Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, Harrachov tel: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena Stříbrná ředitelka školy V Harrachově dne : razítko školy a podpis 1

2 Změna Školského zákona č. 561/2004 Sb. 12 odst. 2 a 28 odst. 1 písm. e) Novelou školského zákona se ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy (dále jen vlastní hodnocení ). Vlastní hodnocení již není podkladem pro hodnocení školy Českou školní inspekcí, je ponecháno pouze jako východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlastního hodnocení není součástí povinné dokumentace škol a školských zařízení. Zároveň s tím se ruší povinnost vypracovávat vlastní hodnocení školy podle struktury, pravidel a termínů stanovených vyhláškou 1. Škola však může zprávu o vlastním hodnocení zpracovávat i nadále, je to zcela na jejím uvážení. Termíny, strukturu a obsah vlastního hodnocení si škola stanoví sama. l. Základní údaje název školy : Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, okres Semily sídlo školy : Nový Svět 77, Harrachov zřizovatel : Město Harrachov, právní forma: obec, Centrum 150, Harrachov právní forma : příspěvková organizace, právní subjekt od IČO : IZO školy : IZO ředitelství : ředitelka školy : Ing. Helena Stříbrná datum zařazení do sítě : druh školy : úplná základní škola s postupným ročníkem 1 Ustanovení 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., jsou po novelizaci ust. 12 odst. 2 školského zákona neaplikovatelná (neúčinná). 2

3 kapacita zařízení název kapacita Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO rada školy ano počet tříd základní školy 9 počet žáků základní školy 125 průměrný počet žáků na třídu 13,88 průměrný počet žáků na učitele 10,41 počet učeben základní škola 14 z toho odborných 6 počet žáků ve školní družině 25 počet žáků ve školní jídelně 109 počet pedagogických pracovníků 12 počet správních zaměstnanců 6 2. Organizace vzdělávání a výchovy vzdělávací program školy Vzdělávací program v ročnících Školní rok 2013/2014 počet žáků ŠVP ZV Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov

4 organizace vzdělávání Škola vzdělává podle Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Od 5. třídy je zařazena výuka informatiky v počtu jedné vyučovací hodiny týdně a 1 hod týdně pracovní činnosti (dříve dílny) Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. nabídka volitelných a nepovinných předmětů Od září 2013 škola nenabízí volitelný předmět. Rozhodnutím ministra školství o zavedení povinného dalšího cizího jazyka se tento dříve nabízený volitelný předmět vyučuje jako povinný. předpokládané změny a dlouhodobý trend dalšího rozvoje : Do 1. třídy pro další školní rok je zapsáno 14 žáků, odešlo 13 žáků z 9. třídy. Počet žáků v dalším školním roce vzroste na 125. Základní škola nebude od splňovat kriterium průměrného počtu 17 žáků na třídu. Škola požádala zřizovatele, město Harrachov o výjimku z počtu žáků podle 23 odst. 3 školského zákona č. 561/2004. Výjimka je škole povolována již od školního roku 2005/2006. V dalším školním roce je předpoklad naplnění 1. třídy na stejné úrovni, jako bude počet odcházejících žáků z 9. ročníku. Mohlo by dojít k zastavení poklesu počtu žáků. Škola bude ale i v příštích letech žádat o výjimku z počtu žáků a dofinancování zřizovatelem. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání údaje o počtech žáků, tříd Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na Počet žáků na jednu třídu učitele 2012/ / / / / / / / ,55 13,88 11,09 10,41 4

5 zapsaní a zařazení žáci Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Počet Počet Zapsaní do Nastoupí do Zapsaní do Nastoupí žádostí o žádostí o 1. třídy 1. třídy 1. třídy do 1. třídy odklad odklad výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu žáků ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník I stupeň II. stupeň Během školního roku přišlo 9 nových žáků, 7 žáků se odstěhovalo. 5

6 Přehled klasifikace chování, výchovná opatření 2013/2014 třída počet 1.st. z 2.st. z 3.st.z napomenutí třídní ředitelská pochvaly žáků chování chování chování třídního uč. důtka důtka Celkem Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,9 8 0,064 II. pololetí ,3 2 0,016 Celkem školní rok ,6 10 0,040 počty žáků přijatých ke studiu na středních školách Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách ve školním roce 2013/2014 Gymnázia konzervatoře SOU, U OU, PrŠ přihlášení Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. přijatí

