VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Ve Strakonicích dne

2 Stránka 2

3 Obsah 1. Základní údaje o škole Obecná charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání a dalších vzdělávacích aktivit školy Personální zabezpečení školy Informace o přijímacím řízení Informace o absolventech povinné školní docházky Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace školy na veřejnosti a další aktivity Výsledky inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Škola a její zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Granty a projekty realizované z cizích zdrojů Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Stránka 3

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Identifikační číslo: RED IZO: Sídlo: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice Adresa: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice Zřizovatel: Město Strakonice Ředitel: Mgr. Jiří Johanes Právní statut: příspěvková organizace s právní subjektivitou od Školská rada: zástupce za zřizovatele: Mgr. Emanuel Pavelka zástupce zákonných zástupců: Mgr. Hana Pazderníková zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Bc. Libuše Blovská Sdružení rodičů: Sdružení rodičů při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice, IČ: Telefonní kontakty: - ředitel zástupce ředitele hospodářka školní družina školní jídelna fax Webové stránky: IČ: Stránka 4

5 2. Obecná charakteristika školy Umístění a kapacita školy Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v severní části města Strakonice, uprostřed panelové a činžovní zástavby s velmi dobrou dopravní obslužností. V blízkosti školy je sportovní hala STARZ, sportovní hala TJ ČZ, házenkářská hala, atletický areál Na Sídlišti, fotbalové hřiště s umělým povrchem a venkovní In-line dráha. Maximální kapacita školy je 525 žáků. K školu navštěvovalo 469 žáků v celkem 20 třídách. Průměrný počet žáků na třídu tedy činil 23,45 žáka. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 468 žáků. Analýza naplněnosti školy do roku 2019 je znázorněna na vložené tabulce. Červeně označené jsou kvalifikované odhady na základě údajů z matriky města a školní matriky. Odhad naplněnosti školy do roku 2019 Stránka 5

6 Vybavení školy a její priority Vlastní areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části původní hlavní budovu z roku 1963, kde sídlí I. stupeň, druhou hlavní budovu z roku 1990, kde sídlí vedení školy, hospodářka a II. stupeň, budovu tělocvičny a technických učeben a budovu školní jídelny. Ve všech čtyřech budovách byla v roce 2011 vyměněna okna a proběhlo zateplení. K areálu patří atrium, které je využíváno hlavně žáky I. stupně. Na severní straně od budovy II. stupně je venkovní školní hřiště, využívané při hodinách tělesné výchovy, školní družinou a poledních přestávkách a plně vybavené dopravní hřiště, využívané mateřskými a základními školami z celého okresu. Na travnatých plochách dopravního hřiště jsou umístěny prolézačky dětského hřiště a stoly na stolní tenis. Vlastní výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Na škole je celkem 29 učeben, z toho dvě počítačové učebny, dvě učebny jazyků, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu, učebna hudební výchovy, pěstírna, cvičná kuchyňka a učebna školních dílen. Učitelé mají k dispozici celkem pět kabinetů a dvě sborovny, které jsou vybaveny počítači s internetovým připojením, tiskárnami i kopírkami. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána organizované veřejnosti). V červnu 2014 byla započata kompletní rekonstrukce šaten a hygienického zázemí u tělocvičny, kabinetu tělesné výchovy a dílen a zázemí pro provozní zaměstnance. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Žáci mohou využívat 2 počítačové učebny s celkem 31 počítači, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s data projektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Mezi další priority patří výuka cizích jazyků, která je vyučována ve dvou interaktivních jazykových učebnách, jedna z nich je navíc vybavena žákovskými stanicemi se sluchátky, naše škola funguje jako partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC European Language Examination Centre) a pravidelně se účastní výměnných pobytů s partnerskou školou v Taufkirchenu, a podpora technického vzdělávání žáků, pro jejíž zkvalitnění připravujeme modelárnu, která bude součástí učeben technického vzdělávání. Jako Stránka 6

