Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení"

Transkript

1 Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Vladimíra HOCHOVÁ Vedoucí bakaláské práce: Ing. Jaroslav BARTOŠ Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakaláskou práci na téma Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení jsem vypracovala samostatn a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem ádn oznaila a uvedla v seznamu použitých zdroj. Ve Znojm dne 25. dubna Vladimíra HOCHOVÁ Podkování Dkuji panu Ing. Jaroslavu Bartošovi za odborné vedení, cenné pipomínky, námty a konzultace, kterými pispl k vypracování této bakaláské práce.

3

4

5 Abstrakt Bakaláská práce Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení se zabývá problematikou souasných možností financování bydlení. Zamuje se na popis a analýzu tchto dvou finanních nástroj. Cílem je na základ przkumu souasného finanního trhu analyzovat a nalézt optimální ešení pro klienty jednotlivých modelových situací se zamením na výhody a nevýhody tchto úvr. Komparace v rámci finanních skupin, je provedena na základ skutených produktových nabídek vybraných subjekt, dle stanovených kritérií pro hodnocení. Klíová slova Úvr ze stavebního spoení - Hypotení úvr - Komparace - Financování bydlení Abstract Bachelor thesis "Comparison of credit from building savings and mortgage loan for financing of private housing" deals with current financial possibilities connected with housing. It focuses on the description and analyses of these two financial instruments. The aim is to analyze and find an optimal solution for each client of individual model situation with a focus on the advantages and disadvantages of these loans based on a survey of the current financial market. Comparison of the financial groups is made on the basis of the actual product offers of the selected subjects, according to the established criteria for evaluation. Keywords Building savings loan - Mortgage - Comparison - Housing finance

6 Obsah Úvod...8 Cíl práce a metodika...9 I. Teoretická ást Charakteristika produkt pro financování bydlení Stavební spoení Historie a vývoj stavebního spoení Právní úprava Úastník a prbh stavebního spoení Úvry ze stavebního spoení Podmínky poskytnutí úvru Úelovost úvru Úroková sazba Doba splatnosti a splátka Výhody a nevýhody úvr ze stavebního spoení Hypotení úvr Historie a vývoj hypoteních úvr Právní úprava Smluvní strany Rozdlení hypoteních úvr Úroková sazba Podmínky a doklady k úvru erpání, splatnost a pedasné splacení úvru Podpora hypoteního úvrování Výhody a nevýhody hypoteních úvr Zajištní úvr Daové odpoty úrok...27 II. Praktická ást Analýza a komparace jednotlivých nabídek daných modelových situací První modelová situace Analýza a komparace nabídek první modelové situace Vyhodnocení komparace nabídek první modelové situace...34

7 2. 2. Druhá modelová situace Analýza a komparace nabídek druhé modelové situace Vyhodnocení nabídek pro druhou modelovou situaci Diskuse Závr Použité zdroje...48 Seznam použitých zkratek...53 Seznam tabulek, graf a obrázk...54 Seznam píloh

8 Úvod Bydlení patí mezi základní lidské poteby a jeho problematika se v lidské populaci objevuje již od samého poátku jejího vzniku. Vždy musel lovk nkde bydlet, žít. V prbhu staletí se nároky na bydlení nejen mní, ale souasn zvyšují úmrn s životní úrovní obyvatelstva. Dochází také ke zdokonalování možností, které nám umožují ešit naši bytovou situaci. Mít své vlastní a kvalitní bydlení, je jednou z hlavních priorit, zejména pro mladé lidi, kteí chtjí zaít žít svj vlastní, ekonomicky aktivní život. Investice do bytu i domu, je jednou z nejvtších a nejnákladnjších v našem život. asto se jedná o velmi vysoké ástky, u kterých už stojí zato ádn zapemýšlet, nebo mžeme mnoho penz ušetit nebo naopak hodn ztratit. Vtšinou nejsme schopni poídit nové bydlení pouze ze svých úspor. Proto v pípad, že opravdu chceme realizovat své pedstavy a pání, máme možnost využívat produkty, které nám nabízí souasný finanní trh. Produkty urenými pímo k financování bydlení jsou stavební spoení resp. úvry ze stavebního spoení a hypotení úvry, chcete-li hypotéky. Jedná se o zcela odlišné produkty, které však mají stejný cíl použití. asto se stává, že stojíme ped rozhodnutím, jaký úvr použijeme pro realizaci svých plán. Pevládá názor, že úvr ze stavebního spoení je výhodnjší pro nižší objem úvru a naopak hypotéka zase pro tu vyšší. 8

