VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka

2 Obsah str. I. Základní údaje o škole II. Vzdělávací programy základní školy 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení 8 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 0 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s jinými subjekty 5 Příloha č. Účetní závěrka k..0 Příloha č. Účetní závěrka k

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Matiční 5, Ostrava, 78 Právní forma: příspěvková organizace, IČ: , DIČ: CZ Telefon: Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Hrabovská, V Troskách 5, Ostrava, Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8/80, 79 9 IČO: 00855/0 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:. Základní škola IZO: cílová kapacita: 860 žáků současný stav: 70 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní družina IZO: cílová kapacita: 0 žáků současný stav: 0 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0.dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní jídelna IZO: cílová kapacita: 500 stravovaných současný stav: 6 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava. Školní jídelny výdejny IZO: cílová kapacita: 700 stravovaných současný stav: 700 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava - -

4 Datum zápisu do obchodního rejstříku:..005 Datum zahájení činnosti:..996 Školská rada: Školskou radu tvoří šest členů, kteří jsou jmenováni pro období V souladu se zákonem č. 56/00 Sb., ve znění novel, se členové sešli dvakrát, a to dne. 0 k projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 0/0 a projednání změn ve školním vzdělávacím programu v návaznosti na změny v RVP ZV platné od. 0. Dne. 0 projednala rada rozbory hospodaření za rok 0, plánované investiční akce v roce 0, finanční plán pro rok 0 a personální zabezpečení školy kvalifikovanými pedagogy vsouvislosti s novelou zákona o pedagogických zaměstnancích. Dále prostřednictvím neformální diskuse byli členové rady informováni o aktuálních otázkách z oblasti školství, o testování žáků a tříd, financování regionálního školství, o realizaci ozdravných pobytů žáků, o materiálovém vybavení školy, o akcích pořádaných v rámci spolupráce se Střední průmyslovou školou Kratochvílova. Dále školská rada kladně zhodnotila rekonstrukci školního hřiště u školní budovy na ulici 0. dubna 0. Členové školské rady, zejména členové obecního zastupitelstva, se aktivně zapojili do práce ve prospěch školy. Školní parlament: Parlamentní školní rok začal schůzí dne. 0, které se opět účastnili zástupci žáků všech tříd včetně nejmenších žáků z prvního ročníku. Funkci předsedy parlamentu svědomitě vykonával žák třídy IX. B Richard Bolek. Kvalitní zápisy ze schůzí pořizoval žák VIII.A Dominik Mrakvia. Novinkou se stalo zavedení průkazu člena parlamentu. Činnost školního parlamentu v letošním roce spočívala v organizaci oblíbených akcí jako byly Hallowenská cesta s rekordní účastí žáků a rodičů. Valentýnské přání, Vánoční a Velikonoční jarmark. Tradičně také přibyla akce nová Týden oblíbených jídel. Školní parlament se dále zabýval běžnou agendou týkající se připomínek, námětů a návrhů zástupců k chodu školy. Rozhodl o charitativním příspěvku školy pro obecně prospěšnou společnost Kola pro Afriku. Z výtěžku za sběr papíru bylo 800,- Kč použito na zakoupení kufru s nářadím pro jednu školu v Gambii, čímž jsme zajistili opravu jedné stovky kol v tamní škole a jedno pracovní místo opraváře. Důležitou činností v polovině školního roku pak byla úprava stanov školního parlamentu, které již za dobu jeho fungování nebyly zcela aktuální. Charakteristika školy: Činnost školy probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu. Od ročníku byla realizována skupinová rozšířená výuka jazyků a práce s počítačem, která umožňuje rozvoj práce s žáky jazykově a prospěchově nadanými. Práce s nadanými žáky byla směřována do oblastí soutěží, projektů a mimoškolních aktivit. V rámci přípravy do těchto akcí získali žáci nadstandardní vědomosti a dovednosti. Při vlastní účasti a realizaci těchto akcí si mohli porovnávat svou úroveň kompetencí s ostatními v měřítku obvodním až národním. V tomto srovnání dopadli výborně (viz přehled soutěží). - -