7 Zajištění výuky cizích jazyků na I. a II. stupni základní školy třída počet hodin jazyk 3. třída 3 anglický 4. třída 3 anglický 5. třída 3 anglický 6. třída 4 anglický 7. třída 4 anglický 2 německý 8. třída 4 anglický 2 německý 9. třída 4 anglický 2 německý výsledky výchovy a vzdělávání Od 1. třídy je zavedena výuka anglického jazyka jako zájmový útvar v počtu 2 hodiny týdně. Tato výuka je založena na konverzační formě. Od 3. třídy je anglický jazyk povinný. Pro výuku anglického jazyka je vyučující 2. stupně neaprobována, učitelka pro 1. stupeň aprobovaná je. Pro výuku německého jazyka je vyučující na 1. stupni aprobována, na 2. stupni vyučuje učitelka s kvalifikací německý jazyk pro 1. stupeň. Osnovy jsou ve všech ročnících plněny v základním rozsahu. Ke krácení či vynechávání tematických celků nedochází. Plněny jsou všechny předepsané práce kontrolní i laboratorní. Dle časových možností je v některých předmětech zařazeno i rozšiřující učivo. V předmětu tělesná výchova má škola omezené možnosti plnění osnov v atletických disciplínách (v obci chybí hřiště na lehkou atletiku, charakter počasí dovoluje výuku Tv venku pouze po omezenou dobu). Výuka v zimním období je zaměřena na výuku lyžování běžky, sjezd. Ve školním roce 2013/2014 bylo díky individuální péči učitelů úspěšně integrováno 7 žáků. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik, žáci 4. ročníku výcvik na dopravním hřišti. Lyžařský výcvik v tomto školním roce nebylo možno pro velmi špatné sněhové podmínky uskutečnit, bude pro tyto žáky přesunut do školního roku 2014/

8 Změny v obsahu vzdělávání. Do tematických plánů byly ve školním roce 2013/2014 začleněny programy: Problematika návykových látek a minimální preventivní programy, Práva dětí, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby (1. stupeň). V rámci předmětu výchova k občanství je v 8. a 9. ročníku začleněna volba povolání. Do jednotlivých ročníků a předmětů jsou začleňovány prvky programu environmentálního vzdělávání a výchovy, který byl zpracován environmentální koordinátorkou. Škola spolupracuje s informačním centrem KRNAPu, které škole zajišťuje různé vzdělávací akce, zaměřené na ekologickou výchovu. 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti odborná a pedagogická způsobilost Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících Jméno Úvazek funkce aprobace Ing. Helena Stříbrná 1 Ř.š. F,Inf Mgr. Lenka Vytrvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Jitka Schoberová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Bedřiška Rydvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Ivana Portyková 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Barbora Vocelová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Petra Šebelková 1 učitelka 2. stupeň Př, Tv Mgr. Alena Bervicová 1 učitelka 2. stupeň M, Tv Zuzana Poyáková 0,72 učitelka 2. stupeň Aj Ivan Bohatý 1 učitel 2. stupeň Tv, Bv Mgr. Alena Zapletalíková 0,36 učitelka 2. stupeň Čj,Nj Mgr. Lucie Remerová 0,72 učitelka 2. stupeň Čj, Hv Mgr. Alena Zapletalíková 0,71 vychovatelka ŠD Čj, Nj Emilie Hradecká 0,3 hospodářka školy Michal Stříbrný 1 školník Monika Daňková 1 uklízečka Milena Berková 0,86 kuchařka Zdenka Patočková 0,86 vedoucí kuchařka Marcela Vetrová 0,5 vedoucí školní jídelny 8

9 Na 1.stupni vyučuje 5 učitelů. Vyučující anglického a německého jazyka mají kvalifikaci doplněnou absolvováním kvalifikačního studia k výuce cizích jazyků. Na 2. stupni učí celkem 7 učitelů, 5 učitelů má pedagogickou a odbornou kvalifikaci pro 2. stupeň základní školy, 1 učitelka studuje bakalářské studium, 1 učitelka má pedagogické minimum s VŠ vzděláním neučitelského směru. změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2013/2014 máme jednu učitelku na rodičovské dovolené. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli : Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Nastoupili Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství věková skladba sboru < důch.věk důch.věk celkem 0 0,25 0,41 0,33 0 z toho ženy 0 0,25 0,41 0,25 0 údaje o dalším vzděláváním pracovníků Je limitováno vyčleněnými finančními prostředky, omezeno dopravní obslužností regionu, velkými časovými ztrátami při cestování a zajištěním zastupování za nepřítomné učitele. Úhrada cestovních nákladů tvoří významnou položku a v tomto jsme v nevýhodě oproti školám v místě konání nebo školám, které jsou blíže místu konání. Vyučující se přihlašují na vzdělávací akce podle svého zájmu a potřeb školy. Pololetně je zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním školním roce se podařilo 9

