Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o"

Transkript

1 Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele bchdu, který je prvzvatelem internetvéh bchdu na internetvé adrese (dále jen prvzvatel ), která vzniknu v suvislsti s uzavřením kupní smluvy uzavřené mezi prdávajícím a kupujícím (dále jen kupní smluva ) a další práva a pvinnsti smluvních stran při využívání webvé stránky na adrese (dále jen webvá stránka ) a další suvisející právní vztahy. Prdávající NET-MARKET.CZ s.r.., IČ , s místem pdnikání nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, zapsaný u Krajský bchdní sud Brn, ddíl C, vlžka Kupující fyzická či právnická sba, která nejedná v rámci své pdnikatelské činnsti. Ustanvení dchylná d bchdních pdmínek je mžné sjednat v kupní smluvě. Odchylná ujednání v kupní smluvě mají přednst před ustanveními bchdních pdmínek. Ustanvení bchdních pdmínek jsu nedílnu sučástí kupní smluvy. Kupní smluva a bchdní pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. Kupní smluvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění bchdních pdmínek může prdávající měnit či dplňvat. Tímt ustanvením nejsu dtčena práva a pvinnsti vzniklá p dbu účinnsti předchzíh znění bchdních pdmínek. Tyt bchdní pdmínky, stejně jak reklamační řád, jsu zbrazeny na webvých stránkách prdávajícíh a je tak umžněna jejich archivace a reprdukce kupujícím. 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Kupující může prvádět bjednávání zbží bez nutnsti registrace přím z internetvéh bchdu. V takvém případě je mu na základě údajů pskytnutých při bjednání zbží autmaticky vytvřen uživatelský účet a přístup d uživatelskéh rzhraní (dále jen uživatelský účet ). Na základě registrace kupujícíh prvedené na webvé stránce je vytvřen uživatelský účet a kupující může přistupvat d svéh uživatelskéh rzhraní. Ze svéh uživatelskéh rzhraní může kupující též prvádět bjednávání zbží. Při bjednávání zbží a při registraci na webvé stránce je kupující pvinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékliv jejich změně pvinen aktualizvat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při bjednávání zbží jsu prdávajícím pvažvány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je pvinen zachvávat mlčenlivst hledně infrmací nezbytných k přístupu d jeh uživatelskéh účtu a bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za prušení tét pvinnsti ze strany kupujícíh. Kupující není právněn umžnit využívání uživatelskéh účtu třetím sbám. Prdávající může zrušit uživatelský účet, a t zejména v případě, kdy kupující pruší své pvinnsti z kupní smluvy (včetně bchdních pdmínek). Kupující bere na vědmí, že uživatelský účet nemusí být dstupný nepřetržitě, a t zejména s hledem na nutnu údržbu hardwarvéh a sftwarvéh vybavení prdávajícíh, ppř. nutnu údržbu hardwarvéh a sftwarvéh vybavení třetích sb. 3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ Internetvý bchd prdávajícíh bsahuje seznam zbží nabízenéh prdávajícím k prdeji, a t včetně uvedení cen jedntlivéh nabízenéh zbží. Ceny nabízenéh

2 zbží jsu uvedeny včetně daně z přidané hdnty a všech suvisejících pplatků. Nabídka prdeje zbží zůstává v platnsti p dbu, kdy je zbrazvána na webvých stránkách. Tímt ustanvením není mezena mžnst prdávajícíh uzavřít kupní smluvu za individuálně sjednaných pdmínek. Internetvý bchd bsahuje také infrmace nákladech spjených s ddáním zbží. Infrmace nákladech spjených s ddáním zbží platí puze v případech, kdy je zbží dručván v rámci území České republiky neb Slvenska. Pr bjednání zbží vyplní kupující bjednávkvý frmulář v internetvém bchdě. Objednávkvý frmulář bsahuje zejména infrmace : bjednávaném zbží (bjednávané zbží vlží kupující d elektrnickéh nákupníh kšíku, způsbu úhrady kupní ceny zbží, údaje pžadvaném způsbu dručení bjednávanéh zbží a infrmace nákladech spjených s ddáním zbží (dále splečně jen jak bjednávka ). Před zasláním bjednávky prdávajícímu je kupujícímu umžněn zkntrlvat a měnit údaje, které d bjednávky kupující vlžil, a t i s hledem na mžnst kupujícíh zjišťvat a pravvat chyby vzniklé při zadávání dat d bjednávky. Objednávku dešle kupující prdávajícímu kliknutím na tlačítk Dknčit bjednávku. Údaje uvedené v bjednávce jsu prdávajícím pvažvány za správné. Prdávající neprdleně p bdržení bjednávky tt bdržení kupujícímu ptvrdí elektrnicku pštu, a t na adresu elektrnické pšty kupujícíh uvedenu v uživatelském rzhraní či v bjednávce (dále jen elektrnická adresa kupujícíh ). Prdávající je vždy právněn v závislsti na charakteru bjednávky (mnžství zbží, výše kupní ceny, předpkládané náklady na dpravu) pžádat kupujícíh ddatečné ptvrzení bjednávky (například písemně či telefnicky). Kupní smluva je uzavřena kamžikem dručení ptvrzení přijetí bjednávky, které prdávající zašle kupujícímu na elektrnicku adresu kupujícíh. Kupující může bjednávat zbží z nabídky prdávajícíh sbně, telefnicky, em neb prstřednictvím internetvéh bchdu. Objednávka se pvažuje za vyřízenu mmentem převzetí zbží kupujícím v místě k tmu určeném neb prstřednictvím 3. sby (přepravce). Kupující může bjednávku upravit či strnvat kdykliv až d mmentu jejíh deslání. Prdávající má práv bjednávku strnvat a dstupit tak d kupní smluvy kdykliv z důvdu: zbží již není mžné pr kupujícíh bstarat z důvdu uknčení výrby či ddávek, výrazným způsbem se změnila cena ddavatele zbží, byla chybně stanvena cena zbží, z jinéh, kupujícímu sdělenéh, důvdu. 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vědmí, že prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu, a t zejména s sbami, které dříve pdstatným způsbem prušily kupní smluvu (včetně bchdních pdmínek). Kupující suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání kupní smluvy. Náklady vzniklé kupujícímu při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí kupující sám. Uzavřením kupní smluvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmit bchdními pdmínkami a reklamačním řádem a že s nimi suhlasí. Na tyt bchdní pdmínky a reklamační řád je kupující dstatečným způsbem před vlastním uskutečněním bjednávky upzrněn a má mžnst se s nimi seznámit. Tyt bchdní pdmínky a reklamační řád tvří nedílnu sučást uzavřené smluvy.

