Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, Harrachov tel: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena Stříbrná ředitelka školy V Harrachově dne : razítko školy a podpis 1

2 Změna Školského zákona č. 561/2004 Sb. 12 odst. 2 a 28 odst. 1 písm. e) Novelou školského zákona se ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy (dále jen vlastní hodnocení ). Vlastní hodnocení již není podkladem pro hodnocení školy Českou školní inspekcí, je ponecháno pouze jako východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlastního hodnocení není součástí povinné dokumentace škol a školských zařízení. Zároveň s tím se ruší povinnost vypracovávat vlastní hodnocení školy podle struktury, pravidel a termínů stanovených vyhláškou 1. Škola však může zprávu o vlastním hodnocení zpracovávat i nadále, je to zcela na jejím uvážení. Termíny, strukturu a obsah vlastního hodnocení si škola stanoví sama. l. Základní údaje název školy : Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, okres Semily sídlo školy : Nový Svět 77, Harrachov zřizovatel : Město Harrachov, právní forma: obec, Centrum 150, Harrachov právní forma : příspěvková organizace, právní subjekt od IČO : IZO školy : IZO ředitelství : ředitelka školy : Ing. Helena Stříbrná datum zařazení do sítě : druh školy : úplná základní škola s postupným ročníkem 1 Ustanovení 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., jsou po novelizaci ust. 12 odst. 2 školského zákona neaplikovatelná (neúčinná). 2

3 kapacita zařízení název kapacita Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO rada školy ano počet tříd základní školy 9 počet žáků základní školy 125 průměrný počet žáků na třídu 13,88 průměrný počet žáků na učitele 10,41 počet učeben základní škola 14 z toho odborných 6 počet žáků ve školní družině 25 počet žáků ve školní jídelně 109 počet pedagogických pracovníků 12 počet správních zaměstnanců 6 2. Organizace vzdělávání a výchovy vzdělávací program školy Vzdělávací program v ročnících Školní rok 2013/2014 počet žáků ŠVP ZV Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov

4 organizace vzdělávání Škola vzdělává podle Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Od 5. třídy je zařazena výuka informatiky v počtu jedné vyučovací hodiny týdně a 1 hod týdně pracovní činnosti (dříve dílny) Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. nabídka volitelných a nepovinných předmětů Od září 2013 škola nenabízí volitelný předmět. Rozhodnutím ministra školství o zavedení povinného dalšího cizího jazyka se tento dříve nabízený volitelný předmět vyučuje jako povinný. předpokládané změny a dlouhodobý trend dalšího rozvoje : Do 1. třídy pro další školní rok je zapsáno 14 žáků, odešlo 13 žáků z 9. třídy. Počet žáků v dalším školním roce vzroste na 125. Základní škola nebude od splňovat kriterium průměrného počtu 17 žáků na třídu. Škola požádala zřizovatele, město Harrachov o výjimku z počtu žáků podle 23 odst. 3 školského zákona č. 561/2004. Výjimka je škole povolována již od školního roku 2005/2006. V dalším školním roce je předpoklad naplnění 1. třídy na stejné úrovni, jako bude počet odcházejících žáků z 9. ročníku. Mohlo by dojít k zastavení poklesu počtu žáků. Škola bude ale i v příštích letech žádat o výjimku z počtu žáků a dofinancování zřizovatelem. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání údaje o počtech žáků, tříd Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na Počet žáků na jednu třídu učitele 2012/ / / / / / / / ,55 13,88 11,09 10,41 4

5 zapsaní a zařazení žáci Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Počet Počet Zapsaní do Nastoupí do Zapsaní do Nastoupí žádostí o žádostí o 1. třídy 1. třídy 1. třídy do 1. třídy odklad odklad výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu žáků ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník I stupeň II. stupeň Během školního roku přišlo 9 nových žáků, 7 žáků se odstěhovalo. 5

6 Přehled klasifikace chování, výchovná opatření 2013/2014 třída počet 1.st. z 2.st. z 3.st.z napomenutí třídní ředitelská pochvaly žáků chování chování chování třídního uč. důtka důtka Celkem Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,9 8 0,064 II. pololetí ,3 2 0,016 Celkem školní rok ,6 10 0,040 počty žáků přijatých ke studiu na středních školách Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách ve školním roce 2013/2014 Gymnázia konzervatoře SOU, U OU, PrŠ přihlášení Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. přijatí

