Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 29 Nové Strašecí, Komenského nám. 29, zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Vedení školy ředitel: zástupce ředitele: vedoucí technickoekonomického útvaru: Mgr. Richard Spiegl Mgr. Zdeněk Suchý výchovný poradce: metodik prevence: koordinátor EVVO: koordinátor ICT: koordinátor ŠVP: Mgr. Alexandra Tůmová Mgr. Šárka Preissová Mgr. Ivana Haiflerová Mgr. Zdeněk Suchý Mgr. Petr Bouška Ing. Jaroslava Večeřová Kontakty sekretariát pevná linka: mobilní tel: ředitel: pevná linka: mobilní tel: zástupce ředitele: pevná linka: mobilní tel: vedoucí technickoekonomického útvaru: pevná linka: mobilní tel: výchovný poradce: pevná linka: mobilní tel: sborovna I: sborovna II: ová adresa školy: ová adresa na zaměstnance školy ve tvaru: Internetové stránky: Školská rada RNDr. Bohumil Chochola (předseda) zastupuje pedagogické pracovníky Mgr. Renata Tůmová zastupuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Karel Filip zástupce zřizovatele Strana 2 (celkem 31)

3 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Uskutečněné změny Rozhodnutí č. j /29/KUSK s účinností od stanovení počtu žáků. 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen zákon č. 561/24 Sb.), a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdružuje dle zřizovací listiny (včetně dodatků): Gymnázium. Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona č. 561/24 Sb., a prováděcími předpisy. Dle článku V. zřizovací listiny a dodatku č. 1 ke zřizovací listině škola rozšiřuje doplňkovou činnost o Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. (Od se stává nedílnou součástí zřizovací listiny). Materiálně technické podmínky pro výuku Vlastníkem budovy, ve které gymnázium působí, je Město Nové Strašecí. Ve stejné budově má své sídlo i ZŠ a MŠ J. A. K. Nové Strašecí. Gymnázium má k dispozici celkem 15 učeben ve třech podlažích budovy. Výuka tělesné výchovy je zajištěna v pronajímaných prostorách městské sportovní haly, v areálu městských sportovních zařízení (LA hřiště) a v tělocvičně zdejší základní školy. Ve školním roce 213/214 neproběhly žádné zásadní úpravy v prostorovém rozvržení učeben. Realizované drobné opravy souvisely s dokončením prací spojených s plánovaným zkvalitněním materiálních podmínek pro výuku dle koncepčního záměru školy. Podařilo se dokončit vybavení všech učeben teoretické výuky počítači s ozvučením, datovými projektory a promítacími plátny. Vzhledem k tomu, že všechny učebny lze v případě potřeby zatemnit pomocí žaluzií, lze efektivně využívat prostředků pro názornou audiovizuální výuku. V průběhu výuky v roce 213/214 vyvstala potřeba zásadní modernizace ICT techniky, neboť přes průběžné výměny jednotlivých PC a monitorů, kterým skončila jejich životnost, není zázemí pro výuku předmětu informatika optimální. Řešením situace je využití prostředků z projektu OPVK Peníze SŠ na nákup nových počítačů a další techniky do konce kalendářního roku 214. Škola disponuje dostatečným množstvím menších učeben pro dělenou výuku cizích jazyků i dalších předmětů. V souvislosti s rozšířením výuky cizích jazyků o francouzštinu se podařilo získat od zdejší základní školy tolik potřebnou učebnu s kapacitou až 3 žáků, neboť do té doby disponovala pouze sedmi učebnami s touto kapacitou. Praxe ukázala, že tento nezbytný krok zamezil přetížení stávajících výukových prostor vzhledem k nárůstu počtu dělených hodin, se kterými počítá školní vzdělávací program (ŠVP). Pozitivní dopad na rozšíření komunikačních kanálů s rodiči, na administraci i kontrolu školní dokumentace a v neposlední řadě i na pracovní komfort pedagogů měl realizovaný přechod na elektronickou třídní knihu s možností dálkového přístupu rodičů ke známkám svých dětí. Stávající moduly umožňují automatické vkládání témat hodin dle tematických plánů a rozšířeny byly i možnosti dálkové práce se systémem mimo školní budovu. Systém vyžaduje, aby v každé učebně byl instalovaný počítač s připojením na internet, což se podařilo zajistit ve všech učebnách s výjimkou chemické laboratoře. Cílem nebylo nahradit osobní Strana 3 (celkem 31)

