Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace"

Transkript

1 Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013/2014

2 Obsah: 1. Základní údaje o zařízení 2. Přehled oborů 2.1 Základní škola praktická 2.2 Praktická škola 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce, následné přijetí do školy 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP, výsledky závěrečných zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Přehled akcí školy a mimoškolní výchovy 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Projekty realizované financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Přílohy výroční zprávy

3 1. Základní údaje o zařízení Název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice 1, příspěvková organizace Třebívlice Sídlo: Dlažkovice 1, Třebívlice Identifikační číslo organizace: Charakteristika zařízení: V budově se v prvním patře nachází škola - Základní škola praktická (počet žáků na začátku školního roku 36 na konci školního roku 42 žáků) a Praktická škola dvouletá (počet žáků 7), v přízemí a v druhém patře dětský domov. Ve školním roce 2013/2014 zde bylo umístěno 63 dětí z toho 32 chlapců a 31 dívek. Jsou zde ubytovány děti od 3 do let. Ve školním roce 2013/2014 do Základní školy v Třebenicích chodili 4 žáci, do Odborného učiliště v Lovosicích chodili 3 žáci, SOU Litoměřice 1 dívka, SŠ Roudnice nad Labem 1 dívka, OU Roudnice nad Labem 1 dívka SŠ Lovosice 1 chlapec a 4 děti navštěvovaly Mateřskou školu v Třebenicích. O děti se v DD stará celkem 16 pedagogických pracovníků v 8 bytech po 8 dětech. Noční službu koná 6 pracovnic sociální péče a zároveň 4 z nich se starají o ošacení a oblečení dětí. Dále se na péči o děti v DD podílí dalších 27 zaměstnanců (9 vyučujících, sociální pracovnice, zdravotnice, vedoucí kuchyně, ekonomka, hospodářka, 5 kuchařů, 1 švadlena, 2 pradleny, 3 uklízečky, 2 řidiči-údržbáři). V zařízení pracuje školní metodik prevence a výchovný poradce z řad pedagogů školy. Mezi hlavní cíle výchovné činnosti v DD patří: všestranný rozvoj osobnosti dětí rozvoj sebeobslužných činností dětí rozvoj komunikačních dovedností rozvoj samostatnosti a příprava na samostatný život po odchodu z DD výchova zaměřena na vztahy ve skupině dětí a šikanu mezi dětmi výchova zaměřena na zdravý životní styl (prevence patologických jevů, kouření, alkohol, drogy, výchova ke kamarádství, spolupráci, pomoci mladším, slabším spolužákům) socializace dětí V prvním patře budovy jsou třídy Základní školy praktické a Praktické školy. Dále je v budově tělocvična, dílna pro pracovní vyučování, cvičná kuchyňka, šicí dílna, keramická

4 dílna, počítačová učebna a 2 učebny s interaktivní tabulí. V areálu zařízení, velký park, sportovní a dětské hřiště, školní pozemek a skleník. V přízemí budovy je školní jídelna. Kapacita kuchyně je 150 obědů, počet míst u stolu 65. Ve školním roce 2013/2014 ve školní jídelně pracovalo na plný úvazek 5 kuchařů a 1 vedoucí kuchyně. V průměru se ve školní jídelně stravovalo 44 dětí ve věku od 3 do 18 let a 36 dospělých osob. Zřizovatel školy: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Vedení školy: ředitelka Mgr., Bc. Ivana Pettrichová zástupce ředitelky - vedoucí vychovatel Jiří Kotlář Dálkový přístup: Školská rada: Mgr. Jana Anderlová, Jiří Kotlář, Stanislav Douša 2. Přehled oborů 2.1 Základní škola praktická Základní škola praktická se nachází v 1. patře budovy. Ve školním roce 2013/2014 se zde vzdělávalo 42 žáků v 5 - ti třídách. Žáci se vzdělávali podle: - Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením verze č. 2 podle RVP ZV LMP ve všech ročnících. - Individuálně vzdělávacích plánů ZŠS podle ŠVP pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením v ročnících 2,5,7,8. (počet žáků 9). Škola mimo tříd k výchově a vzdělávání využívá cvičnou kuchyňku, školní dílny, tělocvičnu, vnitřní dětské hřiště, venkovní dětské a sportovní hřiště a školní pozemek v areálu parku. Ve škole je dále kabinet učebnic, školních pomůcek, školní knihovna, sborovna, počítačová učebna s připojením na internet a dvě učebny s interaktivní tabulí. Vybavení školy učebními pomůckami je dostatečné. Dle finančních možností se budeme snažit o doplnění dalších pomůcek, které pomohou při výuce našich žáků. V Základní škole praktické se vzdělávají děti se specifickými potřebami, s lehkým mentálním postižením a jsou zde integrováni žáci se středním mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle osnov ZŠS. Jsou to žáci s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou vzdělávat podle osnov ŠVP ZŠP, ale jsou však schopni si osvojit alespoň, některé

