Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o"

Transkript

1 Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele bchdu, který je prvzvatelem internetvéh bchdu na internetvé adrese (dále jen prvzvatel ), která vzniknu v suvislsti s uzavřením kupní smluvy uzavřené mezi prdávajícím a kupujícím (dále jen kupní smluva ) a další práva a pvinnsti smluvních stran při využívání webvé stránky na adrese (dále jen webvá stránka ) a další suvisející právní vztahy. Prdávající NET-MARKET.CZ s.r.., IČ , s místem pdnikání nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, zapsaný u Krajský bchdní sud Brn, ddíl C, vlžka Kupující fyzická či právnická sba, která nejedná v rámci své pdnikatelské činnsti. Ustanvení dchylná d bchdních pdmínek je mžné sjednat v kupní smluvě. Odchylná ujednání v kupní smluvě mají přednst před ustanveními bchdních pdmínek. Ustanvení bchdních pdmínek jsu nedílnu sučástí kupní smluvy. Kupní smluva a bchdní pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. Kupní smluvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění bchdních pdmínek může prdávající měnit či dplňvat. Tímt ustanvením nejsu dtčena práva a pvinnsti vzniklá p dbu účinnsti předchzíh znění bchdních pdmínek. Tyt bchdní pdmínky, stejně jak reklamační řád, jsu zbrazeny na webvých stránkách prdávajícíh a je tak umžněna jejich archivace a reprdukce kupujícím. 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Kupující může prvádět bjednávání zbží bez nutnsti registrace přím z internetvéh bchdu. V takvém případě je mu na základě údajů pskytnutých při bjednání zbží autmaticky vytvřen uživatelský účet a přístup d uživatelskéh rzhraní (dále jen uživatelský účet ). Na základě registrace kupujícíh prvedené na webvé stránce je vytvřen uživatelský účet a kupující může přistupvat d svéh uživatelskéh rzhraní. Ze svéh uživatelskéh rzhraní může kupující též prvádět bjednávání zbží. Při bjednávání zbží a při registraci na webvé stránce je kupující pvinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékliv jejich změně pvinen aktualizvat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při bjednávání zbží jsu prdávajícím pvažvány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je pvinen zachvávat mlčenlivst hledně infrmací nezbytných k přístupu d jeh uživatelskéh účtu a bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za prušení tét pvinnsti ze strany kupujícíh. Kupující není právněn umžnit využívání uživatelskéh účtu třetím sbám. Prdávající může zrušit uživatelský účet, a t zejména v případě, kdy kupující pruší své pvinnsti z kupní smluvy (včetně bchdních pdmínek). Kupující bere na vědmí, že uživatelský účet nemusí být dstupný nepřetržitě, a t zejména s hledem na nutnu údržbu hardwarvéh a sftwarvéh vybavení prdávajícíh, ppř. nutnu údržbu hardwarvéh a sftwarvéh vybavení třetích sb. 3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ Internetvý bchd prdávajícíh bsahuje seznam zbží nabízenéh prdávajícím k prdeji, a t včetně uvedení cen jedntlivéh nabízenéh zbží. Ceny nabízenéh

2 zbží jsu uvedeny včetně daně z přidané hdnty a všech suvisejících pplatků. Nabídka prdeje zbží zůstává v platnsti p dbu, kdy je zbrazvána na webvých stránkách. Tímt ustanvením není mezena mžnst prdávajícíh uzavřít kupní smluvu za individuálně sjednaných pdmínek. Internetvý bchd bsahuje také infrmace nákladech spjených s ddáním zbží. Infrmace nákladech spjených s ddáním zbží platí puze v případech, kdy je zbží dručván v rámci území České republiky neb Slvenska. Pr bjednání zbží vyplní kupující bjednávkvý frmulář v internetvém bchdě. Objednávkvý frmulář bsahuje zejména infrmace : bjednávaném zbží (bjednávané zbží vlží kupující d elektrnickéh nákupníh kšíku, způsbu úhrady kupní ceny zbží, údaje pžadvaném způsbu dručení bjednávanéh zbží a infrmace nákladech spjených s ddáním zbží (dále splečně jen jak bjednávka ). Před zasláním bjednávky prdávajícímu je kupujícímu umžněn zkntrlvat a měnit údaje, které d bjednávky