Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval : Martin Dušek, ředitel školy Dne : razítko podpis

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole, poskytované vzdělání 2. Organizace výuky na škole, odkaz na ŠVP 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí a zápisu 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o inspekční činnosti 10. Údaje o hospodaření školy 11. Údaje o projektech financovaných z dalších zdrojů 12. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery

3 1. Základní údaje o škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68, OKRES KOLÍN Zřizovatel Statutární orgán zřizovatele Sídlo zřizovatele Výkon funkce zřizovatele Město Český Brod starosta Městský úřad, Husovo nám. čp. 70, Český Brod Rada města Český Brod Zřizované organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín Zkratka zřizované organizace ZŠ Tyršova Sídlo zřizované organizace Tyršova 68, Český Brod Identifikační číslo (IČO) Daňové identifikační číslo (DIČ) Není Právní forma organizace Příspěvková organizace Datum vzniku organizace 1. leden 1993 Doba trvání organizace Organizace se zřizuje na dobu neurčitou Statutární orgán organizace Martin Dušek Informace pro dálkový přístup Kontaktní údaje Funkce Telefon Mobil Ředitel Zástupkyně řed Ekonomka Sborovna Tyršova Sborovna Husovo n Sborovna Žitomířská Družina Husovo nám Družina Žitomířská

4 Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena v rejstříku škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Základní škola v Českém Brodě je zařazena v rejstříku škol. Na škole je 20 tříd s 489 žáky. Třídy jsou ve čtyřech budovách: - v hlavní budově je 8 tříd druhého stupně a 2 třídy 1. stupně - v budově bývalé radnice jsou 4 třídy a čtyři oddělení školní družiny - v budově ZUŠ je jedna třída 1. stupně - v budově bývalé MŠ jsou 4 třídy ( p. r.). Tato budova je společná s 1. ZŠ - v budově Žitomířská jsou tři oddělení školní družiny Ředitel školy ustanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatelku školní družiny. V rozsahu stanoveném vládou se žákům 1. ročníku bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady školní řád, schvaluje řád odborných pracoven, dílny, cvičné kuchyňky a šatny. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kurzy a plavecký výcvik žáků. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

5 Škola zřizuje pro své žáky zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy je školní družina, která má osm oddělení. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování. Školská rada pracovala v tomto složení: Zástupci školy: Romana Lupínková, Lubica Spurná, Regina Horová Zástupci zřizovatele: Šárka Jedličková, Pavel Janík, Jaromír Fischer Zástupci rodičů: Barbora Kubelková, Iva Janečková, Jana Kratochvílová

6 2. Organizace výuky ve školním roce ABC 2.ABC 3.AB 4.AB 5.AB 6.AB 7.AB 8.AB 9.AB Český jazyk a lit Angličtina Němčina 2 3 Matematika Informatika 1 1 Občanská výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví 1 1 Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Tělesná výchova Praktické činnosti Svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Volitelné předměty Týdenní počet hod Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (od ). Školní vzdělávací program je ke stažení zde:

