VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne podpis a razítko:

2 OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy Popis budovy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Spolupráce s rodiči a s veřejností Správní zaměstnanci školy Základní vzdělávání a vzdělávací programy Zápis k povinné školní docházce Příjímací řízení na střední školy Výsledky vzdělávání žáků Preventivní program pro žáky Práce ve školní družině Zájmové kroužky Účast v soutěžích a olympiádách Akce v rámci environmentální výchovy Výchovně vzdělávací programy, exkurze a výlety Projektové dny Kulturní vystoupení žáků ZŠ pro veřejnost Různé Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Poděkování

3 1. Základní informace a charakteristika školy Název školy: Adresa: Zřizovatel: IČO: IZO: Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221, Budišov Městys Budišov ( Městys Budišov, Budišov 360, ) Vedení školy: Mgr. Milan Procházka e- mail: Školská rada: Předsedkyně: Členové: Ing. Jana Švaříčková za zřizovatele Anežka Nováčková, Bc. Michaela Večeřová za rodiče Mgr. Zdeněk Smrček za zřizovatele Mgr. Jana Smrčková, Mgr. Jana Šubertová za pedagogický sbor Základní škola byla zřízena Městysem Budišov jako příspěvková organizace zřizovací listinou ze dne Od je škola samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. V rejstříku škol MŠMT je vedena pod kódem (IZO). Sídlem organizace je Budišov 221, Budišov. Telefon , ová adresa školy Podrobné údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy Vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola byla vybudována poblíž centra obce v blízkosti budišovského zámku. Původně byla projektována pro cca 300 žáků, nyní ji navštěvuje 213 dětí. Žáci jsou zpravidla v jedné až dvou třídách v ročníku. O vzdělávání a chod školy se stará pedagogický sbor, vychovatelky ŠD, ekonomická pracovnice, školník, uklízečky a pracovnice školní jídelny. Školní jídelna je součástí školy. Zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Žáci mají možnost kromě obědů využít i nabídku svačinek během velké přestávky. V tuto dobu mohou žáci využít v rámci pitného režimu várnice s čajem, který připravuje školní jídelna. Pro žáky 1. stupně odebíráme ovoce v rámci projektu Ovoce do škol. Školní družinu tvoří 2 oddělení s kapacitou 50 žáků. V současné době je plně vytížena. Zajišťuje ranní o odpolední provoz, převážně pro děti z 1. stupně. V rámci školní družiny mohou prostory do jisté míry v rámci potřeby využít i starší žáci. Na naší škole úspěšně pracuje Školní parlament, ve kterém mají zastoupení žáci od 3. do 9. ročníku. Pod vedením pedagogů se účastní pravidelných schůzek, předkládají své návrhy a připomínky k provozu školy a organizují různé akce pro žáky. 3