kupující vlžil, a t i s hledem na mžnst kupujícíh zjišťvat a pravvat chyby vzniklé při zadávání dat d bjednávky. Objednávku dešle kupující prdávajícímu kliknutím na tlačítk Dknčit bjednávku. Údaje uvedené v bjednávce jsu prdávajícím pvažvány za správné. Prdávající neprdleně p bdržení bjednávky tt bdržení kupujícímu ptvrdí elektrnicku pštu, a t na adresu elektrnické pšty kupujícíh uvedenu v uživatelském rzhraní či v bjednávce (dále jen elektrnická adresa kupujícíh ). Prdávající je vždy právněn v závislsti na charakteru bjednávky (mnžství zbží, výše kupní ceny, předpkládané náklady na dpravu) pžádat kupujícíh ddatečné ptvrzení bjednávky (například písemně či telefnicky). Kupní smluva je uzavřena kamžikem dručení ptvrzení přijetí bjednávky, které prdávající zašle kupujícímu na elektrnicku adresu kupujícíh. Kupující může bjednávat zbží z nabídky prdávajícíh sbně, telefnicky, em neb prstřednictvím internetvéh bchdu. Objednávka se pvažuje za vyřízenu mmentem převzetí zbží kupujícím v místě k tmu určeném neb prstřednictvím 3. sby (přepravce). Kupující může bjednávku upravit či strnvat kdykliv až d mmentu jejíh deslání. Prdávající má práv bjednávku strnvat a dstupit tak d kupní smluvy kdykliv z důvdu: zbží již není mžné pr kupujícíh bstarat z důvdu uknčení výrby či ddávek, výrazným způsbem se změnila cena ddavatele zbží, byla chybně stanvena cena zbží, z jinéh, kupujícímu sdělenéh, důvdu. 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vědmí, že prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu, a t zejména s sbami, které dříve pdstatným způsbem prušily kupní smluvu (včetně bchdních pdmínek). Kupující suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání kupní smluvy. Náklady vzniklé kupujícímu při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí kupující sám. Uzavřením kupní smluvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmit bchdními pdmínkami a reklamačním řádem a že s nimi suhlasí. Na tyt bchdní pdmínky a reklamační řád je kupující dstatečným způsbem před vlastním uskutečněním bjednávky upzrněn a má mžnst se s nimi seznámit. Tyt bchdní pdmínky a reklamační řád tvří nedílnu sučást uzavřené smluvy.

3 Uzavřená kupní smluva je prdávajícím archivvána za účelem jejíh úspěšnéh splnění a není přístupná třetím stranám. Infrmace jedntlivých technických krcích veducí k uzavření smluvy jsu patrné z prcesu bjednávání v internetvém bchdě a kupující má mžnst před vlastním desláním bjednávky ji zkntrlvat a případně pravit. 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Ceny uváděné v internetvém bchdě se mhu průběžně měnit. Cena zbží zůstává v platnsti d dby její změny v internetvém bchdě. Pr bjednávku je platná cena zbží uvedená v kamžiku deslání bjednávky (dále jen cena zbží ). Prdávající si vyhrazuje práv na změnu ceny zbží bez výslvnéh upzrnění kupujícíh. Změna ceny zbží nemá vliv na cenu již přijaté bjednávky kupujícíh. Cenu zbží a případné náklady spjené s ddáním zbží dle kupní smluvy může kupující uhradit prdávajícímu následujícími způsby: v htvsti v prvzvně prdávajícíh na adrese NET-MARKET.CZ s.r.., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín; v htvsti na dbírku v místě určeném kupujícím v bjednávce; bezhtvstně převdem na účet prdávajícíh; Není-li uveden výslvně jinak, splečně s cenu zbží je kupující pvinen zaplatit prdávajícímu také náklady spjené s ddáním zbží. Není-li uveden výslvně jinak, rzumí se knečnu cenu zbží cena navýšená případné náklady spjené s ddáním zbží dále jen kupní cena. V případě platby v htvsti či v případě platby na dbírku je kupní cena splatná při převzetí zbží. V případě bezhtvstní platby je kupní cena splatná d 7 dnů d uzavření kupní smluvy. V případě bezhtvstní platby je kupující pvinen uhrazvat kupní cenu splečně s uvedením variabilníh symblu platby. V případě bezhtvstní platby je závazek kupujícíh uhradit kupní cenu splněn kamžikem připsání příslušné částky na účet prdávajícíh. Prdávající je právněn, zejména v případě, že ze strany kupujícíh nedjde k ddatečnému ptvrzení bjednávky, pžadvat uhrazení celé kupní ceny ještě před desláním zbží kupujícímu. Případné slevy z ceny zbží pskytnuté prdávajícím kupujícímu nelze vzájemně kmbinvat. Prdávající vystaví hledně plateb prváděných na základě kupní smluvy kupujícímu daňvý dklad fakturu. Prdávající je plátcem daně z přidané hdnty. Daňvý dklad fakturu vystaví prdávající kupujícímu p uhrazení ceny zbží a ddá kupujícímu splečně se zbžím. 