STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 14. října 2014

2 Obsah 1. Základní údaje Obecné informace Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělávání Učební plán oboru zdravotnický asistent Učební plán oboru sociální činnost Přehled o žácích a třídách Personální zabezpečení školy Organizační struktura školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Celkový fyzický počet zaměstnanců Materiální vybavení školy Přijímací řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků v průběhu školního roku Evaluace výsledků vzdělávání ve školních letech 2011/2012, 2012/2013 a 2013/ Maturitní zkoušky Praktické maturitní zkoušky Ústní maturitní zkoušky Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/ Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Specializační studium Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků Zvyšování manažerských kompetencí Vzdělávání v oblasti projektů Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání v oblasti legislativa, financí a hospodaření školy, vzdělávání nepedagogických zaměstnanců Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, o výchovném poradenství a o činnosti koordinátora EVVO

3 8.1 Výchovné poradenství Závěrečná zpráva školního metodika prevence Činnost koordinátora EVVO Aktivity a prezentace školy Účast školy na soutěžích Sportovní soutěže Soutěže v cizích jazycích Brána k druhým Recitační soutěž Soutěž VIVA 2014 Intercity Soutěž o nejlepší kazuistiku Krajské kolo soutěže v první pomoci Mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci v Jihlavě Další aktivity žáků Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projekty OP VK 1.5 EU peníze středním školám Mezinárodní kontakty a spolupráce školy Vzdělávání rodinných pečovatelů Vzdělávací program Zdravý senior Akreditované školicí programy Akreditované školicí programy pro pracovníky v sociální oblasti Akreditované programy pro oblast zdravotnictví Další aktivity školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Výsledky jiných kontrol Základní údaje o hospodaření školy Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti za rok Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti za rok Údaje o čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb za rok Odborová organizace Partneři školy Rada rodičů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 16.3 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

5 1. Základní údaje Název školy: Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo: Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451 Identifikátor zařízení: IČO Zřizovatel: Moravskoslezský kraj IČO Adresa školy: Střední zdravotnická škola, tř. T. G. Masaryka 451, Kontakt: Webové stránky: Frýdek-Místek Tel.: Fax: Právní forma: Kapacita školy: Vedení školy: Školská rada: příspěvková organizace 375 žáků Školní rok: 2013/2014 Zprávu předkládá: Mgr. Ludmila Pavlátová Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy předseda Mgr. Pavla Bařinová Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Projednáno: se školskou radou dne s pracovníky školy dne Zpráva byla zpracována na základě 10 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále na základě vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., a č. 225/2009 Sb., a č. 195/2012 Sb., v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2008 a Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím z Ve Frýdku-Místku Mgr. Ludmila Pavlátová ředitelka školy 5

6 Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou zveřejněna pouze jména těch osob, u kterých jsme získali souhlas nebo souhlas jejich zákonných zástupců. 6

7 1.1 Obecné informace Již více jak šedesát let je Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, místem vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků a v posledních deseti letech i budoucích pracovníků v sociálních sféře. Možnost studovat školu využívají absolventi základních škol nejen z Frýdku- Místku a jeho bezprostředního okolí, ale jsou zde žáci z Třince, Jablunkova, Havířova, Frenštátu pod Radhoštěm, Rožnova pod Radhoštěm a dalších míst. Škola je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Škola je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení. Poslední aktualizace byla provedena a byla vydána pod č. j / Ve školním roce 2013/2014 studovalo na škole 334 žáků, z toho 35 chlapců, ve 12 třídách, z čehož 8 tříd tvořili žáci oboru zdravotnický asistent, 3 třídy žáci oboru sociální činnost a 1 třída oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Škola zaměstnávala v tomto školním roce 40 zaměstnanců, z toho 33 pedagogických a 7 nepedagogických pracovníků. Sídlo školy se nachází v bloku F komplexu budov Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o., (dále SŠGOaS). Střední zdravotnická škola není správcem budovy, ale je zde ve výpůjčce na dobu určitou. Žáci i pracovníci školy využívají služeb Školní jídelny při SŠGOaS a zároveň mají možnost využívat školní bufet tamtéž. Zájemci o ubytování z řad žáků měli možnost využít kapacit Domova mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 7

