KATASTR NEMOVITOSTÍ II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATASTR NEMOVITOSTÍ II"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ STANISLAV KUTÁLEK, TOMÁŠ ŠVÁB KATASTR NEMOVITOSTÍ II MODUL 01 VŠEOBECNÁ ČÁST KATASTRU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Katastr nemovitostí II Modul 01 Stanislav Kutálek, Tomáš Šváb, Brno (2) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Metodický návod na práci s textem Činnost při správě katastru Revize katastru Účastníci revize Přípravné činnosti Podklady pro revizi Revize SPI Revize SGI Závěrečné ustanovení Hranice a název územního celku a katastrálního území Hranice a název územního celku Hranice a název katastrálního území Sdělování změny hranice a názvu územního celku nebo katastrálního území Dokumentační fondy Poskytování údajů Poskytování údajů z katastru Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací Výpis, opis nebo kopie ze SPI a SGI a identifikace parcel jako veřejná listina Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru Reprografické kopie z katastrálního operátu Tiskové výstupy z katastrálního operátu Dálkový přístup k údajům katastru Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě Srovnávací sestavení parcel Kopie katastrální mapy se zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí Poskytování údajů z operátu bývalého pozemkového katastru a z pozemkové knihy Obsah operátu bývalého pozemkového katastru Výpis, opis nebo kopie z operátu pozemkového katastru Nahlížení do operátu pozemkového katastru, pozemkové knihy a železniční knihy Výpis z pozemkové knihy a železniční knihy Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru Zpracování přehledů (3) -

4 Katastr nemovitostí II Modul Obsah přehledů Využití přehledů Právní vztahy k nemovitostem Právní vztahy Právní vztahy typu vlastnictví Vlastnické právo k nemovitosti Podílové spoluvlastnictví Práva k majetku ve vlastnictví státu Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Správa nemovitostí ve vlastnictví obce Duplicitní zápis vlastnictví Jiný právní vztah Zástavní právo Podzástavní právo Věcné břemeno a právo odpovídající věcnému břemeni Věcné předkupní právo Právo stavby Poznámka Omezení podle dřívějších předpisů a ostatní zapisované informace Plomba List vlastnictví Číslování listů vlastnictví Části listu vlastnictví Změny právních vztahů Změny právních vztahů typu vlastnictví Společné jmění manželů Hospodaření s majetkem ve vlastnictví státu Správa nemovitostí ve vlastnictví obce Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje svěřená organizačním složkám kraje nebo příspěvkovým organizacím zřízeným krajem Duplicitní zápis vlastnického práva Změny jiných právních vztahů Vznik jiného věcného práva k jednotce Vznik zástavního práva Vznik zástavního práva k jednotkám podle zvláštního předpisu - Zákon č. 72/1994 Sb Změna zástavního práva Zánik zástavního práva Věcné břemeno a právo odpovídající věcnému břemeni Věcné předkupní právo Právo stavby Poznámka (4) -

5 Obsah Smlouva o výstavbě Změny obsahu katastru, název, jméno a příjmení Úvod Zásady zápisu změn do katastru Změna údajů o nemovitostech Údaje o parcele Typ a způsob ochrany nemovitosti u pozemku Údaje o BPEJ Zápis změn druhu pozemku, způsobu využití a ochrany nemovitosti a údajů o BPEJ Údaje o budově Nová budova Rozestavěná budova Budova dokončená po rozestavění Sloučení budov Rozdělení budovy Přístavba budovy Odstranění, zrušení budovy Budova, která zčásti spočívá na jiné budově Typ budovy Způsob využití budovy Typ a způsob ochrany nemovitosti u budovy Zápis jiných údajů o budově do katastru Údaje o jednotce Zápis jednotky Jednotka dokončená po rozestavění Název, jméno a příjmení Oprava chyb v katastru nemovitostí Chyba vzniklá zřejmým omylem nebo nepřesnostmi Chyba vzniklá na základě nesprávností v listině Chybné geometrické a polohové určení Obnova katastrálního operátu mapováním Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním Podrobné polohové pole Přípravné práce Rekognoskace a volba nových bodů Zaměření bodů Výpočty souřadnic bodů Geodetické údaje Technická zpráva Výsledný elaborát podrobného polohového pole Využitelné podklady Vyhlášení obnovy novým mapováním Zjišťování průběhu hranic (5) -

6 Katastr nemovitostí II Modul Podrobné měření Geodetické metody Fotogrammetrické metody Obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav Obnova SGI Doplnění parcel, transformace a vektorizace DKM Výpočet výměr parcel, a změny údajů o BPEJ Srovnávací sestavení parcel Výsledný elaborát obnovy SGI Obnova SPI Kontroly a technická zpráva Řízení o námitkách Vyhlášení platnosti obnoveného operátu Výsledný elaborát obnovy Obnova katastrálního operátu přepracováním Obnova přepracováním Jednotka obnovy Obnově přepracováním předchází Použití a předmět obnovy přepracováním Obnova přepracováním na DKM Obnova přepracováním na KM-D Využitelné podklady Revize katastru Určení souřadnic podrobných bodů Kartometrická digitalizace Transformace Vektorizace obsahu DKM a KM-D Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem Doplnění parcel DKM a KM-D Výpočet výměr parcel a změny údajů o BPEJ Srovnávací sestavení parcel Souřadnice definičních bodů parcel a vyjádření KM-D v S-JTSK Obnova SPI, kontroly a technická zpráva, řízení o námitkách a vyhlášení platnosti obnoveného operátu Výsledný elaborát obnovy přepracováním Vedení DKM a KM-D Poskytování podkladů pro zaměření změny Zaměření změny Zobrazení změny s jejím přizpůsobením mapě Zobrazení změny do DKM Zobrazení změny do ostatních DKM a KM-D (6) -

7 Obsah 7.17 Zobrazení změny do DKM s přizpůsobením mapy Výpočet výměr Potvrzení plánu Zavedení změny do SGI Závěr Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury (7) -

