VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka

2 Obsah str. I. Základní údaje o škole II. Vzdělávací programy základní školy 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení 8 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 0 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s jinými subjekty 5 Příloha č. Účetní závěrka k..0 Příloha č. Účetní závěrka k

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Matiční 5, Ostrava, 78 Právní forma: příspěvková organizace, IČ: , DIČ: CZ Telefon: Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Hrabovská, V Troskách 5, Ostrava, Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8/80, 79 9 IČO: 00855/0 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:. Základní škola IZO: cílová kapacita: 860 žáků současný stav: 70 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní družina IZO: cílová kapacita: 0 žáků současný stav: 0 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0.dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní jídelna IZO: cílová kapacita: 500 stravovaných současný stav: 6 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava. Školní jídelny výdejny IZO: cílová kapacita: 700 stravovaných současný stav: 700 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava - -

4 Datum zápisu do obchodního rejstříku:..005 Datum zahájení činnosti:..996 Školská rada: Školskou radu tvoří šest členů, kteří jsou jmenováni pro období V souladu se zákonem č. 56/00 Sb., ve znění novel, se členové sešli dvakrát, a to dne. 0 k projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 0/0 a projednání změn ve školním vzdělávacím programu v návaznosti na změny v RVP ZV platné od. 0. Dne. 0 projednala rada rozbory hospodaření za rok 0, plánované investiční akce v roce 0, finanční plán pro rok 0 a personální zabezpečení školy kvalifikovanými pedagogy vsouvislosti s novelou zákona o pedagogických zaměstnancích. Dále prostřednictvím neformální diskuse byli členové rady informováni o aktuálních otázkách z oblasti školství, o testování žáků a tříd, financování regionálního školství, o realizaci ozdravných pobytů žáků, o materiálovém vybavení školy, o akcích pořádaných v rámci spolupráce se Střední průmyslovou školou Kratochvílova. Dále školská rada kladně zhodnotila rekonstrukci školního hřiště u školní budovy na ulici 0. dubna 0. Členové školské rady, zejména členové obecního zastupitelstva, se aktivně zapojili do práce ve prospěch školy. Školní parlament: Parlamentní školní rok začal schůzí dne. 0, které se opět účastnili zástupci žáků všech tříd včetně nejmenších žáků z prvního ročníku. Funkci předsedy parlamentu svědomitě vykonával žák třídy IX. B Richard Bolek. Kvalitní zápisy ze schůzí pořizoval žák VIII.A Dominik Mrakvia. Novinkou se stalo zavedení průkazu člena parlamentu. Činnost školního parlamentu v letošním roce spočívala v organizaci oblíbených akcí jako byly Hallowenská cesta s rekordní účastí žáků a rodičů. Valentýnské přání, Vánoční a Velikonoční jarmark. Tradičně také přibyla akce nová Týden oblíbených jídel. Školní parlament se dále zabýval běžnou agendou týkající se připomínek, námětů a návrhů zástupců k chodu školy. Rozhodl o charitativním příspěvku školy pro obecně prospěšnou společnost Kola pro Afriku. Z výtěžku za sběr papíru bylo 800,- Kč použito na zakoupení kufru s nářadím pro jednu školu v Gambii, čímž jsme zajistili opravu jedné stovky kol v tamní škole a jedno pracovní místo opraváře. Důležitou činností v polovině školního roku pak byla úprava stanov školního parlamentu, které již za dobu jeho fungování nebyly zcela aktuální. Charakteristika školy: Činnost školy probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu. Od ročníku byla realizována skupinová rozšířená výuka jazyků a práce s počítačem, která umožňuje rozvoj práce s žáky jazykově a prospěchově nadanými. Práce s nadanými žáky byla směřována do oblastí soutěží, projektů a mimoškolních aktivit. V rámci přípravy do těchto akcí získali žáci nadstandardní vědomosti a dovednosti. Při vlastní účasti a realizaci těchto akcí si mohli porovnávat svou úroveň kompetencí s ostatními v měřítku obvodním až národním. V tomto srovnání dopadli výborně (viz přehled soutěží). - -

