PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00"

Transkript

1 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ ,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry ,00 Dlouhodobý úvěr ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Kanalizace ,00 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ,44 Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s ,00 Splátka úvěru od KB, a.s ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel ,00 Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o ,44 Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o ,00 PŘÍJMY ,00 položka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY I. Daně DPH ,00 DPPO ,00 DPFO ze závislé činnosti ,00 DPFO SVČ ,00 Daň z nemovitostí ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,00 II. Správní poplatky Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, přestupky a nehody, řidičské průkazy, ) ,00 Odvod z loterií a podobných her ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy ,00 Výstavba ,00 Živnostenský odbor ,00 Cestovní doklady ,00 Matrika ,00 Stavební povolení ŽP ,00 Rybářské lístky ,00 CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů) ,00 Občanské průkazy ,00 Lovecké lístky ,00 Trvalý pobyt, evidence obyvatel ,00 III. Místní poplatky Poplatek za svoz a likvidaci odpadu ,00 Veřejné prostranství, včetně reklam ,00 Poplatek ze psů ,00

2 2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY IV. Služby Zpracování mzdové agendy ,00 Členské poplatky v Městské knihovně ,00 Litovelské noviny ,00 Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů ,00 Hlášení městského rozhlasu ,00 Koupaliště ,00 OBH 1/ Nájem bytů včetně služeb ,00 2/ Kotelny + teplovody ,00 3/ Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky ,00 4/ Poplatky žádostí ,00 5/ Úroky 5 000,00 6/ Hřbitovní poplatky ,00 V. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka ,00 Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s ,00 Splátky půjček do FRB - jistina, úroky ,00 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Příjmy z parkovacích automatů ,00 Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS,..) ,00 Příspěvek od.a.s.a ,00 Příjem do SF ,00 Odvody příspěvkových organizací - odpisy ,00 Nájem z nebytových prostor - GJO ,00 Nájem CEMEX Sand, s.r.o ,00 Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků ,00 Přijaté sankční platby MP ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,83 Převod finančních prostředků od TS (RM) ,00 Věcná břemena ,00 Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung ,00 Příjmy z úroků ,17 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků ,00 Prodej objektu na Havlíčkové ulici ,00 Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy ,00 Jiné transfery Dotace na výkon agendy SPOD ,00 Dotace na plánované akce Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky ,00 Dotace na akci Kanalizace ,00 Dotace na akci Muzeum a depozitář ,00 Dotace na akci Hradby v ul. Jungmannova ,00 Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže ,00 Dotace na akci Revitalizace náměstí ,00

3 3 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 VÝDAJE ,00 položka I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI) Doprava (22) A) Režijní a údržbové akce Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) ,00 Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny ,00 Nájem pozemku v sídlišti Novosady ,00 Zimní údržba točny v Savíně ,00 Rezerva - mimořádné opravy ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Úprava AZ Nasobůrky ,00 Podání žádosti o dotaci na SFDI (smlouva s MaT Praha) ,00 Oprava komunikace v ul. Nová - pozastávka + vedlejší náklady ,00 Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD ,00 Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR ,00 Úprava komunikace Uničovské předměstí - u fin. úřadu a garáží - PD pro ÚR, SP a provádění stavby ,00 Rybníček, stavební úprava části ulice - PD ,00 Javoříčská, stavební úprava ulice - PD ,00 Chodník podél ul. Pavlínka, II.etapa od ul. Kosmonautů po křižovatku k lesu, PD pro vydání ÚR a SP ,00 Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Tři Dvory - výstavba bezp. a bezbariér. přechodu a BUS zálivu vč. přilehlých chodníků ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Komunikace v ulici Sadová ,00 Přechody přes ul. Dukelskou ke koupališti a u hl. mostu - PD stavebních úprav a DZ (odhad) ,00 Ul. Palackého - oprava - větší údržba vč. mostů a podchodu - PD ,00 Ul. Uničovská - oprava chodníku u Papcelu - realizace (odhad) ,00 Most na Šargouně - příprava PD pro opravu mostovky a zábradlí ,00 Pasport komunikací ,00 Oprava mostu v ul. Komenského dle revize - projekční příprava ,00 Savín - oprava mostku - PD ,00 Vodní hospodářství (23) A) Režijní a údržbové akce Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny) ,00 Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry dle vyhlášky ,00 Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Kanalizace Myslechovice - realizační PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Kanalizace v pěti místních částech ,00 Dekontaminace Nasobůrky ,00 Revitalizace městského koupaliště - ostatní náklady ,00 Příspěvek na odkanalizování RD - Tři Dvory ,00 Příspěvky na veřejné části kanalizačních přípojek ,00 Tři Dvory - kanalizační přípojka - venkovní část pro RD ,00 Prodloužení kanalizace pro RD v Nasobůrkách a Rozvadovicích - příprava PD ,00 Švédská ulice - čerpací kanalizační šachta ,00 Víska - oprava dešťové kanalizace - PD ,00

