Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách"

Transkript

1 Obec Březník Březník IČO: tel: fax: ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.: /0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Název zakázky: Úvěr na financování akce Rekonstrukce V. O. a MR v části obce Číslo zakázky (dle evidence zakázek malého rozsahu): Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Obec Březník Březník 247 IČO: Bank. spojení: /0100 Statutární zástupce: Ing. Ladislav Malach, starosta Tel Mobil: Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku: Ing. Ladislav Malach, starosta Mobil: Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby dle ustanovení 10 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s jeho 18 odst. 3 není tato zakázka zadávána dle tohoto zákona. Tato výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby, slouží současně jako zadávací podmínky stanovené zadavatelem. Podle interní směrnice obce Březník č. 16/2011 se jedná zakázku kategorie 2, předpokládaná hodnota zakázky na službu nepřesáhne ,- bez DPH. Druh zadávacího řízení: Hlavní kód CPV: veřejná zakázka malého rozsahu (poskytování úvěrů)

2 Předmět plnění: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investiční akce Rekonstrukce V. O. a MR v části obce Zadavatel požaduje poskytnutí úvěru za následujících podmínek: Základní údaje: Měna: Úvěr bude poskytován v českých korunách, Celková výše úvěru: ,- Kč (slovy: Dva-miliony-sedm set-tisíc-korun-českých), Čerpání úvěru: 09/ /2012, Účel úvěru : Investice, financování akce Rekonstrukce V. O. a MR v části obce Perioda úročení: Měsíčně Úroková sazba: Pevná úroková sazba s fixací po celou dobu splatnosti úvěru Zajištění úvěru: Rozpočtové příjmy obce Splátkový kalendář: Zahájení splácení jistin úvěrů: Ukončení splácení jistin úvěru Splátky jistin úvěru: Splátky jistin úvěru: Poř. Účel č. 1. Rekonstrukce V. O. a MR v části obce max. do Pravidelné měsíční splátky vždy k ultimu kalendářního měsíce ve výši dle níže uvedeného rozpisu (poslední splátky úvěrů jsou dopočteny) Výše úvěru Běžné splátky Poslední splátka Datum Počet Výše Datum výše Splácení úroků: Splátky úroků: Měsíčně, vždy k ultimu příslušného měsíce a to od dubna roku 2013, Další závazné podmínky zadavatele spojené s poskytnutím úvěrů: 1. Čerpání úvěrů bude provedeno dle potřeb zadavatele (podle faktur zhotovitele) a to, buď převodem příslušné částky z úvěrových účtů na účty třetích osob, nebo na běžný účet zadavatele, který zadavatel určí v žádosti o čerpání po prokázání účelovosti čerpání. 2. K převedení finančních prostředků dle předchozího bodu dojde do 14 dnů ode dne prokázání jejich účelovosti. 3. Splátky jistiny i úroky z úvěrů budou spláceny formou inkasa z běžného účtu, který určí zadavatel, nedočerpání úvěrů bude umožněno bez sankčních poplatků. stránka: 2

3 4. Předčasné splácení úvěru nebo provedení mimořádných splátek bude umožněno bez jakýkoliv sankčních poplatků a úhrady ušlých sjednaných úroků. 5. Uchazeč uvede v nabídce přehled všech poplatků spojených s poskytnutím úvěru tak, aby byla zřejmá celková cena poskytnuté služby za dobu jejího trvání. Zadavatel nepředpokládá a nedovoluje, aby po případném předčasném splacením úvěru dále přetrvávaly jakékoliv poplatky spojené s poskytnutím úvěru. 6. Zadavatel připouští pouze poskytnutí úvěrů bez zajištění. 7. Zadavatel nepřipouští podmiňování plnění veřejné zakázky vedením běžného účtu zadavatele o poskytovatele úvěru. Zadavatel akceptuje zřízení účtu pouze za účelem splácení úvěru a úroků, bez povinnosti vést běžný účet s plným platebním stykem. 8. Zadavatel požaduje poskytnutí informací o výši případných sankčních poplatků a za jakých okolností by byly uplatněny a o výši úroku z prodlení pro případ nesplnění termínu splátky. 9. Uchazeči budou svojí nabídkou vázáni do Obsah a forma nabídky Nabídka Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Nabídka bude předložena ve dvojím vyhotovení (originál a kopie), řádně označených ORIGINÁL a KOPIE. Nabídky bude doplněna o elektronickou formu (pdf, MS Office) předávaných dokumentů Podání nabídky Nabídka musí být podána v uzavřené obálce (lepené části obálky budou na uzavření opatřeny razítkem firmy, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem /zástupcem/, je-li právnickou osobou), označené zřetelně heslem: Úvěr na financování akce Rekonstrukce V. O. a MR v části obce Zabezpečení nabídky Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 4. Požadavky na kvalifikaci Rozsah požadavků na kvalifikaci Požadavky zde uvedené podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci k podání nabídky. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této dokumentaci. Dodavatel je povinen prokázat stránka: 3