7 Zajištění výuky cizích jazyků na I. a II. stupni základní školy třída počet hodin jazyk 3. třída 3 anglický 4. třída 3 anglický 5. třída 3 anglický 6. třída 4 anglický 7. třída 4 anglický 2 německý 8. třída 4 anglický 2 německý 9. třída 4 anglický 2 německý výsledky výchovy a vzdělávání Od 1. třídy je zavedena výuka anglického jazyka jako zájmový útvar v počtu 2 hodiny týdně. Tato výuka je založena na konverzační formě. Od 3. třídy je anglický jazyk povinný. Pro výuku anglického jazyka je vyučující 2. stupně neaprobována, učitelka pro 1. stupeň aprobovaná je. Pro výuku německého jazyka je vyučující na 1. stupni aprobována, na 2. stupni vyučuje učitelka s kvalifikací německý jazyk pro 1. stupeň. Osnovy jsou ve všech ročnících plněny v základním rozsahu. Ke krácení či vynechávání tematických celků nedochází. Plněny jsou všechny předepsané práce kontrolní i laboratorní. Dle časových možností je v některých předmětech zařazeno i rozšiřující učivo. V předmětu tělesná výchova má škola omezené možnosti plnění osnov v atletických disciplínách (v obci chybí hřiště na lehkou atletiku, charakter počasí dovoluje výuku Tv venku pouze po omezenou dobu). Výuka v zimním období je zaměřena na výuku lyžování běžky, sjezd. Ve školním roce 2013/2014 bylo díky individuální péči učitelů úspěšně integrováno 7 žáků. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik, žáci 4. ročníku výcvik na dopravním hřišti. Lyžařský výcvik v tomto školním roce nebylo možno pro velmi špatné sněhové podmínky uskutečnit, bude pro tyto žáky přesunut do školního roku 2014/

8 Změny v obsahu vzdělávání. Do tematických plánů byly ve školním roce 2013/2014 začleněny programy: Problematika návykových látek a minimální preventivní programy, Práva dětí, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby (1. stupeň). V rámci předmětu výchova k občanství je v 8. a 9. ročníku začleněna volba povolání. Do jednotlivých ročníků a předmětů jsou začleňovány prvky programu environmentálního vzdělávání a výchovy, který byl zpracován environmentální koordinátorkou. Škola spolupracuje s informačním centrem KRNAPu, které škole zajišťuje různé vzdělávací akce, zaměřené na ekologickou výchovu. 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti odborná a pedagogická způsobilost Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících Jméno Úvazek funkce aprobace Ing. Helena Stříbrná 1 Ř.š. F,Inf Mgr. Lenka Vytrvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Jitka Schoberová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Bedřiška Rydvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Ivana Portyková 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Barbora Vocelová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Petra Šebelková 1 učitelka 2. stupeň Př, Tv Mgr. Alena Bervicová 1 učitelka 2. stupeň M, Tv Zuzana Poyáková 0,72 učitelka 2. stupeň Aj Ivan Bohatý 1 učitel 2. stupeň Tv, Bv Mgr. Alena Zapletalíková 0,36 učitelka 2. stupeň Čj,Nj Mgr. Lucie Remerová 0,72 učitelka 2. stupeň Čj, Hv Mgr. Alena Zapletalíková 0,71 vychovatelka ŠD Čj, Nj Emilie Hradecká 0,3 hospodářka školy Michal Stříbrný 1 školník Monika Daňková 1 uklízečka Milena Berková 0,86 kuchařka Zdenka Patočková 0,86 vedoucí kuchařka Marcela Vetrová 0,5 vedoucí školní jídelny 8

9 Na 1.stupni vyučuje 5 učitelů. Vyučující anglického a německého jazyka mají kvalifikaci doplněnou absolvováním kvalifikačního studia k výuce cizích jazyků. Na 2. stupni učí celkem 7 učitelů, 5 učitelů má pedagogickou a odbornou kvalifikaci pro 2. stupeň základní školy, 1 učitelka studuje bakalářské studium, 1 učitelka má pedagogické minimum s VŠ vzděláním neučitelského směru. změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2013/2014 máme jednu učitelku na rodičovské dovolené. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli : Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Nastoupili Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství věková skladba sboru < důch.věk důch.věk celkem 0 0,25 0,41 0,33 0 z toho ženy 0 0,25 0,41 0,25 0 údaje o dalším vzděláváním pracovníků Je limitováno vyčleněnými finančními prostředky, omezeno dopravní obslužností regionu, velkými časovými ztrátami při cestování a zajištěním zastupování za nepřítomné učitele. Úhrada cestovních nákladů tvoří významnou položku a v tomto jsme v nevýhodě oproti školám v místě konání nebo školám, které jsou blíže místu konání. Vyučující se přihlašují na vzdělávací akce podle svého zájmu a potřeb školy. Pololetně je zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním školním roce se podařilo 9