4 4 Kultura, církve a sdělovací prostředky A) Režijní a údržbové akce Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování ,00 Kapličky - elektrická energie ,00 Kapličky - opravy a udržování ,00 Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL ,00 B) Přesun nedokončených akcí z roku 2013 Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Hradby u hřiště Jungmannova škola - příprava PD ,00 Svatojánský most - oprava pískovcových desek + výměna povrchu chodníku z litého asfaltu ,00 Tělovýchova a zájmová činnost (34) A) Režijní a údržbové akce Sportovní hřiště v místních částech - vodné ,00 Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie ,00 Rozvadovice hřiště - nájem pozemku 1 000,00 Dětská hřiště - oprava, údržba, výměna prvků, dovybavení novými prvky ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce Oprava dětského hřiště v ul. Severní - I. etapa, příprava a realizace ,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní A) Režijní a údržbové akce Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie ,00 Veřejné osvětlení - větší údržba ,00 Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí ,00 Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost ,00 Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí PD pro ÚR ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Revitalizace náměstí Př. Otakara ,00 Platba závazku p. Č. dle smlouvy ,00 Platba p. P. za užívání pozemků na Pavlínce 7 260,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí - I. etapa - PD pro SP a realizace, Gemerská ul ,00 I. etapa obnovy VO - optimalizace jističů v rozvaděčích a výměna stožárů a svítidel ,00 Oprava VO v ul. B. Němcové - příprava PD ,00 Rošíření VO z ul. Žerotínové ve směru Pavlínka - příprava PD ,00 Nová Ves - modernizace VO - příprava PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - změna PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - realizace ,00

5 5 Osadní výbory Myslechovice ,00 Chudobín ,00 Nová Ves ,00 Rozvadovice ,00 Březové ,00 Víska ,00 Chořelice ,00 Tři Dvory ,00 Nasobůrky ,00 Unčovice ,00 Savín ,00 OSADNÍ VÝBORY - další akce dle požadavků OV MYSLECHOVICE Rekonstrukce venkovního soc. zařízení u kulturního domu ,00 CHUDOBÍN DZ - zrcadlo ,00 Objekt občanské vybavenosti na hřišti ,00 Hřbitov - zákrytové desky a oprava zdiva ,00 NOVÁ VES Oprava mostku u knihovny - římsy + zábradlí ,00 Sportovní zařízení na hřišti - mříže na dveře ,00 BŘEZOVÉ Drobné investice v kulturním domě, výměna oken ,00 Altánek ,00 VÍSKA Drobné investice u kulturního domu ,00 CHOŘELICE Oplocení hřiště na malou kopanou na návsi ,00 Hasičská zbrojnice ,00 TŘI DVORY Kaple - vnitřní a venkovní malba ,00 NASOBŮRKY Úprava veřejného osvětlení ,00 UNČOVICE Sokolovna - úprava terasy u Sokolovny ,00 SAVÍN Kulturní dům - výměna oken ,00 Oprava chodníku - příprava - stanovení etap, první část realizace ,00 Horská vpusť pro odvedení přívalové vody ,00 II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná ,00 ZŠ Jungmannova ,00 ŠJ Studentů ,00 MŠ Gemerská ,00 MŠ Frištenského ,00 ZŠ Nasobůrky ,00 Městský klub ( provoz IC) ,00 b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice MŠ Gemerská - akce dle následného rozhodnutí ,00 MŠ Frištenského - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Jungmannova - oprava hřiště a oplocení ,00 MK - oprava dvorního traktu (okna, dveře, střecha..) ,00 MK - TIC ,00 ZŠ Vítězná - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Nasobůrky - okna + plot ,00 ŠJ Litovel - zastřešení budovy ,00 c, Celoměstské granty Vánoce v Litovli , let železnice Litovel - Senice ,00