8 1.2 Údaje o školské radě Školská rada při Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p. o., byla zřízena 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje. Školská rada je šestičlenná a ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení: a) Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D., lékař Nemocnice ve Frýdku-Místku, Mgr. Jarmila Dostálová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Nemocnice ve Frýdku- Místku. b) Členové zastupující pedagogické pracovníky: Mgr. Pavla Bařinová, učitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o.; PaedDr. Irena Frňková, učitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o. c) Volení zástupci z řad žáků a zákonných zástupců: Vlasta Melovičová, žákyně 3. C, obor sociální činnost; Lenka Urdzíková, žákyně 3. A, obor zdravotnický asistent. Školská rada při Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p. o., se sešla ve školním roce 2013/14 dvakrát, první schůzka se uskutečnila na podzim, a byla na ní schválena výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. Členové školské rady byli rovněž seznámeni s dodatky školních vzdělávacích programů a s rozbory výsledků maturitních zkoušek. V lednu 2014 došlo ke změnám ve školním řádu, školská rada tyto změny schválila. 8

9 2. Přehled oborů vzdělávání Obory vzdělávání: a) Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání dobíhající obory: M/003 sociální péče-pečovatelská činnost (4. ročník). b) Obory podle RVP: M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra (1. 4. ročník); M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská (1. 3. ročník). 9

10 2.1 Učební plán oboru zdravotnický asistent Název školy: Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, přísp. org. Název ŠVP: Praktická sestra Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zdravotnický asistent Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorizace a názvy vyučovacích v ročníku Celkem předmětů A. Povinné Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Konverzace v cizím jazyce - - 1(1) 1(1) 2(2) Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) - - 4(4) Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Ekonomika Ochrana a výchova ke zdraví - 1, ,5 Základy veřejného zdravotnictví První pomoc 1(1) 1(1) - - 2(2) Psychologie a komunikace (MP) - 2 2(1) 1(1) 5(2) Klinická propedeutika Somatologie (MP) Patologie a patofyziologie - 1,5 1-2,5 Ošetřovatelství (MP) 3(3*) 6(6*) 6(6) 4(4) 19(47) Ošetřování nemocných (MP) (12)** 14(14) ** 26(78) Praktikum v cizím jazyce 2(2) 1(1) 1(1) - 4(4) B. Povinně volitelné Seminář k profilové části MZ (1) 1(1) Povinné vyučovací předměty celkem C. Nepovinné Další cizí jazyk 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 4(4) Základy znakového jazyka - 1(1) - - 1(1) První pomoc - - 1(1) - 1(1) Gerontologie Nepovinné předměty celkem

11 Poznámky k učebnímu plánu: 1) Vyučovací předměty označené MP jsou předměty profilové maturitní zkoušky. 2) Vyučovací předměty, u jejichž dělení do skupin je *, se na výuku rozdělují na skupiny po maximálně 11 žácích. 3) Výuka nepovinného předmětu bude realizována v tom případě, že se písemně přihlásí nejméně 12 žáků. 4) Výuka německého jazyka jako povinného předmětu je realizována pouze tehdy, když se ke studiu tohoto jazyka přihlásí nejméně 10 žáků v ročníku. 5) Nabízeným nepovinným dalším cizím jazykem je německý jazyk a ruský jazyk. 6) Předmět vyučovaný 1,5 hodiny týdně bude mít třída v jednom pololetí 2 hodiny týdně, ve druhém pololetí 1 hodinu týdně. 7) Rozdělení žáků do skupin v rámci praktického vyučování předmětu ošetřování nemocných je realizováno tak**, že třída se dělí na tři skupiny, pokud počet žáků ve třídě není menší než 21 žáků, a dále v souladu s potřebami jednotlivých pracovišť. 8) O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. 11

12 2.2 Učební plán oboru sociální činnost Název školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Platnost ŠVP: Kategorizace a názvy vyučovacích předmětů Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, přísp. org. Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 Sociální činnost střední vzdělání s maturitou 4 roky, denní studium od počínaje 1. ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné Jazykové a estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Konverzace v cizím jazyce 1(1) 1(1) 2(2) Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Právo Přírodovědné vzdělávání - Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) První pomoc 1(1) (1) Zdravotní nauka Vzdělávání v IKT Výpočetní technika 2(2) 2(2) - - 4(4) Písemná a elektr. komunikace 1(1) 1(1) - - 2(2) Ekonomické vzdělávání Ekonomika Řízení sociálních služeb Sociální péče (MP) Sociální politika Přímá péče a osobní asistence Pečovatelství (MP) 1(1) 2(2*) 2(2) 2(2) 7(7) Učební praxe - - 2(2) 6** 8 Sociálně výchovná činnost Speciální pedagogika (MP) Hudební výchova Výtvarná výchova Organizace volného času Rekondiční masáže (2) 2(2) 12