5 Na druhou stranu byla velká péče věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s výukovými i výchovnými problémy, žákům - cizincům, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče, činil 7 žák, z toho 57 na prvním stupni a na druhém stupni školy. Skupinová péče byla věnována 0 žákům. Individuální péče, která byla těmto žákům věnována prostřednictvím dvou speciálních pedagogů, mohla být realizována i díky projektu Čtu, rozumím, vím, který je financován z prostředků ESF a ČR. V tomto školním roce byly zpracovány návrhy a odesláno 7 žáků na základní nebo kontrolní vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě. Činnost ŠPP byla směřována na péči o integrované žáky, na žáky s výukovými i výchovnými problémy, na školní zralost, na mimořádné nadání žáků, poruchy chování, vztahové problémy a profesní poradenství. Nespecifická prevence v rámci spolupráce s rodičovskou veřejností byla zastoupena akcemi jako Velikonoční a Vánoční jarmark, vánočními besídkami, Slavnostmi Slabikáře, výtvarnou výstavou v Parníku, třídními schůzkami a individuálními pohovory. Ve školním roce 0/0 k 0.0 navštěvovalo školu 70 žáků ve 9 třídách. Žáci pracovali ve čtyřech jazykových učebnách, ve dvou počítačových učebnách a v jedné multimediální učebně. Z důvodu prostorových možností a vyššímu počtu tříd jsou učebny fyziky a chemie poloodborné. Ve školní budově 0. dubna 0 je zřízena pracovna školního speciálního pedagoga, v suterénu je místnost s keramickou pecí určená pro výtvarné kroužky a školní družinu. V každé školní budově je tělocvična, u obou školních budov jsou vybudovány odpočinkové prostory, které slouží výuce tělesné výchovy, a to zejména míčových her, činnostem školní družiny, k relaxačnímu pobytu žáků o velkých přestávkách. Škola není bezbariérová. II. Vzdělávací programy základní školy Tabulka č..r..r..r..r. r. r. r. r. r. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP Vysvětlivky : RVJ ŠVP - rozšířená výuka jazyků - školní vzdělávací program - 5 -

6 Statistické údaje o třídách školy Tabulka č. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele a b a b a b a b ,6,8 7,9 8, a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Školské služby byly poskytovány v rámci činnosti školní družiny, a to 0 žákům v odděleních školní družiny, od.. 0 v 0 odděleních školní družiny, a to z důvodu poklesu žáků na počet 99 a odchodu vychovatelky na mateřskou dovolenou Poskytování zájmově orientované služby školní družinou je na velmi dobré úrovni, proto zájem o pobyt ve školní družině je trvalý. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku v tomto školním roce zabezpečovalo učitelů, z toho žen a muži, ve školní družině pracovalo vychovatelek. Větší část pedagogických pracovníků je starších 0 let. Věková struktura pedagogických pracovníků Tabulka č. do 0 let 0 let 0 let 50 let nad 50 let 0 7 Tabulka č. Pracující důchodci fyzický počet přepočtený počet 7,77 Kvalifikovanost zaměstnanců školy Kromě dvou pedagogů, vysokoškolských učitelů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kteří ve třídě III.A ověřovali výuku matematiky metodou profesora Hejného v počtu 5 hodin týdně, splňovali pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, včetně ředitele školy, požadovanou odbornou kvalifikaci. Jednotlivým předmětům vyučovali pouze aprobovaní učitelé. Ve škole dále pracovali dva kvalifikovaní výchovní poradci, dva speciální pedagogové, dále zde působili koordinátor ŠVP a ICT koordinátor, tito zaměstnanci mají požadované vzdělání - 6 -

7 (studium k výkonu specializovaných činností podle par. 9 písm. b) Vyhlášky č. 7/005 Sb.), metodik prevence sociálně patologických jevů, který rovněž splňuje výše uvedené vzdělání, činnost vyvíjel i metodik EVVO (bez special. studia). Školní poradenské pracoviště vedl plně kvalifikovaný speciální pedagog. Absolventi, kteří nastoupili na školu Tabulka č.5 Minulý školní rok Tento školní rok Počet Aprobace Počet Aprobace M-tech. výchova 0 0 Počet učitelů a vychovatelů, kteří nastoupili nebo odešli Tabulka č.6 Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 6 Odešli na jinou školu mimo škol. na jinou školu mimo škol. ( do MŠ) na MD a RD, do zahraničí na MD a RD Počet zaměstnanců důchodců a nekvalifikovaných Tabulka č.7 Minulý škol. rok Tento škol. rok Z toho učitelů Důchodci Nekvalifikovaní