6 6 d, Údržba budov a majetku města GJO - prostředky na opravy dle následného rozhodnutí ,00 Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál ,00 Sokolovna - rekonstrukce šaten ,00 ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn ) ,00 DDM - akce dle následného rozhodnutí ,00 e, Sportovní organizace a akce Tatran Litovel ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost mládeže v roce ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost v roce ,00 Tatran Litovel - Mini Cup ,00 TJ Vodní sporty ,00 Sokol Litovel ,00 DHK Litovel ,00 HJK Litovel ,00 Sokol Unčovice ,00 BobrCup ,00 AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML) ,00 AMK Litovel - činnost ,00 Pohlmann Rostislav ,00 f, Církve Církve - podíl k dotačním prostředkům ,00 ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří ,00 g, Sociální služby Charita Šternberk - středisko Litovel a MC Rybička ,00 Charita Šternberk - nevyplacený příspěvek v roce ,00 OLÚ Paseka ,00 Sdružení podané ruce ,00 h, Ostatní transfery Transfery dle rozhodnutí RM ,00 Senzakord ,00 Muzejní společnost Litovelska ,00 Klub Litovelského pétanque 5 000,00 Hanácký petanque klub 5 000,00 Český svaz chovatelů - výstavní činnost ,00 DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost ,00 Folklórní soubor Hanačka a Hanácká Mozeka ,00 RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím ,00 Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce ,00 Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost ,00 i, Ostatní INFO kanál - ostatní osobní výdaje ,00 INFO kanál ,00 Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) ,00 Litovelské naděje ,00 Partnerská města, kulturní a sportovní výměny ,00 Audit zřízených PO ,00 Dějiny Litovle ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,70 Oprava pomníčku na Komárově ,00 j, Zpracování mzdové agendy Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy, učební pomůcky ,00 Materiál 7 000,00 Školení 8 000,00 Ostatní služby ,00

7 7 k, Litovelské noviny Platy ,00 Zdravotní pojištění ,00 Sociální pojištění ,00 Služby, tisk LN ,00 Materiál 3 000,00 Odměna externích pracovníků ,00 DDHM 5 000,00 l, Sokolovna Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ( 3314) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy a časopisy ,00 Ostatní služby ,00 Mzdy dobrovolných knihovníků ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva ,00 Materiál ,00 Opravy a udržování ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 DDHM ,00 Služby pošt 1 000,00 Cestovné 2 000,00 Programové vybavení ,00 IV. MUZEUM LITOVEL ( 3315) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 OON ,00 Zdravotní pojištění ,00 Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 Nákup materiálu j.n ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn ,00 Služby pošt 2 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Programové vybavení ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Vernisáže ,00 Nákup uměleckých předmětů ,00 Členské příspěvky 3 000,00 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Muzeum - modely sochy G. Frištenského ,00 Silácká Litovel ,00 V. SOCIÁLNÍ ODBOR Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby ,00 SENIORKLUB ,00 Důchodci - vstupenky SENIORPASY ,00 Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů) ,00 Správa odúmrtí ,00 Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany ,00 Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa ,00 Zabezpečení agendy - SPOD ,00 Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče ,00