13 Praktikum v cizím jazyce 1(1) 2(2) 1(1) 1(1) 5(5) Sociální vztahy a komunikace Psychologie a komunikace (MP) 1 2 3(1) 2 8(1) Základy znakového jazyka Povinné vyučovací předměty celkem C. Nepovinné Další cizí jazyk 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 4(4) Základy znakového jazyka Nepovinné předměty celkem (1) 5 (4) Poznámky k učebnímu plánu: 1) Vyučovací předměty označené MP jsou předměty profilové maturitní zkoušky. 2) Výuka německého jazyka jako povinného předmětu je realizována pouze tehdy, když se ke studiu tohoto jazyka přihlásí nejméně 10 žáků v ročníku. 3) Výuka nepovinného předmětu bude realizována v tom případě, že se písemně přihlásí nejméně 12 žáků. 4) Dalším nabízeným nepovinným cizím jazykem je německý jazyk a ruský jazyk. 5) Vyučovací předměty, u jejichž dělení do skupin je *, se na výuku rozdělují na skupiny po maximálně 11 žácích. 6) Učební praxe probíhá na různých pracovištích sociálních služeb. Žáci jsou rozděleni na jednotlivá pracoviště dle** smluvních dodatků se zařízením. Pracují pod vedením pracovníků daného zařízení a také pod supervizí odborné učitelky. 7) O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. 13

14 2.3 Přehled o žácích a třídách V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků v jednotlivých třídách a oborech, je zde zmapován vývoj počtu žáků v průběhu školního roku. Třída Obor Třídní učitel 1.A ZAPS M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra Mgr. Hana Mikušiaková 1.B ZAPS 1.C SČSP 2.A ZAPS 2.B ZAPS 2.C SČSP 3.A ZAPS 3.B ZAPS 3.C SČSP 4.A ZAPS 4.B ZAPS 4.C SP M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/003 sociální péče pečovatelská činnost PaedDr. Irena Frňková Mgr. Radka Kulichová Mgr. Renáta Diasová Mgr. Stanislava Mrkvičková Ing. Jiří Štefek Mgr. Pavla Bařinová Mgr. Iveta Karczová Mgr. Kateřina Šmolková Mgr. Martin Gibala Mgr. Eva Jemelková Mgr. Marie Muroňová 14

15 Přehled vývoje počtu žáků v jednotlivých třídách ve školním roce 2013/2014 Třída Počet žáků Počet žáků na konci 1. pololetí Počet žáků na konci 2. pololetí 1.A ZAPS B ZAPS C SČSP A ZAPS B ZAPS C SČSP A ZAPS B ZAPS C SČSP A ZAPS B ZAPS C SP Celkem ZAPS zdravotnický asistent podle ŠVP Praktická sestra SČSP sociální činnost podle ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost SP sociální péče-pečovatelská činnost Přehled o pohybu žáků ve třídách Druh změny Počet žáků Přerušení studia 2 Přestup z jiné střední školy 6 Přijetí do vyššího ročníku 5 Ukončení studia (neprospěch, odchod na jinou školu) 15 Opakování ročníku 4 Změna oboru vzdělávání 0 Individuální vzdělávací plán 3 Podmíněné vyloučení ze studia 11 15