4 Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Škola nabízí žákům mnoho různých zájmových kroužků i dalších mimoškolních aktivit. Tato nabídka je realizována na základě poptávky z řad rodičovské veřejnosti a dětí. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaným žákům se věnuje výchovný poradce a ostatní pedagogové. Na 1. i 2. stupni vyučujeme žáky se SVPŠD v kmenových třídách podle individuálních vzdělávacích plánů. V odpoledních hodinách jsou využívány některé prostory školy pro činnost Základní umělecké školy Náměšť nad Oslavou, Sokol Budišov a kroužek Taekwon-da. Pro činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů (TV, prvouka, zeměpis, přírodopis apod.) je využívána školní zahrada včetně zelené učebny a zámecký park. V rámci výchovně-vzdělávacího procesu je škola zapojena do těchto projektů: Ovoce do škol, Zdravé zuby, Recyklohraní, Činorodá škola, Adopce na dálku. Ve školním roce 2013/2014 byl ukončen projekt EU peníze školám Inovace ve výuce. V rámci udržitelnosti pokračuje projekt Perspektiva II Učíme s projekty. Dále byly zahájeny dva projekty financované z EU a to Moderní výukou k rozvoji klíčových kompetencí žáků na ZŠ Budišov (Klíč k poznání) a projekt ORP Třebíč síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům. V rámci prevence před škodlivými a sociálně-patologickými jevy byl vytvořen Minimální preventivní program. Orientuje se především na zkvalitnění a prohloubení spolupráce s rodiči a veřejností, zlepšení a zkvalitnění klimatu školy a klimatu ve třídách a na systematickou výuku ke zdravému životnímu stylu. Spolupracujeme s odborníky a dalšími institucemi (STŘED, o. s., PPP Třebíč, OSPOD, Policie ČR, nízkoprahové zařízení Klub Zámek, Úřad práce, 22. základna letectva Náměšť nad Oslavou) Významné postavení ve výchovně-vzdělávacím procesu má také environmentální výchova. V rámci této činnosti navštěvují žáci výukové programy SEV Ostrůvek, exkurze a tematické vycházky, účastní se různých soutěží a olympiád apod. Škola užívá označení Partnerská škola nakladatelství Fraus. Tento certifikát se uděluje školám, které ve výuce používají výukové materiály vytvořené dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání a které podporují zavádění efektivnějších forem výuky. 2. Popis budovy Budova školy je zděná z cihel s kamenným soklem ve tvaru písmene U. Jedná se o dvoupatrovou budovu s mezi podlažími. V přízemí se nachází tělocvična, školní dílna, keramická dílna a učebna informatiky. Současně jsou zde umístěny šatny a sprchy pro tělesnou výchovu. V 1. patře se nacházejí kmenové třídy 1. stupně, kabinet 1. stupně, odborná učebna fyziky a chemie včetně kabinetů, žákovská knihovna a školní družina. 4

5 Ve 2. patře jsou kmenové třídy 1. a převážně 2. stupně, multimediální učebna a kabinety. V prvním mezipatře jsou šatny a cvičná kuchyň. Ve druhém mezipatře je sborovna a kanceláře vedení školy a ekonomky. V další části budovy školy se nachází školní jídelna a školní kuchyň s veškerým technickým zázemím. Zároveň je tu kulturní sál se zázemím a s galerkou. Součástí komplexu je školní park, pozemky a zelená učebna. V blízkosti školy se nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Nedaleko od školy je rozlehlý zámecký park. 3. Vybavení školy Během školního roku se pokračovalo v částečné obměně stávajícího nábytku za novější. První třída byla kompletně vybavena novými lavicemi a židličkami. Ve dvou třídách byla vyměněna podlahová krytina za novou. Rekonstrukcí prošla také ředitelna a v sedmi třídách byly obměněny dveřní zárubně a dveře. Hlavní chodby a schodiště byly vymalovány. Při vzdělávání jsou ve velké míře využívány interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky a další technika. V závěru školního roku byla zahájena rekonstrukce nevyužívaných prostor staré školní kuchyně a video učebny. Tyto prostory budou sloužit k relaxaci a vzdělávání. Nově byla vytvořena jazyková učebna. 4. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří učitelé, kteří splňují plnou kvalifikovanost. Při pedagogické práci prosazují osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu vycházející z osobních a profesionálních kvalit pedagoga. Na škole pracuje asistentka pedagoga pro žákyni se speciálními vzdělávacími potřebami. Se žáky, učiteli i rodiči spolupracuje výchovný poradce, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT a správce počítačové sítě, koordinátor sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy. V práci pedagoga je kladen důraz na soustavné další vzdělávání, které tvoří nedílnou součást pedagogické práce. Ve školním roce působili na škole pedagogičtí pracovníci: Mgr. Procházka Milan Ing. Jana Janová Mgr. Křečková Věra Mgr. Bočková Jana Mgr. Nováčková Marie Mgr. Stará Vladimíra Mgr. Šubertová Jana Mgr. Smrčková Jana Mgr. Ležáková Veronika Mgr. Šabatová Eva ředitel zástupkyně řed. učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka Mgr. Hošková Ivana Mgr. Smrček Zdeněk Mgr. Horák Jiří Mgr. Hort Jiří Mgr. Štefaňáková Jiřina Bc. Procházková Lenka Stará Hana Svobodová Ivana učitelka učitel učitel učitel učitelka učitelka vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 5