9 Cíl práce a metodika Tato práce analyzuje souasné možnosti financování vlastního bydlení pomocí úvru od stavebních spoitelen nebo hypoteního úvru. Cílem je na základ przkumu souasného finanního trhu analyzovat a nalézt optimální ešení pro klienty jednotlivých modelových situací se zamením na výhody a nevýhody tchto finanních nástroj. Kriteriem pro hodnocení je nejen výše msíního finanního zatížení klienta, doba splácení, zajištní úvru, úroková sazba, ale také kvalita poskytovaných služeb. Použité metody: deskripce - opis, popis analýza z ec. ana-lyó rozebírat myšlenkový postup rozkládající vymezený celek na jednotlivé ásti. Obecn se jedná o metody, které se snaží uritý jev i pedmt vysvtlit myšlenkovým i faktickým rozborem jeho složek komparace z lat. comparare srovnávat obecn se jedná o srovnávání, pirovnání dvou i více vzork V teoretické ásti je metodou deskripce shrnuta problematika úvru ze stavebního spoení a hypoténích úvr, jako celku. Tato ást je zamena okrajov na historický a dosavadní vývoj obou produkt, ale také na právní úpravu, jednotlivé typy úvr a nkteré další informace, dležité pro pochopení tchto finanních nástroj. V praktické ásti jsou analyzovány a srovnávány produkty vybraných stavebních spoitelen a hypoteních bank v závislosti na nabídce pro danou modelovou situaci. Cílem je charakterizovat nabízený úvr se zamením na jeho výhody i nevýhody dle požadavk klienta. Souasná nabídka jednotlivých institucí, jak financovat soukromé bydlení je uvedena v píloze, v pehledných tabulkách. Data byla získána z internetových stránek a informaních materiál jednotlivých subjekt. V eské republice je pt stavebních spoitelen, z tohoto dvodu budeme spolupracovat se všemi a k nim budou porovnávány nabídky hypoteních úvr od bank stejné finanní skupiny. Do tohoto projektu byly zahrnuty následující subjekty : Stavební spoitelna eské spoitelny eská spoitelna eskomoravská stavební spoitelna SOB 9

10 Modrá pyramida stavební spoitelna Komerní banka Raiffeisen stavební spoitelna Raiffeisenbank Wüstenrot stavební spoitelna Wüstenrot hypotení banka Pro získání dat byla použita metoda mystery shoppingu. Jako potencionální klienti dané spoitelny i banky za pomocí internetového systému elektronické pošty jsme postupn, v prbhu msíce ledna až bezna 2010, získali produktové nabídky vybraných institucí. Tato komunikace s jednotlivými subjekty a finanními poradci, byla velmi pouná a bylo získáno mnoho zajímavých informací. Samozejm ne vždy, jsme byli úspšní, nebo vtšina finanních poradc preferuje osobní schzku. Všechna data v tabulkovém a grafickém vyjádení jsou vytvoena pomocí programu Microsoft Excel. V závru bakaláské práce jsou shrnuty výsledky a doporuení pro jednotlivé modelové situace. 10

