Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, Harrachov tel: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena Stříbrná ředitelka školy V Harrachově dne : razítko školy a podpis 1

2 Změna Školského zákona č. 561/2004 Sb. 12 odst. 2 a 28 odst. 1 písm. e) Novelou školského zákona se ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy (dále jen vlastní hodnocení ). Vlastní hodnocení již není podkladem pro hodnocení školy Českou školní inspekcí, je ponecháno pouze jako východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlastního hodnocení není součástí povinné dokumentace škol a školských zařízení. Zároveň s tím se ruší povinnost vypracovávat vlastní hodnocení školy podle struktury, pravidel a termínů stanovených vyhláškou 1. Škola však může zprávu o vlastním hodnocení zpracovávat i nadále, je to zcela na jejím uvážení. Termíny, strukturu a obsah vlastního hodnocení si škola stanoví sama. l. Základní údaje název školy : Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, okres Semily sídlo školy : Nový Svět 77, Harrachov zřizovatel : Město Harrachov, právní forma: obec, Centrum 150, Harrachov právní forma : příspěvková organizace, právní subjekt od IČO : IZO školy : IZO ředitelství : ředitelka školy : Ing. Helena Stříbrná datum zařazení do sítě : druh školy : úplná základní škola s postupným ročníkem 1 Ustanovení 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., jsou po novelizaci ust. 12 odst. 2 školského zákona neaplikovatelná (neúčinná). 2

3 kapacita zařízení název kapacita Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO rada školy ano počet tříd základní školy 9 počet žáků základní školy 125 průměrný počet žáků na třídu 13,88 průměrný počet žáků na učitele 10,41 počet učeben základní škola 14 z toho odborných 6 počet žáků ve školní družině 25 počet žáků ve školní jídelně 109 počet pedagogických pracovníků 12 počet správních zaměstnanců 6 2. Organizace vzdělávání a výchovy vzdělávací program školy Vzdělávací program v ročnících Školní rok 2013/2014 počet žáků ŠVP ZV Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov

4 organizace vzdělávání Škola vzdělává podle Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Od 5. třídy je zařazena výuka informatiky v počtu jedné vyučovací hodiny týdně a 1 hod týdně pracovní činnosti (dříve dílny) Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. nabídka volitelných a nepovinných předmětů Od září 2013 škola nenabízí volitelný předmět. Rozhodnutím ministra školství o zavedení povinného dalšího cizího jazyka se tento dříve nabízený volitelný předmět vyučuje jako povinný. předpokládané změny a dlouhodobý trend dalšího rozvoje : Do 1. třídy pro další školní rok je zapsáno 14 žáků, odešlo 13 žáků z 9. třídy. Počet žáků v dalším školním roce vzroste na 125. Základní škola nebude od splňovat kriterium průměrného počtu 17 žáků na třídu. Škola požádala zřizovatele, město Harrachov o výjimku z počtu žáků podle 23 odst. 3 školského zákona č. 561/2004. Výjimka je škole povolována již od školního roku 2005/2006. V dalším školním roce je předpoklad naplnění 1. třídy na stejné úrovni, jako bude počet odcházejících žáků z 9. ročníku. Mohlo by dojít k zastavení poklesu počtu žáků. Škola bude ale i v příštích letech žádat o výjimku z počtu žáků a dofinancování zřizovatelem. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání údaje o počtech žáků, tříd Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na Počet žáků na jednu třídu učitele 2012/ / / / / / / / ,55 13,88 11,09 10,41 4

5 zapsaní a zařazení žáci Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Počet Počet Zapsaní do Nastoupí do Zapsaní do Nastoupí žádostí o žádostí o 1. třídy 1. třídy 1. třídy do 1. třídy odklad odklad výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu žáků ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník I stupeň II. stupeň Během školního roku přišlo 9 nových žáků, 7 žáků se odstěhovalo. 5

6 Přehled klasifikace chování, výchovná opatření 2013/2014 třída počet 1.st. z 2.st. z 3.st.z napomenutí třídní ředitelská pochvaly žáků chování chování chování třídního uč. důtka důtka Celkem Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,9 8 0,064 II. pololetí ,3 2 0,016 Celkem školní rok ,6 10 0,040 počty žáků přijatých ke studiu na středních školách Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách ve školním roce 2013/2014 Gymnázia konzervatoře SOU, U OU, PrŠ přihlášení Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. přijatí