10 vyhovět všem přihlášeným zájemcům. Škola využila možnosti vzdělávání v rámci projektu EU Experiment ve výuce škol v Pojizeří PASCO. Další vzdělávání pedagogických pracovníků pořádá Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV v Liberci a Pedagogicko psychologická poradna v Semilech a v Jablonci nad Nisou. Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích kuzů: Ředitelka školy: Funkční studium Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Výchovný poradce: dlouhodobě nemocná, školení se zúčastnila ŠMP Školní metodik prevence : Individuální výchovný program Schůzka výchovných poradců v Pedagogicko-psychologické poradně v Jablonci nad Nisou Setkání metodiků prevence okresu Semily Další uskutečněné kurzy : Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Školení z první pomoci SMART pro pokročilé všichni ped.pracovníci Experiment ve výuce přírodovědných předmětů s PASCO 3 pedagogové Globální souvislosti a problémy Třídní učitel jako tvůrce dobrého třídního kolektivu všichni pedagogičtí pracovníci Matematika činnostně v 8. ročníku Ředitelé ředitelům Vývoj vztahu člověka a přírody Odpady a obaly Postavení člověka v přírodě Jak na němčinu nově Jak pečovat o klima třídy 10

11 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem Výkon státní správy Ve správním řízení byly v letošním školním roce uděleny 3 odklady školní docházky na základě žádosti rodičů, doporučení pedagogicko psychologické poradny a doporučení lékaře. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklady školní docházky Přijetí k základnímu vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Uvolnění z předmětu 50 odst Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) v rovině materiálně technického zabezpečení software do počítačů v učebně výpočetní techniky (náhrada operačního programu XP a nákup a instalace nových balíčků Office přes hlavní prázdniny) dvě třídy byly vybaveny novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi byla provedena revize elektro zakoupení nových žíněnek instalace zajištění dálkového otvírání dveří školy z kanceláře a jídelny zamřížování oken učebny informatiky a interaktivní učebny v přízemí oprava plotu před školou v době hlavních prázdnin 11

12 zakoupení tří nových interaktivních tabuli SMART Board zakoupení váhy na možnost vážení sběru papíru v rámci ekologických aktivit školy zakoupení sekačky na trávu doplnění a obnova učebnicového fondu zakoupení pomůcek a základní školní výbavy pro žáky prvního ročníku b) v rovině pedagogicko organizační V tomto šk. roce proběhla výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 pokračování v začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy a do tématických plánů jednotlivých předmětů pokračování v začlenění prvků multikulturní výchovy do tématických plánů jednotlivých předmětů s hlavním důrazem na občanskou výchovu pokračování v tematice Zdravé zuby a její začlenění do výuky předmětů na 1.stupni pokračování v tematice environmentální výchovy a její začlenění do plánu práce školy a do tematických plánů jednotlivých předmětů v oblasti počítačové gramotnosti vyučující zařazují do vyučování používání výpočetní techniky ve všech předmětech, kde je dostupnost výukových programů. I v letošním školním roce výrazně přibylo začlenění výpočetní techniky do všech vyučovacích předmětů v oblasti public relation škola vydává vlastním nákladem každoročně pro rodiče žáků Zpravodaj školy, kde rodiče najdou podstatnou část informací o škole. Na adrese je škola presentována v oddíle škola, kde je kromě Zpravodaje umístěn školní řád a pravidla pro hodnocení, volnočasové aktivity, přehled volna ve školním roce. škola pokračovala v projektu Ovoce do škol Spolupráce s neúplnými školami, vzájemná návaznost, přechod dětí na 2.stupeň Škola spolupracuje s neúplnou školou v Kořenově, kterou navštěvují žáci třídy. Žáci této školy se zúčastňují kulturních akcí, které se konají v naší škole. 12

