Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení"

Transkript

1 Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Vladimíra HOCHOVÁ Vedoucí bakaláské práce: Ing. Jaroslav BARTOŠ Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakaláskou práci na téma Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení jsem vypracovala samostatn a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem ádn oznaila a uvedla v seznamu použitých zdroj. Ve Znojm dne 25. dubna Vladimíra HOCHOVÁ Podkování Dkuji panu Ing. Jaroslavu Bartošovi za odborné vedení, cenné pipomínky, námty a konzultace, kterými pispl k vypracování této bakaláské práce.

3

4

5 Abstrakt Bakaláská práce Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení se zabývá problematikou souasných možností financování bydlení. Zamuje se na popis a analýzu tchto dvou finanních nástroj. Cílem je na základ przkumu souasného finanního trhu analyzovat a nalézt optimální ešení pro klienty jednotlivých modelových situací se zamením na výhody a nevýhody tchto úvr. Komparace v rámci finanních skupin, je provedena na základ skutených produktových nabídek vybraných subjekt, dle stanovených kritérií pro hodnocení. Klíová slova Úvr ze stavebního spoení - Hypotení úvr - Komparace - Financování bydlení Abstract Bachelor thesis "Comparison of credit from building savings and mortgage loan for financing of private housing" deals with current financial possibilities connected with housing. It focuses on the description and analyses of these two financial instruments. The aim is to analyze and find an optimal solution for each client of individual model situation with a focus on the advantages and disadvantages of these loans based on a survey of the current financial market. Comparison of the financial groups is made on the basis of the actual product offers of the selected subjects, according to the established criteria for evaluation. Keywords Building savings loan - Mortgage - Comparison - Housing finance

6 Obsah Úvod...8 Cíl práce a metodika...9 I. Teoretická ást Charakteristika produkt pro financování bydlení Stavební spoení Historie a vývoj stavebního spoení Právní úprava Úastník a prbh stavebního spoení Úvry ze stavebního spoení Podmínky poskytnutí úvru Úelovost úvru Úroková sazba Doba splatnosti a splátka Výhody a nevýhody úvr ze stavebního spoení Hypotení úvr Historie a vývoj hypoteních úvr Právní úprava Smluvní strany Rozdlení hypoteních úvr Úroková sazba Podmínky a doklady k úvru erpání, splatnost a pedasné splacení úvru Podpora hypoteního úvrování Výhody a nevýhody hypoteních úvr Zajištní úvr Daové odpoty úrok...27 II. Praktická ást Analýza a komparace jednotlivých nabídek daných modelových situací První modelová situace Analýza a komparace nabídek první modelové situace Vyhodnocení komparace nabídek první modelové situace...34

7 2. 2. Druhá modelová situace Analýza a komparace nabídek druhé modelové situace Vyhodnocení nabídek pro druhou modelovou situaci Diskuse Závr Použité zdroje...48 Seznam použitých zkratek...53 Seznam tabulek, graf a obrázk...54 Seznam píloh

8 Úvod Bydlení patí mezi základní lidské poteby a jeho problematika se v lidské populaci objevuje již od samého poátku jejího vzniku. Vždy musel lovk nkde bydlet, žít. V prbhu staletí se nároky na bydlení nejen mní, ale souasn zvyšují úmrn s životní úrovní obyvatelstva. Dochází také ke zdokonalování možností, které nám umožují ešit naši bytovou situaci. Mít své vlastní a kvalitní bydlení, je jednou z hlavních priorit, zejména pro mladé lidi, kteí chtjí zaít žít svj vlastní, ekonomicky aktivní život. Investice do bytu i domu, je jednou z nejvtších a nejnákladnjších v našem život. asto se jedná o velmi vysoké ástky, u kterých už stojí zato ádn zapemýšlet, nebo mžeme mnoho penz ušetit nebo naopak hodn ztratit. Vtšinou nejsme schopni poídit nové bydlení pouze ze svých úspor. Proto v pípad, že opravdu chceme realizovat své pedstavy a pání, máme možnost využívat produkty, které nám nabízí souasný finanní trh. Produkty urenými pímo k financování bydlení jsou stavební spoení resp. úvry ze stavebního spoení a hypotení úvry, chcete-li hypotéky. Jedná se o zcela odlišné produkty, které však mají stejný cíl použití. asto se stává, že stojíme ped rozhodnutím, jaký úvr použijeme pro realizaci svých plán. Pevládá názor, že úvr ze stavebního spoení je výhodnjší pro nižší objem úvru a naopak hypotéka zase pro tu vyšší. 8

