VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1

2 Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti Materiálně technické podmínky pro výuku Vzdělávací program školy Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Další informace o škole Školy a školská zařízení - členění 7 4 Souhrnné údaje o ţácích Údaje o přijímání ţáků do školy Údaje o výsledcích ve vzdělávání Chování ţáků 10 8 Absolventi a jejich další uplatnění 10 9 Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Jazykové vzdělávání na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoţivotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti Další činnost školy Ekonomická část VZ o činnosti školy Závěr 24 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy: Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Adresa : Březinská 1702, Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: Číslo telefonu/faxu: / ová adresa: www stránky : zsvlasim-brezinska.wz.cz Ředitelka školy: Mgr. Ilona Benešová Statutární zástupce: Mgr. Ivana Setničková Seznam členů školské rady (koho zastupují): paní Marie Tůmová - zástupce zřizovatele paní Jitka Valešková - zástupce zákonných zástupců Mgr. Ivana Setničková - zástupce školy 1.2 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: Rozhodnutí č.j. MSMT-27666/ Od se provádí výmaz ze školského rejstříku: Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: Obor vzdělání C základní škola C/001 Základní škola denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 9r. 0 měs. dobíhající obor S účinností od se stanovují pro níţe uvedené obory vzdělávání tyto nejvyšší nepřekročitelné počty ţáků: B Základní škola B/01 Základní škola speciální denní forma vzdělávání délka vzdělávání:10r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru:30 2. Charakteristika školy 2.1Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy ZŠ, Vlašim, Březinská 1702 je škola samostatně zřízená pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní činnost je vymezena 16 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v platném znění. Příspěvková organizace sdruţuje: Základní škola praktická - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy 3

4 Základní škola logopedická - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy Základní škola speciální - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 a 48 zákona 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy Školní druţina - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 118 zákona 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy Doplňkovou činnost má škola povolenou od doplňková činnost "velkoobchod a maloobchod" - Dodatek č. 8 Zřizovací listiny, viz. Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 65-3/2013/ZK ze dne 11. března Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (počet, adresy), prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Škola sídlí v čtyřpodlaţní panelové budově, která je majetkem Středočeského kraje. Původně administrativní budova Státního statku Vlašim (kolaudace ), posléze zde sídlilo Gymnázium Vlašim (kolaudační rozhodnutí z ). Vzhledem ke stáří a poloze budovy (blízkost hlavní komunikace a rušné křiţovatky) je třeba velmi váţně uvaţovat o zateplení budovy a výměně oken únik tepla, ochrana proti hluku a prachu (viz. jiţ kolaudační rozhodnutí gymnáziu z ). Některá okna musí být z důvodu nebezpečí vypadnutí trvale zajištěna. K budově patří školní zahrada vyuţívaná především v předmětech pracovní vyučování, dále slouţí pro relaxaci ţáků a aktivity školní druţiny. V budově je 15 učeben různých velikostí, z toho: kmenové třídy: 3 třídy ZŠ praktické, 2 speciální třídy (ST), další třídy: 1 třída pro dělené vyučování (pracovní činnosti,atd.) 1 třída s interaktivní tabulí (Modernizace škol zřizovaných SK ). odborné učebny: - zámečnická dílna - modelářská dílna - pracovna dívek - cvičná kuchyňka - počítačová učebna - pracovna speciální třídy, logopedie - pracovna speciální třídy, výtvarná výchova - jazyková učebna školní druţina, dále: relaxační místnost školní knihovna + posluchárna (TV, video) kabinety šatny pro ţáky šatna pro pedagogické pracovníky zázemí školy kotelna na plynové vytápění škola má bezbariérový přístup, bezbariérové WC, výtah pro vozíčkáře. 4

5 Tělocvičnu a přilehlá sportoviště zajišťujeme smluvně v ZŠ Sídliště, vzdálené cca 100 m, dále si pronajímáme sportoviště FC Grafin (atletický stadión) a Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o. aspartaku Vlašim (zimní stadión a bazén). Stravování ţáků a zaměstnanců školy je umoţněno ve školní jídelně cca 100m. Vybavení, pomůcky: Interaktivní výukové programy MIUČ, Notebook ASUS - 2 kusy Tiskárna Canon, 2x ipad + ochranné obaly, Externí disk 2x ipad + ochranný obal, počítačová sestava, Počítačové aplikace do ipadů Pro individualizovanou výuku výukové koberce - písmena a puzzle, Logico picollo a knihy. Všechny tyto pomůcky byly pořízeny z programu EU, projekt 1.4 OP VK Počáteční vzdělávání. Vybavení ZŠ praktické pomůckami je v současnosti na lepší úrovni, je však třeba starší vybavení obnovovat, zejména PC. Práce v odděleních a práce podle ŠVP je náročná na přípravu učitele, zároveň vyţaduje i moderní technické vybavení. Vzhledem k tomu, ţe přibývá ţáků s těţším MP, s kombinovanými vadami a dg. dětský autismus, je třeba školu, především speciální třídy, vybavit dalšími potřebnými pomůckami. Jde o velké mnoţství drobných pomůcek, bez kterých se při vzdělávání ţáků ve speciální třídě neobejdeme. Ţádali jsme o pomůcky technického a kompenzačního charakteru v rámci rozvojového programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro ţáky se zdravotním postiţením v roce 2013 (č.j.zš/342/2012 ze dne ), získali jsme ,-Kč. Řádná inventura majetku školy proběhla k Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce: 2.3.1Vzdělávací programy školy Škola je zařazena do rejstříku škol jako: vzdělávací programy: Základní škola. Má vypracovány následující Školní vzdělávací program Poznávejme všemi smysly, vytvořený podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání ţáků s LMP. Vzdělávací program pomocná škola, MŠMT ČR č.j.: / Vzdělávací program Krok za krokem, vypracovaný podle RVP ZŠS včetně kapitoly 5 vytvořené podle dílu II RVP ZŠS pro ţáky s těţkým mentálním postiţením a kombinovaným postiţením. Výuka probíhá standardně, s podporou asistentů pedagoga Ve školním roce 2013/2014 jiné vzdělávací programy ověřovány nebyly. 5

