VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Ve Strakonicích dne

2 Stránka 2

3 Obsah 1. Základní údaje o škole Obecná charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání a dalších vzdělávacích aktivit školy Personální zabezpečení školy Informace o přijímacím řízení Informace o absolventech povinné školní docházky Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace školy na veřejnosti a další aktivity Výsledky inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Škola a její zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Granty a projekty realizované z cizích zdrojů Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Stránka 3

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Identifikační číslo: RED IZO: Sídlo: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice Adresa: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice Zřizovatel: Město Strakonice Ředitel: Mgr. Jiří Johanes Právní statut: příspěvková organizace s právní subjektivitou od Školská rada: zástupce za zřizovatele: Mgr. Emanuel Pavelka zástupce zákonných zástupců: Mgr. Hana Pazderníková zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Bc. Libuše Blovská Sdružení rodičů: Sdružení rodičů při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice, IČ: Telefonní kontakty: - ředitel zástupce ředitele hospodářka školní družina školní jídelna fax Webové stránky: IČ: Stránka 4

5 2. Obecná charakteristika školy Umístění a kapacita školy Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v severní části města Strakonice, uprostřed panelové a činžovní zástavby s velmi dobrou dopravní obslužností. V blízkosti školy je sportovní hala STARZ, sportovní hala TJ ČZ, házenkářská hala, atletický areál Na Sídlišti, fotbalové hřiště s umělým povrchem a venkovní In-line dráha. Maximální kapacita školy je 525 žáků. K školu navštěvovalo 469 žáků v celkem 20 třídách. Průměrný počet žáků na třídu tedy činil 23,45 žáka. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 468 žáků. Analýza naplněnosti školy do roku 2019 je znázorněna na vložené tabulce. Červeně označené jsou kvalifikované odhady na základě údajů z matriky města a školní matriky. Odhad naplněnosti školy do roku 2019 Stránka 5

6 Vybavení školy a její priority Vlastní areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části původní hlavní budovu z roku 1963, kde sídlí I. stupeň, druhou hlavní budovu z roku 1990, kde sídlí vedení školy, hospodářka a II. stupeň, budovu tělocvičny a technických učeben a budovu školní jídelny. Ve všech čtyřech budovách byla v roce 2011 vyměněna okna a proběhlo zateplení. K areálu patří atrium, které je využíváno hlavně žáky I. stupně. Na severní straně od budovy II. stupně je venkovní školní hřiště, využívané při hodinách tělesné výchovy, školní družinou a poledních přestávkách a plně vybavené dopravní hřiště, využívané mateřskými a základními školami z celého okresu. Na travnatých plochách dopravního hřiště jsou umístěny prolézačky dětského hřiště a stoly na stolní tenis. Vlastní výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Na škole je celkem 29 učeben, z toho dvě počítačové učebny, dvě učebny jazyků, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu, učebna hudební výchovy, pěstírna, cvičná kuchyňka a učebna školních dílen. Učitelé mají k dispozici celkem pět kabinetů a dvě sborovny, které jsou vybaveny počítači s internetovým připojením, tiskárnami i kopírkami. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána organizované veřejnosti). V červnu 2014 byla započata kompletní rekonstrukce šaten a hygienického zázemí u tělocvičny, kabinetu tělesné výchovy a dílen a zázemí pro provozní zaměstnance. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Žáci mohou využívat 2 počítačové učebny s celkem 31 počítači, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s data projektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Mezi další priority patří výuka cizích jazyků, která je vyučována ve dvou interaktivních jazykových učebnách, jedna z nich je navíc vybavena žákovskými stanicemi se sluchátky, naše škola funguje jako partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC European Language Examination Centre) a pravidelně se účastní výměnných pobytů s partnerskou školou v Taufkirchenu, a podpora technického vzdělávání žáků, pro jejíž zkvalitnění připravujeme modelárnu, která bude součástí učeben technického vzdělávání. Jako Stránka 6