16 3. Personální zabezpečení školy 3.1 Organizační struktura školy Škola je řízena ředitelkou školy, která je statutárním orgánem, jejím zástupcem je statutární zástupce ředitelky školy, který řídí dvě vedoucí učitelky praktického vyučování pro obory zdravotnický asistent a sociální činnost, předsedy předmětových komisí a učitele. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje 33 učitelů, kteří pracují v těchto předmětových komisích předmětová komise českého jazyka a literatury, předmětová komise společenských věd, předmětová komise cizích jazyků, předmětová komise přírodních věd, předmětová komise odborných předmětů a předmětová komise psychologie. Na škole působí výchovná poradkyně a již druhým rokem i školní metodička prevence, analýza jejich činnosti je součásti této zprávy. V čele provozně-ekonomického úseku je Bc. Emílie Blahutová. Práci personální a mzdové pracovnice zastává Petra Bodnárová, Di.S., která je zároveň sekretářkou ředitelky školy. Organizační struktura Ředitelka školy Statutární zástupce ředitelky Vedoucí ekonomického úseku hlavní účetní Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Zdravotnický asistent Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Sociální činnost Personální a mzdová pracovnice Školník Sekretářka Vrátná Uklízečky Učitelé odborných předmětů vyučující žáky oboru Zdravotnický asistent Učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů vyučující odborné předměty, žáky oboru Sociální činnost Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Vedoucí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Ostatní pracovníci 16

17 3.2 Pedagogický sbor Personální zajištění výuky Počet interních vyučujících Počet interních vyučujících (věková struktura) (kvalifikace) S částečnou S plnou VŠ Bez nad 50 VŠ do 30 let do 40 let do 50 let důchodci kvalifikaci kvalifikace let kvalifikaci 31 2* Vyučující jednotlivých předmětů na škole Povinné předměty Český jazyk a literatura Mgr. Martin Gibala Mgr. Jiří Gajda Mgr. Radka Kulichová Mgr. Pavla Pindurová Anglický jazyk PaedDr. Ladislava Gwardová Mgr. Jiří Gajda Mgr. Zora Foldynová (dlouhodobá pracovní neschopnost od března 2014) Mgr. Tereza Tkáčová (zástup za PN) Ing. Jana Fellerová Mgr. Jaromír Kutáč Konverzace v anglickém jazyce PaedDr. Ladislava Gwardová Mgr. Jiří Gajda Mgr. Zora Foldynová (dlouhodobá pracovní neschopnost od března 2014) Mgr. Tereza Tkáčová (zástup za PN) Ing. Jana Fellerová Mgr. Jaromír Kutáč Latinský jazyk Praktikum v cizím jazyce (německý jazyk) Mgr. Pavla Pindurová Mgr. Soňa Gojová * Obě pracovnice již zahájily studium. 17

18 Dějepis Mgr. Martin Gibala Mgr. Radka Kulichová Občanská nauka Mgr. Pavla Pindurová Mgr. Soňa Gojová Mgr. Jiří Kavečka Tělesná výchova Mgr. Hana Janíčková Mgr. Jiří Kavečka Mgr. Jaromír Kutáč Výtvarná výchova Hudební výchova Matematika PaedDr. Irena Frňková Mgr. Soňa Vojtovičová Mgr. Jana Mojžíšková PaedDr. Irena Frňková Ing. Jiří Štefek Fyzika Chemie Biologie Ekologie Informační a komunikační technologie Ing. Jiří Štefek Mgr. Jana Mojžíšková Mgr. Hana Janíčková Mgr. Jaromír Kutáč PaedDr. Irena Frňková Mgr. Lukáš Janošec Mgr. Soňa Vojtovičová Písemná a elektronická korespondence Mgr. Soňa Vojtovičová Mgr. Lukáš Janošec Klinická propedeutika Mgr. Hana Mikušiaková Mgr. Dagmar Kaňoková Somatologie Mgr. Renáta Diasová Mgr. Ludmila Pavlátová Patologie a patofyziologie Mgr. Dagmar Kaňoková Mgr. Eva Jemelková Psychologie Mgr. Šárka Gronychová Mgr. Olga Mičulková Mgr. Alena Mokrá Mgr. Hana Mikušiaková 18