6 2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Naše škola poskytuje profesionálním způsobem, pomocí speciálních výchovných a vyučovacích metod, postupů, prostředků a forem práce výchovu a vzdělávání ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2013/2014 jsme poskytovali vzdělávací sluţbu ţákům s mentálním postiţením (lehké těţké MP), ţákům s kombinovanými vadami (středně těţké aţ těţké MP + vady řeči, tělesné postiţení) a ţákům s dg. dětský autismus. Naším úkolem a zároveň cílem je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na vstup do odborného učiliště, nebo praktické školy, či je připravit k začlenění do pracovního procesu a kvalitního ţivota ve společnosti. U absolventů s těţším a kombinovaným postiţením se také zaměřujeme na to, aby chtěli svůj ţivot trávit aktivně. 2.5 Další informace o škole (vznik školy, specifika školy, ) Škola jako taková zahájila svou činnost Právní subjektivita od Po přestěhování ze Ţiţkova náměstí č.119 na adresu: Březinská 1702, Vlašim, škola sídlí v čtyřpodlaţní panelové budově. Původně administrativní budova Státního statku Vlašim (kolaudace ), posléze zde sídlilo Gymnázium Vlašim (kolaudační rozhodnutí z ). K budově patří školní zahrada, kterou vyuţíváme v rámci pracovního vyučování. Od probíhá vzdělávání podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Poznávejme všemi smysly, vytvořeného podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání ţáků s LMP. Ve škole byla v souladu s 16, odst. 8, na základě souhlasu OŠMS KÚSK č.j.: 69151/2006/ŠKO zřízena 1. speciální třída (dále jen ST). V současnosti jsou 4 ST. Ţáci speciální třídy -Vzdělávací program pomocná škola, MŠMT ČR č.j.: / Upravený učební plán s platností od Od školní vzdělávací program Krok za krokem, vypracovaný podle RVP ZŠS. Ţáci se učí ve dvou třídách po čtyřech ţácích. V ST3 a ST4 na odloučeném pracovišti v Odlochovicích bylo vyučováno celkem 10 ţáků. Někteří ţáci ze ZŠ praktické i ze speciální třídy byli vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Ve školním roce 2013/ ţáků. Plnění vzdělávacích programů a tématických plánů bylo pravidelně konzultováno a kontrolováno vedením školy, IVP jsou pod supervizí školských poradenských zařízení. V souvislosti s otevřením nových speciálních tříd v Odlochovicích 1 bylo vytvořeno nové aktualizované vydání ŠVP ZŠS. Rozšířili jsme jej o kapitolu 5 vytvořenou podle dílu II RVP ZŠS pro ţáky s těţkým mentálním postiţením a kombinovaným postiţením. V kapitole 4 ŠVP pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením jsme do osnov předmětů podrobněji rozpracovali průřezová témata. V charakteristice kaţdého předmětu jsme doplnili z jaké vzdělávací oblasti a vzdělávacího oboru byl vytvořen. Do osnov předmětů jsme přidali předměty speciálně pedagogické péče, takţe jej jiţ nemáme jako samostatnou přílohu. Veškeré provedené aktualizace směřovaly k doplnění ŠVP a jeho zkvalitnění a jsou s platností od

