Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 5/5 Sb.,ve znění vyhlášky č. 5/9 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, a na základě zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Byla projednána na pedagogické radě dne.6. a školskou radou dne Mgr. Karel Špecián, ředitel školy za školskou radu paní Marcela Chloupková (předseda ŠR):... za zřizovatele paní PaedDr. Věra Bodnárová (vedoucí odboru školství):... za pedagogickou radu Ing. Pavla Strnadová (zástupkyně statut. orgánu):... Předávání hry "Anežko, nezlob se!" vytvořené žáky školy v rámci projektu Hnutí na vlastních nohou - Stonožka Dominiku kardinálu Dukovi v červenci

2 Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk Obsah:. Charakteristika školy Organizace a základní činnosti školy. Přehled oborů vzdělání.3 Organizace vzdělávání a jeho podmínky.4 Materiálně- technické podmínky školy.5 Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a HVRR.6 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání, veřejně prospěšná činnost.7 Prezentace školy na veřejnosti, úspěšnost žáků v soutěžích a olympiádách. Učební plány školy Údaje o zaměstnancích školy Údaje o zaměstnancích školy 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 4. Výsledky zápisu a přijímacího řízení ke studiu na SŠ Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků a počty tříd v jednotlivých ročnících 5. Přehled prospěchu a docházky 5.3 Testování Kalibro, Beta 6. Prevence sociálně patologických jevů na škole Údaje o výsledcích kontrol a kontrol provedených ČŠI Výroční zpráva o poskytování informací Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Školou realizované projekty nad rámec instituce a projekty financované z cizích zdrojů Přílohy:. Přehled prospěchu a chování žáků ve škol. roce / (I. a II. pololetí) k.6. (aktualizované výsledky po opravných zkouškách budou přiloženy dodatečně). Výsledky testování Kalibro a Beta souhrnné komentované výsledky za školu 3. Vyúčtování Hlavního výboru Rady rodičů 4. Výsledky Velké ceny o Pohár Města Lysá nad Labem

3 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk příspěvková organizace Náměstí Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem 89 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Organizace školy Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem IZO: Zřizovatelem je Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 3, 89 Lysá nad Labem, IČO: 394 DIČ: CZ394. Škola byla založena Současná budova na náměstí Bedřicha Hrozného č.p. byla otevřena : boční, starší křídlo.9. 88, novější, hlavní část budovy směrem do náměstí, byla otevřena Součástí školy je i budova na Školním náměstí 38/4. Tato budova byla otevřena dne Dne.9.99 byl ministrem školství P. Vopěnkou škole navrácen titul Masarykova škola jedná se o budovu prvního stupně na Školním náměstí 38/4. Dne byl škole udělen čestný titul Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Dnem..995 je Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. V Ústředním věstníku České republiky je registrována pod IČO Mottem práce školy je: ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Hlavním cílem naší práce je postupně měnit školu z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči být místem, které přispívá k formování osobnosti žáka, který je viděn jako celistvá individualita v dynamickém prostředí. Takový přístup vytváří vysoce motivující prostředí, které má vliv na představy,vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, pracují, hrají si a učí se. Tím vzniká pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Hlavní směry myšlenkové linie: - vytvořit školu přirozenou a smysluplnou - vytvářet klidné a vyrovnané prostředí - dávat přednost dovednostem a návykům - chybu vnímat jen jako jeden ze stupňů učení - vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe - utvářet etické a kulturní cítění - rozvíjet tělesnou zdatnost - osvojit si zásady zdravého životního stylu - naučit se pracovat a odpočívat - zbavit školu strachu a stresu Obecný cíl vzdělávání na naší škole: - rozvíjet předpoklady každého dítěte, naučit ho vnímat aktivně život kolem sebe a dokázat orien- 3

4 Základní škola připravuje žáky jak pro další studium, tak i praktický život. Zabezpečuje základní vzdělání, mravní a etickou, estetickou, tělesnou, pracovní a ekologickou výchovu spolu s výchovou finanční gramotnosti. Vštěpuje žákům zásady vlastenectví, humanity, demokracie a tolerance. Cílem je vychovat vzdělaného, odpovědného občana, schopného samostatného úsudku a rozhodování včetně utváření vlastních názorů, se zájmem se i nadále průběžně vzdělávat. Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je plně organizovaná a má: I. stupeň (.- 5. ročník) - tříd, II. stupeň (6.- 9.ročník) - tříd. Ředitelem školy a statutárním orgánem je pan Mgr. Karel Špecián, zástupcem ředitele školy pro I. stupeň je pan Mgr. Jaroslav Minařík, zástupkyní pro II. stupeň a současně statutární zástupkyní ředitele v jeho nepřítomnosti je paní Ing. Pavla Strnadová. Výchovnou poradkyní je paní Mgr. Milena Borovičková, paní Mgr. Jana Tovarová je hlavním koordinátorem prevence sociálně nežádoucích jevů na škole, koordinátorem EVVO je paní Ing. Pavla Strnadová.. Přehled oborů vzdělávání Od byla škola zařazena do sítě škol s RVJ, zařazení bylo potvrzeno a již (v souvislosti s přechodem k výuce dle vlastního školního vzdělávacího programu v I. a VI. ročníku od školního roku 7/8 a tím související standardní nabídce výuky cizích jazyků od III. ročníku a od VI. ročníku výběrem druhého - povinného - cizího jazyka ) není pravidelně aktualizováno; vzdělávání žáků podle VP č.j / Základní škola, rozšířená výuka jazyků skončilo ve školním roce 9/. Bylo velmi obtížné splnit základní požadavek pro zařazení školy do sítě s RVJ, neboť scházeli pedagogové s odpovídající odbornou kvalifikací a stejně tak se napodařilo dosud zajistit kvalifikovanou výuku románských jazyků tak, aby celková nabídka cizojazyčného vzdělávání byla dostatečně pestrá. Výchovně vzdělávací činnost probíhala tedy ve školním roce / podle školního vzdělávacího programu Bedříšek - bez dřiny a stresu, kreativně, otevřeně a spolu, č.j. 8Ř -/7. Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělávání: a) 79--C/ Základní škola jako obor dobíhající b) 79--C/ Základní škola Detailní přehled učebního plánu je uveden v kapitole..3 Organizace vzdělávání a jeho podmínky Věnujeme se podle možností jak žákům nadaným a se zájmem o výuku cizích jazyků, tak i žákům s vývojovými poruchami učení a chování. Cílem je rozvíjet kompetence žáka a tím plně rozvinout jeho osobnost. Prostředkem k tomu může být i výuka cizího jazyka od III. ročníku, s možností docházky do kroužku anglického jazyka již od prvního ročníku. Základním postulátem při vzdělávání na naší škole ale zůstává rozvoj mateřského jazyka před cizojazyčnými kompetencemi, neboť výuka cizímu jazyku nemůže být efektivní, nejsou-li vyjadřovací schopnosti v českém jazyce na potřebné úrovni. Snažíme se o vytváření podmínek pro práci se žáky s vývojovými poruchami učení; speciální třída pro žáky s kombinací vývojových poruch na škole ale v tomto školním roce zřízena nebyla. Od VII. ročníku mohou žáci využít širokou nabídku volitelných předmětů, kde mohou uplatnit svoje zájmy a schopnosti a výběr usměrnit i podle své vznikající profesní orientace. I zde je ale škola bohužel limitována nejen profesními, ale především 4