5 Na druhou stranu byla velká péče věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s výukovými i výchovnými problémy, žákům - cizincům, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče, činil 7 žák, z toho 57 na prvním stupni a na druhém stupni školy. Skupinová péče byla věnována 0 žákům. Individuální péče, která byla těmto žákům věnována prostřednictvím dvou speciálních pedagogů, mohla být realizována i díky projektu Čtu, rozumím, vím, který je financován z prostředků ESF a ČR. V tomto školním roce byly zpracovány návrhy a odesláno 7 žáků na základní nebo kontrolní vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě. Činnost ŠPP byla směřována na péči o integrované žáky, na žáky s výukovými i výchovnými problémy, na školní zralost, na mimořádné nadání žáků, poruchy chování, vztahové problémy a profesní poradenství. Nespecifická prevence v rámci spolupráce s rodičovskou veřejností byla zastoupena akcemi jako Velikonoční a Vánoční jarmark, vánočními besídkami, Slavnostmi Slabikáře, výtvarnou výstavou v Parníku, třídními schůzkami a individuálními pohovory. Ve školním roce 0/0 k 0.0 navštěvovalo školu 70 žáků ve 9 třídách. Žáci pracovali ve čtyřech jazykových učebnách, ve dvou počítačových učebnách a v jedné multimediální učebně. Z důvodu prostorových možností a vyššímu počtu tříd jsou učebny fyziky a chemie poloodborné. Ve školní budově 0. dubna 0 je zřízena pracovna školního speciálního pedagoga, v suterénu je místnost s keramickou pecí určená pro výtvarné kroužky a školní družinu. V každé školní budově je tělocvična, u obou školních budov jsou vybudovány odpočinkové prostory, které slouží výuce tělesné výchovy, a to zejména míčových her, činnostem školní družiny, k relaxačnímu pobytu žáků o velkých přestávkách. Škola není bezbariérová. II. Vzdělávací programy základní školy Tabulka č..r..r..r..r. r. r. r. r. r. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP Vysvětlivky : RVJ ŠVP - rozšířená výuka jazyků - školní vzdělávací program - 5 -

6 Statistické údaje o třídách školy Tabulka č. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele a b a b a b a b ,6,8 7,9 8, a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Školské služby byly poskytovány v rámci činnosti školní družiny, a to 0 žákům v odděleních školní družiny, od.. 0 v 0 odděleních školní družiny, a to z důvodu poklesu žáků na počet 99 a odchodu vychovatelky na mateřskou dovolenou Poskytování zájmově orientované služby školní družinou je na velmi dobré úrovni, proto zájem o pobyt ve školní družině je trvalý. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku v tomto školním roce zabezpečovalo učitelů, z toho žen a muži, ve školní družině pracovalo vychovatelek. Větší část pedagogických pracovníků je starších 0 let. Věková struktura pedagogických pracovníků Tabulka č. do 0 let 0 let 0 let 50 let nad 50 let 0 7 Tabulka č. Pracující důchodci fyzický počet přepočtený počet 7,77 Kvalifikovanost zaměstnanců školy Kromě dvou pedagogů, vysokoškolských učitelů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kteří ve třídě III.A ověřovali výuku matematiky metodou profesora Hejného v počtu 5 hodin týdně, splňovali pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, včetně ředitele školy, požadovanou odbornou kvalifikaci. Jednotlivým předmětům vyučovali pouze aprobovaní učitelé. Ve škole dále pracovali dva kvalifikovaní výchovní poradci, dva speciální pedagogové, dále zde působili koordinátor ŠVP a ICT koordinátor, tito zaměstnanci mají požadované vzdělání - 6 -

7 (studium k výkonu specializovaných činností podle par. 9 písm. b) Vyhlášky č. 7/005 Sb.), metodik prevence sociálně patologických jevů, který rovněž splňuje výše uvedené vzdělání, činnost vyvíjel i metodik EVVO (bez special. studia). Školní poradenské pracoviště vedl plně kvalifikovaný speciální pedagog. Absolventi, kteří nastoupili na školu Tabulka č.5 Minulý školní rok Tento školní rok Počet Aprobace Počet Aprobace M-tech. výchova 0 0 Počet učitelů a vychovatelů, kteří nastoupili nebo odešli Tabulka č.6 Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 6 Odešli na jinou školu mimo škol. na jinou školu mimo škol. ( do MŠ) na MD a RD, do zahraničí na MD a RD Počet zaměstnanců důchodců a nekvalifikovaných Tabulka č.7 Minulý škol. rok Tento škol. rok Z toho učitelů Důchodci Nekvalifikovaní

