VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka Městec Králové, tel.: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov IČO školy: IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: , fax: ová adresa: www stránky: jméno ředitelky školy: Mgr. Hana Podzimková, statutární zástupce školy Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování Ing. Markéta Kvasničáková, zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování Seznam členů školské rady: Ing. Václav Kubálek, předseda, zastupuje školu Bc. Luboš Šebek, člen školské rady, zastupuje školu Mgr. Jiří Knap, člen školské rady, zastupuje zřizovatele Milan Pavlík, člen školské rady, zastupuje město Městec Králové Jiří Smutný, zastupuje rodiče žáků Františka Emanovská, zastupuje žáky školy Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: ze dne pod č. j. MŠMT 34090/ Charakteristika školy Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen zákon 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy. Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Pro teoretickou výuku a zčásti i pro účely odborného výcviku slouží budova č. 4, ul. T. G. Masaryka, Městec Králové. V hlavní budově je k dispozici 18 učeben. 13 tříd pro teoretické vyučování, tři počítačové učebny, 2 učebny odborného výcviku pro výuku žáků učebního oboru H/01 Kuchař-číšník a pro žáky učebního obor E/01 Stravovací a ubytovací služby. Další budovou, v níž škola provozuje svou výchovně vzdělávací činnost, je budova cukrářské výrobny v Městci Králové pro žáky učebního obor H/01 Cukrář, dále budova dílen pro výuku žáků učebního oboru E/01 Opravářské práce. Tyto objekty jsou ve vlastnictví našeho zřizovatele. Kromě toho má škola pronajatu školní zahradu, která slouží k výuce žáků učebního oboru H/01 Zahradník. Výuka odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku učebního oboru H/01 Kuchař číšník probíhala na smluvních pracovištích, a to na základě řádně sepsaných smluv s jednotlivými podniky. 2

3 Vzdělávací program školy Škola vyučuje ve všech oborech podle schválených školských vzdělávacích programů. Jednotlivé obory a jejich hodinové dotace jsou uvedeny v příloze. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Hlavním cílem školy je systematické zvyšování kvality vzdělávání tak, aby škola byla přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné zaměstnance. Cílem je dobře připravený absolvent, který splňuje požadavky a potřeby praxe v regionu a díky svým vědomostem a dovednostem má reálnou šanci se uplatnit na trhu práce. Proto jsme se zaměřili v uplynulém školním roce na plné využívání vyučovacích hodin našimi žáky, na projevy záškoláctví (tato opatření jsou zakotvena i ve školním řádu zdejší školy), požadujeme po rodičích žáků nebo po dospělých žácích důsledné a věrohodné omlouvání absence. Řadu opatření jsme provedli v oblasti prevence sociálně patologických jevů a šikany. Další informace o škole (vznik školy, specifika školy, ) 16. listopadu roku 2013 jsme oslavili 70. výročí vzniku školy. Sedmdesát let činnosti školy je doba, která si určitě zaslouží připomenutí a ocenění práce všech pracovníků školy. Setkali se zde současní zaměstnanci, bývalí pracovníci školy, absolventi i naši příznivci. Toto významné výročí je zdokumentováno několika fotografiemi. 3

4 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV SOŠ a SOU ,73 7,16 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší Skutečný počet povolený počet Z Přepočtený žáků/stud. žáků/stud. toho počet (ubyt. (ubyt./ cizích pracovníků /stráv./klientů) stráv./klientů) Domov mládeže Školní jídelna náhrad. strav V textu (případně ve vlastní tabulce) uveďte údaje o počtech žáků a studentů (ubytovaných, strávníků, klientů) podle místa poskytovaného vzdělávání nebo místa poskytovaných školských služeb. Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uživatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. K začala škola provozovat ubytování na domově mládeže pro veřejnost. K byl vykázán zisk Kč. Činnost byla provozována pro 219 uživatelů a zajišťovali ji 4 zaměstnanci. Pohledávky a závazky jsou hrazeny průběžně a v daných termínech. Na škole neprobíhala žádná velká investiční akce. 4