3 Uzavřená kupní smluva je prdávajícím archivvána za účelem jejíh úspěšnéh splnění a není přístupná třetím stranám. Infrmace jedntlivých technických krcích veducí k uzavření smluvy jsu patrné z prcesu bjednávání v internetvém bchdě a kupující má mžnst před vlastním desláním bjednávky ji zkntrlvat a případně pravit. 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Ceny uváděné v internetvém bchdě se mhu průběžně měnit. Cena zbží zůstává v platnsti d dby její změny v internetvém bchdě. Pr bjednávku je platná cena zbží uvedená v kamžiku deslání bjednávky (dále jen cena zbží ). Prdávající si vyhrazuje práv na změnu ceny zbží bez výslvnéh upzrnění kupujícíh. Změna ceny zbží nemá vliv na cenu již přijaté bjednávky kupujícíh. Cenu zbží a případné náklady spjené s ddáním zbží dle kupní smluvy může kupující uhradit prdávajícímu následujícími způsby: v htvsti v prvzvně prdávajícíh na adrese NET-MARKET.CZ s.r.., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín; v htvsti na dbírku v místě určeném kupujícím v bjednávce; bezhtvstně převdem na účet prdávajícíh; Není-li uveden výslvně jinak, splečně s cenu zbží je kupující pvinen zaplatit prdávajícímu také náklady spjené s ddáním zbží. Není-li uveden výslvně jinak, rzumí se knečnu cenu zbží cena navýšená případné náklady spjené s ddáním zbží dále jen kupní cena. V případě platby v htvsti či v případě platby na dbírku je kupní cena splatná při převzetí zbží. V případě bezhtvstní platby je kupní cena splatná d 7 dnů d uzavření kupní smluvy. V případě bezhtvstní platby je kupující pvinen uhrazvat kupní cenu splečně s uvedením variabilníh symblu platby. V případě bezhtvstní platby je závazek kupujícíh uhradit kupní cenu splněn kamžikem připsání příslušné částky na účet prdávajícíh. Prdávající je právněn, zejména v případě, že ze strany kupujícíh nedjde k ddatečnému ptvrzení bjednávky, pžadvat uhrazení celé kupní ceny ještě před desláním zbží kupujícímu. Případné slevy z ceny zbží pskytnuté prdávajícím kupujícímu nelze vzájemně kmbinvat. Prdávající vystaví hledně plateb prváděných na základě kupní smluvy kupujícímu daňvý dklad fakturu. Prdávající je plátcem daně z přidané hdnty. Daňvý dklad fakturu vystaví prdávající kupujícímu p uhrazení ceny zbží a ddá kupujícímu splečně se zbžím. 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ Při převzetí zbží d přepravce je kupující pvinen zkntrlvat neprušenst balů zbží a v případě jakýchkliv závad tt neprdleně známit přepravci. V případě shledání prušení balu svědčícíh neprávněném vniknutí d zásilky nemusí kupující zásilku d přepravce převzít. Pdpisem ddacíh listu kupující stvrzuje, že zásilka zbží splňvala všechny pdmínky a náležitsti a na případnu pzdější reklamaci hledně prušení balu zásilky nemůže být brán zřetel. Prdávající si vyhrazuje mžnst změny způsbu dručení, zejména v závislsti na charakteru kupujícím bjednanéh zbží a mezeních jedntlivých přepravních splečnstí. Aktuální mžnsti způsbu ddání zbží jsu zveřejněny v internetvém bchdě prdávajícíh. Aktuální náklady na ddání (pštvné) zbží a mžnsti způsbu platby jsu uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení v internetvém bchdě, a liší se v závislsti na zvleném způsbu přepravy a frmě platby. Balné není účtván. 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vědmí, že dle ustanvení 53 zákna č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský zákník ), nelze mim