11 I. Teoretická ást 1. Charakteristika produkt pro financování bydlení Existuje mnoho variant, jak financovat své vlastní bydlení. Mžeme využít nap. své vlastní úspory nebo pjky v rodin. Jedná se o produkty, které mají své výhody (neplatí se úroky, snadnjší dostupnost), ale i nevýhody (své peníze mžeme použít na jiný úel nebo je pouze nechat zhodnotit). Nebo mžeme erpat úvr ze stavebního spoení i hypotéku. Ob možnosti nabízejí levné úvrové zdroje, proto bychom je mli využívat. Naopak naprosto nevhodné k financování bydlení jsou pro vysoké náklady a parametry spotebitelské úvry a pjky Stavební spoení Historie a vývoj stavebního spoení Základní myšlenka stavebního spoení i jeho rámcová pravidla vznikla již v 18. století v Anglii. Historicky první stavební spoitelna byla založena v roce 1775 v Birminghamu a nesla název Building Society. K nám, do eské republiky, se tento produkt dostává ze sousedního Nmecka v první polovin devadesátých let [1]. První stavební spoitelny zde zahájily svou innost v roce 1993, poté, co vstoupil v platnost Zákon o stavebním spoení. Jako první vzniká AR stavební spoitelna, a. s. ( , která je od roku 1998 známa jako Raiffeisen stavební spoitelna a. s.) a eskomoravská stavební spoitelna, a. s. ( ). V listopadu téhož roku se pipojila Wüstenrot stavební spoitelna a. s. ( ) a v prosinci Všeobecná stavební spoitelna Komerní banky, a. s. ( , dnes Modrá pyramida stavební spoitelna, a. s.). Následn v roce 1994 pichází na trh Stavební spoitelna eské spoitelny, a. s. ( ) a HYPO stavební spoitelna, a. s. ( ) [2, str ]. Dne 29. ervna 2000 byla založena Asociace eských stavebních spoitelen (dále ASS) a jejím základním posláním je snaha o vytvoení optimálního zázemí systému stavebního spoení a upevování dvry oban ve spolehlivost, funknost, stabilitu, kontinuitu a výkonnost sektoru stavebního spoení. Asociaci pvodn tvoilo všech šest, výše 11

12 jmenovaných stavebních spoitelen, ale od konce ervence 2008 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým NB odsouhlasila slouení HYPO stavební spoitelny a Raiffeisen stavební spoitelny, ímž se jejich poet snížil na následujících pt: Stavební spoitelna eské spoitelny, a. s. eskomoravská stavební spoitelna, a. s. Modrá pyramida stavební spoitelna, a.s. Raiffeisen stavební spoitelna a. s. Wüstenrot stavební spoitelna a. s. [3] Následují graf zachycuje vývoj stavebního spoení od roku 1997 do Graf. 1 : Mezironí vývoj stavebního spoení v jednotlivých letech (v %) objem úvr celkem poet úvr celkem Zmna v % naspoená ástka piznaná státní podpora Rok smlouvy ve fázi spoení nové smlouvy Zdroj: Asociace eských stavebních spoitelen [on line], [cit ], práce autora Právní úprava Stavební spoení (dále též SS) v eské republice je upraveno zákonem. 96/1993 Sb. o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní zákona eské národní rady. 35/1993 Sb., ve znní zákona. 83/1995 Sb. Dle tohoto zákona je stavební spoení definováno, jako úelové spoení spoívající v píjímání vklad od úastník stavebního spoení, v poskytování úvr úastníkm stavebního spoení 1 a v poskytování píspvku (státní podpora) fyzickým osobám úastníkm stavebního spoení. Smí být poskytováno pouze stavebními spoitelnami, které mohou vykonávat pouze innosti, povolené v jí udlené bankovní licenci, které jsou uvedeny v 9 tohoto zákona [4]. 1 1 odst. 2 zákona. 21/1992 Sb., o bankách, ve znní zákona. 264/1992 Sb. 12