8

9 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem předkládaného studijního textu je seznámení čtenáře se základy tvorby zeměměřických činností v širším kontextu. Rozsah odpovídá znalostem potřebným k pochopení principů funkce činností při správě katastru nemovitostí, řízení, právních vztazích k nemovitostem. Zde získané znalosti budou později aplikovány v navazujících odborných předmětech.požadované znalosti 1.2 Požadované znalosti Potřebná je znalost příslušné legislativy. Důležitá je také znalost návyků získaných v předmětu mapování. Vyzvednout lze především znalost software pro zpracování naměřených hodnot. 1.3 Doba potřebná ke studiu Doba potřebná k nastudování látky odpovídá výuce 2 hodin cvičení a 2 hodin přednášek týdně po dobu 5 týdnů. Jde tedy orientačně o 20 hodin. Ovšem je třeba mít na paměti, že čas potřebný ke studiu je značně individuální záležitost. 1.4 Klíčová slova Geometrický plán, obnova katastrálního operátu, parcela, výměra, list vlastnictví., vytyčení, srážka mapy, zrušení zjednodušené evidence, právní vztahy k nemovitostem, změny obsahu katastru, řízení, obnova katastrálního operátu. 1.5 Metodický návod na práci s textem Zde uvedené informace jsou základním materiálem pro pochopení problematiky. V rámci studia a zájmu o danou problematiku je vhodné si doplnit znalosti pročtením další literatury. Příklady pro procvičení jsou veskrze jednoduché. Některé jsou ovšem řešitelné pouze pokud je student ochoten se zamyslet a chvíli logicky uvažovat. Při problémech s nalezením postupu řešení autoři doporučují konzultace (a to jak osobní, tak formou vhodných informačních technologií - 9 (9) -

10 Katastr nemovitostí II Modul (10) -

11 Činnost při správě katastru 2 Činnost při správě katastru 2.1 Revize katastru Zásady pro provádění revize katastru (dále jen revize") jsou stanoveny v 42 vyhlášky 190/1996 Sb. Průběh činností spojených s revizí katastru se zaznamenává v řízení RO (revize operátu), ve kterém se zapisují údaje o zahájení revize, o konání místních šetření, o vyhotovených písemnostech (oznámeních), výsledcích revize, tzn. všech administrativních krocích učiněných v průběhu revize. V případě zjištěných nedostatků se na řízení RO navazují konkrétní jednotlivá řízení ZDŘ (záznam pro další řízení), ve kterých je zaznamenáno, kterých nemovitostí se závada týká, popis závady, dohodnuté způsoby odstranění nesouladů a účastníci, jichž se konkrétní řízení týká. Pokud jsou poté předloženy příslušné doklady k odstranění závadného stavu, navazuje na řízení ZDŘ řízení V (vklad) nebo Z (záznam) podle povahy dokladů, které odstraňují závadný stav katastru, a po úspěšné aktualizaci se ukončuje i řízení ZDŘ. Pokud osoba, která byla vyzvána k odstranění nedostatků, nepředloží ve stanovené lhůtě listin, a dopustí se tím přestupku, zakládá katastrální úřad řízení P (porušení pořádku), které se navazuje na řízení ZDŘ (v němž byla osoba vyzvána k odstranění nedostatků), a zahajuje řízení P. Na řízení o porušení pořádku mohou poté analogicky navazovat dále řízení V nebo Z Účastníci revize Účastníky revize jsou: a) katastrální úřad, b) obec, c) podle potřeby jednotliví vlastníci Přípravné činnosti Rozsah území (tzn. seznam katastrálních území) pro revizi údajů katastru stanoví katastrální úřad, který dva měsíce předem oznámí datum zahájení revize obci, na jejímž území bude revize probíhat, a požádá obec o vyhlášení doby konání revize způsobem v místě obvyklým. Ukázka oznámení obci je v příloze č. 24/1 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí. Před zahájením revize katastrální úřad vyznačí změny v údajích katastru podle všech došlých listin a rozhodnutí o povolení vkladu. Katastrální úřad rovněž zjistí, zda při postupném majetkoprávním vypořádávání větších celků (např. komunikace, areály podniků apod.) není již celek zapsán úplně na příslušném listu vlastnictví. Pokud ano, sloučí katastrální úřad spolu sousedící parcely uvnitř tohoto celku, které mají evidován shodný druh pozemku. V těchto případech není nutno vyžadovat souhlas stavebního úřadu se sloučením parcel. V rámci prováděné revize oznámí tyto skutečnosti vlastníkovi. Katastrální úřad porovná soulad: - 11 (11) -

12 Katastr nemovitostí II Modul 01 a) společných údajů SPI a SGI (parcelní číslo, druh pozemku, popřípadě způsob využití nemovitostí a způsob ochrany nemovitostí), b) zákresu hranic obcí a katastrálních území v katastrální mapě se zákresem těchto hranic v okrajových náčrtcích, c) vyznačení bodů bodových polí v katastrální mapě, pokud jsou jejím obsahem, a úplnost přehledu sítě PBPP. Zjištěné závady se ihned odstraní Podklady pro revizi Podklady pro revizi jsou: a) soupis parcel, b) seznam vlastníků a jiných oprávněných, c) seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními, d) kopie katastrální mapy, e) kopie seznamu pomístních názvů, f) záznam pro další řízení, g) kopie přehledu sítě PBPP, h) kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového pole, i) letecké snímky, jsou-li v daném prostoru k dispozici. Před zahájením první revize se upraví označení katastrálních map názvem Katastrální mapa ( 13 odst. 6 vyhlášky 190/1996 Sb.) a kopie katastrální mapy se doplní tužkovými zákresy změn zapsaných v záznamu pro další řízení Revize SPI Údaje o vlastníku a jiném oprávněném Při revizi se ověří v součinnosti s obecním úřadem, popřípadě s jednotlivými vlastníky jejich: a) jméno a příjmení (název), popřípadě titul, b) adresa trvalého pobytu (sídla), c) identifikátor. Zjištěné změny a chybějící identifikátory se zapíší do příloh protokolu o výsledku revize (příloha č. 25/1 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí), v nichž potvrdí vlastník, pokud je revizi přítomen, zápis svým podpisem a změny v katastru se zapíší v navázaném řízení Z podle protokolu. Seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními Seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními se porovná se seznamy vedenými obecním úřadem. Porovná se úplnost a správnost čísel popisných a evidenčních uvedených u budov a jejich příslušnost k části obce. Každá budova musí být označena číslem popisným, s výjimkou budov, které jsou vedlejší budovou (příslušenstvím) a jsou součástí jednoho celku, nebo - 12 (12) -