7 3. Přehled pracovníků školy PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDNICTVÍ KVALIFIKACE PRAXE ZPŮSOBILOST Andrlíková Milada 3.A VŠ vzdělání 31 učitel 2. st. Batelová Eva - VŠ vzdělání nad 32 učitel 2. st. Benešová Blažena - SŠ vzdělání 18 vychovatelka Blahová Jana 8.A VŠ vzdělání 32 učitel 2. st. Caudr Vít - VŠ vzdělání 9 učitel 2. st. Dušek Martin - VŠ vzdělání 27 učitel 2. st. Dušková Jana - VŠ vzdělání 27 učitel 2. st. Dvořáková Alena 7.B VŠ vzdělání 27 učitel 2. st. Fišarová Věra 6.A VŠ vzdělání nad 32 učitel 2. st. Hajdlová Petra - SŠ vzdělání 3 učitel 2. st. Hálová Martina - SŠ vzdělání 5 vychovatelka Honzáková Iva 3.A VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Holečková Zdena - VŠ vzdělání 13 učitel 2. st. Horová Regina 2.B VŠ vzdělání 23 učitel 1. st. Jermanová Jitka 1.B VŠ vzdělání 27 učitel 1. st. Kemrová Michaela 2.A VŠ vzdělání 15 učitel 2. st. Kocová Ivana 1.A VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Kolankiewiczová Eva 5.B VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Kopecká Hana - SŠ vzdělání 14 vychovatelka Lupínková Romana - VŠ vzdělání 20 učitel 2. st. Majerová Zuzana - SŠ vzdělání 2 vychovatelka Martínková Veronika 7.A VŠ vzdělání 17 učitel 2. st. Nováková Dana 1.C VŠ vzdělání 10 učitel 2. st. Nývltová Tereza - VŠ vzdělání 8 učitel 2. st. Pluhovská Hana - VŠ vzdělání 29 učitel 2. st. Pokorná Romana - VŠ vzdělání 10 učitel 2. st. Šolcová Pavlína - VŠ vzdělání 14 učitel 2. st. Semerádová Petra - SŠ vzdělání 2 vychovatelka Serbusová Marcela 9.A VŠ vzdělání 31 učitel 2. st. Spurná Ľubica - VŠ vzdělání 21 učitel 2. st. Formanová Alena - SŠ vzdělání 21 vychovatelka Thomesová Silvie 8.B VŠ vzdělání 21 učitel 2. st. Tůmová Dana 3.B VŠ vzdělání 25 učitel 1. st. Vebrová Jana 2.C SŠ vzdělání 14 učitel 2. st. Vetorová Iva - SŠ vzdělání 20 vychovatelka Vopařilová Iva 4.B VŠ vzdělání 18 učitel 2. st. Krulišová Renata - SŠ vzdělání 31 vychovatelka Waschingerová Michaela - SŠ vzdělání 22 vychovatelka Zounarová Jitka 5.A VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Pedagogičtí pracovníci celkem: 39 z toho učitelé: 30 vychovatelé: 9 Nových učitelů: 4 Odešli: 2

8 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí a zápisu K zápisu v lednu 2014 se dostavilo 96 dětí, z nichž 12 mělo odloženou školní docházku. Ve školním roce 2013/2014 bylo do prvních tříd ZŠ zařazeno 72 žáků. Z pátých tříd byli přijati 3 žáci na osmileté gymnázium. Z devátých tříd bylo přijato 42 žáků na střední školy. Údaje o počtech žáků: Počet žáků 489 Počet tříd 20 Oddělení ŠD 8 Prům. počet na třídu 24,5 Prům. počet v ŠD 18 Neprospěli 5 Snížená známka z chování 4 Ředitelská důtka 4 S vyznamenáním 305 Pochvaly na vysvědčení 12

9 5. Údaje o výsledcích a vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 měla škola 20 tříd a celkem 489 žáků. TŘÍDY ŽÁKŮ CHLAP DÍVEK VYZN PROSP NEPROSP DŮT. ŘŠ DŮT. TU 2. ST 3. ST POCHVALY KONČÍ DOCH. 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Údaje k Vývoj počtu žáků a učitelů za posledních šest let školní rok 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 počet žáků počet učitelů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve škole působí preventistka Veronika Martínková. Prevence sociálně patologických jevů se prolíná do všech předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností. Škola i nadále pokračuje ve spolupráci s občanským sdružením LECCOS, Ve školním roce 2013/2014 byly zahájeny v 6. třídách tematické bloky a nadále pokračovaly i 7. třídách. Bloky se nekonají na půdě školy, žáci navštěvují místní Zvonici. Tematické bloky jsou připraveny po dohodě třídního učitele s daným lektorem. Tematické bloky pro 6. třídy: poznávání sebe sama práce s kolektivem zdravý životní styl reklama nebezpečí internetu facebook

10 Tematické bloky pro 7. třídy: práce s kolektivem, tmelení kolektivu šikana, typy šikany návykové látky násilí nácvik stresových situací V 8. a 9. třídách se problém rizikového chování soustřeďuje do předmětu Výchova ke zdraví. Zážitkové aktivity byly zaměřeny na poruchy příjmu potravy, sexuální výchovu a návykové látky. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo celkem 27 pedagogických pracovníků školy. Na DVPP byla celkem vyplacena částka 4 865,- Kč z rozpočtu zřizovatele a částka ,- Kč z projektu. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2014/13 škola organizovala nebo se podílela na níže uvedených akcích: A) Akce související s provozem školy: výměna druhé poloviny oken v budově v Tyršově ulici vybavení 3 tříd počítačem a projektory oprava žlabů a svodů v budově Tyršova oprava betonových prvků na budově Husovo nám. obnova a revitalizace školní zahrady v Tyršově ulici vybavení 3 tříd interaktivní tabulí z projektů malování 3 tříd a sboroven žaluzie - opravy výměna PVC 2 třídy běžná údržba výměna nábytku