5 prostorovými, materiálními a ekonomickými podmínkami. Pro všechny žáky je od I. ročníku připravena nabídka nepovinných předmětů, zaměřených především na výuku cizích jazyků, tělesnou, estetickou výchovu, informatiku a sborový zpěv v rámci školního pěveckého sboru Fontána, který na škole již mnoho let vede úspěšně paní Mgr. Lenka Kremlíková. Pro využití volného času žáků a jako součást preventivního protidrogového programu funguje Centrum volného času. Je organizováno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Nymburce. Centrum nabízí kroužky keramiky a pohybové výchovy pro dívky mažoretky a kroužky anglického jazyka na I. stupni. Škola spolupracuje s PPP v Nymburce. Jedná se o diagnostiku žáků s vývojovými poruchami, kterých je na škole registrováno celkem 4, z toho 6 na druhém stupni. Činnost školy vychází z dlouhodobé koncepce školy, je řízena ročním plánem, který je pravidelně rozpracováván do plánů měsíčních a týdenních. Na přípravě celoročního plánu školy se podílejí především metodické orgány školy, tedy metodická sdružení prvního stupně školy a předmětové komise na II. stupni školy: Předmětová komise vedoucí Metodické sdružení I.- V.ročníku PaedDr. Jana Jílková Předmětové komise přírodovědných předmětů IF, M, Fy,Př,Ch, Z, EVVO Mgr. Petr Bäumelt Předmětové komise humanitních předmětů - Čj, D a vzdělávací oblasti výchovného zaměření (Hv,Vv,Rv) Mgr. Jana Krausová. Předmětová komise pracovních činností Mgr. Jana Tovarová Předmětová komise tělesné výchovy Mgr. Dana Tvrdá Předmětová komise cizích jazyků - Nj a Rj Mgr. Eva Poborská Předmětová komise cizích jazyků - Aj Mgr. Jana Borecká Hlavní koordinátor EVVO Ing. Pavla Strnadová Hlavní koordinátor prevence sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jana Tovarová Hlavní koordinátor Školního vzdělávacího programu Mgr. Olga Gruhnová Výchovná poradkyně Mgr. Milena Borovičková Informatik správce ICT p. Vojtěch Šenkýř Všichni učitelé prostřednictvím těchto metodických orgánů mohou uplatňovat svoji pedagogickou tvořivost a nápaditost, navrhovat společné projekty, vyměňovat si zkušenosti ze seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. MS a PK se podílejí taktéž na ročním plánu školy. Pedagogická rada se vyjadřuje k plánu činnosti školy a hodnotí pravidelně její výsledky; od..5 se na základě zákona č. 56/4 Sb., stala důležitým poradním orgánem ředitele školy. 5

6 Pedagogická rada se ve školním roce / sešla: Datum Hlavní obsahová náplň jednání PR Organizační pokyny a informace související se zahájením nového školního roku. Finanční hospodaření školy, čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Kritéria osobního hodnocení 3. Příplatky za vedení, třídnictví a pro správní zaměstnance, 4. Vnitřní předpisy - organizační řád školy, náplně práce dle jednotlivých funkcí a plány práce pro jednotlivé kategorie zaměstnanců projednání VZŘŠ za rok / 6. Nová školní řád, nová pravidla pro hodnocení vzdělávání 7. Roční plán práce na školní rok / 8. Příprava třídních schůzek Organizační zajištění školního roku /, hlavní úkoly související se školním rokem, nové vnitřní předpisy a směrnice, vyhodnocení projektu KEA za léta 5/, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Čtvrtletní PR - hodnocení prospěchu a chování Plnění ročního plánu práce školy 4.. Plnění a vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za I. čtvrtletí Autoevaluace školy (úkoly a termíny) Pololetní PR - hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí školního roku / 6.. Plnění ročního plánu práce školy Plnění a vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za II. čtvrtletí Čtvrtletní PR - hodnocení prospěchu a chování Plnění ročního plánu práce školy 6.4. Plnění a vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za III. čtvrtletí Autoevaluace školy (úkoly a termíny) Závěrečná PR - zhodnocení práce školy za uplynulý školní rok Prospěch a chování žáků ve II. pololetí školního roku / Plnění ročního plánu práce školy - celkové vyhodnocení Plnění a vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za II. pololetí Výsledky průběžné autoevaluace na škole.6. Podklady pro úpravu ŠVP a některých dalších vnitřních směrnic a dokumentů a provozní záležitosti:. Zabezpečení prázdninového provozu školy, zabezpečení budov o hlavních prázdninách. Termíny dovolené a výplatní termíny během hlavních prázdnin 3. Úkoly vyplývající z kontrol BOZP, prověrka BOZP Provozní a ekonomické záležitosti byly projednávány na provozních poradách. Těchto porad se účastní i nepedagogičtí zaměstnanci školy. Zde jsou schvalovány vnitřní předpisy školy zaměřené na oblast BOZP a PO a ekonomiku, projednávána kritéria pro osobní ohodnocení pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců, poskytování příplatků za třídnictví a dalších příplatků. Provozní porady se konaly ve školním roce / celkem tři. Datum Obsahová náplň jednání provozní PR 3.8. Organizace provozu školy v novém školním roce - dozory správních zaměstnanců, FKSP... Jednání se správními zaměstnanci vandalismus žáků, (WC, šatny). Organizační záležitosti - zabezpečení budov o vánočních prázdninách 7.3. Seznámení zaměstnanců s opatřeními vlády ČR vázání mzdových prostředků ve výši,5% 6

