich s veľkou láskou. 15. augusta 2004 získala skupina Laureáta na regionálnej prehliadke speváckych skupín Klenotnica. Vďaka regionálnej rade Zväzu Rusínov- Ukrajincov Slovenskej republiky v Humennom, jej predsedovi Michalovi Ivancovi a predsedovi Zväzu Rusínov- Ukrajincov Slovenskej republiky v Prešove Ivanovi Labovi sa skupina zúčastnila celoukrajinského festivalu Dni Maškina v Iršave. Reprezentovala nielen mesto, alej aj celé Slovensko v zahraničí. Rok nové úspechy, nové akcie. Hneď na začiatku roka absolvovala vystúpenie na Ukrajine, kde vystúpila s koledami na sviatok Roždenstva. Za účasť na festivale Dni chleba v Poľsku skupina ďakuje manželom Talarovičovým. 33. festival Rusínov-Ukrajincov Chorvátskej republiky Petrovský zvon 2006, zanechal rovnako ako festival Dni chleba v Poľsku v skupine hlboký a nezabudnuteľný zážitok. Irena Kurťáková Letný indiánsky tábor s Fénixom Tento rok sa letný tábor Fénixu Snina viedol v indiánskom duchu. V pondelok ráno sme vyrazili od Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch na lúku pod lesom pri obci. Cestou nás sprevádzali nielen vedúci a animátorky, ale aj zmiešané pocity z miesta, kde sa utáboríme, pretože takmer nikto z nás netušil, ako tá lúka bude vyzerať a kde sa vôbec nachádza. Trocha sme si oddýchli a potom nás tu čakala stavba stanov a následné ubytovanie v nich. Po obede sme sa venovali táborovým činnostiam. Večer sme sa stále zabávali pri táboráku a po večierke sme sa snažili zaspať. Prvý deň nám to ale dalo poriadne zabrať, pretože karimatka a spacák už nie je mäkká posteľ s teplou perinou, ale postupne sme sa prispôsobovali tvrdším podmienkam. Keďže sme sa v prvé dni venovali hlavne tvorivým ručným prácam, tak nám to prinieslo určite veľa zručností. Takmer všetkým nám počarovali náramky priateľstva, ale veľa času sme venovali tiež tvoreniu lapačov snov a maľovaniu na sklenené fľaše, teda naše lampáše. Tie sa nám zišli na nočnú hru, pri ktorej sme si otestovali nielen odvahu, ale i vedomosti pri náročných úlohách. Veľa síl sme vynaložili pri výstupe na Sninský kameň. Niektorí tam šli prvýkrát, iní sa tam cítili už ako doma. Po tejto namáhavej ceste si poniektorí šli zdriemnuť. Tí, ktorí boli menej unavení, sa opäť venovali tvorivým činnostiam. Nimi sme sa celý týždeň snažili nazbierať čo najviac bodov v podobe drevených korálikov. Okrem tvorivých činností sme sa venovali aj športu. Absolvovali sme športovú Fénixiádu a indiánsku olympiádu. Pri našom poslednom táboráku sme si užili fakt veľa zábavy. Pospomínali sme si aj na jazdu na koňoch či vyšantenie sa na blízkom bazéne na Sninských rybníkoch. V posledný deň sme sa všetci už tešili domov. S pocitom smútku ale i radosti sme odchádzali domov. A čo nám to všetkým dalo? Aj trochu iný pohľad na život, nie len ten, ktorý prežívame každý deň doma pri televízii a iných médiách. Tento tábor bol pre nás super zážitkom a tešíme sa na ďalšie perfektné tábory a stretnutia s Fénixom... Tomáš Petrík /14 rokov, účastník tábora/ 10