7 I ve školním roce 2013/2014 jsme tyto provedené aktualizace shledali jako plně funkční a vyhovující. Volné dny ve školním roce 2013/2014 byly a z důvodu nutné úpravy kotelny; komínu a opravy kotle. Pedagogičtí zaměstnanci se věnovali samostudiu viz. dokumentace školy, nepedagogičtí pracovníci byli nápomocni úpravám výše zmíněných prostor. Zprávy o poskytování informací počet odmítnutých informací: ústních, písemných 0 počet písemných ţádostí o informace 0 Vyřizování stíţností: ústní 0, písemná Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/ţáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz ZŠ praktická + spec.třídy (celkem) IZO Nejvyšší povolený počet dětí/ţáků Skutečný počet dětí/ţáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků ,319 ZŠ praktická ZŠ speciální ,133 (bez vedení školy - 2) 6,186 Počet dětí/ţáků na přep. počet ped. prac. 4,83 8,617 2,909 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/ţáků (strávníků) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet počet Školské zařízení IZO dětí/ţáků Z toho cizích dětí/ţáků (ubyt. (ubyt. /stráv./klientů) /stráv./klientů) Přepočtený počet pracovníků Školní druţina/klub ,973 Doplňková činnost se týkala všech ţáků školy (45) jednalo se o ţákovské výrobky, jejichţ prodejem si ţáci vydělali na nový vstupní materiál pro další činnost plynoucí z ŠVP. 4. Souhrnné údaje o dětech/ţácích I. Děti/ţáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti/ţáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/ţáků na třídu (oddělení) ZŠ praktická ZŠ speciální ,5 7

8 Školní druţina/klub Podle rehabilitačního programu pomocné školy se vzdělávali 3 ţáci a podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo 13 ţáků. Ţáci s hlubokým mentálním postiţením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky vzděláváni v tomto školním roce nebyli. Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) V tomto školním roce škola nevzdělávala ţádné cizí státní příslušníky. Z jiných krajů ţádní ţáci nedojíţdí. II. Děti/ţáci podle druhu zdravotního postiţení (k ) Druh postiţení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň Mentální postiţení z toho středně těţké mentální postiţení PrŠ z toho hluboké mentální postiţení Vady řeči Souběţné postiţení více vadami z toho hluchoslepí Autismus Bez zdravotního postiţení Bez zdravotního postiţení byli v důsledku legislativních změn stanoveni 2 ţáci. Jejich zákonní zástupci si nepřejí změnu školy ani vzdělávacího programu, coţ předloţili škole písemně a škola to v souladu s výkladem MŠMT akceptovala. Ţáci na škole zůstávají a jsou vykazování jako ţáci bez zdravotního postiţení. Kontrola ČŠI toto shledala bez závad. 5. Údaje o přijímání dětí/ţáků do školy Mateřskou školu ani přípravný stupeň ZŠ speciální škola nemá. II. Zápis ţáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2013/2014, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet dětí Počet odkladů PŠD Počet nově Typ školy přijatých ţáků u zápisu Navrţený Skutečný do 1. Ročníku ZŠ praktická 1 1 ZŠ speciální 1 1 Přijímání ţáků do naší školy probíhá v souladu s právními předpisy, případné nestandardní situace konzultuji s právním odborem na KÚSK. Zápis ţáků do 1.ročníku pro školní rok 2013/2014 se konal ve dnech 16. a 17. ledna K zápisu v řádném termínu se dostavil jeden ţák. Jeho zákonný zástupce usiloval o přijetí do speciální třídy, nedoloţil však v rámci správního řízení Doporučení k zařazení ţáka se zdravotním postiţením do reţimu speciálního vzdělávání, takţe ţák nesměl být ze zákona přijat. Zákonnému zástupci jsem vyjednala zápis dítěte v blízké ZŠ hlavního vzdělávacího proudu, kde mu byl udělen odklad povinné školní docházky (dále jen OŠD) a doporučena docházka do MŠ. 8

9 V mimořádném termínu (viz.tabulka II) byli přijati 2 ţáci - jeden ţák do ZŠ praktické, jeden ţák do ZŠ speciální (další místo vzdělávání - odloučené pracoviště v ICSS Odlochovice). Jeden ţák má v souladu s doporučením školského poradenského zařízení povolen OŠD. Údaje o ţácích přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.): A) přišli: Z jiné základní školy v průběhu školního roku přestoupili do ZŠ praktické: -2 ţáci z běţné ZŠ během druhého pololetí, zařazeni do 1. a 3. ročníku; (přestup a převedení) Do ZŠ speciální: 0 Přestup a převedení probíhalo v souladu se školským zákonem a zákonem v rámci správního řízení (správní řád)- v platném znění. B) odešli: Do jiné základní školy v průběhu roku přestoupili: -2 ţáci ze ZŠ praktické přestoupili do jiné ZŠ (ţák 8. ročníku a ţák 2. ročníku - přestup z důvodu přestěhování rodiny); Celkový počet ţáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2014/2015: Celkem: 3 ţáci, z toho jeden ţák do speciální třídy Zápis pro školní rok 2014/2015 se konal ve dnech 15. a Praktickou školu dosud nemáme. Vzhledem k narůstajícímu zájmu zákonných zástupců ţáků zvaţujeme o jejím otevření. 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků všech ročníků Počet ţáků Základní škola praktická Ţáci celkem 27 Prospěli s vyznamenáním 12 Prospěli 15 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch ţáků 1,69 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 117,66/16 Základní škola speciální Ţáci celkem 18 Prospěli s vyznamenáním 0 9