4 jiné dstupit d kupní smluvy na ddávku zbží upravenéh pdle přání kupujícíh, jakž i zbží, které pdléhá rychlé zkáze, ptřebení neb zastarání, d kupní smluvy na ddávku audi a vide nahrávek a pčítačvých prgramů, prušilli sptřebitel jejich riginální bal, a d kupní smluvy na ddávku nvin, peridik a časpisů. Nejedná-li se případ uvedený v předcházejícím dstavci či jiný případ, kdy nelze d kupní smluvy dstupit, má kupující, který při uzavírání a plnění smluvy nejedná v rámci své bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti, v suladu s ustanvením 53 dst. 7 bčanskéh zákníku práv d kupní smluvy dstupit, a t d čtrnácti (14) dnů d převzetí zbží. Odstupení d kupní smluvy musí být prdávajícímu prkazatelně dručen na adresu sídla prdávajícíh nejpzději d čtrnácti (14) dnů d převzetí zbží. Zbží musí být dručen prdávajícímu na adresu jeh prvzvny či sídla nejpzději d 10 dní d bdržení dstupení. Vracené zbží musí být vrácen s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návdů, záručních listů atd.). V případě dstupení d smluvy dle bčanskéh zákníku se kupní smluva d pčátku ruší. Ve lhůtě deseti (10) dnů d vrácení zbží kupujícím dle bchdních pdmínek je prdávající právněn prvést přezkumání vrácenéh zbží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zbží není pškzen, ptřeben či částečně sptřebván. V případě dstupení d smluvy dle bčanskéh zákníku vrátí prdávající kupní cenu (včetně nákladů spjených s ddáním zbží) kupujícímu nejpzději d třiceti (30) dnů d dručení dstupení d kupní smluvy a t bezhtvstně či v htvsti. Prdávající má dle 53 dst. 10, bčanskéh zákníku, práv na náhradu skutečně vynalžených nákladů spjených s vrácením zbží. Jedná se přiměřené náklady vynalžené na rzbalení, fyzicku kntrlu stavu zbží, jeh kmpletaci, zařazení d skladu, účetní práce spjené s fakturací a vrácení kupní ceny kupujícímu. Tyt náklady byly prdávajícím vyčísleny na částku 100,- Kč. Tyt náklady si bude prdávající nárkvat vůči kupujícímu. Kupující bere na vědmí, že pkud zbží vrácené kupujícím bude pškzen, ptřeben či částečně sptřebván, vzniká prdávajícímu vůči kupujícímu nárk na náhradu škdy jemu tím vzniklé a prdávající jej bude nárkvat vůči kupujícímu. Zbží zasílejte, pkud mžn, v půvdním balu zabalené tak, aby při jeh přepravě nedšl k pškzení či znehdncení samtnéh zbží a jeh balu (zejména aby nedšl k jeh ppsání, plepení či mechanickému pškzení přepravcem). Ideálně zbží před desláním pečlivě zabalte d papíru, kartnu, flie či vlžte d krabice a zabezpečte prti phybu a pškzení. Dpručujeme v případě dstupení d smluvy užít k tmu určený frmulář (Frmulář k dsupení d kupní smluvy). V tmt frmuláři jsu také uvedeny veškeré infrmace vhdném pstupu. Zbží dpručujeme zaslat pjištěné a dpručeně (dpručeně neznamená na dbírku!). Frmulář pr dstupení d kupní smluvy ke stažení (s návdem jak pstupvat při vracení zbží) 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA Práva a pvinnsti smluvních stran hledně dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, se řídí příslušnými becně závaznými předpisy (zejména ustanvením 612 a násl. bčanskéh zákníku). Prdávající dpvídá kupujícímu za t, že prdávaná věc je ve shdě s kupní smluvu, zejména, že je bez vad. Shdu s kupní smluvu se rzumí, že prdávaná věc má jakst a užitné vlastnsti smluvu pžadvané, prdávajícím, výrbcem neb jeh zástupcem ppisvané, neb na základě jimi prváděné reklamy čekávané, ppřípadě jakst a užitné vlastnsti pr věc takvéh druhu bvyklé, že dpvídá pžadavkům právních předpisů, je v tmu dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a dpvídá účelu, který prdávající pr pužití věci uvádí neb pr který se věc bvykle pužívá.