4 kontakt učitele s rodiči, ale stávající komunikační kanál rozšířit. Zkušenosti ukázaly na dílčí technické nedostatky (připomínky vyučujících k časové náročnosti zápisu, problémy v případě zastupování nepřítomného vyučujícího, občasný výpadek systému apod.), které byly průběžně řešeny a dle možností odstraňovány. Současný stav systému umožňuje dálkový zápis témat včetně klasifikace i mimo budovu školy. Současně byly získány pozitivní informace o využívání systému rodiči i samotnými žáky (systém umožňuje předávání informaci o plánovaných písemných pracích, obsahu klasifikace, upozorňuje na nové známky atd.). Podmínky pro práci učitelů se podařilo zlepšit dalším navýšením počtu osobních počítačů s možností připojení k síti. V rámci realizovaných projektů se v minulosti podařilo získat nové počítače, tiskárnu, interaktivní tabuli a další vybavení. Stav průběžného vybavování školy pomůckami pro jednotlivé předměty není díky přidělovaným finančním prostředkům na žádoucí úrovni. Nákupy byly redukovány na nezbytné minimum a v případě končící životnosti notebooků v multimediální učebně se nedařilo poškozené přístroje nahrazovat novými. Škole se daří nakupovat jen učebnice a studijní texty pro učitele. Na další pomůcky nejsou prostředky. Tento výpadek se škola snažila zmírnit zapojením do řady projektů, které umožňují nejen vzdělávání pedagogů, ale přinášejí do školy i nezbytnou techniku a v případě projektu Peníze SŠ též finanční prostředky na další možné vybavení. Daný stav ovšem představuje pro vedení školy i zúčastněné pedagogy nemalou zátěž. Řešit takto danou situaci dlouhodobě při zachování patřičné kvality vzdělávání není reálné. I nadále přetrvávají rozdíly ve vybavení pomůckami a celkovém zázemí pro výuku jednotlivých předmětů. Analýza stavu učebních pomůcek a potřeb dalšího vybavení pro výuku ze strany vedení školy a předmětových komisí signalizuje potřebu zahájit intenzivnější nákup moderních pomůcek pro výuku napříč všemi předměty. Vzhledem k velmi dobré spolupráci se SRPDŠ se ukazuje možnost daný stav zlepšit. Vzdělávací program školy Výuka probíhala dle školního vzdělávacího programu. Na základě vyhodnocení účinnosti ŠVP v předmětových komisích došlo k dílčím změnám, které se týkaly jak časových dotací předmětů, tak přesunů učiva mezi jednotlivými ročníky v rámci jednoho předměty. Tyto změny byly vždy projednány se školskou radou a při jejich zavádění byl respektován požadavek, aby žáci dokončili beze změn původní ŠVP, do kterého byli přijati. Ve školním roce 213/214 probíhala výuka: o v prvním ročníku dle ŠVP č.j. 284/9-3 s platností od a dodatku č. 1 k ŠVP č.j. 284/9-3, který vešel v platnost (dílčí přesuny témat v předmětu německý jazyk) o ve druhém ročníku dle ŠVP č.j. 284/9-3 s platností od o ve třetím ročníku dle ŠVP č.j. 284/9-2 s platností od a dodatku č. 1 k ŠVP č.j. 284/9-2, který vešel v platnost (dílčí přesuny témat v předmětu matematika mezi 2. a 3. ročníkem) a dodatku č. 2 k ŠVP č.j. 284/9-2, který vešel v platnost (dílčí přesuny témat v předmětu základy společenských věd mezi 2. a 3. ročníkem) o ve čtvrtém ročníku dle ŠVP č.j. 284/9-2 s platností od a dodatku č. 1 k ŠVP č.j. 284/9-2, který vešel v platnost (dílčí přesuny témat v předmětu matematika mezi 2. a 3. ročníkem) Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu V roce 214 slaví Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí šedesát let od svého vzniku. Škola má dlouholetou tradici a pevné místo v systému regionálního školství. Gymnázium je čtyřleté, tradičně v každém ročníku studují dvě paralelní třídy. Tomu odpovídá vytvořené Strana 4 (celkem 31)

5 prostorové zázemí i vyvážené složení stabilizovaného pedagogického sboru. Takto nastavené parametry odpovídají dlouhodobým demografickým podmínkám v regionu. Díky svým specifikám nabízí škola již dlouhodobě jedinečnou alternativu pro uchazeče o studium, kteří akcentují menší školní kolektiv, vysokou kvalitu vzdělávání, tvůrčí přístup ke studiu a přiměřenou náročnost v příjemné vnitřní atmosféře s výrazně individuálním přístupem. Tyto tradiční atributy podtrhují základní myšlenku našeho působení na prvním místě je žák jako partner a aktivní spolutvůrce procesu moderního učení. Řada uchazečů vyhledává studium v naší škole také díky bohaté kulturní tradici a umělecké činnosti. Jedná se o folklorní činnost, hudební klub nebo školní divadlo. Všechny tyto aktivity patří trvale k charakteru školy a systému vzdělávání. Ve škole studují zejména žáci z regionů Rakovnicka a Kladenska. Jedním ze základních cílů výchovně vzdělávacího procesu je kromě přípravy žáků k úspěšnému studiu na vysokých školách i formování osobností žáků z hlediska etického, světonázorového atd. Participací na vlastním vzdělávání (výběr volitelných a nepovinných předmětů, možnost ovlivňovat dění a činnost školy v rámci školního parlamentu atd.), vhodným výběrem exkurzí, besed i dalších společných akcí chceme vést žáky k osobní zodpovědnosti za své vzdělávání a k žádoucím postojům k sobě samým i ostatním lidem. Vedení školy při tvorbě koncepce a rozvoje školy reagovalo na potřeby žáků rozšířením výuky cizích jazyků a pestrou škálou zajímavých volitelných a nepovinných předmětů. Vzdělávací potřeby žáků se škola snaží zajistit rozvojem jejich schopností a nadání, podporou a pomocí při olympiádách a různých soutěžích, kterých se žáci účastní. Další informace o škole Specifikem školy je její umístění na pomezí Rakovnicka a Kladenska. Zajímavá vzdělávací nabídka, kvalita, metody a formy výuky, bohatá mimoškolní činnost, ale zejména vnitřní klima menší školy s důrazem na formování vzájemných pozitivních vztahů mezi učiteli a žáky oslovuje tradičně řadu uchazečů o studium. Přesto škola zaznamenala úbytek žáků nastupujících do prvních ročníků. Tento nepříznivý demografický vývoj spolu s konkurenčním prostředím mezi školami vede ke snižování celkového počtu žáků školy. To má negativní ekonomické důsledky vzhledem k normativnímu systému financování školy podle počtu žáků. Přestože průměrný počet žáků ve třídě nebyl ve školním roce 213/14 nikterak dramatický dosáhl úrovně více než dvacet pět žáků na jednu třídu, což je z pedagogického hlediska příznivý stav, z pohledu přidělených finančních prostředků je však tato situace nepříznivá. Zvláštností školy je bohatá mimoškolní činnost. Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek patří již dlouhou řadu let mezi špičkové soubory v celé České republice. Často reprezentuje naši vlast v zahraničí a na vrcholných folklorních festivalech. Dramatický klub naší školy se velice úspěšně prezentuje na divadelních přehlídkách nejlepších amatérských souborů. Studenti se svými učiteli od roku 199 každoročně pořádají tradiční Majáles, který je událostí pro celé město a okolí. Umělecké sklony mohou žáci rozvíjet v dramatickém kroužku a v hodinách estetické výchovy. S nejlepšími výsledky své činnosti se pak představují před veřejností. Školní kapela nebo pěvecký sbor obohacují nejen řadu školních akcí, ale reprezentují školu i na veřejnosti. Škola pořádá poznávací zájezdy, zájezdy do divadel, sportovní turnaje, lyžařské zájezdy atd. Gymnázium se také výrazně podílí na organizaci Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť. Strana 5 (celkem 31)