5 prvky vzdělání. Pedagogičtí pracovníci školy se ve spolupráci s mimoškolní výchovou snaží rozvíjet psychické a fyzické schopnosti žáků a dát jim takové vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní zapojení se do života společnosti. Škola vede žáky ke společenskému chování, utvrzení základní hygienických, sebeobslužných a pracovních vědomostí, dovedností a návyků. Důsledně je praktikován individuální přístup k žákovi (zejména u žáků, kteří se vzdělávají podle osnov ZŠS). Náprava a rozvoj komunikačních dovedností je náplní hodin řečové výchovy a individuální logopedické péče ve spolupráci s mimoškolní výchovou a speciálně pedagogickým centrem Litoměřice. Pozornost je věnována pracovnímu vyučování, ve kterém žáci systematicky rozvíjí své motorické schopnosti, vytváří si pracovní návyky a dovednosti. K pracovnímu vyučování škola využívá cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, školní dílnu pro pracovní vyučování, školní pozemek a skleník. 2.2 Praktická škola V praktické škole se žáci ve školním roce 2013/2014 vzdělávali podle ŠVP Praktická škola dvouletá. Výuka je zaměřena na přípravu dětí do dalšího života, důraz je kladen na praktické činnosti, především na přípravu pokrmů, vedení domácnosti, ruční práce a rodinnou výchovu. K výuce jsou využívány tyto učebny - cvičná kuchyňka, šicí dílna, prádelna, kuchyň DD, školní jídelna, školní pozemek a skleník, počítačová učebna. Ve školním roce 2013/2014 byla jedna třída se dvěma ročníky. Do 1. ročníku praktické školy nastoupili 3 žáci a ve druhém ročníku byli 4 žáci. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ředitelka školy: Mgr., Bc. Ivana Pettrichová Zástupce ředitelky vedoucí vychovatel: Jiří Kotlář Hospodářka: Alena Hofmanová Účetní: Helena Richterová Vedoucí školní jídelny: Zdena Hraničková Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Anderlová Jana Bc. Křížková Eva PhDr. Kindlová Hana

6 Mgr. Preisová Lenka Mgr. Kalina Petr Mgr. Rasochová Lenka Mgr. Konůpková Barbora Ve škole ve školním roce 2013/2014 pracoval preventista sociálně patologických jevů PhDr. Kindlová Hana, výchovný poradce Mgr. Pettrichová Ivana a logopedický asistent Mgr. Jana Anderlová. V mimoškolní výchově ve školním roce 2013/2014 pracovalo 16 kmenových vychovatelů a 6 vychovatelů pomocných vykonávající noční služby a pečující o ošacení a obutí dětí. V zařízení dále ve školním roce 2013/2014 pracovali: sociální pracovnice: Bc. Michala Niková (odchod na mateřskou dovolenou. Od , Bc. Monika Tůmová. zdravotnice: Magdaléna Eichlerová 5 kuchařů, 3 uklízečky, 2 pradleny, 1 švadlena, 2 údržbáři. 4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce, následné přijetí do školy. Zápis k povinné školní docházce je prováděn každoročně v předem vypsaném termínu. Odklad školní docházky je konzultován a popřípadě odložen po vyjádření SPC Litoměřice. K zápisu ve školním roce 2013/2014 bylo 0 dětí. Přijímací řízení do Praktické školy je na základě podaných přihlášek. Ve školním roce 2013/2014 nebyla přijata ani jedna přihláška na obor Praktická škola dvouletá. Pro školní rok 2014/2015 přijato 0 uchazečů.