13 Úastník a prbh stavebního spoení Úastníkem stavebního spoení mže být fyzická nebo právnická osoba, která uzavela písemnou smlouvu o stavebním spoení, na základ nutných doklad. U fyzické osoby je to: platný obanský prkaz; prkaz o povolení k pobytu (oban EU od ) nebo doklad o trvalém pobytu úastníka nebo zákonného zástupce nezletilce (je teba i jeho rodný list). Uzavít smlouvu o stavebním spoení mže i nezletilá osoba, za njž ji musí podepsat zákonný zástupce (rodi, osvojitel) po pedložení rodného listu. Dne 26. záí 2003 poslanecká snmovna schválila novelu zákona o stavebním spoení s úinností od Ta výrazn upravila podmínky stavebního spoení. Zásadní zmny se týkaly státní podpory, byla prodloužena vázací doba vkladu a umožnila použití úvru pro vzájemné financování bytových poteb u osob blízkých 3. Tyto zmny jsou uvedeny v následující tabulce. Tab Zásadní zmny týkající se smluv o stavebním spoení Minimální Výše Státní Max. ástka pro Smlouvy Max. ástka doba státní podpora na výpoet státní uzavené státní podpory spoení podpory více smluv podpory - do let 25 % Ne ,- K 4 500,- K - od let 15 % Ano ,- K 3 000,- K Zdroj: Asociace eských stavebních spoitelen [on line], [cit ], práce autora. Od mže tedy státní podporu získat: oban eské republiky; oban Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území eské republiky a pidleno rodné íslo; fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky a rodným íslem pidleným píslušným orgánem eské republiky. 2 Motivem byla nutná harmonizace s právem Evropské unie a zajištní úspor prostedk ze státního rozpotu v rámci reformy veejných financí pi zaruení funknosti systému stavebního spoení do budoucna. Nové podmínky stanovené v zákon se vztahují pouze na smlouvy uzavené po tomto datu (také se nkdy nazývají jako nové smlouvy). Podmínky stavebního spoení pro smlouvy založené ješt ped úinností nového znní zákona, tj. do konce roku tzv. staré smlouvy, se ídí pvodními právními pedpisy po celou dobu jejich platnosti. 3 Nap. rodie mohou úvrem od stavební spoitelny financovat bytovou potebu svých dtí. 13

14 Na výplatu státní podpory má nárok pouze úastník pokud po dobu šesti let nebylo nakládáno s vkladem [5]. Abychom mohli využít výhod SS, musíme nejprve uzavít písemnou smlouvu, která je definována v 5 zákona. 96/1993 Sb. o stavebním spoení. Ve smlouv je vždy stanovena uritá cílová ástka (dále též C) 4. Dále je nutné zaplatit poplatek za uzavení smlouvy (vtšinou iní 1 % z cílové ástky s horním ohraniením) a pak na svj úet u spoitelny pravideln i nepravideln ukládat smluvené ástky, které jsou prbžn úroeny úrokovou sazbou z vklad. Jednou ron je k nim pipisována státní podpora ve výši 15 % z uspoené ástky, s maximálním limitem (viz. výše). Po šesti letech je možno smlouvu vypovdt a peníze použít na jakýkoliv úel, nebo spoit dále, až do doby dosažení cílové ástky. V pípad, že smlouva je ukonena ped uplynutím vázací doby, nemá úastník stavebního spoení nárok na výplatu státní podpory [6] Úvry ze stavebního spoení Stavební spoitelny poskytují dv základní varianty úvru: klasický neboli ádný úvr (dále též Ú); peklenovací úvr (dále PÚ). ádný úvr je pvodní produkt spoitelen a je pevn spjatý se samotným spoením. Klient stavební spoitelny jej mže získat pouze po splnní uritých podmínek, které si každá spoitelna stanovuje individuáln. Jedná se o: minimální dvouletou dobu spoení (nkdy je nutné spoit i déle); mít naspoeno % z cílové ástky (dosáhnout urité výše hodnotícího ísla 5 ); prokázat dostatenou bonitu klienta, píp. zajištní úvru [7]. Ve vtšin pípad si stavební spoitelny neútují poplatky za vyízení ádného úvru, který by byl pouze duplikací už jednou zaplacené ástky za uzavení smlouvy o stavebním 4 Jedná se o ástku, kterou bude mít úastník pi splnní podmínek spoitelny k dispozici na ešení svých bytových poteb. Je rovna soutu vložených prostedk, úrok, piznané státní podpory a úvru. Odeítají se od ní poplatky útované stavební spoitelnou. 5 Jedná se o specifický íselný ukazatel, pomocí nhož spoitelny urují výkonnost a spolehlivost klienta z hlediska nároku na úvr. Každá spoitelna má trochu odlišnou metodiku výpotu tohoto ukazatele. V podstat jej ovlivuje doba, po kterou leží vklady na útu, jejich výše, dále výše cílové ástky a zvolená tarifní varianta. 14