7 partnerská škola jsme zapojeni v grantu na rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji s VOŠ, SPŠ a SŠŘS Strakonice. 3. Přehled oborů vzdělávání a dalších vzdělávacích aktivit školy Obory vzdělání: podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: C/01 Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Škola v pohybu, platný od , v ročníku Volitelné předměty: - 6. ročník sportovní výchova, přírodovědná praktika Nepovinné předměty: - Hudební činnosti pro žáky tříd - Náboženství Kroužky: - Dovedné ruce - pro žáky tříd - Hra na flétnu probíhá ve dvou skupinách (začátečníci, pokročilí) - Florbal probíhá ve dvou skupinách, pro žáky tříd - Sportovní pro žáky tříd - Stolní tenis pro žáky tříd Počty žáků K měla škola 469 žáků ve 20 třídách (z toho 213 dívek). Oproti minulému školnímu roku tak došlo k navýšení počtu žáků o 9,5%. Naplněnost školy ve školním roce 2013/2014 vzrostla ze 79,5% na 89% celkové kapacity. V průběhu školního roku se počty žáků měnily v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo s přestupem z osobních důvodů. Na konci školního roku tak bylo hodnoceno 477 žáků, z nichž 6 žáků plnilo školní docházku podle 38 Odst. 1a) - plnění povinné školní docházky v zahraničí. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Uskutečňuje se pomocí podpůrných opatření, jako jsou např. využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních rehabilitačních a učebních pomůcek a didaktických materiálů, které jsou konzultovány s Pedagogicko-psychologickou poradnou Strakonice. Stránka 7

8 Vzdělávání žáků formou individuální integrace K byli individuálně integrování 4 žáci se zdravotním znevýhodněním. 3 žáci byli integrováni s vývojovými poruchami učení, 1 žák se zrakovým postižením. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Uskutečňuje se využíváním speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, individuálního přístupu a přípravou nejen na soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT. Školní družina Pro školní rok 2013/2014 navýšila kapacitu s platností od na 170 míst a po celý školní rok byla plně využita. Plavecký výcvik Strakonice. Probíhal pro třídu v rozsahu 10 lekcí v krytém plaveckém bazénu STARZ Lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd Byl realizován v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou Kramolín. Probíhal v termínu od do a byl určen pro žáky 7. tříd. Z celkového počtu 42 žáků se zúčastnilo 34 žáků. Lyžařské soustředění Bylo určeno pro žáky 4. a 5. tříd a probíhalo v termínu od na Kvildě. Z celkového počtu 99 žáků se zúčastnilo 73 žáků. Školní úrazy Ve školním roce 2013/2014 jsme zaznamenali celkem 61 školních úrazů. V tomto počtu jsou započteny všechny úrazy, které byly zapsány do knihy úrazů (tedy i drobná poranění, o kterých není vypracováván záznam o úrazu). Pojišťovna odškodnila všechny odeslané škodní události. Stránka 8

9 4. Personální zabezpečení školy Učitelé Ve školním roce 2013/2014 na naší škole pracovalo celkem 25 kvalifikovaných učitelů a vzhledem k nárůstu počtu tříd z původních 18 na 20, byli na začátku školního roku přijati dva studenti pátého ročníku Vysoké školy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, kteří v červnu 2014 získali plnou kvalifikaci učitele na základní škole. V září 2013 odešla do důchodu jedna učitelka. Vychovatelky Ve školní družině pracovalo celkem 5 kvalifikovaných vychovatelek s ukončeným požadovaným vzděláním. Provozní zaměstnanci Provoz a úklid školních prostor ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo 5 uklízeček, školník a hospodářka. Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. Pracovníci školní jídelny Provoz školní jídelny ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo 5 kuchařek a vedoucí školní jídelny. Všichni zaměstnanci školní jídelny mají požadovanou kvalifikaci. Školská rada proběhly volby členů školské rady. Na svých pozicích byli znovu zvoleni zástupce zákonných zástupců Mgr. Hana Pazderníková a zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Bc. Libuše Blovská byl usnesením rady města č. 4380/2014 jmenován zástupce za zřizovatele Mgr. Emanuel Pavelka. 5. Informace o přijímacím řízení Žáci zapsaní do 1. ročníku na školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny 3 první třídy, do kterých k povinné školní docházce nastoupilo 82 žáků. Na jaře 2014 proběhly celkem 3 besedy v mateřských školách ze spádové oblasti s rodiči budoucích prvňáčků. Pro budoucí prvňáčky škola organizovala adaptační kurz. Odklad školní docházky na školní rok 2014/2015 Při letošním zápisu do 1. tříd na rok 2014/2015 požádali rodiče 24 dětí o odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti a ze zdravotních důvodů. Ve všech Stránka 9