9 Cíl práce a metodika Tato práce analyzuje souasné možnosti financování vlastního bydlení pomocí úvru od stavebních spoitelen nebo hypoteního úvru. Cílem je na základ przkumu souasného finanního trhu analyzovat a nalézt optimální ešení pro klienty jednotlivých modelových situací se zamením na výhody a nevýhody tchto finanních nástroj. Kriteriem pro hodnocení je nejen výše msíního finanního zatížení klienta, doba splácení, zajištní úvru, úroková sazba, ale také kvalita poskytovaných služeb. Použité metody: deskripce - opis, popis analýza z ec. ana-lyó rozebírat myšlenkový postup rozkládající vymezený celek na jednotlivé ásti. Obecn se jedná o metody, které se snaží uritý jev i pedmt vysvtlit myšlenkovým i faktickým rozborem jeho složek komparace z lat. comparare srovnávat obecn se jedná o srovnávání, pirovnání dvou i více vzork V teoretické ásti je metodou deskripce shrnuta problematika úvru ze stavebního spoení a hypoténích úvr, jako celku. Tato ást je zamena okrajov na historický a dosavadní vývoj obou produkt, ale také na právní úpravu, jednotlivé typy úvr a nkteré další informace, dležité pro pochopení tchto finanních nástroj. V praktické ásti jsou analyzovány a srovnávány produkty vybraných stavebních spoitelen a hypoteních bank v závislosti na nabídce pro danou modelovou situaci. Cílem je charakterizovat nabízený úvr se zamením na jeho výhody i nevýhody dle požadavk klienta. Souasná nabídka jednotlivých institucí, jak financovat soukromé bydlení je uvedena v píloze, v pehledných tabulkách. Data byla získána z internetových stránek a informaních materiál jednotlivých subjekt. V eské republice je pt stavebních spoitelen, z tohoto dvodu budeme spolupracovat se všemi a k nim budou porovnávány nabídky hypoteních úvr od bank stejné finanní skupiny. Do tohoto projektu byly zahrnuty následující subjekty : Stavební spoitelna eské spoitelny eská spoitelna eskomoravská stavební spoitelna SOB 9

10 Modrá pyramida stavební spoitelna Komerní banka Raiffeisen stavební spoitelna Raiffeisenbank Wüstenrot stavební spoitelna Wüstenrot hypotení banka Pro získání dat byla použita metoda mystery shoppingu. Jako potencionální klienti dané spoitelny i banky za pomocí internetového systému elektronické pošty jsme postupn, v prbhu msíce ledna až bezna 2010, získali produktové nabídky vybraných institucí. Tato komunikace s jednotlivými subjekty a finanními poradci, byla velmi pouná a bylo získáno mnoho zajímavých informací. Samozejm ne vždy, jsme byli úspšní, nebo vtšina finanních poradc preferuje osobní schzku. Všechna data v tabulkovém a grafickém vyjádení jsou vytvoena pomocí programu Microsoft Excel. V závru bakaláské práce jsou shrnuty výsledky a doporuení pro jednotlivé modelové situace. 10

