Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1150/2013 RM 46 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1151/2013 RM 46 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, Ing. Vilém Zeiner. 1152/2013 RM 46 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1079/2012-RM 42, 1082/2012-RM 42, 1114/2012-RM 43, 1116/2012-RM 43, 1127/2012-RM 44, 1128/2012-RM 44, 1129/2012-RM 44, 1130/2012-RM 44, 1131/2012-RM 44, 1133/2013-RM 45, 1134/2013-RM 45, 1135/2013-RM 45, 1137/2013-RM 45, 1139/2013-RM 45, 1140/2013-RM 45, 1141/2013-RM 45, 1145/2013-RM 45, 1146/2013-RM 45, 1147/2013-RM 45, 1148/2013-RM 45, 1149/2013-RM 45. 1

2 1153/2013 RM 46 Zpráva o vyřizování stížností a peticí v roce 2012 RM po projednání bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a peticí v roce /2013 RM 46 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Zdenky Sivákové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2013 RM 46 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Růženy Křistkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2013 RM 46 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.5b v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s paní Květoslavou Čechovou, a to od RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

3 3. RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 46 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.17a v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s paní Věrou Dostalíkovu a panem Františkem Dostalíkem, a to od RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 46 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Hranice, IČ , na projekt Charitní pečovatelská služba Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1159/2013 RM 46 Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí grantu S 17 na projekt Setkání generací 1. RM po projednání nedoporučuje ZM odstoupit od Smlouvy o poskytnutí grantu S 17 ze dne na projekt Setkání generací žadatel Gymnázium Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Komenského sady 62, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3

4 1160/2013 RM 46 Seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2013 podporovaných městem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2013 podporovaných městem. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury: a) informovat pořadatele akcí dle seznamu, T: b) zveřejnit seznam akcí dle přílohy na webových stránkách města. T: /2013 RM 46 Nominace na udělení Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok RM po projednání souhlasí, aby na udělení výroční Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2012 byla nominována do Dvorany slávy paní Mgr. Marcela Kleckerová. 2. RM pověřuje starostu zasláním nominací se všemi podklady na Olomoucký kraj. T: /2013 RM 46 Souhlas s dodatkem smluv o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p. o. a městysem Brodek u Přerova a městysem Hustopeče nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1163/2013 RM 46 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o., nám. T. G. Masaryka 11, IČ k použití finančních prostředků z investičního fondu, a to ve výši ,- Kč. 2. RM po projednání uděluje souhlas k užití těchto prostředků na nákup multifunkční kopírky. 3. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T:

5 1164/2013 RM 46 Příspěvek na stravování 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 8,00 Kč na jeden odebraný oběd, příspěvek na dopravu a výrobu svačin pro dítě mateřské školy nebo žáka Základní školy a mateřské školy Sluníčko, s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do RM po projednání doporučuje ZM schválit znění Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy. 3. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1165/2013 RM 46 Zadání veřejné soutěže Revitalizace plochy po letním kině a chodník na sídliště Zahradní v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby Revitalizace plochy po letním kině a chodník na sídliště Zahradní v Lipníku nad Bečvou, b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 1166/2013 RM 46 Přihlášení města Lipník nad Bečvou do PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK RM po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje ZM schválit: a) přihlášení města do Programu prevence kriminality na rok 2013, b) vstřícný podíl města ve výši 25 % z celkových nákladů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 5

6 1167/2013 RM 46 Vnitřní směrnice Pokutové bloky RM po projednání schvaluje vnitřní směrnici Pokutové bloky. 1168/2013 RM 46 Finanční přebytek hospodaření za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2012 před finančním vypořádáním ve výši b) finanční vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2012 se Státním rozpočtem ČR ve výši c) postupné zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v roce 2013 ve výši ,10 Kč, 143,00 Kč, ,10 Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1169/2013 RM 46 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2013 RM 46 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,10 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 6