10 případech byl odklad povinné školní docházky doporučen odborným lékařem i Pedagogicko psychologickou poradnou Strakonice. Rodičům bylo osobně předáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dodatečně odložená školní docházka Ve školním roce 2014/2015 nebyla dodatečně odložena školní docházka žádnému žákovi. 6. Informace o absolventech povinné školní docházky Ve školním roce 2013/2014 získalo na naší škole základní vzdělání 43 žáků, z nichž 7 nastoupilo na čtyřleté studium na gymnáziu, 28 na čtyřleté studijní obory s maturitou na středních odborných školách a 8 na tříleté učební obory. Z pátého ročníku přestoupili na osmileté studium na gymnáziu 2 žáci. 18 absolventů naší školy zvolilo strakonickou střední školu. Gymnázium z 5. třídy ze 7. třídy z 9. třídy 2 žáci 1 žák 7 žáků SOŠ - čtyřleté obory s maturitou pedagogické zaměření technické zaměření 2 žáci 11 žáků přírodovědné zaměření - umělecké zaměření zaměření na služby zdravotnické zaměření 3 žáci 10 žáků 2 žáci zaměření na bezpečnost - sportovní zaměření - SOU - tříleté obory z 9. třídy 8 z 8. třídy - Stránka 10

11 celkem chlapci dívky vyznamenání prospěli neprospěli výborný chvalitebný dobrý dostatečný Nedostatečný jiné hodnocení prům. známka velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkem omluvená neomluvená celkem omluvená neomluvená 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Z celkového počtu 471 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 304 žáků, tj. 64,5%. Prospělo 160 žáků, tj. 40% žáků. Neprospělo celkem 13 žáků, z toho 3 žáci v 1. ročníku, 1 žák ve 2. ročníku, 2 žáci v 5. ročníku, 2 žáci v 6. ročníku, 3 žáci v 7. ročníku a 2 žáci v 9. ročníku. Opravné zkoušky konalo 5 žáků, z toho 3 je vykonali úspěšně. Dva žáci naší školy byli v tomto roce hodnoceni 2. stupněm z chování. (viz. tabulka) žáků prospěch chování absence celkový počet známek P celkem ve třídě průměr na žáka třída třídní učitel I.A Mgr. Alena Kropáčková , ,21 28,21 I.B Mgr. Hana Pešlová , ,79 49,79 I.C Zuzana Johnová , ,81 38,81 II.A Mgr. Dana Zemanová , ,64 43,64 II.B Mgr. Evženie Bezpalcová , ,23 49,23 II.C Mgr. Lada Novotná , ,95 47,95 III.A Mgr.Olga Štěpaníková , ,46 32,46 III.B Mgr. Jitka Váňová , ,28 46,28 IV.A Mgr. Jana Smolejová , ,57 48,57 IV.B Mgr. Ivan Křešnička , ,37 39,37 V.A Mgr. Lenka Mrázová , ,29 41,29 V.B Mgr. Josef Mráz , ,10 28,10 VI.A Mgr. Alena Maršánová , ,17 48,71 0,46 VI.B Mgr.Helena Braťková , ,81 60,81 VII.A Mgr. Jiřina Maříková , ,55 62,55 VII.B Mgr. Václav Matoušek , ,30 58,30 VIII.A Mgr.Hana Kohoutová , ,14 52,14 VIII.B Mgr. Ivana Vavrušková , ,65 56,65 IX.A Mgr.Jana Hůlová , ,37 73,68 0,68 IX.B Mgr.Jana Fríbertová , ,96 64,96 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,01 47,96 0,05 Stránka 11

12 8. Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Vědomostní soutěže - olympiáda z českého jazyka o školní kolo 1. Veronika Blaschková, 2. Adam Nejdl, 3. Jan Hoch o okresní kolo Adam Nejdl, Veronika Blaschková - matematická olympiáda (MO5) o okresní kolo 6. Nikola Hlouchová, Tomáš Věženský, Petr Lukeš, Kristýna Mrůzková, Veronika Slavíková, Klára Soukupová, Eliška Valentová, Martin Kylberger - matematická olympiáda (MO6) o okresní kolo Sára Vadlejchová - zeměpisná olympiáda o školní kolo 6. ročník - 1. Šárka Hrochová, 2. Petr Hradský, 3. Sára Vadlejchová 7. ročník 1. Šimon Klečka, 2. Anežka Bálková, 3. Tereza Benešová ročník 1. Adam Nejdl, 2. Jan Věženský, 3. Jan Slanec o okresní kolo 6. ročník 7. Šárka Hrochová 7. ročník 4. Šimon Klečka ročník 3. Adam Nejdl - chemická olympiáda - okresní kolo 8. Jan Věženský - konverzační soutěž v německém jazyce o školní kolo mladší kategorie Lucie Pacáková, Ondřej Landsinger, Anežka Bálková, Tereza Benešová starší kategorie 1. Ondřej Šíp, 2. Aleš Kvěch, 3. Jakub Švec o okresní kolo mladší kategorie 3. Tereza Benešová, 4. Lucie Pacáková starší kategorie 3. Martina Pavolková, 5. Aleš Kvěch Stránka 12