7 Pravidelně probíhají školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany. Vedení agendy bezpečnosti práce a PO je ve školním roce / koordinováno ve vzájemné spolupráci ředitele školy a ZŘ Mgr. Jaroslava Minaříka. Kontrolní orgány IP a HZS ani ČŠI na škole v uvedeném školním roce žádnou kontrolní činnost neprovedly. Dne.. byla provedena kontrola obou budov z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, kterou provedla firma Red Fire z Nymburka. Shledané závady byly odstraněny v požadovaných termínech. Žáci jsou pravidelně poučováni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví a možných rizících se záznamy v třídních knihách. Kontrola zřizovatele v letech a proběhla bez zjištění zásadních závad. Vyhodnocení bezpečnostních rizik je obsaženo též v Roční prověrce BOZP za uvedený školní rok. Některá nápravná opatření jsou však mimo finanční možnosti školy. Škola napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů pro žáky: a) Plavecký výcvik: byl organizován společně s Plaveckou školou v Čelákovicích pro žáky II. a III. tříd (celkem 86 žáků školy). Z finančních důvodů v příštím školním roce proběhne pouze povinná výuka plavání pro žáky. ročníku, není v silách školy suplovat rodičovskou péči; výuka plavání navazuje na základy plavecké výuky z mateřské školy. Kurz probíhal ve dnech: 7., 9., 4.,6.9.. Další kurz plavání proběhl pro žáky I. ročníku, který byl ale financován zákonnými zástupci žáků. Konal se 9.5., a b) Lyžařský kurz: 6.-.., Horní Maršov, Krkonoše. Celkem se účastnilo 5 žáků ( především z 8. a 9. tříd) pouze jeden běh, včetně kurzu snowboardingu pod vedením Mgr. Mileny Borovičkové, Mgr. Olgy Gruhnové a Mgr. Dany Tvrdé c) Školy v přírodě: v tomto školním roce neproběhly. V tomto školním roce platila nová směrnice, upravující podmínky konání školy v přírodě, platná už od.9.. Došlo k zásadní reorganizaci podle požadavků pedagogů prvního stupně, neboť do ŠvP bude možné vyjet vždy jednou za dva roky a podmínkou bude realizace Z lyžařského kurzu prostřednictvím cestovní agentury, která zajistí dozory nad žáky v době mimo vzdělávací aktivity a v nočních hodinách. Mnozí zákonní zástupci žáků trvají na organizaci škol v přírodě, ale nejsou ochotni akceptovat zákonné podmínky a finanční náročnost ŠvP pro školu. Argumentují posilováním kolektivních vztahů, což má smysl u žáků v I. a II. ročníku, nikoli v ročníku V. Mimo to je organizace ŠvP spojena se značnou administrativou: ředitel školy má totiž plnou odpovědnost za hygienickou úroveň ubytovacího a stravovacího zařízení a od svých podřízených vyžaduje splnění všech podmínek, za nichž je možné akci uskutečnit; je třeba zjistit předem všechny relevantní informace o poskytovateli služeb a jejich skutečném rozsahu a kvalitě. V rámci ověřování nové metody výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného byl pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kremlíkové ve spolupráci se zapojenou školou na Praze 8 ve dnech. až 9.6. matematický výjezd žáků 5.A do Rokytnice nad Jizerou. Pro žáky byl připraven bohatý program a výuka matematiky byla organizována zážitkovými formami. U žáků se setkala s velkým ohlasem. Bylo by vhodné v projektu i nadále pokračovat a využívat odborných zkušeností Mgr. Kremlíkové, která je schopna a po odborné stránce dokonale připravena proškolovat všechny zájemce z řad kolegů a podpořit metodicky zavádění této progesivní výukové metody do školní praxe. 7

8 Opětovně byl zorganizován adaptační kurz pro žáky VI. ročníku, který proběhl ve dnech října a jeho vyhodnocení pak ve dnech. a 3. června. Měl za úkol stmelit nově vzniklé kolektivy žáků přicházejících do školy ze ZŠ Litol a ZŠ Milovice; na přelomu května a června došlo k vyhodnocení na základě aktivit a zjištěných poznatků v rámci sociometrie tříd. Škola organizuje školní výlety, zeměpisné, dějepisné a přírodovědné exkurze. Školní výlety jsou většinou zaměřeny na turistiku spojenou s pěšími výlety. Z bezpečnostních důvodů již nejsou spojeny s cyklistickými vyjížďkami a platí pro ně zákaz koupání. Meziročně počet školních výletů klesá, neboť klesá schopnost žáků dodržet stanovená pravidla chování a projevují se i dopady ekonomické recese, neboť zákonní zástupci zvažují jednotlivá finanční vydání před letním obdobím. Vícedenní výlety, spojené s tematicky zaměřenými exkurzemi, jsou tedy nejen z výchovných, ale i ekonomických důvodů organizovány spíše výjimečně. Ředitel školy nebrání jejich organizaci, pokud ve třídě v uvedeném školním roce nebyly řešeny závažnější výchovné problémy. Samotná organizace takového školního výletu je plně na úvaze třídního učitele a jeho svobodné vůli exkurzi zorganizovat a zúčastnit se jí. ŠKOLNÍ VÝLETY VE ŠKOLNÍM ROCE / Datum Tematické zaměření akce Třídy Organizující pedagogové Krkonoše 8.B P. Bäumelt, J. Papáček Sedmihorky 9.B P. Špringr, J. Borecká 6.6. Poděbrady, Libice n/c 3.B S. Votavová 7.6. Říp, Kokořín 4.B, 6.C J. Klein, J. Kleinová Lomnice n/popelkou 9.A O.Gruhnová, M.Borovičková Karlov v Jizer. horách 6.B J. Tovarová B I.Jarešová, P. Kubalová Poděbrady ZAHRANIČNÍ EXKURZE VE ŠKOLNÍM ROCE / 6.. Berlín, SRN - jednodenní II. stupeň E.Poborská, K.Špecián, D.Tvrdá, M. Borovičková Nizozemí, Velká Británie II. stupeň M. Borovičková, J. Borecká EXKURZE VE ŠKOLNÍM ROCE / Datum Tematická náplň exkurze Třídy Organizující pedagogové 5.9. Chovatel Výstaviště Lysá nad Labem 9.9. Zahrada Čech - Litoměřice 7.9. Říp; soutok Labe a Vltavy v Mělníce 3.. Planetárium Praha 4.. Městský úřad Lysá nad Labem 5.. Účast na jednání Okresního soudu v Nymburce 9.B 3.. Letiště Praha Kbely, vojenské letecké muzeum 3.A,B 8.. Vodní elektrárna Poděbrady s výkladem 7.A,B,C 8.a 9. roč. -dívky Tovarová 4.A Müllerová.A,B,C 3.A,B 8.A 8 Minaříková, Sedlářová, Tvrdá Chalupová, Jílková, Škanderová Votavová, Mrázová Špringr Votavová, Mrázová Borovičková