13 Činnost při správě katastru číslem evidenčním (pouze stavby určené k individuální rekreaci) (viz 31 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích). Vyšetří se příčiny změn (demolice, novostavby) a případné duplicity v číslech popisných. Vyšetří se i budovy označené více čísly popisnými a evidované na více parcelách. Katastrální úřad vyzve vlastníky k předložení dokladů potřebných pro vyznačení změny v katastru (plán, kolaudační rozhodnutí, doklad o přidělení čísla popisného, rozhodnutí o demolici apod.). Zjištěné změny doložené příslušnými podklady se zapíší do přílohy k protokolu RO, kde vlastník nebo jiný oprávněný potvrdí svým podpisem souhlas s vyznačením změny v katastru ( 42 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb.). Zjištěné změny nedoložené příslušnými podklady se zapíší do přílohy protokolu ZDŘ, kterou je záznam o zjištěných nesouladech (příloha č. 25/3 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí), ve kterém je každé zjištěné, nedoložené změně přiděleno číslo řízení ZDŘ s uvedením lhůty a dojednaného způsobu odstranění nesouladů v údajích katastru. Zjištěné změny potvrdí vlastník nebo jiný oprávněný nebo jejich zástupce svým podpisem ) 42 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 190/1996 Sb.), případně se poznamená, že byl vlastník vyzván písemnou výzvou. Ukázky výzvy a rozhodnutí o udělení pokuty jsou v příloze č. 26 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí. Záznam pro další řízení Při první revizi se zreviduje záznam pro další řízení, včetně záznamu pro další řízení vedeného podle dřívějších předpisů. Pokud byly změny, které jsou v záznamu evidovány, dokončeny a byly předloženy všechny potřebné doklady pro zápis do katastru, položka záznamu se uzavře. Není-li dosud změna dokončena, upozorní katastrální úřad vlastníka na povinnost vyplývající z 10 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 344/1992 Sb., sjedná s ním lhůtu pro předložení potřebných dokladů, skutečnost zapíše do protokolu ZDŘ (do záznamu o zjištěných nesouladech, který je přílohou protokolu ZDŘ a ve kterém je každé zjištěné, nedoložené změně přiděleno číslo řízení ZDŘ). Zápis v záznamu o zjištěných nesouladech potvrdí vlastník svým podpisem případně se poznamená, že byl vlastník vyzván písemnou výzvou. Položku záznamu vedeného podle dřívějších předpisů uzavře. Současně též posoudí, zda se vlastník nedoložením všech podkladů na výzvu katastrálního úřadu nedopustil již porušení pořádku na úseku katastru, a případně o této skutečnosti učiní zápis v protokolu ZDŘ, přidělí číslo řízení P a zahájí řízení o porušení pořádku na úseku katastru. Ukázka rozhodnutí o porušení pořádku je uvedena v příloze č. 26/2 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí Revize SGI Hranice katastrálního území V případě potřeby změny hranic katastrálního území nebo na podkladě návrhu podaného při revizi zahájí katastrální úřad řízení podle 19 vyhlášky č. 190/1996 Sb. Hranice nemovitostí, druhů pozemků a způsobu využití nemovitostí Zákres hranic nemovitostí v katastrální mapě se porovná s průběhem hranic v terénu a) pochůzkou v terénu, - 13 (13) -

14 Katastr nemovitostí II Modul 01 b) s použitím leteckých snímků. Zjištěné změny se vyznačí červeně v kopii katastrální mapy, která tvoří přílohu k protokolu RO. Katastrální úřad vyzve vlastníka pozemku, aby předložil plán se zaměřením změny a další potřebné doklady. Zjištěné změny, doložené příslušnými podklady se zapíší do přílohy k protokolu RO, kde vlastník nebo jiný oprávněný potvrdí svým podpisem souhlas s vyznačením změny v katastru ( 42 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb.). Zjištěné změny nedoložené příslušnými podklady se zapíší do přílohy protokolu ZDŘ, kterou je záznam o zjištěných nesouladech (příloha č. 25/3 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí), ve kterém je každé zjištěné, nedoložené změně přiděleno číslo řízení ZDŘ s uvedením lhůty a dojednaného způsobu odstranění nesouladů v údajích katastru. Zjištěné změny potvrdí vlastník nebo jiný oprávněný nebo jejich zástupce svým podpisem ( 42 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 190/1996 Sb.), případně se poznamená, že byl vlastník vyzván písemnou výzvou. Druh pozemku a způsob využití nemovitosti evidovaný v katastru se porovná se stavem v terénu. Zjištěné změny se vyznačí v kopii katastrální mapy mapovou značkou, slovně nebo kódem podle bodu 2 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb. Není-li ke změně v katastru nutné povolení příslušného orgánu státní správy nebo vlastník toto povolení při revizi předloží, zapíše se změna do přílohy k protokolu RO a souhlas s jejím provedením v katastru potvrdí vlastník podpisem v této příloze a změny v katastru se vyznačí v navázaném řízení Z podle protokolu. Je-li povolení nutné, ale vlastník je při revizi nepředloží, zapíše se změna do záznamu o zjištěných nesouladech (příloha č. 25/3 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí), který je přílohou protokolu ZDŘ. Uvede se lhůta a dojednaný způsob odstranění nesouladů v údajích katastru, který potvrdí vlastník nebo jiný oprávněný nebo jejich zástupce svým podpisem ( 42 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 190/1996 Sb.). Týká-li se změna pouze části pozemku, vyzve se vlastník i k předložení plánu. Není-li vlastník revizi přítomen, zašle mu katastrální úřad výzvu k odstranění zjištěných nesouladů se stanovením lhůty k dodání příslušných dokladů a tato skutečnost se poznamená v příslušné příloze protokolu ZDŔ i s poznámkou, že byl vlastník vyzván písemnou výzvou. Další prvky polohopisu Další prvky polohopisu jsou předmětem revize v rozsahu stanoveném v 5 odst. 2 vyhlášky č. 190/1996 Sb.. Zjistí-li se v terénu další prvky polohopisu, které nejsou v SGI dosud zobrazeny, a není pro ně nutno zhotovit geometrický plán ( 62 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 190/1996 Sb.), vyzve katastrální úřad vlastníka, aby předložil geodetickou dokumentaci jejich zaměření. Při revizi se v kopii katastrální mapy červeně vyškrtá její dosavadní obsah, který není předmětem katastru (např. zpevněné příjezdy ke garážím a přístupy k budovám, bazény, potrubní vedení a jejich povrchové znaky, koleje v průmyslových závodech, někdejší označení hranice intravilánu apod.). Podrobné polohové pole Při revizi se zjistí pochůzkou v terénu, zda body podrobného polohového pole nebyly zničeny, přemístěny nebo poškozeny nebo zda jejich využití není trvale znemožněno. Zjištěné změny se vyznačí v kopii přehledu sítě PBPP, popřípadě v kopii katastrální mapy, pokud jsou podrobné body polohového pole jejím - 14 (14) -