10 vyhovět všem přihlášeným zájemcům. Škola využila možnosti vzdělávání v rámci projektu EU Experiment ve výuce škol v Pojizeří PASCO. Další vzdělávání pedagogických pracovníků pořádá Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV v Liberci a Pedagogicko psychologická poradna v Semilech a v Jablonci nad Nisou. Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích kuzů: Ředitelka školy: Funkční studium Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Výchovný poradce: dlouhodobě nemocná, školení se zúčastnila ŠMP Školní metodik prevence : Individuální výchovný program Schůzka výchovných poradců v Pedagogicko-psychologické poradně v Jablonci nad Nisou Setkání metodiků prevence okresu Semily Další uskutečněné kurzy : Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Školení z první pomoci SMART pro pokročilé všichni ped.pracovníci Experiment ve výuce přírodovědných předmětů s PASCO 3 pedagogové Globální souvislosti a problémy Třídní učitel jako tvůrce dobrého třídního kolektivu všichni pedagogičtí pracovníci Matematika činnostně v 8. ročníku Ředitelé ředitelům Vývoj vztahu člověka a přírody Odpady a obaly Postavení člověka v přírodě Jak na němčinu nově Jak pečovat o klima třídy 10

11 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem Výkon státní správy Ve správním řízení byly v letošním školním roce uděleny 3 odklady školní docházky na základě žádosti rodičů, doporučení pedagogicko psychologické poradny a doporučení lékaře. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklady školní docházky Přijetí k základnímu vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Uvolnění z předmětu 50 odst Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) v rovině materiálně technického zabezpečení software do počítačů v učebně výpočetní techniky (náhrada operačního programu XP a nákup a instalace nových balíčků Office přes hlavní prázdniny) dvě třídy byly vybaveny novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi byla provedena revize elektro zakoupení nových žíněnek instalace zajištění dálkového otvírání dveří školy z kanceláře a jídelny zamřížování oken učebny informatiky a interaktivní učebny v přízemí oprava plotu před školou v době hlavních prázdnin 11

12 zakoupení tří nových interaktivních tabuli SMART Board zakoupení váhy na možnost vážení sběru papíru v rámci ekologických aktivit školy zakoupení sekačky na trávu doplnění a obnova učebnicového fondu zakoupení pomůcek a základní školní výbavy pro žáky prvního ročníku b) v rovině pedagogicko organizační V tomto šk. roce proběhla výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 pokračování v začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy a do tématických plánů jednotlivých předmětů pokračování v začlenění prvků multikulturní výchovy do tématických plánů jednotlivých předmětů s hlavním důrazem na občanskou výchovu pokračování v tematice Zdravé zuby a její začlenění do výuky předmětů na 1.stupni pokračování v tematice environmentální výchovy a její začlenění do plánu práce školy a do tematických plánů jednotlivých předmětů v oblasti počítačové gramotnosti vyučující zařazují do vyučování používání výpočetní techniky ve všech předmětech, kde je dostupnost výukových programů. I v letošním školním roce výrazně přibylo začlenění výpočetní techniky do všech vyučovacích předmětů v oblasti public relation škola vydává vlastním nákladem každoročně pro rodiče žáků Zpravodaj školy, kde rodiče najdou podstatnou část informací o škole. Na adrese je škola presentována v oddíle škola, kde je kromě Zpravodaje umístěn školní řád a pravidla pro hodnocení, volnočasové aktivity, přehled volna ve školním roce. škola pokračovala v projektu Ovoce do škol Spolupráce s neúplnými školami, vzájemná návaznost, přechod dětí na 2.stupeň Škola spolupracuje s neúplnou školou v Kořenově, kterou navštěvují žáci třídy. Žáci této školy se zúčastňují kulturních akcí, které se konají v naší škole. 12