13 - konverzační soutěž v anglickém jazyce o školní kolo mladší kategorie 1. Ondřej Finěk, 2. Baloun, 3. Daniel Český, Jakub Tesař starší kategorie 1. Aneta Karolová, 2. Patrik Kouba, 3. Ondřej Šíp o okresní kolo mladší kategorie 11. Ondřej Finěk starší kategorie 8. Aneta Karolová - matematická soutěž Klokan o školní kolo 2. a 3. třídy 1. Jakub Špatný, 2. Matyáš Pelc, 3. Adam Klenovec 4. a 5. třídy 1. Nikola Hlouchová, 2. Daniel Raffaj, 3. Johanka Hůrková 6. a 7. třídy 1. Daniel Český, 2. Ondřej Finěk, 3. Daniel Český 8. a 9. třídy 1. Adam Nejdl, 2. Jan Slanec, 3. Sára Šímová - matematická soutěž Pythágoriáda o školní kolo - úspěšní řešitelé Sára Vadlejchová, Nikola Hlouchová o okresní kolo Nikola Hlouchová, 22. Sára Vadlejchová - dějepisná olympiáda o školní kolo 1. Miroslav Kotrč, 2. Sandra Šímová, 3. Aneta Karolová o okresní kolo 20. Miroslav Kotrč, 21. Aneta Karolová, 32. Sandra Šímová - zeměpisná soutěž Eurorébus o krajské kolo (soutěž tříd) 17. třída 9. A, 21. třída 8. B, 22. třída 7. A - biologická olympiáda o školní kolo 6. a 7. třídy 1. Natálie Tůmová, 2. Šimon Klečka, 3. Lucie Pacáková 8. a 9. třídy 1. Sandra Šímová, 2. Miroslav Kotrč, 3. Jan Věženský - přírodovědná soutěž Klokan o 1. Simon Radeljak, 2. Ondřej Raffaj, 3. Adam Nejdl Stránka 13

14 - ekologická soutěž Veverky Rezky o 4. třídy Jan Řezanka o 3. třídy Karolína Kozlíková, Adéla Janusová, Maxim Hošek, 33. Nikola Myslivcová, 34. Stela Nováková - přírodovědná soutěž Kdo umí, umí... o 5. třídy Veronika Slavíková, 22. Eliška Hurská, 27. David Novák, Nikola Hlouchová, Barbora Juřicová o 6. třídy 4. Michaela Taubrová, Nikol Bartošová, Adéla Sedláčková, Marika Wolfová, Michal Kotrč, Filip Lukeš, Filip Vaněček - Den Země o kategorie 4. a 5. ročník 6. Kateřina Drábová, Kristýna Mrůzková, 17. Johanka Hůrková, Eliška Valentová o kategorie 6. a 7. ročník 16. Václav Hanuš, Vojtěch Raffaj, 22. Michal Kotrč, Michal Kučera Talentové soutěže - literární a výtvarná soutěž Čestický brambor o okresní kolo 1. Natálie Myslivcová (kat. 2), 2. Barbora Šandová (kat. 3) - pěvecká soutěž Jihočeský zvonek o školní kolo I. kat. 1. Filip Mareš, 2. Anna Mrkvičková, 3. Anna Šatrová II. kat. 1. Barbora Kubovcová, 2. Johanka Hůrková, 3. Markéta Machalová III. kat. 1. Kristýna Maršalová, 2. Nicol Bartošová o do okresního kola postoupily Johanka Hůrková, Nikol Bartošová, Kristýna Maršalová, Barbora Kubovcová - výtvarná soutěž na téma Požární ochrana očima dětí o 1. místo v okresním a krajském kole Natálie Myslivcová Stránka 14