8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Tabulka č. 8 Minulý školní rok Tento školní rok Poprvé u zápisu Přestup z jiné školy Přicházejí po odkladu 8 Jiná základní škola 5 Odklad školní docházky 0 Nastoupí k. 07 Rozdílný počet žáků zapsaných a ve skutečnosti nastupujících k. následujícího školního roku je dán zejména tím, že někteří zákonní zástupci zapisují dítě do několika škol současně. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Tabulka č. 9 Minulý školní rok Tento školní rok Počet žáků % Počet žáků % Gymnázium 8leté 9 9, 8 8,9 Gymnázium 6leté 6 0,5 7,5 Gymnázium leté 5,9, Střední prům. a umělec. školy 6 66,6 8 6, Střední odborné školy 7, 6, Nepřijati žáci Celkem školy s mat. roč. 50 9,6 9 86,7 Celkem učební obory 7, 6, Výše uvedené výsledky svědčí o velmi dobré úrovni výchovně vzdělávací práce školy, jestliže 86,7% žáků ročníku bylo přijato na střední školy s maturitou a,6% žáků do víceletých gymnázií, žádný žák nebyl neumístěn

9 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků Výsledky vzdělání Tabulka č. 0 Ročník počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno a b a b a b a b a b Celkem za. st Celkem za. st Celkem a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Výsledky ve vzdělávání jsou dlouhodobě velmi dobré, o čemž svědčí i výsledky testování žáků v rámci republiky i kraje. V tomto školním roce se škola opět zapojila do testování Stonožka 0/0 ročníky, a to v předmětech český jazyk a matematika. V obou předmětech žáci naší školy prokázali nadprůměrné výsledky v celonárodním srovnání. V českém jazyce dosáhli lepší výsledky než 80% zúčastněných škol, v matematice to byly lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Dokonce jedna žákyně dosáhla nejlepšího výsledku v Moravskoslezském kraji v českém jazyce, dva žáci a jedna žákyně dosáhli nejlepší výsledky v Moravskoslezském kraji v matematice a jeden žák získal nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování obecných studijních předpokladů. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka i matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že v naší škole je studijní potenciál žáků v obou předmětech využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Zapojení do testování žáků Stonožka 0/0 ročníky v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika prokázalo průměrné výsledky žáků. V českém jazyce měla polovina zúčastněných škol lepší výsledky než naši žáci, v matematice 70% škol, v anglickém jazyce měli naši žáci lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP ukázalo, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V matematice však byly výsledky žáků na nižší úrovni, než jaká odpovídala - 9 -

10 úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracovali pod svoje možnosti. Naopak v anglickém jazyce porovnáním bylo zjištěno, že výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracovali nad svoje možnosti. Pokles úrovně výsledků žáků ročníku proti ročníku je dán každoročním odchodem vysokého počtu žáků do víceletých gymnázií, nízkou osobní motivací žáků ke studiu a dvouměsíční nemocností učitele matematiky, čímž došlo k časovému posunu probíraného a zároveň testovaného učiva. Po návratu učitele měli žáci možnost týdenních konzultací z matematiky, kde mohli individuálně odstraňovat své nedostatky, přijímací zkoušky na střední školy zvládli velmi dobře. Kvalitní vzdělávací výsledky jsou dosahovány díky dlouhodobé, koncepční a svědomité práci celého pedagogického kolektivu, díky zájmu učitelů o další vzdělávání pedagogických pracovníků, o jejich práci s žáky mimo vyučování. O tom svědčí také výborné výsledky v celé řadě soutěží, a to na obvodní až národní úrovni (viz tab. č. ). Přínosem pro výchovně vzdělávací činnost školy je účast žáků na výukových programech, exkurzích, projektových dnech, vzdělávacích zájezdech do Anglie, ozdravných pobytech žáků aj. (viz tab. č. ) Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích Tabulka č. název soutěže obvodní kolo městské kolo krajské kolo národní kolo umístění umístění umístění umístění Matematická olympiáda. ročník Pythagoriáda Logická olympiáda Mezinárodní matematický seminář TAKTIK. ročník Moravskoslezský matematický šampionát MF náboj mezinárodní soutěž Finanční gramotnost Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR x úspěšný řešitel x x x