19 První pomoc Mgr. Alena Mokrá Mgr. Stanislava Mrkvičková Mgr. Marie Muroňová Mgr. Pavla Bařinová Sociální péče Mgr. Jana Kocichová Mgr. Marie Muroňová Speciální pedagogika Mgr. Olga Mičulková Mgr. Kateřina Šmolková Péče o staré občany Ekonomika Pečovatelství Mgr. Ludmila Pavlátová Mgr. Soňa Gojová Mgr. Eva Jemelková Mgr. Olga Mičulková Mgr. Kateřina Šmolková Právo Mgr. Pavla Pindurová Ing. Jiří Štefek Organizace volného času Mgr. Soňa Vojtovičová Mgr. Radka Kulichová Zdravotní nauka Mgr. Jana Kocichová Mgr. Marie Muroňová Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví Ošetřovatelství PhDr. Martina Kuřecová, MSc. Mgr. Pavla Bařinová Mgr. Renáta Diasová Mgr. Eva Fojkesová Mgr. Šárka Gronychová Mgr. Eva Jemelková Mgr. Dagmar Kaňoková Mgr. Iveta Karczová PhDr. Martina Kuřecová, MSc. Mgr. Olga Mičulková Mgr. Hana Mikušiaková Mgr. Alena Mokrá Mgr. Stanislava Mrkvičková 19

20 Mgr. Marie Muroňová Mgr. Monika Sikorová Mgr. Nikola Sikorová Ošetřování nemocných Mgr. Renáta Diasová Mgr. Eva Fojkesová Mgr. Šárka Gronychová Mgr. Eva Jemelková Mgr. Dagmar Kaňoková Mgr. Iveta Karczová PhDr. Martina Kuřecová, MSc. Mgr. Olga Mičulková Mgr. Hana Mikušiaková Mgr. Stanislava Mrkvičková Mgr. Marie Muroňová Mgr. Monika Sikorová Mgr. Nikola Sikorová Mgr. Kateřina Šmolková Odborná praxe Zdravotní tělesná výchova Mgr. Jana Kocichová Mgr. Jiří Kavečka Volitelné předměty Somatologický seminář Seminář ze speciální pedagogiky Základy znakového jazyka Mgr. Renáta Diasová Mgr. Olga Mičulková Mgr. Kateřina Šmolková Nepovinné předměty Ve školním roce 2013/2014 nebyly vyučovány, žáci o ně neprojevili zájem. 20

21 3.3 Provozní pracovníci Pracovníci provozně-ekonomického úseku - nepedagogové Zaměstnanec Pracovní zařazení Bc. Blahutová Emílie vedoucí ekonomického úseku školy Bodnárová Petra, Di.S. sekretářka ředitelky školy odborná referentka Janík Václav školník Inczédyová Jana uklízečka Vyležíková Simona uklízečka Zoňová Světlana vrátná Celkový fyzický počet zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Plný Z toho Částečný Z toho Plný Z toho Částečný úvazek muži úvazek muži úvazek muži úvazek Z toho muži 4. Materiální vybavení školy Materiální vybavení školy je shrnuto v následující tabulce. Škola má k dispozici gymnastický sál, který jí slouží jako malá tělocvična. V tomto školním roce jsme o prázdninách instalovali ochranné sítě pod strop tělocvičny, aby bylo možno sál využívat bez obav i pro míčové hry. Protože tato tělocvična neuspokojuje zcela kapacitní požadavky na výuku tělesné výchovy, využíváme jedenkrát týdně velkou tělocvičnu TJ Sokol Frýdek-Místek. Vzhledem k tomu, že náklady na pronájem těchto prostor nejsou pro rozpočet školy zanedbatelné, projednali jsme ředitelkou SŠGOaS možnost využívat jejich tělocvičnu. Podrobnosti a konkrétní rozvrh bude řešen na úrovni zástupců ředitelek obou škol v přípravném týdnu v srpnu Na jaře 2012 se naše škola připojila k výzvě Moravskoslezského kraje ke kooperaci na projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech v součinnosti s Moravskoslezským krajem v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP ), prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. V průběhu měsíce srpna 2014 začalo vybavování školy novými pomůckami a v poledním srpnovém týdnu byla započata dodávka nábytku, kterým jsou vybavovány postupně tři učebna školy. Učebna první pomoci a dvě laboratoře pro výuku ošetřovatelství a pečovatelství. Součástí nového vybavení jsou i nová moderní nemocniční lůžka, pomůcky pro hygienickou péči a modely a fantomy, pomocí kterých dojde ke zkvalitnění a větší názornosti odborné výuky na naší škole. V současné době dodávka stále probíhá. 1 pracovní poměr na dobu určitou do