7 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP, výsledky závěrečných zkoušek Základní škola praktická 2013/ pol. 2. pol. Stupeň hodnocení prospěchu Zmeškané hodiny Celkem Prospěl s vyznamenáním Na žáka 8 Omluvených ,667 prospěl 25 neomluvených 23 0,697 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 1,825 Stupeň hodnocení prospěchu Zmeškané hodiny Celkem Prospěl s vyznamenáním Na žáka 8 Omluvených ,341 prospěl 29 neomluvených ,773 neprospěl 4 Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 5 žáků. Z toho byli 3 žáci přijati do OU Lovosice na obor Kuchařské práce a 2 žáci do SOU Litoměřice obor zedník. Praktická škola Stupeň hodnocení prospěchu 1. pololetí 1. ročník Prospěl s vyznamenáním 2013/2014 Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 0 Omluvených ,333 prospěl 2 Z toho neomluvených ,333 neprospěl 1 nehodnocen 0 Celkový průměrný 2,308

8 prospěch Stupeň hodnocení prospěchu 1. pololetí 2. ročník Prospěl s vyznamenáním Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 1 Omluvených prospěl 3 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu 2. pololetí 1. ročník Prospěl s vyznamenáním Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 0 Omluvených 27 27,00 prospěl 1 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 1,769 Stupeň hodnocení prospěchu 2. pololetí 2. ročník Prospěl s vyznamenáním Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 1 Omluvených ,250 prospěl 3 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 2,288 Na začátku školního roku 2013/2014 do 2. ročníku praktické školy nastoupili 4 žáci. Závěrečné zkoušky úspěšně složili 4 žáci.

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/2014 všechny děti z DD i děti dojíždějící měly možnost se zapojit do volnočasových aktiv (zájmové kroužky, výlety, soutěže, ozdravné pobyty, divadelní představení) děti měly možnost využít areál DD (park, zahrada, sportovní a dětské hřiště) a přírodu v okolí DD dbali jsme na využívání složek zdravého životního stylu rodina - rodinná výchova - vztahy v rodině zdravý a spokojený vývoj jedince zapojení do společensky - prospěšné činnosti, pomoc starším občanům, úklid obce duševní a tělesné výchovy racionální výživy protidrogové prevence sexuální výchovy snažili jsme se zajistit bezpečí - sociální, společenské (schránka důvěry - děti měly možnost svěřit se s jakýmkoli problémem, vždy proběhlo řešení) čtvrtletně byla zařazována jednotlivá témata ve třídách ( kamarádství, vztah k dospělým, alkohol, drogy, kouření, volný čas, trestná činnost, krádeže, vstup na cizí pozemky, nebezpečí internetu - facebooku, kyberšikana, závislosti) řešena šikana, pomluvy, internet - porno stránky, sexuální výchova - vztahy mezi chlapci a děvčaty, projevy poruch chování - lhaní, krádeže, agresivní chování, vulgarismy. Kontakty s jinými organizacemi: - DÚ, ÚSP, OSPOD, Policie ČR, Městská policie Třebenice, PPP, SPC - MŠ, ZŠ, ŠD, DM - Ekologické centrum - Nadace - lékaři - SVP, K - centra, HS - Pedagogická centra, Krajské úřady

10 Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014: - Keramický - Sportovní - Aranžérský - Výtvarný - Hudební - Logopedie - Hiporehabilitace - Fotbal Sport - využití tělocvičny, hřiště - fotbal, florbal, míčové hry, jízda na kole, turistické výlety, cvičení v přírodě, dopravní výchova, cvičení v přírodě - zaměřeno na ekologickou výchovu, přírodovlastivědné prvky, tělesnou výchovu, první pomoc, dopravní výchovu, pracovní a výtvarnou výchovu - zapojení do sportovních, výtvarných, pěveckých soutěží - využívání sociálních, námětových her, dramatické výchovy, využívat prvku skupinové práce, projektových dnů na různá témata (využívány prvky spolupráce, vzájemné pomoci, tolerance, ohleduplnosti, zdravé soutěživosti dětí). ZAPOJENÍ CELÉ ŠKOLY DO PROJEKTU ŠKOLNÍ DIVADLO (ŠKOLNÍ ROK 2013/2014) Děti se učily vzájemně spolupracovat, komunikovat, překonávat problémy - zakončení celého projektu - vystoupení v divadle v Ústí nad Labem (ocenění nejlepší kulisy a sportovní výkon). Pedagogové a výchovní pracovníci - vzdělávání v oblasti prevence a sociálně patologických jevů, drogové prevence, komunikativních dovedností 1. Prevence ve škole - co dělat když 2. Školní divadlo - projekt EU 3. Kouření a reprodukce 4. Zdravý životní styl