11 SAPERE vědět, jak žít Velká cena malých zoologů Příroda s otazníky Létající savci Pohár vědy KVARK 0 Celostátní přehlídka dětských recitátorů Recitační soutěž Rolnička 0 Literární soutěž Čertovské pohádky Porubský skřivánek 0 Zpěváček 0 x. x. x postup do městského kola x. x... x. x čestné uznání x. x. postup do krajského kola E. Nightingale A. Hrdlička Challenge Konverzační soutěž v anglickém jazyce Leťs play with English Olympiáda ve francouzském jazyce Dějepisná soutěž Ostrava město architektury Dějepisná soutěž Šumná Ostrava Zeměpisná olympiáda Výtvarná soutěž Naše domácí zvířata Výtvarná soutěž Přísloví Výtvarná soutěž x. x x 0. x. x x. x. ocenění ocenění... účast x x - -

12 Výtvarná soutěž Děti, pozor, červená Výtvarná soutěž Čisticí vůz Turnaj ve florbalu k MS žen 0 ocenění x. x. x. x. Snížený stupeň z chování Tabulka č. Stupeň Minulý školní rok Tento školní rok Počet Procento Počet Procento 7,0 0, 0,5 0, z chování Důvodem snížených stupňů z chování se stala zejména neomluvená absence, opakované porušování školního řádu v oblasti chování vůči spolužákům i vyučujícím a velmi nedbalá příprava na vyučování. Celkový počet neomluvených hodin Tabulka č. Minulý školní rok hodin Tento školní rok 8 Počet žáků Procento Počet žáků Procento 0,9 0,8 Častou příčinou neomluvené absence je neúčast na odpoledním vyučování, neomluvení absence v souladu se Školním řádem. - -

13 VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu s dlouhodobým preventivním programem školy Školní preventivní strategií na období a Minimálním preventivním programem pro školní rok 0/0. Základním principem činností daných oběma dokumenty bylo osvojování základních kompetencí a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Základem preventivní práce v naší škole byl kvalitní každodenní život školy, podpořený dodržováním Školního řádu školy. V rámci vyučovacích hodin byly využívány podněty otevřené výuky, projektové výuky, kritického myšlení a zážitkové pedagogiky, což mimo jiné dokládají absolvované specializované programy, jako dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon pro. ročníky, dále besedy s Městskou policií pro. ročníky, program E bezpečí, prevence rizikové virtuální komunikace, pro ročníky, pro vytvoření funkčních vztahů v třídních kolektivech ročníku adaptační program - Centrum nové naděje, preventivní program v oblasti požární ochrany Hasík CZ, interaktivní program o zdraví a výživě Zdravá pětka, ekologický program Ekostopa, ozdravné pobyty žáků. a ročníku, vzdělávací zájezdy žáků a ročníku do zahraničí aj. Tabulka č. a č. 5 podává souhrnný přehled akcí pro žáky, které podporují prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchovu. Za další kvalitní prevenci sociálně patologických jevů považuje škola nabídku bohaté mimoškolní činnosti žáků. Proto pro ně připravila a realizovala řadu zájmových kroužků, viz tabulka č. Přehled akcí školy pro žáky Tabulka č. Název akce Ročník Počet zúčastněných tříd. Dlouhodobý preventivní program Buď OK - Renarkon E bezpečí, prevence rizikové virtuální komunikace Adaptační program.... Centrum nové naděje. Besedy s Městskou policií

14 . Hasík CZ - preventivní program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Čas proměn, sebepoznávání beseda pro dívky Zdravá pětka interaktivní program o zdraví a výživě Ekofestival kino Vesmír Ekostopa ekologický program Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě Velká soutěž mladých přírodovědců ZOO Ostrava Evropský týden mobility dopravně ekologická soutěž Divadelní představení Divadlo loutek: - Zlatovláska - Broučci - Kocourek Modroočko - Ze starých pověstí českých - Malované na skle - Stepující stonožka - Láska s červeným nosem - Kráska a zvíře - Šíleně smutná princezna - Královna koloběžka Divadlo Jiřího Myrona: - Sen noci Svatojánské - Josef a jeho pestrobarevný plášť Cooltour Ostrava: - Čaroděj ze země OZ Divadlo A. Dvořáka: - Poplach na laguně Festival nejmenších houslistů Slezskoostravský hrad