9 3.. Účast na jednání Okresního soudu v Nymburce 9.A Špringr 7.. Česká televize Praha 4.A Müllerová 6.. Stará Praha exkurze s výkladem průvodce 8.B Bäumelt 8.. Česká televize Praha 4.4. Zkamenělý svět mineralogická expozice Nbk 4.4. Národní galerie Praha 4.5. Milovice po stopách vojáků.5. The human body Lidské tělo, Praha.5. Depo kolejových vozidel Praha hlavní nádraží.5..a,b Kindlová, Koňaříková 9.B Strnadová, Kubalová.A,B Kindlová, Koňaříková 8.A 7.A, 8.A Borecká, Tesař Kubalová, Minaříková, Strnadová 3.A,B Mrázová, Votavová IQ park Liberec 7.C, 8.A Sedlářová, Borecká 3.5. Botanicus Ostrá 6.B 3.5. IQ park Liberec 7.A, 7.B 4.6. The human body Lidské tělo, Praha.6. Botanická zahrada a ZOO Liberec 9.6. Botanicus Ostrá 4.A.6. Vyšehrad - Praha 5.A,B 7.6. Muzeum čokolády Praha 7.6. Národní památník Terezín Malá pevnost 8.6. Botanicus Ostrá 7.B,C; 8.B 3.A,B 7.C 9.A,B.A Strmadová, Tovarová Minaříková, Tvrdá Klein, Mašín Mrázová, Votavová Müllerová Minaříková, Jarešová, Kremlíková Sedlářová Špecián, Špringr, Gruhnová Koňaříková Žáci obou stupňů školy se účastnili těchto divadelních, filmových a ostatních vzdělávacích představení, pořadů a odborně zaměřených přednášek a besed: datum konání obsahová náplň třídy garant(i), pořadatelé 4.. Filmové představení kino Lysá - Lidice 9.A,9.B Špringr, Gruhnová, Tesař...A,.B Koňaříková, Kindlová 5.. Představení ZUŠ Lysá n. Labem Král zbojníků 3.A Mrázová 5.. Mikulášská nadílka pro děti z MŠ 9.A,9.B Gruhnová, Špringr, Tesař 4.. Divadlo Gong, Praha: Příhody Ferdy mravence.a,b,c Jílková, Chalupová, Škanderová 4.. Půjdem spolu do Betléma program NG Praha 3.B Votavová 4.. Divadlo Nymburk: Vánoční hvězda.a,b Kindlová, Koňaříková 8.3. MěK Lysá nad Labem: Dramatizace díla J. Škvoreckého 9.B Špringr 4.4. Beseda o Indii 7.ABC Borecká.4. Muzeum BH Lysá nad Labem:Interaktivní beseda Slované 6.ABC Borecká, Gruhnová, Klein.4. Muzeum BH Lysá nad Labem:Interaktivní beseda Slované 7.ABC Mašín, Sedlářová, Špringr Divadlo Gong, Praha: Chytrá kmotra liška 4.4. Transsibiřskou magistrálou k Bajkalu a do Mongolska 7. roč., 8.A 5.4. Představení ZUŠ Lysá: Inspekce vodníků v Čechách I. stupeň třídní učitelé.5. Srdce Afriky 6. ročník M. Borovičková 9 třídní učitelé

10 4.5. Dějiny světové rockové hudby (TVC BH) II. stupeň třídní učitelé.5. Pasování prvňáků na čtenáře, MěK Lysá nad Labem.ABC Jílková, Chalupová, Škanderová 5.5. Beseda - tropická Afrika 6.A,B Borecká, Mašín Během školního roku probíhaly následující významnější projekty: datum (období) ročník stupeň zaměření projektu.a garant(i) celoroční Literární projekt - Moje oblíbená knížka A. Koňaříková září Den evropských jazyků II. st. M. Borovičková, P.Tesař září Kudy do Bruselu? - DEJ na I. stupni I. st. Y. Sovová říjen Výstava k 75. výročí otevření Masarykovy K. Špecián, I.Havelková, celoškolní školy V. Šenkýř říjen Barevný podzim I. st. MS I. stupně říjen Drakiáda I. st. MS I. stupně listopad Tvořivá dílna pro žáky mateřské školy I. st. MS I. stupně prosinec Poděkování stonožkovým dětem - Praha II. st. J. Krausová, J. Tovarová prosinec Předvánoční dílničky I. st. MS I. stupně leden My jsme malí řemeslníci I. st. J. Jílková, L. Müllerová únor Tradiční české svátky - Masopust I.st. MS I. stupně březen Hoblinkova dílna I. st. MS I. stupně II/VI Školička pro budoucí prvňáčky I.st. V. Kindlová, L. Kremlíková duben Piškvorkiáda I.st. MS I. stupně IV/V Ekoprojekt workshopy, prezentace II.st. P. Kubalová 3.4. Den Země I.st. MS I. stupně 3.5. Hrabě Špork projekce filmů studentů gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem.6. Projekt svatba 8., 9.roč. O. Gruhnová 8. roč. Jana Tovarová Aktivně působilo metodické sdružení prvního stupně a lze potvrdit, že se maximálně snažilo o zviditelnění naší školy před veřejností v Lysé nad Labem. Na druhém stupni se zvolenými a realizovanými projekty velmi kvalitně prezentovaly před veřejností především předmětové komise matematiky a přírodních věd, českého jazyka a humanitních předmětů, tělesné výchovy a pracovního vyučování. Tradičně byly připraveny velmi kvalitně i projekty a zahraniční exkurze, pořádané PK cizích jazyků. Mnohé akce by nebylo možné zdárně zorganizovat bez pomoci správce ICT. Všem patří za jejich práci poděkování a obdiv ředitele školy. V průběhu školního roku probíhaly i jiné, rozsahem menší ročníkové a třídní projekty, které nejsou v uvedeném přehledu zahrnuty.