7 partnerská škola jsme zapojeni v grantu na rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji s VOŠ, SPŠ a SŠŘS Strakonice. 3. Přehled oborů vzdělávání a dalších vzdělávacích aktivit školy Obory vzdělání: podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: C/01 Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Škola v pohybu, platný od , v ročníku Volitelné předměty: - 6. ročník sportovní výchova, přírodovědná praktika Nepovinné předměty: - Hudební činnosti pro žáky tříd - Náboženství Kroužky: - Dovedné ruce - pro žáky tříd - Hra na flétnu probíhá ve dvou skupinách (začátečníci, pokročilí) - Florbal probíhá ve dvou skupinách, pro žáky tříd - Sportovní pro žáky tříd - Stolní tenis pro žáky tříd Počty žáků K měla škola 469 žáků ve 20 třídách (z toho 213 dívek). Oproti minulému školnímu roku tak došlo k navýšení počtu žáků o 9,5%. Naplněnost školy ve školním roce 2013/2014 vzrostla ze 79,5% na 89% celkové kapacity. V průběhu školního roku se počty žáků měnily v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo s přestupem z osobních důvodů. Na konci školního roku tak bylo hodnoceno 477 žáků, z nichž 6 žáků plnilo školní docházku podle 38 Odst. 1a) - plnění povinné školní docházky v zahraničí. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Uskutečňuje se pomocí podpůrných opatření, jako jsou např. využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních rehabilitačních a učebních pomůcek a didaktických materiálů, které jsou konzultovány s Pedagogicko-psychologickou poradnou Strakonice. Stránka 7

8 Vzdělávání žáků formou individuální integrace K byli individuálně integrování 4 žáci se zdravotním znevýhodněním. 3 žáci byli integrováni s vývojovými poruchami učení, 1 žák se zrakovým postižením. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Uskutečňuje se využíváním speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, individuálního přístupu a přípravou nejen na soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT. Školní družina Pro školní rok 2013/2014 navýšila kapacitu s platností od na 170 míst a po celý školní rok byla plně využita. Plavecký výcvik Strakonice. Probíhal pro třídu v rozsahu 10 lekcí v krytém plaveckém bazénu STARZ Lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd Byl realizován v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou Kramolín. Probíhal v termínu od do a byl určen pro žáky 7. tříd. Z celkového počtu 42 žáků se zúčastnilo 34 žáků. Lyžařské soustředění Bylo určeno pro žáky 4. a 5. tříd a probíhalo v termínu od na Kvildě. Z celkového počtu 99 žáků se zúčastnilo 73 žáků. Školní úrazy Ve školním roce 2013/2014 jsme zaznamenali celkem 61 školních úrazů. V tomto počtu jsou započteny všechny úrazy, které byly zapsány do knihy úrazů (tedy i drobná poranění, o kterých není vypracováván záznam o úrazu). Pojišťovna odškodnila všechny odeslané škodní události. Stránka 8

9 4. Personální zabezpečení školy Učitelé Ve školním roce 2013/2014 na naší škole pracovalo celkem 25 kvalifikovaných učitelů a vzhledem k nárůstu počtu tříd z původních 18 na 20, byli na začátku školního roku přijati dva studenti pátého ročníku Vysoké školy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, kteří v červnu 2014 získali plnou kvalifikaci učitele na základní škole. V září 2013 odešla do důchodu jedna učitelka. Vychovatelky Ve školní družině pracovalo celkem 5 kvalifikovaných vychovatelek s ukončeným požadovaným vzděláním. Provozní zaměstnanci Provoz a úklid školních prostor ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo 5 uklízeček, školník a hospodářka. Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. Pracovníci školní jídelny Provoz školní jídelny ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo 5 kuchařek a vedoucí školní jídelny. Všichni zaměstnanci školní jídelny mají požadovanou kvalifikaci. Školská rada proběhly volby členů školské rady. Na svých pozicích byli znovu zvoleni zástupce zákonných zástupců Mgr. Hana Pazderníková a zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Bc. Libuše Blovská byl usnesením rady města č. 4380/2014 jmenován zástupce za zřizovatele Mgr. Emanuel Pavelka. 5. Informace o přijímacím řízení Žáci zapsaní do 1. ročníku na školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny 3 první třídy, do kterých k povinné školní docházce nastoupilo 82 žáků. Na jaře 2014 proběhly celkem 3 besedy v mateřských školách ze spádové oblasti s rodiči budoucích prvňáčků. Pro budoucí prvňáčky škola organizovala adaptační kurz. Odklad školní docházky na školní rok 2014/2015 Při letošním zápisu do 1. tříd na rok 2014/2015 požádali rodiče 24 dětí o odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti a ze zdravotních důvodů. Ve všech Stránka 9