7 1171/2013 RM 46 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, o velikosti 3+1, se sníženou kvalitou, v I. NP domu č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Jaroslavem Ocelkou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Boženou Haluškovou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., s paní Jarmilou Michálkovou, bytem., s paní Denisou Dvořákovou, bytem., s paní Alenou Kamanovou, bytem., s panem Pavlem Sivákem, bytem., s panem Ctiborem Bubelou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 46 Nájemní smlouva k bytu č. 5 v domě č.p. 1003, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, v domě č.p. 1003, o velikosti 3+1, se sníženou kvalitou, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Jarmilou Michálkovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p. 1003, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Boženou Haluškovou, bytem., s panem Jaroslavem Ocelkou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., s paní Petrou Labskou, bytem., 7

8 s paní Denisou Dvořákovou, bytem., s paní Alenou Kamanovou, bytem., s panem Pavlem Sivákem, bytem., s panem Ctiborem Bubelou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 46 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 1032, ul. P. Bezruče, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, standard, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 1032, ul. P. Bezruče, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1159/1, 1159/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Zdenkou Zedkovou, bytem., s paní Boženou Haluškovou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., s paní Zuzanou Grobařovou, bytem., s paní Petrou Labskou, bytem., s paní Zdenkou Žůrovou, bytem., s paní Jarmilou Michálkovou, bytem., s paní Květoslavou Švecovou, bytem., s paní Denisou Dvořákovou, bytem., s paní Alenou Kamanovou, bytem., s panem Ctiborem Bubelou, bytem.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 46 Přechod nájmu bytu č. 6, v domě č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 6, standard, o velikosti 2+1, ve 3. NP domu č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce pana Zdenka Bohuše, který zemřel, na paní Jiřinu Bohušovou, bytem., manželku nájemce, a to dle 707, odst. 1, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

9 1175/2013 RM 46 Nájemní smlouva k pokoji č. 4C a 4C1 ve II. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pokoji č. 4C a 4C1 ve II. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou s paní Marií Románkovou a panem Bohumilem Ošlejškou, dle 712 odst. 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu schválené usnesením č. 1034/2012 RM 40 ze dne dle 711 odst. 2 písm. b), a to na tři měsíce s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 46 Dodatky k nájemním smlouvám (ul. B.Němcové, ul. Hranická, ul. Za parkem) 1. RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou a panem Františkem Kolářem, bytem., b) předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou a panem Ing. Stanislavem Suchánkem, bytem., c) předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Danielem a Martinou Machačovými, bytem., paní Boženou Janíčkovou, bytem., paní Jiřinkou Dvořákovou, bytem. a panem Robertem Jurečkou, bytem.. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatků. T: /2013 RM 46 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne (ul. Tyršova) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a Zdeňkem Bláhou, IČ , se sídlem Přerov, Slaměníkova 2404/1. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku. T:

10 1178/2013 RM 46 Úplatný převod pozemků parc.č. 1264/14 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za porážkou) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit úplatný převod pozemků parc.č. 1264/14 ostatní plocha neplodná půda a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ za cenu v místě a čase obvyklou, v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1179/2013 RM 46 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 3530/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Jezerská) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 3530/2 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou o výměře: a) 1475 m 2 (viz situační plán - a), b) 750 m 2 (viz situační plán - b). 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1180/2013 RM 46 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1243/97 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Zelince) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1243/97 ostatní plocha jiná plocha o výměře 115 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 1.000,- Kč. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. 10

11 - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Cena za pozemek dle znaleckého posudku činí 8.660,- Kč. Upozornění: Do pozemku parc.č. 1243/97 v k.ú. Lipník nad Bečvou zasahuje ochranné pásmo vodovodu PVC DN 100 ve vlastnictví společnosti VaK Přerov, a.s. V předmětném pozemku je uložena - NTL přípojka ocel DN 40, HUP-Pilíř ve vlastnictví RWE Distribuční služby, s.r.o., - sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., - energetického zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Na předmětný pozemek bylo vydáno územní rozhodnutí ke stavbě Optická síť Lipník nad Bečvou, 4 etapa, tzn. že do pozemku bude uložena síť elektronických komunikací společnosti MITRANET.CZ. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1181/2013 RM 46 Vyhlášení záměru výpůjčky stavby č.p v k.ú. Lipník nad Bečvou (zahrádkářská osada Ořechy) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky stavby občanského vybavení č.p v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - stavba bude využita jako klubovna, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to 5 let ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce, - vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu finanční prospěch, 11