11 .4 Materiálně - technické podmínky školy Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ Lysá nad Labem, který je majitelem budov a snaží se je podle možnosti na základě schváleného rozpočtu udržovat. V tomto roce nebyly realizovány žádné významnější investiční akce související s opravami a údržbou budov. V roce / byly jako investice Města Lysá nad Labem realizovány tyto akce:. dotace na nákup stolů pod žákovská PC a židle v celkové výši doplatek z prostředků školy:.,- Kč 36.78,- Kč Z finančních prostředků školy byly pořízeny:. Houpačka pro potřeby školní družiny 37.8,- Kč. Sekačka na trávu (benzínová).38,- Kč 3. Interaktivní učebnice přírodopisu 37.,- Kč Z dotace ESF projektu z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost:. PC, notebooky, projektory a plátna,wifi síť ,-Kč Celkové náklady na vybavení školy z prostředků získaných mimo rozpočet zřizovatele dosáhly tedy výše 687.3,- Kč. Škola samozřejmě realizovala celou řadu menších oprav a drobných rekonstrukčních prací, které však nejsou v uvedeném přehledu zahrnuty. Zřizovatel mimo přidělený rozpočet podpořil školu dotací ve výši.,- Kč. Další prostředky poskytl Hlavní výbor rady rodičů - tyto prostředky jsou specifikovány v příslušné kapitole. Hlavními problémy - zcela mimo finanční možnosti školy - však nadále zůstávají:. nutná generální rekonstrukce střechy na budově BH, spojená s výměnou oken a opravou fasády zejména v přízemí bočního křídla a na dvoře. oprava fasády a střechy (především rovné nad přízemím) na budově TGM 3. rekonstrukce vodovodních stoupaček v budově TGM včetně nové přípojky od HUV (nutné realizovat před opravou pláště - alespoň přívod vody od HUV do přízemí) 4. dokončení rekonstrukce školní tělocvičny 5. dokončení opravy tělocvičny ( rozvody elektřiny, oprava omítek, obložení + nový obrus a nátěr podlahy) 6. dokončení rekonstrukce dlažby na chodbách včetně schodiště v budově 7. úprava okolí obou školních budov, zejména prostranství kolem Masarykovy školy Velkým otazníkem zůstává zvažovaná rekonstrukce odpadů v přízemí BH včetně výměny odpadního potrubí v suterénu BH v celé délce (zatím realizovány pouze dva menší úseky). Z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v uvedeném období nerealizovali žádný projekt, neboť nám dotace poskytnuty nebyly. Systém přidělování dotací je neefektivní, byrokratická zátěž enormní a ukazuje se, že přínos tohoto zdroje finančních prostředků je pro školu nepatrný, neboť jej dokáže financovat i z jiných zdrojů ( přiděleno méně než tisíc Kč na projekt). Velmi rádi bychom prováděli další, velmi nutné opravy pro zlepšení prostředí školy. Městem Lysá nad Labem přidělované finanční prostředky nám další významnější úpravy nedovolují. Velmi podobně je napjatý rozpočet na nákup učebnic a učebních pomůcek, díky spolupráci s předmětový

12 mi komisemi a metodickými sdruženími a díky nekompromisnímu postoji ředitele školy jsou realizovány nákupy jen těch pomůcek, které jsou ve výuce opravdu využívány. Není možné nakupovat vše, co by se nám líbilo, pouze to, co budeme využívat. V rámci dalších zdrojů škola získala interaktivní tabuli Smart Board včetně ozvučení a zpětného projektoru na podporu výuky matematiky metodou prof. RNDr. Hejného jako dar nakladatelství FRAUS a stala se tak partnerskou školou. Zakoupila pouze PC s monitorem, čímž ušetřila náklady ve výši přibližně 8.,-Kč. Pro potřeby vzdělávání byla zakoupena nová výuková DVD, mapy, nástěnné přehledy a částečně obnoven fond učebnic, především na prvním stupni a cizích jazyků, i když obnovu fondu učebnic významně omezilo meziroční snížení dotace KÚ o více než 6. Kč. Normativy se plíživě snižují, zatímco ceny učebnic stoupají. Tam, kde existují, se snažíme nakupovat učebnice elektronické a to za pomoci HVRR, který již zakoupil učebnice a materiály pro výuku NJ, ČJ, zeměpisu a dějepisu. Využili jsme též nabídky firmy Datakabinet a zakoupili licenci na veškeré software, které je tak možné využít i při tvorbě vzdělávacích materiálů. Jedná se o mapy, obrázky a přehledy v elektronické podobě. Jako bonus získala škola od firmy tři nástěnné mapy v hodnotě přes.,-kč..5 Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a HVRR a zákonnými zástupci žáků Vedení školy spolupracuje s radou rodičů. Hlavní výbor rady rodičů se skládá ze zvolených zástupců rodičů jednotlivých tříd; předsedou je pan Jašek a pokladní paní Zdeňka Kubálková.Roční příspěvek pro radu rodičů činí 3 Kč na jednoho žáka. Žádné další peníze ( s výjimkou plateb vstupného na kulturní pořady, exkurze, výstavy a divadelní představení) již od rodičů vybírány nejsou. Přehled výnosů a nákladů (do 3..) Výnosy Příspěvky rodičů 46.6,Kč Připsaný úrok Celkem 7,4 Kč 46 67,4 Kč Náklady Předmět Náklady v Kč Datum Papíry (Lyreco).73,7 4.. Kreslící karton (PAPERA).586, 8.. Tonery (M.Hažmuka).699, 7.. Registrační poplatek - seminář Taktik 8.73, 7.. Školní atlas světa ks, atlas ČR ks 3.76,.. Knížky za.vysvědčení (Kouzelná třída 79 ks).744,.. Výtvarné potřeby (samotvrdnoucí hmota,cemit) 3.38,.. Knížky České dějiny očima psa ks + Nové Mikulášovy patálie 5 ks 3.894, 6.. Výtvarné potřeby ( modurit ) 3.63, 6.. Výukové programy Chemie pro 8 a 9 pro ZŠ 7.96, 3..

13 Jízdné soutěže (vyúčtováno ze zálohy dne 7.7.) Jízdné výstava Anežka Česká (vyúčt. ze zálohy.. Bankovní poplatky.69, ,5 Rok CELKEM 8.8, Kč Přehled výnosů a nákladů (do.6.) Výnosy Příspěvky rodičů Připsaný úrok CELKEM.5, Kč,6 Kč.5,6 Kč Náklady Přeprava na lyžařský výcvik (cesta tam).64, Kč 7.. Přeprava na lyžařský výcvik (cesta zpět).64, Kč 3.. Doprava na Pohár rozhlasu.3, Kč 9.5. Bankovní poplatky 466, Kč (-3/) CELKEM.94,5 Kč Školská rada se ve školním roce / sešla třikrát: 5. září, kdy byly schváleny dokumenty ŠR na závěr jejího funkčního období. První jednání nově zvolené školské rady se konalo 3. listopadu. Další jednání proběhlo 6.ledna. Na tomto setkání se členové školské rady dohodli, že v souladu s novelou školského zákona č. 47/ Sb., navrhne zřizovateli, aby vyhlásil konkurz na ředitele školy. Poslední jednání v tomto školním roce proběhlo 8.června a mělo za cíl schválit výroční zprávu odstupujícího ředitele školy a pedagogickou radou projednaná a nově upravená Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Zápisy z jednání školské rady s výjimkou lednového zasedání jsou řediteli školy k dispozici a jsou také zveřejňovány na školním webu v sekci Dokumenty. Povinností školy je informovat nejen žáky, ale též zákonné zástupce žáků o prospěchu a chování jejich dětí. Snažíme se pomáhat radou, pokud jsou problémy s výchovou dětí, bezodkladně zprostředkováváme pomoc PPP, případně dalších odborníků, organizováním výchovných komisí a setkání se zákonnými zástupci žáků. Těch proběhlo v tomto školním roce celkem. U velmi problémových žáků se nám osvědčují jednání třídního učitele, vedení školy a rodičů za přítomnosti žáka, i když v posledním školním roce se vyskytlo několik případů, kdy zákonní zástupci žáků o podobnou spolupráci neměli zájem a reagovali maximálně nevstřícně a tím se stal postup školy neúčinným. Pozitivem byla ochota některých zákonných zástupců spoluorganizovat a financovat některé aktivity školy, které měly za cíl monitorovat a po následném zjištění korigovat vztahy v některých třídách. Všichni učitelé mají stanovené konzultační hodiny, ve kterých je mohou zákonní zástupci navštívit a projednat potřebné. Pokud dojde k závažnějším přestupkům - neomluvené hodiny, šikanování a hrubé jednání žáků, jsou rodiče společně se žákem pozváni před výchovnou komisi. Tuto tvoří zpravidla třídní učitel, výchovný poradce, případně metodička školní prevence a zástupce vedení školy (ředitel nebo příslušný zástupce). O jednání komise je vyhotovován písemný záznam,který podepisují všechny strany a jeho kopii obdrží zákonný zástupce žáka. V komplikovaných případech 3