10 případech byl odklad povinné školní docházky doporučen odborným lékařem i Pedagogicko psychologickou poradnou Strakonice. Rodičům bylo osobně předáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dodatečně odložená školní docházka Ve školním roce 2014/2015 nebyla dodatečně odložena školní docházka žádnému žákovi. 6. Informace o absolventech povinné školní docházky Ve školním roce 2013/2014 získalo na naší škole základní vzdělání 43 žáků, z nichž 7 nastoupilo na čtyřleté studium na gymnáziu, 28 na čtyřleté studijní obory s maturitou na středních odborných školách a 8 na tříleté učební obory. Z pátého ročníku přestoupili na osmileté studium na gymnáziu 2 žáci. 18 absolventů naší školy zvolilo strakonickou střední školu. Gymnázium z 5. třídy ze 7. třídy z 9. třídy 2 žáci 1 žák 7 žáků SOŠ - čtyřleté obory s maturitou pedagogické zaměření technické zaměření 2 žáci 11 žáků přírodovědné zaměření - umělecké zaměření zaměření na služby zdravotnické zaměření 3 žáci 10 žáků 2 žáci zaměření na bezpečnost - sportovní zaměření - SOU - tříleté obory z 9. třídy 8 z 8. třídy - Stránka 10

11 celkem chlapci dívky vyznamenání prospěli neprospěli výborný chvalitebný dobrý dostatečný Nedostatečný jiné hodnocení prům. známka velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkem omluvená neomluvená celkem omluvená neomluvená 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Z celkového počtu 471 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 304 žáků, tj. 64,5%. Prospělo 160 žáků, tj. 40% žáků. Neprospělo celkem 13 žáků, z toho 3 žáci v 1. ročníku, 1 žák ve 2. ročníku, 2 žáci v 5. ročníku, 2 žáci v 6. ročníku, 3 žáci v 7. ročníku a 2 žáci v 9. ročníku. Opravné zkoušky konalo 5 žáků, z toho 3 je vykonali úspěšně. Dva žáci naší školy byli v tomto roce hodnoceni 2. stupněm z chování. (viz. tabulka) žáků prospěch chování absence celkový počet známek P celkem ve třídě průměr na žáka třída třídní učitel I.A Mgr. Alena Kropáčková , ,21 28,21 I.B Mgr. Hana Pešlová , ,79 49,79 I.C Zuzana Johnová , ,81 38,81 II.A Mgr. Dana Zemanová , ,64 43,64 II.B Mgr. Evženie Bezpalcová , ,23 49,23 II.C Mgr. Lada Novotná , ,95 47,95 III.A Mgr.Olga Štěpaníková , ,46 32,46 III.B Mgr. Jitka Váňová , ,28 46,28 IV.A Mgr. Jana Smolejová , ,57 48,57 IV.B Mgr. Ivan Křešnička , ,37 39,37 V.A Mgr. Lenka Mrázová , ,29 41,29 V.B Mgr. Josef Mráz , ,10 28,10 VI.A Mgr. Alena Maršánová , ,17 48,71 0,46 VI.B Mgr.Helena Braťková , ,81 60,81 VII.A Mgr. Jiřina Maříková , ,55 62,55 VII.B Mgr. Václav Matoušek , ,30 58,30 VIII.A Mgr.Hana Kohoutová , ,14 52,14 VIII.B Mgr. Ivana Vavrušková , ,65 56,65 IX.A Mgr.Jana Hůlová , ,37 73,68 0,68 IX.B Mgr.Jana Fríbertová , ,96 64,96 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,01 47,96 0,05 Stránka 11

12 8. Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Vědomostní soutěže - olympiáda z českého jazyka o školní kolo 1. Veronika Blaschková, 2. Adam Nejdl, 3. Jan Hoch o okresní kolo Adam Nejdl, Veronika Blaschková - matematická olympiáda (MO5) o okresní kolo 6. Nikola Hlouchová, Tomáš Věženský, Petr Lukeš, Kristýna Mrůzková, Veronika Slavíková, Klára Soukupová, Eliška Valentová, Martin Kylberger - matematická olympiáda (MO6) o okresní kolo Sára Vadlejchová - zeměpisná olympiáda o školní kolo 6. ročník - 1. Šárka Hrochová, 2. Petr Hradský, 3. Sára Vadlejchová 7. ročník 1. Šimon Klečka, 2. Anežka Bálková, 3. Tereza Benešová ročník 1. Adam Nejdl, 2. Jan Věženský, 3. Jan Slanec o okresní kolo 6. ročník 7. Šárka Hrochová 7. ročník 4. Šimon Klečka ročník 3. Adam Nejdl - chemická olympiáda - okresní kolo 8. Jan Věženský - konverzační soutěž v německém jazyce o školní kolo mladší kategorie Lucie Pacáková, Ondřej Landsinger, Anežka Bálková, Tereza Benešová starší kategorie 1. Ondřej Šíp, 2. Aleš Kvěch, 3. Jakub Švec o okresní kolo mladší kategorie 3. Tereza Benešová, 4. Lucie Pacáková starší kategorie 3. Martina Pavolková, 5. Aleš Kvěch Stránka 12