13 Na klasifikačních poradách nejsou konstatovány problémy s přechodem žáků na 2. stupeň. Spolupráce s rodiči a subjekty města Harrachov V průběhu školního roku jsou pro rodiče organizovány 2x třídní schůzky, kde rodiče dostanou celkovou informaci o dítěti třídním učitelem a 2x ročně informace pro rodiče, kdy jsou na škole přítomni všichni vyučující v odpoledních hodinách. V první třídě je pro rodiče připravena třídní schůzka před zahájením školního roku. Škola pořádala pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří, kdy se o sobotním volnu prezentovali žáci i učitelé školy. Akce se setkala s velkým zájmem. Spolupráce s MŠ Děti nejstarších oddělení v MŠ spolu s učitelkou navštívily před koncem školního roku vyučování v 1. třídě, společně děti MŠ a ZŠ absolvují plaveckou výuku a několikrát za rok se společně sejdou na kulturních představeních, pořádaných v tělocvičně ZŠ či v MŠ. Komise pro školu a sport při MÚ Harrachov ve spolupráci se základní školou připravila pro děti MŠ i ZŠ DĚTSKÝ DEN, finančně přispěla na lyžařské závody. Žáci školy každoročně rádi pomáhají při organizaci karnevalu a pohádkového lesa v MŠ. Spolupráce s TJ V oblasti sportu a přípravy sportovních akcí pravidelně spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Harrachov. Trenéři nám pomáhají s organizací školních závodů v přespolním běhu a závodů v běžeckém a sjezdovém lyžování. Škola uvolňuje žáky na závody a sportovní soustředění. Spolupráce s městem Harrachov Žáci školy vystupují s krátkým hudebním pásmem u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku nebo vítání občánků, v budově školy se konají schůze městského zastupitelstva, žáci v hodinách výtvarné výchovy vyrábějí výzdobu pro na různé kulturní akce a přáníčka k významným životním jubileum a vánočním svátkům. 13

14 7. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 Činnost výchovného poradce se řídí zpracovaným plánem činností, který je doplňován o akce, které se aktuálně v průběhu školního roku vyskytnou. Škola spolupracuje s PPP v Jablonci nad Nisou a Semilech. V první polovině školního roku poskytovala výchovná poradkyně individuální konzultace rodičům i žákům ohledně novinek v přijímacím řízení, pomáhala s výběrem škol. Dále prováděla koordinace individuálních učebních plánů integrovaných žáků, jejich aktualizace a vyhodnocení. Účastnila se spolu s vedením školy a třídními učiteli projednávání kázeňských přestupků. Vzhledem k následující dlouhodobé nemoci výchovné poradkyně Lucie Remerové nebylo možno řešit aktuální výchovné problémy v pravidelných konzultačních hodinách. Ty pak byly řešeny operativně, a to v termínech stanovených po dohodě s dotčenými rodiči a žáky. Část činností výchovného poradce převzala v průběhu roku metodička prevence Petra Šebelková. Zúčastnila se semináře zaměřeného na tvorbu Individuálních výchovných plánů, tzv. IvýP, který se konal v Liberci dne pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání /NIDV/. Následně došlo k vytvoření prvního IvýP na naší škole, a to pro žáka Christiana Echtnera ze 6. třídy, jelikož předchozí učiněná opatření se v jeho případě projevila jako neúčinná. K výrazným výkyvům v chování žáků nedochází. Občas se objevují běžné projevy nekázně. V tomto školním roce bylo nutno řešit následující záležitosti: problém šikany v 9. třídě nevhodné chování žáků 5. třídy v blízkosti školy nevhodné chování žáka 5. tířdy (řešeno ve spolupráci s SVP Čáp) problém šikany mezi žáky 6. a 7. třídy záškoláctví žáka 6. třídy soustavné neplnění školních povinností žáka 6. třídy (po předchozích intervenčních zásazích bez pokroku) Ve škole funguje tzv. schránka důvěry umístěná na chodbě v přízemí, kde se žáci mohou svěřovat anonymně se svými problémy. Jedná se většinou o problémy drobného charakteru. 14