15 - recitační soutěž o školní kolo I. kat. 1. Matěj Mikeš, 2. Eva Koldová a Nikola Benešová II. kat. do okresního kola postoupily Kristýna Maršalová, Kateřina Hálová, Aneta Sýkorová o okresní kolo - čestné uznání pro Nikolu Benešovou Sportovní soutěže - basketbal o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 2. místo o okresní kolo dívky 8. a 9. ročník 2 místo o po celý školní rok se žáci školy účastnili Školské ligy v basketbalu - florbal o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 5. místo o okresní kolo dívky 6. a 7. ročník 2. místo o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 2. místo o okresní kolo dívky 8. a 9. ročník 3. místo - minikopaná o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 1. místo o krajské kolo chlapci 8. a 9. ročník 5. místo - halová kopaná o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 5. místo - volejbal o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 2. místo - stolní tenis o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 1. místo o krajské kolo chlapci 6. a 7. ročník 2. místo - OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) o okresní kolo chlapci Jan Janout, Matyáš Pelc, 5. David Soukup, Petr Lukeš, Jan Soukup, Samuel Miklas, Matěj Kolda, Adam Nejdl, 10. Matěj Kostka, 11. Jan Slanec Stránka 15

16 - okresní kolo dívky Johanka Hůrková, Sára Vadlejchová, 4. Nikola Němečková, Kristýna Plechatá o okresní kolo družstva 2. místo - vybíjená o krajské kolo Sára Vadlejchová, Kristýna Plechatá, Petr Lukeš o republikové finále 10. místo Petr Lukeš o okresní kolo otevřená kategorie 4. a 5. ročník 1. místo o krajské kolo otevřená kategorie 4. a 5. ročník 7. místo - turnaj čtyřčlenných družstev v šachu o mladší žáci 2. místo o starší žáci 3. místo - pohár rozhlasu o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 1. místo o okresní kolo dívky 6. a 7. ročník 2. místo o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 3. místo o okresní kolo dívky 8. a 9. ročník 3. místo - dopravní soutěž mladých cyklistů o kategorie 1 okresní kolo družstev 8. místo okresní kolo jednotlivci 17. Petr Lukeš, 23. Matyáš Fojtů, 52. o kategorie 2 Markéta Peterková, 51. Patricie Petra Němcová okresní kolo družstev 7. místo okresní kolo jednotlivci 26. Lucie Pacáková, 27. Radek Vaněček, 28. Tereza Juřicová, 29. Šimon Klečka - lehkoatletická všestrannost - okresní kolo družstev 1. místo - fotbalový turnaj Mc Donald s Cup o třídy 2. místo o třídy 4. místo Stránka 16

17 9. Prevence sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence Metodik prevence tvoří minimální preventivní program školy, koordinuje postup při prevenci patologických jevů, koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku, informuje ostatní spolupracovníky o poznatcích dané problematiky, spolupracuje s třídními učiteli, o všech projednaných skutečnostech informuje vedení školy, seznamuje žáky s danou problematikou (návykové látky, šikana, hazardní hry aj.). Činnost výchovného poradce V oblasti poradenství a výchovy k volbě povolání výchovná poradkyně pravidelně informuje žáky a rodiče o možnostech dalšího studia. V říjnu 2013 navštívili žáci devátých ročníků Úřad práce ve Strakonicích, kde se seznámili s možnostmi dalšího studia a uplatněním jednotlivých oborů na trhu práce, vyplnili profesní dotazník, který vybírá nejvhodnější obory pro daného uchazeče. V listopadu 2013 navštívili žáci burzu středních škol ve Strakonicích a výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V obou případech se měli žáci možnost seznámit s prezentacemi a zaměřením jednotlivých středních škol. Během listopadových třídních schůzek proběhla beseda rodičů žáků 9. tříd se zástupcem Úřadu práce ve Strakonicích. Součástí činnosti výchovné poradkyně v oblasti volby studia patří také každoroční pomoc se správným vyplněním přihlášky na střední školy. V případě nepřijetí na školu mají žáci a rodiče možnost konzultace týkající se jiného vhodného oboru. V oblasti psychologické a speciálně pedagogické činnosti se výchovná poradkyně stará zejména o zohledňování specifických potřeb žáků a péči o individuálně integrované žáky. Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP, a to především prováděním screeningu specifických vývojových poruch učení. Se souhlasem rodičů eviduje a konzultuje s vyučujícími diagnostické zprávy, které jsou zakládány do katalogových listů jednotlivých žáků. Pomáhá dětem i rodičům řešit krizové situace. V některých případech sestavuje tzv. individuální výchovný plán (IVýP), který pomáhá rodičům řešit chování a úspěšnost dětí nejen ve škole a spolupracuje se SVP ve Strakonicích. S učiteli konzultuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. Stránka 17