11 I. Teoretická ást 1. Charakteristika produkt pro financování bydlení Existuje mnoho variant, jak financovat své vlastní bydlení. Mžeme využít nap. své vlastní úspory nebo pjky v rodin. Jedná se o produkty, které mají své výhody (neplatí se úroky, snadnjší dostupnost), ale i nevýhody (své peníze mžeme použít na jiný úel nebo je pouze nechat zhodnotit). Nebo mžeme erpat úvr ze stavebního spoení i hypotéku. Ob možnosti nabízejí levné úvrové zdroje, proto bychom je mli využívat. Naopak naprosto nevhodné k financování bydlení jsou pro vysoké náklady a parametry spotebitelské úvry a pjky Stavební spoení Historie a vývoj stavebního spoení Základní myšlenka stavebního spoení i jeho rámcová pravidla vznikla již v 18. století v Anglii. Historicky první stavební spoitelna byla založena v roce 1775 v Birminghamu a nesla název Building Society. K nám, do eské republiky, se tento produkt dostává ze sousedního Nmecka v první polovin devadesátých let [1]. První stavební spoitelny zde zahájily svou innost v roce 1993, poté, co vstoupil v platnost Zákon o stavebním spoení. Jako první vzniká AR stavební spoitelna, a. s. ( , která je od roku 1998 známa jako Raiffeisen stavební spoitelna a. s.) a eskomoravská stavební spoitelna, a. s. ( ). V listopadu téhož roku se pipojila Wüstenrot stavební spoitelna a. s. ( ) a v prosinci Všeobecná stavební spoitelna Komerní banky, a. s. ( , dnes Modrá pyramida stavební spoitelna, a. s.). Následn v roce 1994 pichází na trh Stavební spoitelna eské spoitelny, a. s. ( ) a HYPO stavební spoitelna, a. s. ( ) [2, str ]. Dne 29. ervna 2000 byla založena Asociace eských stavebních spoitelen (dále ASS) a jejím základním posláním je snaha o vytvoení optimálního zázemí systému stavebního spoení a upevování dvry oban ve spolehlivost, funknost, stabilitu, kontinuitu a výkonnost sektoru stavebního spoení. Asociaci pvodn tvoilo všech šest, výše 11

12 jmenovaných stavebních spoitelen, ale od konce ervence 2008 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým NB odsouhlasila slouení HYPO stavební spoitelny a Raiffeisen stavební spoitelny, ímž se jejich poet snížil na následujících pt: Stavební spoitelna eské spoitelny, a. s. eskomoravská stavební spoitelna, a. s. Modrá pyramida stavební spoitelna, a.s. Raiffeisen stavební spoitelna a. s. Wüstenrot stavební spoitelna a. s. [3] Následují graf zachycuje vývoj stavebního spoení od roku 1997 do Graf. 1 : Mezironí vývoj stavebního spoení v jednotlivých letech (v %) objem úvr celkem poet úvr celkem Zmna v % naspoená ástka piznaná státní podpora Rok smlouvy ve fázi spoení nové smlouvy Zdroj: Asociace eských stavebních spoitelen [on line], [cit ], práce autora Právní úprava Stavební spoení (dále též SS) v eské republice je upraveno zákonem. 96/1993 Sb. o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní zákona eské národní rady. 35/1993 Sb., ve znní zákona. 83/1995 Sb. Dle tohoto zákona je stavební spoení definováno, jako úelové spoení spoívající v píjímání vklad od úastník stavebního spoení, v poskytování úvr úastníkm stavebního spoení 1 a v poskytování píspvku (státní podpora) fyzickým osobám úastníkm stavebního spoení. Smí být poskytováno pouze stavebními spoitelnami, které mohou vykonávat pouze innosti, povolené v jí udlené bankovní licenci, které jsou uvedeny v 9 tohoto zákona [4]. 1 1 odst. 2 zákona. 21/1992 Sb., o bankách, ve znní zákona. 264/1992 Sb. 12