15 spoení. Do náklad za úvr, je pak možno zahrnout poplatek za vedení útu, který se pohybuje kolem 300 K za rok (samozejm je jeho výše individuální, dle zvolené stavební spoitelny) [8]. Peklenovací úvr (tzv. meziúvr) umožní peklenout dobu od uzavení smlouvy do pidlení ádného úvru. Je poskytován: v pípad, že se nesplní nkterá z podmínek pro pidlení ádného úvru; peníze jsou poteba ihned po uzavení smlouvy. Je možné jej získat již od nulové akontace a nkdy s garancí úrokové sazby na celou dobu splácení 6. Na poskytnutí peklenovacího úvru neexistuje žádný právní nárok a klient asto musí pro jeho získání splnit podmínky stanovené spoitelnou: musí prokázat dostatené píjmy; povinnost ruit od urité ástky (nap K) zástavním právem k nemovitosti. Peklenovací úvr rozdlí stavební spoení na dv ásti: ást spoení je založen úet stavebního spoení, kde je nutné nadále spoit, (kam jsou pipisovány úroky a státní podpora) za úelem dosažení hodnotícího ísla pro nárok na poskytnutí ádného úvru. Celý úet je vinkulován 7 ve prospch spoitelny, a to až do doby pidlení ádného úvru. ást peklenovacího úvru zde je pidlena cílová ástka a splácí se úroky z celého objemu tchto penz, proto dlužník platí úroky poád ve stejné výši, jako na poátku [9]. Meziúvr je splacen až pidlením klasického úvru ze stavebního spoení, teprve pak dochází ke splácení jistiny a úroky se zanou snižovat. Z tohoto dvodu je vhodnjší splácet peklenovací úvr co nejkratší dobu [10, str ]. 6 Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje nabízený objem finanních prostedk a doba splatnosti, nedokázaly spoitelny tuto výhodu fixní úrokové sazby úpln udržet a v nkterých pípadech ji nabízejí už jen na šest let. 7 Vinkulace (z lat. vinculum, pouto) znamená zamení i omezení dispoziního práva u vklad, úvr, pojistného plnní nebo u cenných papír. Zrušení i uvolnní vinkulace se nazývá devinkulace. 15

16 Obr. 1 Schéma peklenovacího úvru Zdroj: SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení, str Podmínky poskytnutí úvru Pro poskytnutí úvru od stavebních spoitelen je teba: uzavít smlouvu o stavebním spoení (konkrétní stavební spoitelny); prokázat schopnost úastníka splácet úvr (bonita); poskytnout dostatené zajištní, doložit úelové použití úvru; v pípad peklenovacího úvru pro nezletilou osobu je nutné pedložit souhlas opatrovnického soudu s tímto úkonem; splnit další podmínky pro poskytnutí ádného i peklenovacího úvru stanovené konkrétní spoitelnou. Dále je nutné doložit následující doklady: doklad totožnosti a trvalého pobytu v R; doklad prokazující platební schopnost klient (zamstnanec - potvrzení o píjmu a podnikatel daové piznání za posledník rok a potvrzení o zaplacení dan); doklady k doložení úelu úvru (pi koupi bytu kupní smlouva, výstavba stavební povolení, apod.); doklady pi zajištní úvru zástavou nemovitosti - aktuální výpis z katastru nemovitostí k zastavované nemovitosti, znalecký posudek, odhad hodnoty nemovitosti, pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost, apod. (doklady dle úelu úvru podrobnji v píloze. 1) [11]. 16