13 Na klasifikačních poradách nejsou konstatovány problémy s přechodem žáků na 2. stupeň. Spolupráce s rodiči a subjekty města Harrachov V průběhu školního roku jsou pro rodiče organizovány 2x třídní schůzky, kde rodiče dostanou celkovou informaci o dítěti třídním učitelem a 2x ročně informace pro rodiče, kdy jsou na škole přítomni všichni vyučující v odpoledních hodinách. V první třídě je pro rodiče připravena třídní schůzka před zahájením školního roku. Škola pořádala pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří, kdy se o sobotním volnu prezentovali žáci i učitelé školy. Akce se setkala s velkým zájmem. Spolupráce s MŠ Děti nejstarších oddělení v MŠ spolu s učitelkou navštívily před koncem školního roku vyučování v 1. třídě, společně děti MŠ a ZŠ absolvují plaveckou výuku a několikrát za rok se společně sejdou na kulturních představeních, pořádaných v tělocvičně ZŠ či v MŠ. Komise pro školu a sport při MÚ Harrachov ve spolupráci se základní školou připravila pro děti MŠ i ZŠ DĚTSKÝ DEN, finančně přispěla na lyžařské závody. Žáci školy každoročně rádi pomáhají při organizaci karnevalu a pohádkového lesa v MŠ. Spolupráce s TJ V oblasti sportu a přípravy sportovních akcí pravidelně spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Harrachov. Trenéři nám pomáhají s organizací školních závodů v přespolním běhu a závodů v běžeckém a sjezdovém lyžování. Škola uvolňuje žáky na závody a sportovní soustředění. Spolupráce s městem Harrachov Žáci školy vystupují s krátkým hudebním pásmem u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku nebo vítání občánků, v budově školy se konají schůze městského zastupitelstva, žáci v hodinách výtvarné výchovy vyrábějí výzdobu pro na různé kulturní akce a přáníčka k významným životním jubileum a vánočním svátkům. 13

14 7. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 Činnost výchovného poradce se řídí zpracovaným plánem činností, který je doplňován o akce, které se aktuálně v průběhu školního roku vyskytnou. Škola spolupracuje s PPP v Jablonci nad Nisou a Semilech. V první polovině školního roku poskytovala výchovná poradkyně individuální konzultace rodičům i žákům ohledně novinek v přijímacím řízení, pomáhala s výběrem škol. Dále prováděla koordinace individuálních učebních plánů integrovaných žáků, jejich aktualizace a vyhodnocení. Účastnila se spolu s vedením školy a třídními učiteli projednávání kázeňských přestupků. Vzhledem k následující dlouhodobé nemoci výchovné poradkyně Lucie Remerové nebylo možno řešit aktuální výchovné problémy v pravidelných konzultačních hodinách. Ty pak byly řešeny operativně, a to v termínech stanovených po dohodě s dotčenými rodiči a žáky. Část činností výchovného poradce převzala v průběhu roku metodička prevence Petra Šebelková. Zúčastnila se semináře zaměřeného na tvorbu Individuálních výchovných plánů, tzv. IvýP, který se konal v Liberci dne pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání /NIDV/. Následně došlo k vytvoření prvního IvýP na naší škole, a to pro žáka Christiana Echtnera ze 6. třídy, jelikož předchozí učiněná opatření se v jeho případě projevila jako neúčinná. K výrazným výkyvům v chování žáků nedochází. Občas se objevují běžné projevy nekázně. V tomto školním roce bylo nutno řešit následující záležitosti: problém šikany v 9. třídě nevhodné chování žáků 5. třídy v blízkosti školy nevhodné chování žáka 5. tířdy (řešeno ve spolupráci s SVP Čáp) problém šikany mezi žáky 6. a 7. třídy záškoláctví žáka 6. třídy soustavné neplnění školních povinností žáka 6. třídy (po předchozích intervenčních zásazích bez pokroku) Ve škole funguje tzv. schránka důvěry umístěná na chodbě v přízemí, kde se žáci mohou svěřovat anonymně se svými problémy. Jedná se většinou o problémy drobného charakteru. 14