13 Úastník a prbh stavebního spoení Úastníkem stavebního spoení mže být fyzická nebo právnická osoba, která uzavela písemnou smlouvu o stavebním spoení, na základ nutných doklad. U fyzické osoby je to: platný obanský prkaz; prkaz o povolení k pobytu (oban EU od ) nebo doklad o trvalém pobytu úastníka nebo zákonného zástupce nezletilce (je teba i jeho rodný list). Uzavít smlouvu o stavebním spoení mže i nezletilá osoba, za njž ji musí podepsat zákonný zástupce (rodi, osvojitel) po pedložení rodného listu. Dne 26. záí 2003 poslanecká snmovna schválila novelu zákona o stavebním spoení s úinností od Ta výrazn upravila podmínky stavebního spoení. Zásadní zmny se týkaly státní podpory, byla prodloužena vázací doba vkladu a umožnila použití úvru pro vzájemné financování bytových poteb u osob blízkých 3. Tyto zmny jsou uvedeny v následující tabulce. Tab Zásadní zmny týkající se smluv o stavebním spoení Minimální Výše Státní Max. ástka pro Smlouvy Max. ástka doba státní podpora na výpoet státní uzavené státní podpory spoení podpory více smluv podpory - do let 25 % Ne ,- K 4 500,- K - od let 15 % Ano ,- K 3 000,- K Zdroj: Asociace eských stavebních spoitelen [on line], [cit ], práce autora. Od mže tedy státní podporu získat: oban eské republiky; oban Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území eské republiky a pidleno rodné íslo; fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky a rodným íslem pidleným píslušným orgánem eské republiky. 2 Motivem byla nutná harmonizace s právem Evropské unie a zajištní úspor prostedk ze státního rozpotu v rámci reformy veejných financí pi zaruení funknosti systému stavebního spoení do budoucna. Nové podmínky stanovené v zákon se vztahují pouze na smlouvy uzavené po tomto datu (také se nkdy nazývají jako nové smlouvy). Podmínky stavebního spoení pro smlouvy založené ješt ped úinností nového znní zákona, tj. do konce roku tzv. staré smlouvy, se ídí pvodními právními pedpisy po celou dobu jejich platnosti. 3 Nap. rodie mohou úvrem od stavební spoitelny financovat bytovou potebu svých dtí. 13

14 Na výplatu státní podpory má nárok pouze úastník pokud po dobu šesti let nebylo nakládáno s vkladem [5]. Abychom mohli využít výhod SS, musíme nejprve uzavít písemnou smlouvu, která je definována v 5 zákona. 96/1993 Sb. o stavebním spoení. Ve smlouv je vždy stanovena uritá cílová ástka (dále též C) 4. Dále je nutné zaplatit poplatek za uzavení smlouvy (vtšinou iní 1 % z cílové ástky s horním ohraniením) a pak na svj úet u spoitelny pravideln i nepravideln ukládat smluvené ástky, které jsou prbžn úroeny úrokovou sazbou z vklad. Jednou ron je k nim pipisována státní podpora ve výši 15 % z uspoené ástky, s maximálním limitem (viz. výše). Po šesti letech je možno smlouvu vypovdt a peníze použít na jakýkoliv úel, nebo spoit dále, až do doby dosažení cílové ástky. V pípad, že smlouva je ukonena ped uplynutím vázací doby, nemá úastník stavebního spoení nárok na výplatu státní podpory [6] Úvry ze stavebního spoení Stavební spoitelny poskytují dv základní varianty úvru: klasický neboli ádný úvr (dále též Ú); peklenovací úvr (dále PÚ). ádný úvr je pvodní produkt spoitelen a je pevn spjatý se samotným spoením. Klient stavební spoitelny jej mže získat pouze po splnní uritých podmínek, které si každá spoitelna stanovuje individuáln. Jedná se o: minimální dvouletou dobu spoení (nkdy je nutné spoit i déle); mít naspoeno % z cílové ástky (dosáhnout urité výše hodnotícího ísla 5 ); prokázat dostatenou bonitu klienta, píp. zajištní úvru [7]. Ve vtšin pípad si stavební spoitelny neútují poplatky za vyízení ádného úvru, který by byl pouze duplikací už jednou zaplacené ástky za uzavení smlouvy o stavebním 4 Jedná se o ástku, kterou bude mít úastník pi splnní podmínek spoitelny k dispozici na ešení svých bytových poteb. Je rovna soutu vložených prostedk, úrok, piznané státní podpory a úvru. Odeítají se od ní poplatky útované stavební spoitelnou. 5 Jedná se o specifický íselný ukazatel, pomocí nhož spoitelny urují výkonnost a spolehlivost klienta z hlediska nároku na úvr. Každá spoitelna má trochu odlišnou metodiku výpotu tohoto ukazatele. V podstat jej ovlivuje doba, po kterou leží vklady na útu, jejich výše, dále výše cílové ástky a zvolená tarifní varianta. 14

