Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace"

Transkript

1 Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013/2014

2 Obsah: 1. Základní údaje o zařízení 2. Přehled oborů 2.1 Základní škola praktická 2.2 Praktická škola 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce, následné přijetí do školy 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP, výsledky závěrečných zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Přehled akcí školy a mimoškolní výchovy 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Projekty realizované financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Přílohy výroční zprávy

3 1. Základní údaje o zařízení Název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice 1, příspěvková organizace Třebívlice Sídlo: Dlažkovice 1, Třebívlice Identifikační číslo organizace: Charakteristika zařízení: V budově se v prvním patře nachází škola - Základní škola praktická (počet žáků na začátku školního roku 36 na konci školního roku 42 žáků) a Praktická škola dvouletá (počet žáků 7), v přízemí a v druhém patře dětský domov. Ve školním roce 2013/2014 zde bylo umístěno 63 dětí z toho 32 chlapců a 31 dívek. Jsou zde ubytovány děti od 3 do let. Ve školním roce 2013/2014 do Základní školy v Třebenicích chodili 4 žáci, do Odborného učiliště v Lovosicích chodili 3 žáci, SOU Litoměřice 1 dívka, SŠ Roudnice nad Labem 1 dívka, OU Roudnice nad Labem 1 dívka SŠ Lovosice 1 chlapec a 4 děti navštěvovaly Mateřskou školu v Třebenicích. O děti se v DD stará celkem 16 pedagogických pracovníků v 8 bytech po 8 dětech. Noční službu koná 6 pracovnic sociální péče a zároveň 4 z nich se starají o ošacení a oblečení dětí. Dále se na péči o děti v DD podílí dalších 27 zaměstnanců (9 vyučujících, sociální pracovnice, zdravotnice, vedoucí kuchyně, ekonomka, hospodářka, 5 kuchařů, 1 švadlena, 2 pradleny, 3 uklízečky, 2 řidiči-údržbáři). V zařízení pracuje školní metodik prevence a výchovný poradce z řad pedagogů školy. Mezi hlavní cíle výchovné činnosti v DD patří: všestranný rozvoj osobnosti dětí rozvoj sebeobslužných činností dětí rozvoj komunikačních dovedností rozvoj samostatnosti a příprava na samostatný život po odchodu z DD výchova zaměřena na vztahy ve skupině dětí a šikanu mezi dětmi výchova zaměřena na zdravý životní styl (prevence patologických jevů, kouření, alkohol, drogy, výchova ke kamarádství, spolupráci, pomoci mladším, slabším spolužákům) socializace dětí V prvním patře budovy jsou třídy Základní školy praktické a Praktické školy. Dále je v budově tělocvična, dílna pro pracovní vyučování, cvičná kuchyňka, šicí dílna, keramická

4 dílna, počítačová učebna a 2 učebny s interaktivní tabulí. V areálu zařízení, velký park, sportovní a dětské hřiště, školní pozemek a skleník. V přízemí budovy je školní jídelna. Kapacita kuchyně je 150 obědů, počet míst u stolu 65. Ve školním roce 2013/2014 ve školní jídelně pracovalo na plný úvazek 5 kuchařů a 1 vedoucí kuchyně. V průměru se ve školní jídelně stravovalo 44 dětí ve věku od 3 do 18 let a 36 dospělých osob. Zřizovatel školy: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Vedení školy: ředitelka Mgr., Bc. Ivana Pettrichová zástupce ředitelky - vedoucí vychovatel Jiří Kotlář Dálkový přístup: Školská rada: Mgr. Jana Anderlová, Jiří Kotlář, Stanislav Douša 2. Přehled oborů 2.1 Základní škola praktická Základní škola praktická se nachází v 1. patře budovy. Ve školním roce 2013/2014 se zde vzdělávalo 42 žáků v 5 - ti třídách. Žáci se vzdělávali podle: - Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením verze č. 2 podle RVP ZV LMP ve všech ročnících. - Individuálně vzdělávacích plánů ZŠS podle ŠVP pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením v ročnících 2,5,7,8. (počet žáků 9). Škola mimo tříd k výchově a vzdělávání využívá cvičnou kuchyňku, školní dílny, tělocvičnu, vnitřní dětské hřiště, venkovní dětské a sportovní hřiště a školní pozemek v areálu parku. Ve škole je dále kabinet učebnic, školních pomůcek, školní knihovna, sborovna, počítačová učebna s připojením na internet a dvě učebny s interaktivní tabulí. Vybavení školy učebními pomůckami je dostatečné. Dle finančních možností se budeme snažit o doplnění dalších pomůcek, které pomohou při výuce našich žáků. V Základní škole praktické se vzdělávají děti se specifickými potřebami, s lehkým mentálním postižením a jsou zde integrováni žáci se středním mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle osnov ZŠS. Jsou to žáci s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou vzdělávat podle osnov ŠVP ZŠP, ale jsou však schopni si osvojit alespoň, některé