15 Na podporu a posílení tvorby třídního kolektivu a předcházení výchovným problémům v rámci třídy se všichni pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili školení NIDV pod názvem Učitel jako tvůrce třídního kolektivu. Lenka Vytrvalová, učitelka 1. stupně a Alena Zapletalíková, učitelka 2. stupně, absolvovaly 40-ti hodinové školení pod názvem Jak pečovat o klima třídy, které bylo organizovano rovněž NIDV v Liberci. Na škole probíhá práce se žáky se specifickými poruchami učení, jichž je v tomto školním roce celkem 10. Vyučující se pravidelně věnují individuální práci s žáky po vyučování, formou doučování. Pro všechny tyto žáky je zpracován individuální učební plán, který je konzultován s rodiči žáků i s pracovníky PPP. Plán je aktuálně doplňován a vyhodnocován jednou za pololetí. Žákům je věnována individuální péče podle potřeby i v jednotlivých vyučovacích hodinách, kde se porucha projevuje. Na klasifikačních pedagogických radách jsou všichni vyučující informováni o problémech těchto žáků. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na poruchu, která byla diagnostikována. Celkově můžeme hodnotit individuální integraci jako úspěšnou zejména u těch žáků, jejichž rodiče dobře spolupracují se školou. Úspěšným sportovcům naší školy je rovněž poskytován individuální učební plán, který je každé pololetí vyhodnocován. V současnosti se jedná o 8 žáků. Žáci současného 9. ročníku úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati k dalšímu studiu. Od září 2014 převezme činnosti spjaté s výchovným poradenstvím Alena Zapletalíková, což bylo oznámeno rodičům budoucích prvňáků na schůzce dne Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů se řídí zpracovaným plánem činnosti, který je doplňován o akce, které v průběhu roku vyplynou. Jednou týdně jsou stanoveny konzultační hodiny, avšak v případě výskytu problémů je možno dohodnout schůzku kdykoliv. Metodik prevence SPJ se zúčastnil následujících akcí: - setkání metodiků prevence okresu Semily v Semilech dne , setkání zaměřeno na prevenci negativních návyků při stravování - seminář zaměřený na tvorbu Individuálních výchovných plánů IVýP konaný v Liberci dne pod hlavičkou NIDV 15

16 Zorganizované akce pro žáky školy Zdravá pětka projekt zaměřený na prevenci negativních stravovacích návyků Beseda s příslušníky Policie ČR prevence drobné kriminality pro I. stupeň Součástí působení proti patologickým jevům ve třídách i ve společnosti je také výuka. V rámci mezipředmětových vztahů se žáci seznamují s problematikou návykových látek - alkoholu, nikotinu, drog, dále s problematikou psychosomatických jevů (anorexie, bulímie) a vztahovými otázkami. Výsledky prevence Na začátku školního roku škola zpracovala minimální preventivní program, který je aktuálně doplňován. Pro žáky byly zorganizovány výše popsané akce. V tomto školním roce byly uspořádány projekty a akce zaměřené na sportovní vyžití žáků, charitativní činnost či poznávání a starání se o zvířata (Školní přespolní běh, Školní závod v běhu na lyžích, Den dopravní výchovy, Sněhuláci pro Afriku, Interhaf..). Nošení návykových látek do školy jsme nezaznamenali. U žáků se občas objevují projevy nekázně. V letošním školním roce byly řešeny problémy s náznakem šikany mezi žáky IX. třídy. Proběhlo vyšetřování, kdy komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná, p. uč. Lucie Remerová výchovná poradkyně, p. uč. Petra Šebelková metodik prevence postupně vyslechla oběť, agresory i nestranné spolužáky. Závěrem bylo odhalení lehčí formy šikany (braní věcí, ničení věcí, posměšky) 4 žáků IX. třídy a jejich následné potrestání důtkou ředitele školy. Další případ řešený jako šikana mezi žákem VII. třídy a žákem VIII. třídy komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná a metodik prevence p. uč. Petra Šebelková neshledala jako šikanu, jednalo se o oboustranné déletrvající špatné vztahy mezi těmito chlapci. Při posledním společném sezení chlapci slíbili nápravu svého vzájemného chování. Oba chlapci byli pod zvýšeným dohledem pedagogických pracovníků a došlo k uklidnění jejich vztahů. Dalším řešeným případem bylo skryté záškoláctví žáka VI. třídy. Tento případ byl řešen ve spolupráci školní komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná, p. uč. Lucie Remerová výchovná 16