15 spoení. Do náklad za úvr, je pak možno zahrnout poplatek za vedení útu, který se pohybuje kolem 300 K za rok (samozejm je jeho výše individuální, dle zvolené stavební spoitelny) [8]. Peklenovací úvr (tzv. meziúvr) umožní peklenout dobu od uzavení smlouvy do pidlení ádného úvru. Je poskytován: v pípad, že se nesplní nkterá z podmínek pro pidlení ádného úvru; peníze jsou poteba ihned po uzavení smlouvy. Je možné jej získat již od nulové akontace a nkdy s garancí úrokové sazby na celou dobu splácení 6. Na poskytnutí peklenovacího úvru neexistuje žádný právní nárok a klient asto musí pro jeho získání splnit podmínky stanovené spoitelnou: musí prokázat dostatené píjmy; povinnost ruit od urité ástky (nap K) zástavním právem k nemovitosti. Peklenovací úvr rozdlí stavební spoení na dv ásti: ást spoení je založen úet stavebního spoení, kde je nutné nadále spoit, (kam jsou pipisovány úroky a státní podpora) za úelem dosažení hodnotícího ísla pro nárok na poskytnutí ádného úvru. Celý úet je vinkulován 7 ve prospch spoitelny, a to až do doby pidlení ádného úvru. ást peklenovacího úvru zde je pidlena cílová ástka a splácí se úroky z celého objemu tchto penz, proto dlužník platí úroky poád ve stejné výši, jako na poátku [9]. Meziúvr je splacen až pidlením klasického úvru ze stavebního spoení, teprve pak dochází ke splácení jistiny a úroky se zanou snižovat. Z tohoto dvodu je vhodnjší splácet peklenovací úvr co nejkratší dobu [10, str ]. 6 Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje nabízený objem finanních prostedk a doba splatnosti, nedokázaly spoitelny tuto výhodu fixní úrokové sazby úpln udržet a v nkterých pípadech ji nabízejí už jen na šest let. 7 Vinkulace (z lat. vinculum, pouto) znamená zamení i omezení dispoziního práva u vklad, úvr, pojistného plnní nebo u cenných papír. Zrušení i uvolnní vinkulace se nazývá devinkulace. 15

16 Obr. 1 Schéma peklenovacího úvru Zdroj: SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení, str Podmínky poskytnutí úvru Pro poskytnutí úvru od stavebních spoitelen je teba: uzavít smlouvu o stavebním spoení (konkrétní stavební spoitelny); prokázat schopnost úastníka splácet úvr (bonita); poskytnout dostatené zajištní, doložit úelové použití úvru; v pípad peklenovacího úvru pro nezletilou osobu je nutné pedložit souhlas opatrovnického soudu s tímto úkonem; splnit další podmínky pro poskytnutí ádného i peklenovacího úvru stanovené konkrétní spoitelnou. Dále je nutné doložit následující doklady: doklad totožnosti a trvalého pobytu v R; doklad prokazující platební schopnost klient (zamstnanec - potvrzení o píjmu a podnikatel daové piznání za posledník rok a potvrzení o zaplacení dan); doklady k doložení úelu úvru (pi koupi bytu kupní smlouva, výstavba stavební povolení, apod.); doklady pi zajištní úvru zástavou nemovitosti - aktuální výpis z katastru nemovitostí k zastavované nemovitosti, znalecký posudek, odhad hodnoty nemovitosti, pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost, apod. (doklady dle úelu úvru podrobnji v píloze. 1) [11]. 16