6 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Počet povolený Druh/typ školy počet žáků/ IZO počet žáků/ stud. žáků/ stud.1 v DFV2 stud gymnázium Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV 17,5 11,6 2 všechny formy vzdělávání; DFV - denní forma vzdělávání Škola neposkytuje ubytování, stravování zajišťuje prostřednictvím jídelny ZŠ Nové Strašecí. 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř ,4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/41 Gymnázium V průběhu školního roku byli přijati 3 žáci, dva z gymnázia Kladno do 1. ročníku a jeden ze Sportovního gymnázia Kladno do 3. ročníku. Ze zemí EU nestudoval ve škole žádný cizí státní příslušník. V rámci výměnných pobytů studovala v gymnáziu žákyně z Thajského království. Dále studovala jedna žákyně se státní příslušností Vietnam. Do školy dojíždí jeden žák z jiného než Středočeského kraje (Prahy). 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Počet žáků/studentů Druh postižení Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování Autismus SŠ VOŠ 1 Tři žáci se vzdělávali dle IVP. Jeden pro zdravotní postižení, dva z důvodu studia v zahraničí. Zdravotně postižený žák docházel pouze na zkoušky v obdobích, kdy to bylo ze zdravotních důvodů možné. Kvůli zhoršení zdravotního stavu neukončil ročník a vzdělávání na naší škole ukončil. Strana 6 (celkem 31)

7 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria přijímacího řízení Uchazeči o studium nekonali přijímací zkoušky. Přihlášení žáci byli seřazeni podle dosaženého prospěchu na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Pro účely hodnocení žáka byl započítán průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení za první pololetí 9. ročníku ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Přijati byli uchazeči podle vytvořeného pořadí, které zohlednilo dosažený průměr za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa a případnou bonifikaci: o snížení dosaženého průměru o,15 na základě doložení 1. místa v okresním kole olympiády (bez rozlišení v jakém předmětu) v průběhu studia 8. a 9. ročníku. o snížení dosaženého průměru o,1 na základě doložení 2. místa v okresním kole olympiády (bez rozlišení v jakém předmětu) v průběhu studia 8. a 9. ročníku o snížení dosaženého průměru o,7 na základě doložení 3. místa v okresním kole olympiády (bez rozlišení v jakém předmětu) v průběhu studia 8. a 9. ročníku. V případě shody dosažených průměrů bylo pořadí upraveno na základě průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. V případě další shody dosažených průměrů bylo pořadí upraveno na základě průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 214/215 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Kód a název oboru Počet poda- kladně tříd1 ných vyříz. přihl. přij. přihl. přij. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/41 Gymnázium K nebyl přijat nikdo z jiných krajů. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 23 Prospěli s vyznamenáním 16 Prospěli 175 Neprospěli nebo nehodnoceni 12 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch žáků 2,26 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 66,8 /,2 Škola nepoužívá slovní hodnocení. V náhradním termínu byl hodnocen jeden žák z důvodu studia v zahraničí (IVP). V opravných zkouškách bylo hodnoceno 5 žáků. Strana 7 (celkem 31)

8 V náhradním termínu i opravné zkoušce byli hodnoceni 4 žáci. Dva žáci se ke zkouškám nedostavili. Tři žáci u zkoušek neuspěli a opakují ročník (jeden třetí a dva čtvrtý). II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Žáci/studenti Prospěli s Kód a název oboru konající zkoušky Prospěli vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: K/41 Gymnázium 43 3 Neprospěli Pět žáků konalo v září 214 maturitní zkoušku v prvním řádném termínu z důvodu neprospěchu či deklasifikace k 3. červnu 214. U těchto zkoušek dva prospěli a tři neprospěli. Celkem třináct žáků konalo v září 214 maturitní zkoušku v 1. opravném termínu. Dvanáct žáků prospělo, jeden neprospěl. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/41 Gymnázium V průběhu školního roku bylo uděleno: 3 pochval třídního učitele a 31 pochval ředitele školy za reprezentaci školy, účast v soutěžích a charitativní akce, 5 napomenutí třídního učitele za nevhodné chování a porušování školního řádu, 9 důtek třídního učitele a 5 důtek ředitele školy za nesprávné omlouvání, neomluvené hodiny a hrubé porušení školního řádu. V průběhu školního roku nebyl nikdo vyloučen ze studia. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu K/ V průběhu školního roku neukončil studium žádný žák, pouze v závěru školního roku 2 žáci přestoupili na jinou školu, jedna zahraniční studentka (výměnný pobyt) z Thajska se vrátila do vlasti a jedna žákyně čtvrtého ročníku ukončila pobyt ve škole z osobních důvodů. 1. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 212/213 Z nich počet nezaměstnaných duben K/41 Strana 8 (celkem 31)