17 Úelovost úvru Úvr (a už ádný i peklenovací) mže být použit pouze na ešení bytových poteb úastníka, i osob blízkých 8, tuto skutenost je teba ádn prokázat. Lze jej použít na: výstavbu bytu i domu, projektovou dokumentaci, pípojky plynu, vody; koupi pozemku; úhrada jiných pjek a úvr na bytové poteby (nap. hypoténích úvr); vypoádání ddických nebo družstevních podíl; vypoádání spoleného jmní manžel; opravy, rekonstrukce, modernizace, pdní vestavby, apod. Novela zákona, která vyšla ve sbírce pod íslem 423/2003 Sb., upesnila pojem bytové poteby ( 6). Bytová poteba úastníka, na kterou stavební spoitelna poskytuje úvr, se musí vždy nacházet na území eské republiky [12] Úroková sazba Úrok z vklad se pohybuje kolem 2 % p.a. a díky státní podpoe se zvýší až na 5-6 % p.a. Je vždy stanovena ve smlouv o stavebním spoení a její výše závisí na konkrétní stavební spoiteln, nap. nám mohou spoitelny nabídnout: nižší sazbu v dob spoení a zárove nižší sazbu z úvru; vyšší sazbu v dob spoení a zárove vyšší sazbu z úvru. Jako zdroj pro poskytování úvr využívají stavební spoitelny vklady od úastník stavebního spoení z nich pak pjují úvry na bydlení. ádné úvry jsou úroeny mezi 3-5 % p. a. a to fixní úrokovou sazbou po celou dobu splácení Doba splatnosti a splátka V okamžiku podpisu smlouvy, je urena výše splátky pípadného úvru (urité % z C), která vždy souvisí s dobou splatnosti. V pípad, že klient zná výši úvru, úrokovou sazbu a výši splátky, má tím pevn stanovenou dobu splatnosti. Pokud bude chtít zmnit dobu splatnosti, musí zmnit i další podmínky smlouvy. 8 Za osobu blízkou se pro tyto úely považuje píbuzný v ad pímé (sourozenec, manžel). 17

18 Doba splatnosti souvisí i s dobou, kdy bude úvr ze stavebního spoení poskytnut, tzn. že pokud bude klient chtít splácet úvr delší dobu, bude si muset na úvr i déle pokat. Je možné jej splatit kdykoliv i pedasn a to bez jakýchkoli sankcí. Je možné jej také splácet rychleji než je dohodnuto ve smlouv [10, str ] Výhody a nevýhody úvr ze stavebního spoení Výhody: pedem garantované podmínky úvru s výhodnou pevnou úrokovou sazbou; podmínky se pi splácení nemní; o zaplacené úroky z úvru lze snížit daový základ; asto nižší poplatky za vyízení, ale zejména za správu úvru. Nevýhody: velikost úvru je omezena velikostí vložených prostedk na útu; dlouhá doba k získání ádného úvru; kratší doba splatnosti; úrokové sazby z peklenovacího úvru jsou asto vyšší než u hypoték [13, str.86] Hypotení úvr Historie a vývoj hypoteních úvr Hypotení úvr je institut, jehož historie daleko pesahuje novodobé poátky eské státnosti. Poátek intenzivního využití úvrových obchod nacházíme již ve 12. stol. Na našem území vzniká v roce 1865 Hypotení banka království eského se sídlem v Praze. Její hlavní inností bylo poskytování levných úvr (rolníkm), zajištných zástavním právem na rolnických usedlostech. Reforma bankovnictví byla dovršena poátkem 50. let a vznikla jednostupová bankovní soustava, tvoená Státní bankou eskoslovenskou, Investiní bankou a státními spoitelnami. Definitivní konec poválených hypoteních úvr znamenal Obanský zákoník z r. 1964, který pipouštl vznik zástavního práva pouze ze zákona, ímž hypotení úvr mizí jak z právního ádu, tak z ekonomické praxe [14, str ]. 18