5 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory, dobíhající obory). I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř L/51 Podnikání - denní ,50 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem E/01 Opravářské práce , E/01 Stravovací a ubytovací služby , H/01 Zahradník , H/01 Kuchař-číšník H/01 Cukrář ,66 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,62 Obory, které jsou zařazeny v rejstříku školy, ale jsou bez žáků: Učební obory skupiny E E/01 Zahradnické práce pro nezájem žáků neotevřeno. Učební obory, které jsou spojeny ve společné třídě: tř. 1.A H/01 Cukrář H/01 Zahradník H/01 Kuchař-číšník tř. 2.A H/01 Cukrář H/01 Kuchař-číšník H/01 Zahradník tř. 2.B E/01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Opravářské práce tř. 3.A H/01 Cukrář H/01 Kuchař-číšník H/01 Zahradník 5

6 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání DK Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Denní forma vzdělávání: Počet Ročník Odkud přišel 3 1. SŠTŘ Nový Bydžov 4 2. SOU spol. strav. Poděbrady 5 3. SOU spol. strav. Poděbrady, SOU Chvaletice Dálková forma vzdělávání: Cizí státní příslušníci Počet Ročník/ Odkud přišel 2 1. SOU spol. strav. Poděbrady Poděbrady Ve školním roce 2013/2014 nebyl na naší škole ani jeden cizí státní příslušník. Uveďte kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Z jiného kraje dojíždí celkem 72 žáků, z toho v denní formě vzdělávání 51 žáků. 6

7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 15 - Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - Vady řeči - - Tělesné postižení - - Souběžné postižení více vadami - Vývojové poruchy učení a chování 10 - Autismus - - V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. Ve školním roce 2013/2014 bylo evidováno 15 žáků s lehkým mentálním postižením. Ve většině případů se jednalo o žáky v učebním oboru typu E, kde jsou tito žáci zohledňováni podle příslušného RVP. S vývojovými poruchami učení bylo evidováno 10 žáků. V tomto případě se jednalo o žáky s dyslexií, dysortografií a dyskalkulií. Na podkladě doporučení ze školských poradenských zařízení byla těmto žákům poskytovaná péče, která je v souladu se školským zákonem č. 472/2011 Sb., v jeho platném znění, 16 odst. 3 a vyhláškou č. 147/2011 Sb., v jejím platném znění. 7

8 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Přijímání žáků ke studiu na SOŠ a SOU v Městci Králové se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H: 1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízením splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 2. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu na zdejší škole se nekonají. 3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem Bakaláři do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu. 4. Pokud bude mít žák, který je uchazečem o přijetí ke studiu, v pololetí školního roku, v němž podává přihlášku ke studiu, známku nedostatečnou nebo bude mít na stejném vysvědčení sníženou známku z chování, bude v pořadí uchazečů zařazen za ty, kteří uvedený problém nemají. 5. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na internetových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole. Počty přijímaných žáků pro školní rok 2014/2015: H/01 Zahradník 15 žáků H/01 Cukrář 15 žáků H/01 Kuchař - číšník 30 žáků Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E: 1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 2. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu na zdejší škole se nekonají. 3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem Bakaláři do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu. 4. Pokud bude mít žák, který je uchazečem o přijetí ke studiu, v pololetí školního roku, v němž podává přihlášku ke studiu, známku nedostatečnou nebo bude mít na stejném vysvědčení sníženou známku z chování, bude v pořadí uchazečů zařazen za ty, kteří uvedený problém nemají. 5. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na internetových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole. 6. Uchazeč o přijetí do tříletých učebních oborů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zakončených výučním listem je povinen doložit před zahájením studia škole zprávu ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). 8

9 Počty přijímaných žáků pro školní rok 2014/ E/01 Stravovací a ubytovací služby 14 žáků E/01 Opravářské práce 14 žáků Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium 1. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu na zdejší škole se nekonají. 2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem Bakaláři do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu. 3. Pokud bude mít žák, který je uchazečem o přijetí ke studiu, v pololetí školního roku, v němž podává přihlášku ke studiu, známku nedostatečnou nebo bude mít na stejném vysvědčení sníženou známku z chování, bude v pořadí uchazečů zařazen za ty, kteří uvedený problém nemají. 4. Pokud bude mít žák, který je uchazečem o přijetí ke studiu, v pololetí školního roku, v němž podává přihlášku ke studiu, známku nedostatečnou nebo bude mít na stejném vysvědčení sníženou známku z chování, bude v pořadí uchazečů zařazen za ty, kteří uvedený problém nemají. 5. Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. Počty přijímaných žáků pro školní rok 2014/ L/51 Podnikání denní studium 60 žáků L/51 Podnikání dálkové studium 30 žáků I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař číšník ,33* H/01 Cukrář ,33* H/01 Zahradník ,33* E/01 Strav. a ubyt. služby ,50** E/01 Opravářské práce ,50** Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem * - jedna třída obor kuchař-číšník, cukrář, zahradník ** - jedna třída obor stravovací a ubytovací služby, opravářské práce 9