15 Činnost při správě katastru obsahem, a v tiskopisu pro oznámení závad a změn na bodech podrobného polohového pole. Rovněž se ověří soulad údajů uvedených v místopisu v geodetických údajích o bodu. Podle skutečnosti se geodetické údaje doplní, opraví nebo se vyřadí a zhotoví se nové, přičemž se využijí přiměřeně příslušná ustanovení Návodu pro obnovu katastrálního operátu mapováním. Zjistí-li katastrální úřad, kdo způsobil poškození nebo zničení bodu, postupuje podle ustanovení 23 až 25 zákona č.34/1992 Sb.. Místní a pomístní názvy Podkladem pro revizi pomístních názvů ( 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb.) je kopie seznamu pomístních názvů uloženého na katastrálním úřadě jako součást dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací ( 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 34/1992 Sb.). Seznam se prověří ve spolupráci se zástupci obecního úřadu. Zjištěné změny se vyznačí v kopii seznamu pomístních názvů a v kopii katastrální mapy, které se předloží obci k vyjádření Změny místních názvů a názvů ulic a veřejných prostranství ( 12 odst. 1 písm. a), 12 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 190/1996 Sb.) se vyšetří z podkladů obecních úřadů, vyhotoví se jejich seznam a vyznačí se v kopii katastrální mapy. V případě zjištění nových nebo změněných místních a pomístních názvů se postupuje podle 32 vyhlášky č. 190/1996 Sb Závěrečné ustanovení Protokol o výsledku revize O výsledku revize se sepíše protokol. Obsah protokolu je uveden v 42 odst. 8 vyhlášky č. 190/1996 Sb.. Přílohu protokolu, v níž potvrzují vlastníci souhlas s provedením změny v katastru, lze zhotovit na tiskopisu, který obsahuje všechny údaje potřebné pro zápis do lokálního souboru. Výsledky revize Výsledky revize jsou: a) protokol s přílohou, b) kopie katastrální mapy se zákresem zjištěných změn, c) seznam pomístních názvů, d) seznam změn místních názvů, e) záznam pro další řízení s přílohami, f) kopie přehledu sítě PBPP, g) oznámení závad a změn na bodech podrobného polohového pole, h) nové nebo opravené geodetické údaje o bodech podrobného polohového pole. Vyznačení výsledků revize v katastru V SPI se po skončení revize vyznačí všechny změny uvedené v protokolu o výsledku revize a jeho přílohách v navázaném řízení Z. Druh pozemku a - 15 (15) -

16 Katastr nemovitostí II Modul 01 způsob využití nemovitosti se změní, není-li k tomu nutné předložit rozhodnutí nebo souhlas orgánu státní správy nebo pokud byl takový doklad předán při revizi. V SGI se v řízení Z s navázaným řízením OR a) změní značky druhů pozemků, b) změní pomístní názvy, schválené katastrálním úřadem, popřípadě Úřadem, c) změní místní názvy, názvy ulic a veřejných prostranství, d) zruší, popřípadě doplní nové další prvky polohopisu, e) odstraní obsah podle odstavce 1.4.3, f) zruší zničené body podrobného polohového pole; byl-li zničený bod podrobného polohového pole současně podrobným bodem polohopisu, který v DKM nebo v mapě podle 13 odst. 8 vyhlášky č. 190/1996 Sb. neměl vlastní číslo, obdrží nové číslo podrobného bodu a souřadnice zničeného bodu, g) archivuje soubor, kterým byly změny provedeny. Po vyznačení změn v katastru se založí a) protokol o výsledku revize s přílohou do sbírky listin, b) ostatní výsledky revize do dokumentace ( 16 vyhlášky č. 190/1996 Sb.). 2.2 Hranice a název územního celku a katastrálního území Hranice a název územního celku Hranice územního celku se mění z podnětu toho, jehož zájmu se změna týká, podle příslušných listin a podkladů ( 20 odst. 6 vyhlášky č. 190/1996 Sb.). Ukázky podkladů pro provedení změny hranice obce jsou v příloze č. 9. Dojdeli ke změně hranice územního celku bez návrhu, např. změnou ze zákona, postupuje se podle zvláštních pokynů Úřadu. Průběh řízení o změně hranice územního celku se zaznamenává v řízení typu ostatní rozhodnutí (dále jen řízení OR ) (odstavec 10.1 písm. e) Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí). Vlastní změna v údajích katastru se provádí způsobem obdobným záznamu a realizuje se v řízení Z, ke kterému je nutné řízení OR navázat. K řízení Z se připojí též navržené změny z řízení typu potvrzení geometrického plánu (dále jen řízení PGP ), pokud je změna hranice dokládána plánem, nebo navržené změny pořízené v souvisejícím řízení OR (pokud ke změně není vyžadován plán) doložené ZPMZ, který katastrální úřad vyhotovuje z úřední povinnosti. Změna kódu a názvu územního celku se zavádí do centrální databáze údajů katastru převzetím z automatizovaného registru prostorových jednotek Ministerstva pro místní rozvoj, a to změnou obsahu položky nebo přidáním - 16 (16) -