10 Prospěli 13 Neprospěli 5 - z toho opakující ročník 4 Průměrný prospěch ţáků 2,86 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 50,83/0 Počet ţáků hodnocených slovně (podle typu školy): 18 (ZŠ speciální) - ve všech předmětech. Všichni ţáci byli hodnoceni v řádném termínu, opravné ani komisionální zkoušky se nekonaly. 7. Chování ţáků Chování ţáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální Důvody pro sníţení známek z chování (kázeňské přestupky, neomluvená absence, ) a uskutečněná výchovná opatření: ZŠ praktická: celkem 12 pochval za vzornou reprezentaci školy, za sběr papíru a pomerančové kůry, za výborný prospěch, 1 důtka ředitele školy za porušování školního řádu, kázeňské přestupky, 4 x sníţený stupeň z chování za hrubé opakované porušování školního řádu, opakované kázeňské přestupky, za neomluvené zameškané hodiny. ZŠ speciální: celkem 2 pochvaly (za sběr papíru a PET víček). 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální Povinnou školní docházku ukončili všichni ţáci v devátém ročníku ZŠ praktické, všichni získali základní vzdělání. Jeden ţák ZŠ speciální ukončil povinnou školní docházku v desátém ročníku. Podával přihlášku do Praktické školy v Benešově, kam nebyl přijat pro neotevření poţadovaného studijního oboru. Ţák získal základy vzdělání. Jedna ţákyně 9. ročníku nepodala přihlášku do SOU ani přes opakované pohovory s ní, se zákonným zástupcem a pracovníkem OSPOD. Odchody ţáků ze školy během školního roku: 2, důvody: přestěhování do jiného místa bydliště, Počet ţáků, kteří během školního roku přešli do běţných škol: Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Naše škola nevyplňuje - praktickou školu dosud nemáme. 10

11 10. Jazykové vzdělávaní na škole I. Ţáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet ţáků Počet skupin Anglický jazyk 8 1 Anglický jazyk- nepovinný předmět 7 1 II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Počet Kvalifikace vyučujících Jazyk učitelů Pedagogická Celkem částečná ţádná i odborná Rodilí mluvčí Anglický jazyk 2 Pedagogická 0 0 Jazykové vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením je velmi náročné, ţáci zvládají i mateřský jazyk s obtíţemi. Nicméně dobrá motivace v případě anglického jazyka (jeho uţitečnost v praktickém ţivotě) je velmi dobrým pomocníkem. Největší problémy se objevují při zvládání kompetencí v psané podobě jazyka, dalším problémem je přesvědčit ţáky aby se nebáli hovořit bez ohledu na gramatickou správnost (kompetence komunikační dovednosti). Pro posílení motivace ţáků jsme zavedli výuku anglického jazyka jako nepovinného vzdělávacího předmětu. Zájem ţáků byl velký. Pracujeme za pomoci výpočetní techniky a různých didaktických pomůcek (časopisy, domino, pexesa, kartičky, přehledy atd. Velký ohlas u ţáků má činnostní charakter učení. Obě vyučující prošly jazykově metodickým kurzem AJ pro pedagogické pracovníky (úroveň A1-B1), mají osvědčení pro úroveň B1, která je pro daný rozsah učiva dostačující. 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole ICT na naší škole je plně vyuţívána. Ţáci i učitelé mají k dispozici počítače v odborné učebně i v kmenových třídách, notebooky, ipady a interaktivní tabuli. Učitelé dále vyuţívají dva kopírovací stroje s tiskárnou a jeden kopírovací stroj samostatně. Počítačová učebna je vybavena pěti počítačovými stanicemi s operačním systémem Windows XP, jedním notebookem s operačním systémem Windows Vista a dvěma notebooky s operačním systémem Windows 7. Jeden počítač je nutné nahradit novým. Na všech počítačích jsou nainstalovány výukové programy pro různé vzdělávací předměty. Byly zakoupeny nové výukové programy a dalších 6 ipadů z peněz projektu EU-OP VK - Šablony klíčových aktivit. Počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí a ipady vyuţívají ţáci i o velkých přestávkách. Ţáci speciálních tříd pouţívají dva počítače, jeden s operačním systémem Windows Vista a dotykovým monitorem, druhý s operačním systémem Windows 7. Samozřejmě pracují i s ipady, které si velmi oblíbili. Školní druţina pouţívá Počítač s operačním systémem Windows XP. V ředitelně jsou pouţívány dva počítače s operačním systémem Windows 7 a 8. V kanceláři pracujeme na počítači s operačním, systémem Windows XP. K počítači je nainstalována i multifunkční tiskárna s moţností kopírovat. V učebně s interaktivní tabulí je počítač s operačním systémem Windows 7 + tiskárna s kopírkou. Prezentace školy je zajištěna na webových stránkách zsvlasim-brezinska.wz.cz. 11