17 Úelovost úvru Úvr (a už ádný i peklenovací) mže být použit pouze na ešení bytových poteb úastníka, i osob blízkých 8, tuto skutenost je teba ádn prokázat. Lze jej použít na: výstavbu bytu i domu, projektovou dokumentaci, pípojky plynu, vody; koupi pozemku; úhrada jiných pjek a úvr na bytové poteby (nap. hypoténích úvr); vypoádání ddických nebo družstevních podíl; vypoádání spoleného jmní manžel; opravy, rekonstrukce, modernizace, pdní vestavby, apod. Novela zákona, která vyšla ve sbírce pod íslem 423/2003 Sb., upesnila pojem bytové poteby ( 6). Bytová poteba úastníka, na kterou stavební spoitelna poskytuje úvr, se musí vždy nacházet na území eské republiky [12] Úroková sazba Úrok z vklad se pohybuje kolem 2 % p.a. a díky státní podpoe se zvýší až na 5-6 % p.a. Je vždy stanovena ve smlouv o stavebním spoení a její výše závisí na konkrétní stavební spoiteln, nap. nám mohou spoitelny nabídnout: nižší sazbu v dob spoení a zárove nižší sazbu z úvru; vyšší sazbu v dob spoení a zárove vyšší sazbu z úvru. Jako zdroj pro poskytování úvr využívají stavební spoitelny vklady od úastník stavebního spoení z nich pak pjují úvry na bydlení. ádné úvry jsou úroeny mezi 3-5 % p. a. a to fixní úrokovou sazbou po celou dobu splácení Doba splatnosti a splátka V okamžiku podpisu smlouvy, je urena výše splátky pípadného úvru (urité % z C), která vždy souvisí s dobou splatnosti. V pípad, že klient zná výši úvru, úrokovou sazbu a výši splátky, má tím pevn stanovenou dobu splatnosti. Pokud bude chtít zmnit dobu splatnosti, musí zmnit i další podmínky smlouvy. 8 Za osobu blízkou se pro tyto úely považuje píbuzný v ad pímé (sourozenec, manžel). 17

18 Doba splatnosti souvisí i s dobou, kdy bude úvr ze stavebního spoení poskytnut, tzn. že pokud bude klient chtít splácet úvr delší dobu, bude si muset na úvr i déle pokat. Je možné jej splatit kdykoliv i pedasn a to bez jakýchkoli sankcí. Je možné jej také splácet rychleji než je dohodnuto ve smlouv [10, str ] Výhody a nevýhody úvr ze stavebního spoení Výhody: pedem garantované podmínky úvru s výhodnou pevnou úrokovou sazbou; podmínky se pi splácení nemní; o zaplacené úroky z úvru lze snížit daový základ; asto nižší poplatky za vyízení, ale zejména za správu úvru. Nevýhody: velikost úvru je omezena velikostí vložených prostedk na útu; dlouhá doba k získání ádného úvru; kratší doba splatnosti; úrokové sazby z peklenovacího úvru jsou asto vyšší než u hypoték [13, str.86] Hypotení úvr Historie a vývoj hypoteních úvr Hypotení úvr je institut, jehož historie daleko pesahuje novodobé poátky eské státnosti. Poátek intenzivního využití úvrových obchod nacházíme již ve 12. stol. Na našem území vzniká v roce 1865 Hypotení banka království eského se sídlem v Praze. Její hlavní inností bylo poskytování levných úvr (rolníkm), zajištných zástavním právem na rolnických usedlostech. Reforma bankovnictví byla dovršena poátkem 50. let a vznikla jednostupová bankovní soustava, tvoená Státní bankou eskoslovenskou, Investiní bankou a státními spoitelnami. Definitivní konec poválených hypoteních úvr znamenal Obanský zákoník z r. 1964, který pipouštl vznik zástavního práva pouze ze zákona, ímž hypotení úvr mizí jak z právního ádu, tak z ekonomické praxe [14, str ]. 18