15 Taneční představení v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě: - Čarovná země OS(TRAVA) Koncert v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě: - Vývoj hudby v Evropě Hudební program v kině Vesmír: - Od osvobozeného divadla k Semaforu Hudební koncert v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy Hudební představení Pavla Nováka Od čerta k Ježíškovi Filmové představení v CineStar Futurum: - Doba ledová - Gravitace Minikino: - Velká oříšková loupež Klub Ámos Interaktivní výstava: - Naši ilustrátoři - Doba měst a hradů - Ostrava tady bydlím, žiju, jsem - Rekordy a kuriozity ze světa zvířat Interaktivní dílna: - Dny vánočních řemesel - Dny velikonočních řemesel

16 Interaktivní projekt: - Hlavolamy v uličkách starého města Terénní program: - Jak vyrostla Ostrava - Jak se osvobozovala Ostrava Výukový program: - Hmyzouni kolem nás - Planeta Země, Indonésie po stopách lidojedů - Řím legionáři, gladiátoři, Caesarové Animovaný program ve výstavní síni - J. Hošek Interaktivní výuka: - Svět vědy a techniky Dolní oblast Vítkovice - Lesní škola Ostrava Bělský les Knihovna města Ostravy Interaktivní program: - Dny nevidomých na Moravě - Knížka pro prvňáčka - Pasování prvňáčků - Beseda v knihovně Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou Volba povolání Úřad práce návštěva Černá louka Ostrava - Učen, středoškolák, vysokoškolák Motivace k technickému vzdělávání Areál VŠB Ostrava Poruba - Zlepši si techniku SPŠ Kratochvílova - Projektové elektrody SOU Kopřivnice - Projekt Brána KD Akord, Ostrava Zábřeh - Vědecká show s Michalem Exkurze:

17 - Evraz Vítkovice Steel - Keravit Ostrava - OZO Ostrava - Hornické muzeum Landek - SAPŠ Ostrava Vítkovice, Arcelor Mittal - Huyndai Nošovice - Technické služby města Ostravy - Vojenské opevnění Darkovičky Projektové dny na SPŠ Kratochvílova Workshop - projekt SPŠ Kratochvílova, Sepetná, Ostravice - projekt Technika nás baví, hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem Projekt Přes hranice za sportem: - Loučná nad Desnou - Istebna - Polsko Olympijský den 0 Slezskoostravský hrad ČEZ Aréna MS ve florbale žen, kotel fanoušků Odznak všestrannosti olympijských vítězů Stadion Vítkovice - Ostravské školní hry Běh naděje - DKMO. 0. Výuka na dopravním hřišti, Orebitská ul. Ostrava - Přívoz Dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti. 8 Dopravní výchova.. Ozdravný pobyt žáků:....

18 - Priessnitzovy lázně Jeseník - Karlov pod Pradědem. Projektový den Oheň Vánoční jarmark.... Velikonoční jarmark Přehled akcí školní družiny pro žáky Tabulka č. 5 Název akce Oddělení ŠD Zábavné odpoledne s fa Briliantina.-. Výlet Štramberk podzimní prázdniny.. Hasičské muzeum Ostrava podzim. prázd.. -. Výstava vláčků,. Velikonoční dílnička rodičů s dětmi. Karneval, SVČ Ostrčilova.. Vernisáž výtvarné výstavy k soutěži.-. Prachožrout Den Země. 0. Čarodějnická diskotéka. 0. Z pohádky do pohádky sportovní. 0. odpoledne se SVČ Ostrčilova Celodenní výlet do ZOO Matička Vystoupení Stepaerorobic. 0. Muzikál Čaroděj ze země Oz Výtvarná soutěž Naše domácí zvířata.. Výtvarná vernisáž v klubu Parník Výtvarný kroužek - 8 -

19 Přehled zájmovéčinnosti Tabulka č.6 Počet Počet hodin Název kroužku žáků týdně. Hra na zobcovou flétnu 9 Dramatický kroužek Netradiční výtvarné techniky Netradiční výtvarné techniky Výtvarně keramický kroužek Výtvarně keramický kroužek Výtvarně keramický kroužek Výtvarně keramický kroužek Psaní všemi deseti 9 Počítačový kroužek Počítačový kroužek 8 Hudební kroužek 0 Čtení s porozuměním Kroužek dovedných rukou Poznámka Biologický kroužek Ukončen. Zeměpisný kroužek 8 Chemický kroužek 0 Čtení s porozuměním Ukončen po.pololetí - 9 -