7 Zajištění výuky cizích jazyků na I. a II. stupni základní školy třída počet hodin jazyk 3. třída 3 anglický 4. třída 3 anglický 5. třída 3 anglický 6. třída 4 anglický 7. třída 4 anglický 2 německý 8. třída 4 anglický 2 německý 9. třída 4 anglický 2 německý výsledky výchovy a vzdělávání Od 1. třídy je zavedena výuka anglického jazyka jako zájmový útvar v počtu 2 hodiny týdně. Tato výuka je založena na konverzační formě. Od 3. třídy je anglický jazyk povinný. Pro výuku anglického jazyka je vyučující 2. stupně neaprobována, učitelka pro 1. stupeň aprobovaná je. Pro výuku německého jazyka je vyučující na 1. stupni aprobována, na 2. stupni vyučuje učitelka s kvalifikací německý jazyk pro 1. stupeň. Osnovy jsou ve všech ročnících plněny v základním rozsahu. Ke krácení či vynechávání tematických celků nedochází. Plněny jsou všechny předepsané práce kontrolní i laboratorní. Dle časových možností je v některých předmětech zařazeno i rozšiřující učivo. V předmětu tělesná výchova má škola omezené možnosti plnění osnov v atletických disciplínách (v obci chybí hřiště na lehkou atletiku, charakter počasí dovoluje výuku Tv venku pouze po omezenou dobu). Výuka v zimním období je zaměřena na výuku lyžování běžky, sjezd. Ve školním roce 2013/2014 bylo díky individuální péči učitelů úspěšně integrováno 7 žáků. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik, žáci 4. ročníku výcvik na dopravním hřišti. Lyžařský výcvik v tomto školním roce nebylo možno pro velmi špatné sněhové podmínky uskutečnit, bude pro tyto žáky přesunut do školního roku 2014/

8 Změny v obsahu vzdělávání. Do tematických plánů byly ve školním roce 2013/2014 začleněny programy: Problematika návykových látek a minimální preventivní programy, Práva dětí, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby (1. stupeň). V rámci předmětu výchova k občanství je v 8. a 9. ročníku začleněna volba povolání. Do jednotlivých ročníků a předmětů jsou začleňovány prvky programu environmentálního vzdělávání a výchovy, který byl zpracován environmentální koordinátorkou. Škola spolupracuje s informačním centrem KRNAPu, které škole zajišťuje různé vzdělávací akce, zaměřené na ekologickou výchovu. 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti odborná a pedagogická způsobilost Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících Jméno Úvazek funkce aprobace Ing. Helena Stříbrná 1 Ř.š. F,Inf Mgr. Lenka Vytrvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Jitka Schoberová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Bedřiška Rydvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Ivana Portyková 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Barbora Vocelová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Petra Šebelková 1 učitelka 2. stupeň Př, Tv Mgr. Alena Bervicová 1 učitelka 2. stupeň M, Tv Zuzana Poyáková 0,72 učitelka 2. stupeň Aj Ivan Bohatý 1 učitel 2. stupeň Tv, Bv Mgr. Alena Zapletalíková 0,36 učitelka 2. stupeň Čj,Nj Mgr. Lucie Remerová 0,72 učitelka 2. stupeň Čj, Hv Mgr. Alena Zapletalíková 0,71 vychovatelka ŠD Čj, Nj Emilie Hradecká 0,3 hospodářka školy Michal Stříbrný 1 školník Monika Daňková 1 uklízečka Milena Berková 0,86 kuchařka Zdenka Patočková 0,86 vedoucí kuchařka Marcela Vetrová 0,5 vedoucí školní jídelny 8

