Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Právní forma: Ředitel školy: Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, Sedlice Město Sedlice Příspěvková organizace Mgr. Marek Charvát

2 2 Obsah: I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce V. Údaje o výsledcích vzdělávání VI. VII. Výsledky soutěží a olympiád Údaje o mimoškolních aktivitách VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI XI. XII. Údaje o kontrolní činnosti jiných orgánů Základní údaje o hospodaření školy

3 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, okres Strakonice Identifikátor právnické osoby: Sídlo: Komenského 256, Sedlice Právní forma: příspěvková organizace IČ: Telefon: Fax: WWW: Statutární zástupce: Mgr. Marek Charvát, ředitel školy Zřizovatel: Město Sedlice, IČ: Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka Sedlice Právnická osoba vykonává činnost těchto zařízení: a) Základní škola IZO Komenského 256, Sedlice tel.: b) Mateřská škola IZO Komenského 355, Sedlice tel.: c) Školní družina IZO Komenského 256, Sedlice tel.: d) Školní jídelna IZO Komenského 256, Sedlice tel.:

4 4 Charakteristika školy Škola je organizována jako úplná s 9 ročníky, pro šk. rok 2013/2014 byla škole udělena výjimka ze zákonem stanoveného průměrného počtu dětí ve třídě. Do školy dojíždějí žáci z obcí Škvořetice, Mužetice, Holušice, Němčice, Malá Turná, Pamětice a Dubí Hora. S ohledem na dopravu dojíždějících žáků je začátek vyučování posunut na 7,40 hodin, vyučování končí nejpozději ve 14,40 hodin. Ve školní budově je 9 učeben a dále učebna informatiky, školní dílna, tělocvična, školní kuchyňka a dvě místnosti pro školní družinu. V přízemí budovy se nachází školní jídelna. Stav budovy odpovídal jejímu stáří (70 let). Z tohoto důvodu byl realizován projekt celkové rekonstrukce školy po etapách, podle možnosti získání finančních prostředků. První etapa, rekonstrukce sociálních zařízení, byla provedena v roce 1998, druhá v roce 1999 se týkala se úprav přízemí budovy, v roce 2000 byly provedeny úpravy kanalizace, odvětrání budovy a opravy střech. V roce 2002 byla provedena stavební úprava dvou místností v přízemí, díky které vznikla nová učebna informatiky. V roce 2003 proběhly rozsáhlé stavební úpravy v celé budově školy (výměna oken, topení, rozvodů vody a elektřiny, přístavba šaten k tělocvičně, úpravy podkroví, výměna střešní krytiny), čímž byla zakončena celková rekonstrukce budovy školy. Vytápění je prováděno etážovým topením, kotelna byla přestavěna na plynovou. V roce 2008 bylo dokončeno venkovní tartanové víceúčelové hřiště. V létě 2011 byly zakoupeny nové šatní skříně, takže nyní má každý žák vlastní skříňku. V roce 2013 byla škola vybavena, kromě jiného, čtyřmi interaktivními tabulemi z programu EU peníze školám. Vybavování školy nábytkem je zabezpečováno z prostředků zřizovatele, průběžně se provádí nutné výměny. Učební pomůcky jsou hrazeny z rozpočtu stanoveného Krajským úřadem v Českých Budějovicích a rozpočtu zřizovatele. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY stav k skutečnost k Počet žáků školy celkem stupeň ZŠ stupeň ZŠ Počet tříd celkem stupeň ZŠ stupeň ZŠ 4 4 Průměrný počet dětí / žáků ve třídě ve třídě 15,22 15,00 na 1 pedagoga ZŠ 11,42 11,25 Počet žáků zapsaných do školní družiny do školního klubu 0 0 Vyrovnávací třída počet tříd 0 0 počet žáků 0 0 Počet individuálně integrovaných celkem 1 1 v ZŠ 1 1 sluchové postižení 0 0 zrakově postižení 0 0 s vadami řeči 0 0 tělesně postižení 0 0 s kombinací postižení 0 0 s vývojovými poruchami učení a chování 1 1 kombinace spojených Přehled spojených ročníků: ročníků 0 žáků ve třídě 0