6 V průběhu školního roku došlo ke snížení počtu pedagogických pracovníků. Z důvodu organizačního opatření odešla ze školy paní učitelka Mgr. Ivana Hošková. 5. Charakteristika žáků Naši školu navštěvují žáci od 1. do 9. ročníku ZŠ. Téměř 50% z nich jsou žáci z Budišova. Ostatní dojíždějí z okolních vesnic (Nárameč, Pozďatín, Valdíkov-Doubrava, Pyšel, Kamenná, Hodov, Rohy) a také ze SDD Holeje. Zvláštní péče je věnována mimořádně nadaným žákům, žákům s poruchami učení a žákům integrovaným. Počet žáků a tříd na konci školního roku 2012/2013 ročník tříd žáků chlapci / dívky 1. stupeň: stupeň: 95 Celkem 213 I / 5 II / 11 III / 13 IV / 7 V / 20 VI / 5 VII / 9 VIII / 17 IX / Spolupráce s rodiči a s veřejností Naše škola pravidelně spolupracuje s rodiči. Ti se mohou informovat na činnost školy na pravidelných třídních schůzkách i v konzultačních hodinách. Při ZŠ Budišov pracuje školská rada složená z řad rodičů, zástupců zřizovatele a pedagogů. Svoji činnost aktivně vyvíjí i s SRPDŠ. Komunikace s rodiči, veřejností a Městysem Budišov pomáhá zdárně rozvíjet činnost školy.

7 7. Správní zaměstnanci školy Hort Vladimír Mejzlíková Blanka Hladká Marie Hortová Miroslava Abesková Dagmar Dvořáková Miroslava Pacalová Jitka Seifertová Romana školník, topič uklízečka uklízečka účetní vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka pomocná kuchařka 8. Základní vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle ŠVP ZV, Učíme se společně, který je platný od (opravené IV. vydání platné od ). Byly zapracovány změny v charakteristice školy (aktualizace vzhledem k podmínkám, počtu tříd, zaměření školy, dlouhodobé projekty), v charakteristice ŠVP ZV (aktualizace údajů, inovace výchovně vzdělávacích strategií), v učebním plánu (úpravy počtu hodin jednotlivých ročníků, přesunutí hodinové dotace u vytypovaných předmětů) a hodnocení žáků. Obsah jednotlivých předmětů byl rozšířen o dopravní výchovu, OČMU, finanční gramotnost, obrana vlasti, sexuální výchovu, korupci, dramatickou výchovu. ŠVP byl doplněn o přílohy - Standardy pro 5. a 9. ročník pro předměty Čj, M, Aj, Dopravní výchova, OČMU. V školním roce proběhla inovace celého ŠVP ZV vzhledem k realizaci projektu Moderní výukou k rozvoji klíčových kompetencí žáků na ZŠ Budišov, který je zaměřen na výchovně vzdělávací strategie aplikaci klíčových kompetencí do výuky. Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů a) Učební plán pro I. stupeň ZŠ I. stupeň celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova celkem

8 b) Učební plán pro II. stupeň ZŠ II. stupeň celkem Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk, Německý jazyk, Domácnost, Pohybem ke zdraví Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a práce Volitelný předmět celkem c) Volitelné předměty Název Ročník Celkem hodin Ruský jazyk Německý jazyk Rukodělné činnosti Domácnost Pohybem ke zdraví Věda je zábava Cvičení ČJ d) Nepovinné předměty Název Náboženství