12 Ke dni jsme vypověděli smlouvu o správě počítačů v počítačové učebně s firmouautocont. Od 1. srpna 2013 spolupracujeme s panem Pavlem Kubrem. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet ţáků na přepočtený počet pedagog. prac. 15/11,784 2/0,973 13/10,108 Škola 7,0 4,45 ŠD 0,133 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky: 1 pedagog (úvazek 0,727), 1 pedagog (úvazek 0,272) a jeden pedagog (úvazek 0,9). II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,5 z toho ţen ,5 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné Střední Základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Osobní asistent 1 (matka), působí ve škole z Rozhodnutí ŘŠ dle 8, odst. 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Postiţení ţáka si vyţaduje osobní asistenci v celém rozsahu. Výuku i pobyt ve škole bez osobního asistenta není moţné realizovat (kvadruparetik - vozíčkář). Osobní asistentka není zaměstnancem školy - viz. Rozhodnutí ŘŠ dle 8 odst. 7 vyhlášky 73/2005 Sb. Asistent pedagoga - úv. 0,8 - počítáno z úv. 1 (35 hod./t.) - rozsah činnosti asistenta pedagoga - výchovně vzdělávací činnost dle stanovených postupů a pokynů třídního učitele zaměřená na specifické potřeby ţáka. Asistent pedagoga pracuje ve speciální třídě především s ţákem s dg. F 84.0 (dětský autismus) 28 hod./t. 12

13 Asistent pedagoga - úv. 0,4 - počítáno z úv. 1 (35 hod./t.) - rozsah činnosti asistenta pedagoga - výchovně vzdělávací činnost dle stanovených postupů a pokynů třídního učitele zaměřená na specifické potřeby ţáka. Asistent pedagoga pracuje v další speciální třídě především s ţákem s dg. F 84.0 (dětský autismus) 14 hod./t. Současný stav počtu asistentů pedagoga neodpovídá potřebám školy. Asistenti pedagoga působí u ţáků s těţším a kombinovaným postiţením. Nemohou mít kratší úvazek (jiţ toto je na hraně). Jsou dofinancováváni z peněz ostatních pedagogů, coţ není správné a je stále více obtíţnější tuto situaci řešit. Navíc to znemoţňuje řediteli diferencovat finanční ohodnocení pracovníků, neboť jiţ prakticky není z čeho odměnu dát. Za současné situace musím preferovat pokrytí základních nákladů na platy pedagogů. Zároveň však musím dodrţovat vyhlášku a navíc ručím za úroveň vzdělávání. Zdá se však, ţe toto nikoho z kompetentních osob, kromě ředitelů, netrápí. Autorem představy, ţe navýšený normativ na ţáka s postiţením hravě ufinancuje speciálního pedagoga + asistenta, dozajista není nikdo z praxe. Asistenty pro ţáky se sociálním znevýhodněním nemáme. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Učitelé - předměty dle učebních plánů Asistent pedagoga Vychovatelky - 2.pedagog ve třídě Vychovatelka ŠD Celkem ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odborná kvalifikace: - Na školu ke dni nastoupila 1 učitelka na pozici speciálního pedagoga.. Vzdělání: UJAK, ovšem neučitelský směr. Pracovní poměr na dobu určitou byl uzavřen ke dni a k tomuto dni také skončil. - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: - Kromě výše zmíněné učitelky odešla ze školy ke dni učitelka, která by od nesplňovala kvalifikační předpoklady. Je zároveň poţivatelkou starobního důchodu. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 13

14 - vzdělávací instituce :VISK, obor studia (zaměření): Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.), počet studujících/počet absolventů: 1/1, získaná certifikace: osvědčení - vzdělávací instituce :SŠ a VOŠ Čáslav obor studia (zaměření): Studium vychovatelství (studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.), počet studujících/počet absolventů: 1/1, získaná certifikace: dosud studuje (víceleté studium) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium: a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 19 b) počet vícedenních akcí: 0 - vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných: Počet akcí Vzdělávací instituce Zaměření akcí Počet zúčastněných Finanční náklady 1 NIDV Seminář k 550. výročí 1 xxx mírových návrhů J. z Poděbrad 1 VISK Seminář pro ředitele škol 1 650,- 1 VISK Školská legislativa datové 1 750,- schránky 1 NIDV Informační seminář o 1 xxx projektu kariérní systém 1 AVDO Pracovně právní souvislosti ,- aplikace školské legislativy při řízení školy 1 APV Mozek a stres MUDr Koukolík 1 Zdarma (členka APV) 1 AVDO Vybrané problémy z ,- aplikace právních předpisů ve školství - Nový občanský zákoník ve školské praxi 1 AV MEDIA Metodika efektivního 6 Zdarma zapojení IT do výuky 1 24U Seminář ipady od fy 24U 3 Zdarma 1 PSYCHOPEDICKÁ Odborná konference 1 200,- SPOLEČNOST Psychopedické společnosti "Změna začíná dotekem - ipady ve speciálním vzdělávání" 1 ČŠI Prokekt NIQES - školení 1 Zdarma ČŠI 1 VISK Seminář Tvořivé činnosti v 1 650,- cyklu roku 1 VISK Komunikace ve školní 9 pro kolektiv Zdarma praxi 14