5 prvky vzdělání. Pedagogičtí pracovníci školy se ve spolupráci s mimoškolní výchovou snaží rozvíjet psychické a fyzické schopnosti žáků a dát jim takové vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní zapojení se do života společnosti. Škola vede žáky ke společenskému chování, utvrzení základní hygienických, sebeobslužných a pracovních vědomostí, dovedností a návyků. Důsledně je praktikován individuální přístup k žákovi (zejména u žáků, kteří se vzdělávají podle osnov ZŠS). Náprava a rozvoj komunikačních dovedností je náplní hodin řečové výchovy a individuální logopedické péče ve spolupráci s mimoškolní výchovou a speciálně pedagogickým centrem Litoměřice. Pozornost je věnována pracovnímu vyučování, ve kterém žáci systematicky rozvíjí své motorické schopnosti, vytváří si pracovní návyky a dovednosti. K pracovnímu vyučování škola využívá cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, školní dílnu pro pracovní vyučování, školní pozemek a skleník. 2.2 Praktická škola V praktické škole se žáci ve školním roce 2013/2014 vzdělávali podle ŠVP Praktická škola dvouletá. Výuka je zaměřena na přípravu dětí do dalšího života, důraz je kladen na praktické činnosti, především na přípravu pokrmů, vedení domácnosti, ruční práce a rodinnou výchovu. K výuce jsou využívány tyto učebny - cvičná kuchyňka, šicí dílna, prádelna, kuchyň DD, školní jídelna, školní pozemek a skleník, počítačová učebna. Ve školním roce 2013/2014 byla jedna třída se dvěma ročníky. Do 1. ročníku praktické školy nastoupili 3 žáci a ve druhém ročníku byli 4 žáci. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ředitelka školy: Mgr., Bc. Ivana Pettrichová Zástupce ředitelky vedoucí vychovatel: Jiří Kotlář Hospodářka: Alena Hofmanová Účetní: Helena Richterová Vedoucí školní jídelny: Zdena Hraničková Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Anderlová Jana Bc. Křížková Eva PhDr. Kindlová Hana

6 Mgr. Preisová Lenka Mgr. Kalina Petr Mgr. Rasochová Lenka Mgr. Konůpková Barbora Ve škole ve školním roce 2013/2014 pracoval preventista sociálně patologických jevů PhDr. Kindlová Hana, výchovný poradce Mgr. Pettrichová Ivana a logopedický asistent Mgr. Jana Anderlová. V mimoškolní výchově ve školním roce 2013/2014 pracovalo 16 kmenových vychovatelů a 6 vychovatelů pomocných vykonávající noční služby a pečující o ošacení a obutí dětí. V zařízení dále ve školním roce 2013/2014 pracovali: sociální pracovnice: Bc. Michala Niková (odchod na mateřskou dovolenou. Od , Bc. Monika Tůmová. zdravotnice: Magdaléna Eichlerová 5 kuchařů, 3 uklízečky, 2 pradleny, 1 švadlena, 2 údržbáři. 4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce, následné přijetí do školy. Zápis k povinné školní docházce je prováděn každoročně v předem vypsaném termínu. Odklad školní docházky je konzultován a popřípadě odložen po vyjádření SPC Litoměřice. K zápisu ve školním roce 2013/2014 bylo 0 dětí. Přijímací řízení do Praktické školy je na základě podaných přihlášek. Ve školním roce 2013/2014 nebyla přijata ani jedna přihláška na obor Praktická škola dvouletá. Pro školní rok 2014/2015 přijato 0 uchazečů.