15 Na podporu a posílení tvorby třídního kolektivu a předcházení výchovným problémům v rámci třídy se všichni pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili školení NIDV pod názvem Učitel jako tvůrce třídního kolektivu. Lenka Vytrvalová, učitelka 1. stupně a Alena Zapletalíková, učitelka 2. stupně, absolvovaly 40-ti hodinové školení pod názvem Jak pečovat o klima třídy, které bylo organizovano rovněž NIDV v Liberci. Na škole probíhá práce se žáky se specifickými poruchami učení, jichž je v tomto školním roce celkem 10. Vyučující se pravidelně věnují individuální práci s žáky po vyučování, formou doučování. Pro všechny tyto žáky je zpracován individuální učební plán, který je konzultován s rodiči žáků i s pracovníky PPP. Plán je aktuálně doplňován a vyhodnocován jednou za pololetí. Žákům je věnována individuální péče podle potřeby i v jednotlivých vyučovacích hodinách, kde se porucha projevuje. Na klasifikačních pedagogických radách jsou všichni vyučující informováni o problémech těchto žáků. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na poruchu, která byla diagnostikována. Celkově můžeme hodnotit individuální integraci jako úspěšnou zejména u těch žáků, jejichž rodiče dobře spolupracují se školou. Úspěšným sportovcům naší školy je rovněž poskytován individuální učební plán, který je každé pololetí vyhodnocován. V současnosti se jedná o 8 žáků. Žáci současného 9. ročníku úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati k dalšímu studiu. Od září 2014 převezme činnosti spjaté s výchovným poradenstvím Alena Zapletalíková, což bylo oznámeno rodičům budoucích prvňáků na schůzce dne Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů se řídí zpracovaným plánem činnosti, který je doplňován o akce, které v průběhu roku vyplynou. Jednou týdně jsou stanoveny konzultační hodiny, avšak v případě výskytu problémů je možno dohodnout schůzku kdykoliv. Metodik prevence SPJ se zúčastnil následujících akcí: - setkání metodiků prevence okresu Semily v Semilech dne , setkání zaměřeno na prevenci negativních návyků při stravování - seminář zaměřený na tvorbu Individuálních výchovných plánů IVýP konaný v Liberci dne pod hlavičkou NIDV 15

16 Zorganizované akce pro žáky školy Zdravá pětka projekt zaměřený na prevenci negativních stravovacích návyků Beseda s příslušníky Policie ČR prevence drobné kriminality pro I. stupeň Součástí působení proti patologickým jevům ve třídách i ve společnosti je také výuka. V rámci mezipředmětových vztahů se žáci seznamují s problematikou návykových látek - alkoholu, nikotinu, drog, dále s problematikou psychosomatických jevů (anorexie, bulímie) a vztahovými otázkami. Výsledky prevence Na začátku školního roku škola zpracovala minimální preventivní program, který je aktuálně doplňován. Pro žáky byly zorganizovány výše popsané akce. V tomto školním roce byly uspořádány projekty a akce zaměřené na sportovní vyžití žáků, charitativní činnost či poznávání a starání se o zvířata (Školní přespolní běh, Školní závod v běhu na lyžích, Den dopravní výchovy, Sněhuláci pro Afriku, Interhaf..). Nošení návykových látek do školy jsme nezaznamenali. U žáků se občas objevují projevy nekázně. V letošním školním roce byly řešeny problémy s náznakem šikany mezi žáky IX. třídy. Proběhlo vyšetřování, kdy komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná, p. uč. Lucie Remerová výchovná poradkyně, p. uč. Petra Šebelková metodik prevence postupně vyslechla oběť, agresory i nestranné spolužáky. Závěrem bylo odhalení lehčí formy šikany (braní věcí, ničení věcí, posměšky) 4 žáků IX. třídy a jejich následné potrestání důtkou ředitele školy. Další případ řešený jako šikana mezi žákem VII. třídy a žákem VIII. třídy komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná a metodik prevence p. uč. Petra Šebelková neshledala jako šikanu, jednalo se o oboustranné déletrvající špatné vztahy mezi těmito chlapci. Při posledním společném sezení chlapci slíbili nápravu svého vzájemného chování. Oba chlapci byli pod zvýšeným dohledem pedagogických pracovníků a došlo k uklidnění jejich vztahů. Dalším řešeným případem bylo skryté záškoláctví žáka VI. třídy. Tento případ byl řešen ve spolupráci školní komise ve složení p. ředitelka Helena Stříbrná, p. uč. Lucie Remerová výchovná 16