5 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shdě s kupní smluvu (dále jen rzpr s kupní smluvu ), má kupující práv na t, aby prdávající bezplatně a bez zbytečnéh dkladu věc uvedl d stavu dpvídajícíh kupní smluvě, a t pdle pžadavku kupujícíh buď výměnu věci, neb její pravu; není-li takvý pstup mžný, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny věci neb d smluvy dstupit. T neplatí, pkud kupující před převzetím věci rzpru s kupní smluvu věděl neb rzpr s kupní smluvu sám způsbil. Rzpr s kupní smluvu, který se prjeví během šesti (6) měsíců de dne převzetí věci, se pvažuje za rzpr existující již při jejím převzetí, pkud t nedpruje pvaze věci neb pkud se neprkáže pak. Nejde-li věci, které se rychle kazí neb věci pužité, dpvídá prdávající za vady, které se prjeví jak rzpr s kupní smluvu p převzetí věci v záruční dbě (záruka). Práva kupujícíh vyplývající z dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, uplatňuje kupující u prdávajícíh v místě prvzvny či v místě pdnikání (sídl prdávajícíh). V případě, že k ddanému zbží nebyl ddán záruční list d výrbce, za záruční list se pvažuje prdávajícím vystavený a ddaný daňvý dklad. Případné reklamace budu vyřízeny v suladu s "Reklamačním řádem" internetvéh bchdu který je nedílnu sučástí těcht bchdních pdmínek, a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád, Reklamační frmulář 9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ Kupující nabývá vlastnictví ke zbží zaplacením celé kupní ceny zbží. Až d úplnéh zaplacení kupní ceny zbží zůstává zbží ve vlastnictví prdávajícíh. Kupující se zavazuje d kamžiku úplnéh zaplacení kupní ceny tht zbží neučinit jakýkliv právní úkn směřující k nabytí vlastnickéh práva k předmětu bjednávky. V případě prušení tht ustanvení je kupující pvinen na základě písemné výzvy uhradit prdávajícímu smluvní pkutu ve výši neuhrazené části kupní ceny ddanéh zbží. Ustanvením smluvní pkutě není dtčen práv na náhradu škdy v celém rzsahu. 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Kupující bere na vědmí, že prgramvé vybavení a další sučásti tvřící internetvý bchd (včetně všech textů, ftgrafií nabízenéh zbží) jsu chráněny autrským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vyknávat žádnu činnst, která by mhla jemu neb třetím sbám umžnit neprávněně zasahvat či neprávněně užít prgramvé vybavení neb další sučásti tvřící internetvý bchd. Kupující není právněn při využívání internetvéh bchdu pužívat mechanismy, prgramvé vybavení neb jiné pstupy, které by mhly mít negativní vliv na prvz internetvéh bchdu. Internetvý bchd je mžné užívat jen v rzsahu, který není na úkr práv statních zákazníků prdávajícíh a který je v suladu s jeh určením. Prdávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kdexy chvání ve smyslu ustanvení 53a dst. 1 bčanskéh zákníku. Kupující bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích sb d webvé stránky neb v důsledku užití webvé stránky v rzpru s jejich určením. Prdávající si vyhrazuje práv bez upzrnění měnit bsah, ftgrafie, technické specifikace prduktů a jejich ceny. Obrázky mají puze infrmativní charakter, zbží se může ve skutečnsti částečně lišit. 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochrana sbních údajů kupujícíh, který je fyzicku sbu, je pskytvána záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění pzdějších předpisů.

6 Kupující suhlasí se zpracváním těcht svých sbních údajů: jmén a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, adresa elektrnické pšty, telefnní čísl (dále splečně vše jen jak sbní údaje ). Kupující suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím, a t pr účely realizace práv a pvinnstí z kupní smluvy a pr účely zasílání infrmací prdávajícím. Kupující bere na vědmí, že je pvinen své sbní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při bjednávce prvedené z internetvéh bchdu) uvádět správně a pravdivě a že je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat prdávajícíh změně ve svých sbních údajích. Zpracváním sbních údajů kupujícíh může prdávající pvěřit třetí sbu, jakžt zpracvatele. Krmě sb dpravujících zbží nebudu sbní údaje prdávajícím bez předchzíh suhlasu kupujícíh předávány třetím sbám. Osbní údaje budu zpracvávány p dbu neurčitu. Osbní údaje budu zpracvávány v elektrnické pdbě autmatizvaným způsbem neb v tištěné pdbě neautmatizvaným způsbem. Kupující ptvrzuje, že pskytnuté sbní údaje jsu přesné a že byl pučen tm, že se jedná dbrvlné pskytnutí sbních údajů. Kupující prhlašuje, že byl pučen tm, že suhlas se zpracváním sbních údajů může ve vztahu k prdávajícímu dvlat písemným známením dručeným na adresu prdávajícíh. V případě, že by se kupující dmníval, že prdávající neb zpracvatel prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta kupujícíh neb v rzpru se záknem, zejména jsu-li sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání, může: pžádat prdávajícíh neb zpracvatele vysvětlení, pžadvat, aby prdávající neb zpracvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Je-li žádst kupujícíh pdle předchzí věty shledána právněnu, prdávající neb zpracvatel dstraní neprdleně závadný stav. Nevyhví-li prdávající neb zpracvatel žádsti, má kupující práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Tímt ustanvením není dtčen právnění kupujícíh brátit se se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů přím. Pžádá-li kupující infrmaci zpracvání svých sbních údajů, je mu prdávající pvinen tut infrmaci předat. Prdávající má práv za pskytnutí infrmace pdle předchzí věty pžadvat přiměřenu úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na pskytnutí infrmace. Kupující suhlasí se zasíláním infrmací suvisejících se zbžím, službami neb pdnikem prdávajícíh na elektrnicku adresu kupujícíh. Kupující má před desláním bjednávky mžnst vyjádřit suhlas/nesuhlas se zasíláním bchdních sdělení prdávajícím na elektrnicku adresu kupujícíh. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Nedílnu sučástí Obchdních pdmínek je Reklamační řád prdávajícíh (Plné znění reklamačníh řádu zde). Prdávající má práv dmítnut zásilky zaslané na dbírku. Zbží, které bude dručen na adresu prdávajícíh bez vysvětlení, bude bratem zaslán zpět na náklady kupujícíh. Prdávající nedpvídá za případnu škdu vzniklu neprávněným užitím uveřejněnéh bsahu. Veškerý bsah internetvéh bchdu prdávajícíh je chráněn autrským záknem. Nebude-li dhdnut jinak, veškerá krespndence suvisející s kupní smluvu musí být druhé smluvní straně dručena písemně, a t elektrnicku pštu, sbně neb dpručeně prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb (dle vlby desílatele). Kupujícímu je dručván na adresu elektrnické pšty uvedenu v jeh uživatelském účtu.