4 splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle stránka: 4

5 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele; který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Pravost a stáří čestného prohlášení Dodavatel předloží čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, jež nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list, popřípadě listy, či výpis z rejstříku z registru živnostenského podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky) Pravost a stáří dokladů Dodavatel doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží v kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podávání nabídek končí dne v 09:00 hodin (pátek). Nabídku lze podat osobně v sídle zadavatele nebo poštou na adresu pro poštovní doručování: Obec Březník, Březník 247 v úřední hodiny a nebo i mimo po telefonické domluvě. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí, na adrese výše uvedené. stránka: 5

6 Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je: podatelna 6. Způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. V celkové rekapitulaci nabídkové ceny uvedené na formuláři, který tvoří přílohu této výzvy, bude uvedeno rozdělení ceny na: Smluvní úrok součet za celou dobu splácení Výše dalších poplatků celkem v Kč - součet poplatků za vedení účtu, poplatek za vyřízení úvěru, závazková provize, aj. V případě nepřijatelné podmínky (viz podmínky v bodě 2) bude nabídka z hodnocení vyřazena. Hodnocení nabídek bude probíhat způsobem výběru nejvhodnější nabídky dle hodnotících kritérií, resp. dle výše nabídkové ceny. 7. Oznámení výsledků výběrového řízení 8. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy a lze ji získat i elektronicky na stránkách Obsah zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: Krycí list nabídky Účetní výkaz o plnění rozpočtu obce Březník za rok 2011 FIN 2-12M (D4012k.xml) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát 2011 (D6112k.xml) Schválený rozpočet obce na rok 2012 a schválený rozpočtový výhled (rozpočet_2012.pdf) Seznam nejvýznamnějších investic v posledních letech Přehled současných úvěrů obce Usnesení ZO č. 08/2012 o schválení investiční akce Usnesení ZO č. 10/2012 o souhlasu financováním akce prostřednictvím úvěru Informace o projektu a jeho financování 9. Dodatečné informace Uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Požadavek může být doručen na adresu zadavatele v písemné či elektronické formě, pro urychlení reakce na něj odpovíme prostřednictvím u a zveřejníme na stránkách obce. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které oslovil a zveřejní je na svých stránkách. stránka: 6

7 10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky Nabídky budou zpracovány do jednotlivých příloh v následujícím pořadí: Krycí list Prokázání kvalifikačních předpokladů Nabídková cena (zpracovaná v souladu se soutěžními podmínkami, musí obsahovat veškeré náklady spojené s přijetím, čerpáním a splácením úvěru) Návrh úvěrové smlouvy podepsaný oprávněnou osobu Úplný plán splátek Materiály dle vlastního uvážení navrhovatele 11. Závěrečná ustanovení a) Zadavatel má právo podmínky soutěže měnit, a to i po uveřejnění výzvy. Změnu uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu. Zadavatel má také právo zrušit soutěž. Zrušení musí uveřejnit stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu. b) Zadavatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky. c) Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. d) Zadavatel má právo vést jednání ohledně formální úpravy smlouvy a upravit po formální stránce návrh smlouvy uchazeče. e) Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky a její přijetí dopisem odeslaným doporučeně na adresu navrhovatele do V oznámení vyzve uchazeče k podpisu smlouvy. Jestliže uchazeč sdělí zadavateli po doručení sdělení o vybrání jeho nabídky jako nejvhodnější, že odmítá smlouvu uzavřít, popř. smlouvu neuzavře, je zadavatel oprávněn smlouvu uzavřít s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako druhá nejvhodnější, nebo vyhlásit novou soutěž. V takovém případě je zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odmítnutím uchazeče smlouvu uzavřít. f) Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. g) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah předmětu plnění. h) Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění. Zadavatel zveřejnil výzvu k podání nabídek na stránkách obce: V Březníku dne Ing. Ladislav Malach starosta stránka: 7

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Výzva k podání nabídky na poradenské a konzultační služby při zpracování Strategie rozvoje města Jablunkova na roky 2015 2023 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Sídlo: Zastoupen: Kontaktní osoba pro tuto

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více