17 Činnost při správě katastru nové položky, pokud vzniká nový územní celek, v příslušném číselníku. Změny v územních celcích jsou publikovány v Ústředním věstníku ČR Hranice a název katastrálního území Hranice katastrálních území se mění na návrh toho, jehož zájmu se změna týká, nebo z podnětu katastrálního úřadu. V případě potřeby se zjistí průběh nové hranice katastrálních území v terénu. Účastníky zjištění hranice jsou: a) zástupce katastrálního úřadu, b) navrhovatel změny, c) zástupce obce, do níž měněná katastrální území náleží, d) v nezbytné míře vlastníci pozemků dotčených navrhovanou změnou hranice. Výsledkem zjištění průběhu nové nebo změněné hranice katastrálních území a součástí podkladů je protokol, v němž je průběh hranice popsán v návaznosti na dosavadní stav katastru. Součástí protokolu je souhlas katastrálního úřadu se změnou. Nelze-li novou hranici ztotožnit s průběhem hranic parcel zobrazených v katastrální mapě, dodá navrhovatel změny plán, a to za předpokladu, že katastrální úřad změnu schválí. Plán se nezhotovuje v území, kde je změna zjištěna a zaměřena při obnově katastrálního operátu novým mapováním nebo při komplexních pozemkových úpravách podle 58 vyhlášky č. 190/1996 Sb.. Výsledkem takových činností je pak také srovnávací sestavení parcel dotčených změnou v sousedícím katastrálním území. Podklady pro změny hranice katastrálních území jsou stanoveny v 19 vyhlášky č. 190/1996 Sb.. Ukázky podkladů jsou v příloze č. 8. V řízení o změně hranice katastrálních území se postupuje podle 19 až 24 vyhlášky č. 190/1996 Sb.. Změnu hranice katastrálních území schvaluje katastrální úřad rozhodnutím. Průběh řízení o změně hranice katastrálních území se zaznamenává v protokolu OR. Vlastní změna v údajích katastru se provádí způsobem obdobným záznamu a realizuje se v řízení Z, které je nutné na řízení OR navázat. K řízení Z se připojí též navržené změny z řízení PGP, pokud je změna hranice dokládána plánem, nebo navržené změny pořízené v souvisejícím řízení OR (pokud ke změně není vyžadován plán) doložené ZPMZ, který katastrální úřad vyhotovuje z úřední povinnosti. Při změně názvu katastrálního území se postupuje podle ustanovení 22 vyhlášky č. 190/1996 Sb. Název katastrálního území musí být jednoznačný a nezaměnitelný v rozsahu celého území České republiky (zvláštní předpis - Standard státního informačního systému k prostorové identifikaci (schválen rozhodnutím předsedy Úřadu pro státní informační systém č. 11/97 ze dne ). Nahrazuje Standard státního informačního systému k územní identifikaci (schválen usnesením vlády České republiky ze dne 18. srpna 1993 č. 448). Změna názvu se do údajů katastru vyznačuje v příslušném číselníku centrální databáze. Změna hranice katastrálních území a změna názvu katastrálního území se vyznačuje také v okrajovém náčrtku mapového listu (u grafické formy katastrálních map). Postup je uveden v příloze č. 16 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí (17) -

18 Katastr nemovitostí II Modul 01 ZOBRAZENÍ ZMĚNY HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ V OKRAJOVÉM NÁČRTKU Katastrální mapa vyhotovená v souvislém zobrazení V okrajovém náčrtku jsou zobrazeny plnou čárou hranice katastrálních území podle původních map bývalého pozemkového katastru použitých pro tvorbu map v souvislém zobrazení. Při změně hranice katastrálního území se nová hranice vyznačí v okrajovém náčrtku tečkovanou čárou, a to v celém průběhu, tzn. i v úseku, kde ke změně nedošlo. Názvy katastrálních území po změně hranic katastrálních území se vyznačí v mapě a) v okrajovém náčrtku plným názvem, nebo b) v okrajovém náčrtku zkratkou (počátečním písmenem) a pod okrajovým náčrtkem plným názvem, nebo c) vedle čísla mapového listu a názvu původního katastrálního území napsaného pod okrajovým náčrtkem. Nově zapsané názvy se podtrhnou tečkovanou čárou. Neplatné názvy se škrtnou plnou čárou tak, aby zůstaly čitelné. Dojde-li k další změně hranice katastrálního území zobrazené v okrajovém náčrtku tečkovanou čárou, zobrazují se změny podle stejných zásad jako změny hranic parcel, přičemž původní hranice katastrálních území zakreslené v okrajovém náčrtku plnou čárou podle původních map se neškrtají ani neodstraňují. Katastrální mapa na podkladě Základní mapy velkého měřítka nebo technickohospodářské mapy V okrajovém náčrtku jsou zobrazeny hranice územních celků a hranice katastrálních území. Při změně průběhu hranice se nová hranice vyznačí tenkou plnou čárou, dosavadní hranice se odstraní (chemicky, mechanicky). Nově vytvořená katastrální území se označí čísly. Pod okrajovým náčrtkem se uvedou tato čísla s názvy katastrálních území. Katastrální mapa v digitální formě Tiskový výstup katastrální mapy v digitální formě okrajové náčrtky neobsahuje - 18 (18) -

19 Činnost při správě katastru obr.2.1: Zobrazení změny katastrální hranice v okrajovém náčrtku Sdělování změny hranice a názvu územního celku nebo katastrálního území. Změnu názvu katastrálního území sděluje katastrální úřad Českému statistickému úřadu na změnovém dokladu (výkazu) zhotoveném podle zásad stanovených v příloze č. 10 ( 24 odst. 1 vyhlášky). Změnu hranice a názvu katastrálního území sděluje katastrální úřad: a) navrhovateli změny, b) místně příslušné obci a c) vlastníkům nemovitostí dotčených změnou způsobem uvedeným v 19 odst. 6 vyhlášky a d) územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (dále jen inspektorát ), který vede přehlednou evidenci změn, s - 19 (19) -

20 Katastr nemovitostí II Modul 01 přiloženým zákresem změněné hranice v kopii katastrální mapy ( 24 odst. 1 vyhlášky). 2.3 Dokumentační fondy Dosavadní vedení evidence dokumentačních fondů na papírových mediích (evidenční karty) je nahrazeno evidencí digitální. Záznamy o dokumentech na evidenčních kartách jsou nahrazeny obsahově shodnými záznamy v digitální podobě. Pokud existuje mimo analogové formy evidovaného dokumentu i jeho digitální podoba v systémem podporovaném formátu nebo je dokument pouze v této digitální podobě, je v evidenci zapsán odkaz na odpovídající soubor a tento je možno prohlížet. Dokumentační fondy související s vedením katastru a v úschově katastrálního úřadu se dělí na tyto druhy: a) bodová pole základní, b) bodová pole podrobná, c) nové měření, d) reambulace nového měření, e) technicko-hospodářské mapování, f) tvorba Základní mapy velkého měřítka, g) mapový fond, h) soubor listin, i) spisy V, j) spisy Z, k) spisy ostatní, l) ZPMZ, m) operát pozemkového katastru, n) operát JEP, o) elaborát z osídlování a přídělového řízení, p) elaborát z revize I. pozemkové reformy, q) elaborát scelovací, r) elaborát HTÚP, s) technické předpisy, t) elaborát KPÚ, u) ostatní uložené nebo ukládané dokumenty a písemnosti podle uvážení a potřeb jednotlivých pracovišť resortu. Jednotlivé dokumenty se zapisují do automatizovaně vedených desek. Automatizovaně vedenými deskami se rozumí seskupení určitého typu dokumentačních fondů, které mají některé společné vlastnosti. Základní - 20 (20) -