8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Tabulka č. 8 Minulý školní rok Tento školní rok Poprvé u zápisu Přestup z jiné školy Přicházejí po odkladu 8 Jiná základní škola 5 Odklad školní docházky 0 Nastoupí k. 07 Rozdílný počet žáků zapsaných a ve skutečnosti nastupujících k. následujícího školního roku je dán zejména tím, že někteří zákonní zástupci zapisují dítě do několika škol současně. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Tabulka č. 9 Minulý školní rok Tento školní rok Počet žáků % Počet žáků % Gymnázium 8leté 9 9, 8 8,9 Gymnázium 6leté 6 0,5 7,5 Gymnázium leté 5,9, Střední prům. a umělec. školy 6 66,6 8 6, Střední odborné školy 7, 6, Nepřijati žáci Celkem školy s mat. roč. 50 9,6 9 86,7 Celkem učební obory 7, 6, Výše uvedené výsledky svědčí o velmi dobré úrovni výchovně vzdělávací práce školy, jestliže 86,7% žáků ročníku bylo přijato na střední školy s maturitou a,6% žáků do víceletých gymnázií, žádný žák nebyl neumístěn

9 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků Výsledky vzdělání Tabulka č. 0 Ročník počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno a b a b a b a b a b Celkem za. st Celkem za. st Celkem a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Výsledky ve vzdělávání jsou dlouhodobě velmi dobré, o čemž svědčí i výsledky testování žáků v rámci republiky i kraje. V tomto školním roce se škola opět zapojila do testování Stonožka 0/0 ročníky, a to v předmětech český jazyk a matematika. V obou předmětech žáci naší školy prokázali nadprůměrné výsledky v celonárodním srovnání. V českém jazyce dosáhli lepší výsledky než 80% zúčastněných škol, v matematice to byly lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Dokonce jedna žákyně dosáhla nejlepšího výsledku v Moravskoslezském kraji v českém jazyce, dva žáci a jedna žákyně dosáhli nejlepší výsledky v Moravskoslezském kraji v matematice a jeden žák získal nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování obecných studijních předpokladů. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka i matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že v naší škole je studijní potenciál žáků v obou předmětech využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Zapojení do testování žáků Stonožka 0/0 ročníky v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika prokázalo průměrné výsledky žáků. V českém jazyce měla polovina zúčastněných škol lepší výsledky než naši žáci, v matematice 70% škol, v anglickém jazyce měli naši žáci lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP ukázalo, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V matematice však byly výsledky žáků na nižší úrovni, než jaká odpovídala - 9 -

10 úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracovali pod svoje možnosti. Naopak v anglickém jazyce porovnáním bylo zjištěno, že výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracovali nad svoje možnosti. Pokles úrovně výsledků žáků ročníku proti ročníku je dán každoročním odchodem vysokého počtu žáků do víceletých gymnázií, nízkou osobní motivací žáků ke studiu a dvouměsíční nemocností učitele matematiky, čímž došlo k časovému posunu probíraného a zároveň testovaného učiva. Po návratu učitele měli žáci možnost týdenních konzultací z matematiky, kde mohli individuálně odstraňovat své nedostatky, přijímací zkoušky na střední školy zvládli velmi dobře. Kvalitní vzdělávací výsledky jsou dosahovány díky dlouhodobé, koncepční a svědomité práci celého pedagogického kolektivu, díky zájmu učitelů o další vzdělávání pedagogických pracovníků, o jejich práci s žáky mimo vyučování. O tom svědčí také výborné výsledky v celé řadě soutěží, a to na obvodní až národní úrovni (viz tab. č. ). Přínosem pro výchovně vzdělávací činnost školy je účast žáků na výukových programech, exkurzích, projektových dnech, vzdělávacích zájezdech do Anglie, ozdravných pobytech žáků aj. (viz tab. č. ) Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích Tabulka č. název soutěže obvodní kolo městské kolo krajské kolo národní kolo umístění umístění umístění umístění Matematická olympiáda. ročník Pythagoriáda Logická olympiáda Mezinárodní matematický seminář TAKTIK. ročník Moravskoslezský matematický šampionát MF náboj mezinárodní soutěž Finanční gramotnost Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR x úspěšný řešitel x x x