7 Pkud vztah suvisející s užitím webvé stránky neb právní vztah zalžený kupní smluvu bsahuje mezinárdní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímt nejsu dtčena práva sptřebitele vyplývající z becně závazných právních předpisů. Prdávající je právněn k prdeji zbží na základě živnstenskéh právnění a činnst prdávajícíh nepdléhá jinému pvlvání. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. Je-li některé ustanvení bchdních pdmínek neplatné neb neúčinné, neb se takvým stane, namíst neplatných ustanvení nastupí ustanvení, jehž smysl se neplatnému ustanvení c nejvíce přibližuje. Neplatnstí neb neúčinnstí jednh ustanvení není dtknutá platnst statních ustanvení. Změny a dplňky kupní smluvy či bchdních pdmínek vyžadují písemnu frmu. Kupní smluva včetně bchdních pdmínek je archivvána prdávajícím v elektrnické pdbě a není přístupná. Kntaktní údaje prdávajícíh: adresa pr dručvání NET-MARKET.CZ s.r.., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, adresa elektrnické pšty: telefn: Prdávající je právněn měnit Obchdní pdmínky a je pvinen zveřejnit jejich nvé znění. 13. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ Frmulář pr dstupení d kupní smluvy (bsahuje návd jak pstupvat): Odstupení d kupní smluvy ke stažení ve frmátu DOC Odstupení d kupní smluvy ke stažení ve frmátu PDF Aktuální znění Obchdních pdmínek internetvéh bchdu Net-market.cz ze dne

8 Reklamační řád 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zákn ukládá prdejci reklamaci vyřídit nejpzději d 30. dne d zahájení reklamačníh řízení. My se však snažíme tut dbu zásadně zkrátit. Chápeme, že být například bez klečkvých bruslí měsíc v létě prázdninách znamená pravdu vážnu kmplikaci. Prces reklamace výrazně urychlíte, pkud nám zašlete předem pdrbný ppis závady em (nejlépe s přilžením ftgrafiemi pškzené části). Můžeme tak psudit mžnsti pravy ještě předtím, než k nám samtný předmět reklamace drazí pštu. V některých případech ani není nutn k reklamaci zasílat celý výrbek, případně není ptřeba zasílat výrbek vůbec - nvu sučást k jednduché výměně/pravě zašleme. Dpručujeme tedy se prvně vždy infrmvat na nejvhdnější způsb řešení Vaší reklamace. Celý prces tak může být vyřízen během něklika dní. V zájmu urychlení celéh prcesu reklamace ve vlastním zájmu vždy vyplňte a zašlete reklamační frmulář splečně s kpií daňvéh dkladu a přilžte k zasílanému zbží. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Reklamační řád je nedílnu sučástí bchdních pdmínek internetvéh bchdu Net-market.cz. Tent reklamační řád je zpracván dle ustanvení zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "bčanský zákník") a vztahuje se na sptřební zbží (dále jen "zbží"), u něhž jsu v záruční dbě uplatňvána práva kupujícíh z dpvědnsti za vady (dále jen "reklamace"). "Prdávající" je NET-MARKET.CZ s.r.., IČ , se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, zapsaný u Krajský bchdní sud Brn, ddíl C, vlžka "Kupující" je subjekt, který s prdávajícím uzavřel smluvu kupi zbží. 3. PŘEVZETÍ ZÁSILKY Kupující je pvinen prhlédnut zbží bezprstředně při jeh převzetí. Zejména překntrlvat: neprušenst balu: zbží před expedicí je řádně kntrlván a veškeré spje jsu přelepeny pásku prdejce neb výrbce. V případě prušení tét chrany, zákazník zbží nepřebírá, s přepravcem sepíše prtkl důvdu nepřevzetí zbží a kamžitě se spjí s prdejcem, který vzniklu situaci řeší. nepškzení zbží: Kupující má pvinnst zkntrlvat pvrchní pškzení transprtníh balu zbží. Pkud jeví zjevné známky pškzení, splečně s přepravcem zkntrluje bezprstředně bsah a případný rzsah pškzení zásilky. Sepíše s přepravcem prtkl pškzení zásilky a kamžitě se spjí s prdejcem, který vzniklu situaci řeší. Vykazuje-li zbží zjevné vady, tj. zejména pkud je zbží kupujícímu předán v prušeném transprtním balu a kupující ddržel pkyny v prvním bdu tht dstavce, je kupující právněn zbží nepřevzít. V takvém případě zůstává zachván nárk kupujícíh na pskytnutí řádnéh plnění prdávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také mžné pskytnut přiměřenu slevu z ceny výrbku. Vlbu prvede kupující. Neddržením dpručenéh pstupu však kupujícímu nevzniká žádné mezení jeh záknných práv jak je např. mžnst uplatnit reklamaci vadně ddanéh zbží. Nicméně při vyřizvání tét reklamace může prdávající sptřebiteli prkázat, že zbží nebyl pškzen přepravu a že byl ddán v suladu s kupní smluvu. Kupující by tak ve vlastním zájmu měl ddané zbží zkntrlvat způsbem, který je výše uveden. 4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V případě, že se p převzetí zbží kupujícím vyskytnu v záruční dbě vady zbží, může kupující uplatnit svu právněnu reklamaci.