21 Činnost při správě katastru společnou vlastností pro zápis dokumentů do jedněch desek je vždy místo uložení. Tyto desky jsou reálně reprezentovány jedněmi nebo více fyzickými složkami, pořadači spisů apod. Jeden druh fondu představuje jedny nebo více desek. V závislosti na typu fondu se desky mohou vztahovat ke konkrétnímu katastrálnímu území. U fondů označených písm. b) až f) a l) až r) se předpokládá vazba na katastrální území. U fondu označeného písm. h) je vazba na katastrální území plně v kompetenci katastrálního úřadu. Doporučuje se však u tohoto fondu nezavádět vazbu na katastrální území a soubor listin ukládat ve dvou samostatných řadách v třídění podle čísla příslušného řízení (V a Z). U každých desek se uvádí místo uložení. Název desek se volí podle dokumentů v nich uvedených, například: Náčrty o MŠ - k.ú., Soubor listin/rok, Spisy V/rok, Elaborát podrobného polohového bodového pole k.ú., Měřické náčrty ZMVM k.ú., Elaborát THM k.ú. apod. U jednotlivých desek se uvádí datum platnosti (období) dokumentů v nich zapsaných včetně předpokládaného i skutečného data skartace (nepovinné údaje). Členění dokumentačních fondů na jednotlivé desky, jejich názvy, určení místa uložení, vazba na konkrétní katastrální území (v závislosti na druhu fondu) je v kompetenci každého pracoviště s výjimkou fondů uvedených v písm. l). Místa uložení, tj. jejich názvy, popis a případná návaznost, jsou uloženy ve zvláštní tabulce (číselníku), kterou si vytváří každé pracoviště podle místních podmínek. Dokumentační fondy vytvořené před převodem dat do ISKN zůstanou uspořádány podle dosavadního třídění. Pro dokumentační fondy podle písm. h) až l) je stanoven standardní postup uložení a zápisu do desek. Postup je stanoven pro ty fondy uvedených druhů, které vznikají nebo budou na katastrální úřad dodány až po zavedení nového ISKN a vychází z jednotlivých typů řízení (V, Z, ZDŘ, PGP, PÚP, P, OO, RO, OR). Uložení uvedených dokumentů je fyzicky vázáno na číslo řízení v daném roce. Jednotlivé typy řízení mají svoje číselné řady v daném roce bez ohledu na katastrální území a podle čísel řízení se ukládají do desek označených typem řízení a rokem. Ke každému jednotlivému řízení (mimo Potvrzování geometrického plánu) se zakládá spisový obal ( košilka ). Na tento obal se zapíše typ a číslo řízení (generované systémem), název katastrálního území a popřípadě jiné údaje týkající se příslušného řízení. Jednotlivé dokumenty příslušející konkrétnímu řízení se buď pevně spojí se spisovým obalem a není-li to možné, pak se na každý dílčí dokument zapíše typ a číslo odpovídajícího řízení. Spisové obaly se ukládají v řazení podle čísel řízení ve složce (složkách). Složky se nadepíší ročníkem a typem řízení. Pokud je potřeba více složek, pak se označí stejně a označení se doplní podlomením pořadovým číslem včetně čísel řízení (od do), která každá složka obsahuje. V případě řízení pro potvrzování plánu je spisový obal tvořen přímo obalem příslušného ZPMZ a tyto se pak ukládají do složek podle katastrálních území a v nich podle čísel ZPMZ. Název složek je analogický jako výše a odpovídající jejich obsahu. Listiny se do sbírky listin ukládají rovněž podle čísel řízení (bez košilky ), toto se uvádí přímo na listině (razítko) (21) -

22 Katastr nemovitostí II Modul 01 Pro dokumentační fondy uvedené pod písmeny h) až l) vzniklé před zavedením nového systému ISKN se desky založí podle dosavadního způsobu členění a místa jejich uložení. Ostatní druhy fondů se člení a ukládají v závislosti na svém obsahu (obvykle ve vazbě na katastrální území, popřípadě i na ročníky) a definice odpovídajících desek vychází z tohoto členění. Vlastní obsah desek představuje popis jednotlivých dokumentů do těchto desek zařazených (analogie dosavadních evidenčních karet) s možností připojení odpovídajících souborů a s možností prohlížení obsahu těchto souborů, je-li dokument (nebo jeho část) vyhotoven v digitální formě. Každé řízení, jehož součástí nebo výsledkem je dokument nebo dokumenty v analogové podobě nebo v digitální formě počítačového souboru, končí příslušným záznamem údajů o tomto dokumentu do odpovídajících předdefinovaných desek. Prohlížení a vyhledávání údajů, včetně poskytování informací o dokumentačních fondech, je možné podle katastrálních území, podle druhu dokumentačních fondů nebo podle místa jejich uložení. Pro prohlížení konkrétních desek a dokumentů v nich uvedených je možné vyhledání podle listin a jednotlivých řízení. Vedení evidence o zápůjčkách dokumentů z dokumentačních fondů není systémem ISKN podporováno a provádí se nadále ručně dosavadním způsobem. Založení odpovídajících desek a zápis údajů o jednotlivých dokumentech pro stávající dokumentační fondy je třeba provést na podkladě současné analogové evidence, včetně prověření její správnosti, oprav případných chyb a aktualizace na platný stav. Takto zpracované údaje o dokumentačních fondech se nadále udržují v souladu se skutečností a veškeré změny (přemístění dokumentačních fondů, skartace, převod na digitální podobu apod.) se do systému vedení dokumentačních fondů průběžně zaznamenávají. 2.4 Poskytování údajů Poskytování údajů z katastru Poskytování údajů z katastru se týká všech údajů SPI a SGI, včetně údajů zjednodušené evidence parcel, která se považuje za součást katastrálního operátu ( 29 odst. 3 zákona č.344/1992 Sb.). Poskytování údajů z katastru upravuje Vyhláška č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (dále jen vyhláška o poskytování údajů ) a Pravidla pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností ze dne ČÚZK č.j. 2846/ Ze SPI se poskytují údaje o nemovitostech evidovaných v katastru, a to ve formě nahlížení do katastru, ústních informací, výpisů, opisů nebo kopií nebo tiskových výstupů nebo v elektronické podobě, pokud jsou v této formě - 22 (22) -