15 1 Tvořivá škola Anglický jazyk činnostní 1 890,- učení 1 SENÁT 75. výročí okupace Senát 1 Zdarma ČR 1 PEARSON Vzdělávání pro 21.století ,- Konference o vývoji školství 1 Comenius Agency Novela Školského zákona 1 998,- JUDr. Poláková 1 VISK Hospitační činnost ředitele 1 750,- školy 1 NIDV Jazyková propedeutika 1 zdarma - ostatní: Porady školních metodiků prevence dle ročního plánu Pracovní porady výchovných poradců dle ročního plánu c) samostudium: Všichni pedagogičtí pracovníci - studium odborné literatury, zákonů, vyhlášek, metodických pokynů, aktualizací RVP ZV - zaloţeno v dokumentaci školy - dle ročního plánu Finanční náklady vynaloţené na DVPP: 7.678,- Kč 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou: V rámci zmírňování náročnosti výuky cizího jazyka a na základě výrazného zájmu ţáků byl v letošním školním roce zaveden nepovinný vyučovací předmět základy anglického jazyka, v němţ ţáci získávali první zkušenosti s cizím jazykem připravili se na jeho další studium. V průběhu vyučovacího procesu byly pouţívány strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí ţáků, především kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Nápad se velmi osvědčil, neboť cizí jazyk je pro ţáky s lehkým mentálním postiţením velmi náročnou vědní disciplínou. Hudební krouţek, který po řadu let působil na naší škole, díky úbytku ţáků v tomto školním roce vytvořen nebyl. Nicméně v rámci výuky běţné hudební výchovy bylo pokračováno v tradici a ţáci byli schopni reprezentovat školu tak, jak jsme zvyklí z let minulých. Mimoškolní aktivity: Exkurze: SOU Tehov - 8. a 9. ročník Burza škol, Benešov, ul Černoleská - 8. a 9. ročník Katolický kostel vánoční zvykosloví s netradičními hudebními nástroji SOU stavební Benešov Úřad práce Vlašim - 9. ročník Divadla: Dům kultury Blaník Vlašim Staré pověsti české,

16 Dům kultury Blaník Vlašim Švec Matěj a začarovaný mlýn, Programy a projekty: Programy a projekty (nové i pokračující): d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT - škola se zapojila do Rozvojového programu MŠMT Kompenzační pomůcky pro ţáky se zdravotním postiţením v roce z původně poţadovaných 166 tisíc jsme obdrţeli 15 tisíc korun. Jsme rádi i za ně. e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem - škola se snaţila zapojit do atletického čtyřboje ţáků základních škol praktických. Projekt nebyl realizován z důvodů finančních - finanční poţadavek vlašimských pediatrů za vystavení zdravotní způsobilosti byl bariérou pro zákonné zástupce ţáků! Lékařská lobby by měla mít své meze, takto jde uţ kontraproduktivně proti dětem další komentář viz.bod níţe "Účast ţáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěţích a olympiádách". f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty - naše škola se v příštím školním roce stane partnerem projektu s názvem Podpora interaktivity ve výuce, jehoţ předkladatelem je CMC Graduate School of Business Čelákovice. Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerství škol zřizovaných Středočeským krajem v projektech OP VK dle 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění - viz. Zápis z jednání Rady Středočeského kraje ze dne usnesení č /2014RK ze dne Předkladatel programu (projektu) Název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu Schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje Průběh realizace, čerpané finanční prostředky Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky (pokud byl ukončen) CMC Graduate School od Biiness o.p.s., nám.5.května 2, Čelákovice OP VK, oblast podpory 1.3-Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, projekt Podpora interaktivity ve výuce Finanční podíl na projektu: ,- Kč Projekt je v počáteční přípravné fázi, aktivně započne od září 2014 Očekáváme proškolení a zisk 1 tabletu pro práci s ţáky s kombinovaným postiţením. Škola celoročně zajišťuje projekt "Ovoce do škol", "Mléko do škol". V tomto směru budeme rádi spolupracovat i v dalších letech. Jde o realizaci zdravého ţivotního stylu, k němuţ ţáky vedeme. Tuto oblast povaţujeme za důleţitou, věnujeme se jí i mezipředmětově. Školní projekty Projektový den Máme rádi zvířata, ST3 a 4; Projektové dny Podzimní radovánky, ST 3 a 4; Projektové dny Adventní čas ve škole, ST 3 a 4; Projektové dny Masopustní veselí, ST 3 a 4;

