PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00"

Transkript

1 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ ,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry ,00 Dlouhodobý úvěr ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Kanalizace ,00 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ,44 Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s ,00 Splátka úvěru od KB, a.s ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel ,00 Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o ,44 Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o ,00 PŘÍJMY ,00 položka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY I. Daně DPH ,00 DPPO ,00 DPFO ze závislé činnosti ,00 DPFO SVČ ,00 Daň z nemovitostí ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,00 II. Správní poplatky Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, přestupky a nehody, řidičské průkazy, ) ,00 Odvod z loterií a podobných her ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy ,00 Výstavba ,00 Živnostenský odbor ,00 Cestovní doklady ,00 Matrika ,00 Stavební povolení ŽP ,00 Rybářské lístky ,00 CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů) ,00 Občanské průkazy ,00 Lovecké lístky ,00 Trvalý pobyt, evidence obyvatel ,00 III. Místní poplatky Poplatek za svoz a likvidaci odpadu ,00 Veřejné prostranství, včetně reklam ,00 Poplatek ze psů ,00

2 2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY IV. Služby Zpracování mzdové agendy ,00 Členské poplatky v Městské knihovně ,00 Litovelské noviny ,00 Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů ,00 Hlášení městského rozhlasu ,00 Koupaliště ,00 OBH 1/ Nájem bytů včetně služeb ,00 2/ Kotelny + teplovody ,00 3/ Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky ,00 4/ Poplatky žádostí ,00 5/ Úroky 5 000,00 6/ Hřbitovní poplatky ,00 V. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka ,00 Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s ,00 Splátky půjček do FRB - jistina, úroky ,00 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Příjmy z parkovacích automatů ,00 Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS,..) ,00 Příspěvek od.a.s.a ,00 Příjem do SF ,00 Odvody příspěvkových organizací - odpisy ,00 Nájem z nebytových prostor - GJO ,00 Nájem CEMEX Sand, s.r.o ,00 Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků ,00 Přijaté sankční platby MP ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,83 Převod finančních prostředků od TS (RM) ,00 Věcná břemena ,00 Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung ,00 Příjmy z úroků ,17 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků ,00 Prodej objektu na Havlíčkové ulici ,00 Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy ,00 Jiné transfery Dotace na výkon agendy SPOD ,00 Dotace na plánované akce Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky ,00 Dotace na akci Kanalizace ,00 Dotace na akci Muzeum a depozitář ,00 Dotace na akci Hradby v ul. Jungmannova ,00 Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže ,00 Dotace na akci Revitalizace náměstí ,00

3 3 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 VÝDAJE ,00 položka I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI) Doprava (22) A) Režijní a údržbové akce Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) ,00 Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny ,00 Nájem pozemku v sídlišti Novosady ,00 Zimní údržba točny v Savíně ,00 Rezerva - mimořádné opravy ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Úprava AZ Nasobůrky ,00 Podání žádosti o dotaci na SFDI (smlouva s MaT Praha) ,00 Oprava komunikace v ul. Nová - pozastávka + vedlejší náklady ,00 Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD ,00 Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR ,00 Úprava komunikace Uničovské předměstí - u fin. úřadu a garáží - PD pro ÚR, SP a provádění stavby ,00 Rybníček, stavební úprava části ulice - PD ,00 Javoříčská, stavební úprava ulice - PD ,00 Chodník podél ul. Pavlínka, II.etapa od ul. Kosmonautů po křižovatku k lesu, PD pro vydání ÚR a SP ,00 Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Tři Dvory - výstavba bezp. a bezbariér. přechodu a BUS zálivu vč. přilehlých chodníků ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Komunikace v ulici Sadová ,00 Přechody přes ul. Dukelskou ke koupališti a u hl. mostu - PD stavebních úprav a DZ (odhad) ,00 Ul. Palackého - oprava - větší údržba vč. mostů a podchodu - PD ,00 Ul. Uničovská - oprava chodníku u Papcelu - realizace (odhad) ,00 Most na Šargouně - příprava PD pro opravu mostovky a zábradlí ,00 Pasport komunikací ,00 Oprava mostu v ul. Komenského dle revize - projekční příprava ,00 Savín - oprava mostku - PD ,00 Vodní hospodářství (23) A) Režijní a údržbové akce Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny) ,00 Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry dle vyhlášky ,00 Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Kanalizace Myslechovice - realizační PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Kanalizace v pěti místních částech ,00 Dekontaminace Nasobůrky ,00 Revitalizace městského koupaliště - ostatní náklady ,00 Příspěvek na odkanalizování RD - Tři Dvory ,00 Příspěvky na veřejné části kanalizačních přípojek ,00 Tři Dvory - kanalizační přípojka - venkovní část pro RD ,00 Prodloužení kanalizace pro RD v Nasobůrkách a Rozvadovicích - příprava PD ,00 Švédská ulice - čerpací kanalizační šachta ,00 Víska - oprava dešťové kanalizace - PD ,00