9 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počty žáků/studentů ve skupině Počet žáků Jazyk Počet skupin /studentů Minimálně maximálně průměr Anglický Německý Ruský Francouzský Latina , ,4 13,5 17 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk anglický francouzský německý ruský latina Kvalifikace vyučujících Počet učitelů celkem Odborná částečná žádná Rodilí mluvčí Jedna vyučující absolvovala v systému DVPP vzdělávací program s názvem Současná mluvená francouzština. Datum konání: č.j. akreditace MŠMT: 18331/ Jedna vyučující se v dubnu a v červnu 214 zúčastnila informačních seminářů, které byly zaměřeny na zapojení škol do mezinárodního programu COMENIUS. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Škola vlastní 68 PC, z toho 14 pro pedagogy. Všechny počítače školy jsou zapojeny v síti a s přístupem na internet. Server Windows 23 umožňuje všem žákům i učitelům pomocí cestovních profilů a sdíleného i osobního datového prostoru pracovat na kterémkoli počítači pod svým přihlášením. Počítače využívají OS Windows XP Pro a Win 7 pro, antivirový program AVG, kancelářské programy (MS Office 23, MS Office 27 a OpenOffice). Další programy nejsou nainstalovány na všech počítačích tam, kde je třeba (software k laboratorním Pasco modůlům, výukový software, úprava obrázků, tvorba dokumentů, podpora programování, atd.). Škola používá a legální software včetně freewaru a open sorce programů. Pravidla pro instalaci a používání softwaru, internetových zdrojů, hardwaru, apod. jsou popsána v řádu počítačové učebny a vztahují se na všechny počítače školy. Škola využívá dvě interaktivní tabule a 14 dataprojektorů. To znamená, že v téměř každé učebně je k dispozici projekce z PC (mimo laboratoře chemie). V rámci výuky je využívána učebna informatiky a multimediální učebna fyziky s 2 notebooky, kterým však končí životnost a jsou stále více poruchové. Pro přípravu na vyučování využívají učitelé 9 notebooků. V době mimo vyučování mohou žáci využívat PC po domluvě s vyučujícími. Počítačové dovednosti vyučujících jsou na standardní úrovni. Jeden pracovník zastává kvalifikovaně funkci koordinátora a metodika ICT. Škola vešla v jednání o bližší spolupráci s občanským sdružením Bubákov.net, jež poskytuje škole konektivitu a webhostingové služby. Strana 9 (celkem 31)

10 V rámci projektu MŠMT pedagogové vytvářeli digitální učební materiály pro výuku českého jazyka a literatury, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, biologie a zeměpisu. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem nepedagogických pedagogických pedagogických fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený interních/externích 29/2,75 1 4/3,25 25/17,5 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. pedagogických s odbornou kvalifikací 1 18/ ,6 ve smyslu zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Věková struktura pedagogických pracovníků interních (k ) Počet pedag. Do 3 let 31 4 let 41 5 let 51 6 let Nad 6 let pracovníků Celkem z toho žen Z toho důchodci Průměrný věk 1 48,94 45,9 2 III. Pedagogičtí pracovníci interní podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků interních dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední - magisterské a vyšší - bakalářské do 3 let více než 3 let 8 4 IV. Pedagogičtí pracovníci interní podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 1 let do 2 let základní 4 Škola nevyužívá asistenty pro žáky se zdravotním postižením. Nikdo ze žáků tyto asistenty nepotřebuje. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k ) Celkový počet hodin Z toho odučených učiteli Předmět odučených týdně s odbornou kvalifikací povinných+volitelných v příslušném oboru vzděl. Anglický jazyk Biologie Český jazyk a literatura Dějepis Dramatická výchova Francouzský jazyk Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika a výp. technika Latina Strana 1 (celkem 31)

11 Marketing Matematika Německý jazyk Rétorika Ruský jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Základy spol. věd Zeměpis Celkem Personální změny ve školním roce: - Do školy nenastoupil žádný nový pedagogický pracovník. - Na konci školního roku odešli dva pedagogičtí pracovníci, z toho jeden externí. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Všichni zaměstnaní interní pedagogičtí pracovníci jsou odborně kvalifikovaní. V hodnoceném školním roce se nikdo nezúčastnil studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium Pedagogický pracovník Organizátor Ing. Schejbal Karel, Cermat Mgr. Kudelová Marie Mgr. Bouška Petr, VISK Mgr. Haiflerová Ivana, Ing. Schejbal Karel, Mgr. Kindlová Jana, Mgr. Kudelová Marie, Mgr. Kynclová Andrea, Mgr. Preissová Šárka, Mgr. Soukup Milan, Mgr. Spiegl Richard, Mgr. Suchý Zdeněk, PaedDr. Tláskalová Felicitas, Mgr. Tůmová Alexandra, Mgr. Vachková Iva, Ing. Večeřová Jaroslava, PaedDr. Vodvářka Václav, RNDr. Vosátková Libuše Téma Zadavatel pro žáky s PUP MZ Rozsah 4 hod. Řešení konfliktů ve škole 6 hod. Strana 11 (celkem 31)