12 - vypůjčitel bere na vědomí, že předmětná stavba je umístěna na pozemku ve vlastnictví třetí osoby, - vypůjčitel bude hradit náklady za spotřebovanou elektrickou energii, - vypůjčitel se zavazuje zabezpečit požární nádrž umístěnou na pozemku parc.č. 506/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví osob, - zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 60 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o výpůjčce předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí o výpůjčce platnosti. Poznámka: Předmětný objekt je do ve výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2013 RM 46 Pronájem části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú Lipník nad Bečvou (kotelna Zahradní ) 1. RM po projednání schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 18 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) společnosti ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem: Karolinská 661/4, Praha 8, IČ a to za podmínek: - využití za účelem instalace akumulačních nádob kogenerační jednotky umístěné v objektu kotelny Zahradní - cena za pronájem činí 50,-Kč/m 2 /rok, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, v prvním roce pronájmu je nájemné splatné do 60 dnů od data účinnosti smlouvy, - nájemní smlouva nabude účinnosti dnem zahájení terénních prací. Zahájení terénních prací je investor povinen vlastníkovi pozemku písemně oznámit nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 15 let od zahájení provozu kogenerační jednotky. Zahájení provozu je provozovatel pronajímateli povinen písemně oznámit nejpozději do 7 dnů od jeho zahájení, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 60 dnů ode dne rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, - nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného. 12

13 Poznámka: Existenci inženýrských sítí v pozemku doložil investor stavby prostřednictvím projektové dokumentace zpracované firmou TENZA, a.s. a koordinační situace bude nedílnou součástí nájemní smlouvy. V blízkosti pronajímaného pozemku se nachází ochranné pásmo sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti MITRANET.CZ 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 46 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č 1326 v k.ú. Podhoří na Moravě (lokalita pod lesem) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a panem Miroslavem Duchoněm, bytem. (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č zahrada o výměře 722 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě, za dohodnutou cenu 40,- Kč/m 2. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce postaví na výše uvedené nemovitosti rekreační objekt, - rekreační objekt bude postaven v souladu s územním plánem nejpozději do 5 let. Dokladem bude oznámení kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby rekreačního objektu vybudovaného na pozemku parc.č zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy uhradí budoucí kupující, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, 13

14 - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 2.800,- Kč, kterou budoucí kupující složil na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje pronájem pozemku parc.č zahrada výměře 722 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě panu Miroslavu Duchoňovi, bytem. za podmínek: - využití nemovitosti za účelem výstavby rekreačního objektu a zřízení zahrádky, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, na základě které bude pronajatý pozemek převeden do vlastnictví nájemce, - cena za pronájem předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že bod 1. tohoto usnesení nebude schválen ZM, pozbude bod 3. tohoto usnesení platnosti. 4. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 46 Revokace usnesení č. 329/2012 ZM 12 ze dne Revokace usnesení č. 342/2012 ZM 13 ze dne (k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č.: a) 329/2012 ZM 12 ze dne b) 342/2012 ZM 13 ze dne , 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 14