23 Činnost při správě katastru vedeny, a dálkovým přístupem. Za tyto údaje se považují zejména (viz Uživatelská dokumentace ISKN): a) výpis z katastru, b) seznam parcel katastru, c) seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobem, d) informace o parcelách katastru, e) informace o parcelách evidovaných zjednodušeným způsobem, f) seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, g) informace o budovách, h) informace o jednotkách, i) rejstřík vlastníků a jiných oprávněných, j) informace o vlastnících a jiných oprávněných, k) přehled vlastnictví, l) průběh řízení, m) seznam obcí, n) seznam částí obcí, o) seznam katastrálních území, p) statistické údaje o katastrálních územích, q) seznam parcel s kódy BPEJ, r) srovnávací sestavení parcel ( 13 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů). Ze SGI se poskytují údaje o nemovitostech zobrazených v katastrální mapě nebo v jiných mapových podkladech, a to ve formě reprografické kopie nebo ručně kreslené, popřípadě jako výstup z grafického počítačového souboru DKM nebo KM-D ve vztažném měřítku mapy nebo ve formě dálkového přístupu (Vyhláška č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky). Mohou být vyhotoveny též v jednotkovém formátu A4. Za tyto údaje se považují zejména: a) kopie části katastrální mapy, b) kopie jiného mapového podkladu (např. mapy pozemkového katastru), c) kopie mapového listu katastrální mapy, d) kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí ( 12 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů) (příloha č. 29), e) kopie DKM, KM-D nebo jeho části ve výměnném formátu podle předpisu Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky ze dne 28.prosince 1993 ČÚZK č.j.5729/ ve znění dodatků, popř. jiného stanoveného výměnného formátu, - 23 (23) -

24 Katastr nemovitostí II Modul 01 f) kopie dokumentace podle 16 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě pevných bodů, g) kopie přehledu čísel bodů, h) kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ, i) kopie přehledu sítě PBPP, j) kopie geodetických údajů o zhušťovacím bodu nebo o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole, k) výpis ze seznamu souřadnic (čísla bodů, souřadnice, kódy kvality); vyhotovuje se na papíru nebo jako textový soubor pro jednotlivé body nebo pro vymezenou část území. Postup pro poskytování a užití údajů SGI je upraven zvláštním předpisem Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky ze dne 28.prosince 1993 ČÚZK č.j.5729/ ve znění dodatků. Pokud to umožňuje ISKN, vyhotovují se údaje jako tiskové výstupy z ISKN. Poskytnuté údaje potvrdí zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem, a popřípadě též datem vyhotovení, pokud není na poskytovaném výstupu již vytištěno. Výpis, opis z a kopii katastrální mapy potvrdí též otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem, ostatní výstupy otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací Podmínky a postup při bezplatném získávání informací o údajích katastru nahlížením do katastru a poskytnutím ústních informací jsou stanoveny v 5 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů Výpis, opis nebo kopie ze SPI a SGI a identifikace parcel jako veřejná listina Veřejná listina osvědčuje skutečnosti, které jsou rozhodné pro jednání před státními orgány. Musí mít náležitosti podle 6 odst. 1 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů (datum, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jméno a příjmení vyhotovitele a jeho podpis, kolek nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku) a uvádí se na ní číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru. Má-li veřejná listina více listů, musí být opatřeny otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem a podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního úřadu všechny listy, nebo musí být jednotlivé listy pevně spojeny a opatřeny otiskem kulatého úředního razítka na přelepce ve spoji. Ostatní náležitosti se uvedou na poslední straně, kde se rovněž uvede počet listů. Výpis, opis nebo kopie ze SPI a SGI Výpis, opis nebo kopie ze SPI nebo ze SGI (dále jen výpis nebo kopie z katastru") je za podmínek stanovených v 6 odst. 1 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů veřejnou listinou, která je podkladem pro vyhotovení listin o změnách právních vztahů k nemovitostem, o změnách údajů o parcele - 24 (24) -

25 Činnost při správě katastru (změna druhu pozemku apod.) a pro vyhotovení jiných listin, týkajících se nemovitostí. Výpisem, opisem nebo kopií z katastru, který je veřejnou listinou, se podle 6 odst. 3 a 4 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů rozumí: a) úplný nebo částečný výčet parcel nebo budov nebo jednotek vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s podrobnějšími údaji katastru podle 9 odst. 1 Vyhlášky č. 162/2001 Sb., které se k uvedeným parcelám, budovám nebo jednotkám vážou; tento výčet je označen jako Výpis z katastru nemovitostí, b) výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory bez uvedení podrobnějších údajů katastru podle 9 odst. 1 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. týkajících se jednotek a společných částí domu a pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek; je označen jako v písmenu a) Výpis z katastru nemovitostí, c) kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu zobrazující parcely podle písmene a) (dále jen jiný mapový podklad ). Za jiný mapový podklad se považuje též mapa zobrazující parcely ve zjednodušené evidenci (mapa dřívější pozemkové evidence). Za kopii katastrální mapy v digitální formě se považuje i tiskový výstup označený jako Kopie katastrální mapy. Identifikace parcel Identifikace parcel (dále jen identifikace") obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívější pozemkové evidence nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru ( 6 odst. 5 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů). Identifikace je veřejná listina ( 6 odst. 1 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů) a vyhotovuje se na tiskopisu. V záhlaví se uvede druh dřívější pozemkové evidence (bývalý pozemkový katastr, operát přídělového řízení, operát scelovacího řízení, evidence nemovitostí, katastrální operát před obnovou). V levé části tiskopisu se uvede číslo knihovní vložky pozemkové knihy, popřípadě označení jiného podkladu, podle něhož jsou parcely uváděny, parcelní číslo, druh pozemku (pokud je požadován) a výměra parcel podle dřívější pozemkové evidence nebo katastrálního operátu před obnovou. V pravé části se uvedou odpovídající parcelní čísla podle katastru, jejich výměra a druh pozemku, číslo listu vlastnictví a případné poznámky. Nelze-li zákres hranic parcely nebo skupiny souvisejících parcel podle dřívějších pozemkových evidencí (podle katastrálního operátu před obnovou) ztotožnit se zákresem hranic parcely v katastru, identifikace se nevyhotoví. Hranice je nutné vytyčit v terénu a zhotovit plán. Identifikaci parcel se opatří náležitostmi podle 6 odst. 1 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů (odstavec ). Ukázka identifikace parcel je v příloze č. 30/1 a 30/3 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí. Katastrální operát před obnovou nelze považovat za dřívější pozemkovou evidenci Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru Postup při poskytování ověřených opisů nebo kopií listin ze sbírky listin katastru stanoví 7 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů (25) -