12 Ing. Večeřová Jaroslava Odborconsult Mgr. Bouška Petr NIDV Praha Mgr. Haiflerová Ivana Klub ekologické výchovy VISK NIDV Mgr. Kindlová Jana Mgr. Kindlová Jana Aktuální změny v účetnictví vybraných účetních jednotek 214 Matematika ve světle výsledků MZ 213 k didaktickému testu z matematiky 6. setkání koordinátorů enviromentální výchovy Stř. kraje 4 hod. Školní modelové situace a jejich právní řešení Školní maturitní komisař E-lerningová část odborné přípravy Třídnické hodiny práce s třídním kolektivem Hodnotitel písemné práce ČJL PUP MZ skupiny 1,2,3. 8 hod. 7 hod. Cermat Hodnotitel ústní zkoušky ČJL PUP MZ 9,5 hod. CERMAT Centrum pro kulturní a soc. studie- projekt VISK Rakovník VISK Stř. kraj Školní maturitní komisař Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů 11 hod. 2 hod. Islám a islámský fundamentalismus 6 hod. Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ cizí jazyky kat. SP, TP, SPU-O Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech Intenzivní jazykový kurz Distanční e-learningový kurz AJ (DEK) Odborná stáž v zahraničí Velká Británie Intensivkurs Sprache ung Kultur C2.1 8 hod. Mgr. Kindlová Jana Mgr. Kindlová Jana, Mgr. Vachková Iva, PaedDr. Vodvářka Václav Mgr. Kindlová Jana, Mgr. Vachková Iva, PaedDr. Vodvářka Václav Mgr. Kindlová Jana Mgr. Kindlová Jana, Mgr. Vachková Iva, PaedDr. Vodvářka Václav Mgr. Kudelová Marie, Mgr. Soukup Milan Mgr. Preissová Šárka VISK Cermat Mgr. Preissová Šárka NIVD Mgr. Soukup Milan CERMAT Mgr. Spiegl Richard VISK Mgr. Spiegl Richard Mgr. Spiegl Richard Mgr. Spiegl Richard Mgr. Stránská Zuzana VISK VISK VISK Goethe institut Berlin Mgr. Stránská Zuzana Česká Orffova Seminář hudební výchovy Česká Orffova společnost, o.s škola v praxi Mgr. Tůmová Alexandra VISK Rozšíření kompetencí vých poradce bez speciálně ped. vzdělání v oblasti péče o žáky se zdravot. Postižením Mgr. Vachková Iva. ÚSTR Dějepis a rodinná paměť e-learningový kurz Mgr. Vachková Iva Mezinár. Holocaust centrum pro vzdělání PaedDr. Vodvářka Národní Odkaz Cyrila a Metoděje pro vzdělanost Václav pedagog. českého národa Strana 12 (celkem 31) 3 hod. 8 hod. 9,5 hod 3 hod. 9,5 hod. 6 hod. 9 hod. 4 hod. 5 dnů 5 hod. 12 hod. 63 hod. 22 hod.

13 PaedDr. Vodvářka Václav muzeum a knihovna J. A. K. Praha Univerzita Alternativní přístupy k výuce filosofie na stř. Karlova školách Celkový počet akcí jednodenních a dvoudenních: 23 Celkový počet vícedenních akcí: 4 Finanční náklady vynaložené na DVPP: 16 hod. Platby celkem za účast na vzdělávací akci: 8 748,- Kč Platby za úhradu cestovních nákladů spojených s účastí na vzdělávací akci: 1 47,- Kč Celkové náklady na DVPP ,- Kč 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vyhlašovatel programu (projektu) Název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu Schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje Průběh realizace, čerpané finanční prostředky Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky (pokud byl ukončen) MŠMT OP VK Peníze EU SŠ Název projektu: Evropské perspektivy ,- Kč prostředky EU ,8 Kč Státní rozpočet ,2 Kč V první fázi realizace došlo k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, poté ke tvorbě a pilotování výukových materiálů Přínosem projektu jsou proškolení pedagogové v oblasti výuky jazyků a finanční gramotnosti, nově vytvořené a pilotované DUMy Projekt OPVK ESF, MŠMT Dějepis pro 21. století V průběhu 3 let celkem 6,- Kč školu Zapojen jeden pedagog školy Projektový učitel a metodik Ve finální fázi metody oral history pro Ž, vytvoření databáze rozhovorů využitelných pro pracovní listy do hodin, metodika, výstupy ze školy na webu projektu Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů Adaptační kurz pro 1. ročníky Plasy u Plzně Projektový den Ochrana života za mimořádných situací ( ) Celostátní sbírka Pomozte dětem Stmelování kolektivu a pravidla fair play třídnické hodiny ( min. 1 měsíčně) Beseda na téma drogy pro žáky 1. ročníku Beseda na téma Poruchy přijmu potravy Strana 13 (celkem 31)

14 Besedy ve třídách 1. a 4. ročníku na téma AIDS organizace ACET ( ) Přednáška Moderní je nekouřit pro žáky 1. ročníku organizace ACET Přednáška na téma rasismus na xenofobie pro žáky 2. ročníku organizace ACET Přednáška pro učitelský sbor Řešení konfliktních situací ve škole a třídě Adopce zvířat ZOO Praha Maturitní ples 4. ročníků Majáles Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Kladno školení a ukázky první pomoci pro žáky 1. ročníku. Spolupráce školy s obcí Slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníku Slavnostní předání maturitních vysvědčení Spolupráce s orgány města exkurze Spolupráce s městem vítání občánků Zajištění doprovodných kulturních programů Účast na prezentaci města v zahraničí Spolupráce s Domovem seniorů v Novém Strašecí Předmětová komise českého jazyka a společenských věd Zájmová činnost organizovaná školou Dramatický klub Studentské divadlo Bedřych o divadelní přehlídka Zámecká prkna Kolín div. Hra Aucassin a Nicoletta o derniéra div. hry Aucassin a Nicoletta o soustředí, dovedení nové hry Krabat do finální podoby o premiéra divadelní hry Krabat (NKC) o Setkání ve Strašecí pomoc při organizaci, účinkování s hrou Krabat o Krabat přehlídka divadlo Kladno o Dětská scéna ve Strašecí krajská přehlídka dětského divadla a recitace, pomoc při organizaci, vedení dílen historiáda školní dějepisná soutěž s přednáškou (býv. Absolvent J. Verner), celkem 27 žáků Mimoškolní aktivity A a 1.B návštěva Městské knihovny základní práce v knihovně práce s rejstříkem, vyhledávání v katalogu 2. a A a 1.B dějepisná exkurze muzeum NS Keltové na Rakovnicku práce s pracovními listy, prohloubení učiva A a 4.B exkurze Památník K. čapka Strž a Památník Vojna u Příbrami Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách + beseda s novinářem T. Bednaříkem Koncert vážné hudby 1. ročníky A a 1.B vlastivědná hra po městě orientace v NS, památky, důležitá místa, úřady návštěva kina Bídníci ročníky, spojeno s vlastivědnou procházkou (Stochovská kaplička a léčivá studánka) Strana 14 (celkem 31)