11 Tel.: 057/ , n 1., 2. september, sobota, nedeľa o hod. Vratné lahve Dlho očakávaná rodinná komédia scenáristu Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka uzatvára voľnú trilógiu, ktorú začala na Oscara nominovaná Obecná škola. Na ňu nadviazal medzinárodne úspešný film Kolja, ocenený Oscarom za najlepší neanglicky hovorený film.. Rodinná komédia, ČR, 2007, 93 min., MP, český dabing, 59,- Sk n 4. september, utorok o hod. Predtucha - (PREMONITION) Linda Hanson (Sandra Bullock) má nádherný dom, milujúceho manžela a dve rozkošné dcérky. Jej život je perfektný až do chvíle, keď dostane správu, že jej manžel Jim (Julian McMahon) zomrel pri automobilovej nehode. Otázkou však zostáva nejde skutočne iba o predstavy? Keď sa Linda nasledujúce ráno zobudí, jej manžel je živý a zdravý. Thriller, USA, 2007, 93 min., MP 12, české titulky, 59,- Sk n 8. september, sobota o hod. Hory majú oči 2 (THE HILLS HAVE EYES II) Tí šťastnejší zomrú rýchlo. Tentoraz je hrozba ešte desivejšia. Patriarcha mutantov Papa Hades má v pláne nechať nažive všetky chytené ženy, aby svojmu kmeňu zabezpečil prežitie. Skupina vojakov, ktorej členmi sú i ženy, sa musí pevne zomknúť, aby dokázala obstáť v boji proti nepriateľovi, odhodlanému nedať votrelcom najmenšiu šancu. Horor, USA, 2007, 90 min., MN 15, české titulky, 59,- Sk n 11. september, utorok o hod. Nové Francúzsko - (NEW FRANCE) Povstaň, miluj, bojuj... Veľkolepý historický film. Na pozadí rozsiahlej historickej fresky sa odohráva výpravný príbeh o veľkej láske, ktorú ohrozuje osud a ľudské úmysly... Tragický ľúbostný príbeh mladej vidieckej dievčiny z dolného toku rieky Saint Laurent a temperamentného dobrodruha je nakrútený podľa skutočnej udalosti. Historický, romanca, dráma, Kanada/ Francúzsko/VB, 2007, 122 min., MP 12, české titulky, 59,- Sk n 16. september, nedeľa o hod. Smrtonosná pasca 4 (LIFE FREE OR DIE HARD) Bruce Willis je John McClane a svet ho znovu potrebuje. Štvrté pokračovanie úspešnej filmovej série s Willisom ako nekompromisným protivníkom teroristov každého druhu sľubuje klasickú akčnú jazdu. Akčný thriller, USA, 2007, 100 min., MP 12, slovenské titulky, 59,- Sk n 17. september, pondelok o hod. Divoké vlny (SURF S UP) Naučte sa surfovať s tučniakmi. Rodinná animovaná akčná komédia, USA, 2007, 88 min., MP, český dabing, 65,- Sk n 18. september, utorok o hod. EDITH PIAF Privítajte nesmrteľnú osobnosť. Film o svetoznámej šansoniérke Edith Piaf zahájil tento rok filmový festival Berlinale, kde mal obrovské ovácie. Dráma, Franc./Anglicko/ČR, 2007, 140 min., MN 15, české titulky, 60,- Sk n 22., 23. september, sobota, nedeľa o hod. Simpsonovci vo filme (THE SIMPSONS MOVIE) Jeden z najúspešnejších televíznych seriálov sa konečne