11 SAPERE vědět, jak žít Velká cena malých zoologů Příroda s otazníky Létající savci Pohár vědy KVARK 0 Celostátní přehlídka dětských recitátorů Recitační soutěž Rolnička 0 Literární soutěž Čertovské pohádky Porubský skřivánek 0 Zpěváček 0 x. x. x postup do městského kola x. x... x. x čestné uznání x. x. postup do krajského kola E. Nightingale A. Hrdlička Challenge Konverzační soutěž v anglickém jazyce Leťs play with English Olympiáda ve francouzském jazyce Dějepisná soutěž Ostrava město architektury Dějepisná soutěž Šumná Ostrava Zeměpisná olympiáda Výtvarná soutěž Naše domácí zvířata Výtvarná soutěž Přísloví Výtvarná soutěž x. x x 0. x. x x. x. ocenění ocenění... účast x x - -

12 Výtvarná soutěž Děti, pozor, červená Výtvarná soutěž Čisticí vůz Turnaj ve florbalu k MS žen 0 ocenění x. x. x. x. Snížený stupeň z chování Tabulka č. Stupeň Minulý školní rok Tento školní rok Počet Procento Počet Procento 7,0 0, 0,5 0, z chování Důvodem snížených stupňů z chování se stala zejména neomluvená absence, opakované porušování školního řádu v oblasti chování vůči spolužákům i vyučujícím a velmi nedbalá příprava na vyučování. Celkový počet neomluvených hodin Tabulka č. Minulý školní rok hodin Tento školní rok 8 Počet žáků Procento Počet žáků Procento 0,9 0,8 Častou příčinou neomluvené absence je neúčast na odpoledním vyučování, neomluvení absence v souladu se Školním řádem. - -

13 VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu s dlouhodobým preventivním programem školy Školní preventivní strategií na období a Minimálním preventivním programem pro školní rok 0/0. Základním principem činností daných oběma dokumenty bylo osvojování základních kompetencí a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Základem preventivní práce v naší škole byl kvalitní každodenní život školy, podpořený dodržováním Školního řádu školy. V rámci vyučovacích hodin byly využívány podněty otevřené výuky, projektové výuky, kritického myšlení a zážitkové pedagogiky, což mimo jiné dokládají absolvované specializované programy, jako dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon pro. ročníky, dále besedy s Městskou policií pro. ročníky, program E bezpečí, prevence rizikové virtuální komunikace, pro ročníky, pro vytvoření funkčních vztahů v třídních kolektivech ročníku adaptační program - Centrum nové naděje, preventivní program v oblasti požární ochrany Hasík CZ, interaktivní program o zdraví a výživě Zdravá pětka, ekologický program Ekostopa, ozdravné pobyty žáků. a ročníku, vzdělávací zájezdy žáků a ročníku do zahraničí aj. Tabulka č. a č. 5 podává souhrnný přehled akcí pro žáky, které podporují prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchovu. Za další kvalitní prevenci sociálně patologických jevů považuje škola nabídku bohaté mimoškolní činnosti žáků. Proto pro ně připravila a realizovala řadu zájmových kroužků, viz tabulka č. Přehled akcí školy pro žáky Tabulka č. Název akce Ročník Počet zúčastněných tříd. Dlouhodobý preventivní program Buď OK - Renarkon E bezpečí, prevence rizikové virtuální komunikace Adaptační program.... Centrum nové naděje. Besedy s Městskou policií

14 . Hasík CZ - preventivní program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Čas proměn, sebepoznávání beseda pro dívky Zdravá pětka interaktivní program o zdraví a výživě Ekofestival kino Vesmír Ekostopa ekologický program Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě Velká soutěž mladých přírodovědců ZOO Ostrava Evropský týden mobility dopravně ekologická soutěž Divadelní představení Divadlo loutek: - Zlatovláska - Broučci - Kocourek Modroočko - Ze starých pověstí českých - Malované na skle - Stepující stonožka - Láska s červeným nosem - Kráska a zvíře - Šíleně smutná princezna - Královna koloběžka Divadlo Jiřího Myrona: - Sen noci Svatojánské - Josef a jeho pestrobarevný plášť Cooltour Ostrava: - Čaroděj ze země OZ Divadlo A. Dvořáka: - Poplach na laguně Festival nejmenších houslistů Slezskoostravský hrad