17 poradkyně, p. uč. Petra Šebelková metodik prevence a p. uč. Ivan Bohatý tř. učitel, dětského lékaře MUDr. Šabata, zástupkyně OSPOD a rodičů tohoto žáka. Po společném sezení komise, zástupkyně OSPOD a rodičů žáka došlo k nápravě a absence žáka se výrazně snížila. Škola přistoupila k prvnímu vytvoření IVýP s rodiči žáka (VI. tř.) pro spolupráci při řešení chronické nepřipravenosti na vyučování. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde mohou žáci anonymně upozornit na problémy, které je trápí. Často se však jedná pouze o drobné rozepře mezi žáky. - ZDRAVÁ 5 Naše škola se zapojila do projektu Zdravá Pětka, který je unikátním celorepublikovým vzdělávacím programem pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznámí žáky v rámci dvouhodinových bloků zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodin je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Dne byla na škole provedena veřejnoprávní kontrola audit. Kontrola byla provedena na základě pověření zřizovatelem městem Harrachov. Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v průběžné účetní uzávěrce k a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků. Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti 17

18 Závěr: Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 9. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje. Inovace - nové metody práce Ve výuce jsou stále více uplatňovány metody vedoucí k schopnostem žáků komunikovat, pracovat s informacemi, vyhledávat je, analyzovat, aplikovat, zpracovat samostatně zadaný úkol i pracovat v týmu. K inovativnímu způsobu výuky přispívá především využívání šesti interaktivních tabulí, přístrojů k experimentální výuce PASCO a hlasovacích zařízení. Je využíváno mezipředmětových vztahů, žáci jsou vedeni k uvědomování si souvislostí. Uplatňuje se problémové vyučování. Snažíme se o vytváření vnitřní motivace žáků ke vzdělávání. Dále o vytváření schopnosti žáků objektivního sebehodnocení. Ve vzdělávacím procesu je uplatňován diferencovaný a individuální přístup k žákům. V pedagogické práci usilujeme o rozvoj tvořivosti a potlačení stereotypů. K osvojování, procvičování či opakování učiva je používána audiovizuální technika a výukové programy, přednášky, besedy, exkurze apod. On-line testování Škola zakoupila vstup do testovacího programu ALF s přístupem pro všechny žáky i učitele. Spojení interaktivní tabule a testovacího software dává neuvěřitelné možnosti v aktivizaci zapamatování probíraného učiva. Žáci se k testům mohou připojovat i z domova přes webové stránky školy a provádět elektronické řešení a odevzdávání domácích úkolů. Učitelé si mohou testovací úlohy jednoduchým způsobem vytvářet, stejně jako využívat testovací úlohy z databáze programu ALF. On-line příprava na přijímací zkoušky Škola využila sponzorské nabídky využívat on-line kurzy, které využívají výhod možností studia přes internet, nevýhody minimalizují a obsah kurzu vyvažují jak informačním přínosem, tak přitažlivostí studia. Registrací školy získala přístup pro potřeby učitelů i žáků, kterým byly zpřístupněny kurzy k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a na diktáty z českého jazyka. 18

19 Projektu Moderní experiment ve školách v Pojizeří Účastí v projektu PASCO škola získala sadu měřících přístrojů pro přírodovědné předměty. V průběhu roku byla dokončena školení pedagogů a ověřování digitálních učebních materiálů tohoto projektu. V květnu 2014 naše škola získala 1. místo v soutěži všech 5 zúčastněných škol. Evaluace školy V rámci zjištění spokojenosti rodičů, žáků, zaměstnanců školy a zjištění klimatu tříd byla celá škola i rodiče zapojeni do dotazníkového šetření SCIO MAPA ŠKOLY. Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli, které nám poskytlo důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Sdělením těchto výsledků a jejich analýza by měla přispět ke zlepšování kvality školy a jejích služeb. Dotazníkové hodnocení kvality školy přispívá k obrazu školy jako důvěryhodné instituce, která dbá o kvalitu a otevřenou komunikaci, a to nejen svými výsledky, ale procesem hodnocení samotným. Scio testování žáků 8. tříd Ve spolupráci s rodiči byla pro žáky 8. ročníku provedena registrace, zakoupen přístupu a provedeno testování stavu znalostí a dovedností z matematiky, českého jazyka a všeobecných předpokladů. Žáci obdrželi zpětnou vazbu nejen ihned po ukončení testování, ale rovněž tištěnou podobu vlastního hodnocení v jednotlivých předmětech. Výsledky testování jsou výborným ukazatelem pro žáky, rodiče i pedagogy pro zaměření přípravy na přijímací zkoušky v následném školním roce. Podmínky pro činnost a zabezpečení školní družiny Provoz školní družiny je pondělí - pátek od hodin v samostatné místnosti v budově školy. Školní družinu navštěvují žáci třídy. Kapacita je 25 žáků. Rodiče zapsaných žáků hradí poplatek ve výši 150,- Kč za měsíc. Pro činnost školní družiny je využívána i tělocvična a přilehlé venkovní prostory v areálu školy. Děti využívají i veřejnou knihovnu, která se nachází v jednom z křídel školní budovy. 19