9 9. Zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 se dostavilo 32 dětí, z nichž 26 nastoupí povinnou školní docházku od 1. září 2014 (13 chlapců, 13 děvčat). Šest děti nenastoupí z důvodu odkladu školní docházky. 10. Příjímací řízení na střední školy Ve školním roce 2013/2014 opouští naši školu 24 žáků z 9. ročníku. Všichni byli přijati na střední školy či odborné učiliště. Z 5. ročníku odchází 5 žáků (víceleté gymnázium, základní školy se zaměřením,...). počet střední škola obor sídlo SŠ okres 4 Stř.zdrav.škola všeob. zdravotní sestra Havlíčkův Brod HB 3 Gymnázium Třebíč gymnázium Třebíč TR 2 Gymnázium V. Meziříčí gymnázium Velké Meziříčí ZR 2 SZŠ Třebíč zdravotnický asistent Třebíč TR 1 SZŠ Třebíč agropodnikání Třebíč TR 1 SZŠ Třebíč veterinářství Třebíč TR 2 SHŠ Třebíč hotelnictví Třebíč TR 1 SHŠ Třebíč kuchař, číšník Třebíč TR 1 SPŠ Třebíč el. řídící systémy Třebíč TR 1 SPŠ Třebíč el. silnoproud Třebíč TR 1 SPŠ Třebíč opravář el. Zařízení Třebíč TR 1 OA Třebíč ekonomika Třebíč TR 1 SŠ stavební Třebíč instalatér Třebíč TR 1 SOŠ Velká Bíteš cukrář Velká Bíteš ZR 2 SŠ řem. V. Meziříčí opravář zem. Strojů Velké Meziříčí ZR 1 SOŠ Mor. Budějovice strojní mechanik Moravské Budějovice TR 1 SZŠ Brno asistent zubního technika Brno BM 1 SOŠ Vodňany rybářství Vodňany ST 1 SZ akademie Humpolec chovatelství - kynologie Humpolec PE 2 Kat. gymnázium Třebíč osmileté gymnázium Třebíč TR 11. Výsledky vzdělávání žáků Chování žáků: Během školního roku pedagogická rada řešila několik přestupků. I nadále se objevuje vulgární chování mezi žáky a i nevhodné chování vůči učitelům. Během roku bylo uděleno 65 napomenutí třídního učitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek a neplnění školních povinností), 42 důtek třídního učitele a 11 důtek ředitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek, neplnění 9

10 školních povinností, za vulgární vyjadřování, nevhodné chování). Chování u 13 žáků bylo hodnoceno jako uspokojivé a u 2 žáků bylo hodnoceno stupněm neuspokojivé (za neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím, odmítání práce v hodinách a falšování známek v žákovské knížce). Pochvalu použili třídní učitelé během školního roku 38 krát (nejčastěji za reprezentaci školy, vzornou práci ve třídě, pomoc při akcích). Pochvalu ředitele školy získal 1 žák. Klasifikace prospěchu: Ve škole se hodnotí klasickým způsobem, klasifikační řád je součástí ŠVP. I. pololetí Třída vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka absence I.A , II.A , III.A , III.B , IV.A , V.A , V.B , VI.A , VII.A , VIII.A , IX.A , II. pololetí Třída vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka absence I.A , II.A , III.A , III.B , IV.A , V.A , V.B , VI.A , VII.A , VIII.A , IX.A , Preventivní program pro žáky Prevence sociálně patologických jevů byla na škole prováděna podle vlastního Minimálně preventivního programu. Hlavní cíle programu se zaměřily na změny postojů dětí ke zdravému životnímu stylu, vytváření podmínek pro mimoškolní činnost, zajištění široké nabídky volnočasových aktivit. Hlavní cíle se podařilo naplnit, škola nabízí široké spektrum volnočasových aktivit, které umožňují vyplnit volný čas dětí. Ve vybraných předmětech byla vysvětlována jednotlivá témata, která svým obsahem napomáhají prevenci sociálně patologických jevů. Pro rodiče s dětmi organizuje naše 10