18 V souladu s minimálním preventivním programem školy navštívili žáci různé kulturní programy, přednášky a sportovní akce. - Kdo sportuje, nezlobí žáci 2. a 3. tříd - Běh naděje žáci 5. a 6. tříd - Přednáška s Městskou policií na téma Jak se chovat žáci 4. tříd - Přednáška s Městskou policií na téma Trestní odpovědnost žáci 7. tříd - Preventivní program Do světa na téma Třída jako kolektiv, Konflikt ve skupině, Agresivita, ubližování a šikana žáci 6. a 7. tříd 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Školení pro všechny pedagogické pracovníky Ve školním roce 2013/2014 proběhla dvě školení pro všechny pedagogické pracovníky školy. První školení proběhlo pod vedením Mgr. Štefana Švarce na téma komunikace mezi žákem a učitelem, řešení konfliktních situací, klima pedagogického sboru a syndrom vyhoření. Druhé školení proběhlo v rámci systémové podpory inkluzivního vzdělávání v ČR na téma Žák dlouhodobě selhávající ve výuce pod vedením Mgr. Miloslava Majera ze SPC pro mentálně postižené. Školení pro jednotlivé pedagogické pracovníky V tomto školním roce navštívili jednotliví pedagogičtí pracovníci následující semináře a školení: - ředitel školy úspěšně absolvoval Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v rozsahu 124 vyučovacích hodin - ředitel školy absolvoval seminář k užívání internetového portálu iset - zástupce ředitele absolvoval seminář Spisová služba a ukládání dokumentů v rozsahu 8 hodin - vychovatelka školní družiny absolvovala celostní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK 2014 k prohloubení odborné kvalifikace v rozsahu 8 hodin - vyučující německého jazyka absolvovala metodicko-didaktický seminář na téma Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce NJ v rozsahu 4 vyučovacích hodin Stránka 18

19 - vyučující zeměpisu absolvovala seminář Dnešní svět v souvislostech na téma moderní formy výuky, problematika dnešního Česka a mezioborových souvislostí Samostudium v době vedlejších prázdnin V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle 24, odst. 7., zákona č. 563/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 11. Prezentace školy na veřejnosti a další aktivity Žáci - Slavnostní předávání certifikátů ELEC z anglického a německého jazyka o anglický jazyk certifikát KET (4 žáci), certifikát STARTER (1 žák), certifikát MOVER (4 žáci) o německý jazyk certifikát KID1 (1 žák), certifikát KID2 (2 žáci) - zeměpisná prezentace Jawou přes Andy, Madagaskar, Sultanát Omán - účast na akci Kdo sportuje, nezlobí - účast na akci Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou - žáci 1. tříd byli fotografováni do Deníku Strakonice - účast na výchovných koncertech ZUŠ Strakonice - účast na akci Kdo umí, umí - seminář Jak se dělá herectví pro žáky navštěvující školní družinu - vánoční vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců - vánoční besídka v kulturním domě pro žáky i rodiče - vánoční turnaj žáků ve stolním tenisu - prezentace dudáckých písní pro žáky I. stupně - LVVZ žáků 7. ročníku v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou Kramolín - účast vybraných žáků ve školském poháru v Basketbalu - lyžařské soustředění pro žáky 4. a 5. tříd v lyžařském areálu Kvilda - návštěva Šmidingerovy knihovny Strakonice pro žáky 1. tříd - účast na divadelním představení v rámci akce Skupovy Strakonice - úklid okolí školy v rámci akce Strakonice čistější a krásnější - návštěva výukového programu Velikonoce v centru ekologické výchovy Cassiopeia Stránka 19