9 Na 1.stupni vyučuje 5 učitelů. Vyučující anglického a německého jazyka mají kvalifikaci doplněnou absolvováním kvalifikačního studia k výuce cizích jazyků. Na 2. stupni učí celkem 7 učitelů, 5 učitelů má pedagogickou a odbornou kvalifikaci pro 2. stupeň základní školy, 1 učitelka studuje bakalářské studium, 1 učitelka má pedagogické minimum s VŠ vzděláním neučitelského směru. změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2013/2014 máme jednu učitelku na rodičovské dovolené. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli : Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Nastoupili Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství věková skladba sboru < důch.věk důch.věk celkem 0 0,25 0,41 0,33 0 z toho ženy 0 0,25 0,41 0,25 0 údaje o dalším vzděláváním pracovníků Je limitováno vyčleněnými finančními prostředky, omezeno dopravní obslužností regionu, velkými časovými ztrátami při cestování a zajištěním zastupování za nepřítomné učitele. Úhrada cestovních nákladů tvoří významnou položku a v tomto jsme v nevýhodě oproti školám v místě konání nebo školám, které jsou blíže místu konání. Vyučující se přihlašují na vzdělávací akce podle svého zájmu a potřeb školy. Pololetně je zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním školním roce se podařilo 9

10 vyhovět všem přihlášeným zájemcům. Škola využila možnosti vzdělávání v rámci projektu EU Experiment ve výuce škol v Pojizeří PASCO. Další vzdělávání pedagogických pracovníků pořádá Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV v Liberci a Pedagogicko psychologická poradna v Semilech a v Jablonci nad Nisou. Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích kuzů: Ředitelka školy: Funkční studium Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Výchovný poradce: dlouhodobě nemocná, školení se zúčastnila ŠMP Školní metodik prevence : Individuální výchovný program Schůzka výchovných poradců v Pedagogicko-psychologické poradně v Jablonci nad Nisou Setkání metodiků prevence okresu Semily Další uskutečněné kurzy : Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Školení z první pomoci SMART pro pokročilé všichni ped.pracovníci Experiment ve výuce přírodovědných předmětů s PASCO 3 pedagogové Globální souvislosti a problémy Třídní učitel jako tvůrce dobrého třídního kolektivu všichni pedagogičtí pracovníci Matematika činnostně v 8. ročníku Ředitelé ředitelům Vývoj vztahu člověka a přírody Odpady a obaly Postavení člověka v přírodě Jak na němčinu nově Jak pečovat o klima třídy 10

11 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem Výkon státní správy Ve správním řízení byly v letošním školním roce uděleny 3 odklady školní docházky na základě žádosti rodičů, doporučení pedagogicko psychologické poradny a doporučení lékaře. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklady školní docházky Přijetí k základnímu vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Uvolnění z předmětu 50 odst Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) v rovině materiálně technického zabezpečení software do počítačů v učebně výpočetní techniky (náhrada operačního programu XP a nákup a instalace nových balíčků Office přes hlavní prázdniny) dvě třídy byly vybaveny novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi byla provedena revize elektro zakoupení nových žíněnek instalace zajištění dálkového otvírání dveří školy z kanceláře a jídelny zamřížování oken učebny informatiky a interaktivní učebny v přízemí oprava plotu před školou v době hlavních prázdnin 11

12 zakoupení tří nových interaktivních tabuli SMART Board zakoupení váhy na možnost vážení sběru papíru v rámci ekologických aktivit školy zakoupení sekačky na trávu doplnění a obnova učebnicového fondu zakoupení pomůcek a základní školní výbavy pro žáky prvního ročníku b) v rovině pedagogicko organizační V tomto šk. roce proběhla výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 pokračování v začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy a do tématických plánů jednotlivých předmětů pokračování v začlenění prvků multikulturní výchovy do tématických plánů jednotlivých předmětů s hlavním důrazem na občanskou výchovu pokračování v tematice Zdravé zuby a její začlenění do výuky předmětů na 1.stupni pokračování v tematice environmentální výchovy a její začlenění do plánu práce školy a do tematických plánů jednotlivých předmětů v oblasti počítačové gramotnosti vyučující zařazují do vyučování používání výpočetní techniky ve všech předmětech, kde je dostupnost výukových programů. I v letošním školním roce výrazně přibylo začlenění výpočetní techniky do všech vyučovacích předmětů v oblasti public relation škola vydává vlastním nákladem každoročně pro rodiče žáků Zpravodaj školy, kde rodiče najdou podstatnou část informací o škole. Na adrese je škola presentována v oddíle škola, kde je kromě Zpravodaje umístěn školní řád a pravidla pro hodnocení, volnočasové aktivity, přehled volna ve školním roce. škola pokračovala v projektu Ovoce do škol Spolupráce s neúplnými školami, vzájemná návaznost, přechod dětí na 2.stupeň Škola spolupracuje s neúplnou školou v Kořenově, kterou navštěvují žáci třídy. Žáci této školy se zúčastňují kulturních akcí, které se konají v naší škole. 12