7 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP, výsledky závěrečných zkoušek Základní škola praktická 2013/ pol. 2. pol. Stupeň hodnocení prospěchu Zmeškané hodiny Celkem Prospěl s vyznamenáním Na žáka 8 Omluvených ,667 prospěl 25 neomluvených 23 0,697 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 1,825 Stupeň hodnocení prospěchu Zmeškané hodiny Celkem Prospěl s vyznamenáním Na žáka 8 Omluvených ,341 prospěl 29 neomluvených ,773 neprospěl 4 Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 5 žáků. Z toho byli 3 žáci přijati do OU Lovosice na obor Kuchařské práce a 2 žáci do SOU Litoměřice obor zedník. Praktická škola Stupeň hodnocení prospěchu 1. pololetí 1. ročník Prospěl s vyznamenáním 2013/2014 Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 0 Omluvených ,333 prospěl 2 Z toho neomluvených ,333 neprospěl 1 nehodnocen 0 Celkový průměrný 2,308

8 prospěch Stupeň hodnocení prospěchu 1. pololetí 2. ročník Prospěl s vyznamenáním Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 1 Omluvených prospěl 3 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu 2. pololetí 1. ročník Prospěl s vyznamenáním Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 0 Omluvených 27 27,00 prospěl 1 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 1,769 Stupeň hodnocení prospěchu 2. pololetí 2. ročník Prospěl s vyznamenáním Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 1 Omluvených ,250 prospěl 3 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 2,288 Na začátku školního roku 2013/2014 do 2. ročníku praktické školy nastoupili 4 žáci. Závěrečné zkoušky úspěšně složili 4 žáci.

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/2014 všechny děti z DD i děti dojíždějící měly možnost se zapojit do volnočasových aktiv (zájmové kroužky, výlety, soutěže, ozdravné pobyty, divadelní představení) děti měly možnost využít areál DD (park, zahrada, sportovní a dětské hřiště) a přírodu v okolí DD dbali jsme na využívání složek zdravého životního stylu rodina - rodinná výchova - vztahy v rodině zdravý a spokojený vývoj jedince zapojení do společensky - prospěšné činnosti, pomoc starším občanům, úklid obce duševní a tělesné výchovy racionální výživy protidrogové prevence sexuální výchovy snažili jsme se zajistit bezpečí - sociální, společenské (schránka důvěry - děti měly možnost svěřit se s jakýmkoli problémem, vždy proběhlo řešení) čtvrtletně byla zařazována jednotlivá témata ve třídách ( kamarádství, vztah k dospělým, alkohol, drogy, kouření, volný čas, trestná činnost, krádeže, vstup na cizí pozemky, nebezpečí internetu - facebooku, kyberšikana, závislosti) řešena šikana, pomluvy, internet - porno stránky, sexuální výchova - vztahy mezi chlapci a děvčaty, projevy poruch chování - lhaní, krádeže, agresivní chování, vulgarismy. Kontakty s jinými organizacemi: - DÚ, ÚSP, OSPOD, Policie ČR, Městská policie Třebenice, PPP, SPC - MŠ, ZŠ, ŠD, DM - Ekologické centrum - Nadace - lékaři - SVP, K - centra, HS - Pedagogická centra, Krajské úřady

10 Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014: - Keramický - Sportovní - Aranžérský - Výtvarný - Hudební - Logopedie - Hiporehabilitace - Fotbal Sport - využití tělocvičny, hřiště - fotbal, florbal, míčové hry, jízda na kole, turistické výlety, cvičení v přírodě, dopravní výchova, cvičení v přírodě - zaměřeno na ekologickou výchovu, přírodovlastivědné prvky, tělesnou výchovu, první pomoc, dopravní výchovu, pracovní a výtvarnou výchovu - zapojení do sportovních, výtvarných, pěveckých soutěží - využívání sociálních, námětových her, dramatické výchovy, využívat prvku skupinové práce, projektových dnů na různá témata (využívány prvky spolupráce, vzájemné pomoci, tolerance, ohleduplnosti, zdravé soutěživosti dětí). ZAPOJENÍ CELÉ ŠKOLY DO PROJEKTU ŠKOLNÍ DIVADLO (ŠKOLNÍ ROK 2013/2014) Děti se učily vzájemně spolupracovat, komunikovat, překonávat problémy - zakončení celého projektu - vystoupení v divadle v Ústí nad Labem (ocenění nejlepší kulisy a sportovní výkon). Pedagogové a výchovní pracovníci - vzdělávání v oblasti prevence a sociálně patologických jevů, drogové prevence, komunikativních dovedností 1. Prevence ve škole - co dělat když 2. Školní divadlo - projekt EU 3. Kouření a reprodukce 4. Zdravý životní styl

