PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00"

Transkript

1 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ ,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry ,00 Dlouhodobý úvěr ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Kanalizace ,00 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ,44 Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s ,00 Splátka úvěru od KB, a.s ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel ,00 Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o ,44 Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o ,00 PŘÍJMY ,00 položka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY I. Daně DPH ,00 DPPO ,00 DPFO ze závislé činnosti ,00 DPFO SVČ ,00 Daň z nemovitostí ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,00 II. Správní poplatky Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, přestupky a nehody, řidičské průkazy, ) ,00 Odvod z loterií a podobných her ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy ,00 Výstavba ,00 Živnostenský odbor ,00 Cestovní doklady ,00 Matrika ,00 Stavební povolení ŽP ,00 Rybářské lístky ,00 CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů) ,00 Občanské průkazy ,00 Lovecké lístky ,00 Trvalý pobyt, evidence obyvatel ,00 III. Místní poplatky Poplatek za svoz a likvidaci odpadu ,00 Veřejné prostranství, včetně reklam ,00 Poplatek ze psů ,00

2 2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY IV. Služby Zpracování mzdové agendy ,00 Členské poplatky v Městské knihovně ,00 Litovelské noviny ,00 Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů ,00 Hlášení městského rozhlasu ,00 Koupaliště ,00 OBH 1/ Nájem bytů včetně služeb ,00 2/ Kotelny + teplovody ,00 3/ Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky ,00 4/ Poplatky žádostí ,00 5/ Úroky 5 000,00 6/ Hřbitovní poplatky ,00 V. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka ,00 Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s ,00 Splátky půjček do FRB - jistina, úroky ,00 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Příjmy z parkovacích automatů ,00 Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS,..) ,00 Příspěvek od.a.s.a ,00 Příjem do SF ,00 Odvody příspěvkových organizací - odpisy ,00 Nájem z nebytových prostor - GJO ,00 Nájem CEMEX Sand, s.r.o ,00 Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků ,00 Přijaté sankční platby MP ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,83 Převod finančních prostředků od TS (RM) ,00 Věcná břemena ,00 Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung ,00 Příjmy z úroků ,17 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků ,00 Prodej objektu na Havlíčkové ulici ,00 Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy ,00 Jiné transfery Dotace na výkon agendy SPOD ,00 Dotace na plánované akce Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky ,00 Dotace na akci Kanalizace ,00 Dotace na akci Muzeum a depozitář ,00 Dotace na akci Hradby v ul. Jungmannova ,00 Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže ,00 Dotace na akci Revitalizace náměstí ,00

3 3 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 VÝDAJE ,00 položka I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI) Doprava (22) A) Režijní a údržbové akce Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) ,00 Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny ,00 Nájem pozemku v sídlišti Novosady ,00 Zimní údržba točny v Savíně ,00 Rezerva - mimořádné opravy ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Úprava AZ Nasobůrky ,00 Podání žádosti o dotaci na SFDI (smlouva s MaT Praha) ,00 Oprava komunikace v ul. Nová - pozastávka + vedlejší náklady ,00 Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD ,00 Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR ,00 Úprava komunikace Uničovské předměstí - u fin. úřadu a garáží - PD pro ÚR, SP a provádění stavby ,00 Rybníček, stavební úprava části ulice - PD ,00 Javoříčská, stavební úprava ulice - PD ,00 Chodník podél ul. Pavlínka, II.etapa od ul. Kosmonautů po křižovatku k lesu, PD pro vydání ÚR a SP ,00 Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Tři Dvory - výstavba bezp. a bezbariér. přechodu a BUS zálivu vč. přilehlých chodníků ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Komunikace v ulici Sadová ,00 Přechody přes ul. Dukelskou ke koupališti a u hl. mostu - PD stavebních úprav a DZ (odhad) ,00 Ul. Palackého - oprava - větší údržba vč. mostů a podchodu - PD ,00 Ul. Uničovská - oprava chodníku u Papcelu - realizace (odhad) ,00 Most na Šargouně - příprava PD pro opravu mostovky a zábradlí ,00 Pasport komunikací ,00 Oprava mostu v ul. Komenského dle revize - projekční příprava ,00 Savín - oprava mostku - PD ,00 Vodní hospodářství (23) A) Režijní a údržbové akce Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny) ,00 Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry dle vyhlášky ,00 Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Kanalizace Myslechovice - realizační PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Kanalizace v pěti místních částech ,00 Dekontaminace Nasobůrky ,00 Revitalizace městského koupaliště - ostatní náklady ,00 Příspěvek na odkanalizování RD - Tři Dvory ,00 Příspěvky na veřejné části kanalizačních přípojek ,00 Tři Dvory - kanalizační přípojka - venkovní část pro RD ,00 Prodloužení kanalizace pro RD v Nasobůrkách a Rozvadovicích - příprava PD ,00 Švédská ulice - čerpací kanalizační šachta ,00 Víska - oprava dešťové kanalizace - PD ,00