14 jsou přizváni pracovníci OSPOD a kurátor páče o mládež pan Ing. Tomáš Najmon. Přístup zákonných zástupců, jak již bylo zmíněno, se profiluje do tří skupin. První skupinu tvoří zákonní zástupci žáků, kteří mají aktivní zájem o školu a dění v ní, aktivně se zajímají o výsledky vzdělávání svého dítěte (svých dětí) a částečně se též na organizaci školy podílejí, například pomocí všeho druhu a podporou školních aktivit, nebo pracují v některých školních orgánech ( Hlavní výbor rady rodičů, školská rada). Druhou skupinu tvoří zákonní zástupci, kteří spolupracují jen nárazově nebo občas, jsou aktivnější v případě úspěchů jejich dítěte a méně aktivní, někdy naopak až agresivní zejména v případě neúspěchů a často u nich se stávají malichernosti zdrojem zbytečných, hluboce emotivních konfliktů mezi nimi a školou. Z této skupiny se v neposlední řadě rekrutují i sepisovatelé petic. Třetí skupinu tvoří zákonní zástupci žáků, kteří povětšinou se školou nespolupracují vůbec, nezúčastňují se akcí školy a pokud je jejich dítě v podstatě bezproblémové, třídní učitelé je během celé školní docházky často ani nepoznají. Třídní schůzky proběhly v polovině září, následně 3. listopadu a 3. dubna, přičemž listopadové a dubnové TS jsou pravidelně koncipovány jako konzultační dny, na nichž jsou zákonní zástupci žáků nejprve třídními učiteli informováni o aktuálních problémech a poté na základě předcházejících informací jednají s jednotlivými vyučujícími. Na úvodní TS v září jsou seznámeni s plány práce tříd, květnová je pro rodiče žáků se slabým prospěchem. Nejprve probíhají konzultace na I. stupni, o hodinu později začínají na druhém stupni pro rodiče žáků ročníku. Třídní učitelé mají pravomoc svolat kdykoliv mimořádnou třídní schůzku a jsou pouze povinni informovat ředitele školy o datu konání a obsahové náplni. Mimořádné třídní schůzky se konaly především na prvním stupni školy. Tradicí se stal na škole Den otevřených dveří, kdy rodiče přicházejí přímo shlédnout jednotlivé vyučovací hodiny. O tuto možnost mají rodiče zájem především na prvním stupni, na druhém stupni je zájem výrazně menší. S ohledem na tuto skutečnost, tedy abychom do školy přilákali více zájemců, jej bude třeba zcela přeorganizovat, včetně jeho rozdělení na dvě části část pořádanou během školního vyučování a část pořádanou mimo něj, a to i za cenu, že bude nezbytné organizovat jej v den, kdy se nekoná školní vyučování. V první části by se mohli zákonní zástupci žáků seznámit se školním prostředím, neformálně promluvit s vedením školy, se zástupci zřizovatele, zastupiteli a pedagogy na témata, která by je mohla v souvislosti se vzděláváním a jeho koncepcí na škole zajímat. Ve druhé části by se následně mohli aktivně zapojit do samotného vzdělávání. Klasický den otevřených dveří je neefektivní a není dnes už příliš zajímavý, protože prakticky nezdůrazňuje přednosti a jedinečnosti naší školy. Pokud pedagogové a nové vedení školy tuto šanci neuchopí za správný konec, utopí se v konzervativní tradici. Také termín konání těsně před samotným zápisem do prvního ročníku je nevhodný efektivnější by bylo uspořádat jej již na přelomu listopadu a prosince. Letos byl Den otevřených dveří uspořádán dne. února Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání svých dětí. Mimo pololetní a závěrečné vysvědčení vydáváme na konci I. a III. čtvrtletí prostřednictvím zvláštních kolonek v žákovských knížkách školní zprávu, která je hodnocením žákovy práce. Zprávy by měly vycházet z předcházejícího sebehodnocení žáka, bohužel se tak neděje systematicky a především u všech pedagogů. Na upřesnění kritérií a formulace hodnocení ve školní zprávě pracovaly předmětové komise a metodické sdružení a jsou obsaženy v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Alternativní metody hodnocení bývá užíváno méně často a pouze některými pedagogy. Zákonní zástupci jsou dále informováni o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím testů Kalibro. Tyto testy se týkají dlouhodobého projektu Komplexní evaluační analýzy školy (KEA). O výsledcích těchto testů byli žáci i jejich rodiče opět informováni, a to přímo zpracovaným individuálním hodnocení pro každého žáka. Již druhým rokem probíhá analýza dovedností a schopností žáků ve 3., 5., 7. a 9. ročníku. Výsledky jsou také vyhodnocovány metodickým sdružením a 4