11 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci našeho zařízení se účastní různých seminářů a kurzů. Ve školním roce 2013/2014 se seminářů a kurzů účastnili tito učitelé a vychovatelé. Vzdělávání učitelů: Mgr. Anderlová Jana - Ekologická výchova Kapradí (seminář) - Seminář logopedie - Školní divadlo - Školení trenérů PhDr. Kindlová Hana - Seminář prevence ve škole - co dělat, když - Školní divadlo - Kouření a reprodukce, zdravý životní styl - Školení trenérů - Ekologická výchova Kapradí (seminář) Mgr. Rasochová Lenka - Školní divadlo - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství Mgr. Pettrichová Ivana - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů - Pracovně právní souvislosti aplikace školské legislativy - Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků - Studium pro výchovné poradce - Právní předpisy ve školství Mgr. Konůpková Barbora - Školní divadlo Mgr. Preisová Lenka - Školní divadlo Mgr. Kalina Petr - Školní divadlo - Školení trenérů

12 Vzdělávání vychovatelů: Kotlář Jiří - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů - Ochrana ovzduší -ISPOP Wentová Šárka - Logopedie Zemanová Ivana - Logopedie Každoročně jsou všichni zaměstnanci proškoleni z bezpečnosti práce a požární ochrany. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2013/2014 se děti z našeho zařízení účastnili společenských, kulturních a sportovních akcí. V zařízení byly organizovány tyto zájmové kroužky hudební, výtvarný, keramický, sportovní, aranžérský. Vedoucí kroužků a děti se podíleli také na prezentaci školy, svými výrobky, účastí v různých soutěžích, na výstavách a vystoupeních. Pravidelně každý rok děti jezdí potěšit svými písničkami babičky a dědečky do domova důchodců v Čížkovicích. Přehled akcí školy a mimoškolní výchovy Škola Výtvarné soutěže 2013/ Vv soutěž RADOST (Kolín) Vánoční přání AC SPARTA PRAHA Vv soutěž Příroda kolem nás Vv soutěž O čem se mi zdálo (Čížkovice) Vyhlášení soutěže v Čížkovicích Vv soutěž Boudo, budko, kdo v tobě přebývá (Jičín) Kulturní akce 2013/ Divadelní představení Cikánské kořeny (Ústí n. Labem) Divadelní představení Cesta do Pravěku (Most) Divadelní představení Povídání o pejskovi a kočičce (Most)

13 Divadelní představení JOJ MAMA ROMA (Most) Divadelní představení Ať žijí duchové (Most) Vystoupení žáků v divadle Ústí n. Labem-zakončení projektu Školní divadlo Letem, světem, kabrioletem Divadelní představení Drákula (Most) Sportovní akce 2013/2014 Datum Místo konání Umístění Jméno Běh po úštěckých schodech - Úštěk Závody v běhu na Mostné hoře - Litoměřice 9. místo 9. místo 26. místo 27. místo 2. místo 2. místo 3. místo 4. místo 4. místo 5. místo Badiová Monika, Zigmundová Barbora, Samko Václav, Mlynář Václav Zigmundová Barbora, Nový Michal, Mlynář Václav, Samko Václav, Badiová Monika, Badi Tibor Vybíjená Štětí 1. místo Samko V., Mlynář V.,Badi T., Drahota K., Demeter A., Zigmund D., Nový Mich., Ibl A., Dunka J., Sýkorová A., Badiová Mich., Kaplanová M O nejrychlejšího bruslaře - Litoměřice Přebor plavání - Litoměřice bez umístění 3. místo 2. místo - štafeta Nový Mich., Badi T., Ibl A., Kaplan P. Mlynář Václav Mlynář V., Badi T., Ibl A., Nový Mich.+Martin Malá kopaná - Podsedice 1. místo Samko V., Mlynář V.,Zigmund D.,Badi T., Dunka J., Nový Mich., Ibl A Turnaj ve stolním tenise - Litoměřice 1. místo 1. místo 1. místo 3. místo Mlynář Václav Ibl Alex Sýkorová Adéla Nový Michal