9 Délka záruční dby se řídí platnými ustanveními zákna, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanvenými záknem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zbží kupujícím. Při uplatnění záruky má kupující, který je sptřebitelem: jde-li vadu dstranitelnu, práv na bezplatné, řádné a včasné dstranění vady, práv na výměnu vadnéh zbží neb vadné sučásti, není-li t vzhledem k pvaze vady neúměrné, a není-li takvý pstup mžný, práv na přiměřenu slevu z kupní ceny neb dstupit d kupní smluvy. jde-li vadu nedstranitelnu bránící řádnému užívání zbží, práv na výměnu vadnéh zbží neb dstupit d kupní smluvy. jde-li vady dstranitelné vyskytující se ve větším pčtu (nejméně tři vady) neb pakvaně (3x reklamace pětvaně vyskytující se vady neb 4x reklamace různých vad) a bránící řádnému užívání zbží, práv na výměnu vadnéh zbží neb dstupit d kupní smluvy. jde-li jiné vady nedstranitelné a nepžaduje-li výměnu věci, práv na přiměřenu slevu z kupní ceny neb dstupit d kupní smluvy. V případě výměny výrbku v záruční dbě je záruka bnvena v plné výši vzniká nvá záruka, která začíná běžet převzetím nvéh zbží kupujícím. 5. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shdě s kupní smluvu (dále jen "rzpr s kupní smluvu"), má kupující práv na t, aby prdávající bezplatně a bez zbytečnéh dkladu věc uvedl d stavu dpvídajícíh kupní smluvě, a t pdle pžadavku kupujícíh buď výměnu věci, neb její pravu; není-li takvý pstup mžný, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny věci neb d smluvy dstupit. T neplatí, pkud kupující před převzetím věci rzpru s kupní smluvu věděl neb rzpr s kupní smluvu sám způsbil. Rzpr s kupní smluvu, který se prjeví během šesti měsíců de dne převzetí věci, se pvažuje za rzpr existující již při jejím převzetí, pkud t nedpruje pvaze věci neb pkud se neprkáže pak. 6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE V případě, že kupující využije svéh práva vyžadvat dstranění vad zbží pravu a v záručním listu, je pr účely záručních prav zbží určený pdnikatel dlišný d prdávajícíh, jehž sídl či míst pdnikání je ve stejném místě jak v případě prdávajícíh neb v místě pr kupujícíh bližším, uplatní kupující práv na záruční pravu u pdnikatele uvedenéh v záručním listu. Prdávající neb jím pvěřený pracvník rzhdne reklamaci ihned, ve slžitých případech d tří pracvních dnů. D tét lhůty se nezapčítává dba přiměřená pdle druhu výrbku či služby ptřebná k dbrnému psuzení vady. Reklamace včetně dstranění vady musí být vyřízena bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 30. dne de dne uplatnění reklamace, pkud se prdávající s kupujícím nedhdnu na delší lhůtě. P uplynutí tét lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jak by se jednal nedstranitelnu vadu. Prdávající neb jiný pdnikatel určený dle záručníh listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhtvení písemnéh prtklu zjištěných závadách a frmě jejich dstranění, dpručujeme kupujícímu si tat ptvrzení uchvávat p dbu platnsti záruky. Prdávající neb jiný pdnikatel určený dle záručníh listu vydá sptřebiteli písemné ptvrzení tm, kdy sptřebitel uplatnil reklamaci, c je jejím bsahem a jaký způsb jejíh vyřízení pžaduje. Dále prdávající vydá kupujícímu ptvrzení datu a způsbu vyřízení reklamace, včetně ptvrzení prvedení pravy a dbě jejíh trvání. Pr případ zamítnuté reklamace prdávající kupujícímu vydá písemné důvdnění tht zamítnutí. Za situace, kdy je ptřeba zbží zaslat prdávajícímu neb servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby byl zbží zabalen d vhdnéh a