15 příslušnými předmětovými komisemi. V letošním roce se žáci zúčastnili testování Beta v matematice a českém jazyce. Testování bylo financované Středočeským krajem a organizoval jej CERMAT. Bohužel do dnešního dne nebyly škole přes několikero urgencí postoupeny avizované srovnávací výsledky, tedy postavení žáků školy ve srovnání s ostatními školami, které se testování účastnily. Samotné výsledky našich žáků nebyly pro nás s ohledem na testování Kalibro tak důležité. Chtěli jsme mít srovnání se školami v našem kraji (Kalibro totiž srovnává se všemi zapojenými školami, tedy v celé ČR). Nově se žáci 5. a 9. ročníku podrobili testování NIQES, tedy plošného testování ve vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematika a anglický jazyk. V tomto školním roce se jednalo prozatím o pilotní ověřovací testování. Ostré testování proběhne již v roce 3. Výsledky mají žáci k dispozici, stejně tak škola získala celkové vyhodnocení. Srovnání s ostatními školami zatím chybí. Podrobnější výsledky analýzy jsou rozpracovány dále v příloze a jsou též k dispozici na webových stránkách školy: /dokumenty. Zřizovatelem školy je Město Lysá nad Labem. Městské zastupitelstvo sleduje práci školy, zástupce ředitele je členem zastupitelstva Města Lysá nad Labem, ředitel školy je členem kontrolního výboru při ZM. Slavnostního zahájení školního roku / se účastnila paní místostarostka paní Marcela Chloupková, zatímco slavnostního předávání prvního vysvědčení na konci I. pololetí školního roku se se žáky setkal starosta města pan Mgr. Jiří Havelka.. MěÚ společně s Radou rodičů zakoupil dětem pěknou knížku pro první čtení, ze které měli všichni prvňáčci radost. S dětmi se radovala i školní myš Bedřiška, která pomáhá všem nepořádným školákům především na prvním stupni. Slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku a předávání pamětních listů v zámecké kapli dne 9.6. se účastnila vedoucí odboru školství paní PaedDr. Věra Bodnárová a ostatní pracovnice školského odboru MěÚ. Školská komise již několik let neexistuje, proto jsou aktuální problémy projednávány přímo s vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Lysá nad Labem paní PaedDr. Věrou Bodnárovou, popřípadě vedením města. Záležitosti, týkající se správy budov jsou projednávány s odborem správy majetku a investic města s vedoucím panem Františkem Blažkem nebo referentem panem Otou Balíkem. Rozpočet školy, poskytovaný zřizovatelem na údržbu, provoz a materiál, je v letech až posílen o tisíc korun, protože ceny energií a služeb stoupají a dodavatelé energií a dalších služeb, především ČEZ, požaduje zálohové platby navýšit o další splátku, bez ohledu na skutečnou spotřebu školy nebo její dosavadní vynikající platební morálku, která by si zasloužila určitou bonifikaci. MěÚ provádí sám výběrové řízení na velké opravy, což škole vyhovuje, protože si tak zřizovatel práce přebírá a kontroluje jejich kvalitu, a stejně tak zadání výběrového řízení co do technického provedení prací má náležitý odborný dozor, což bychom nebyli schopni sami zajistit. Tuto činnost má za zřizovatele na starosti pan František Blažek. Na preventivní protidrogovou činnost opět přispívá zřizovatel z rozpočtové kapitoly protidrogová prevence; v letošním roce škole přidělil částku 5.,- Kč. Prostředky škola může dále získat jednak zpracováním projektů a po jejich přijetí grantovou komisí následně přidělením finančních prostředků z uvedené rozpočtové kapitoly KÚ Středočeského kraje, avšak tato cesta není vzhledem k výši přiznaných částek nijak přínosná při posouzení celkové administrativní náročnosti na jednotlivý projekt. Další zdroj financování existuje z prostředků HVRR, popřípadě z vlastních zdrojů školy. Vlastní preventivní program na škole provádí Mgr. Jana Tovarová ve spolupráci s externími subjekty. Podrobnější zprávu lze nalézt v kapitole 6. Součástí školního programu primární prevence je i zapojení do projektu ŠIK, probíhající prostřednictvím monitoru na druhém stupni školy. 5

16 .6. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání, veřejně prospěšná činnost Spolupráce s Polabským muzeem - muzeem Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, podpora veřejných aktivit, vyhlašovaných Městem Lysá nad Labem a zapojení do charitativního hnutí Stonožka Ve spolupráci s Muzeem B. Hrozného se tradičně uskutečnilo několik akcí, především zaměřených na historii a biologii. Škola se pravidelně účastní soutěží vyhlašovaných Městem Lysá nad Labem. Žáci navštěvují často velmi dobře vybavenou městskou knihovnu a účastní se organizovaných programů a akcí. Tradiční je spolupráce s Domovem seniorů na místním zámku, kde jsme uspořádali několik vystoupení pro dědečky a babičky, např. před Vánoci. Školní pěvecký sbor se tradičně účastní rozsvěcování vánočního stromu na Husově náměstí a vystupuje na Štědrý den v místním kostele. Podporujeme i akce a soutěže jiných subjektů, například Hasičů Lysá nad Labem. Naše mažoretky zahájily svým vystoupením již nejednu městskou slavnost. Pořádáme též sportovní akce, které jsou již zapsány v kulturním kalendáři města Lysá nad Labem: aktuálně prosincový Běh Emila Zátopka. Během pracovních činností se podílejí též na úklidu zelených ploch v okolí školy a v zámeckém parku. V rámci podpory Hnutí na vlastních nohou Stonožka jsme se zapojili do výtvarné soutěže k výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Do soutěže bylo vybráno celkem žákovských prací, které budou předány v prostorách pražského arcibiskupství..7 Prezentace školy na veřejnosti a úspěšnost žáků na soutěžích a olympiádách Cílem školy do budoucna je, aby se stala kulturním a vzdělávacím centrem, otevřeným široké veřejnosti. Částečně se daří tento záměr realizovat i pořádáním akcí pro rodiče žáků kromě kulturních vystoupení například se podílíme na organizaci kroužku keramiky pro ženy a zážitkové programy pro rodiče našich žáků na I. stupni. Škola se v letošním roce prezentovala kulturními vystoupeními a koncerty pěveckého sboru Fontána a vystoupeními skupin mažoretek pod vedením paní uč. Jany Tovarové. Pěvecký sbor připravil pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové velmi pěkné koncerty. Děti vystupovaly na zámku v Domově důchodců, na Výstavišti v Lysé nad Labem při vánočních trzích, v kostele Sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem a jinde. Do kulturního kalendáře města se již dostal únorový projekt Masopust, který je zakončen průvodem masek žáků prvního stupně školy městem. Letos jsme navštívili seniory na lyském zámku. Tak jako v minulých letech i letos jsme se zúčastnili několika dobročinných akcí : zapojili jsme se opět do "Hnutí na vlastních nohou Stonožka" výrobou stonožkových vánočních přáníček. Prodejem drobných dárků a obrázků jsme celkem vybrali a na konto dalších dobročinných organizací, např. Dítě v tísni, zaslali 98 Kč..8 Oborové soutěže a olympiády Žáci se jako každoročně zúčastnili odborných, sportovních soutěží a olympiád..8. Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo) Anna Faldusová a Magda Lambertová, bez umístění.8. 5.A Matematická olympiáda leden Poděbrady Blažková Marie 9. místo.8.3 Pythagoriáda 5.A 3.3. Poděbrady Tomschik Michal 7. místo 6