4 4 Kultura, církve a sdělovací prostředky A) Režijní a údržbové akce Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování ,00 Kapličky - elektrická energie ,00 Kapličky - opravy a udržování ,00 Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL ,00 B) Přesun nedokončených akcí z roku 2013 Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Hradby u hřiště Jungmannova škola - příprava PD ,00 Svatojánský most - oprava pískovcových desek + výměna povrchu chodníku z litého asfaltu ,00 Tělovýchova a zájmová činnost (34) A) Režijní a údržbové akce Sportovní hřiště v místních částech - vodné ,00 Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie ,00 Rozvadovice hřiště - nájem pozemku 1 000,00 Dětská hřiště - oprava, údržba, výměna prvků, dovybavení novými prvky ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce Oprava dětského hřiště v ul. Severní - I. etapa, příprava a realizace ,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní A) Režijní a údržbové akce Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie ,00 Veřejné osvětlení - větší údržba ,00 Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí ,00 Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost ,00 Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí PD pro ÚR ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Revitalizace náměstí Př. Otakara ,00 Platba závazku p. Č. dle smlouvy ,00 Platba p. P. za užívání pozemků na Pavlínce 7 260,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí - I. etapa - PD pro SP a realizace, Gemerská ul ,00 I. etapa obnovy VO - optimalizace jističů v rozvaděčích a výměna stožárů a svítidel ,00 Oprava VO v ul. B. Němcové - příprava PD ,00 Rošíření VO z ul. Žerotínové ve směru Pavlínka - příprava PD ,00 Nová Ves - modernizace VO - příprava PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - změna PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - realizace ,00

5 5 Osadní výbory Myslechovice ,00 Chudobín ,00 Nová Ves ,00 Rozvadovice ,00 Březové ,00 Víska ,00 Chořelice ,00 Tři Dvory ,00 Nasobůrky ,00 Unčovice ,00 Savín ,00 OSADNÍ VÝBORY - další akce dle požadavků OV MYSLECHOVICE Rekonstrukce venkovního soc. zařízení u kulturního domu ,00 CHUDOBÍN DZ - zrcadlo ,00 Objekt občanské vybavenosti na hřišti ,00 Hřbitov - zákrytové desky a oprava zdiva ,00 NOVÁ VES Oprava mostku u knihovny - římsy + zábradlí ,00 Sportovní zařízení na hřišti - mříže na dveře ,00 BŘEZOVÉ Drobné investice v kulturním domě, výměna oken ,00 Altánek ,00 VÍSKA Drobné investice u kulturního domu ,00 CHOŘELICE Oplocení hřiště na malou kopanou na návsi ,00 Hasičská zbrojnice ,00 TŘI DVORY Kaple - vnitřní a venkovní malba ,00 NASOBŮRKY Úprava veřejného osvětlení ,00 UNČOVICE Sokolovna - úprava terasy u Sokolovny ,00 SAVÍN Kulturní dům - výměna oken ,00 Oprava chodníku - příprava - stanovení etap, první část realizace ,00 Horská vpusť pro odvedení přívalové vody ,00 II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná ,00 ZŠ Jungmannova ,00 ŠJ Studentů ,00 MŠ Gemerská ,00 MŠ Frištenského ,00 ZŠ Nasobůrky ,00 Městský klub ( provoz IC) ,00 b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice MŠ Gemerská - akce dle následného rozhodnutí ,00 MŠ Frištenského - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Jungmannova - oprava hřiště a oplocení ,00 MK - oprava dvorního traktu (okna, dveře, střecha..) ,00 MK - TIC ,00 ZŠ Vítězná - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Nasobůrky - okna + plot ,00 ŠJ Litovel - zastřešení budovy ,00 c, Celoměstské granty Vánoce v Litovli , let železnice Litovel - Senice ,00