14 Lehkoatletický čtyřboj žáků speciál. škol ústeckého kraje Roudnice n/l 1. místo 3. místo 3. místo Samko Václav Mlynář Václav Sýkorová Adéla Přehazovaná - Lovosice 1. místo Samko V., Mlynář V., Nový Mich., Ibl A.,Badi T., Dunka J.,Sýkorová A.,Demetrová H. Datum Místo konání Umístění Jméno Lehkoatletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních krajské kolo - Louny Republikové kolo atletického čtyřboje Hradec Králové 2. místo 4. místo Mlynář Václav Samko Václav 17. místo Mlynář Václav Projekty školního roku 2013/2014 Základy turistiky ( a ) projekt zaměřený na zlepšování tělesné kondice, zásady ekologického chování v přírodě, poznávání přírody v CHKO Českého středohoří, rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci a dovedností pro zvládání soutěže a konkurence. Podzimní čas ( ) projekt zaměřený na poznávání charakteristických změn v přírodě na podzim, rozvíjení základní rysů kreativity (umění věci vidět jinak, citlivost, pružnost nápadů a originalita), rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci a týmové práce. Vánoční čas ( a ) hlavním cílem projektu byla výroba vánočního cukroví, seznámení s významem vánočních svátků, tradic a zvyků, prohlubování pracovních a výtvarných dovedností, upevňování dobrých vztahů ve škole, třídě, skupině. Závěrem projektu bylo slavnostní pohoštění s vánoční atmosférou, které zúčastnily všechny třídy. Letem světem kabrioletem ( příprava na divadelní představení, které se bude konat ) projekt byl dlouhodobý, ale jsme mu věnovali celý den. Žáci se společně s učiteli připravovali na taneční a pěvecké vystoupení, vyráběli si kulisy, rekvizity, kostýmy a masky. Rozvíjela se jejich manuální zručnost,

15 kreativita, pracovní schopnosti a dovednosti, pohybové a hudební schopnosti a dovednosti. Dopravní výchova ( ) hlavním cílem bylo opakování a procvičování znalostí a dovedností z oblasti dopravní výchovy, které bylo zaměřené na dopravní značky, první pomoc, bezpečnou jízdu na kole, správné přecházení vozovky a pravidla silničního provozu. Žáci rozvíjeli základní rysy kreativity, pružnost nápadů a originalitu, dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, sociální dovednosti pro spolupráci a práci v týmu, pohybové dovednosti. Mimoškolní výchova: Sportovní a kulturní akce: Pecka Cup Chomutov, turnaj ve futsalu, 8 týmů 1. místo, 7 dětí Bečov nad Teplou u Karlových Varů, turnaj v malé kopané, 8 týmů 1. místo, 7 dětí Beách přehazovaná Praha, DD Cup 32 týmů, 7. místo, 4 děti Přehazovaná Praha od nadace Terezy Maxové, 6 dětí Prevence proti nehodám Prah Dolní Počernice, 4 děti Turnaj ve futsalu Kadaň 8 týmů, 1. místo, 7 dětí Závody na ledě v Litoměřicích, 3. místo, 6 dětí Turnaj ve futsalu Praha Dolní Počernice 16 týmů, 5. místo, 7 dětí DD Cup Praha, turnaj ve stolním tenise, 10. místo, 4 děti Silácký víceboj Bílina, 2x 1. místo, 6 dětí Kvalifikační turnaj ve florbalu Ústí nad Labem 8 týmů, 3. místo, 7 dětí Mezinárodní turnaj ve futsalu Plzeň 17 týmů, 2. místo, 7 dětí Celostátní florbalový turnaj v Ústí nad Labem 8 týmů, 5. místo, 7 dětí Kvalifikační turnaj v malé kopané v Teplicích 8 týmů, DD Cup 1. místo, 7 dětí DD Cup atletické závody Praha Dolní Počernice, 32 týmů, 5. místo, 5 dětí DD Cup Finále fotbalového turnaje mezi DD 16 týmů, 5. místo, 7 dětí Mistrovství republiky v malé kopané Hradec Králové 6 týmů, 2. místo, 7 dětí Ostatní akce Zumba v tělocvičně s profesionálem, 15 dětí

16 Vánoční besídka v tělocvičně, zpěv a tanec, scénky Karneval v Dlažkovicích, 62 dětí Matějská pouť, 62 dětí Vystoupení pěveckého kroužku v domově důchodců v Čížkovicích, 12 dětí Nejmilejší koncert, Litoměřice, vystoupení našich dětí tanec a zpěv- 20 dětí, 1. a 3. místo Sportovní odpoledne v Dlažkovicích v parku + pálení čarodějnic, soutěže o ceny, 60 dětí Turnaj ve stolních hrách o putovní pohár v Dlažkovicích, 40 dětí Návštěva Zoo Praha, 62 dětí Out Of Home, Praha, zážitkový program pro děti, 10 dětí, 2. místo Dětský den v Dlažkovicích, soutěže, diskotéka, 60 dětí Prázdninové výjezdy: Harrachov dětí Zlenice dětí Motivační pobyt Nebočady 8 dětí Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce 2013/2014 ČŠI v rámci inspekční činnosti neprovedla v našem zařízení žádnou kontrolu.