15 1185/2013 RM 46 Dodatky k nájemním smlouvám a smlouvám o budoucích kupních smlouvách (ul. Stará, ul. Tyršova) 1. RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Ing. Tomášem Dohnalem, bytem. a Mgr. Ing. Monikou Michlovou, bytem., b) předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Radimem Symerským, bytem. a Petrou Symerskou, bytem.. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatků. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Ing. Tomášem Dohnalem, bytem. a Mgr. Ing. Monikou Michlovou, bytem., b) předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Radimem Symerským, bytem. a Petrou Symerskou, bytem.. 4. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1186/2013 RM 46 Souhlas ke vstupu na pozemky města za účelem provedení prací geotechnického průzkumu v rámci PPO RM po projednání schvaluje v rámci výstavby protipovodňových opatření na řece Bečvě provedení prací geotechnického průzkumu společností GEOtest, a.s., se sídlem Šmahova 1244/112, Brno, IČ: , DIČ: CZ (zadáno spol. Povodí Moravy, s.p) a souhlasí se vstupem na pozemky parc.č. 1251/1 trvalý travní porost, parc.č. 2787/1 trvalý travní porost, parc.č. 2787/46 trvalý travní porost, parc.č. 2787/68 orná půda, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou v majetku města. Práce budou provedeny v období leden únor T:

16 1187/2013 RM 46 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou, ul. Bratrská 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 2632/3 ostatní plocha silnice, parc. č. 2632/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2632/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2632/5 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2632/6 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 184/2 ostatní plocha jiná plocha, parc. č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha, parc. č. 187/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 187/3 ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č. 197/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v katastrálním území Lipník nad Bečvou, společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zastoupenou spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou, ul. Bratrská, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene), a společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zastoupenou spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou, ul. Bratrská v rozsahu viz situační plán, na pozemcích parc. č. 2632/3 ostatní plocha silnice, parc. č. 2632/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2632/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2632/5 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2632/6 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 184/2 ostatní plocha jiná plocha, parc. č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha, parc. č. 187/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 187/3 ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č. 197/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v katastrálním území Lipník nad Bečvou, a dále právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou předmětného plynárenského zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene. T:

17 1188/2013 RM 46 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby REKO MS NTL Lipník nad Bečvou, ul. Hranická - křižovatka 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 83/8 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2718/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/8 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/26 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/28 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/30 ostatní plocha ostatní komunikace, st. 117/1 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště a st. 117/2 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, vše v katastrálním území Lipník nad Bečvou, společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zastoupenou spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , v rámci stavby REKO MS NTL Lipník nad Bečvou, ul. Hranická křižovatka ; b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene), a společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zastoupenou spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS NTL Lipník nad Bečvou, ul. Hranická křižovatka v rozsahu viz situační plán, na pozemcích parc. č. 83/8 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2718/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/8 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/26 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/28 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3964/30 ostatní plocha ostatní komunikace, st. 117/1 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště a st. 117/2 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, vše v katastrálním území Lipník nad Bečvou, a dále právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou předmětného plynárenského zařízení; c) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene), a společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zastoupenou spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS NTL Lipník nad Bečvou, ul. Hranická křižovatka v rozsahu viz situační plán, na pozemku parc. č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace, v hospodaření příspěvkové organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , v katastrálním území Lipník nad Bečvou, a dále právo vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a údržbou předmětného plynárenského zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene. T:

18 1189/2013 RM 46 Revokace usnesení č.503/2005 ZM 18 ze dne Revokace usnesení č.765/2006 ZM 27 ze dne (k.ú. Lipník nad Bečvou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit revokace usnesení č.: a) 503/2005 ZM 18 ze dne b) 765/2006 ZM 27 ze dne RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1190/2013 RM 46 Dodatky k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní smlouvě (průmyslová zóna) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a společností CTP Invest, spol. s r.o., IČ , se sídlem Humpolec, Central Trade Park D RM pověřuje starostu podpisem dodatku. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a společností CTP Invest, spol. s r.o., IČ , se sídlem Humpolec, Central Trade Park D RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1191/2013 RM 46 Vyhodnocení veřejné zakázky - Výměna výplní otvorů na objektu nám. T. G. Masaryka č.p. 13, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Výměna výplní otvorů na objektu nám. T. G. Masaryka č.p. 13, Lipník nad Bečvou firmu Alois Bouchal ALBO STOLAŘSTVÍ, Osek nad Bečvou 95, Osek nad Bečvou. 18

19 2. RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky. T: ihned 3. RM zmocňuje starostu podpisem smlouvy o dílo. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 19

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více