dočkal prvého celovečerného filmového spracovania. Populárna rodinka Simpsonovcov zo Springfieldu bude tento raz čeliť globálnym výzvam a Homér vyvedie najhoršiu vec svojho života. Animovaný sitcom, USA, 2007, 85 min., MP 12, český dabing, 59,- Sk n 25. september, utorok o hod. Jednotka príliš rýchleho nasadenia (HOT FUZZ) Sú to Ničomníci. V Smrtonosnej pasci. So Smrtonosnou zbraňou. Zabudnite na všetky komédie z policajného prostredia, ktoré ste dosiaľ videli. Komédia, VB, 2007, 121 min., MN 15, české titulky, 59,- Sk n 29., 30. september, sobota, nedeľa o hod. Harry Potter a Fenixov rád Harry sa vracia do Rokfortu, aby začal piaty ročník štúdia. Zistí, že väčšina čarodejníckej komunity si myslí, že jeho príbeh o stretnutí s Lordom Voldemortom je len lož a pochybujú o jeho čestnosti. A čo je ešte horšie, Minister Mágie vymenoval novú učiteľku Obrany proti čiernej mágii, pokryteckú profesorku Dolores Umbridge. Dobrodružný, fantasy, USA, 2007, 142 min., MP, slovenský dabing, 65,- Sk Zmena programu vyhradená. Predaj vstupeniek na filmové predstavenia v pokladni kina v premietacie dni vždy hodinu pred predstavením, predpredaj v inom čase iba ak je v programe uvedený. Tel.: 057/ Pod Sninským kameňom XXI. ročník folklórneho festivalu námestie, hod Dni mesta 17. sninský jarmok, námestie 13., ročník výstavy húb foyer DK / hod. - otvorenie, hod. - odborný seminár/ V prípade nepriaznivého počasia pre rast húb /sucha/ sa výstava uskutoční v inom termíne koncert hudobnej skupiny ZUŠ námestie, hod. - koncert Petra Stašáka a MSS Pajtaše námestie, hod koncert Malej dychovej hudby Sninčanka námestie, hod. - Budkáčik a Dubkáčik bábková rozprávka námestie, hod. - Slávnostný večer 14. Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2007 kinosála DK v Snine, hod Petra Nagyová-Džerengová knižná beseda spoločenská sála, hod., vstup zdarma Tel.: 057/ v budove Mestského úradu v Snine Výpožičná doba: Pondelok, Utorok hod. Streda hod. Štvrtok nestránkový deň Piatok hod. Pre čitateľov a návštevníkov knižnice je k dispozícii: knižný fond rôzného žánrového zamerania pre mládež i dospelých čitateľov prístup na internet pre čitateľov od 14 rokov ponuka knižných noviniek pravidelne štvrťročne s možnosťou výpožičiek pre materské, základné a stredné školy - exkurzie a besedy v knižnici zamerané na bibliograficko-informatívnu prípravu. Tel.: 057/ Otvorené a hod. PLENÉR 2007 Obrazy umelcov z krajín: Slovensko, Česko, Ukrajina, Rusko, Poľsko, Lotyšsko, Srbsko, Rakúsko, Rumunsko, Egypt, Maďarsko TIBOR BARTFAY NOVÉ KOLÁŽE HELMUT A TÍ DRUHÍ MYSTICKÉ OBRAZY HELMUTA BISTIKU ROMAN OPALINSKY OBRAZY NA DREVE A KOVANÉ OBRAZY JARMILA VEĽKÁ HARMÓNIA TICHA VO VÝTVARNOM CENTRE, Česká ul. - BREHY KAM ZA KULTÚROU 11