20 - účast na závěrečném koncertě ZUŠ Strakonice - návštěva přehlídky dětských dudáckých souborů Strakonický dudáček - účast v zeměpisné soutěži Eurorébus - zájezd vybraných žáků na výměnný pobyt do Taufkirchenu - poznávací zájezd do Anglie - exkurze do 3D kina, Barrandovského studia, jaderné elektrárny Temelín - školní výlety jednotlivých tříd Učitelé - spolupráce se základní školou v Taufkirchenu a zajištění výměnného pobytu žáků - příprava žáků k získání certifikátů ELEC - zajištění poznávacího zájezdu do Anglie - příprava programu na vánoční besídku - příprava programu na školní akademii - beseda s rodiči budoucích prvňáků v mateřských školkách - výroba dárků pro děti k zápisu - přípravný kurz pro budoucí prvňáky - Den dětí příprava odpoledního programu pro děti v Rennerových sadech ve spolupráci s DDM Strakonice - zajišťování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a školních výletů pro žáky - Den otevřených dveří příprava výzdoby a účast na dnu otevřených dveří Vychovatelé - výroba dárků pro děti k zápisu - příprava programu na vánoční besídku - příprava programu na školní akademii - organizace soutěže atletické všestrannosti pro I. stupeň - Den dětí příprava odpoledního programu pro děti v Rennerových sadech ve spolupráci s DDM Strakonice - organizace kroužků pro žáky školy Stránka 20

21 Zaměstnanci ŠJ - výzdoba prostorů pro stravování - propagace a realizace zdravé výživy - spolupráce s rodiči při sestavování jídelníčku pro žáky s dietami (bezlepková dieta, diabetes apod.) Nedílnou součástí činnosti všech zaměstnanců školy ve školním roce 2013/2014 byla příprava a zajištění oslav 50. výročí založení školy. Součástí oslav, které se konaly 14. června 2014, bylo sportovní dopoledne pro absolventy školy, v rámci kterého proběhla exhibiční utkání ve fotbalu a basketbalu, den otevřených dveří, během kterého se představila nejúspěšnější vystoupení žáků ze školní akademie, byly vytvořeny expozice týkající se historie současnosti i budoucího života školy a upomínkové předměty a občerstvení. Při příležitosti oslav byly vytvořeny fotografie, na kterých je zachycena historie a současnost školy a jejího okolí. Tyto fotografie jsou trvalou součástí výzdoby školy. Oslavy byly zakončeny slavnostním galavečerem v Kulturním domě ve Strakonicích. Na uspořádání oslav jsme získali příspěvek od zřizovatele Kč a od sponzorů Kč. Akce pro rodiče - informační schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku - informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce na téma volby povolání - beseda učitelů 1. stupně s rodiči budoucích prvňáků v mateřských školkách - přípravný kurz pro budoucí prvňáky - vánoční besídka - den otevřených dveří - školní akademie - oslavy 50. výročí založení školy - třídní schůzky, konzultace s učiteli a schůzky se Sdružením rodičů a vedením školy vždy 1x za pololetí Stránka 21

22 12. Výsledky inspekční činnosti Okresní správa sociálního zabezpečení Strakonice Provedla plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Provedl kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice Na začátku školního roku 2013/2014 byla zjednána náprava závad, které zjistila kontrola Krajské hygienické stanice v předchozím školním roce. 13. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 hospodařila v roce 2013 s dotací ,- Kč. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. Na základě požadavku pro rok 2013 byly pořízeny školní lavice a židle do budoucích prvních tříd, kancelářský nábytek do kanceláře zástupce ředitele, křovinořez, monitory, laminovací souprava a ponorný mixér. Z grantů byly za přispění provozních prostředků zřizovatele uhrazeny basketbalové konstrukce a volejbalové sloupky v tělocvičně. Byly provedeny běžné opravy vodoinstalatérské, elektrikářské, drobné opravy počítačů a kopírky, malování a natěračské práce, opravy kuchyňského zařízení, montáž zářivkového osvětlení na obou budovách školy. Z oblasti služeb byly čerpány finanční prostředky na úklidové práce, poplatky za vedení účtu, softwarové práce, revize vybavení školy, praní prádla, zpracování mezd, pronájem kontejnerů, položení podlahové krytiny apod. Finanční prostředky z investiční fond byl použit na pořízení sklopné pánve do školní jídelny, dále na pořízení školní pylonové tabule. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle směrnice FKSP (především na příspěvky na obědy, výročí zaměstnanců, společnou večeři zaměstnanců u příležitosti Dne učitelů ). Byl rovněž čerpán rezervní fond. Hospodářský výsledek roku 2013 činí ,95,- Kč. Tuto částku navrhujeme převést do rezervního fondu. Stránka 22

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více