15 Taneční představení v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě: - Čarovná země OS(TRAVA) Koncert v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě: - Vývoj hudby v Evropě Hudební program v kině Vesmír: - Od osvobozeného divadla k Semaforu Hudební koncert v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy Hudební představení Pavla Nováka Od čerta k Ježíškovi Filmové představení v CineStar Futurum: - Doba ledová - Gravitace Minikino: - Velká oříšková loupež Klub Ámos Interaktivní výstava: - Naši ilustrátoři - Doba měst a hradů - Ostrava tady bydlím, žiju, jsem - Rekordy a kuriozity ze světa zvířat Interaktivní dílna: - Dny vánočních řemesel - Dny velikonočních řemesel

16 Interaktivní projekt: - Hlavolamy v uličkách starého města Terénní program: - Jak vyrostla Ostrava - Jak se osvobozovala Ostrava Výukový program: - Hmyzouni kolem nás - Planeta Země, Indonésie po stopách lidojedů - Řím legionáři, gladiátoři, Caesarové Animovaný program ve výstavní síni - J. Hošek Interaktivní výuka: - Svět vědy a techniky Dolní oblast Vítkovice - Lesní škola Ostrava Bělský les Knihovna města Ostravy Interaktivní program: - Dny nevidomých na Moravě - Knížka pro prvňáčka - Pasování prvňáčků - Beseda v knihovně Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou Volba povolání Úřad práce návštěva Černá louka Ostrava - Učen, středoškolák, vysokoškolák Motivace k technickému vzdělávání Areál VŠB Ostrava Poruba - Zlepši si techniku SPŠ Kratochvílova - Projektové elektrody SOU Kopřivnice - Projekt Brána KD Akord, Ostrava Zábřeh - Vědecká show s Michalem Exkurze:

17 - Evraz Vítkovice Steel - Keravit Ostrava - OZO Ostrava - Hornické muzeum Landek - SAPŠ Ostrava Vítkovice, Arcelor Mittal - Huyndai Nošovice - Technické služby města Ostravy - Vojenské opevnění Darkovičky Projektové dny na SPŠ Kratochvílova Workshop - projekt SPŠ Kratochvílova, Sepetná, Ostravice - projekt Technika nás baví, hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem Projekt Přes hranice za sportem: - Loučná nad Desnou - Istebna - Polsko Olympijský den 0 Slezskoostravský hrad ČEZ Aréna MS ve florbale žen, kotel fanoušků Odznak všestrannosti olympijských vítězů Stadion Vítkovice - Ostravské školní hry Běh naděje - DKMO. 0. Výuka na dopravním hřišti, Orebitská ul. Ostrava - Přívoz Dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti. 8 Dopravní výchova.. Ozdravný pobyt žáků:....

18 - Priessnitzovy lázně Jeseník - Karlov pod Pradědem. Projektový den Oheň Vánoční jarmark.... Velikonoční jarmark Přehled akcí školní družiny pro žáky Tabulka č. 5 Název akce Oddělení ŠD Zábavné odpoledne s fa Briliantina.-. Výlet Štramberk podzimní prázdniny.. Hasičské muzeum Ostrava podzim. prázd.. -. Výstava vláčků,. Velikonoční dílnička rodičů s dětmi. Karneval, SVČ Ostrčilova.. Vernisáž výtvarné výstavy k soutěži.-. Prachožrout Den Země. 0. Čarodějnická diskotéka. 0. Z pohádky do pohádky sportovní. 0. odpoledne se SVČ Ostrčilova Celodenní výlet do ZOO Matička Vystoupení Stepaerorobic. 0. Muzikál Čaroděj ze země Oz Výtvarná soutěž Naše domácí zvířata.. Výtvarná vernisáž v klubu Parník Výtvarný kroužek - 8 -

19 Přehled zájmovéčinnosti Tabulka č.6 Počet Počet hodin Název kroužku žáků týdně. Hra na zobcovou flétnu 9 Dramatický kroužek Netradiční výtvarné techniky Netradiční výtvarné techniky Výtvarně keramický kroužek Výtvarně keramický kroužek Výtvarně keramický kroužek Výtvarně keramický kroužek Psaní všemi deseti 9 Počítačový kroužek Počítačový kroužek 8 Hudební kroužek 0 Čtení s porozuměním Kroužek dovedných rukou Poznámka Biologický kroužek Ukončen. Zeměpisný kroužek 8 Chemický kroužek 0 Čtení s porozuměním Ukončen po.pololetí - 9 -