26 Katastr nemovitostí II Modul 01 Má-li ověřený opis nebo kopie listiny více listů, musí být opatřeny otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem a podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního úřadu všechny listy, nebo musí být jednotlivé listy pevně spojeny a opatřeny otiskem kulatého úředního razítka na přelepce ve spoji. Ověřovací doložka, kolek a doložka o úhradě správního poplatku podle 7 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů se uvedou na poslední straně Reprografické kopie z katastrálního operátu Postup při poskytování reprografických kopií z katastrálního operátu stanoví 8 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů a zvláštní předpis Pravidla pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností ze dne ČÚZK č.j. 2846/ Tiskové výstupy z katastrálního operátu Postup při poskytování tiskových výstupů z katastrálního operátu stanoví 9 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů Dálkový přístup k údajům katastru Dálkovým přístupem se poskytují zejména údaje podle odstavce písm. a) až p) a dále zobrazení katastrální mapy a seznam bodů bodového pole (příloha č. 3 k vyhlášce o poskytování údajů). Postup při poskytování údajů dálkovým přístupem stanoví 10 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů. Dálkovým přístupem lze získat údaje z katastru ze SPI a SGI, jsou-li vedeny v elektronické podobě. Tímto přístupem se poskytují údaje z katastru i ve formě výpisu z katastru nemovitostí s tím, že údaje získané prostřednictví dálkového přístupu mají informativní charakter a nejsou veřejnou listinou. Informace o vyznačené plombě je uvedena pouze ve výpisu z katastru nemovitostí, v informaci o parcele katastru, v informaci o parcele evidované zjednodušeným postupem, v informaci o budově a v informaci o jednotce. Dálkový přístup je oprávněn získat každý, kdo a) písemně požádá Zeměměřický úřad přímo nebo prostřednictvím katastrálního úřadu o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru, b) složí a pravidelně doplňuje zálohu na úplatu za poskytnuté údaje katastru prostřednictvím dálkového přístupu. Zeměměřický úřad potvrdí žadateli příjem žádosti a po složení zálohy mu sdělí údaje potřebné pro získávání přístupu k údajům katastru dálkovým přístupem. Organizační složce státu a Pozemkovému fondu ČR sdělí Zeměměřický úřad tyto údaje již po obdržení žádosti (26) -

27 Činnost při správě katastru Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě Postup při předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě stanoví 11 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů katastru. Údaje katastru v elektronické podobě na technických nosičích dat mají informativní charakter. Údaje katastru v elektronické podobě poskytuje na písemnou žádost Zeměměřický úřad z území celé České republiky a katastrální úřad v rozsahu své územní působnosti Srovnávací sestavení parcel Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání, tj. přiřazení zápisu, popřípadě zákresu parcely dřívější pozemkové evidence, neztotožnitelné s parcelou katastru. Je technickým podkladem, který se vyhotovuje zejména pro: a) sepsání dohod o vydání nemovitostí povinnými osobami v restitucích, b) sepsání nájemních smluv, c) daňové účely. Srovnávací sestavení parcel není veřejnou listinou, neosvědčuje právní vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o převodu částí nemovitostí v něm uvedených. Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu, ve kterém je předtištěn text Srovnávací sestavení parcel má pouze orientační charakter a popřípadě uvedené výměry částí parcel katastru jsou určeny přibližným způsobem. Nenahrazuje plán a nemůže být podkladem pro vyhotovení právních listin o nemovitostech, které jsou v něm uvedeny. V záhlaví se uvede druh dřívější pozemkové evidence (pozemkový katastr, přídělový operát, scelovací operát, evidence nemovitostí). V levé části tiskopisu se uvede označení podkladu, podle něhož jsou parcely uváděny, parcelní číslo, druh pozemku (pokud je požadován) a výměra parcely podle dřívější pozemkové evidence. V pravé části se uvede u každé parcely z levé části porovnání se stavem evidovaným v katastru (parcelní číslo, druh pozemku, výměra, číslo listu vlastnictví). Výměra částí parcel může být určena přibližně a uvede se jen tehdy, je-li požadována v žádosti. Srovnávací sestavení parcel vyhotovené katastrálním úřadem potvrdí oprávněný zaměstnanec svým podpisem, uvede datum vyhotovení, číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, kolek nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku ( 13 Vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů). Ukázka srovnávacího sestavení parcel je v příloze č. 30/2. Srovnávací sestavení lze vyhotovit pouze na stav katastru evidovaný ve zjednodušené evidenci KN (27) -

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup:

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup: Technická zpráva Akce: Záborový elaborát pro akci Benešov, dopravní řešení Mendelova - Dukelská Lokalita: k.ú. Benešov u Prahy Datum zpracování: 4/2013 Zpracovatel projektu: Pontex spol. s r.o. Použitý

Více

Úloha katastru nemovitostí (KN) v ČR pro výstavbu.

Úloha katastru nemovitostí (KN) v ČR pro výstavbu. Úloha katastru nemovitostí (KN) v ČR pro výstavbu. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

Zákon č. 344/1992 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb. Zákon č. 344/1992 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Alexandra Štrohalmová VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Katastr nemovitostí ČR je veřejným souborem údajů o nemovitostech, o vlastnících a s nimi souvisejícími právními vztahy List vlastnictví

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 778/0. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 778/0. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 778/0 Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zástupce předkladatele: ministr zemědělství Doručeno poslancům: 22.

Více

ZÁKON. ze dne 8. srpna 2013. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne 8. srpna 2013. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 256 ZÁKON ze dne 8. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Katastr nemovitostí (1) Katastr nemovitostí

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Příloha B 2. č. objednatele: č. zhotovitele:

Příloha B 2. č. objednatele: č. zhotovitele: Příloha B 2 č. objednatele: č. zhotovitele: S M L O U V A O D Í L O (podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) SMLUVNÍ STRANY: O b j e d n a t e l : ČR - Ministerstvo

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Citace: 426/2005 Sb. Částka: 146/2005 Sb.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Změna: 63/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

Obnova katastrálních map podle nových předpisů

Obnova katastrálních map podle nových předpisů Acta Montanistica Slovaca Ročník 14 (2009), mimoriadne číslo 1, 12-18 Obnova katastrálních map podle nových předpisů Alena Berková 1 Cadastral map supersession acording new instructions Digital form o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem

Více

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení]

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Vzor 1 Ministerstvo obrany odbor mimorezortní spolupráce nám. Svobody 471

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

SMLOUVA O DÍLO. (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLOUVA O DÍLO. (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 103705/201 2-MZE 000127932185 PČ: P775/2012-PUZN Zaevid.: 18.06.2012 11:02 PoCel listú: 11 Prílohy 1/1 SMLOUVA O DÍLO (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více