11 škola kromě třídních schůzek ještě konzultace rodičů s učiteli a dny otevřených dveří. Rodiče jsou informováni písemně zápisy v žákovských knížkách, formou letáků na nástěnkách v přízemí školy, na třídních schůzkách a na webových stránkách školy. Spolupráci s MŠ se podařilo rozšířit, děti z mateřské školy navštěvují kulturní a sportovní akce školy. Rizikové jevy chování se ve větší míře neprojevují, menší přestupky jsou okamžitě vyřešeny. 13. Práce ve školní družině Školní družinu tvoří dvě oddělení s kapacitou padesáti žáků. V současné době je plně vytížena. Zajišťuje ranní a odpolední provoz, převážně pro děti 1. stupně. V rámci školní družiny mohou prostory do jisté míry podle potřeby využít i starší žáci. Při aktivitách ve školní družině využíváme víceúčelové hřiště, zelenou učebnu, počítačovou učebnu, kuchyňku i tělocvičnu. V oblibě dětí jsou nově zakoupené koloběžky. V září letošního roku jsme v obou odděleních částečně inovovali nábytek. Zakoupili jsme nové stolky a židličky pro děti a přibyly i police na ukládání hraček. Děti se svou tvorbou podílí na akcích pořádaných školou (Den matek, zápis dětí do 1. tříd, přání a drobné dárky pro sponzory, výzdoba OÚ,...). Pro rodiče a děti pořádáme od loňského školního roku tvořivá odpoledne. V příjemné atmosféře u kávy, čaje a moučníku si rodiče společně s dětmi vyzkouší výtvarné práce s různými materiály, dekorace do bytu a aranžmá. Za třídění odpadu jsme do školní družiny obdrželi stolní a společenské hry. Součástí aktivit ve školní družině je výtvarný kroužek a korálkování. Kroužky mohou navštěvovat i děti, které nenavštěvují školní družinu. 14. Zájmové kroužky Šachy Kroužek navštěvovalo 6 žáků od 3. do 7. třídy. Pohybovali jsme se na úrovni začátečník. Žáci se seznámili s pravidly hry, způsobem vedení figur, nejběžnějšími zahájeními, strategickými postupy, jednoduchými koncovkami a řešili jednoduché šachové úkoly. Gymbally Každé pondělí se scházela skupinka dívek, aby si společně zacvičila na velkých míčích zvaných GYMBALLY. Jedná se o cvičení na rozvoj pohybových aktivit. Prováděné dysbalanční techniky slouží jako prevence úrazů a jako rehabilitační cvičení, jenž vede k celkové pohodě a uvolnění svalového napětí. Postupně vystřídáme cviky na zahřátí, protažení, stabilizaci, posilování, strečink i uvolnění. 11

12 Kytarový kroužek Naučit se hrát na kytaru znamená nejen přijít jednou za týden do kroužku, ale téměř denně poctivě cvičit. Že každý začátek je těžký, o tom se již děti přesvědčily. Ale také již prokázaly dostatek pevné vůle, a tak se základními akordy prokousáváme docela úspěšně a již jsme začali zkoušet i čtyřčtvrťový rytmus. Atletika Sportovní kroužek je zaměřený na rozvoj pohybových dovedností žáků a motivuje je k lepším výkonům. Pěvecký kroužek Domino Děti v kroužku rozvíjí své pěvecké dovednosti a schopnosti. Učí se novým písním, správnému posazení hlasu, zpívají první i druhý hlas. 12

13 Sportovní Cvičíme na nářadí, skáčeme přes švihadla, hrajeme hry s míči, věnujeme se gymnastice. Keramika Dráček a Berušky Děti se naučí základním postupům práce s keramickou hlínou a glazování. Cílem kroužku je u dětí rozvíjet pečlivost, trpělivost a manuální zručnost. Užijí si i spoustu legrace. Poštolka Poštolky, které navštěvují oddíl mladších, upekly svůj vlastní štrůdl podle jednoduchého receptu. Korálkování Naše šikovné ručičky. 13

14 Výtvarný kroužek Kroužek probíhal v 5. ročníku. Svým zaměřením navázal na výtvarné techniky realizované ve výuce. Zkoušeli jsme se malbu, kresbu a voskovou batiku na plátno. Výtvarné práce zdobí chodby školy. Taneční kroužek Tanec je krásný způsob, jak být spolu. Rybářský kroužek Učili jsme se poznávat ryby, vodní živočichy, rostliny, druhy rybolovu a prakticky si zkoušeli nějakou tu rybu ulovit. SŠVZZ Třebíč hipologický a veterinární kroužek V rámci ESF v ČR se nám naskytla možnost zdarma navštěvovat kroužky při SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči. 14