12 Z HISTÓRIE NÁŠHO MESTA Kláštor Svätej Kataríny v Snine alebo po stopách najväčšej záhady sninského regiónu Pokračovanie Falošná Rumunská stopa V bývalom Rakúsko-Uhorsku sa však nenachádza iba jedno miesto, ktoré bolo stotožňované s kláštorom pod Sinajskou horou v Egypte. Okrem sninského kláštora sa obdobný kláštor dodnes nachádza v Rumunku, v kraji Drakulu, v blízkosti Brašova. Nachádza sa tam kláštor Sinai, ktorý má historickú spätosť s kláštorom Sv. Kataríny v Egypte. Z uvedeného dôvodu sa predpokladalo, že dve listiny bardejovká a košická sa môžu viazať práve k uvedenému kláštoru. Z histórie rumunského kláštora sa dozvedáme, že bol postavený v rokoch 1690 až Kláštor založil princ Mihai Cantacuzino po návrate zo svojej pute na hore Sinaj. Podľa pôvodných plánov malo v kláštore byť 12 mníchov, tak ako bolo 12 apoštolov. Kláštor dal svoje meno i blízkej osade, ktorá sa postupne rozrástla na rovnomenné mesto. Z uvedeného vyplýva, že kláštor Sinaj je 200 rokov mladší ako obe spomínané listiny. Rumunská stopa sa tak ukázala ako slepá. Kláštor Sinaj v Rumunsku Môže za všetko gróf Anton Szirmay de Szirma? a možno je to všetko inak, možno v Snine žiaden kláštor neexistoval. O existencii kláštora pochybovali Hoffmann a Stankovský tvrdiac, že Kaprinai v opublikovanej listine oproti originálu namiesto pôvodného de monte Sinaj prepísal de monte Sinai, čo viedlo k omylu. Hodnovernosť ich záveru ťažko potvrdiť alebo vyvrátiť. Koniec koncov to asi ani nie je potrebné. Oveľa vhodnejšie bude vrátiť sa na úplný počiatok - k človeku, ktorý túto záhadu, určite nechtiac, spustil. Je ním slovenský polyhistor Matej Bel ( ), ktorý pravdepodobne v Snine nikdy nebol. Mal však spolupracovníka, pravdepodobne Anton Szirmay šľachtica Samuela Székelyho de Dobo, žijúceho v Prešove. Ten mu zbieral podklady zo Zemplína pre jeho dielo Notície Zemplínskej stolice. V nich o Sninskom kameni napísal: Sninský vrch alebo Sninský kameň je v tom istom pohorí neďaleko Vihorlatu, nedosahuje tú istú výšku, ale tvarom sa mu temer podobá. Dvíha sa rovnakým stúpaním svojich úbočí, všade je porastený lesom, len na vrchole je otvorený a nachádzajú sa tam kamene a skaliská, podobné akejsi čelenke. Jeho úbočia siahajú až k Ciroche a k mestečku Snina a jej obyvateľmi bol nazvaný Sninský kameň, Sninský vrch. A naozaj sa veľmi podobá palestínskemu vrchu, ktorý sa volá Sinaj, ak hľadíme na jeho vonkajší vzhľad. Nie je ani nižší, je rovnako oblý, ale omnoho strmší, lebo susedí so zalesnenými drsnými svahmi, zatiaľ čo na druhej strane vrch Sinaj je osamelý a usadený na rovine na spôsob medzníka. Ináč, tu sa nekáže evanjelium alebo dobrá novina, ako to bolo tam. Všetko je tu smutné a vyplnené iba ak revom hrozných medveďov. Vrcholec zahalený v mrakoch predpovedá búrky. Notície Zemplínskej župy napísané v roku 1732 však ostali v rukopise a knižne vyšli až v roku K rukopisu Notícii mal však prístup najznámejší historik Zemplína gróf Anton Szirmay de Szirma ( ). Ten si dal v roku 1793 vyhotoviť ich opis, čím ich prakticky zachránil, pretože originál sa v Ostrihome stratil. Vo svojej knihe Historické, topografické a politické poznatky stolice Zemplínskej (1803) Szirmay dokonca takmer doslovne preberá Belov text: Neďaleko jazera, smerom na západ, sa nachádza vrch Sninský kameň, kde čnejú do výšky skaly, balvany podobné nejakému vencu alebo korune. Svahy z neho spadajú až po rieku Cirochu a ku mestečku Snina a preto ho obyvatelia nazývajú Sninský kameň. Ten sa, ako sa mnohí nazdávajú, podobá vrchu v Palestíne, ktorý sa volá Sinaj, najmä ak hľadíme na vonkajší tvar. (Matej Bel vo svojom rukopise a Kaprinay v Dipl., zväzok I.,str.78). Ináč ak je vrcholec v mrakoch, oznamuje búrky. Avšak žiadne ohlasovanie dobrej zvesti. Všetko tu napĺňa iba revanie hrozných medveďov. Z uvedeného textu navyše badáme, že porovnanie Sninského kameňa so Sinajskou horou od Mateja Bella dal do súvislosti s oboma listinami Kaprinaja, ktoré boli opublikované v roku 1767 v knihe Hungaria