11 B) Akce související s výchovně vzdělávací činností: 1) Zájmové útvary v rámci školy: recitační kroužek kroužek zájmové TV besedy o dospívání pro dívky a chlapce 6. tříd a o poruchách příjmu potravy pro 9. třídy gymnastika pro mladší i starší žákyně kroužek dyslektiků florbal plavecký výcvik ruční práce kroužky výp.techniky keramika Klub mladých diváků předškolák nápravné čtení lyžařský výcvik žáků 7. tříd školy v přírodě 4. tříd využívání serveru PROŠKOLY.CZ test volby povolání 2) Další mimoškolní akce účast na akcích města návštěvy žáků v ICM rekonstrukce školní zahrady test volby povolání návštěvy anglického divadla vánoční koncert masopustní průvod halloween 1. květen městské slavnosti Školní akademie 1. a 2. stupně výstava v Šatlavě zájezd do Anglie zájezd ŠD do Chorvatska návštěva Úřadu práce v Kolíně

12 3) Soutěže, kterých se žáci naší školy zúčastnili v roce 2013/2014: Okresní soutěž ve fotbalu 2. místo Fotbal ano, drogy ne Přírodovědná soutěž Není zvíře jako zvíře dvě 3. místa získala družstva ze 4. a 5. tříd Hledáme mladého chemika celostátní soutěž Fraňková, Schramlová, Lupínek všichni z 9. A Olympiáda z českého jazyka Doležal, Lupínek 9. A Olympiáda z anglického jazyka Lupínek 9. A 6. místo Výtvarná soutěž v knihovně 4. A a 4. B Království divokých zvířat aneb zoo v knihovně. Soutěž PLUS matematika pro 5. tř OVOV Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo a postup do krajského kola 8. místo Pythagoriáda - okresní kolo místo Václav Houžvička ze 6. A Minikopaná mladší žáci - Kolín Sběr papíru, úklid Pošembeří, ICM, blok o dospívání pro dívky ze 6. tř., dívky z 9. tříd poruchy příjmu potravy, pro chlapce ze 6. tříd Na prahu mužnosti 9. Údaje o inspekční činnosti Ve školním roce 2013/14 proběhla ze strany ČŠI jedna kontrola ohledně stížnosti matky na prospěch dítěte. 10. Údaje o hospodaření školy Údaje jsou za kalendářní rok 2013, všechny dokumenty jsou k nahlédnutí u ekonomky školy Finanční vypořádání dotací MŠMT: poskytnuto ,- použito ,- Čerpání rozpočtu zřizovatele: poskytnuto ,- použito ,02 (zůstatek HV do 2014)

13 11. Údaje o projektech 1. Projekt Výměna oken v ZŠ Tyršova probíhal v druhé etapě, ve které byla vyměněna okna do dvora školy. Celkové náklady na druhou etapu byly bez DPH. Projekt spolufinancuje Město Český Brod, Státní zemědělský investiční fond a region Pošembeří. 2. S projektem Ekoškola jsme začali v lednu 2013, máme vypracovaný dvouletý plán. V rámci projektu jsme s ekotýmem navštívili sdružení Tereza v Praze, uspořádali jsme sběrové akce na sběr papíru a kaštanů. Ekotým se spolupodílel na projektu nová okna. Třída 5.B se úspěšně zúčastnila přírodovědně-ekologické soutěže s názvem Není zvíře jako zvíře. Žáci se podíleli na úpravě školní zahrady. 3. V červnu 2014 jsme vstoupili do projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod. 12. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery Škola spolupracovala ve školním roce 2013/14 s těmito organizacemi: Město Český Brod spolupráce na projektech a akcích SRPŠ financování dopravy na školy v přírodě, plavání, lyžařské výcviky, cestovné na soutěže NNO Leccos preventivní programy TJ Slavoj Český Brod, o.s., TJ. Sokol využití sportovišť Spolupráce s 1. ZŠ a gymnáziem sportovní soutěže Městská knihovna Datum schválení Školskou radou: Datum odevzdání zřizovateli:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více