15 Keramika Motýlek V keramickém kroužku jsme si vyrobili krmítka pro sýkorky, pěnkavy. Přírodovědný kroužky na třebíčském gymnáziu Zájemci o přírodní vědy z řad žáků mohli v letošním školním roce využít nabídky Gymnázia Třebíč. Zapojili se do kroužků s tématikou z biologie, chemie a fyziky. Gymnázium nabízelo vše zdarma díky dotacím z fondů EU. 15. Účast v soutěžích a olympiádách Během školního roku se žáci naší školy zapojují do různých soutěží, sportovních klání i tematických olympiád. Atletická olympiáda Atletická olympiáda pro žáky 2. stupně se stala již tradicí. Účastní se jí nejen žáci ZŠ Budišov, ale přijíždějí i sportovci z okolních škol. Soutěžilo se v běhu na 60m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, v běhu na 800m, vrhu koulí a štafetě 4x200m. 15

16 Malování barvami Země Malování s barvami Země měla přispět k povědomí o důležitosti kvality půdy a její nezastupitelné roli v životě člověka. Obrazy byly malovány barvami vyrobenými z půdy Kraje Vysočina. Aktivita vznikla díky realizaci projektu SONDAR CZ - AT, který je součástí Sítě ochrany půdy v Podunají. Účast na projektu nabídla naší škole ZERA, o.s., Náměšť nad Oslavou. Atletický čtyřboj Soutěžilo se v pětiskoku, hodu medicinbalem vzad, slalomu a člunkovém běhu. Jihlavský slavík I když děvčata v kategorii jednotlivců nedosáhla na pomyslná vítězná místa, předvedla vynikající výkony a patří jim velké uznání a poděkování. 16

17 Budišovský tukan První ročník pěvecké soutěže jednotlivců a skupin pod názvem Budišovský tukan. Olympiáda v anglickém jazyce Žáci mohli otestovat svoje znalosti jak v písemné části, která se skládala z poslechu, porozumění čtenému textu a gramatického textu, tak v jazykové části. Okresní kolo ve vybíjené Dvanáct děvčat ze čtvrté a páté třídy odhodlaně bojovalo za naši školu v okresním klání ve vybíjené v Třebíči. 17

18 Školní kolo v biologické olympiády Soutěžili žáci - zájemci o přírodu - z 8. a 9. třídy. Po teoretickém testu následovala část praktická. Byla to zejména poznávání rostlin, živočichů, hornin a minerálů. Do praktické části patří i laboratorní úkol, který byl tentokrát zaměřen na vlastnosti minerálů - barvu, vryp, tvrdost. Výstup do schodů Školní parlament uspořádal pro žáky 1. a 2. stupně soutěž výstupu do schodů. Soutěž mladých zdravotníků Žáci během soutěže předvedli, jak dokážou zvládnout obvazovou techniku, ošetřit popáleniny, rozpoznat epileptický záchvat. 18

19 Dyslektická olympiáda Tato akce dává dětem s poruchami učení možnost zažít úspěch a poměřit síly. Vyhrál každý, kdo se zúčastnil. Mladý ochránce zákona Policie ČR pořádala v DDM Třebíč XI. ročník branného závodu "Mladý ochránce zákona". Dětské odpoledne V úterý 3. června jsme chtěli udělat radost dětem nejen z naší školy, a proto jsme pro ně připravili odpoledne plné soutěží ve sportovním duchu. 19