11 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci našeho zařízení se účastní různých seminářů a kurzů. Ve školním roce 2013/2014 se seminářů a kurzů účastnili tito učitelé a vychovatelé. Vzdělávání učitelů: Mgr. Anderlová Jana - Ekologická výchova Kapradí (seminář) - Seminář logopedie - Školní divadlo - Školení trenérů PhDr. Kindlová Hana - Seminář prevence ve škole - co dělat, když - Školní divadlo - Kouření a reprodukce, zdravý životní styl - Školení trenérů - Ekologická výchova Kapradí (seminář) Mgr. Rasochová Lenka - Školní divadlo - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství Mgr. Pettrichová Ivana - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů - Pracovně právní souvislosti aplikace školské legislativy - Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků - Studium pro výchovné poradce - Právní předpisy ve školství Mgr. Konůpková Barbora - Školní divadlo Mgr. Preisová Lenka - Školní divadlo Mgr. Kalina Petr - Školní divadlo - Školení trenérů

12 Vzdělávání vychovatelů: Kotlář Jiří - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů - Ochrana ovzduší -ISPOP Wentová Šárka - Logopedie Zemanová Ivana - Logopedie Každoročně jsou všichni zaměstnanci proškoleni z bezpečnosti práce a požární ochrany. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2013/2014 se děti z našeho zařízení účastnili společenských, kulturních a sportovních akcí. V zařízení byly organizovány tyto zájmové kroužky hudební, výtvarný, keramický, sportovní, aranžérský. Vedoucí kroužků a děti se podíleli také na prezentaci školy, svými výrobky, účastí v různých soutěžích, na výstavách a vystoupeních. Pravidelně každý rok děti jezdí potěšit svými písničkami babičky a dědečky do domova důchodců v Čížkovicích. Přehled akcí školy a mimoškolní výchovy Škola Výtvarné soutěže 2013/ Vv soutěž RADOST (Kolín) Vánoční přání AC SPARTA PRAHA Vv soutěž Příroda kolem nás Vv soutěž O čem se mi zdálo (Čížkovice) Vyhlášení soutěže v Čížkovicích Vv soutěž Boudo, budko, kdo v tobě přebývá (Jičín) Kulturní akce 2013/ Divadelní představení Cikánské kořeny (Ústí n. Labem) Divadelní představení Cesta do Pravěku (Most) Divadelní představení Povídání o pejskovi a kočičce (Most)

13 Divadelní představení JOJ MAMA ROMA (Most) Divadelní představení Ať žijí duchové (Most) Vystoupení žáků v divadle Ústí n. Labem-zakončení projektu Školní divadlo Letem, světem, kabrioletem Divadelní představení Drákula (Most) Sportovní akce 2013/2014 Datum Místo konání Umístění Jméno Běh po úštěckých schodech - Úštěk Závody v běhu na Mostné hoře - Litoměřice 9. místo 9. místo 26. místo 27. místo 2. místo 2. místo 3. místo 4. místo 4. místo 5. místo Badiová Monika, Zigmundová Barbora, Samko Václav, Mlynář Václav Zigmundová Barbora, Nový Michal, Mlynář Václav, Samko Václav, Badiová Monika, Badi Tibor Vybíjená Štětí 1. místo Samko V., Mlynář V.,Badi T., Drahota K., Demeter A., Zigmund D., Nový Mich., Ibl A., Dunka J., Sýkorová A., Badiová Mich., Kaplanová M O nejrychlejšího bruslaře - Litoměřice Přebor plavání - Litoměřice bez umístění 3. místo 2. místo - štafeta Nový Mich., Badi T., Ibl A., Kaplan P. Mlynář Václav Mlynář V., Badi T., Ibl A., Nový Mich.+Martin Malá kopaná - Podsedice 1. místo Samko V., Mlynář V.,Zigmund D.,Badi T., Dunka J., Nový Mich., Ibl A Turnaj ve stolním tenise - Litoměřice 1. místo 1. místo 1. místo 3. místo Mlynář Václav Ibl Alex Sýkorová Adéla Nový Michal