19 Ke znovuoživení dochází až v roce 1995, kdy eská národní banka vydává první povolení k vydávání hypoteních zástavních list (dále též HZL) eskomoravské hypotení bance. Na konci roku 1996 už vlastnilo licenci šest bankovních ústav. Lidé neznali pojem hypoteního úvru a úroky se navíc pohybovaly okolo 15 %. Po dvou letech dokonce dochází k jejich nárstu, krátkodob na 20 %. Z tohoto dvodu nebylo do konce roku 2000 poskytnuto ani ticet milion K hypoték. Ke zmn dochází až po roce 2000, kdy trvalý pokles inflace a zpevování koruny má za následek pokles úrokových sazeb. Následn dochází k trvalému rstu hypoték, který pokrauje pozvolným tempem dodnes [15]. Graf Poet hypoteních úvr od poátku innosti hypoteních bank Poet hypoteních úvr (v ks) Rok Celkem Obané Poet ks Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj [on line]. [cit ], práce autora Právní úprava Hypotení úvr (dále HÚ) definuje zákon. 190/2004 Sb., o dluhopisech (s úinností od ), který v souvislosti se vstupem eské republiky do EU, zrušil požadavek úelovosti HÚ. Dle tohoto zákona jde o úvr, jehož splacení vetn píslušenství je zajištno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavné. Úvr se považuje za hypotení úvr, dnem vzniku právních úink zástavního práva. Pro úely krytí HZL lze pohledávku z HÚ nebo její ást použít teprve dnem, kdy se emitent HZL o právních úincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví 9 [16]. 9 To znamená, že souasný zákon umožnil poskytování hypoteních úvr také na zajištní poteb bydlení na koupi družstevního bytu, složení lenského podílu do bytového družstva, zaplacení odstupného dosavadnímu uživateli družstevního bytu, apod. Stále však platí, že ve všech pípadech se musí ruit nemovitostí. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území R, lenského státu EU nebo jiného státu, tvoící Evropský hospodáský prostor. 19

20 Smluvní strany Poskytovatelem hypoteních úvr je jakákoliv banka, která vydá HZL a výnosy z nich použije na financování HÚ. Spadá do inností dle 1 odst.1 zákona. 21/1992 Sb., o bankách a vydávání HZL se podazuje pod innost pijímání vklad od veejnosti dle 1 odst.1 výše jmenovaného zákona. V souasné dob poskytují hypotení úvry nap. tyto banky: eská spoitelna; SOB; Komerní banka; GE Money Bank; Hypotení banka; Raiffeisenbank; Poštovní spoitelna; Wüstenrot hypotení banka; UniCredit Bank; Volksbank, a mnohé další [17]. Žadatelem o hypotení úvr mže být: fyzická osoba oban R nebo cizinec s trvalým pobytem v R starší 18ti let; žadateli o úvr mohou být max. tyi osoby žijící nejvíce ve dvou domácnostech nebo rodie a jejich dti ; podnikatelé právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé; obce a msta. Každý žadatel o úvr musí být schopen závazek splatit 10. Výše istého píjmu musí pokrýt splátku hypoteního úvru, závazky klienta, výdaje na obživu a rezervu (ta se stanoví jako urité % bu z životního minima nebo splátky) [13, str. 75,76] Rozdlení hypoteních úvr Hypotení úvry lze nap. rozdlit: dle úelovosti dle maximální výše dle zpsobu splácení 10 U píjm ze závislé innosti požadují banky potvrzení o píjmu za posledních 6 msíc až 2 roky. V pípad, píjm z podnikání je nutné doložit daové piznání za 2 poslední zdaovací období. 20

21 Úelové hypotení úvry musí klient použít pouze na pedem definované úely na zajištní poteb bydlení. Lze ji získat na tyto zámry: koup nemovitosti, stavebního pozemku; výstavbu nemovitosti; rekonstrukce, modernizace i opravy nemovitosti; splacení úvru i pjky, jež byla použita na investice do nemovitosti; získání vlastnického podílu na nemovitost. Neúelový hypotení úvr (tzv. Americká hypotéka) nemá pro klienta v užití žádná omezení, takže tímto úvrem mže financovat i movité vci (auto, studium, dovolenou, apod.). Úrokové sazby se pohybují cca o 2 % výše. Podmínkou je zastavení nemovitosti. Maximální výše HÚ je dána % z hodnoty zastavené nebo poizované nemovitosti. Úelové úvry lze získat do výše 70 % (jde o hodnotu stanovenou zákonem v pípad, že bude HÚ financován pouze z HZL), ale banky financují úvry i z jiných zdroj a tak mohou poskytnout úvr i na 80 %, 90 % nebo dokonce 100 % hodnoty nemovitosti [18]. Dle zpsobu splácení lze rozdlit HÚ na: Anuitní jedná se o splátku úvru zahrnující jak splátku jistiny úvru (tzv. úmor), tak splátku úrok. V prbhu splácení úvru (v dob fixace úrokové sazby) se nemní, ale mní se pouze podíl splátky a placených úrok. Nejprve pevládá platba úrok a jistina se splácí nižší ástkou, s pibývajícím potem zaplacených splátek roste váha splácené jistiny a snižují se úroky. Je vhodný pro lidi s pravidelnými píjmy. Výhody tohoto typu splácení: klient zná výši splátky na nkolik let dopedu; výše splátek se po dobu fixace nemní; lze naplánovat rodinný rozpoet na nkolik let. Nevýhody: možnost mimoádných splátek i umoení dluhu pouze po skonení fixace. Progresivní výše progresivních splátek je na rozdíl od anuitních promnná, postupn rostoucí. Zde si volíme svou první splátku, jejíž minimální výše je ve výši úrok, která je po celý rok stejná. Následn se navyšuje o pevn stanovený koeficient. S postupným 21