10 II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x L/51 Podnikání DK Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Uveďte, kolik žáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato k a k z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). z jiných krajů bylo přijato k v rámci přijímacího řízení celkem: 25, z toho denní forma 17 z jiných krajů bylo přijato k v rámci přijímacího řízení celkem: 27, z toho denní forma Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 92 Prospěli s vyznamenáním 4 Prospěli 74 Neprospěli 14 - z toho opakující ročník 6 Průměrný prospěch žáků 2,63 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 29,46/1,89 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 104 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 89 Neprospěli 13 - z toho opakující ročník 10 Průměrný prospěch žáků 2,58 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 137,67/37,84 10

11 1. ročníky V textu doplňte údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. Obor vzdělání Počet žáků konající opravné či komisionální zkoušky Předmět Podnikání - denní 2 Český jazyk a literatura Obor vzdělání 2 Matematika 1 Inf. a komunikační technologie 1 Marketing a management 1 Právo 2 Základy společenských věd 1 Písemná a elektron. komunikace 2 Účetnictví a daně 3 Ekonomika podniku Počet žáků konající opravné či komisionální zkoušky Předmět Podnikání - dálkové 1 Matematika Obor vzdělání 1 Anglický jazyk 1 Německý jazyk 2 Základy přírodních věd 3 Ekonomika podniku 5 Účetnictví a daně 1 Český jazyk a literatura 2 Inf. a komunikační technologie 2 Právo 1 Základy společenských věd 3 Písemná a elektr. komunikace Počet žáků konající opravné či komisionální zkoušky Předmět Učební obory 2 Český jazyk a literatura komisionální zkoušky 3 Matematika 2 Občanská nauka 1 Anglický jazyk 2 Informatika 1 Stolničení 1 Odborné kreslení 1 Základy strojnictví 11

12 2. ročníky Z tabulky vyplývá, že nejvíce žáků 1. ročníků maturitního studia konalo opravné či komisionální zkoušky z předmětů účetnictví a daně, ekonomika podniku a PEK. U žáků učebních oborů 1. ročníků z předmětů matematika, český jazyk a literatura a občanská nauka. Nejčastějším důvodem opravných a komisionálních zkoušek žáků 1. ročníků je vysoká absence a z toho vyplývající malá četnost klasifikace. Obor vzdělání Počet žáků konající opravné či komisionální zkoušky Předmět Podnikání - denní 4 Český jazyk a literatura Obor vzdělání 2 Účetnictví a daně 2 Matematika 1 Chod podniku 4 Anglický jazyk 3 Ekonomika podniku 1 Právo 2 Základy společenských věd Počet žáků konající opravné či komisionální zkoušky Předmět Podnikání - dálkové 2 Účetnictví a daně Obor vzdělání 2 Inf. a komunikační technologie 1 Matematika 2 Písemná a elektr. komunikace 1 Základy přírodních věd 1 Ekonomika podniku 1 Základy společenských věd 3 Právo 1 Anglický jazyk 4 Marketing a management Počet žáků konající opravné či komisionální zkoušky Předmět Učební obory 1 Ekonomika komisionální zkoušky 2 Informatika uč. obor sk. E 1 Stolničení 1 Technologie 2 Technologie oprav - uč. obor sk. E 3 Stroje a zařízení uč. obor sk. E 2 Zařízení závodů uč. obor sk. E Z tabulky vyplývá, že nejvíce žáků 2. ročníků maturitního studia konalo opravné či komisionální zkoušky z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk a marketing a management. U žáků 2. ročníků učebních oborů sk. E konalo nejvíce žáků opravné či komisionální zkoušky z předmětů stroje a zařízení, technologie oprav, tařízení závodů a informatika. U žáků 2. ročníků učebních oborů sk. H konal opravnou či komisionální zkoušku pouze jeden žák z předmětu ekonomika. 12