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ Při převzetí zbží d přepravce je kupující pvinen zkntrlvat neprušenst balů zbží a v případě jakýchkliv závad tt neprdleně známit přepravci. V případě shledání prušení balu svědčícíh neprávněném vniknutí d zásilky nemusí kupující zásilku d přepravce převzít. Pdpisem ddacíh listu kupující stvrzuje, že zásilka zbží splňvala všechny pdmínky a náležitsti a na případnu pzdější reklamaci hledně prušení balu zásilky nemůže být brán zřetel. Prdávající si vyhrazuje mžnst změny způsbu dručení, zejména v závislsti na charakteru kupujícím bjednanéh zbží a mezeních jedntlivých přepravních splečnstí. Aktuální mžnsti způsbu ddání zbží jsu zveřejněny v internetvém bchdě prdávajícíh. Aktuální náklady na ddání (pštvné) zbží a mžnsti způsbu platby jsu uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení v internetvém bchdě, a liší se v závislsti na zvleném způsbu přepravy a frmě platby. Balné není účtván. 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vědmí, že dle ustanvení 53 zákna č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský zákník ), nelze mim

4 jiné dstupit d kupní smluvy na ddávku zbží upravenéh pdle přání kupujícíh, jakž i zbží, které pdléhá rychlé zkáze, ptřebení neb zastarání, d kupní smluvy na ddávku audi a vide nahrávek a pčítačvých prgramů, prušilli sptřebitel jejich riginální bal, a d kupní smluvy na ddávku nvin, peridik a časpisů. Nejedná-li se případ uvedený v předcházejícím dstavci či jiný případ, kdy nelze d kupní smluvy dstupit, má kupující, který při uzavírání a plnění smluvy nejedná v rámci své bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti, v suladu s ustanvením 53 dst. 7 bčanskéh zákníku práv d kupní smluvy dstupit, a t d čtrnácti (14) dnů d převzetí zbží. Odstupení d kupní smluvy musí být prdávajícímu prkazatelně dručen na adresu sídla prdávajícíh nejpzději d čtrnácti (14) dnů d převzetí zbží. Zbží musí být dručen prdávajícímu na adresu jeh prvzvny či sídla nejpzději d 10 dní d bdržení dstupení. Vracené zbží musí být vrácen s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návdů, záručních listů atd.). V případě dstupení d smluvy dle bčanskéh zákníku se kupní smluva d pčátku ruší. Ve lhůtě deseti (10) dnů d vrácení zbží kupujícím dle bchdních pdmínek je prdávající právněn prvést přezkumání vrácenéh zbží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zbží není pškzen, ptřeben či částečně sptřebván. V případě dstupení d smluvy dle bčanskéh zákníku vrátí prdávající kupní cenu (včetně nákladů spjených s ddáním zbží) kupujícímu nejpzději d třiceti (30) dnů d dručení dstupení d kupní smluvy a t bezhtvstně či v htvsti. Prdávající má dle 53 dst. 10, bčanskéh zákníku, práv na náhradu skutečně vynalžených nákladů spjených s vrácením zbží. Jedná se přiměřené náklady vynalžené na rzbalení, fyzicku kntrlu stavu zbží, jeh kmpletaci, zařazení d skladu, účetní práce spjené s fakturací a vrácení kupní ceny kupujícímu. Tyt náklady byly prdávajícím vyčísleny na částku 100,- Kč. Tyt náklady si bude prdávající nárkvat vůči kupujícímu. Kupující bere na vědmí, že pkud zbží vrácené kupujícím bude pškzen, ptřeben či částečně sptřebván, vzniká prdávajícímu vůči kupujícímu nárk na náhradu škdy jemu tím vzniklé a prdávající jej bude nárkvat vůči kupujícímu. Zbží zasílejte, pkud mžn, v půvdním balu zabalené tak, aby při jeh přepravě nedšl k pškzení či znehdncení samtnéh zbží a jeh balu (zejména aby nedšl k jeh ppsání, plepení či mechanickému