5 5 1. Školská rada Školská rada byla zřízena od Členové jsou od Věra Hejduková a Jana Smolová za zřizovatele, Petr Koutenský a Markéta Matějovská za rodiče, Jitka Bláhovcová a Kristýna Hálová za školu. Předsedou byla zvolena Markéta Matějovská. II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 1. Vzdělávací koncepce Výuka probíhala ve všech ročnících podle ŠVP pro základní vzdělávání Most k poznání. Povinným cizím jazykem byl jazyk anglický ve ročníku, v ročníku se vyučoval druhý cizí jazyk - německý. Ve 2. ročníku byl anglický jazyk vyučován jako nepovinný předmět. Plavecký výcvik proběhl v plavecké škole v Písku. Povinně se jej zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku, doplnili je žáci 1. a 2. ročníku. Lyžařský výcvik absolvovali žáci 7. a 8. ročníku. V pedagogicko psychologické poradně bylo vyšetřeno 8 žáků s poruchami učení. Logopedickou péči zabezpečovala MŠ Sedlice. V péči o zaostávající žáky se vychází z doporučení PPP, těmto žákům je v hodinách dle možností věnována individuální péče. Výchovným poradcem je p. učitelka J.Kovalčíková, která úspěšně zakončila studium pro výchovné poradce. Metodikem prevence byla jmenována p. učitelka J.Bláhovcová. Škola se pravidelně účastní okresního kola dopravní soutěže, kterému předchází kolo školní. Koordinátorem ŠVP byla stanovena p. učitelka Šárka Zbíralová, která absolvovala studium pro koordinátory ŠVP. Ve funkci metodika environmentální výchovy pracuje p. učitelka Martina Zemanová.

6 6 Přehled doplňkových výchovně vzdělávacích akcí: Divadelní představení v MŠ O Palečkovi 1., 2. tř Běh naděje v Sedlici tř Návštěva Městské knihovny v Blatné 2. tř Exkurze výlov rybníka Přední Řitovíz 6., 7. tř Drakiáda tř Divadelní představení v MŠ Princezna a lovecká píšťalka 1., 2. tř Soutěž Mladý záchranář tř Úklid městského parku tř Divadlo ve Strakonicích Pošťácká pohádka tř Projektový den v SPŠ Strakonice 9. tř Výstava v Blatné Jak se rodí večerníčky 1., 6., 8. tř Beseda s cestovatelem Kongo tř Exkurze Plzeň Techmánie, Planetárium 1., 5., 6. tř Vystoupení na Adventních trzích v Sedlici 2., 3. tř Projektový den v SOU Blatná 9. tř Mikulášská nadílka žáků 9. třídy tř Vánoční výstava Sedlice tř Filmové představení Hořící keř tř Vánoční besídka pro a tvůrčí dílna 2. tř Exkurze JE Temelín , 6. tř Exkurze do Prahy - Senát tř Beseda v Městské knihovně Strakonice 3. tř Divadlo kouzel v MŠ 1., 2. tř Projektový den v SPŠ Strakonice 9. tř Zimospaní v Řepici 1. tř Divadelní představení Liška Bystrouška tř Maškarní karneval tř Projektový den v SOU Blatná 9. tř Divadlo v Blatné O medvědovi Ondřejovi tř Projektový den v SPŠ Strakonice 8. tř Beseda s Policií ČR Dopravní výchova tř Beseda s Policií ČR Osobní ochrana tř Divadlo v Blatné Robinson Crusoe 5., 6. tř Cykloden tř Beseda s policií ČR práce se psem 2. tř Italský den tř Exkurze Policie Strakonice 3. tř Velikonoční výstava v Sedlici tř Noc s Andersenem tř Beseda s Policií ČR Kyberšikana 5. tř Solasido tř Exkurze do Plzně Techmánie, ZOO tř Přednáška Mount Blanc tř Exkurze do Písek elektrárna, výstava Les 5. tř Dětské dopravní hřiště ve Strakonicích 1. tř Exkurze do Protivína krokodýli 5. tř Exkurze České středohoří (odměna za ekolog. soutěž) 6. tř Dětský den tř.

7 Dětský den v MŠ 9. tř Exkurze AISIN Písek tř Exkurze do Prácheňského muzea v Písku 4. tř Školní výlet Kašperské Hory tř Exkurze Zámek Blatná 8. tř Školní výlet - Třeboň 6., 7. tř Školní výlet Orlík kemp Popelíky 9. tř Školní výlet Annín 8. tř Školní výlet Kleť tř Filmové představení Pinocchio, Rivalové tř Záchranářský den tř Vystoupení v DPS 3. tř Výlet do Řepice lanové centrum 1. tř. III. Personální zabezpečení školy Počty pracovníků dle součástí právnické osoby: Součást MŠ ZŠ ŠD ŠK ŠJ Přepočtený počet pracovníků celkem 4,000 15,000 1,804 0,000 3,000 z toho učitelé 3,000 12,000 0,000 0,000 0,000 vychovatelé 0,000 0,000 1,804 0,000 0,000 ostatní 1,000 3,000 0,000 0,000 3,000 Skutečný počet pracovníků celkem z toho učitelé vychovatelé ostatní