13 Na klasifikačních poradách nejsou konstatovány problémy s přechodem žáků na 2. stupeň. Spolupráce s rodiči a subjekty města Harrachov V průběhu školního roku jsou pro rodiče organizovány 2x třídní schůzky, kde rodiče dostanou celkovou informaci o dítěti třídním učitelem a 2x ročně informace pro rodiče, kdy jsou na škole přítomni všichni vyučující v odpoledních hodinách. V první třídě je pro rodiče připravena třídní schůzka před zahájením školního roku. Škola pořádala pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří, kdy se o sobotním volnu prezentovali žáci i učitelé školy. Akce se setkala s velkým zájmem. Spolupráce s MŠ Děti nejstarších oddělení v MŠ spolu s učitelkou navštívily před koncem školního roku vyučování v 1. třídě, společně děti MŠ a ZŠ absolvují plaveckou výuku a několikrát za rok se společně sejdou na kulturních představeních, pořádaných v tělocvičně ZŠ či v MŠ. Komise pro školu a sport při MÚ Harrachov ve spolupráci se základní školou připravila pro děti MŠ i ZŠ DĚTSKÝ DEN, finančně přispěla na lyžařské závody. Žáci školy každoročně rádi pomáhají při organizaci karnevalu a pohádkového lesa v MŠ. Spolupráce s TJ V oblasti sportu a přípravy sportovních akcí pravidelně spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Harrachov. Trenéři nám pomáhají s organizací školních závodů v přespolním běhu a závodů v běžeckém a sjezdovém lyžování. Škola uvolňuje žáky na závody a sportovní soustředění. Spolupráce s městem Harrachov Žáci školy vystupují s krátkým hudebním pásmem u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku nebo vítání občánků, v budově školy se konají schůze městského zastupitelstva, žáci v hodinách výtvarné výchovy vyrábějí výzdobu pro na různé kulturní akce a přáníčka k významným životním jubileum a vánočním svátkům. 13

14 7. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 Činnost výchovného poradce se řídí zpracovaným plánem činností, který je doplňován o akce, které se aktuálně v průběhu školního roku vyskytnou. Škola spolupracuje s PPP v Jablonci nad Nisou a Semilech. V první polovině školního roku poskytovala výchovná poradkyně individuální konzultace rodičům i žákům ohledně novinek v přijímacím řízení, pomáhala s výběrem škol. Dále prováděla koordinace individuálních učebních plánů integrovaných žáků, jejich aktualizace a vyhodnocení. Účastnila se spolu s vedením školy a třídními učiteli projednávání kázeňských přestupků. Vzhledem k následující dlouhodobé nemoci výchovné poradkyně Lucie Remerové nebylo možno řešit aktuální výchovné problémy v pravidelných konzultačních hodinách. Ty pak byly řešeny operativně, a to v termínech stanovených po dohodě s dotčenými rodiči a žáky. Část činností výchovného poradce převzala v průběhu roku metodička prevence Petra Šebelková. Zúčastnila se semináře zaměřeného na tvorbu Individuálních výchovných plánů, tzv. IvýP, který se konal v Liberci dne pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání /NIDV/. Následně došlo k vytvoření prvního IvýP na naší škole, a to pro žáka Christiana Echtnera ze 6. třídy, jelikož předchozí učiněná opatření se v jeho případě projevila jako neúčinná. K výrazným výkyvům v chování žáků nedochází. Občas se objevují běžné projevy nekázně. V tomto školním roce bylo nutno řešit následující záležitosti: problém šikany v 9. třídě nevhodné chování žáků 5. třídy v blízkosti školy nevhodné chování žáka 5. tířdy (řešeno ve spolupráci s SVP Čáp) problém šikany mezi žáky 6. a 7. třídy záškoláctví žáka 6. třídy soustavné neplnění školních povinností žáka 6. třídy (po předchozích intervenčních zásazích bez pokroku) Ve škole funguje tzv. schránka důvěry umístěná na chodbě v přízemí, kde se žáci mohou svěřovat anonymně se svými problémy. Jedná se většinou o problémy drobného charakteru. 14