pškzení přepravcem). Ideálně zbží před desláním pečlivě zabalte d papíru, kartnu, flie či vlžte d krabice a zabezpečte prti phybu a pškzení. Dpručujeme v případě dstupení d smluvy užít k tmu určený frmulář (Frmulář k dsupení d kupní smluvy). V tmt frmuláři jsu také uvedeny veškeré infrmace vhdném pstupu. Zbží dpručujeme zaslat pjištěné a dpručeně (dpručeně neznamená na dbírku!). Frmulář pr dstupení d kupní smluvy ke stažení (s návdem jak pstupvat při vracení zbží) 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA Práva a pvinnsti smluvních stran hledně dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, se řídí příslušnými becně závaznými předpisy (zejména ustanvením 612 a násl. bčanskéh zákníku). Prdávající dpvídá kupujícímu za t, že prdávaná věc je ve shdě s kupní smluvu, zejména, že je bez vad. Shdu s kupní smluvu se rzumí, že prdávaná věc má jakst a užitné vlastnsti smluvu pžadvané, prdávajícím, výrbcem neb jeh zástupcem ppisvané, neb na základě jimi prváděné reklamy čekávané, ppřípadě jakst a užitné vlastnsti pr věc takvéh druhu bvyklé, že dpvídá pžadavkům právních předpisů, je v tmu dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a dpvídá účelu, který prdávající pr pužití věci uvádí neb pr který se věc bvykle pužívá.

5 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shdě s kupní smluvu (dále jen rzpr s kupní smluvu ), má kupující práv na t, aby prdávající bezplatně a bez zbytečnéh dkladu věc uvedl d stavu dpvídajícíh kupní smluvě, a t pdle pžadavku kupujícíh buď výměnu věci, neb její pravu; není-li takvý pstup mžný, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny věci neb d smluvy dstupit. T neplatí, pkud kupující před převzetím věci rzpru s kupní smluvu věděl neb rzpr s kupní smluvu sám způsbil. Rzpr s kupní smluvu, který se prjeví během šesti (6) měsíců de dne převzetí věci, se pvažuje za rzpr existující již při jejím převzetí, pkud t nedpruje pvaze věci neb pkud se neprkáže pak. Nejde-li věci, které se rychle kazí neb věci pužité, dpvídá prdávající za vady, které se prjeví jak rzpr s kupní smluvu p převzetí věci v záruční dbě (záruka). Práva kupujícíh vyplývající z dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, uplatňuje kupující u prdávajícíh v místě prvzvny či v místě pdnikání (sídl prdávajícíh). V případě, že k ddanému zbží nebyl ddán záruční list d výrbce, za záruční list se pvažuje prdávajícím vystavený a ddaný daňvý dklad. Případné reklamace budu vyřízeny v suladu s "Reklamačním řádem" internetvéh bchdu který je nedílnu sučástí těcht bchdních pdmínek, a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád, Reklamační frmulář 9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ Kupující nabývá vlastnictví ke zbží zaplacením celé kupní ceny zbží. Až d úplnéh zaplacení kupní ceny zbží zůstává zbží ve vlastnictví prdávajícíh. Kupující se zavazuje d kamžiku úplnéh zaplacení kupní ceny tht zbží neučinit jakýkliv právní úkn směřující k nabytí vlastnickéh práva k předmětu bjednávky. V případě prušení tht ustanvení je kupující pvinen na základě písemné výzvy uhradit prdávajícímu smluvní pkutu ve výši neuhrazené části kupní ceny ddanéh zbží. Ustanvením smluvní pkutě není dtčen práv na náhradu škdy v celém rzsahu. 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Kupující bere na vědmí, že prgramvé vybavení a další sučásti tvřící internetvý bchd (včetně všech textů, ftgrafií nabízenéh zbží) jsu chráněny autrským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vyknávat žádnu činnst, která by mhla jemu neb třetím sbám umžnit neprávněně zasahvat či neprávněně užít prgramvé vybavení neb další sučásti tvřící internetvý bchd. Kupující není právněn při využívání internetvéh bchdu pužívat mechanismy, prgramvé vybavení neb jiné pstupy, které by mhly mít negativní vliv na prvz internetvéh bchdu. Internetvý bchd je mžné užívat jen v rzsahu, který není na úkr práv statních zákazníků prdávajícíh a který je v suladu s jeh určením. Prdávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kdexy chvání ve smyslu ustanvení 53a dst. 1 bčanskéh zákníku. Kupující bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích sb d webvé stránky neb v důsledku užití webvé stránky v rzpru s jejich určením. Prdávající si vyhrazuje práv bez upzrnění měnit bsah, ftgrafie, technické specifikace prduktů a jejich ceny. Obrázky mají puze infrmativní charakter, zbží se může ve skutečnsti částečně lišit. 