6 6 d, Údržba budov a majetku města GJO - prostředky na opravy dle následného rozhodnutí ,00 Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál ,00 Sokolovna - rekonstrukce šaten ,00 ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn ) ,00 DDM - akce dle následného rozhodnutí ,00 e, Sportovní organizace a akce Tatran Litovel ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost mládeže v roce ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost v roce ,00 Tatran Litovel - Mini Cup ,00 TJ Vodní sporty ,00 Sokol Litovel ,00 DHK Litovel ,00 HJK Litovel ,00 Sokol Unčovice ,00 BobrCup ,00 AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML) ,00 AMK Litovel - činnost ,00 Pohlmann Rostislav ,00 f, Církve Církve - podíl k dotačním prostředkům ,00 ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří ,00 g, Sociální služby Charita Šternberk - středisko Litovel a MC Rybička ,00 Charita Šternberk - nevyplacený příspěvek v roce ,00 OLÚ Paseka ,00 Sdružení podané ruce ,00 h, Ostatní transfery Transfery dle rozhodnutí RM ,00 Senzakord ,00 Muzejní společnost Litovelska ,00 Klub Litovelského pétanque 5 000,00 Hanácký petanque klub 5 000,00 Český svaz chovatelů - výstavní činnost ,00 DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost ,00 Folklórní soubor Hanačka a Hanácká Mozeka ,00 RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím ,00 Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce ,00 Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost ,00 i, Ostatní INFO kanál - ostatní osobní výdaje ,00 INFO kanál ,00 Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) ,00 Litovelské naděje ,00 Partnerská města, kulturní a sportovní výměny ,00 Audit zřízených PO ,00 Dějiny Litovle ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,70 Oprava pomníčku na Komárově ,00 j, Zpracování mzdové agendy Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy, učební pomůcky ,00 Materiál 7 000,00 Školení 8 000,00 Ostatní služby ,00

7 7 k, Litovelské noviny Platy ,00 Zdravotní pojištění ,00 Sociální pojištění ,00 Služby, tisk LN ,00 Materiál 3 000,00 Odměna externích pracovníků ,00 DDHM 5 000,00 l, Sokolovna Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ( 3314) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy a časopisy ,00 Ostatní služby ,00 Mzdy dobrovolných knihovníků ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva ,00 Materiál ,00 Opravy a udržování ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 DDHM ,00 Služby pošt 1 000,00 Cestovné 2 000,00 Programové vybavení ,00 IV. MUZEUM LITOVEL ( 3315) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 OON ,00 Zdravotní pojištění ,00 Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 Nákup materiálu j.n ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn ,00 Služby pošt 2 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Programové vybavení ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Vernisáže ,00 Nákup uměleckých předmětů ,00 Členské příspěvky 3 000,00 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Muzeum - modely sochy G. Frištenského ,00 Silácká Litovel ,00 V. SOCIÁLNÍ ODBOR Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby ,00 SENIORKLUB ,00 Důchodci - vstupenky SENIORPASY ,00 Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů) ,00 Správa odúmrtí ,00 Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany ,00 Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa ,00 Zabezpečení agendy - SPOD ,00 Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče ,00

8 8 VI. VNITŘNÍ SPRÁVA ( 6171) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Dohody o provedení práce ,00 Zdravotní pojištění ,00 Ochranné pomůcky ,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Knihy, odborná literatura, tisk ,00 Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří ,00 Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti ,00 Vodné, stočné ,00 Náklady na dodávky tepla ,00 Spotřeba plynu ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty ,00 Služby pošt ,00 Služby telekomunikační ,00 Poradenské a právní služby ,00 Školení a vzdělávání ,00 Všeobecné služby ,00 Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara ,00 Všeobecné služby - stravování ,00 Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení ,00 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce radniční věže (30. ZML) ,10 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce sociálního zařízení budov 778 a ,00 Mimořádné opravy a údržba - výměna pískovcového obkladu na budovách 777, 778, ,00 Mimořádné opravy a údržba - statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara ,00 Pohoštění ,00 Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné ,00 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ,00 Cestovné ,00 Nákup nového automobilu ,00 Platby daní a poplatků (dálniční známky...) ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 IT IT oddělení - knihy, učební pomůcky 2 500,00 IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny) ,00 IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT ,00 IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické podpory, servisy pravidelných aktualizací, údržba funkčnosti programů ,00 IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení ,00 IT oddělení - virtualizace serverů - splátka ,00 IT oddělení - licence doplňkový SW - virtualizace ,00 IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS) ,00 IT oddělení - skenovací linka pro USU GINIS ,00 VII. ZASTUPITELSTVO OBCE ( 6112) Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Všeobecný materiál - propagační předměty ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Reprefondy ,00 Věcné dary a finanční dary ,00 Cestovné ,00 Nájemné ,00 VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ Peněžité dary ,00 Jubilea, vítání občánků ,00 Materiál ,00