10 dstatečně chránícíh balvéh materiálu vyhvujícíh nárkům přepravy křehkéh zbží a značí zásilku příslušnými symbly. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je sptřebitelem nárk na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Prdávající či servisní středisk nejsu pvinni p řádném vyřízení reklamace kupujícíh tmt infrmvat. P uknčené reklamaci si může kupující zbží převzít sbně, případně zažádat zaslání přím na adresu kupujícíh. Záruku není mžné uplatnit v případě nedbrné mntáže neb nedbrnéh uvedení zbží d prvzu, stejně jak při nedbrném zacházení s ním, tj. zejména při: Pužívání zbží v pdmínkách, které nedpvídají svými parametry parametrům uvedeným v dkumentaci ke zbží. Záruka se nevztahuje na vady způsbené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžvání, při užívání pr jiné účely než k tmu určené, na vady způsbené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prstředí (vlhkst, styk s vdu, chemikáliemi, heň, extrémní teplta, mráz atd.) závady způsbené nedbrným zásahem a závady způsbené běžným ptřebením výrbku. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající má práv dmítnut zásilky zaslané na dbírku. Zbží, které bude dručen na adresu prdávajícíh bez vysvětlení, bude bratem zaslán zpět. V případě jakékli Reklamace Kupující Prdávajícíh infrmuje uplatnění Reklamace a dhdne s ním nejvhdnější způsb vyřízení prcesu reklamace. Prdávající může s přihlédnutím k pvaze reklamace a charakteru reklamvanéh zbží vyřešit reklamaci bez nutnsti zasílat zbží na adresu Prdávajícíh. Prdávající je právněn změnit Reklamační řád. Prdávající je pvinen zveřejnit jeh nvé znění. 8. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ Reklamační frmulář (bsahuje návd jak pstupvat): Reklamační frmulář ke stažení ve frmátu DOC Reklamační frmulář ke stažení ve frmátu PDF Aktuální znění Reklamačníh řádu internetvéh bchdu Net-market.cz ze dne

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Tomáš Tuček - STEATIT. se sídlem Tř. Karla IV. 635, Hradec Králové. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Tomáš Tuček - STEATIT. se sídlem Tř. Karla IV. 635, Hradec Králové. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY splečnsti Tmáš Tuček - STEATIT se sídlem Tř. Karla IV. 635, 500 02 Hradec Králvé identifikační čísl: 70170045 I. Úvdní ustanvení 1. Tyt bchdní pdmínky (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Obchdní pdmínky David Kaniansky, místem pdnikání: Tvaržná Lhta 353, 696 62 identifikační čísl: 62817345 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese https://betnvekminy.cz 1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY RG rules Jiří Herian rules.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky Jiří Herian prodávající občanský zákoník

OBCHODNÍ PODMÍNKY RG rules Jiří Herian   rules.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky Jiří Herian prodávající občanský zákoník OBCHODNÍ PODMÍNKY RG rules název fyzické sby: Jiří Herian se sídlem: Na Stezce 219/12, Karlvy Vary 360 04 identifikační čísl: 65563565 zapsané v živnstenském rejstříku Magistrátu města Karlvy Vary pr prdej

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Obchdní pdmínky bchdní splečnsti EUROMEDIA GROUP, a.s. se sídlem Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5 identifikační čísl: 49709895 zapsané v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl B, vlžka 21754

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o. 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o. 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY o Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky firmy Ing. Petr Kukal, Pdlužská 845, 268 01 Hřvice, IČO 10258353, DIČ CZ5902241697 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.kukal.cz

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchdní pdmínky Outlet P10 Nikl Pěchuček Kmenskéh 82 33401 Přeštice IČO: 03673685 DIČ: CZ9060132235 Sídl prvzvny: Outlet P10, Kmenskéh 82, 33401 Přeštice pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

obchodní společnosti Ing.Smelík Jan, Petrovice 515, Petrovice u Karviné, IČ , DIČ CZ (dále též jen Prodávající ).

obchodní společnosti Ing.Smelík Jan, Petrovice 515, Petrovice u Karviné, IČ , DIČ CZ (dále též jen Prodávající ). Reklamační řád bchdní splečnsti Ing.Smelík Jan, Petrvice 515, 735 72 Petrvice u Karviné, IČ 64148 360, DIČ CZ6207290958 (dále též jen Prdávající ). I. Všebecná ustanvení 1. Reklamační řád byl zpracván