15 6. 5. projektový den 2.B Bratři Václav a Boleslav propojení ČJL, D a ZSV počátky českého státu očima legend, kronik a historických pramenů (Vch) Koncert Rudolfinum 1. ročníky Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích Olympiáda ČJL J. Černý, 3.A krajské kolo Dějepisná soutěž gymnázií krajské kolo, družstvo GNS J. Černý, R. Jungmann, J. Dreksler postoupilo do celostátního kola, které bude v Chebu Literární soutěž knihovny Rakovník: Někdy se dívám na nebe aneb Andělé v nás i kolem nás, 23 prací ve finále (z celkových 94 zúčastněných) o Kategorie mladších středoškoláků: Jakub Kostinec (1.), Anna Pernicová (2.) a Eliška Kuchyňková (3.) všichni 2.A o Kategorie starších středoškoláků: Eliška Šefčíková (1.) a Alžběta Slezáková (2.), obě 4.A, ve speciální kategorii báseň získal třetí místo Pavel Haužvic z 3.A. Literární soutěž Filipa Venclíka 14. ročník: o Markéta Kunkelová (3.A) 4. místo o Jan Pospíšil (3.A) 3. místo o mimořádné ocenění získali bratři-dvojčata Jakub a Marek Parožkovi (3.A) Předmětová komise přírodních věd Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích Biologická olympiáda krajské kolo (kategorie A proběhlo na gymnáziu ve Slaném Naše soutěžící Veronika Horská (3.B) se umístila na 36. místě ze 42 soutěžících. Soutěž Přírodovědný klokan v kategorii Junior psali všichni žáci 1. a 2. ročníku ( ). Nejlepší řešitelé: D. Petráček 1.A (1. místo), D. Burleová 1.A (2. místo), E. Horáková 2.A (3. místo) ve školním kole. V okresním kole (za bodový zisk) byli oceněni D.Petráček, D.Burleová. V soutěži Vánoční kapr (DDM Rakovník, ) se umístil V. Tůma 3.A na 6. místě. V podzimní Botanické soutěži družstev (DDM Rakovník ) reprezentovali školu V. Horská 3.B, M. Humeš 3.B ( místo), J. Drexler 2.A (15.místo), H. Huliciusová 3.B ( místo), E. Rotbartová 2.A (2. místo). V jarní Botanické soutěži ( ) reprezentovali školu: E. Rotbartová 2.A (3.místo), J. Drexler 2.A ( 4-5. místo), V. Horská 3.B (1. místo), H. Huliciusová 3.B (8. místo). V podzimní Ekologické soutěži družstev (DDM Rakovník ) reprezentovala školu následující dvojčlenná družstva: V. Horská, H. Huliciusová 3.B (6. místo), E. Rotbartová, J. Drexler 2. A (8.místo), M. Humeš 3.B, V. Tůma 3.A (9. místo). V jarní Ekologické soutěži (DDM Rakovník, ) reprezentovala školu následující dvoučlenná družstva: E. Rotbartová, J. Drexler 2.A (4. místo), H. Huliciusová, V. Horská 3.B ( místo). V okresním kole Zeměpisné olympiády ( ) se umístil M. Humeš na 3. místě v okrese. Sportovní soutěže: LA závody Corny ( okresní kolo, dívky vyhrály, postoupily do krajského kola , chlapci 3. místo v okresním kole), (Mgr. Soukup, Mgr. Kudelová) SŠ odbíjená ( , 2. místo v okrese dívky i chlapci) SŠ florbal ( dívky 2. místo v okrese, hoši účast) SŠ košíková ( dívky 4. místo v okrese, hoši účast) Odbíjená Kladno ( , Mgr. Soukup) Strana 15 (celkem 31)