17 .8. 4 Logická olympiáda základního (nominačního) kola se zúčastnila čtveřice žáků, nikdo nepostoupil do krajského kola.stupeň Aneta Kolínková v kraji. z 47, v republice 47. ze 769.stupeň Tereza Šoukalová. z ( z 548) Pavla Durdanová místo David Kramár místo.8.5 Taktik (česko - slovenská matematická soutěž) celkově se zúčastnilo více než 7 žáků ze 345 škol v počtu řešitelů je naše škola s 57 žáky na 3.místě výsledky jednotlivých skupin:.třídy: Brynych, Štěrbová, Tomanová Ďuriš, Stachová, Štrobl 3.třídy: Grzesíková, Houdková, Šmíd Hejňák, Hutr, Vaněčková 4.třídy: Dvořáková, Kopecká, Ternbach Mikésková, Tvrdá, Vančík 5.třídy: Byrtusová, Filip, Irategeka Blažková, Götzová, Mezuliánková 6.třídy: Ternbachová Burián, Sova, Širc Trnková Polák Vykydalová Lerchová 7.třídy: Binderová, Čemusová, Nejedlá Drábová, Jašková, Lejsalová Holeš Berka, Šoral Kučera, Poborský Hořelica, Vavřička, Vavřička Hanzl, Kos.místo.místo.místo 8.místo 54.místo 74.místo 95.místo 67.místo 3.místo 356.místo 384.místo 456.místo 489.místo 58. místo 36.místo 35. místo 349.místo 363.místo 375.místo 4.místo 445.místo 8.a 9.třídy: Volfová, Vrátilová Lambertová, Šoukalová Povolná, Pšenicová Janovská, Šlapáková Duradanová, Janoušková, Kopecká Farkaš, Kříž Čmielová, Hlavsová, Křelinová Kučera, Vajdík.8.6.místo 5. místo 9. místo 64. místo 357. místo 465.místo 55.místo 68.místo Matematický padák soutěž organizovaná Gymnáziem Nymburk - do finále postoupily: Tereza Šoukalová obsadila 3.místo Magdalena Lambertová obsadila 5.místo 7

18 .8.7 Turnaj trojic v řešení SUDOKU soutěž pořádaná Gymnáziem Jiřího z Poděbrad v Poděbradech - zúčastnilo se celkem 35 trojic z druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - naši školu reprezentovaly 3 trojice s následujícími výsledky: Anna Kopecká, Kristýna Čmielová, Kateřina Hofmanová Hana Pšenicová, Pavlína Povolná, Karolína Šlapáková Ivana Jurášová, Magdalena Lambertová, Jan Trojan místo 8. místo. místo Fyzikální olympiáda kategorie E (9.ročník) okresní kolo Michaela Janoušková Anna Kopecká 4.místo 5.místo kategorie F (8.ročník) okresní kolo 9. místo. místo.8.9 Petr Touš Martin Lompart Archimediáda okresní kolo fyzikální soutěže pro žáky 7. ročníku Tomáš Rechtig 7.místo Daniel Novotný.místo Kateřina Poustková.místo Jakub Kadeřábek.místo Tereza Sadílková 4.místo Vít Zachariáš 5.místo.8. Okresní kolo zeměpisné olympiády 6.ročník: Jan Polák.místo 7.ročník: Sebastian Hořelica 8.místo 8.a 9.ročník: Tomáš Vajdík 9.místo Krajské kolo zeměpisné olympiády 6.ročník:.8. Jan Polák.místo Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Školní kolo konverzační soutěže v AJ proběhlo... Zúčastnilo se celkem 9 dětí, 3 žáci v kategorii 6.a 7.ročník a 6 žáků v kategorii 8.a 9. ročník. Kategorie 6. a 7. ročník. místo: Zdeněk Urban 6.A (83 bodů). místo: Matouš Kluzáček 6.B (6 bodů) 3. místo: Martin Šubrta 6.B (6 bodů) Kategorie 8. a 9. ročník. místo: Pavla Durdanová 9.A (95 bodů). místo: Natália Kropáčková 9.A (9 bodů) 3. místo: Tereza Krajíčková 8.A (85 bodů) 4. místo: Tomáš Vajdík (79 bodů) 8

19 5. místo: Miloslav Fiala (63 bodů) 6. místo: Martin Lompart (6 bodů) Okresní kolo proběhlo.. v Poděbradech. Pavla Durdanová, vítězka školního kola v kategorii 8.a 9. ročník, obsadila. místo. První místo Pavle minulo o pouhého půl bodu..8. Okresní kolo olympiády v německém jazyce 9.., Nymburk,účast Janoušková M.,9.A, kat.ib :.místo bez postupu do krajského kola (vítězem okresního kola v kategorii středních škol a gymnázií byl náš bývalý žák Václav Kučera).8.3 Soutěže žáků prvního stupně školy Recitační soutěž I. kategorie.místo Tereza Grzesíková III.A, s postupem.místo Michal Kubala II.B, s postupem 3.místo Kristýna Štěrbová II.A II. kategorie.místo Adéla Zachariášová V. B, s postupem.místo Zuzana Opluštilová V.B, s postupem 3.místo Julie Kárníková V.B Zlatý slavíček pěvecká soutěž. kategorie. kategorie 3. kategorie. místo Alexandra Chalupová I.C. místo Tomáš Syrovátka I.A. místo Kristýna Štěrbová II.A. místo Anna Votavová II.B. místo Kristýna Macková III.B. místo Natálie Fuchsová III.B Piškvorkiáda. místo.místo. místo. místo Bedřich Brynych, druhý ročník Jan Kusý, třetí ročník Oliver Křenek, čtvrtý ročník Ondřej Trojan, pátý ročník Literární soutěž. místo. místo 3. místo Michaela Tomanová, IV.B Adam Faldus, IV.B Michael Šmíd, IV.A Tereza Grzesíková, III.A Mc Donald s Cup.místo 3.místo Okrskové kolo, kategorie B Okresní kolo, kategorie B 9

20 .9 Jiné oborové soutěže.9. Vorlesewettbewerb soutěž v předčítání německého textu, organizuje Goethe- Zentrum Pardubice M.Lambertová,9.B - mimo místo v kategorii základních škol (umístila se však ve druhé polovině z celkového počtu 7 účastníků) Biodiverzita planety Země účast žáků 6.a 7.ročníků v rámci projektu EKO fest, pořádaného Ekogymnáziem Poděbrady - závěrečná konference na ZŠ Dymokury, naši žáci (6 chlapců) se zúčastnilo se zpracováním tématu Rozmanitost planety Země podle mých zájmů a v celkovém hodnocení obsadili.místo Evropa kolem nás celorepubliková soutěž, které se zúčastnili žáci 6.a 7.tříd, výsledky budou k dispozici dodatečně v září.9.3 Soutěž v první pomoci - organizuje Střední zdravotnická škola Nymburk 4.místo -Veronika Janovská, Anna Ternbachová, Renáta Trnková 5.místo -Alexandra Kotršálová, Zdeňka Kubálková, Alena Vykydalová.9.4 Sportovní soutěže Žáci naší školy se zúčastnili mnoha sportovních soutěží, z nichž nejvýznamnější jsou uvedeny v níže zpracovaných tabulkách pro jednotlivé soutěže. Nejmladší účastníci Běhu Emila Zátopka

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více