13 3. ročníky Nejčastějším důvodem opravných a komisionálních zkoušek žáků 2. ročníků je vysoká absence a z toho vyplývající malá četnost klasifikace. Obor vzdělání Počet žáků konající opravné či komisionální zkoušky Předmět Podnikání - dálkové 4 Český jazyk a literatura 1 Matematika 5 Právo 1 Německý jazyk 1 Ekonomika podniku 1 Účetnictví a daně 2 Anglický jazyk 1 Chod podniku 1 Německý jazyk 2 Inf. a komunikační technologie 1 Marketing a management Obor vzdělání Učební obory 1 Český jazyk a literatura 1 Informatika 2 Odborný výcvik Z tabulky vyplývá, že nejvíce žáků 3. ročníku dálkové formy nástavbového maturitního studia konalo opravné či komisionální zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a právo. U žáků učebních oborů 3. ročníků z předmětu odborný výcvik. V porovnání s žáky 3. ročníků učebních oborů je počet žáků 3. ročníku nástavbového maturitního studia konajících opravné či komisionální zkoušky daleko vyšší. Nejčastějším důvodem opravných a komisionálních zkoušek u žáků 3. ročníků učebních oborů je vysoká absence a u žáků 3. ročníku dálkového nástavbového studia neprospěch. 13

14 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) stav k Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli L/51 Podnikání-denní L/51 Podnikání-dálkové Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01Cukrář H/01 Kuchař-číšník H01 Zahradník E01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Opravářské práce Závěrečná zkouška (bez výučního listu): Celkem Uveďte počet žáků/studentů, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní nebo závěrečnou zkoušku/zkoušku či obhajobu absolventské práce jako součást absolutoria a dosažené výsledky. Opravné maturitní zkoušky konalo (denní i dálková forma studia) - 19 žáků s výsledkem: 6x prospěl a 13x neprospěl. Opravné závěrečné zkoušky učebních oborů konali 2 žáci. Oba žáci prospěli. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy 14 Počet žáků/studentů - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SOU SOŠ V textu uveďte údaje o uskutečněných výchovných opatřeních a údaje o počtu žáků/studentů, kteří byli v průběhu hodnoceného školního roku ze studia vyloučeni. Uveďte důvody. Počet žáků se stupněm chování neuspokojivé je dán především vysokým počtem zameškaných neomluvených hodin. Výchovná opatření: Napomenutí třídního učitele 3 Důtka třídního učitele 7 Důtka ředitele školy 3 Podmínečné vyloučení ze studia 3 Vyloučení ze studia 3 Pochvala třídního učitele 1 Pochvala ředitele školy 2

15 Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že z výchovných opatření převládá důtka třídního učitele. Podmínečná vyloučení byla udělena za hrubé porušení školního řádu. Ve školním roce 2013/2014 byli vyloučeni z naší školy tři žáci, což je o dva více než ve školním roce 2012/2013.Důvodem jejich vyloučení bylo zvláště hrubé porušení školního řádu. Škola by se měla více zaměřit na udělování pochval žákům, na zvýšení jejich motivace ke studiu a na vytváření jejich kladného postoje k budoucímu povolání. Chování u žáků studijních oborů vzdělání (SOŠ) se neklasifikuje. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou stav k Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SOŠ Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je. II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem stav k Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Pozn. : Příp. uveďte úspěšnost absolventů (viz tab. I bod 9). 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru 15 Počet absolventů škol. rok 2013/14 Z nich počet nezaměstnaných duben H/01 Cukrář 5 není uvedeno H/01 Zahradník 3 není uvedeno L/51 Podnikání E/01 Opravářské práce H/01 Kuchař-číšník E/01 Stravovací a ubyt. služby 2 1 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci.