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochrana sbních údajů kupujícíh, který je fyzicku sbu, je pskytvána záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění pzdějších předpisů.

6 Kupující suhlasí se zpracváním těcht svých sbních údajů: jmén a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, adresa elektrnické pšty, telefnní čísl (dále splečně vše jen jak sbní údaje ). Kupující suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím, a t pr účely realizace práv a pvinnstí z kupní smluvy a pr účely zasílání infrmací prdávajícím. Kupující bere na vědmí, že je pvinen své sbní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při bjednávce prvedené z internetvéh bchdu) uvádět správně a pravdivě a že je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat prdávajícíh změně ve svých sbních údajích. Zpracváním sbních údajů kupujícíh může prdávající pvěřit třetí sbu, jakžt zpracvatele. Krmě sb dpravujících zbží nebudu sbní údaje prdávajícím bez předchzíh suhlasu kupujícíh předávány třetím sbám. Osbní údaje budu zpracvávány p dbu neurčitu. Osbní údaje budu zpracvávány v elektrnické pdbě autmatizvaným způsbem neb v tištěné pdbě neautmatizvaným způsbem. Kupující ptvrzuje, že pskytnuté sbní údaje jsu přesné a že byl pučen tm, že se jedná dbrvlné pskytnutí sbních údajů. Kupující prhlašuje, že byl pučen tm, že suhlas se zpracváním sbních údajů může ve vztahu k prdávajícímu dvlat písemným známením dručeným na adresu prdávajícíh. V případě, že by se kupující dmníval, že prdávající neb zpracvatel prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta kupujícíh neb v rzpru se záknem, zejména jsu-li sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání, může: pžádat prdávajícíh neb zpracvatele vysvětlení, pžadvat, aby prdávající neb zpracvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Je-li žádst kupujícíh pdle předchzí věty shledána právněnu, prdávající neb zpracvatel dstraní neprdleně závadný stav. Nevyhví-li prdávající neb zpracvatel žádsti, má kupující práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Tímt ustanvením není dtčen právnění kupujícíh brátit se se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů přím. Pžádá-li kupující infrmaci zpracvání svých sbních údajů, je mu prdávající pvinen tut infrmaci předat. Prdávající má práv za pskytnutí infrmace pdle předchzí věty pžadvat přiměřenu úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na pskytnutí infrmace. Kupující suhlasí se zasíláním infrmací suvisejících se zbžím, službami neb pdnikem prdávajícíh na elektrnicku adresu kupujícíh. Kupující má před desláním bjednávky mžnst vyjádřit suhlas/nesuhlas se zasíláním bchdních sdělení prdávajícím na elektrnicku adresu kupujícíh. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Nedílnu sučástí Obchdních pdmínek je Reklamační řád prdávajícíh (Plné znění reklamačníh řádu zde). Prdávající má práv dmítnut zásilky zaslané na dbírku. Zbží, které bude dručen na adresu prdávajícíh bez vysvětlení, bude bratem zaslán zpět na náklady kupujícíh. Prdávající nedpvídá za případnu škdu vzniklu neprávněným užitím uveřejněnéh bsahu. Veškerý bsah internetvéh bchdu prdávajícíh je chráněn autrským záknem. Nebude-li dhdnut jinak, veškerá krespndence suvisející s kupní smluvu musí být druhé smluvní straně dručena písemně, a t elektrnicku pštu, sbně neb dpručeně prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb (dle vlby desílatele). Kupujícímu je dručván na adresu elektrnické pšty uvedenu v jeh uživatelském účtu.