16 Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů Adopce zvířat ZOO Praha Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Kladno školení a ukázky První pomoci pro žáky 1. ročníku. Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce směřující k výchově k humanismu Exkurze v ZOO Praha žáci 2. ročníku Exkurze do Hrdličkova muzea Praha žáci 3. ročníku Exkurze do Botanické zahrady Př F UK Praha žáci 3. ročníku Exkurze ve společnosti ČLUZ žáci 3. ročníků Kurz 1. pomoci pro žáky 1. ročníku Adopce zvířat (spolupráce se ZOO Praha) třídy 2. A a 2. B Přírodovědný jarmark (Rakovník) Třídění odpadu ve škole Projektový den Vánoční tradice ( ) Projektový den Den Země ( ) Projektový den Olympijský den ( Předmětová komise matematiky a fyziky Mimoškolní aktivity exkurze Planetarium Praha 3. A + 3. B duben Projekt OPVK Peníze SŠ dva vyučující Projekt Pedagog lektorem dva vyučující Matematická olympiáda o kat. A účast 5 žáků ve školním kole, nikdo nepostoupil o kat. B účast 7 žáků ve školním kole, do krajského kola postoupil žák Abrham (2.A) a umístil se na 1. místě o kat. C účast 1 žáků ve školním kole, do krajského kola postoupil žák Hovorka (1.B) Matematický klokan o kat. Student účast 8 žáků žák Jurgovski (3. B) obsadil 1. místo v okr. kole o kat. Junior účast 12 žáků žák Linc (2. A) obsadil 1. místo v okr. kole Fyzikální olympiáda nikdo nepostoupil do krajského kola Předmětová komise cizích jazyků Ve školním roce 213/14 se naši žáci zúčastnili jazykových olympiád z ANJ a NEJ. Nejúspěšnější byl Dominik Petráček, 1.A 4.místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce, dále Adéla Patráková, 2.A 6. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce, Dominik Petráček 7. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce. Další naši účastníci byli Jiří Dreksler (2.A) a Hana Huliciusová (3.B). Adéla Patráková a Dominik Petráček se zúčastnili obou jazykových olympiád. Exkurze na šestidenní poznávací zájezd do Anglie se vypravilo 25 žáků v doprovodu Mgr. Tůmové a Mgr. Soukupa. Na programu byla prohlídka londýnských pamětihodností, návštěva Stratfordu, Warwicku, Oxfordu, Salisbury, zastávka ve Stonehenge. Žáci byli ubytování v anglických rodinách a poznávali všední život v jiné zemi a především měli možnost konverzovat v anglickém jazyce. Ve školním roce 213/14 pracovali vyučující velmi intenzivně na tvorbě digitálních učebních materiálů, jejichž zhotovení bylo časově mimořádně náročné a vyžadovalo všestranné průběžné studium. Strana 16 (celkem 31)

17 Mezinárodní spolupráce partnerská škola v polské Olkuszi Ve školním roce 212/213 se podařilo též navázat spolupráci s partnerskou školou v Polsku. Výsledkem pak byla návštěva našich žáků v Polsku. Celkem patnáct žáků tak mohlo porovnat studijní podmínky svých kamarádů v polské Olkuszi. V rámci třídenního pobytu byl čas na sportovní i kulturní aktivity. Naši žáci navštívili např. město Krakow a nezapomenutelně otřesným zážitkem se stala prohlídka koncentračního tábora Osvětim. V rámci návštěvy naši žáci též rozvíjeli své jazykové dovednosti. Reciproční návštěvu žáků z partnerské školy se ve školním roce 213/214 nepodařilo uskutečnit vzhledem k organizačním problémům v partnerské škole. Společnou vizí obou škol je realizovat návštěvu polských studentů v České republice v příštím školním roce. Majáles, maturitní ples Tradicí školy je organizování akce Majáles, které mají vždy v gesci žáci druhého ročníku. Studující ve čtvrtém ročníku pak pořádali společný maturitní ples. Publicita školy Gymnázium pravidelně publikuje články týkající se školních i mimoškolních akcí v Novostrašeckém měsíčníku i v regionálním tisku. Osobnosti gymnázia Stejně jako v minulém školním roce pokračoval cyklus s názvem Osobnosti gymnázia. V rámci medailonků publikovaných v regionálním tisku jsou veřejnosti představováni známí a úspěšní absolventi našeho gymnázia. Zájmová činnost, školní časopis Zájmová činnost je organizována pro žáky všech ročníků prostřednictvím nepovinných předmětů. Ve školním roce 213/214 tak nepovinně probíhala výuka hudebního klubu. Ve školním roce 212/213 začala skupina žáků vydávat za podpory vyučujících školní časopis a v této tradici pokračovali žáci i ve školním roce 213/214. Studentské texty se objevovaly i na stránkách místního tisku Dobrovolnická činnost žáků v Domově seniorů Nové Strašecí Rovněž ve školním roce pokračovala zahájená spolupráce s místním domovem seniorů. Tato žákovská iniciativa vznikla v rámci jednání Školního parlamentu. Dobrovolníci z řad žáků školy tak po předchozím proškolení navštěvují seniory a věnují jim svůj čas. Školní kurzy pořádané v rámci ŠVP Adaptační kurz 1. ročník Plasy Lyžařský kurz 1. ročník Rakousko Ekologický kurz 2. ročník Čabárna u Kladna Cykloturistický a mediální kurz 3. ročník Český les Poznávací a jazykový zájezd do Anglie 2. ročník Londýn Programy a projekty Peníze středním školám operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Zahájen projekt Pedagog lektorem Strana 17 (celkem 31)