8 8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do základní školy pro školní rok 2014/2015 celkem z toho dívky Počet zapsaných žáků celkem Počet dětí s odloženou školní docházkou 1 1 z toho na základě rozhodnutí PPP - psychologický vývoj dítěte 1 0 z toho na základě rozhodnutí SPC - psychologický vývoj dítěte 0 0 z toho na základě vyšetření pediatra - zdravotní stav dítěte 0 0 Předpokládaný počet dětí v 1.třídě k V. Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení prospěchu a chování: Ročník Počet žáků Prospělo s celkem z toho dívky vyznamenáním Prospělo Neprospělo Počet žáků Ročník 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování

9 9 Výsledky přijímacího řízení na střední školy: ve šk.roce 2013/2014 z 9.ročníku ZŠ z nižšího ročníku ZŠ celkem z toho dívky celkem z toho dívky gymnázium střední odborná škola SOU učiliště pracovní poměr jiné celkem VI. Výsledky soutěží a olympiád: Atletická všestrannost M.Židová K.Brabcová J.Šuba J.Novák 5. místo 5. místo 4. místo 7. místo Hokejbal proti drogám okresní kolo mladší starší 3. místo 3. místo Odznak všestrannost olympijských vítězů okresní kolo J.Novák N.Drastíková V.Hudáková J.Navrátil 1. místo 2. místo 2. místo 3. místo Stolní tenis okresní kolo ml. družstvo chlapců st. družstvo chlapců 2. místo 3. místo Malá kopaná okresní kolo st. družstvo 4. místo Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo st. družstvo D.Sýkora 4. místo 5. místo Ekologická soutěž 6. třída 1. místo

10 10 VII. Údaje o mimoškolních aktivitách Seznam pravidelných kroužků Keramický (pokročilí) ved. P.Rakovanová cca 15 dětí Keramický (začátečníci) ved. P.Rakovanová cca 20 dětí Hra na flétnu ext. ZUŠ Blatná cca 15 dětí Hra na kytaru ved. Václav Rodina 4 děti Výtvarný ext. ZUŠ Blatná cca 10 dětí Krajkářský ext. Krajkářská škola cca 15 dětí Modelářský ved. Radovan Horvay 6 dětí Florbal ved. Pavel Samec cca 40 dětí Karate ved. Marek Pohanka cca 20 dětí Taneční ved. Šárka Zbíralová cca 15 dětí VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, organizovaných vzdělávacími centry a agenturami. Typ školení Počet akcí Počet účastníků Semináře a školení pro MŠ 2 2 Semináře a školení pro vedoucí pracovníky 0 0 Semináře a školení BOZP a PO 2 25 Semináře a školení dle předmětů 5 5 Semináře a školení k RVP 1 1 IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s dalšími subjekty: Škola úzce spolupracuje s obcí při organizování školních filmových představení, využívá spolupráce s místní knihovnou a s kronikářkou obce. V rámci péče o okolí pomáhá každoročně při úpravách obecního parku. Žáci školy aktivně spolupracovali na projektu Sdružení obcí Blatenska Aby se nám lépe žilo, v rámci kterého připravili projekt Cyklotrasy, který se týkal odpočinkových a informačních míst v Sedlici a okolí. Byla obnovena spolupráce se Sedlickou krajkou, škola poskytuje prostory pro kurzy paličkování dětí. V rámci spolupráce s partnerskou obcí Sedlice na Slovensku proběhla výměna exponátů pro výstavu prací dětí. Prezentace na veřejnosti: Škola každoročně pořádá vánoční besídku pro rodiče žáků 1. stupně. Tradiční je i školní akademie, při které spolupracuje škola s pobočkou ZUŠ Blatná. Na Den dětí pořádají každoročně žáci 9. ročníku soutěžní hru pro ostatní žáky školy. Vystoupení žáků školy je i součástí Adventních trhů, práce žáků je prezentována na Velikonoční a Vánoční výstavě, kterou pořádá sedlický Český svaz žen.

11 11 X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 byla na naší škole provedena komplexní inspekce ČŠI. Inspekce proběhla v lednu 2014 ve všech součástech školy. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně a na webových stránkách školy. XI. Údaje o kontrolní činnosti jiných orgánů Kontrola Počet Kontroly provedené státní správou 1 Kontroly provedené zřizovatelem 2 Kontroly ostatní 2 Správní rozhodnutí Počet Odklad školní docházky 1 Přijetí k povinné školní docházce 22 Osvobození od školní docházky 0 Dořešené stížnosti Počet ředitelem školy 1 zřizovatelem 0 XII. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy : Hlavní činnost Hospodářská činnost Příspěvky a dotace na provoz ,00 Prodej služeb , ,00 Ostatní ,32 Celkem , ,00 Výdaje: Mzdy , ,00 Zákonné odvody , ,00 ONIV ,00 Energie , ,00 Ostatní provozní výdaje , ,00 Celkem , ,00 Hospodářský výsledek za rok , ,00 V Sedlici dne Mgr. Marek Charvát ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více