20 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plány pro rok 0 a 0. Vzdělávací akce byly zaměřeny na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na komunikační dovednosti, na činnostní učení v cizím jazyce, práci s interaktivní tabulí, modernizaci výuky přírodovědných předmětů na základních školách, na modernizaci výukových metod, na efektivní práci koordinátora školního parlamentu, na tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky. stupně, na specializační studium koordinátora EVVO, na uplatnění metody CLIL. Vzdělávací akce byly realizovány zejména Krajským vzdělávacím centrem Nový Jičín, Národním institutem pro další vzdělávání, Tvořivou školou, Education Centre of Ostrava, o.p.s., PARIS vzdělávací a nakladatelskou agenturou, PPP Ostrava. Přehled vzdělávacích akcí a počtu zúčastněných pedagogických pracovníků Tabulka č. 7 Pedagog mezi paragrafy Anglický jazyk činnostně ve. ročníku Anglický jazyk činnostně ve. ročníku Základy Hejného vyučovací metody 5 Činnostní učení. stupeň Metodická poradna ředitele v návaznosti na novelu občanského zákoníku Speciální studium koordinátorů pro EVVO Nápadník do hodin Akademie moderního vzdělávání Přírodovědný seminář Trénink koordinátora parlamentu Komunikační dovednosti Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací pro výuku Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán pro žáka. stupně SOFT CLIL na. stupni základní školy - 0 -

21 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se řadou aktivit prezentuje rodičovské i další veřejnosti města Ostravy. Díky průběžné aktualizaci webových stránek školy může veřejnost sledovat činnost školy během celého školního roku. Škola také využívá měsíčníků Centrum, Ostravská radnice, webových stránek zřizovatele a magistrátu. Týdenní plány všech předmětů seznamují žáky i jejich zákonné zástupce s výstupy klíčových aktivit, s učivem, s mimoškolními akcemi, s písemnými testy, s žákovskými potřebami, a to s týdenním předstihem. Škola tak vytváří bezpečné prostředí pro žáky. V tabulce č. 8 je uveden přehled dalších uskutečněných akcí pro rodiče. Přehled akcí školy pro rodiče a veřejnost Tabulka č. 8 Název akce Ročník Počet akcí Den otevřených dveří. Slavnostní předání slabikáře. Vánoční posezení s rodiči. Vánoční besídka pro rodiče. Velikonoční dílna. Vánoční vystoupení pro rodiče hudební a dramatický kroužek Vánoční jarmark. Schůzka s rodiči žáků hlásících se na víceletá gymnázia Velikonoční jarmark. Vystoupení ke Dni matek hudební a dramatický kroužek Den Slabikáře. IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce inspekční činnost ze strany České školní inspekce neproběhla. - -

22 X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace ,00.007,60 Ostatní 0 0 Výnosy celkem ,00.007,60 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Neinvestiční náklady celkem ,00.007,60 z toho: - platy 6000, ,00 - OON 000,00 0,00 - zákonné odvody (SP, ZP) ,00.6,00 - náhrada nemoc 775,00.87,00 - příděl FKSP 9705,00 087,00 - učebnice, šk. potřeby, učební pomůcky 55,67 9,00 - další vzdělávání pedag. pracovníků 960,00 888,00 - pojištění zaměstnanců 5,05.96,6 - ostatní 809,8 666, Náklady celkem ,00.007,60 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 Hospodaření s prostředky od zřizovatele, z hospodářské činnosti a dotací z ESF a SR grantový projekt Čtu, rozumím, vím VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace.0, ,50 Dotace z projektu ESF a SR.0,50.57,67 Včetně dohadné položky Použití fondů.675,8.65,00 Doplňková činnost 90.55, 5098,79 Ostatní 0568, ,99 Výnosy celkem.57956,58 8,95 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Hlavní činnost.5090, 970,7 Hlavní činnost projekt z ESF a.0,50.57,67 SR Doplňková činnost 6897,6 875,7 Náklady celkem.0,55 58, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0.95,0 0.76,8 Převod do rezervního fondu 00.95,0 0 Převod do fondu odměn 0.000,00 0 Vysvětlivky: FKSP fond kulturních a sociálních potřeb, OON ostatní osobní náklady, SP sociální pojištění, ZP zdravotní pojištění DPP dohody o provedení práce, DPČ dohody o pracovní činnosti, Projekt z ESF a SR V příloze č., je uvedena účetní závěrka k.. 0 a k