19 Ke znovuoživení dochází až v roce 1995, kdy eská národní banka vydává první povolení k vydávání hypoteních zástavních list (dále též HZL) eskomoravské hypotení bance. Na konci roku 1996 už vlastnilo licenci šest bankovních ústav. Lidé neznali pojem hypoteního úvru a úroky se navíc pohybovaly okolo 15 %. Po dvou letech dokonce dochází k jejich nárstu, krátkodob na 20 %. Z tohoto dvodu nebylo do konce roku 2000 poskytnuto ani ticet milion K hypoték. Ke zmn dochází až po roce 2000, kdy trvalý pokles inflace a zpevování koruny má za následek pokles úrokových sazeb. Následn dochází k trvalému rstu hypoték, který pokrauje pozvolným tempem dodnes [15]. Graf Poet hypoteních úvr od poátku innosti hypoteních bank Poet hypoteních úvr (v ks) Rok Celkem Obané Poet ks Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj [on line]. [cit ], práce autora Právní úprava Hypotení úvr (dále HÚ) definuje zákon. 190/2004 Sb., o dluhopisech (s úinností od ), který v souvislosti se vstupem eské republiky do EU, zrušil požadavek úelovosti HÚ. Dle tohoto zákona jde o úvr, jehož splacení vetn píslušenství je zajištno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavné. Úvr se považuje za hypotení úvr, dnem vzniku právních úink zástavního práva. Pro úely krytí HZL lze pohledávku z HÚ nebo její ást použít teprve dnem, kdy se emitent HZL o právních úincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví 9 [16]. 9 To znamená, že souasný zákon umožnil poskytování hypoteních úvr také na zajištní poteb bydlení na koupi družstevního bytu, složení lenského podílu do bytového družstva, zaplacení odstupného dosavadnímu uživateli družstevního bytu, apod. Stále však platí, že ve všech pípadech se musí ruit nemovitostí. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území R, lenského státu EU nebo jiného státu, tvoící Evropský hospodáský prostor. 19

20 Smluvní strany Poskytovatelem hypoteních úvr je jakákoliv banka, která vydá HZL a výnosy z nich použije na financování HÚ. Spadá do inností dle 1 odst.1 zákona. 21/1992 Sb., o bankách a vydávání HZL se podazuje pod innost pijímání vklad od veejnosti dle 1 odst.1 výše jmenovaného zákona. V souasné dob poskytují hypotení úvry nap. tyto banky: eská spoitelna; SOB; Komerní banka; GE Money Bank; Hypotení banka; Raiffeisenbank; Poštovní spoitelna; Wüstenrot hypotení banka; UniCredit Bank; Volksbank, a mnohé další [17]. Žadatelem o hypotení úvr mže být: fyzická osoba oban R nebo cizinec s trvalým pobytem v R starší 18ti let; žadateli o úvr mohou být max. tyi osoby žijící nejvíce ve dvou domácnostech nebo rodie a jejich dti ; podnikatelé právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé; obce a msta. Každý žadatel o úvr musí být schopen závazek splatit 10. Výše istého píjmu musí pokrýt splátku hypoteního úvru, závazky klienta, výdaje na obživu a rezervu (ta se stanoví jako urité % bu z životního minima nebo splátky) [13, str. 75,76] Rozdlení hypoteních úvr Hypotení úvry lze nap. rozdlit: dle úelovosti dle maximální výše dle zpsobu splácení 10 U píjm ze závislé innosti požadují banky potvrzení o píjmu za posledních 6 msíc až 2 roky. V pípad, píjm z podnikání je nutné doložit daové piznání za 2 poslední zdaovací období. 20

21 Úelové hypotení úvry musí klient použít pouze na pedem definované úely na zajištní poteb bydlení. Lze ji získat na tyto zámry: koup nemovitosti, stavebního pozemku; výstavbu nemovitosti; rekonstrukce, modernizace i opravy nemovitosti; splacení úvru i pjky, jež byla použita na investice do nemovitosti; získání vlastnického podílu na nemovitost. Neúelový hypotení úvr (tzv. Americká hypotéka) nemá pro klienta v užití žádná omezení, takže tímto úvrem mže financovat i movité vci (auto, studium, dovolenou, apod.). Úrokové sazby se pohybují cca o 2 % výše. Podmínkou je zastavení nemovitosti. Maximální výše HÚ je dána % z hodnoty zastavené nebo poizované nemovitosti. Úelové úvry lze získat do výše 70 % (jde o hodnotu stanovenou zákonem v pípad, že bude HÚ financován pouze z HZL), ale banky financují úvry i z jiných zdroj a tak mohou poskytnout úvr i na 80 %, 90 % nebo dokonce 100 % hodnoty nemovitosti [18]. Dle zpsobu splácení lze rozdlit HÚ na: Anuitní jedná se o splátku úvru zahrnující jak splátku jistiny úvru (tzv. úmor), tak splátku úrok. V prbhu splácení úvru (v dob fixace úrokové sazby) se nemní, ale mní se pouze podíl splátky a placených úrok. Nejprve pevládá platba úrok a jistina se splácí nižší ástkou, s pibývajícím potem zaplacených splátek roste váha splácené jistiny a snižují se úroky. Je vhodný pro lidi s pravidelnými píjmy. Výhody tohoto typu splácení: klient zná výši splátky na nkolik let dopedu; výše splátek se po dobu fixace nemní; lze naplánovat rodinný rozpoet na nkolik let. Nevýhody: možnost mimoádných splátek i umoení dluhu pouze po skonení fixace. Progresivní výše progresivních splátek je na rozdíl od anuitních promnná, postupn rostoucí. Zde si volíme svou první splátku, jejíž minimální výše je ve výši úrok, která je po celý rok stejná. Následn se navyšuje o pevn stanovený koeficient. S postupným 21