20 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plány pro rok 0 a 0. Vzdělávací akce byly zaměřeny na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na komunikační dovednosti, na činnostní učení v cizím jazyce, práci s interaktivní tabulí, modernizaci výuky přírodovědných předmětů na základních školách, na modernizaci výukových metod, na efektivní práci koordinátora školního parlamentu, na tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky. stupně, na specializační studium koordinátora EVVO, na uplatnění metody CLIL. Vzdělávací akce byly realizovány zejména Krajským vzdělávacím centrem Nový Jičín, Národním institutem pro další vzdělávání, Tvořivou školou, Education Centre of Ostrava, o.p.s., PARIS vzdělávací a nakladatelskou agenturou, PPP Ostrava. Přehled vzdělávacích akcí a počtu zúčastněných pedagogických pracovníků Tabulka č. 7 Pedagog mezi paragrafy Anglický jazyk činnostně ve. ročníku Anglický jazyk činnostně ve. ročníku Základy Hejného vyučovací metody 5 Činnostní učení. stupeň Metodická poradna ředitele v návaznosti na novelu občanského zákoníku Speciální studium koordinátorů pro EVVO Nápadník do hodin Akademie moderního vzdělávání Přírodovědný seminář Trénink koordinátora parlamentu Komunikační dovednosti Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací pro výuku Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán pro žáka. stupně SOFT CLIL na. stupni základní školy - 0 -

21 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se řadou aktivit prezentuje rodičovské i další veřejnosti města Ostravy. Díky průběžné aktualizaci webových stránek školy může veřejnost sledovat činnost školy během celého školního roku. Škola také využívá měsíčníků Centrum, Ostravská radnice, webových stránek zřizovatele a magistrátu. Týdenní plány všech předmětů seznamují žáky i jejich zákonné zástupce s výstupy klíčových aktivit, s učivem, s mimoškolními akcemi, s písemnými testy, s žákovskými potřebami, a to s týdenním předstihem. Škola tak vytváří bezpečné prostředí pro žáky. V tabulce č. 8 je uveden přehled dalších uskutečněných akcí pro rodiče. Přehled akcí školy pro rodiče a veřejnost Tabulka č. 8 Název akce Ročník Počet akcí Den otevřených dveří. Slavnostní předání slabikáře. Vánoční posezení s rodiči. Vánoční besídka pro rodiče. Velikonoční dílna. Vánoční vystoupení pro rodiče hudební a dramatický kroužek Vánoční jarmark. Schůzka s rodiči žáků hlásících se na víceletá gymnázia Velikonoční jarmark. Vystoupení ke Dni matek hudební a dramatický kroužek Den Slabikáře. IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce inspekční činnost ze strany České školní inspekce neproběhla. - -

22 X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace ,00.007,60 Ostatní 0 0 Výnosy celkem ,00.007,60 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Neinvestiční náklady celkem ,00.007,60 z toho: - platy 6000, ,00 - OON 000,00 0,00 - zákonné odvody (SP, ZP) ,00.6,00 - náhrada nemoc 775,00.87,00 - příděl FKSP 9705,00 087,00 - učebnice, šk. potřeby, učební pomůcky 55,67 9,00 - další vzdělávání pedag. pracovníků 960,00 888,00 - pojištění zaměstnanců 5,05.96,6 - ostatní 809,8 666, Náklady celkem ,00.007,60 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 Hospodaření s prostředky od zřizovatele, z hospodářské činnosti a dotací z ESF a SR grantový projekt Čtu, rozumím, vím VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace.0, ,50 Dotace z projektu ESF a SR.0,50.57,67 Včetně dohadné položky Použití fondů.675,8.65,00 Doplňková činnost 90.55, 5098,79 Ostatní 0568, ,99 Výnosy celkem.57956,58 8,95 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Hlavní činnost.5090, 970,7 Hlavní činnost projekt z ESF a.0,50.57,67 SR Doplňková činnost 6897,6 875,7 Náklady celkem.0,55 58, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0.95,0 0.76,8 Převod do rezervního fondu 00.95,0 0 Převod do fondu odměn 0.000,00 0 Vysvětlivky: FKSP fond kulturních a sociálních potřeb, OON ostatní osobní náklady, SP sociální pojištění, ZP zdravotní pojištění DPP dohody o provedení práce, DPČ dohody o pracovní činnosti, Projekt z ESF a SR V příloze č., je uvedena účetní závěrka k.. 0 a k