17 poradkyně, p. uč. Petra Šebelková metodik prevence a p. uč. Ivan Bohatý tř. učitel, dětského lékaře MUDr. Šabata, zástupkyně OSPOD a rodičů tohoto žáka. Po společném sezení komise, zástupkyně OSPOD a rodičů žáka došlo k nápravě a absence žáka se výrazně snížila. Škola přistoupila k prvnímu vytvoření IVýP s rodiči žáka (VI. tř.) pro spolupráci při řešení chronické nepřipravenosti na vyučování. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde mohou žáci anonymně upozornit na problémy, které je trápí. Často se však jedná pouze o drobné rozepře mezi žáky. - ZDRAVÁ 5 Naše škola se zapojila do projektu Zdravá Pětka, který je unikátním celorepublikovým vzdělávacím programem pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznámí žáky v rámci dvouhodinových bloků zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodin je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Dne byla na škole provedena veřejnoprávní kontrola audit. Kontrola byla provedena na základě pověření zřizovatelem městem Harrachov. Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v průběžné účetní uzávěrce k a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků. Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti 17

18 Závěr: Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 9. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje. Inovace - nové metody práce Ve výuce jsou stále více uplatňovány metody vedoucí k schopnostem žáků komunikovat, pracovat s informacemi, vyhledávat je, analyzovat, aplikovat, zpracovat samostatně zadaný úkol i pracovat v týmu. K inovativnímu způsobu výuky přispívá především využívání šesti interaktivních tabulí, přístrojů k experimentální výuce PASCO a hlasovacích zařízení. Je využíváno mezipředmětových vztahů, žáci jsou vedeni k uvědomování si souvislostí. Uplatňuje se problémové vyučování. Snažíme se o vytváření vnitřní motivace žáků ke vzdělávání. Dále o vytváření schopnosti žáků objektivního sebehodnocení. Ve vzdělávacím procesu je uplatňován diferencovaný a individuální přístup k žákům. V pedagogické práci usilujeme o rozvoj tvořivosti a potlačení stereotypů. K osvojování, procvičování či opakování učiva je používána audiovizuální technika a výukové programy, přednášky, besedy, exkurze apod. On-line testování Škola zakoupila vstup do testovacího programu ALF s přístupem pro všechny žáky i učitele. Spojení interaktivní tabule a testovacího software dává neuvěřitelné možnosti v aktivizaci zapamatování probíraného učiva. Žáci se k testům mohou připojovat i z domova přes webové stránky školy a provádět elektronické řešení a odevzdávání domácích úkolů. Učitelé si mohou testovací úlohy jednoduchým způsobem vytvářet, stejně jako využívat testovací úlohy z databáze programu ALF. On-line příprava na přijímací zkoušky Škola využila sponzorské nabídky využívat on-line kurzy, které využívají výhod možností studia přes internet, nevýhody minimalizují a obsah kurzu vyvažují jak informačním přínosem, tak přitažlivostí studia. Registrací školy získala přístup pro potřeby učitelů i žáků, kterým byly zpřístupněny kurzy k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a na diktáty z českého jazyka. 18

19 Projektu Moderní experiment ve školách v Pojizeří Účastí v projektu PASCO škola získala sadu měřících přístrojů pro přírodovědné předměty. V průběhu roku byla dokončena školení pedagogů a ověřování digitálních učebních materiálů tohoto projektu. V květnu 2014 naše škola získala 1. místo v soutěži všech 5 zúčastněných škol. Evaluace školy V rámci zjištění spokojenosti rodičů, žáků, zaměstnanců školy a zjištění klimatu tříd byla celá škola i rodiče zapojeni do dotazníkového šetření SCIO MAPA ŠKOLY. Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli, které nám poskytlo důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Sdělením těchto výsledků a jejich analýza by měla přispět ke zlepšování kvality školy a jejích služeb. Dotazníkové hodnocení kvality školy přispívá k obrazu školy jako důvěryhodné instituce, která dbá o kvalitu a otevřenou komunikaci, a to nejen svými výsledky, ale procesem hodnocení samotným. Scio testování žáků 8. tříd Ve spolupráci s rodiči byla pro žáky 8. ročníku provedena registrace, zakoupen přístupu a provedeno testování stavu znalostí a dovedností z matematiky, českého jazyka a všeobecných předpokladů. Žáci obdrželi zpětnou vazbu nejen ihned po ukončení testování, ale rovněž tištěnou podobu vlastního hodnocení v jednotlivých předmětech. Výsledky testování jsou výborným ukazatelem pro žáky, rodiče i pedagogy pro zaměření přípravy na přijímací zkoušky v následném školním roce. Podmínky pro činnost a zabezpečení školní družiny Provoz školní družiny je pondělí - pátek od hodin v samostatné místnosti v budově školy. Školní družinu navštěvují žáci třídy. Kapacita je 25 žáků. Rodiče zapsaných žáků hradí poplatek ve výši 150,- Kč za měsíc. Pro činnost školní družiny je využívána i tělocvična a přilehlé venkovní prostory v areálu školy. Děti využívají i veřejnou knihovnu, která se nachází v jednom z křídel školní budovy. 19