16 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický jazyk Německý jazyk Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk celkem odborná částečná žádná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Vyučující obou cizích jazyků přistupují ke své práci zodpovědně. Toto je možno porovnat především s výsledky žáků, kteří se hlásí z některých cizích škol Středočeského kraje, ale i kraje Východočeského, odkud se k nám žáci ke studiu tradičně hlásí. Od je náročnější výuka jazyků u prvního ročníku oboru Kuchař číšník, kde jsou podle ŠVP povinně vyučovány dva cizí jazyky. Výuka jazyků na škole je ovlivněna úrovní pokročilosti žáků, kteří opouštějí základní školy a stávají se žáky prvních ročníků. Ze získaných poznatků vyplývá, že úroveň výuky na jednotlivých základních školách se liší. Současně je nutné vnímat i přístup žáků k výuce. Ten se liší svou intenzitou u každého jednotlivce. Každý z vyučujících se snaží žáky motivovat k větší aktivitě a zainteresovanosti na výuce, na aktivním přístupu k ní. Pro zvolený obor každý potřebuje určitou jazykovou připravenost. Hodiny anglického jazyka jsou velmi variabilní. Střídají se různé metody výuky a různá tematická náplň vyučovacích hodin. Nejklasičtější hodiny jsou ty, které žáci stráví v lavicích ve třídách. Jsou pro ně nejméně přitažlivé, protože kladou velký důraz na soustředění a vnímavost. Což je důležité při vysvětlování a procvičování gramatických jevů. Každý tematický gramatický celek je následně procvičen za aktivní účasti každého žáka. Druhým typem hodin je hodina odrážející volný čas a záliby žáků. Tyto hodiny jsou volnější a mezi žáky velmi oblíbené, protože jejich náplň tvoří částečně sami. Vybírají si písničky, popřípadě filmy a na těchto ukázkách procvičují daný gramatický celek. Jde o poslechová cvičení, někdy doplněná obrazem a klade se důraz na stránku poslechovou. Je pro žáky zábavnější a zajímavější než výše zmiňovaný typ hodin. Dalším typem hodin jsou ty, které se zaměřují na odbornou připravenost žáka. A to ve všech tříletých oborech. Posledním typem hodin jsou hodiny zaměřené na práci s neznámým textem, kde ale určité procento slovní zásoby vybraného textu je pro žáky známé a tedy srozumitelné. Ve velké většině případů mají zpočátku žáci z těchto hodin strach, ale ten postupně mizí a mnohdy i ti, kteří mají problémy v ostatních vyučovacích hodinách, se zlepšují. V tomto případě se jedná o provázanost výuky anglického jazyka s informačními technologiemi. Žáci zde uplatní svou orientaci na internetu a zejména prokáží, jak si mohou některé procesy zjednodušit. Nově je využíván k výuce i datový projektor, který je pro žáky zajímavější z hlediska své provázanosti s využitím počítače. Samozřejmě se jednotlivé typy hodin musí střídat, aby výuka neztrácela na atraktivitě a žáci byli motivováni k cestě za vyšším úspěchem. Na některých je dokonce patrné, na které typy hodin se těší. Podobné jsou i poznatky učitelů německého jazyka. Je zde patrná větší motivace žáků nástavbového studia, protože mají zájem studium zvládnout a úspěšně ho dokončit. A také mají zodpovědnější přístup k domácí přípravě. 16