4 4 Kultura, církve a sdělovací prostředky A) Režijní a údržbové akce Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování ,00 Kapličky - elektrická energie ,00 Kapličky - opravy a udržování ,00 Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL ,00 B) Přesun nedokončených akcí z roku 2013 Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Hradby u hřiště Jungmannova škola - příprava PD ,00 Svatojánský most - oprava pískovcových desek + výměna povrchu chodníku z litého asfaltu ,00 Tělovýchova a zájmová činnost (34) A) Režijní a údržbové akce Sportovní hřiště v místních částech - vodné ,00 Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie ,00 Rozvadovice hřiště - nájem pozemku 1 000,00 Dětská hřiště - oprava, údržba, výměna prvků, dovybavení novými prvky ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce Oprava dětského hřiště v ul. Severní - I. etapa, příprava a realizace ,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní A) Režijní a údržbové akce Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie ,00 Veřejné osvětlení - větší údržba ,00 Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí ,00 Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost ,00 Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí PD pro ÚR ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Revitalizace náměstí Př. Otakara ,00 Platba závazku p. Č. dle smlouvy ,00 Platba p. P. za užívání pozemků na Pavlínce 7 260,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí - I. etapa - PD pro SP a realizace, Gemerská ul ,00 I. etapa obnovy VO - optimalizace jističů v rozvaděčích a výměna stožárů a svítidel ,00 Oprava VO v ul. B. Němcové - příprava PD ,00 Rošíření VO z ul. Žerotínové ve směru Pavlínka - příprava PD ,00 Nová Ves - modernizace VO - příprava PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - změna PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - realizace ,00

5 5 Osadní výbory Myslechovice ,00 Chudobín ,00 Nová Ves ,00 Rozvadovice ,00 Březové ,00 Víska ,00 Chořelice ,00 Tři Dvory ,00 Nasobůrky ,00 Unčovice ,00 Savín ,00 OSADNÍ VÝBORY - další akce dle požadavků OV MYSLECHOVICE Rekonstrukce venkovního soc. zařízení u kulturního domu ,00 CHUDOBÍN DZ - zrcadlo ,00 Objekt občanské vybavenosti na hřišti ,00 Hřbitov - zákrytové desky a oprava zdiva ,00 NOVÁ VES Oprava mostku u knihovny - římsy + zábradlí ,00 Sportovní zařízení na hřišti - mříže na dveře ,00 BŘEZOVÉ Drobné investice v kulturním domě, výměna oken ,00 Altánek ,00 VÍSKA Drobné investice u kulturního domu ,00 CHOŘELICE Oplocení hřiště na malou kopanou na návsi ,00 Hasičská zbrojnice ,00 TŘI DVORY Kaple - vnitřní a venkovní malba ,00 NASOBŮRKY Úprava veřejného osvětlení ,00 UNČOVICE Sokolovna - úprava terasy u Sokolovny ,00 SAVÍN Kulturní dům - výměna oken ,00 Oprava chodníku - příprava - stanovení etap, první část realizace ,00 Horská vpusť pro odvedení přívalové vody ,00 II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná ,00 ZŠ Jungmannova ,00 ŠJ Studentů ,00 MŠ Gemerská ,00 MŠ Frištenského ,00 ZŠ Nasobůrky ,00 Městský klub ( provoz IC) ,00 b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice MŠ Gemerská - akce dle následného rozhodnutí ,00 MŠ Frištenského - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Jungmannova - oprava hřiště a oplocení ,00 MK - oprava dvorního traktu (okna, dveře, střecha..) ,00 MK - TIC ,00 ZŠ Vítězná - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Nasobůrky - okna + plot ,00 ŠJ Litovel - zastřešení budovy ,00 c, Celoměstské granty Vánoce v Litovli , let železnice Litovel - Senice ,00