13 - konverzační soutěž v anglickém jazyce o školní kolo mladší kategorie 1. Ondřej Finěk, 2. Baloun, 3. Daniel Český, Jakub Tesař starší kategorie 1. Aneta Karolová, 2. Patrik Kouba, 3. Ondřej Šíp o okresní kolo mladší kategorie 11. Ondřej Finěk starší kategorie 8. Aneta Karolová - matematická soutěž Klokan o školní kolo 2. a 3. třídy 1. Jakub Špatný, 2. Matyáš Pelc, 3. Adam Klenovec 4. a 5. třídy 1. Nikola Hlouchová, 2. Daniel Raffaj, 3. Johanka Hůrková 6. a 7. třídy 1. Daniel Český, 2. Ondřej Finěk, 3. Daniel Český 8. a 9. třídy 1. Adam Nejdl, 2. Jan Slanec, 3. Sára Šímová - matematická soutěž Pythágoriáda o školní kolo - úspěšní řešitelé Sára Vadlejchová, Nikola Hlouchová o okresní kolo Nikola Hlouchová, 22. Sára Vadlejchová - dějepisná olympiáda o školní kolo 1. Miroslav Kotrč, 2. Sandra Šímová, 3. Aneta Karolová o okresní kolo 20. Miroslav Kotrč, 21. Aneta Karolová, 32. Sandra Šímová - zeměpisná soutěž Eurorébus o krajské kolo (soutěž tříd) 17. třída 9. A, 21. třída 8. B, 22. třída 7. A - biologická olympiáda o školní kolo 6. a 7. třídy 1. Natálie Tůmová, 2. Šimon Klečka, 3. Lucie Pacáková 8. a 9. třídy 1. Sandra Šímová, 2. Miroslav Kotrč, 3. Jan Věženský - přírodovědná soutěž Klokan o 1. Simon Radeljak, 2. Ondřej Raffaj, 3. Adam Nejdl Stránka 13

14 - ekologická soutěž Veverky Rezky o 4. třídy Jan Řezanka o 3. třídy Karolína Kozlíková, Adéla Janusová, Maxim Hošek, 33. Nikola Myslivcová, 34. Stela Nováková - přírodovědná soutěž Kdo umí, umí... o 5. třídy Veronika Slavíková, 22. Eliška Hurská, 27. David Novák, Nikola Hlouchová, Barbora Juřicová o 6. třídy 4. Michaela Taubrová, Nikol Bartošová, Adéla Sedláčková, Marika Wolfová, Michal Kotrč, Filip Lukeš, Filip Vaněček - Den Země o kategorie 4. a 5. ročník 6. Kateřina Drábová, Kristýna Mrůzková, 17. Johanka Hůrková, Eliška Valentová o kategorie 6. a 7. ročník 16. Václav Hanuš, Vojtěch Raffaj, 22. Michal Kotrč, Michal Kučera Talentové soutěže - literární a výtvarná soutěž Čestický brambor o okresní kolo 1. Natálie Myslivcová (kat. 2), 2. Barbora Šandová (kat. 3) - pěvecká soutěž Jihočeský zvonek o školní kolo I. kat. 1. Filip Mareš, 2. Anna Mrkvičková, 3. Anna Šatrová II. kat. 1. Barbora Kubovcová, 2. Johanka Hůrková, 3. Markéta Machalová III. kat. 1. Kristýna Maršalová, 2. Nicol Bartošová o do okresního kola postoupily Johanka Hůrková, Nikol Bartošová, Kristýna Maršalová, Barbora Kubovcová - výtvarná soutěž na téma Požární ochrana očima dětí o 1. místo v okresním a krajském kole Natálie Myslivcová Stránka 14