20 Sportovní olympiáda MŠ + 1. stupeň ZŠ V pátek se uskutečnila sportovní olympiáda pro 1. stupeň ZŠ, které se zúčastnily i děti z místní mateřské školy. Atletická olympiáda - 2. st. Předposlední páteční dopoledne patřilo na naší škole sportovnímu zápolení. Žáci druhého stupně poměřili své výkony v běhu na 60m, skoku do dálky, hodu míčkem nebo vrhu koulí a běhu na 800m. Na závěr soutěžili ve štafetě na 4x200m. Slavnostní vyhlášení výsledků potvrdilo, že je mezi námi hodně výborných sportovců. 16. Akce v rámci environmentální výchovy Čistá Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil v rámci projektu Zdravý kraj Vysočina VI. ročník úklidu prostranství u silnic a ostatních komunikací našeho kraje. Naše ZŠ i letos využila nabídky kraje, přihlásila se do tohoto projektu a zapojila se do sběru a třídění odpadu. Zdarma jsme obdrželi reflexní vesty a igelitové pytle. Do modrých jsme třídili směsný odpad a do žlutých plasty. Odpad jsme sbírali nejen u silnic mezi obcemi, ale i uvnitř Budišova. Odpad u silnic sváží Krajská správa a údržba silnic, obecní odpad Technické služby Budišov. 20

21 Království stromů Žáci IV. třídy se vypravili do zámeckého parku ve Velkém Meziříčí, kde pro ně SEV Ostrůvek připravilo vzdělávací přírodovědný program nazvaný Království stromů. Formou úkolů, soutěží a her se děti zdokonalovaly v poznávání přírody a výborně se při tom bavily. Tři hodiny utekly jako voda a my jsme se plni dojmů vypravili k domovu. 17. Výchovně vzdělávací programy, exkurze a výlety Běh naděje Už po šesté se všichni žáci naší školy se svými učiteli zapojili do humanitární akce (inspirované Během Terryho Foxe), aby podpořili boj se zákeřnou nemocí - s rakovinou. Ptáčovské rybníky Učili jsme se přímo v terénu pracovat s dalekohledem, hledat ptačí zástupce, poznávat hnízda a poslouchat hlasy ptáků. Lovili jsme vodní hmyz, pozorovali trichomy kopřivy díky mikrokameře a určovali rostliny v okolí mokřadů. Také jsme vyráběli vábničku z bezového dřeva a potom se snažili na ni vyluzovat zvuky. 21

22 Plavání žáků 3. a 4. ročníku Ve školním roce 2013/2014 se plavání zúčastnilo 50 žáků ze 3A,B a 4.třídy. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. Pod vedením svých zkušených učitelů absolvovali někteří povinnou výuku plavání, někteří zdokonalovací výuku plavání. Po plaveckém výcviku byli na exkurzi v Esko-T Třebíč, kde se žáci seznámili se sběrem, tříděním a zpracování odpadu a v TTS na Teplárně Sever v Třebíči dozvěděli něco o zahradních zdrojích vytápění - slámou a štěpkou. Třetí exkurze proběhla v Čistírně odpadních vod v Třebíči. Výlov Pyšeláku Výlov největšího rybníku na budišovském území proběhl ve středu 23. října. Podívat se šli žáci 7. a 9. třídy naší školy. Většina žáků viděla výlov poprvé a byl to pro ně zajímavý a poučný zážitek. Prohlédnout jsme si mohli nejen kapry, ale i amury a candáty. Vlněné Vánoce - Ostrůvek Během 120 minut prošli spoustou krásných aktivit, které nás naladily na Vánoce a přiblížily nám i kouzlo doby minulé. Děti si vyrobily vlněného andílka a beránka, kterými pak ozdobily sebou vytvořený Betlém, zkusily si česání vlny a práci na kolovratu, zazpívaly si a doprovodily na hudební nástroje jednu z vánočních koled a hlavně se dozvěděly betlémský příběh, který byl pro většinu z nich neznámý. 22

23 Adventní čas na Ostrůvku Těsně před začátkem adventního období - jsme se vydali na Ostrůvek do Velkého Meziříčí. Program, který pro nás byl připraven, má název Adventní čas. V jeho průběhu jsme se naučili mnohé o adventních tajuplných postavách, oblékali jsme se do šatů a ztvárňovali je. V druhé části programu jsme vyráběli svůj adventní kalendář, který jsme si odvezli do školy a který nám dělá velkou radost. Exkurze do lesní školky Budišov Lesní školka je specializovaný provoz, jehož účelem je pěstování sazenic lesních a okrasných dřevin. Výprava k rodnému domu Ludvíka Svobody Žáci devátého ročníku navštívili rodný dům armádního generála Ludvíka Svobody v Hroznatíně. 23