17 Žáci, kteří mají problémy s cizím jazykem, se zvládnutím gramatických celků, slovní zásobou a odborně zaměřenou částí jazyka mohou využít konzultací, které poskytuje každý vyučující. Přístup k žákům je v tomto případě velmi individuální, protože většina z nich do školy dojíždí, proto se i vyučující snaží vyjít maximálně vstříc v časových požadavcích na konzultace jednotlivým žákům. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole v roce 2013/2014 Škola je vybavena třemi počítačovými učebnami pro práci žáků i učitelů. Jedna počítačová učebna se nachází v prostorách školních dílen a slouží pro potřeby žáků učebního oboru vzdělání Opravářské práce. Hlavní budova školy je připojena k internetu bezdrátovým typem připojení. K výuce lze použít 8 datových projektorů, 2 interaktivní tabule a 8 elektricky ovládaných pláten. Učitelé zapojeni do projektu OPVK šablony pro střední školy mají přidělen k tvorbě digitálních učebních materiálů notebook. Na intranetu je nainstalován informační systém školy pro učitele. V každém kabinetu učitelů je umístěn počítač, na kterém je nainstalován software potřebný pro jejich práci. K internetu je připojen i domov mládeže a učebna v budově školních dílen pro žáky učebního oboru Opravářské práce. ICT plán školy na roky se škola snaží plnit, ale škola je limitována nedostatkem finančních prostředků na modernizaci ICT. Pověřený pracovník školy spravuje webové stránky školy (www.sossoumk.cz). Začátkem školního roku 2013/2014 byly pro všechny zaměstnance školy zřízeny nové ové adresy a papírové třídní knihy byly nahrazeny elektronickou třídní knihou. Učitelé si práci s elektronickou třídní knihou brzy osvojili. Škola pracuje na modernizaci svých webových stránek. Učitelé využívají ICT prostředky pravidelně, novinky v oblasti ICT přijímají vesměs pozitivně a úroveň počítačové gramotnosti učitelů je dobrá. V blízkém období bude potřeba nahradit starší typy počítačů na domově mládeže a v budově školních dílen typy modernějšími. 17

18 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 37/30,73 7/7,00 30/23,73 30/0 24 7,16 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Uveďte počet interních a externích pedagogických pracovníků Interních pedagogických pracovníků je 30, externí žádný pracovník. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Anglický jazyk 16,75 12 Český jazyk a literatura 18,25 15 Daňová evidence 1 1 Ekonomický projekt 1 1 Ekonomika/Ekonomika podniku 9,5 9,5 Floristika 2 2 Hospodářské výpočty

19 Chod podniku 2,5 2,5 Informatika 3 3 Informační technologie 3 3 Informační a komunikační technologie 7,5 3 Květinářství 4,5 4,5 Marketing a management 2,5 2,5 Matematika 13,5 8 Motorová vozidla 3 3 Německý jazyk 9,75 5 Občanská nauka 6 2 Obchodní počty 1 1 Odborné kreslení opravářské práce 1 1 Ovocnictví 3 3 Písemná a elektronická komunikace 8,5 8,5 Potraviny a výživa 7 7 Právo 4,75 4,75 Přírodověda 3 3 Psychologie 1 1 Sadovnictví 4 4 Stolničení 3 3 Stroje a zařízení opravářské práce 5 5 Suroviny - cukrář 6 6 Speciální technologie 1 1 Technologie kuchař - číšník Technologie - cukrář 8 8 Technologie stravovací a ubytovací služby 4 4 Technologie oprav 7 7 Technologie zemědělské výroby 2 2 Tělesná výchova 13 8 Základy botaniky 1 1 Základy přírodních věd 2,5 2,5 Základy společenských věd 5 5 Základy strojnictví 2 2 Základy zahradnické výroby 1 1 Zařízení provozoven (závodů) 2 2 Zelinářství

20 Personální změny ve školním roce 2013/2014: ze školy odešli: Mgr. Ilona Flídrová, Bc. Jan Flídr, Ing. Josef Carda, Bc. Dita Šťastná, Radek Hulín, Jana Brzáková, Věra Kuželová do školy přišli: Mgr. Michaela Daňková, Ing. Markéta Kvasničáková, Radek Hulín, Miroslav Lounek, Miluše Vondráčková 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků v roce 2013/2014 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pokračují ve studiu: Bc. Ludmila Kubálková ČZU Praha, fakulta provozně ekonomická Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ukončil(a): Mgr. Hana Podzimková kvalifikační studium pro ředitele škola a školských zařízení Ing. Zuzana Bittmanová kvalifikační studium Studium pedagogiky A Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dokončil(a): Bc. Pavlína Kánská studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learning (osvědčení) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ing. Zuzana Bittmanová dokončila vzdělávací program EU s názvem Jazykový poradce. Mgr. Lenka Šohajová ukončila kurz Kariérové poradenství pro výchovné poradce. Finanční náklady vynaložené na DVPP Ve školním roce 2013/2014 bylo vynaloženo na DVPP celkem Kč. Pokračují ve studiu: Mgr. Lenka Šohajová, pokračuje v grantovém projektu s názvem Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce. Projekt bude ukončen v prosinci roku

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více