6 6 d, Údržba budov a majetku města GJO - prostředky na opravy dle následného rozhodnutí ,00 Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál ,00 Sokolovna - rekonstrukce šaten ,00 ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn ) ,00 DDM - akce dle následného rozhodnutí ,00 e, Sportovní organizace a akce Tatran Litovel ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost mládeže v roce ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost v roce ,00 Tatran Litovel - Mini Cup ,00 TJ Vodní sporty ,00 Sokol Litovel ,00 DHK Litovel ,00 HJK Litovel ,00 Sokol Unčovice ,00 BobrCup ,00 AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML) ,00 AMK Litovel - činnost ,00 Pohlmann Rostislav ,00 f, Církve Církve - podíl k dotačním prostředkům ,00 ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří ,00 g, Sociální služby Charita Šternberk - středisko Litovel a MC Rybička ,00 Charita Šternberk - nevyplacený příspěvek v roce ,00 OLÚ Paseka ,00 Sdružení podané ruce ,00 h, Ostatní transfery Transfery dle rozhodnutí RM ,00 Senzakord ,00 Muzejní společnost Litovelska ,00 Klub Litovelského pétanque 5 000,00 Hanácký petanque klub 5 000,00 Český svaz chovatelů - výstavní činnost ,00 DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost ,00 Folklórní soubor Hanačka a Hanácká Mozeka ,00 RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím ,00 Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce ,00 Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost ,00 i, Ostatní INFO kanál - ostatní osobní výdaje ,00 INFO kanál ,00 Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) ,00 Litovelské naděje ,00 Partnerská města, kulturní a sportovní výměny ,00 Audit zřízených PO ,00 Dějiny Litovle ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,70 Oprava pomníčku na Komárově ,00 j, Zpracování mzdové agendy Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy, učební pomůcky ,00 Materiál 7 000,00 Školení 8 000,00 Ostatní služby ,00

7 7 k, Litovelské noviny Platy ,00 Zdravotní pojištění ,00 Sociální pojištění ,00 Služby, tisk LN ,00 Materiál 3 000,00 Odměna externích pracovníků ,00 DDHM 5 000,00 l, Sokolovna Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ( 3314) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy a časopisy ,00 Ostatní služby ,00 Mzdy dobrovolných knihovníků ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva ,00 Materiál ,00 Opravy a udržování ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 DDHM ,00 Služby pošt 1 000,00 Cestovné 2 000,00 Programové vybavení ,00 IV. MUZEUM LITOVEL ( 3315) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 OON ,00 Zdravotní pojištění ,00 Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 Nákup materiálu j.n ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn ,00 Služby pošt 2 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Programové vybavení ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Vernisáže ,00 Nákup uměleckých předmětů ,00 Členské příspěvky 3 000,00 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Muzeum - modely sochy G. Frištenského ,00 Silácká Litovel ,00 V. SOCIÁLNÍ ODBOR Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby ,00 SENIORKLUB ,00 Důchodci - vstupenky SENIORPASY ,00 Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů) ,00 Správa odúmrtí ,00 Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany ,00 Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa ,00 Zabezpečení agendy - SPOD ,00 Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče ,00

8 8 VI. VNITŘNÍ SPRÁVA ( 6171) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Dohody o provedení práce ,00 Zdravotní pojištění ,00 Ochranné pomůcky ,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Knihy, odborná literatura, tisk ,00 Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří ,00 Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti ,00 Vodné, stočné ,00 Náklady na dodávky tepla ,00 Spotřeba plynu ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty ,00 Služby pošt ,00 Služby telekomunikační ,00 Poradenské a právní služby ,00 Školení a vzdělávání ,00 Všeobecné služby ,00 Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara ,00 Všeobecné služby - stravování ,00 Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení ,00 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce radniční věže (30. ZML) ,10 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce sociálního zařízení budov 778 a ,00 Mimořádné opravy a údržba - výměna pískovcového obkladu na budovách 777, 778, ,00 Mimořádné opravy a údržba - statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara ,00 Pohoštění ,00 Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné ,00 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ,00 Cestovné ,00 Nákup nového automobilu ,00 Platby daní a poplatků (dálniční známky...) ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 IT IT oddělení - knihy, učební pomůcky 2 500,00 IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny) ,00 IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT ,00 IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické podpory, servisy pravidelných aktualizací, údržba funkčnosti programů ,00 IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení ,00 IT oddělení - virtualizace serverů - splátka ,00 IT oddělení - licence doplňkový SW - virtualizace ,00 IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS) ,00 IT oddělení - skenovací linka pro USU GINIS ,00 VII. ZASTUPITELSTVO OBCE ( 6112) Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Všeobecný materiál - propagační předměty ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Reprefondy ,00 Věcné dary a finanční dary ,00 Cestovné ,00 Nájemné ,00 VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ Peněžité dary ,00 Jubilea, vítání občánků ,00 Materiál ,00