14 Lehkoatletický čtyřboj žáků speciál. škol ústeckého kraje Roudnice n/l 1. místo 3. místo 3. místo Samko Václav Mlynář Václav Sýkorová Adéla Přehazovaná - Lovosice 1. místo Samko V., Mlynář V., Nový Mich., Ibl A.,Badi T., Dunka J.,Sýkorová A.,Demetrová H. Datum Místo konání Umístění Jméno Lehkoatletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních krajské kolo - Louny Republikové kolo atletického čtyřboje Hradec Králové 2. místo 4. místo Mlynář Václav Samko Václav 17. místo Mlynář Václav Projekty školního roku 2013/2014 Základy turistiky ( a ) projekt zaměřený na zlepšování tělesné kondice, zásady ekologického chování v přírodě, poznávání přírody v CHKO Českého středohoří, rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci a dovedností pro zvládání soutěže a konkurence. Podzimní čas ( ) projekt zaměřený na poznávání charakteristických změn v přírodě na podzim, rozvíjení základní rysů kreativity (umění věci vidět jinak, citlivost, pružnost nápadů a originalita), rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci a týmové práce. Vánoční čas ( a ) hlavním cílem projektu byla výroba vánočního cukroví, seznámení s významem vánočních svátků, tradic a zvyků, prohlubování pracovních a výtvarných dovedností, upevňování dobrých vztahů ve škole, třídě, skupině. Závěrem projektu bylo slavnostní pohoštění s vánoční atmosférou, které zúčastnily všechny třídy. Letem světem kabrioletem ( příprava na divadelní představení, které se bude konat ) projekt byl dlouhodobý, ale jsme mu věnovali celý den. Žáci se společně s učiteli připravovali na taneční a pěvecké vystoupení, vyráběli si kulisy, rekvizity, kostýmy a masky. Rozvíjela se jejich manuální zručnost,

15 kreativita, pracovní schopnosti a dovednosti, pohybové a hudební schopnosti a dovednosti. Dopravní výchova ( ) hlavním cílem bylo opakování a procvičování znalostí a dovedností z oblasti dopravní výchovy, které bylo zaměřené na dopravní značky, první pomoc, bezpečnou jízdu na kole, správné přecházení vozovky a pravidla silničního provozu. Žáci rozvíjeli základní rysy kreativity, pružnost nápadů a originalitu, dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, sociální dovednosti pro spolupráci a práci v týmu, pohybové dovednosti. Mimoškolní výchova: Sportovní a kulturní akce: Pecka Cup Chomutov, turnaj ve futsalu, 8 týmů 1. místo, 7 dětí Bečov nad Teplou u Karlových Varů, turnaj v malé kopané, 8 týmů 1. místo, 7 dětí Beách přehazovaná Praha, DD Cup 32 týmů, 7. místo, 4 děti Přehazovaná Praha od nadace Terezy Maxové, 6 dětí Prevence proti nehodám Prah Dolní Počernice, 4 děti Turnaj ve futsalu Kadaň 8 týmů, 1. místo, 7 dětí Závody na ledě v Litoměřicích, 3. místo, 6 dětí Turnaj ve futsalu Praha Dolní Počernice 16 týmů, 5. místo, 7 dětí DD Cup Praha, turnaj ve stolním tenise, 10. místo, 4 děti Silácký víceboj Bílina, 2x 1. místo, 6 dětí Kvalifikační turnaj ve florbalu Ústí nad Labem 8 týmů, 3. místo, 7 dětí Mezinárodní turnaj ve futsalu Plzeň 17 týmů, 2. místo, 7 dětí Celostátní florbalový turnaj v Ústí nad Labem 8 týmů, 5. místo, 7 dětí Kvalifikační turnaj v malé kopané v Teplicích 8 týmů, DD Cup 1. místo, 7 dětí DD Cup atletické závody Praha Dolní Počernice, 32 týmů, 5. místo, 5 dětí DD Cup Finále fotbalového turnaje mezi DD 16 týmů, 5. místo, 7 dětí Mistrovství republiky v malé kopané Hradec Králové 6 týmů, 2. místo, 7 dětí Ostatní akce Zumba v tělocvičně s profesionálem, 15 dětí

16 Vánoční besídka v tělocvičně, zpěv a tanec, scénky Karneval v Dlažkovicích, 62 dětí Matějská pouť, 62 dětí Vystoupení pěveckého kroužku v domově důchodců v Čížkovicích, 12 dětí Nejmilejší koncert, Litoměřice, vystoupení našich dětí tanec a zpěv- 20 dětí, 1. a 3. místo Sportovní odpoledne v Dlažkovicích v parku + pálení čarodějnic, soutěže o ceny, 60 dětí Turnaj ve stolních hrách o putovní pohár v Dlažkovicích, 40 dětí Návštěva Zoo Praha, 62 dětí Out Of Home, Praha, zážitkový program pro děti, 10 dětí, 2. místo Dětský den v Dlažkovicích, soutěže, diskotéka, 60 dětí Prázdninové výjezdy: Harrachov dětí Zlenice dětí Motivační pobyt Nebočady 8 dětí Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce 2013/2014 ČŠI v rámci inspekční činnosti neprovedla v našem zařízení žádnou kontrolu.