diplomatica temporibus Mathiae regis Hungariae I. Bol to práve Szirmay, ktorý vyvodil záver, že kláštor Sv. Kataríny, spomínaný v oboch listinách musel stať v Snine, pretože tu je Sinajská hora (teda Sninský kameň). On do mapy Zemplína na prelome 18. a 19. storočia preto zaniesol názov Sinajská hora namiesto Sninská hora. Z uvedeného dôvodu ďalší odstavec svojho topografického opisu Zemplína začína vetou Kedysi bol na tom vrchu kláštor Rádu Sv. Bazila. Od vyrieknutia tohto uzáveru žiadni historici, zvlášť členovia rádu Sv. Bazila Veľkého nepochybovali o tom, že v Snine v minulosti kláštor Sv. Kataríny stál. Pri koncipovaní svojho záveru vychádzal z toho, že kláštor Sv. Kataríny na Sinajskom poloostrove sa pôvodne nazýval Siná (Moni Siná). Z duchovného dedičstva uvedeného kláštora vieme, že jeho pomenovanie Siná pochádza od slova sen (v preklade zub) a bolo odvodené od tvaru okolitých vrchov. Názov kláštora Siná a latinské názvy mesta Sniny Szinna (1317), Sinna (1623) - ho priviedli k záveru, že kláštor Sv. Kataríny spomínaný v košickej a bardejovskej listine sú totožné. Tu by sme celú záhadu okolo kláštora Sv. Kataríny v Snine mohli ukončiť a uzavrieť ho konštatovaním, že išlo o jeden z omylov histórie. Nikto však nemôže poprieť existenciu dvoch listín z roku 1487 i reálnych postáv, ktoré sú v nich uvedené. Taktiež nikto nemôže poprieť báje, ktoré bez ohľadu na listiny sa medzi ľudom zachovali. Svetlo do tejto záhady môžu vniesť v budúcnosti predovšetkým archeológovia, ktorí by preverili jednotlivé spomínané lokality jeho možného výskytu. Už nech je pravda akákoľvek, kláštor Sv. Kataríny sa stal neoddeliteľnou súčasťou histórie mesta Sniny a jeho okolia. A to nie hocijakej, ale tej najdávnejšej a najzáhadnejšej! (Záver) Miro Buraľ, Foto: archív autora Naša Snina - informačný mesačník Mesta Snina. Vydáva Mesto Snina v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine. Nepredajné. Adresa redakcie: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/96, Snina. Šéfredaktorka: Mgr. Katarína Harmaňošová, tel.: 057/ Redakčná rada: Anna Brečková - zástupca šéfredaktora, Ing. Jana Makajová, Ing. Jana Rosičová, Mgr. Jozef Zobka, Ing. Jozef Makariv. Uzávierka 20 deň v mesiaci. Redakcia si vyhradzuje právo, príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Príspevky zasielajte na ovú adresu: Registrácia: MK - RP 285/2007. Grafická úprava: Takton, Tlač: Elinor Snina. Náklad: výtlačkov. Distribuované do všetkých domácností zdarma. 12

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka)

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Rozvoj priemyslu na Povaţí ako aj v Novom Meste nad Váhom, vznik strojárskych závodov v meste si vyţiadal vznik školy s technickým zameraním.

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. Darina Keselyová hlavný kontrolór mesta Nitry Číslo materiálu: 1668/2014 Názov materiálu: Spracovateľ: Napísala: Návrh

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce.

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce. 1 Z Á P I S N I C A z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce Prítomní : Novozvolení poslanci :

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č.

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 1 z 6 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 2 z 6 1. Účel Interná smernica upravuje vzťah základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza k svojmu zriaďovateľovi v oblasti

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Uznesenie č. 69/2015 K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Více

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku Palisády 46, Bratislava PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu Spojená škola Červenej armády 25, 036 01 Martin Zaostri na školu Mgr. Dana Ochodnická, Ľubomír Štrba Jana Čičmancová, Alexandra Hanusová, Lucia Čičmancová, Peter Skuhra, Róbert Sochuliak Prvé sídlo školy

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více