17 Projektové dny Velikonoce, ST 3 a 4; Projektové dny Zrcadlo výţivy, ST 1 a 2; 2. a Projektové dny Ekologie a společenstva, ţáci ZŠ praktické; 2. a Projektový den Pálení čarodějnic, ST 3 a 4; Projektový den Májová příroda, ST 3 a 4; Projektový den Dopravní výchova, I. V. třída projektové dny Ekologie a společenstva - celoškolní Účast ţáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěţích a olympiádách zhodnocení akce, výsledky ţáků školy - Sportovní soutěže: Ţáci byli přihlášeni do okresního kola atletického čtyřboje ţáků základních škol praktických, jehoţ pořadatelem byla tentokrát ZŠ Votice. Přihlášené ţáky jsme nakonec byli nuceni odvolat z důvodu přístupu pediatrů ve Vlašimi, kteří se jednohlasně odvolali na změnu legislativy a poţadovali za potvrzení zdravotní způsobilosti ţáků mnohem vyšší finanční částku neţ v minulosti + poţadovali, aby s kaţdým ţákem se k vyšetření osobně dostavil i jeho zákonný zástupce, coţ se ukázalo jako další bariéra. Zklamaným ţákům jsme alespoň částečně kompenzovali soutěţ v rámci běţných hodin tělesné výchovy. Zjišťovala jsem přístup pediatrů v ostatních přihlášených školách konkrétně ve Voticích postupovali jako v předchozích letech a nezaštiťovali se obavou z pokuty jako vlašimští. Obávám se, ţe kompetence ředitele školy nedosahují na moţnost změny postoje vlašimských pediatrů. Přesto budu hledat cesty, které by umoţnily tuto neblahou situaci změnit. Velmi totiţ podporuji zdravé pohybové aktivity i ochotu a hrdost ţáků reprezentovat školu. - Výtvarné soutěže: Malujeme s muzeem: Cestování v minulosti (po souši, po vodě, vzduchem) 20.ročník celostátní výtvarné soutěţe Radost - diplom za nejzdařilejší dílo Jak se (ne)dočkat dospělosti Celostátní výtvarná soutěţ pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postiţením Co se skrývá v lese? soutěţ vyhlášená ČSOP Vlašim Umělecká soutěţ Domácí mazlíčci Mezinárodní výtvarná soutěţ Krásná jako kvítka je ta země Vlašim ve vzpomínkách sourozenců Roškotových - diplom za 1. místo ve věkové kategorii let Výtvarné soutěţe obesíláme kaţdým rokem - vţdy úspěšně. Reagujeme na nabídky zapojení do soutěţí, které zpravidla přicházejí po internetu, výjimečně poštou. Ţáci se do tohoto typu soutěţí rádi zapojují. Ukazují, ţe i v ZŠ praktické mohou být úspěšní! Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení 17

18 - Ústní hygiena, přednáška a beseda s ústními hygienisty ve škole, Seminář Prevence, Spolkový dům Vlašim, Výukový program Vztahy ve třídě, II.stupeň, Schůze metodiků prevence v Benešově vţdy dle pozvánky V rámci prevence posilujeme především komunikační kompetence (dovednosti řešit problémy a konflikty, vhodně komunikovat se spoluţáky). Dále jsme se zaměřovali na vytváření sociálního klimatu v kontextu idey respektovat a být respektován. Pracovali jsme se zákonnými zástupci velmi problémových ţáků (chování, záškoláctví). Dbáme na seznamování zákonných zástupců se Školním řádem a Minimálním preventivním programem, spolupracujeme s OSPOD. Kaţdoročně se potýkáme s kouřením ţáků s vědomím jejich zákonných zástupců. Letos se zvýšil průměrný počet zameškaných hodin na ţáka. Příčina problémová rodina. Záleţitost řešíme ve spolupráci s OSPOD. Vzhledem k tomu, ţe rodina vyuţívá obezřetnosti pediatrů, problém bude s velkou pravděpodobností přetrvávat i v budoucnu. Vyuţití ICT IC technika na škole je vyuţívána denně. Ve výuce pouţíváme počítače v počítačové učebně, v kmenových třídách, dále notebooky, interaktivní tabuli ipady. Problémem jsou různé operační systémy (W.XP, W. 7,W.8 - jsou jiţ dosti zastaralé, bude potřeba pořídit nové a dohlédnout na jejich kompatibilitu. V příštím školním roce bude nutné pořídit téţ novou kopírku. Pomocí ICT je zajištěna prezentace školy na webových stránkách. Činnost a přínos metodického sdruţení Plán byl průběţně doplňován o potřebné body k projednání. Největším přínosem byla vzájemná komunikace a spolupráce mezi pedagogickým sborem - konzultace námětů, názorů, nápadů i problémů. Zaměření pro letošní školní rok: koncepce domácí přípravy ţáků, způsob průběţného hodnocení a klasifikace výkonů ţáků, podpora čtenářské gramotnosti, vzájemné předávání informací ze seminářů absolvovaných v rámci DVPP. Navštívili jsme Montessori třídu v sousední škole Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod. - Ukázka výcviku dravců, , přednáška o ţivotě dravců - Beseda Ţivotní prostředí, I. a II. stupeň, Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání: -Spolupráce s blízkou základní školou na bázi vzájemné výměny odborných rad s problémovými a tzv. podvýkonnými ţáky, výměny pomůcek, zápůjčky učebnic apod. je jiţ tradicí. 18