7 Pkud vztah suvisející s užitím webvé stránky neb právní vztah zalžený kupní smluvu bsahuje mezinárdní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímt nejsu dtčena práva sptřebitele vyplývající z becně závazných právních předpisů. Prdávající je právněn k prdeji zbží na základě živnstenskéh právnění a činnst prdávajícíh nepdléhá jinému pvlvání. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. Je-li některé ustanvení bchdních pdmínek neplatné neb neúčinné, neb se takvým stane, namíst neplatných ustanvení nastupí ustanvení, jehž smysl se neplatnému ustanvení c nejvíce přibližuje. Neplatnstí neb neúčinnstí jednh ustanvení není dtknutá platnst statních ustanvení. Změny a dplňky kupní smluvy či bchdních pdmínek vyžadují písemnu frmu. Kupní smluva včetně bchdních pdmínek je archivvána prdávajícím v elektrnické pdbě a není přístupná. Kntaktní údaje prdávajícíh: adresa pr dručvání NET-MARKET.CZ s.r.., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, adresa elektrnické pšty: telefn: Prdávající je právněn měnit Obchdní pdmínky a je pvinen zveřejnit jejich nvé znění. 13. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ Frmulář pr dstupení d kupní smluvy (bsahuje návd jak pstupvat): Odstupení d kupní smluvy ke stažení ve frmátu DOC Odstupení d kupní smluvy ke stažení ve frmátu PDF Aktuální znění Obchdních pdmínek internetvéh bchdu Net-market.cz ze dne

8 Reklamační řád 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zákn ukládá prdejci reklamaci vyřídit nejpzději d 30. dne d zahájení reklamačníh řízení. My se však snažíme tut dbu zásadně zkrátit. Chápeme, že být například bez klečkvých bruslí měsíc v létě prázdninách znamená pravdu vážnu kmplikaci. Prces reklamace výrazně urychlíte, pkud nám zašlete předem pdrbný ppis závady em (nejlépe s přilžením ftgrafiemi pškzené části). Můžeme tak psudit mžnsti pravy ještě předtím, než k nám samtný předmět reklamace drazí pštu. V některých případech ani není nutn k reklamaci zasílat celý výrbek, případně není ptřeba zasílat výrbek vůbec - nvu sučást k jednduché výměně/pravě zašleme. Dpručujeme tedy se prvně vždy infrmvat na nejvhdnější způsb řešení Vaší reklamace. Celý prces tak může být vyřízen během něklika dní. V zájmu urychlení celéh prcesu reklamace ve vlastním zájmu vždy vyplňte a zašlete reklamační frmulář splečně s kpií daňvéh dkladu a přilžte k zasílanému zbží. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Reklamační řád je nedílnu sučástí bchdních pdmínek internetvéh bchdu Net-market.cz. Tent reklamační řád je zpracván dle ustanvení zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "bčanský zákník") a vztahuje se na sptřební zbží (dále jen "zbží"), u něhž jsu v záruční dbě uplatňvána práva kupujícíh z dpvědnsti za vady (dále jen "reklamace"). "Prdávající" je NET-MARKET.CZ s.r.., IČ , se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, zapsaný u Krajský bchdní sud Brn, ddíl C, vlžka "Kupující" je subjekt, který s prdávajícím uzavřel smluvu kupi zbží. 3. PŘEVZETÍ ZÁSILKY Kupující je pvinen prhlédnut zbží bezprstředně při jeh převzetí. Zejména překntrlvat: neprušenst balu: zbží před expedicí je řádně kntrlván a veškeré spje jsu přelepeny pásku prdejce neb výrbce. V případě prušení tét chrany, zákazník zbží nepřebírá, s přepravcem sepíše prtkl důvdu nepřevzetí zbží a kamžitě se spjí s prdejcem, který vzniklu situaci řeší. nepškzení zbží: Kupující má pvinnst zkntrlvat pvrchní pškzení transprtníh balu