17 10. Základní údaje o hospodaření školy Ukazatele stanovené krajským úřadem Závazn é ukazat ele Orient ační ukazat ele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Přímé NIV celkem z toho Limit počtu zaměstnanců - Platy OON Odvody FKSP ONIV Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn - - Fond rezervní Fond investiční Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Účelový znak Ukazatel Přímé NIV celkem z toho Poskyt nuto k Použito k Platy OON Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) v tis. Kč

18 Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) v tis. Kč Ukazatel Náklady celkem Příjmy (výnosy) celkem 1. Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k Rozpočet Stav k Hospodářský výsledek -62 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) a) Hlavní činnosti v tis. Kč Nákladové položky 2. Rozpočet Stav k Potraviny Prádlo, oděv a obuv, drogerie Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálu j. n Voda Teplo - - Elektrická energie Plyn Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů 15 9 Nájemné - - Školení a vzdělávání Zpracování mezd a účetnictví Nákup služeb j. n Drobné opravy a údržba Programové vybavení - - Vybavení ICT - - Cestovné 7 6 Odpisy odpady 70 48

19 kapesné vratky-vk,ost. 1 1 Náklady celkem Příjmové položky Rozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele Úplata za školní stravování Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za zájmové vzdělávání Další příjmy (602, 649) Příjmy celkem Hospodářský výsledek -62 Upravený hospodářský výsledek Ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,48 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem k (před zdaněním) ,48 Předpokládané zdanění Celkem po zdanění ,48 Dodatečné odvody a vratky Úhrada ztráty z minulých let Další položky upravující hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,48+ v Kč Výsledky inventarizace majetku Inventarizovaný majetek v Kč v tis. Druh majetku Inventarizace ke dni Celková hodnota k Nehmotný investiční majetek D - Hmotný investiční majetek F ,80 Pozemky D Drobný nehmotný majetek D ,50 Hmotný majetek v operativní ev.( F ,21 Kč) Drobný hmotný majetek ( Kč) F ,08 Materiálové zásoby F ,05

20 Učební pomůcky A F Učební pomůcky B F Učební pomůcky C F Stravenky F Ceniny F 410 Pokladní hotovost F Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu Zvýšení kvality vzdělávání v DD Dlažkovice. Zahájení projektu Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt byl ukončen Projekty realizované financované z cizích zdrojů Škola: Recyklohraní (sběr druhotných surovin) Mimoškolní výchova: Projekt Správná šance projekt zaměřený na odchod z DD pracovní uplatnění Hiporehabilitace - Slatina 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V našem zařízení není odborová organizace. Mezi DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice zastoupené ve školním roce 2013/2014 ředitelkou Ivanou Pettrichovou a kolektivem zaměstnanců DD, ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice byla dohoda, která obsahuje: - hmotnou zainteresovanost - pracovně právní vztahy - péči o pracující, výchovnou a vzdělávací činnost - tvorbu čerpání FKSP - vztahy vzájemné spolupráce a závěreční ustanovení Dalšími partnery jsou:

21 Středisko náhradní rodinné péče Praha Centrum náhradní rodinné péče Terezín Odbory sociálně - právní ochrany dítěte Obecní úřad Dlažkovice Městský úřad Třebenice Městská policie Třebenice Policie ČR Lovosice ZD Klapý MS Vlastislav ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ Třebívlice Spolupracujeme s nadacemi zejména s Nadačním fondem Václava a Livie Klausové a nadací Terezy Maxové dětem Svazek obcí INTEGRO Západ Českého středohoří Soledpro OF JETY 98 Majetková, správně a delimitační unie Praha Výroční zprávu zpracovala: Ředitelka školy Mgr., Bc. Ivana Pettrichová Výroční zpráva byla schválena ŠKOLSKOU RADOU v Dlažkovicích dne Mgr., Bc. Ivana Pettrichová ředitelka DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice

22

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1 Obsah : 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více