22 Přehled učeben a prostor využívaných žáky Označení učebny Číslo Název Počet učeben Úroveň vybavení podstandard standard nadstandard Způsob zajištění vlastní pronájem 1 výpočetní technika 1 ano ano 2 fyzika, chemie 1 ano ano 3 matematika 1 ano ano 4 český jazyk, dějepis 1 ano ano 5 cizí jazyk 1 ano ano 6 cizí jazyk 1 ano ano 7 občanská nauka 1 ano ano 8 hudební výchova český jazyk 1 ano ano 9 odborná učebna I 1 ano ano 10 psychologie 1 ano ano 11 laboratoř ošetřovatelství 1 ano ano 12 odborná učebna II 1 ano ano 13 laboratoř ošetřovatelství 1 ano ano 14 první pomoc 1 ano ano -- tělocvična 1 ano ano -- tělocvična TJ Sokol 1 ano ano -- knihovna-studovna 1 ano ano -- oddechové koutky pro žáky 4 ano ano Celkem učeben ve škole 14 22

23 5. Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 probíhalo pro uchazeče obou studijních oborů, které škola nabízí. V rámci přijímacího řízení konali uchazeči písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky formou testů, které vyhotovilo Sdružení MATT a HURRY, jejich distributorem a zpracovatelem byl KVIC Nový Jičín. Ředitelka školy stanovila kritéria pro přijetí, se kterými byli uchazeči seznámeni zákonným způsobem. Uchazeči o studium obou oborů byli posuzováni na základě průměrného prospěchu za obě pololetí osmého ročníku základní školy a 1. pololetí devátého ročníku základní školy a podle výsledků, kterých dosáhli u přijímacích zkoušek. Uchazeči o přijetí do oboru zdravotnický asistent předkládali povinně i potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené lékařem. V rámci letošního přijímacího řízení jsme se setkali s několika zajímavými ukazateli: uchazečů si podalo přihlášku do obou oboru studia, z čehož lze usuzovat, že uchazeči mají zájem nejen o nabízené obory tzv. pomáhajících profesí, ale o naši školu jako instituci, 2. V letošním školním roce škola nevyhlašovala další kola přijímacích zkoušek, oba obory byly naplněny uchazeči z prvního kola. Také opětovné vyzvedávání odevzdaných zápisových lístků jsme zaznamenávali minimálně. Přehled výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Kolo přijímacích zkoušek Studijní obor zdravotnický asistent M/01 Počet přihlášených Počet přijatých Počet přijatých v autoremeduře Počet odevzdaných zápisových lístků k kolo Celkem Kolo přijímacích zkoušek Studijní obor sociální činnost M/01 Počet přihlášených Počet přijatých Počet přijatých v autoremeduře Počet odevzdaných zápisových lístků k kolo Celkem V rámci zlepšení propagace školy na veřejnosti a zlepšení informovanosti potenciálních uchazečů o studium a jejich zákonných zástupců jsme provedli minianketu mezi žáky távajících 1. ročníků, abychom zjistili, z jakých informačních zdrojů získali povědomí o naší škole a jejich studijních oborech, abychom v následujícím školním roce dokázali oslovit a zaujmout nové uchazeče o studium. Výsledky ankety jsou zaznamenány v následujícím grafu. 23

24 Výsledek průzkumu informačních zdrojů při získávání informaci o možnostech studia na naší škole Účastníci průzkumu Počet účastníků žáci 1. A, B, C 74 (někteří označili i víc než 1 odpověď) Otázka průzkumu: Z jakého zdroje jsem se dověděla o škole a oboru, který právě studuji? a) Z internetových stránek školy b) Od výchovného poradce ZŠ c) Z publikace úřadu práce d) Z brožury Atlas školství e) Z burzy škol f) Z jiného zdroje, uveďte jakého Za zajímavé zjištění považujeme, že ani jeden dotazovaný neuvedl jako informační zdroj noviny. 24