15 - recitační soutěž o školní kolo I. kat. 1. Matěj Mikeš, 2. Eva Koldová a Nikola Benešová II. kat. do okresního kola postoupily Kristýna Maršalová, Kateřina Hálová, Aneta Sýkorová o okresní kolo - čestné uznání pro Nikolu Benešovou Sportovní soutěže - basketbal o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 2. místo o okresní kolo dívky 8. a 9. ročník 2 místo o po celý školní rok se žáci školy účastnili Školské ligy v basketbalu - florbal o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 5. místo o okresní kolo dívky 6. a 7. ročník 2. místo o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 2. místo o okresní kolo dívky 8. a 9. ročník 3. místo - minikopaná o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 1. místo o krajské kolo chlapci 8. a 9. ročník 5. místo - halová kopaná o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 5. místo - volejbal o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 2. místo - stolní tenis o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 1. místo o krajské kolo chlapci 6. a 7. ročník 2. místo - OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) o okresní kolo chlapci Jan Janout, Matyáš Pelc, 5. David Soukup, Petr Lukeš, Jan Soukup, Samuel Miklas, Matěj Kolda, Adam Nejdl, 10. Matěj Kostka, 11. Jan Slanec Stránka 15

16 - okresní kolo dívky Johanka Hůrková, Sára Vadlejchová, 4. Nikola Němečková, Kristýna Plechatá o okresní kolo družstva 2. místo - vybíjená o krajské kolo Sára Vadlejchová, Kristýna Plechatá, Petr Lukeš o republikové finále 10. místo Petr Lukeš o okresní kolo otevřená kategorie 4. a 5. ročník 1. místo o krajské kolo otevřená kategorie 4. a 5. ročník 7. místo - turnaj čtyřčlenných družstev v šachu o mladší žáci 2. místo o starší žáci 3. místo - pohár rozhlasu o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník 1. místo o okresní kolo dívky 6. a 7. ročník 2. místo o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník 3. místo o okresní kolo dívky 8. a 9. ročník 3. místo - dopravní soutěž mladých cyklistů o kategorie 1 okresní kolo družstev 8. místo okresní kolo jednotlivci 17. Petr Lukeš, 23. Matyáš Fojtů, 52. o kategorie 2 Markéta Peterková, 51. Patricie Petra Němcová okresní kolo družstev 7. místo okresní kolo jednotlivci 26. Lucie Pacáková, 27. Radek Vaněček, 28. Tereza Juřicová, 29. Šimon Klečka - lehkoatletická všestrannost - okresní kolo družstev 1. místo - fotbalový turnaj Mc Donald s Cup o třídy 2. místo o třídy 4. místo Stránka 16

17 9. Prevence sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence Metodik prevence tvoří minimální preventivní program školy, koordinuje postup při prevenci patologických jevů, koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku, informuje ostatní spolupracovníky o poznatcích dané problematiky, spolupracuje s třídními učiteli, o všech projednaných skutečnostech informuje vedení školy, seznamuje žáky s danou problematikou (návykové látky, šikana, hazardní hry aj.). Činnost výchovného poradce V oblasti poradenství a výchovy k volbě povolání výchovná poradkyně pravidelně informuje žáky a rodiče o možnostech dalšího studia. V říjnu 2013 navštívili žáci devátých ročníků Úřad práce ve Strakonicích, kde se seznámili s možnostmi dalšího studia a uplatněním jednotlivých oborů na trhu práce, vyplnili profesní dotazník, který vybírá nejvhodnější obory pro daného uchazeče. V listopadu 2013 navštívili žáci burzu středních škol ve Strakonicích a výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V obou případech se měli žáci možnost seznámit s prezentacemi a zaměřením jednotlivých středních škol. Během listopadových třídních schůzek proběhla beseda rodičů žáků 9. tříd se zástupcem Úřadu práce ve Strakonicích. Součástí činnosti výchovné poradkyně v oblasti volby studia patří také každoroční pomoc se správným vyplněním přihlášky na střední školy. V případě nepřijetí na školu mají žáci a rodiče možnost konzultace týkající se jiného vhodného oboru. V oblasti psychologické a speciálně pedagogické činnosti se výchovná poradkyně stará zejména o zohledňování specifických potřeb žáků a péči o individuálně integrované žáky. Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP, a to především prováděním screeningu specifických vývojových poruch učení. Se souhlasem rodičů eviduje a konzultuje s vyučujícími diagnostické zprávy, které jsou zakládány do katalogových listů jednotlivých žáků. Pomáhá dětem i rodičům řešit krizové situace. V některých případech sestavuje tzv. individuální výchovný plán (IVýP), který pomáhá rodičům řešit chování a úspěšnost dětí nejen ve škole a spolupracuje se SVP ve Strakonicích. S učiteli konzultuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. Stránka 17