20 Činnost školní družiny je rozdělená na aktivity výchovné, s individuálním přístupem k jednotlivým dětem, odpočinkové, rekreační a zájmové. Třída je vybavena námětovým a konstruktivním materiálem, řadou stolních her, které se v průběhu roku pravidelně doplňují, pomůckami pro pracovní činnosti, pracovními listy, křížovkami, omalovánkami a různými doplňovačkami, pexesy, kvartety, puzzle, hlavolamy, knížkami a časopisy. Děti také pracují s modelínou. Oblíbenou činností jsou různorodé výtvarné techniky, využití přírodních materiálů, stříhání, lepení a navlékání korálků. Stavění ze stavebnic a dřevěných kostek je u dětí velmi preferovaná zájmová i odpočinková činnost. Chlapci si staví nejčastěji autodráhy, děvčata pak domečky pro panenky, kde si hrají s dětským nádobíčkem či na kadeřnictví. Za příznivého počasí probíhá činnost převážně venku. Děti mají možnost výběru - skákání přes švihadlo, skákání gumy, skákání panáka a další pohybové a soutěživé hry. Je věnována pozornost dětem s poruchou grafomotoriky, děti provádějí různá uvolňovací cvičení, připravují se i na vyučování - čtení, psaní. Mezi oblíbené hry patří hra na školu, kde si procvičují příklady z matematiky, provádějí jazyková a logopedická cvičení. Na začátku odpolední družiny je pro děti vždy připraven program, poté si mohou podle okolností hrát dle vlastního přání. zájmová a mimoškolní činnost na škole Na škole pracuje několik zájmových útvarů : sportovní hry anglický jazyk 1. a 2. třída individuální výuka hry na klavír taneční kroužek sebeobrana kroužek obecné sportovní přípravy tenis Členové hudebního kroužku pořádají vystoupení pro žáky, účastní se vítání občánků, pořádají vánoční koncerty a vystupují pro veřejnost v Harrachově. Škola připravila nebo se účastnila těchto akcí : slavnostní zahájení školního roku 20

21 10.09 zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. ročníku dopravní hřiště v Košťálově 4. třída školní závody - přespolní běh cyklo-výlet + EVVO rašeliniště 6. ročník závod v přespolním běhu, který organizovala ZŠ Jablonec nad Jizerou projekt 72 hodin odpady (7.,8. a 9. ročník) ochotnické divadlo Vysoké nad Jizerou ( 2. až 5. třída) S čerty nejsou žerty exkurze Šindelka 3. třída informace o prospěchu Divadlo Jablonec nad Jizerou Od čerta k Ježíškovi (2. až 5. třída) beseda s Policií ČR exkurze Liaz 8. třída Bodlinka ve škole Inter HAF KRNAP beseda projekt Vánoce sněhuláci pro Afriku do KRNAP beseda IQ park 8. třída zápis žáků do 1. třídy ÚDIV 3. až 9. třída KRNAP beseda 1. až 4. třída celokrajská soutěž o ZOO v Liberci - ZOORiskuj Rašeliniště (2. až 5. třída) ENERGIE beseda o enegetice JLM školní závody v běhu na lyžích TONDA obal SMART Board školení všech pedagogů seminář Tvůrce dobrého třídního kolektivu všichni p.p třídní schůzky O klasické hudbě Olympijský víceboj pod hlavičkou ČOV recitační soutěž 21

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový S vět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 zpracovala : Ing. Helena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov 77, 521 46 tel. 481 528 134 e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracovala : Mgr. Alena Bervicová ředitelka

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov 77, 521 46 tel. 481 528 134 e-mail: skola@harrachov.cz www.harrachov.cz, oddíl škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracovala

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více