22 zvyšováním splátky dochází ke splácení jistiny. Je vhodný pedevším pro mladé lidi na zaátku kariéry i u manžel z nichž je jeden na rodiovské dovolené. Výhody tohoto typu splácení: na úvr dosáhne i klient s nižšími píjmy; možnost snížení finanního zatížení na zaátku splácení; možnost nastavení výše první splátky dle aktuální finanní situace klienta. Nevýhody: riziko nedostavení se oekávaných píjm (následné potíže se splácením); prodloužení doby splatnosti, ímž se zaplatí i vtší ástka na úrocích; vysoké zadlužení petrvávají i nkolik let po zahájení splácení. Degresivní splátka hypotéky je na poátku splácení vyšší. Klient zvolí degresivní splátku, která zstává po dobu jednoho roku stejná a pak se snižuje o pevn stanovený koeficient. Je vhodný pro klienty s vyššími píjmy i pro mladé lidi, kteí plánují rodinu a poítají s výpadkem jednoho píjmu. Výhody tohoto typu splácení: díky rychlejšímu splácení klient zaplatí mén na úrocích; možnost nastavení první splátky dle aktuálních finanních možností klienta. Nevýhody: vysoká finanní zátž hned po investici do bydlení; poskytnutá výše úvru je asto nižší než u ostatních typ splácení. V souasné dob však možnost splácení všemi temi zpsoby nabízí pouze Hypotení banka, a mbank, která nabízí volbu mezi degresivními a anuitními splátkami. Ostatní banky nabízí pouze anuitní splácení, ale jsou pipraveny vyjít klientm vstíc a pizpsobit se jejich požadavkm (nap. nabídkou flexibilních hypoték, apod.) [19]. Výše uvedená tvrzení dokládá následující tabulka. Ukazuje, jak se mní výše jednotlivých splátek, úrok a úmor v závislosti na typu splácení. 22

23 Tab.. 2 Prbh splátek úvru pi anuitním, progresivním a degresivním splácení Rok Anuitní splácení Progresivní splácení Degresivní splácení Splátka Úmor Úrok Splátka Úmor Úrok Splátka Úmor Úrok 0 Výše jistiny K Celkem * Zdroj: práce autora 11 * rozdíl +/- 5 K je tolerován a je zpsoben zaokrouhlováním Graf. 3 Vývoj roních splátek u jednotlivých typ splácení úvru Výše splátky Anuitní splácení Degresivní splácení Progresivn í splácení Rok Zdroj: práce autora Úroková sazba Je závislá na: Úelu úvru nejnižší sazby jsou na úvry na vlastní bydlení, protože jsou banky nejmén rizikové. Dražší jsou úvry na pronájem nemovitosti (záleží na tom, jak se bude dait nemovitost pronajímat) a tzv. americké hypotéky (na vybavení domácnosti), zde je vyšší riziko. Nejdražší jsou hypotéky bez úelové. 11 Výpoty sestavené na základ vlastních poznámek z pedmtu Finanní matematika ve 2. roníku studia. 23

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více