23 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola zabezpečovala akce pro žáky v souladu s pokyny pro udržitelnost grantového projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje - Motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů. Úspěšně ukončila v dubnu 0 projekt EU peníze školám Čtu, rozumím, vím. Velmi dobře proběhl projekt přeshraniční spolupráce Přes hranice za sportem, který zaštiťoval Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Partnerství pokračuje v projektech Technika nás baví, který organizuje Agentura pro regionální rozvoj Ostrava, Technické vzdělávání Brána k úspěchu, realizátorem je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, v tomto projektu spolupracujeme se SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava, přísp.org. Velmi zdařilými se staly projekty Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, uskutečněného v Priessnitzových lázních Jeseník, kterého se zúčastnili žáci třetího ročníku, pobyt připravil Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na základě dotačního programu Ministerstva životního prostředí ČR a projekt ozdravného pobytu Kalokagathia harmonie sil tělesných i duševních, spojeného s lyžařským výcvikovým kursem, uskutečněného v Jeseníkách v Karlově pod Pradědem, toho se zúčastnili žáci ročníku. Tento ozdravný pobyt proběhl díky účelové dotaci 500,- Kč na žáka z rozpočtu Statutárního města Ostrava, z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do nabídky celoživotního vzdělávání. - -

24 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Pro zkvalitnění vzdělávání žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bohatou zájmovou mimoškolní činnost žáků škola vypracovala řadu žádostí o účelové dotace a získala následující: Statutární město Ostrava, Magistrát Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy a Moravskoslezského kraje schválilo poskytnutí účelově vázáných finančních prostředků v tomto členění : - Na výdaje spojené s realizací nejméně denního organizovaného pobytu dětí, které jsou žáky Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace v období od..0 do 0..0, z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši Kč - na realizaci projektu Počítačové kroužky (rok 0) Kč - na realizaci projektu Ostrava fandí Florbalu (rok 0) 000 Kč - na realizaci kroužku Výtvarně keramické kroužky (rok 0).000 Kč V roce 0 byla schválená neinvestiční dotace Čtu, rozumím, vím, reg. číslo CZ..07/..00/.77 ze SR a ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši.0. Kč. V roce 0 byla poskytnuta záloha ve výši.90.7,0 Kč a v roce 0 zbývající část ve výši.80.88,80 Kč. V roce 0 byly čerpány náklady spojené s realizací uvedeného projektu ve výši 09 Kč, v roce 0 čerpáno.5989,8 Kč a v roce 0 čerpáno.0,50 Kč. Nevyčerpá zbývající část dotace ve výši.57,67 byla čerpána v -/0. Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, Rada kraje na základě rozhodnutí MŠMT schválila účelově vázané neinvestiční dotace: - dotace na Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 0.00 Kč - dotace na Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízení v roce Kč - -

25 XIV. Spolupráce s jinými subjekty I v tomto roce probíhala spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, a to v ověřování metody profesora Hejného v matematice třetího ročníku, výuku zabezpečovali dva vysokoškolští pedagogové Ostravské univerzity. Vyučující naší školy vedli souvislé praxe studentů Pedagogické fakulty University Palackého a střední pedagogické školy. Tato vzájemná spolupráce pomáhá udržovat vysoký standard vzdělávání ve škole. Pedagogové se ve velké míře podíleli na vyplńování celé řady dotazníků studentů vysokých pedagogických škol. Ve škole působí odborová organizace, spolupráce probíhala v souladu s kolektivní smlouvou. Další subjekty, se kterými škola spolupracuje: Tvořivá škola, občanské sdružení Nakladatelství Fraus KVIC NIDV Agentura pro regionální rozvoj Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, přísp.org. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Technická univerzita Vysoká škola báňská Divadlo loutek Národní divadlo moravskoslezské Městská knihovna Telepace SVČ Ostrava PPP Ostrava Renarkon, nezisková org.. Městská policie Hasičský záchranný sbor Education Centre of Ostrava, o.p.s. AV Media Agentura PARIS OXFORD University Press - 5 -

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více