15 Na podporu a posílení tvorby třídního kolektivu a předcházení výchovným problémům v rámci třídy se všichni pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili školení NIDV pod názvem Učitel jako tvůrce třídního kolektivu. Lenka Vytrvalová, učitelka 1. stupně a Alena Zapletalíková, učitelka 2. stupně, absolvovaly 40-ti hodinové školení pod názvem Jak pečovat o klima třídy, které bylo organizovano rovněž NIDV v Liberci. Na škole probíhá práce se žáky se specifickými poruchami učení, jichž je v tomto školním roce celkem 10. Vyučující se pravidelně věnují individuální práci s žáky po vyučování, formou doučování. Pro všechny tyto žáky je zpracován individuální učební plán, který je konzultován s rodiči žáků i s pracovníky PPP. Plán je aktuálně doplňován a vyhodnocován jednou za pololetí. Žákům je věnována individuální péče podle potřeby i v jednotlivých vyučovacích hodinách, kde se porucha projevuje. Na klasifikačních pedagogických radách jsou všichni vyučující informováni o problémech těchto žáků. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na poruchu, která byla diagnostikována. Celkově můžeme hodnotit individuální integraci jako úspěšnou zejména u těch žáků, jejichž rodiče dobře spolupracují se školou. Úspěšným sportovcům naší školy je rovněž poskytován individuální učební plán, který je každé pololetí vyhodnocován. V současnosti se jedná o 8 žáků. Žáci současného 9. ročníku úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati k dalšímu studiu. Od září 2014 převezme činnosti spjaté s výchovným poradenstvím Alena Zapletalíková, což bylo oznámeno rodičům budoucích prvňáků na schůzce dne Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů se řídí zpracovaným plánem činnosti, který je doplňován o akce, které v průběhu roku vyplynou. Jednou týdně jsou stanoveny konzultační hodiny, avšak v případě výskytu problémů je možno dohodnout schůzku kdykoliv. Metodik prevence SPJ se zúčastnil následujících akcí: - setkání metodiků prevence okresu Semily v Semilech dne , setkání zaměřeno na prevenci negativních návyků při stravování - seminář zaměřený na tvorbu Individuálních výchovných plánů IVýP konaný v Liberci dne pod hlavičkou NIDV 15

16 Zorganizované akce pro žáky školy Zdravá pětka projekt zaměřený na prevenci negativních stravovacích návyků Beseda s příslušníky Policie ČR prevence drobné kriminality pro I. stupeň Součástí působení proti patologickým jevům ve třídách i ve společnosti je také výuka. V rámci mezipředmětových vztahů se žáci seznamují s problematikou návykových látek - alkoholu, nikotinu, drog, dále s problematikou psychosomatických jevů (anorexie, bulímie) a vztahovými otázkami. Výsledky prevence Na začátku školního roku škola zpracovala minimální preventivní program, který je aktuálně doplňován. Pro žáky byly zorganizovány výše popsané akce. V tomto školním roce byly uspořádány projekty a akce zaměřené na sportovní vyžití žáků, charitativní činnost či poznávání a starání se o zvířata (Školní přespolní běh, Školní závod v běhu na lyžích, Den dopravní výchovy, Sněhuláci pro Afriku, Interhaf..). Nošení návykových látek do školy jsme nezaznamenali. U žáků se občas objevují projevy nekázně. V letošním školním roce byly řešeny problémy s náznakem šikany mezi žáky IX. třídy. Proběhlo vyšetřování, kdy komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná, p. uč. Lucie Remerová výchovná poradkyně, p. uč. Petra Šebelková metodik prevence postupně vyslechla oběť, agresory i nestranné spolužáky. Závěrem bylo odhalení lehčí formy šikany (braní věcí, ničení věcí, posměšky) 4 žáků IX. třídy a jejich následné potrestání důtkou ředitele školy. Další případ řešený jako šikana mezi žákem VII. třídy a žákem VIII. třídy komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná a metodik prevence p. uč. Petra Šebelková neshledala jako šikanu, jednalo se o oboustranné déletrvající špatné vztahy mezi těmito chlapci. Při posledním společném sezení chlapci slíbili nápravu svého vzájemného chování. Oba chlapci byli pod zvýšeným dohledem pedagogických pracovníků a došlo k uklidnění jejich vztahů. Dalším řešeným případem bylo skryté záškoláctví žáka VI. třídy. Tento případ byl řešen ve spolupráci školní komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná, p. uč. Lucie Remerová výchovná 16