18 V souladu s minimálním preventivním programem školy navštívili žáci různé kulturní programy, přednášky a sportovní akce. - Kdo sportuje, nezlobí žáci 2. a 3. tříd - Běh naděje žáci 5. a 6. tříd - Přednáška s Městskou policií na téma Jak se chovat žáci 4. tříd - Přednáška s Městskou policií na téma Trestní odpovědnost žáci 7. tříd - Preventivní program Do světa na téma Třída jako kolektiv, Konflikt ve skupině, Agresivita, ubližování a šikana žáci 6. a 7. tříd 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Školení pro všechny pedagogické pracovníky Ve školním roce 2013/2014 proběhla dvě školení pro všechny pedagogické pracovníky školy. První školení proběhlo pod vedením Mgr. Štefana Švarce na téma komunikace mezi žákem a učitelem, řešení konfliktních situací, klima pedagogického sboru a syndrom vyhoření. Druhé školení proběhlo v rámci systémové podpory inkluzivního vzdělávání v ČR na téma Žák dlouhodobě selhávající ve výuce pod vedením Mgr. Miloslava Majera ze SPC pro mentálně postižené. Školení pro jednotlivé pedagogické pracovníky V tomto školním roce navštívili jednotliví pedagogičtí pracovníci následující semináře a školení: - ředitel školy úspěšně absolvoval Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v rozsahu 124 vyučovacích hodin - ředitel školy absolvoval seminář k užívání internetového portálu iset - zástupce ředitele absolvoval seminář Spisová služba a ukládání dokumentů v rozsahu 8 hodin - vychovatelka školní družiny absolvovala celostní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK 2014 k prohloubení odborné kvalifikace v rozsahu 8 hodin - vyučující německého jazyka absolvovala metodicko-didaktický seminář na téma Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce NJ v rozsahu 4 vyučovacích hodin Stránka 18

19 - vyučující zeměpisu absolvovala seminář Dnešní svět v souvislostech na téma moderní formy výuky, problematika dnešního Česka a mezioborových souvislostí Samostudium v době vedlejších prázdnin V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle 24, odst. 7., zákona č. 563/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 11. Prezentace školy na veřejnosti a další aktivity Žáci - Slavnostní předávání certifikátů ELEC z anglického a německého jazyka o anglický jazyk certifikát KET (4 žáci), certifikát STARTER (1 žák), certifikát MOVER (4 žáci) o německý jazyk certifikát KID1 (1 žák), certifikát KID2 (2 žáci) - zeměpisná prezentace Jawou přes Andy, Madagaskar, Sultanát Omán - účast na akci Kdo sportuje, nezlobí - účast na akci Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou - žáci 1. tříd byli fotografováni do Deníku Strakonice - účast na výchovných koncertech ZUŠ Strakonice - účast na akci Kdo umí, umí - seminář Jak se dělá herectví pro žáky navštěvující školní družinu - vánoční vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců - vánoční besídka v kulturním domě pro žáky i rodiče - vánoční turnaj žáků ve stolním tenisu - prezentace dudáckých písní pro žáky I. stupně - LVVZ žáků 7. ročníku v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou Kramolín - účast vybraných žáků ve školském poháru v Basketbalu - lyžařské soustředění pro žáky 4. a 5. tříd v lyžařském areálu Kvilda - návštěva Šmidingerovy knihovny Strakonice pro žáky 1. tříd - účast na divadelním představení v rámci akce Skupovy Strakonice - úklid okolí školy v rámci akce Strakonice čistější a krásnější - návštěva výukového programu Velikonoce v centru ekologické výchovy Cassiopeia Stránka 19