zbží. Pkud jeví zjevné známky pškzení, splečně s přepravcem zkntrluje bezprstředně bsah a případný rzsah pškzení zásilky. Sepíše s přepravcem prtkl pškzení zásilky a kamžitě se spjí s prdejcem, který vzniklu situaci řeší. Vykazuje-li zbží zjevné vady, tj. zejména pkud je zbží kupujícímu předán v prušeném transprtním balu a kupující ddržel pkyny v prvním bdu tht dstavce, je kupující právněn zbží nepřevzít. V takvém případě zůstává zachván nárk kupujícíh na pskytnutí řádnéh plnění prdávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také mžné pskytnut přiměřenu slevu z ceny výrbku. Vlbu prvede kupující. Neddržením dpručenéh pstupu však kupujícímu nevzniká žádné mezení jeh záknných práv jak je např. mžnst uplatnit reklamaci vadně ddanéh zbží. Nicméně při vyřizvání tét reklamace může prdávající sptřebiteli prkázat, že zbží nebyl pškzen přepravu a že byl ddán v suladu s kupní smluvu. Kupující by tak ve vlastním zájmu měl ddané zbží zkntrlvat způsbem, který je výše uveden. 4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V případě, že se p převzetí zbží kupujícím vyskytnu v záruční dbě vady zbží, může kupující uplatnit svu právněnu reklamaci.

9 Délka záruční dby se řídí platnými ustanveními zákna, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanvenými záknem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zbží kupujícím. Při uplatnění záruky má kupující, který je sptřebitelem: jde-li vadu dstranitelnu, práv na bezplatné, řádné a včasné dstranění vady, práv na výměnu vadnéh zbží neb vadné sučásti, není-li t vzhledem k pvaze vady neúměrné, a není-li takvý pstup mžný, práv na přiměřenu slevu z kupní ceny neb dstupit d kupní smluvy. jde-li vadu nedstranitelnu bránící řádnému užívání zbží, práv na výměnu vadnéh zbží neb dstupit d kupní smluvy. jde-li vady dstranitelné vyskytující se ve větším pčtu (nejméně tři vady) neb pakvaně (3x reklamace pětvaně vyskytující se vady neb 4x reklamace různých vad) a bránící řádnému užívání zbží, práv na výměnu vadnéh zbží neb dstupit d kupní smluvy. jde-li jiné vady nedstranitelné a nepžaduje-li výměnu věci, práv na přiměřenu slevu z kupní ceny neb dstupit d kupní smluvy. V případě výměny výrbku v záruční dbě je záruka bnvena v plné výši vzniká nvá záruka, která začíná běžet převzetím nvéh zbží kupujícím. 5. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shdě s kupní smluvu (dále jen "rzpr s kupní smluvu"), má kupující práv na t, aby prdávající bezplatně a bez zbytečnéh dkladu věc uvedl d stavu dpvídajícíh kupní smluvě, a t pdle pžadavku kupujícíh buď výměnu věci, neb její pravu; není-li takvý pstup mžný, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny věci neb d smluvy dstupit. T neplatí, pkud kupující před převzetím věci rzpru s kupní smluvu věděl neb rzpr s kupní smluvu sám způsbil. Rzpr s kupní smluvu, který se prjeví během šesti měsíců de dne převzetí věci, se pvažuje za rzpr existující již při jejím převzetí, pkud t nedpruje pvaze věci neb pkud se neprkáže pak. 6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE V případě, že kupující využije svéh práva vyžadvat dstranění vad zbží pravu a v záručním listu, je pr účely záručních prav zbží určený pdnikatel dlišný d prdávajícíh, jehž sídl či míst pdnikání je ve stejném místě jak v případě prdávajícíh neb v místě pr kupujícíh bližším, uplatní kupující práv na záruční pravu u pdnikatele uvedenéh v záručním listu. Prdávající neb jím pvěřený pracvník rzhdne