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky MAREVVA, spl. s r.. Základní údaje: Prvzvatel bchdu a ddavatel zbží: MAREVVA, spl. s r.. IČ: 46345566 DIČ: CZ46345566 Se sídlem U Leskavy 729/30, 625 00 Brn zapsaná v bchdním rejstříku

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Pr 1431 vedená u Krajského soudu v Brně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Pr 1431 vedená u Krajského soudu v Brně. OBCHODNÍ PODMÍNKY bchdní splečnsti Sprtvní a rekreační areál Kraví hra, příspěvkvá rganizace, Pr 1431 vedená u Krajskéh sudu v Brně. se sídlem Dminikánská 264/2 601 69 Brn identifikační čísl: 71214747

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Všebecná ustanvení 1. Práva a pvinnsti mezi prdávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmit Všebecnými bchdními pdmínkami. 2. Prdávající: K.A.L.T. Pneu

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Informace pro zákazníky spotřebitele

Informace pro zákazníky spotřebitele Infrmace pr zákazníky sptřebitele Infrmace pr zákazníky sptřebitele Vstupuje li d bchdníh vztahu s prdávajícím, splečnstí MANUTAN s.r.., sptřebitel, řídí se tyt vztahy vedle becných ustanvení zákna č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky platné od

Všeobecné obchodní podmínky platné od Všebecné bchdní pdmínky platné d 1. únra 2016 Kntaktní údaje Název: Avi s.r.. Sídl: Opavská 157/29, 747 05 Opava IČ: 25391054 DIČ: CZ25391054 Zapsaná: u Krajskéh sudu v Ostravě, ddíl C, vlžka 17968 Telefn:

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád Internetvý bchd OregnObchd prvzvaný splečnstí Agrles s.r., Pražská 446, 397 01, IČ 48208396, DIČ CZ48208396, Splečnst je zapsaná v OR u Krajskéh sudu v Českých Budějvicích, ddíl C, vlžka

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchdní a ddací pdmínky MANUTAN s.r.. 1. Obecná pravidla Tyt bchdní a ddací pdmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prdávajícím v blasti prdeje zbží mezi splečnstí MANUTAN s.r.., se sídlem Ostrava, Třebvice,

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád Pdnikatel Michael Gassenbauer, s místem pdnikání Klbukva 2256/65, 148 00, Praha - Chdv, IČ 71676309, DIČ CZ7803050145, zapsané v registru živnstenskéh pdnikání u Úřadu městské části Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena Obchdní pdmínky platné pr prdej splečnsti UNISORT s.r.. Libušská 313 142 00 Praha 4 Česká republika IČO : 62959948 DIČ : CZ62959948 Kntaktní e-mail: inf@belis.cz Prvzní dba kanceláře a zákaznická pdpra:

Více

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI KiUi UZAVŘENI BUDUCÍ SMLUVY ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE -SLUŽEBNSTI pdle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a ustanvení 25 dst. 4 zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? Zásady chrany sbních údajů Tyt zásady chrany sbních údajů (dále jen Zásady ) ppisují způsb získávání, pužívání a dalšíh nakládání s sbními údaji získanými prstřednictvím webvéh rzhraní www.drinkvna.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče Mateřská škla Slezská Ostrava, Pžární 8, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Statutární měst Ostrava-městský bvd Lhtka, IČ 00845451, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava Lhtka, jak správce sbních údajů (dále jen jak správce neb

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Podrobná pravidla věrnostního programu

Podrobná pravidla věrnostního programu Pdrbná pravidla věrnstníh prgramu (v tmt znění platí d 1. 4. 2017) Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnstníh prgramu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnstní prgram"). Tat pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2052 Fotbalová branka insportline

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2052 Fotbalová branka insportline UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2052 Ftbalvá branka insportline OBSAH POPIS DÍLŮ... 3 MONTÁŽNÍ POKYNY A BEZPEČNOST... 4 MONTÁŽNÍ POSTUP... 4 ÚDRŽBA... 5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. REKLAMAČNÍ ŘÁD I. Všebecná ustanvení 1.1. Tent reklamační řád je nedílnu sučástí Všebecných bchdních pdmínek prdávajícíh Ogrup s.r.., IČ: 24845124, DIČ: CZ24845124, se sídlem Rkelská 50, Družec 273 62,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod Všebecné bchdní pdmínky pr malbchd Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen bchdní pdmínky ) se vztahují na smluvy uzavřené prstřednictvím n- line bchdu Kámen Bhemia umístěnéh na webvém rzhraní http://www.kamenbhemia.cz/

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, zapsané v bchdním rejstříku

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky Všebecné pdmínky pskytvání datvých služeb prstřednictvím bezdrátvé sítě Všebřice.net prvzvané splečnstí Všebřice.net s.r.. (dále Všebecné pdmínky) 1. Úvdní ustanvení 1.1. Služby

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více