20 - účast na závěrečném koncertě ZUŠ Strakonice - návštěva přehlídky dětských dudáckých souborů Strakonický dudáček - účast v zeměpisné soutěži Eurorébus - zájezd vybraných žáků na výměnný pobyt do Taufkirchenu - poznávací zájezd do Anglie - exkurze do 3D kina, Barrandovského studia, jaderné elektrárny Temelín - školní výlety jednotlivých tříd Učitelé - spolupráce se základní školou v Taufkirchenu a zajištění výměnného pobytu žáků - příprava žáků k získání certifikátů ELEC - zajištění poznávacího zájezdu do Anglie - příprava programu na vánoční besídku - příprava programu na školní akademii - beseda s rodiči budoucích prvňáků v mateřských školkách - výroba dárků pro děti k zápisu - přípravný kurz pro budoucí prvňáky - Den dětí příprava odpoledního programu pro děti v Rennerových sadech ve spolupráci s DDM Strakonice - zajišťování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a školních výletů pro žáky - Den otevřených dveří příprava výzdoby a účast na dnu otevřených dveří Vychovatelé - výroba dárků pro děti k zápisu - příprava programu na vánoční besídku - příprava programu na školní akademii - organizace soutěže atletické všestrannosti pro I. stupeň - Den dětí příprava odpoledního programu pro děti v Rennerových sadech ve spolupráci s DDM Strakonice - organizace kroužků pro žáky školy Stránka 20

21 Zaměstnanci ŠJ - výzdoba prostorů pro stravování - propagace a realizace zdravé výživy - spolupráce s rodiči při sestavování jídelníčku pro žáky s dietami (bezlepková dieta, diabetes apod.) Nedílnou součástí činnosti všech zaměstnanců školy ve školním roce 2013/2014 byla příprava a zajištění oslav 50. výročí založení školy. Součástí oslav, které se konaly 14. června 2014, bylo sportovní dopoledne pro absolventy školy, v rámci kterého proběhla exhibiční utkání ve fotbalu a basketbalu, den otevřených dveří, během kterého se představila nejúspěšnější vystoupení žáků ze školní akademie, byly vytvořeny expozice týkající se historie současnosti i budoucího života školy a upomínkové předměty a občerstvení. Při příležitosti oslav byly vytvořeny fotografie, na kterých je zachycena historie a současnost školy a jejího okolí. Tyto fotografie jsou trvalou součástí výzdoby školy. Oslavy byly zakončeny slavnostním galavečerem v Kulturním domě ve Strakonicích. Na uspořádání oslav jsme získali příspěvek od zřizovatele Kč a od sponzorů Kč. Akce pro rodiče - informační schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku - informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce na téma volby povolání - beseda učitelů 1. stupně s rodiči budoucích prvňáků v mateřských školkách - přípravný kurz pro budoucí prvňáky - vánoční besídka - den otevřených dveří - školní akademie - oslavy 50. výročí založení školy - třídní schůzky, konzultace s učiteli a schůzky se Sdružením rodičů a vedením školy vždy 1x za pololetí Stránka 21

22 12. Výsledky inspekční činnosti Okresní správa sociálního zabezpečení Strakonice Provedla plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Provedl kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice Na začátku školního roku 2013/2014 byla zjednána náprava závad, které zjistila kontrola Krajské hygienické stanice v předchozím školním roce. 13. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 hospodařila v roce 2013 s dotací ,- Kč. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. Na základě požadavku pro rok 2013 byly pořízeny školní lavice a židle do budoucích prvních tříd, kancelářský nábytek do kanceláře zástupce ředitele, křovinořez, monitory, laminovací souprava a ponorný mixér. Z grantů byly za přispění provozních prostředků zřizovatele uhrazeny basketbalové konstrukce a volejbalové sloupky v tělocvičně. Byly provedeny běžné opravy vodoinstalatérské, elektrikářské, drobné opravy počítačů a kopírky, malování a natěračské práce, opravy kuchyňského zařízení, montáž zářivkového osvětlení na obou budovách školy. Z oblasti služeb byly čerpány finanční prostředky na úklidové práce, poplatky za vedení účtu, softwarové práce, revize vybavení školy, praní prádla, zpracování mezd, pronájem kontejnerů, položení podlahové krytiny apod. Finanční prostředky z investiční fond byl použit na pořízení sklopné pánve do školní jídelny, dále na pořízení školní pylonové tabule. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle směrnice FKSP (především na příspěvky na obědy, výročí zaměstnanců, společnou večeři zaměstnanců u příležitosti Dne učitelů ). Byl rovněž čerpán rezervní fond. Hospodářský výsledek roku 2013 činí ,95,- Kč. Tuto částku navrhujeme převést do rezervního fondu. Stránka 22

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více