24 Vernisáž obrazů Malováno barvami Země V odpoledních hodinách se část deváté třídy účastnila vernisáže v sídle Kraje Vysočina, kterou uspořádala agentura ZERA. Na vernisáži byly k vidění obrazy šesti škol kraje Vysočina, mezi nimi i ty naše. Vernisáž byla zahájena představením projektu a významných hostů, poté následovalo vyhlášení výsledků, hudební produkce a dílnička. Všechna vystavená díla byla překrásná a všichni účastníci byli příjemně naladěni z takového množství krásy kole. První pomoc do škol Poskytnout první pomoc a znát základní znalosti ze zdravovědy si mohli ověřit žáci 8. ročníku během kurzu první pomoci. První část se na naší škole konala ve čtvrtek 13. února a druhá v pondělí 3. března. Ve spolupráci se záchranářem z posádky RLP Třebíč si žáci připomněli pravidla správné komunikace s operátory ZZS, zásady nutné pro poskytnutí první pomoci a principy ošetření poranění různých typů. Závěrečný test prokázal u žáků výborné znalosti. Přednáška Obojživelníci a plazi ČR V ČR zřejmě nežijí více kontroverzní, opovrhované, obdivované, zranitelné a ohrožené druhy obratlovců, než obojživelníci a plazi. Navzdory neutichajícímu mediálnímu zájmu jsou laické veřejnosti předkládány spíše bulvární informace, které ještě prohlubují negativní obraz těchto živočichů. Přitom stačí jen málo a kvůli nezájmu a neznalosti by některé druhy mohly nenávratně zmizet z naší přírody. V této přednášce se budu snažit seznámit veřejnost s těmito zajímavými obratlovci a zároveň vyvrátit některé obecně rozšířené mýty. 24

25 Touha po vzdělání na den před českým Dnem učitelů si děvčata z deváté třídy připravila program, který představila postupně všem třídám naší školy. Součástí programu bylo předání informací o projektu adopce na dálku, o mladé dívence kdesi v Indii, které pomáháme zlehčit její těžký život (viz záložka na - Adopce na dálku). Starším žákům děvčata deváté třídy vysvětlily také pojem fair trade a základní myšlenky tohoto záslužného projektu. Preventivní program Veselé zoubky v 1. třídě Teď už víme, jak máme pečovat o naše zoubky. Všechno jsme se dozvěděli v projektu Veselé zoubky. Během programu jsme si osvojili techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče. Celým programem nás provázel Hurvínek, který nám za odměnu poslal spoustu dárečků. Exkurze do Prahy V úterý 8. dubna se 52 žáků naší školy účastnilo exkurze do Prahy. Mezi výletníky byli žáci 3. až 9. třídy. Mnozí z nich byli výborní sběrači starého papíru a bylin, pomocníci při akcích školy nebo žáci či žákyně různě a nezištně prospěšní škole a třídě. 25

26 Exkurze do hvězdárny Brno Žáci devátého ročníku navštívili 21. května brněnskou hvězdárnu. V nově zrekonstruovaných prostorách zhlédli pořad Až na konec vesmíru. Seznámili s pohledem na vesmír s pomocí kosmických sond a dalekohledů. Během návštěvy Brna se podívali také na hrad Špilberk, Starou radnici a Náměstí Svobody. Školní výlet 1. a 2. třída Dne se žáci 1. a 2. třídy vydali na školní výlet do Brna. Jejich cílem bylo zábavné centrum Wikyland, kde si děti vyzkoušely různé aktivity: svou obratnost prověřily na prolézačkách, skluzavkách, trampolínách, sílu na lezecké stěně, dokonce osedlaly divokého býka, jezdily na koloběžkách, odpočívaly v kině či relaxační zóně. Samozřejmě si v obchůdku s hračkami koupily dárečky a nechyběla ani zmrzlina či jiné dobroty. Děti odjížděly s úsměvem na tváři. Zdravá Pětka Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozenou implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma. 26

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více