19 -Tradičně spolupracujeme s Policií ČR, OSPOD, sociálním odborem ve Vlašimi, Domem dětí a mládeţe, Kulturním domem Vlašim a Městským úřadem Vlašim (spolupráce při konání obecních i krajských voleb a voleb do Sněmovny a Senátu ČR). -Ţáci II. stupně, především ţáci 9. ročníku, spolupracují s Úřadem práce, se na volbu vhodného povolání. zaměřujeme -Ve spolupráci se středními školami absolvujeme s ţáky veletrh škol, který se rovněţ týká budoucího profesního zaměření. -V rámci spolupráce s ICSS Odlochovice, kde máme další místo vzdělávání - dvě speciální třídy - jsme se zúčastnili předvánočního a velikonočního jarmarku. Zde jsme v rámci doplňkové činnosti prodávali výrobky našich ţáků. -V rámci spolupráce ředitelů oblastního regionálního školství a vzájemného přenosu informací se ředitelka školy zúčastňuje setkávání ředitelů regionálních základních škol. -Spolupráce s obcí spočívá především v umoţnění konání voleb v budově školy a spolupráce s různými odbory, zejména s odborem sociálním a školským. Taktéţ s městskou knihovnou. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, ţáky jiných škol apod.: Naše výstavy a vystoupení: Dvakrát do roka přijímáme pozvání k návštěvě a vystoupení našich ţáků v Klubu důchodců a domově seniorů ve Vlašimi: setkání a zpívání s Klubem důchodců ve Spolkovém domě návštěva a vystoupení ţáků v Domově důchodců Další aktivity: zdobení stromečku a zpívání na Husově náměstí ve Vlašimi prodejní výstava výrobků ţáků ve škole pro veřejnost vánoční jarmark v Odlochovicích Karneval - v Domečku ve Vlašimi velikonoční jarmark v Odlochovicích velikonoční prodejní výstava výrobků ţáků ve škole pro veřejnost Další akce nebo činnosti školy barevné dny ve škole soutěţ tříd pobyt v solné jeskyni - ţáci speciálních tříd Dopravní hřiště Zruč nad Sázavou II. stupeň - provázanost s dopravní výchovou beseda - dopravní výchova - BESIP Den dětí dopravní výchova s příslušníkem PČR I. stupeň dopravní výchova s příslušníkem PČR II. stupeň 19

20 Sportovně zaměřené akce: Bruslení v rámci Tv 5x všichni ţáci, zimní stadion Vlašim Plavání v rámci Tv 5x I. stupeň a speciální třídy, 5x II. stupeň, plavecký bazén Vlašim cvičení v přírodě ţáci ZŠ praktické cvičení v přírodě ţáci ZŠ speciální V loňském školním roce jsme se účastnili ověřovacího kola testování ţáků 5. a 9. ročníků. Testování proběhlo úspěšně. Letos jsme se zúčastnit nemohli, protoţe pro ţáky našeho typu školy testy nebyly. Na můj telefonický dotaz na ČŠI jsem dostala odpověď, ţe moţná v budoucnu testy budou. Nezbývá, neţ doufat. Školní výlety: školní výlet do hornického muzea v Příbrami společný výlet rodičů s dětmi na Blaník koňská farma Hrazená Lhota speciální třídy výlet na zámek Jemniště speciální třídy 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoţivotního učení Ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání - viz.bod 13, dále: exkurze kolektivu ped. pracovníků Kaňka, o.p.s Tábor 16. Výchovné a kariérní poradenství Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení): Plánované akce podle ročního plánu výchovného poradce byly splněny. V rámci kariérního poradenství ţáci navštívili OU ve Vlašimi a Benešově, besedovali se zástupcem ÚP v Benešově. Přihlášky ţáků do OU byly všemi zákonnými zástupci odeslány v řádném termínu, pouze jedna ţákyně přihlášku nepodala. Byly svolány čtyři výchovné komise, jeden pohovor se zákonným zástupcem ţáka ohledně chování ţáka. Rovněţ byla navázána uţší spolupráce s OSPOD ve snaze omezit záškoláctví ţáků. Práce výchovné poradkyně je ředitelkou školy hodnocena kladně, zejména její pomoc zákonným zástupcům vycházejících ţáků při správném vyplnění přihlášky na OU a soustavná celoroční práce při řešení prohřešků proti Školnímu řádu. Informace o odborných pracovnících: Koordinátor EVVO: 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky v tom v tom MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více