17 poradkyně, p. uč. Petra Šebelková metodik prevence a p. uč. Ivan Bohatý tř. učitel, dětského lékaře MUDr. Šabata, zástupkyně OSPOD a rodičů tohoto žáka. Po společném sezení komise, zástupkyně OSPOD a rodičů žáka došlo k nápravě a absence žáka se výrazně snížila. Škola přistoupila k prvnímu vytvoření IVýP s rodiči žáka (VI. tř.) pro spolupráci při řešení chronické nepřipravenosti na vyučování. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde mohou žáci anonymně upozornit na problémy, které je trápí. Často se však jedná pouze o drobné rozepře mezi žáky. - ZDRAVÁ 5 Naše škola se zapojila do projektu Zdravá Pětka, který je unikátním celorepublikovým vzdělávacím programem pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznámí žáky v rámci dvouhodinových bloků zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodin je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Dne byla na škole provedena veřejnoprávní kontrola audit. Kontrola byla provedena na základě pověření zřizovatelem městem Harrachov. Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v průběžné účetní uzávěrce k a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků. Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti 17

18 Závěr: Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 9. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje. Inovace - nové metody práce Ve výuce jsou stále více uplatňovány metody vedoucí k schopnostem žáků komunikovat, pracovat s informacemi, vyhledávat je, analyzovat, aplikovat, zpracovat samostatně zadaný úkol i pracovat v týmu. K inovativnímu způsobu výuky přispívá především využívání šesti interaktivních tabulí, přístrojů k experimentální výuce PASCO a hlasovacích zařízení. Je využíváno mezipředmětových vztahů, žáci jsou vedeni k uvědomování si souvislostí. Uplatňuje se problémové vyučování. Snažíme se o vytváření vnitřní motivace žáků ke vzdělávání. Dále o vytváření schopnosti žáků objektivního sebehodnocení. Ve vzdělávacím procesu je uplatňován diferencovaný a individuální přístup k žákům. V pedagogické práci usilujeme o rozvoj tvořivosti a potlačení stereotypů. K osvojování, procvičování či opakování učiva je používána audiovizuální technika a výukové programy, přednášky, besedy, exkurze apod. On-line testování Škola zakoupila vstup do testovacího programu ALF s přístupem pro všechny žáky i učitele. Spojení interaktivní tabule a testovacího software dává neuvěřitelné možnosti v aktivizaci zapamatování probíraného učiva. Žáci se k testům mohou připojovat i z domova přes webové stránky školy a provádět elektronické řešení a odevzdávání domácích úkolů. Učitelé si mohou testovací úlohy jednoduchým způsobem vytvářet, stejně jako využívat testovací úlohy z databáze programu ALF. On-line příprava na přijímací zkoušky Škola využila sponzorské nabídky využívat on-line kurzy, které využívají výhod možností studia přes internet, nevýhody minimalizují a obsah kurzu vyvažují jak informačním přínosem, tak přitažlivostí studia. Registrací školy získala přístup pro potřeby učitelů i žáků, kterým byly zpřístupněny kurzy k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a na diktáty z českého jazyka. 18

19 Projektu Moderní experiment ve školách v Pojizeří Účastí v projektu PASCO škola získala sadu měřících přístrojů pro přírodovědné předměty. V průběhu roku byla dokončena školení pedagogů a ověřování digitálních učebních materiálů tohoto projektu. V květnu 2014 naše škola získala 1. místo v soutěži všech 5 zúčastněných škol. Evaluace školy V rámci zjištění spokojenosti rodičů, žáků, zaměstnanců školy a zjištění klimatu tříd byla celá škola i rodiče zapojeni do dotazníkového šetření SCIO MAPA ŠKOLY. Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli, které nám poskytlo důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Sdělením těchto výsledků a jejich analýza by měla přispět ke zlepšování kvality školy a jejích služeb. Dotazníkové hodnocení kvality školy přispívá k obrazu školy jako důvěryhodné instituce, která dbá o kvalitu a otevřenou komunikaci, a to nejen svými výsledky, ale procesem hodnocení samotným. Scio testování žáků 8. tříd Ve spolupráci s rodiči byla pro žáky 8. ročníku provedena registrace, zakoupen přístupu a provedeno testování stavu znalostí a dovedností z matematiky, českého jazyka a všeobecných předpokladů. Žáci obdrželi zpětnou vazbu nejen ihned po ukončení testování, ale rovněž tištěnou podobu vlastního hodnocení v jednotlivých předmětech. Výsledky testování jsou výborným ukazatelem pro žáky, rodiče i pedagogy pro zaměření přípravy na přijímací zkoušky v následném školním roce. Podmínky pro činnost a zabezpečení školní družiny Provoz školní družiny je pondělí - pátek od hodin v samostatné místnosti v budově školy. Školní družinu navštěvují žáci třídy. Kapacita je 25 žáků. Rodiče zapsaných žáků hradí poplatek ve výši 150,- Kč za měsíc. Pro činnost školní družiny je využívána i tělocvična a přilehlé venkovní prostory v areálu školy. Děti využívají i veřejnou knihovnu, která se nachází v jednom z křídel školní budovy. 19