25 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Výsledky vzdělávání žáků v průběhu školního roku Vzdělávání žáků probíhá ve vyučovacích hodinách teoretické výuky a v hodinách praktického vyučování na pracovištích našich sociálních partnerů. Přehled výsledků vzdělávání za 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014 je uveden v následujících tabulkách: Třída Počet žáků Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Z toho hodnocení V P N NH Snížená známka z chování Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neomluvená Třídní učitel 1. A ,47 50,44 0,55 Mgr. Hana Mikušiaková 1. B ,46 59,70 0 PaedDr. Irena Frňková 1. C ,75 87,79 2,66 Mgr. Radka Kulichová 2. A ,19 52,37 0,11 Mgr. Renáta Diasová 2. B ,34 50,78 1,79 Mgr Stanislava Mrkvičková 2. C ,26 70,88 0,04 Ing. Jiří Štefek 3. A ,59 61,76 1,53 Mgr. Pavla Bařinová 3. B ,40 80,39 0,29 Mgr. Iveta Karczová 3. C ,04 64,86 0,27 Mgr. Kateřina Šmolková 4. A ,68 83,06 2,93 Mgr. Martin Gibala 4. B ,54 91,90 0,07 Mgr. Eva Jemelková 4. C ,46 87,04 2,68 Mgr. Marie Muroňová ,44 70,16 1,09 V prospěli s vyznamenáním; P prospěli; N neprospěli, NH nehodnoceni. 25

26 Třída Počet žáků Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Absence na Z toho hodnocení žáka V P N NH Snížená známka s chování Průměrný prospěch celkem neomluvená Třídní učitel 1. A ,50 54,51 2,21 Mgr. Hana Mikušiaková 1. B ,38 62,14 0,46 PaedDr. Irena Frňková 1. C ,70 77,40 4,26 Mgr. Radka Kulichová 2. A ,12 57,81 0 Mgr. Renáta Diasová 2. B ,85 71,10 0 Mgr Stanislava Mrkvičková 2. C ,14 64,80 0 Ing. Jiří Štefek 3. A ,42 66,36 1,40 Mgr. Pavla Bařinová 3. B ,30 78,46 0,29 Mgr. Iveta Karczová 3. C ,07 51,31 0,36 Mgr. Kateřina Šmolková 4. A ,63 53,86 1,10 Mgr. Martin Gibala 4. B ,34 48,83 0,67 Mgr. Eva Jemelková 4. C ,55 47,88 0,16 Mgr. Marie Muroňová ,37 61,33 0,93 V prospěli s vyznamenáním; P prospěli; N neprospěli, NH nehodnoceni. Při porovnání výsledků žáků za obě pololetí lze konstatovat, že úroveň žáků v obou pololetích je vyrovnaná. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce jsme zaznamenali některé nežádoucí jevy, které významně ovlivnily výsledky vzdělávání zejména žáků maturitních ročníků (viz analýza výsledků maturitních zkoušek), například poněkud laxní přístup některých žáků k přípravě na maturitní zkoušku, neukončení 4. ročníku z důvodu neprospěchu nebo nehodnocení z důvodu vysoké absence, v řádném termínu. Skupina absolventů přistupuje poprvé k maturitním zkouškám na podzim. Vedení školy a pedagogové dospěli k závěru, že ke zhoršení výsledků dopomohl rovněž fakt, že se v tomto školním roce již neuskutečnila povinná maturita nanečisto a žáci si neměli možnost reálně ověřit své schopnosti, jak tomu bylo v uplynulých letech. Proto je součástí výroční zprávy i evaluační zpráva, která je analýzou výsledků vzdělávání uplynulých tří školních roků tzn. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Tyto tři roky jsou spojeny s nástupem nového managementu školy (srpen 2011). Závěry a opatření, které vyplynuly z jednání předmětových komisí, pedagogické rady a z rozhodnutí ředitelky školy: 1. Úpravou školního vzdělávacího programu oboru zdravotnický asistent došlo k navýšení počtu hodin matematiky ze 7 hodin na 8 hodin za studium. 2. Ředitelka školy zadala žákům 4. ročníků písemné testy z předmětů profilové maturitní zkoušky somatologie a speciální pedagogika, výsledky těchto testů byly pro některé žáky výrazným impulzem pro přehodnocení přístupu k další přípravě. Na základě zjištěných skutečností, budeme v prověřování znalostí pokračovat. 3. Členové předmětových komisí jednotlivých maturitních předmětů budou společně promýšlet a zkvalitňovat metody a formy výchovně vzdělávacího procesu tak, aby žáci byli co nejlépe motivováni ke studiu a ke snaze dosahovat lepších výsledků. 4. Dalším opatřením bude realizace školní verze maturit nanečisto. 26

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více