20 Činnost školní družiny je rozdělená na aktivity výchovné, s individuálním přístupem k jednotlivým dětem, odpočinkové, rekreační a zájmové. Třída je vybavena námětovým a konstruktivním materiálem, řadou stolních her, které se v průběhu roku pravidelně doplňují, pomůckami pro pracovní činnosti, pracovními listy, křížovkami, omalovánkami a různými doplňovačkami, pexesy, kvartety, puzzle, hlavolamy, knížkami a časopisy. Děti také pracují s modelínou. Oblíbenou činností jsou různorodé výtvarné techniky, využití přírodních materiálů, stříhání, lepení a navlékání korálků. Stavění ze stavebnic a dřevěných kostek je u dětí velmi preferovaná zájmová i odpočinková činnost. Chlapci si staví nejčastěji autodráhy, děvčata pak domečky pro panenky, kde si hrají s dětským nádobíčkem či na kadeřnictví. Za příznivého počasí probíhá činnost převážně venku. Děti mají možnost výběru - skákání přes švihadlo, skákání gumy, skákání panáka a další pohybové a soutěživé hry. Je věnována pozornost dětem s poruchou grafomotoriky, děti provádějí různá uvolňovací cvičení, připravují se i na vyučování - čtení, psaní. Mezi oblíbené hry patří hra na školu, kde si procvičují příklady z matematiky, provádějí jazyková a logopedická cvičení. Na začátku odpolední družiny je pro děti vždy připraven program, poté si mohou podle okolností hrát dle vlastního přání. zájmová a mimoškolní činnost na škole Na škole pracuje několik zájmových útvarů : sportovní hry anglický jazyk 1. a 2. třída individuální výuka hry na klavír taneční kroužek sebeobrana kroužek obecné sportovní přípravy tenis Členové hudebního kroužku pořádají vystoupení pro žáky, účastní se vítání občánků, pořádají vánoční koncerty a vystupují pro veřejnost v Harrachově. Škola připravila nebo se účastnila těchto akcí : slavnostní zahájení školního roku 20

21 10.09 zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. ročníku dopravní hřiště v Košťálově 4. třída školní závody - přespolní běh cyklo-výlet + EVVO rašeliniště 6. ročník závod v přespolním běhu, který organizovala ZŠ Jablonec nad Jizerou projekt 72 hodin odpady (7.,8. a 9. ročník) ochotnické divadlo Vysoké nad Jizerou ( 2. až 5. třída) S čerty nejsou žerty exkurze Šindelka 3. třída informace o prospěchu Divadlo Jablonec nad Jizerou Od čerta k Ježíškovi (2. až 5. třída) beseda s Policií ČR exkurze Liaz 8. třída Bodlinka ve škole Inter HAF KRNAP beseda projekt Vánoce sněhuláci pro Afriku do KRNAP beseda IQ park 8. třída zápis žáků do 1. třídy ÚDIV 3. až 9. třída KRNAP beseda 1. až 4. třída celokrajská soutěž o ZOO v Liberci - ZOORiskuj Rašeliniště (2. až 5. třída) ENERGIE beseda o enegetice JLM školní závody v běhu na lyžích TONDA obal SMART Board školení všech pedagogů seminář Tvůrce dobrého třídního kolektivu všichni p.p třídní schůzky O klasické hudbě Olympijský víceboj pod hlavičkou ČOV recitační soutěž 21

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více