20 Činnost školní družiny je rozdělená na aktivity výchovné, s individuálním přístupem k jednotlivým dětem, odpočinkové, rekreační a zájmové. Třída je vybavena námětovým a konstruktivním materiálem, řadou stolních her, které se v průběhu roku pravidelně doplňují, pomůckami pro pracovní činnosti, pracovními listy, křížovkami, omalovánkami a různými doplňovačkami, pexesy, kvartety, puzzle, hlavolamy, knížkami a časopisy. Děti také pracují s modelínou. Oblíbenou činností jsou různorodé výtvarné techniky, využití přírodních materiálů, stříhání, lepení a navlékání korálků. Stavění ze stavebnic a dřevěných kostek je u dětí velmi preferovaná zájmová i odpočinková činnost. Chlapci si staví nejčastěji autodráhy, děvčata pak domečky pro panenky, kde si hrají s dětským nádobíčkem či na kadeřnictví. Za příznivého počasí probíhá činnost převážně venku. Děti mají možnost výběru - skákání přes švihadlo, skákání gumy, skákání panáka a další pohybové a soutěživé hry. Je věnována pozornost dětem s poruchou grafomotoriky, děti provádějí různá uvolňovací cvičení, připravují se i na vyučování - čtení, psaní. Mezi oblíbené hry patří hra na školu, kde si procvičují příklady z matematiky, provádějí jazyková a logopedická cvičení. Na začátku odpolední družiny je pro děti vždy připraven program, poté si mohou podle okolností hrát dle vlastního přání. zájmová a mimoškolní činnost na škole Na škole pracuje několik zájmových útvarů : sportovní hry anglický jazyk 1. a 2. třída individuální výuka hry na klavír taneční kroužek sebeobrana kroužek obecné sportovní přípravy tenis Členové hudebního kroužku pořádají vystoupení pro žáky, účastní se vítání občánků, pořádají vánoční koncerty a vystupují pro veřejnost v Harrachově. Škola připravila nebo se účastnila těchto akcí : slavnostní zahájení školního roku 20

21 10.09 zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. ročníku dopravní hřiště v Košťálově 4. třída školní závody - přespolní běh cyklo-výlet + EVVO rašeliniště 6. ročník závod v přespolním běhu, který organizovala ZŠ Jablonec nad Jizerou projekt 72 hodin odpady (7.,8. a 9. ročník) ochotnické divadlo Vysoké nad Jizerou ( 2. až 5. třída) S čerty nejsou žerty exkurze Šindelka 3. třída informace o prospěchu Divadlo Jablonec nad Jizerou Od čerta k Ježíškovi (2. až 5. třída) beseda s Policií ČR exkurze Liaz 8. třída Bodlinka ve škole Inter HAF KRNAP beseda projekt Vánoce sněhuláci pro Afriku do KRNAP beseda IQ park 8. třída zápis žáků do 1. třídy ÚDIV 3. až 9. třída KRNAP beseda 1. až 4. třída celokrajská soutěž o ZOO v Liberci - ZOORiskuj Rašeliniště (2. až 5. třída) ENERGIE beseda o enegetice JLM školní závody v běhu na lyžích TONDA obal SMART Board školení všech pedagogů seminář Tvůrce dobrého třídního kolektivu všichni p.p třídní schůzky O klasické hudbě Olympijský víceboj pod hlavičkou ČOV recitační soutěž 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více