17 10. Základní údaje o hospodaření školy Ukazatele stanovené krajským úřadem Závazn é ukazat ele Orient ační ukazat ele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Přímé NIV celkem z toho Limit počtu zaměstnanců - Platy OON Odvody FKSP ONIV Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn - - Fond rezervní Fond investiční Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Účelový znak Ukazatel Přímé NIV celkem z toho Poskyt nuto k Použito k Platy OON Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) v tis. Kč

18 Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) v tis. Kč Ukazatel Náklady celkem Příjmy (výnosy) celkem 1. Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k Rozpočet Stav k Hospodářský výsledek -62 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) a) Hlavní činnosti v tis. Kč Nákladové položky 2. Rozpočet Stav k Potraviny Prádlo, oděv a obuv, drogerie Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálu j. n Voda Teplo - - Elektrická energie Plyn Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů 15 9 Nájemné - - Školení a vzdělávání Zpracování mezd a účetnictví Nákup služeb j. n Drobné opravy a údržba Programové vybavení - - Vybavení ICT - - Cestovné 7 6 Odpisy odpady 70 48

19 kapesné vratky-vk,ost. 1 1 Náklady celkem Příjmové položky Rozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele Úplata za školní stravování Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za zájmové vzdělávání Další příjmy (602, 649) Příjmy celkem Hospodářský výsledek -62 Upravený hospodářský výsledek Ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,48 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem k (před zdaněním) ,48 Předpokládané zdanění Celkem po zdanění ,48 Dodatečné odvody a vratky Úhrada ztráty z minulých let Další položky upravující hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,48+ v Kč Výsledky inventarizace majetku Inventarizovaný majetek v Kč v tis. Druh majetku Inventarizace ke dni Celková hodnota k Nehmotný investiční majetek D - Hmotný investiční majetek F ,80 Pozemky D Drobný nehmotný majetek D ,50 Hmotný majetek v operativní ev.( F ,21 Kč) Drobný hmotný majetek ( Kč) F ,08 Materiálové zásoby F ,05

20 Učební pomůcky A F Učební pomůcky B F Učební pomůcky C F Stravenky F Ceniny F 410 Pokladní hotovost F Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu Zvýšení kvality vzdělávání v DD Dlažkovice. Zahájení projektu Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt byl ukončen Projekty realizované financované z cizích zdrojů Škola: Recyklohraní (sběr druhotných surovin) Mimoškolní výchova: Projekt Správná šance projekt zaměřený na odchod z DD pracovní uplatnění Hiporehabilitace - Slatina 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V našem zařízení není odborová organizace. Mezi DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice zastoupené ve školním roce 2013/2014 ředitelkou Ivanou Pettrichovou a kolektivem zaměstnanců DD, ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice byla dohoda, která obsahuje: - hmotnou zainteresovanost - pracovně právní vztahy - péči o pracující, výchovnou a vzdělávací činnost - tvorbu čerpání FKSP - vztahy vzájemné spolupráce a závěreční ustanovení Dalšími partnery jsou:

21 Středisko náhradní rodinné péče Praha Centrum náhradní rodinné péče Terezín Odbory sociálně - právní ochrany dítěte Obecní úřad Dlažkovice Městský úřad Třebenice Městská policie Třebenice Policie ČR Lovosice ZD Klapý MS Vlastislav ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ Třebívlice Spolupracujeme s nadacemi zejména s Nadačním fondem Václava a Livie Klausové a nadací Terezy Maxové dětem Svazek obcí INTEGRO Západ Českého středohoří Soledpro OF JETY 98 Majetková, správně a delimitační unie Praha Výroční zprávu zpracovala: Ředitelka školy Mgr., Bc. Ivana Pettrichová Výroční zpráva byla schválena ŠKOLSKOU RADOU v Dlažkovicích dne Mgr., Bc. Ivana Pettrichová ředitelka DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice

22

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více