8 8 VI. VNITŘNÍ SPRÁVA ( 6171) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Dohody o provedení práce ,00 Zdravotní pojištění ,00 Ochranné pomůcky ,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Knihy, odborná literatura, tisk ,00 Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří ,00 Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti ,00 Vodné, stočné ,00 Náklady na dodávky tepla ,00 Spotřeba plynu ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty ,00 Služby pošt ,00 Služby telekomunikační ,00 Poradenské a právní služby ,00 Školení a vzdělávání ,00 Všeobecné služby ,00 Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara ,00 Všeobecné služby - stravování ,00 Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení ,00 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce radniční věže (30. ZML) ,10 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce sociálního zařízení budov 778 a ,00 Mimořádné opravy a údržba - výměna pískovcového obkladu na budovách 777, 778, ,00 Mimořádné opravy a údržba - statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara ,00 Pohoštění ,00 Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné ,00 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ,00 Cestovné ,00 Nákup nového automobilu ,00 Platby daní a poplatků (dálniční známky...) ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 IT IT oddělení - knihy, učební pomůcky 2 500,00 IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny) ,00 IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT ,00 IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické podpory, servisy pravidelných aktualizací, údržba funkčnosti programů ,00 IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení ,00 IT oddělení - virtualizace serverů - splátka ,00 IT oddělení - licence doplňkový SW - virtualizace ,00 IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS) ,00 IT oddělení - skenovací linka pro USU GINIS ,00 VII. ZASTUPITELSTVO OBCE ( 6112) Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Všeobecný materiál - propagační předměty ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Reprefondy ,00 Věcné dary a finanční dary ,00 Cestovné ,00 Nájemné ,00 VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ Peněžité dary ,00 Jubilea, vítání občánků ,00 Materiál ,00

9 9 IX. MĚSTSKÁ POLICIE ( 5311) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Program prevence kriminality - provoz klubu mladých ,00 Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty ,00 Drobný hmotný majetek ,00 PHM ,00 Služby telekomunikací ,00 Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) ,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Materiál ,00 Vzdělávání ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné 8 000,00 Knihy, učební pomůcky 3 000,00 Ochranné pomůcky ,00 Pitný režim 5 000,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Daně a poplatky 7 000,00 Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky ,00 Reprefond 2 000,00 X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Svoz a likvidace odpadů ,00 Činnost odborného lesního hospodáře ,00 Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad) ,00 Kompostárna - podání žádosti na OPŽP ,00 Kompostárna - vynětí ze ZPF ,00 Kompostárna - zpracování ZD ,00 Biologický monitoring - Uničovský rybník ,00 Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD) ,00 Úprava Nečízu ve Smetanových sadech ,00 Oprava rybníku v Chudobíně ,00 Rozbory - kontrolní činnost ,00 Likvidace komárů ,00 Celoplošná deratizace, likvidace holubů ,00 Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) ,00 Biologický monitoring - Olomoucký rybník ,00 Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby ) ,00 Likvidace černých skládek ,00 Rekonstrukce uliční zeleně v Březové ,00 Rekonstrukce zeleně na Rybníčku ,00 Rekonstrukce zeleně - Arboretum Vítězná ,00 Úprava okolí pomníku na Komárově ,00 Drobná výsadba v obcích ,00 Rekonstrukce stanovišť na tříděný odpad ,00 Nákup kontejnerů na elektroodpad (Elektrowin) ,00 Zpracování studie - Nečíz v kontextu propagace Hanáckých Benátek ,00 Revitalizace Nečízu ve Smetanových Sadech - realizace ,00 Šargounské louky - výběrové řízení ,00 Šargounské louky - realizace ,00 Odborné ošetření dřevin - Smetanovy sady ,00 XI. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) ( 5511) Provozní výdaje ,00 Opravy a udržování ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Přívěsný vozík, norné stěny ,00 Nespecifikované rezervy ,00