9 9 IX. MĚSTSKÁ POLICIE ( 5311) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Program prevence kriminality - provoz klubu mladých ,00 Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty ,00 Drobný hmotný majetek ,00 PHM ,00 Služby telekomunikací ,00 Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) ,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Materiál ,00 Vzdělávání ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné 8 000,00 Knihy, učební pomůcky 3 000,00 Ochranné pomůcky ,00 Pitný režim 5 000,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Daně a poplatky 7 000,00 Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky ,00 Reprefond 2 000,00 X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Svoz a likvidace odpadů ,00 Činnost odborného lesního hospodáře ,00 Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad) ,00 Kompostárna - podání žádosti na OPŽP ,00 Kompostárna - vynětí ze ZPF ,00 Kompostárna - zpracování ZD ,00 Biologický monitoring - Uničovský rybník ,00 Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD) ,00 Úprava Nečízu ve Smetanových sadech ,00 Oprava rybníku v Chudobíně ,00 Rozbory - kontrolní činnost ,00 Likvidace komárů ,00 Celoplošná deratizace, likvidace holubů ,00 Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) ,00 Biologický monitoring - Olomoucký rybník ,00 Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby ) ,00 Likvidace černých skládek ,00 Rekonstrukce uliční zeleně v Březové ,00 Rekonstrukce zeleně na Rybníčku ,00 Rekonstrukce zeleně - Arboretum Vítězná ,00 Úprava okolí pomníku na Komárově ,00 Drobná výsadba v obcích ,00 Rekonstrukce stanovišť na tříděný odpad ,00 Nákup kontejnerů na elektroodpad (Elektrowin) ,00 Zpracování studie - Nečíz v kontextu propagace Hanáckých Benátek ,00 Revitalizace Nečízu ve Smetanových Sadech - realizace ,00 Šargounské louky - výběrové řízení ,00 Šargounské louky - realizace ,00 Odborné ošetření dřevin - Smetanovy sady ,00 XI. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) ( 5511) Provozní výdaje ,00 Opravy a udržování ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Přívěsný vozík, norné stěny ,00 Nespecifikované rezervy ,00

10 10 XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH ( 5512) Refundace mezd ,00 Refundace pojistného ,00 Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj ,00 Oděvy a obuv pracovní ,00 Odborné publikace 2 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Provozní výdaje ,00 Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků ,00 Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky ,00 Cestovné 5 000,00 Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení 2 000,00 Budovy, haly, stavby ,00 Nespecifikované rezervy ,00 XIII. OCHRANA OBYVATELSTVA Nákup materiálu ,00 Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup ostatních služeb, prevence ,00 Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.) ,00 Ochranné pomůcky ,00 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 Konzultační poradenské a právní služby ,00 Podíl k dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu ,00 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 XIV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY Nákup ostatních služeb ,00 Ochranné pomůcky ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup materiálu ,00 SW 3 000,00 Telekomunikační služby ,00 Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu ,00 XV. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY Daň z příjmů právnických osob ,00 Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí ) ,00 Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s ,90 Pojištění majetku města ,00 Půjčky občanům z FRB ,00 Městský rozhlas ,00 Převod do sociálního fondu ,00 Čerpání sociálního fondu ,00 Platby různých členských příspěvků ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO) ,00 Finanční vypořádání roku se státním rozpočtem - UZ ,30 Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů ,00 Pořádání farmářských trhů ,00 Ostatní zákonné pojištění ,00 Parkovací automaty - pásky, opravy ,00 Znalecké posudky pro dopravní agendy ,00 BESIP (dopravní hřiště) ,00 Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy ,00 Kuželkárna ,00 Rekonstrukce objektu po bývalé škole pro slabozraké ,00 Poradenské, právní a ostatní služby ,00 Uplatněné odpočty DPH ,00 Koupaliště - provoz ,00

11 11 XVI. OBH Byty ( 3612) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Služby pošt ,00 3) Služby telekomunikací ,00 4) Školení ,00 5) Nákup služeb - revize, UPC ,00 6) Opravy a udržování ,00 7) Výměny DHM v bytech ,00 8) Zateplení fasády bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 9) Zateplení fasády bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 10) Zateplení půdy bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 11) Zateplení půdy bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 Nebyty ( 3613) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Sokolovna nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 3) Vejdovského škola nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 4) Statické zajištění zadního traktu n. Přem.O ,00 5) Rekonstrukce rozvodu plynu Sokolovna (Fitcentrum) ,00 6) Vybavení DHM ,00 7) Služby telekomunikací ,00 8) Nákup služeb, revize, úklid ,00 9) Opravy a udržování ,00 10)/ Oprava fasády márnice hřbitov ,00 11) Oprava a údržba hrobů ,00 12) Ostatní služby - hřbitov 2 000,00 13) Poplatky KB ,00 14) Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody ,00 platy ,00 zdravotní pojištění ,00 sociální pojištění ,00 dohody o provedení práce ,00 XVII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie ,00 Územní plán - změny ,00 Územně analytické podklady - 3. úplná aktualizace ,00 Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) ,00 Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy ,00 XVIII. TECHNICKÉ SLUŽBY ( 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz ,00

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více