23 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola zabezpečovala akce pro žáky v souladu s pokyny pro udržitelnost grantového projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje - Motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů. Úspěšně ukončila v dubnu 0 projekt EU peníze školám Čtu, rozumím, vím. Velmi dobře proběhl projekt přeshraniční spolupráce Přes hranice za sportem, který zaštiťoval Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Partnerství pokračuje v projektech Technika nás baví, který organizuje Agentura pro regionální rozvoj Ostrava, Technické vzdělávání Brána k úspěchu, realizátorem je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, v tomto projektu spolupracujeme se SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava, přísp.org. Velmi zdařilými se staly projekty Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, uskutečněného v Priessnitzových lázních Jeseník, kterého se zúčastnili žáci třetího ročníku, pobyt připravil Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na základě dotačního programu Ministerstva životního prostředí ČR a projekt ozdravného pobytu Kalokagathia harmonie sil tělesných i duševních, spojeného s lyžařským výcvikovým kursem, uskutečněného v Jeseníkách v Karlově pod Pradědem, toho se zúčastnili žáci ročníku. Tento ozdravný pobyt proběhl díky účelové dotaci 500,- Kč na žáka z rozpočtu Statutárního města Ostrava, z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do nabídky celoživotního vzdělávání. - -

24 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Pro zkvalitnění vzdělávání žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bohatou zájmovou mimoškolní činnost žáků škola vypracovala řadu žádostí o účelové dotace a získala následující: Statutární město Ostrava, Magistrát Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy a Moravskoslezského kraje schválilo poskytnutí účelově vázáných finančních prostředků v tomto členění : - Na výdaje spojené s realizací nejméně denního organizovaného pobytu dětí, které jsou žáky Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace v období od..0 do 0..0, z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši Kč - na realizaci projektu Počítačové kroužky (rok 0) Kč - na realizaci projektu Ostrava fandí Florbalu (rok 0) 000 Kč - na realizaci kroužku Výtvarně keramické kroužky (rok 0).000 Kč V roce 0 byla schválená neinvestiční dotace Čtu, rozumím, vím, reg. číslo CZ..07/..00/.77 ze SR a ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši.0. Kč. V roce 0 byla poskytnuta záloha ve výši.90.7,0 Kč a v roce 0 zbývající část ve výši.80.88,80 Kč. V roce 0 byly čerpány náklady spojené s realizací uvedeného projektu ve výši 09 Kč, v roce 0 čerpáno.5989,8 Kč a v roce 0 čerpáno.0,50 Kč. Nevyčerpá zbývající část dotace ve výši.57,67 byla čerpána v -/0. Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, Rada kraje na základě rozhodnutí MŠMT schválila účelově vázané neinvestiční dotace: - dotace na Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 0.00 Kč - dotace na Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízení v roce Kč - -

25 XIV. Spolupráce s jinými subjekty I v tomto roce probíhala spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, a to v ověřování metody profesora Hejného v matematice třetího ročníku, výuku zabezpečovali dva vysokoškolští pedagogové Ostravské univerzity. Vyučující naší školy vedli souvislé praxe studentů Pedagogické fakulty University Palackého a střední pedagogické školy. Tato vzájemná spolupráce pomáhá udržovat vysoký standard vzdělávání ve škole. Pedagogové se ve velké míře podíleli na vyplńování celé řady dotazníků studentů vysokých pedagogických škol. Ve škole působí odborová organizace, spolupráce probíhala v souladu s kolektivní smlouvou. Další subjekty, se kterými škola spolupracuje: Tvořivá škola, občanské sdružení Nakladatelství Fraus KVIC NIDV Agentura pro regionální rozvoj Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, přísp.org. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Technická univerzita Vysoká škola báňská Divadlo loutek Národní divadlo moravskoslezské Městská knihovna Telepace SVČ Ostrava PPP Ostrava Renarkon, nezisková org.. Městská policie Hasičský záchranný sbor Education Centre of Ostrava, o.p.s. AV Media Agentura PARIS OXFORD University Press - 5 -

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 3 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/03 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/05 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2015/2016 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 05/06 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více