18 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Škola nepořádala žádné kurzy v rámci dalšího vzdělávání. 17. Výchovné a kariérní poradenství Školní rok 213/214 byl z pohledu výchovného poradce zcela standardním rokem. Do školy nastoupil nesourodý kolektiv žáků 1. ročníku, který se postupem času podařilo adaptovat na středoškolské studium. Velkým přínosem byl adaptační kurz, kde je dostatečný prostor pro zmapování problémů spojených s přechodem na střední školu. Závažným problémem zůstává vzrůstající počet žáků s prvky dys - poruch a s problémy rodinného typu, které jsou často přenášeny na školu, zejména na výchovného poradce a metodika prevence. Z tohoto důvodu by bylo velmi přínosné mít na škole psychologa a spolupracovat s ním. Relativně dobře se daří výchovnému poradci směrovat žáky při výběru vysoké školy, i když vzrůstá počet tzv. nerozhodných žáků, kteří odcházejí na jakoukoli vysokou školu nebo se obávají dalšího studia. Poměrně malé procento žáků odchází studovat školy technického zaměření, do budoucna by bylo dobré zintenzívnit kontakty mezi gymnáziem a vysokými školami tohoto typu. Dařila se spolupráce s agenturou AFS, v naší škole pobývala studentka z Thajska, což bylo velkým přínosem pro žáky při výuce cizích jazyků. V maturitních ročnících byla věnována pozornost žákům s uzpůsobenými podmínkami maturitní zkoušky. Žáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, konzultovali tuto situaci s výchovným poradcem. Po celý rok probíhaly přednášky zaměřené na negativní vlivy mládeže a se zdravotní tématikou. Spolupráce a koordinace výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy byla na velmi dobré úrovni po celý školní rok. 18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 2) ŘŠ Česká školní inspekce Ve školním roce neproběhla ze strany ČŠI kontrola činnosti školy. 19. Další činnost školy ŘŠ Školská rada Školská rada je významným partnerem při řízení školy a svou činností ve školním roce 213/214 přispěla k plnění krátkodobých i koncepčních záměrů. Ve škole je ze zákona zřízena tříčlenná školská rada složená ze zástupce pedagogů, zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce zřizovatele. Školská rada pracovala a zajišťovala svou činnost v rozsahu vymezeném zákonem. Rovněž úzce spolupracovala s ředitelem školy. V loňském školním roce neměla rada připomínek k předloženým dokumentům. Strana 18 (celkem 31)

19 Studentský parlament Ve škole pracoval i ve školním roce 212/213 tzv. Studentský parlament. Je projevem vnitřního klima ve škole i vzdělávací koncepce školy, která je postavena na maximálním dialogu všech zúčastněných při procesu vzdělávání. Školní parlament pracuje zcela samostatně, schází se dle potřeb a na svá jednání zve nejčastěji ředitele školy. Parlament vznáší řadů dotazů, navrhuje změny týkající se vnitřního života školy, aktivně vystupuje jako samostatný subjekt na veřejnosti atd. Na základě proběhlých jednání došlo realizaci některých námětů žáků školy. Vedení školy vnímá činnost parlamentu jako žádoucí a velmi přínosnou zejména z hlediska posilování vnitřního příznivého klimatu školy. SRPDŠ Sdružení rodičů, přátel a dětí školy jako samostatný právní subjekt se významně podílí na činnosti školy. Zvolení zástupci tříd přenášejí informace jak z jednání výboru, tak ze společných setkání s vedením školy. Sdružení podporuje školu v mnoha směrech, pomáhá s vybavením školy po stránce materiální i se zabezpečením řady školních i mimoškolních akcí školy. Je významným partnerem školy. Vedení školy vnímá spolupráci se SRPDŠ velmi pozitivně, neboť se vždy setkává s profesionálním a vstřícným postojem ze strany výboru SRPDŠ. Ostatní informace Škole nebyly doručeny žádné žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 16/1999 Sb., v platném znění. Ve škole není odborová organizace. 2. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 213 (k ) Činnost Hlavní Doplňková Za 1. pol. roku 214 (k 3. 6.) Činnost Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem , ,5 2. Výnosy celkem , , , , , ,83 příspěvky a dotace na provoz z toho ostatní výnosy 3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 213 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 2. Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) 3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) z toho přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) Strana 19 (celkem 31) ,

20 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 1 ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ , 33 5, ) z toho , Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ ) ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 1, 2, 3, ) z toho z toho Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 4785 Za sledované období škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,9 Kč, čímž se jí podařilo snížit ztrátu z předchozích let na ,13 Kč Ve dnech proběhla veřejnoprávní kontrola KÚ Středočeského kraje. Kontrola upozornila na nedostatky a pochybení, které byly následně odstraněny. Při následné kontrole nebylo zjištění porušení platných legislativních norem. Škola za sledované období získala dva peněžní dary. Jeden ve výši 45,- Kč, který použila na financování dopravy do Polska v rámci studentské mezinárodní spolupráce. Druhý, ve výši 2 85,- Kč, nevyčerpala. 21. Závěr Oproti předchozím obdobím nastala jistá stabilizace v resortu školství, která přinesla více tolik potřebného klidu na práci. Předchozí neustálé změny v oblasti školství, otazníky kolem maturit, zásadní snížení prostředků na vzdělávání učitelů a na pomůcky ze strany státu, redukce provozních prostředků nebo snížení mzdových prostředků pro zaměstnance škol byly vnějšími okolnostmi, které z minulosti komplikovaly činnost gymnázia. Školní rok 213/214 přinesl z tohoto pohledu jistou stabilizaci i naději na zvýšení mzdových prostředků včetně nezbytného růstu prostředků na pomůcky i provoz. Vlastní vyučování pokračovalo dle ŠVP, který byl podroben analýze z pohledu zkušeností s výukou vzhledem k profilu absolventa a očekávaným výstupům. V důsledku analýzy a doporučení předmětových komisí došlo k diskusi a následným dílčím úpravám. Výchovné a vzdělávací cíle roku byly splněny. Vzdělávání proběhlo v souladu s platnými učebními dokumenty. Personálně byla výuka zajištěna na vysoké odborné úrovni. Splnění výchovných cílů podpořila i řada nejrůznějších aktivit. V oblasti materiální se částečně podařilo vylepšit podmínky pro výuku žáků, zejména díky realizovaným evropským projektům. Ve školním roce 213/214 se tak podařilo zajistit plnění hlavních úkolů. Krátkodobé i střednědobé cíle byly naplněny, byť v některých oblastech (např. v materiálním zázemí pro výuku) Strana 2 (celkem 31)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více