10 10 XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH ( 5512) Refundace mezd ,00 Refundace pojistného ,00 Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj ,00 Oděvy a obuv pracovní ,00 Odborné publikace 2 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Provozní výdaje ,00 Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků ,00 Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky ,00 Cestovné 5 000,00 Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení 2 000,00 Budovy, haly, stavby ,00 Nespecifikované rezervy ,00 XIII. OCHRANA OBYVATELSTVA Nákup materiálu ,00 Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup ostatních služeb, prevence ,00 Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.) ,00 Ochranné pomůcky ,00 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 Konzultační poradenské a právní služby ,00 Podíl k dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu ,00 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 XIV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY Nákup ostatních služeb ,00 Ochranné pomůcky ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup materiálu ,00 SW 3 000,00 Telekomunikační služby ,00 Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu ,00 XV. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY Daň z příjmů právnických osob ,00 Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí ) ,00 Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s ,90 Pojištění majetku města ,00 Půjčky občanům z FRB ,00 Městský rozhlas ,00 Převod do sociálního fondu ,00 Čerpání sociálního fondu ,00 Platby různých členských příspěvků ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO) ,00 Finanční vypořádání roku se státním rozpočtem - UZ ,30 Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů ,00 Pořádání farmářských trhů ,00 Ostatní zákonné pojištění ,00 Parkovací automaty - pásky, opravy ,00 Znalecké posudky pro dopravní agendy ,00 BESIP (dopravní hřiště) ,00 Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy ,00 Kuželkárna ,00 Rekonstrukce objektu po bývalé škole pro slabozraké ,00 Poradenské, právní a ostatní služby ,00 Uplatněné odpočty DPH ,00 Koupaliště - provoz ,00

11 11 XVI. OBH Byty ( 3612) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Služby pošt ,00 3) Služby telekomunikací ,00 4) Školení ,00 5) Nákup služeb - revize, UPC ,00 6) Opravy a udržování ,00 7) Výměny DHM v bytech ,00 8) Zateplení fasády bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 9) Zateplení fasády bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 10) Zateplení půdy bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 11) Zateplení půdy bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 Nebyty ( 3613) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Sokolovna nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 3) Vejdovského škola nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 4) Statické zajištění zadního traktu n. Přem.O ,00 5) Rekonstrukce rozvodu plynu Sokolovna (Fitcentrum) ,00 6) Vybavení DHM ,00 7) Služby telekomunikací ,00 8) Nákup služeb, revize, úklid ,00 9) Opravy a udržování ,00 10)/ Oprava fasády márnice hřbitov ,00 11) Oprava a údržba hrobů ,00 12) Ostatní služby - hřbitov 2 000,00 13) Poplatky KB ,00 14) Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody ,00 platy ,00 zdravotní pojištění ,00 sociální pojištění ,00 dohody o provedení práce ,00 XVII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie ,00 Územní plán - změny ,00 Územně analytické podklady - 3. úplná aktualizace ,00 Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) ,00 Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy ,00 XVIII. TECHNICKÉ SLUŽBY ( 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz ,00

PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00

PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2015 PŘÍJMY 412 635 000,00 VÝDAJE 529 820 000,00 FINANCOVÁNÍ 117 185 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 117 185 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 4 307 204,78 Dlouhodobý

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet města Litovel na rok 2012

Rozpočet města Litovel na rok 2012 Stránka 1 z 14 Rozpočet Města Litovel na rok 2012 Příjmy 175 900 000,00 Výdaje 215 340 000,00 Financování 39 440 000,00 Třída 8 - financování 39 440 000,00 Krátkodobé úvěry 24 940 000,00 Investiční úvěr

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Města Litovel na rok 2010

Rozpočet Města Litovel na rok 2010 Rozpočet Města Litovel na rok 2010 Příjmy 229 000 000,00 Výdaje 252 000 000,00 Financování 23 000 000,00 Třída 8 - financování 23 000 000,00 kontokorentní úvěr 19 000 000 převod zůstatku z předchozích

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0000 8124 Splátky úvěru + dlouhodobě přijaté

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje strana 1 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 Sekretariát starosty 3319 5331 Centrum kultury a vzdělávání Blatná - příspěvek 7 079 Rozhlas - celkem 120 3341 5171 opravy a udržování 120 Občanská komise 33 3399 5139

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více