22 zvyšováním splátky dochází ke splácení jistiny. Je vhodný pedevším pro mladé lidi na zaátku kariéry i u manžel z nichž je jeden na rodiovské dovolené. Výhody tohoto typu splácení: na úvr dosáhne i klient s nižšími píjmy; možnost snížení finanního zatížení na zaátku splácení; možnost nastavení výše první splátky dle aktuální finanní situace klienta. Nevýhody: riziko nedostavení se oekávaných píjm (následné potíže se splácením); prodloužení doby splatnosti, ímž se zaplatí i vtší ástka na úrocích; vysoké zadlužení petrvávají i nkolik let po zahájení splácení. Degresivní splátka hypotéky je na poátku splácení vyšší. Klient zvolí degresivní splátku, která zstává po dobu jednoho roku stejná a pak se snižuje o pevn stanovený koeficient. Je vhodný pro klienty s vyššími píjmy i pro mladé lidi, kteí plánují rodinu a poítají s výpadkem jednoho píjmu. Výhody tohoto typu splácení: díky rychlejšímu splácení klient zaplatí mén na úrocích; možnost nastavení první splátky dle aktuálních finanních možností klienta. Nevýhody: vysoká finanní zátž hned po investici do bydlení; poskytnutá výše úvru je asto nižší než u ostatních typ splácení. V souasné dob však možnost splácení všemi temi zpsoby nabízí pouze Hypotení banka, a mbank, která nabízí volbu mezi degresivními a anuitními splátkami. Ostatní banky nabízí pouze anuitní splácení, ale jsou pipraveny vyjít klientm vstíc a pizpsobit se jejich požadavkm (nap. nabídkou flexibilních hypoték, apod.) [19]. Výše uvedená tvrzení dokládá následující tabulka. Ukazuje, jak se mní výše jednotlivých splátek, úrok a úmor v závislosti na typu splácení. 22

23 Tab.. 2 Prbh splátek úvru pi anuitním, progresivním a degresivním splácení Rok Anuitní splácení Progresivní splácení Degresivní splácení Splátka Úmor Úrok Splátka Úmor Úrok Splátka Úmor Úrok 0 Výše jistiny K Celkem * Zdroj: práce autora 11 * rozdíl +/- 5 K je tolerován a je zpsoben zaokrouhlováním Graf. 3 Vývoj roních splátek u jednotlivých typ splácení úvru Výše splátky Anuitní splácení Degresivní splácení Progresivn í splácení Rok Zdroj: práce autora Úroková sazba Je závislá na: Úelu úvru nejnižší sazby jsou na úvry na vlastní bydlení, protože jsou banky nejmén rizikové. Dražší jsou úvry na pronájem nemovitosti (záleží na tom, jak se bude dait nemovitost pronajímat) a tzv. americké hypotéky (na vybavení domácnosti), zde je vyšší riziko. Nejdražší jsou hypotéky bez úelové. 11 Výpoty sestavené na základ vlastních poznámek z pedmtu Finanní matematika ve 2. roníku studia. 23

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více