reklamaci ihned, ve slžitých případech d tří pracvních dnů. D tét lhůty se nezapčítává dba přiměřená pdle druhu výrbku či služby ptřebná k dbrnému psuzení vady. Reklamace včetně dstranění vady musí být vyřízena bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 30. dne de dne uplatnění reklamace, pkud se prdávající s kupujícím nedhdnu na delší lhůtě. P uplynutí tét lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jak by se jednal nedstranitelnu vadu. Prdávající neb jiný pdnikatel určený dle záručníh listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhtvení písemnéh prtklu zjištěných závadách a frmě jejich dstranění, dpručujeme kupujícímu si tat ptvrzení uchvávat p dbu platnsti záruky. Prdávající neb jiný pdnikatel určený dle záručníh listu vydá sptřebiteli písemné ptvrzení tm, kdy sptřebitel uplatnil reklamaci, c je jejím bsahem a jaký způsb jejíh vyřízení pžaduje. Dále prdávající vydá kupujícímu ptvrzení datu a způsbu vyřízení reklamace, včetně ptvrzení prvedení pravy a dbě jejíh trvání. Pr případ zamítnuté reklamace prdávající kupujícímu vydá písemné důvdnění tht zamítnutí. Za situace, kdy je ptřeba zbží zaslat prdávajícímu neb servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby byl zbží zabalen d vhdnéh a

10 dstatečně chránícíh balvéh materiálu vyhvujícíh nárkům přepravy křehkéh zbží a značí zásilku příslušnými symbly. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je sptřebitelem nárk na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Prdávající či servisní středisk nejsu pvinni p řádném vyřízení reklamace kupujícíh tmt infrmvat. P uknčené reklamaci si může kupující zbží převzít sbně, případně zažádat zaslání přím na adresu kupujícíh. Záruku není mžné uplatnit v případě nedbrné mntáže neb nedbrnéh uvedení zbží d prvzu, stejně jak při nedbrném zacházení s ním, tj. zejména při: Pužívání zbží v pdmínkách, které nedpvídají svými parametry parametrům uvedeným v dkumentaci ke zbží. Záruka se nevztahuje na vady způsbené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžvání, při užívání pr jiné účely než k tmu určené, na vady způsbené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prstředí (vlhkst, styk s vdu, chemikáliemi, heň, extrémní teplta, mráz atd.) závady způsbené nedbrným zásahem a závady způsbené běžným ptřebením výrbku. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající má práv dmítnut zásilky zaslané na dbírku. Zbží, které bude dručen na adresu prdávajícíh bez vysvětlení, bude bratem zaslán zpět. V případě jakékli Reklamace Kupující Prdávajícíh infrmuje uplatnění Reklamace a dhdne s ním nejvhdnější způsb vyřízení prcesu reklamace. Prdávající může s přihlédnutím k pvaze reklamace a charakteru reklamvanéh zbží vyřešit reklamaci bez nutnsti zasílat zbží na adresu Prdávajícíh. Prdávající je právněn změnit Reklamační řád. Prdávající je pvinen zveřejnit jeh nvé znění. 8. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ Reklamační frmulář (bsahuje návd jak pstupvat): Reklamační frmulář ke stažení ve frmátu DOC Reklamační frmulář ke stažení ve frmátu PDF Aktuální znění Reklamačníh řádu internetvéh bchdu Net-market.cz ze dne

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Českých Budějovicích,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Deee, s.r.o. sídlo: Vodičkova 35, 110 00 Praha provozovna: Vodičkova 35, 110 00 Praha 1 IČO: 28455428, DIČ: CZ 28455428 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více