9 9 IX. MĚSTSKÁ POLICIE ( 5311) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Program prevence kriminality - provoz klubu mladých ,00 Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty ,00 Drobný hmotný majetek ,00 PHM ,00 Služby telekomunikací ,00 Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) ,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Materiál ,00 Vzdělávání ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné 8 000,00 Knihy, učební pomůcky 3 000,00 Ochranné pomůcky ,00 Pitný režim 5 000,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Daně a poplatky 7 000,00 Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky ,00 Reprefond 2 000,00 X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Svoz a likvidace odpadů ,00 Činnost odborného lesního hospodáře ,00 Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad) ,00 Kompostárna - podání žádosti na OPŽP ,00 Kompostárna - vynětí ze ZPF ,00 Kompostárna - zpracování ZD ,00 Biologický monitoring - Uničovský rybník ,00 Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD) ,00 Úprava Nečízu ve Smetanových sadech ,00 Oprava rybníku v Chudobíně ,00 Rozbory - kontrolní činnost ,00 Likvidace komárů ,00 Celoplošná deratizace, likvidace holubů ,00 Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) ,00 Biologický monitoring - Olomoucký rybník ,00 Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby ) ,00 Likvidace černých skládek ,00 Rekonstrukce uliční zeleně v Březové ,00 Rekonstrukce zeleně na Rybníčku ,00 Rekonstrukce zeleně - Arboretum Vítězná ,00 Úprava okolí pomníku na Komárově ,00 Drobná výsadba v obcích ,00 Rekonstrukce stanovišť na tříděný odpad ,00 Nákup kontejnerů na elektroodpad (Elektrowin) ,00 Zpracování studie - Nečíz v kontextu propagace Hanáckých Benátek ,00 Revitalizace Nečízu ve Smetanových Sadech - realizace ,00 Šargounské louky - výběrové řízení ,00 Šargounské louky - realizace ,00 Odborné ošetření dřevin - Smetanovy sady ,00 XI. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) ( 5511) Provozní výdaje ,00 Opravy a udržování ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Přívěsný vozík, norné stěny ,00 Nespecifikované rezervy ,00

10 10 XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH ( 5512) Refundace mezd ,00 Refundace pojistného ,00 Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj ,00 Oděvy a obuv pracovní ,00 Odborné publikace 2 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Provozní výdaje ,00 Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků ,00 Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky ,00 Cestovné 5 000,00 Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení 2 000,00 Budovy, haly, stavby ,00 Nespecifikované rezervy ,00 XIII. OCHRANA OBYVATELSTVA Nákup materiálu ,00 Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup ostatních služeb, prevence ,00 Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.) ,00 Ochranné pomůcky ,00 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 Konzultační poradenské a právní služby ,00 Podíl k dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu ,00 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 XIV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY Nákup ostatních služeb ,00 Ochranné pomůcky ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup materiálu ,00 SW 3 000,00 Telekomunikační služby ,00 Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu ,00 XV. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY Daň z příjmů právnických osob ,00 Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí ) ,00 Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s ,90 Pojištění majetku města ,00 Půjčky občanům z FRB ,00 Městský rozhlas ,00 Převod do sociálního fondu ,00 Čerpání sociálního fondu ,00 Platby různých členských příspěvků ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO) ,00 Finanční vypořádání roku se státním rozpočtem - UZ ,30 Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů ,00 Pořádání farmářských trhů ,00 Ostatní zákonné pojištění ,00 Parkovací automaty - pásky, opravy ,00 Znalecké posudky pro dopravní agendy ,00 BESIP (dopravní hřiště) ,00 Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy ,00 Kuželkárna ,00 Rekonstrukce objektu po bývalé škole pro slabozraké ,00 Poradenské, právní a ostatní služby ,00 Uplatněné odpočty DPH ,00 Koupaliště - provoz ,00

11 11 XVI. OBH Byty ( 3612) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Služby pošt ,00 3) Služby telekomunikací ,00 4) Školení ,00 5) Nákup služeb - revize, UPC ,00 6) Opravy a udržování ,00 7) Výměny DHM v bytech ,00 8) Zateplení fasády bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 9) Zateplení fasády bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 10) Zateplení půdy bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 11) Zateplení půdy bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 Nebyty ( 3613) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Sokolovna nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 3) Vejdovského škola nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 4) Statické zajištění zadního traktu n. Přem.O ,00 5) Rekonstrukce rozvodu plynu Sokolovna (Fitcentrum) ,00 6) Vybavení DHM ,00 7) Služby telekomunikací ,00 8) Nákup služeb, revize, úklid ,00 9) Opravy a udržování ,00 10)/ Oprava fasády márnice hřbitov ,00 11) Oprava a údržba hrobů ,00 12) Ostatní služby - hřbitov 2 000,00 13) Poplatky KB ,00 14) Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody ,00 platy ,00 zdravotní pojištění ,00 sociální pojištění ,00 dohody o provedení práce ,00 XVII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie ,00 Územní plán - změny ,00 Územně analytické podklady - 3. úplná aktualizace ,00 Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) ,00 Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy ,00 XVIII. TECHNICKÉ SLUŽBY ( 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz ,00

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více