za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory Telefon bankovní spojení: KB Kutná Hora, /0100 IČ: za školní rok 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou dne :

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy : Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora IČ: Sídlo: Zřizovatel: Masarykovo náměstí čp Nové Dvory Městys Nové Dvory Telefon: web: Bankovní spojení: /0100 Součásti školy: - úplná základní škola s 1. a 2.stupněm ( IZO ) - školní družina ( IZO ) - mateřská škola ( IZO ) - školní jídelna ( IZO ) Statutární zástupce školy - ředitel: Mgr. Jan Ingr Školská rada V tomto školním roce pracovala školská rada v tomto složení: Mgr. Markéta Mikušová Martina Vřešťálová Kateřina Pavlíková Martin Koblischke Jana Strnadová Vanda Vörösová předsedkyně 2

3 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory je venkovskou úplnou základní školou s jednou třídou v každém z devíti postupných ročníků, jednou třídou v mateřské škole, zahrnuje i školní družinu s jedním oddělením a školní jídelnu. Od 1. ledna 2003 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Budovy všech součástí školy jsou v majetku zřizovatele Městyse Nové Dvory. Součásti školy : Školní družina - Masarykovo náměstí č. p. 1 Plánovaná kapacita 45 žáků, skutečně docházelo 40 žáků. V družině pracovaly 2 vychovatelky na částečný úvazek (0,68 resp. 0,18) Školní jídelna - Masarykovo náměstí č. p. 260 Školní jídelna zajišťovala stravování pro ZŠ a MŠ Nové Dvory, MŠ Kobylnice a MŠ Sv. Mikuláš. Do Kobylnice a Sv. Mikuláše jsou jídla odvážena, což si zajišťují uvedené školy. Kapacita kuchyně : 300 jídel Místa v jídelně : 74 Zaměstanci : vedoucí úvazek (0,94) Jiřina Teplá hlavní kuchařka (1,0) Dana Morongová kuchařka (1,0) Lýdia Radlová prac. provozu (1,0) Iva Beranová Stravovaní : žáci ZŠ děti MŠ dospělí (Nové Dvory) (Kobylnice, Sv.Mikuláš) Pro mateřské školy jsou zajišťovány svačiny, přesnídávky a obědy, pro základní školu obědy. Mateřská škola - Masarykovo náměstí č. p. 260 Kapacita : 25 dětí (plně obsazena) Zaměstnanci : Eva Procházková vedoucí učitelka (úvazek 1,0) Lucie Valoušková učitelka (1,0) Dana Kremlová uklízečka (0,65) 3

4 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ, PODLE KTERÝCH ŠKOLA VYUČUJE Učební plány ZŠ Nové Dvory, podle kterých se v letošním roce pracovalo: Učební plán - I.stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník dis dis dis dis dis celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika její aplikace Informační komunikační technologie a a Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Přírodověda Vlastivěda Prvouka Umění a kultura Člověk a svět práce Člověk a zdraví Hudební výchova Tvořivé činnosti Tělesná výchova Celkem Poznámky k učebnímu plánu: (Dis disponibilní časová dotace) - Tvořivé činnosti: Vyučovací předmět Tvořivé činnosti vznikl spojením vyučovacích oborů Člověk a svět práce a Výtvarná výchova. - Tělesná výchova: Ve 2. a ve 3. ročníku probíhal plavecký kurz v rozsahu 20 lekcí. - Člověk a jeho svět: Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je rozdělen do tří vyučovacích předmětů: Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. 4

5 Učební plán - II.stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník dis dis dis dis celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Volitelný předmět Volitelný předmět Člověk a příroda Člověk společnost Umění a kultura a Člověk a svět práce Člověk a zdraví Přírodopis Fyzika Chemie Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Celkem Povinně volitelné předměty ročník časová dotace Informatika Domácnost Konverzace v cizím jazyce Pohybové a sportovní hry Dějepisný seminář

6 Poznámky k učebnímu plánu: (dis disponibilní časová dotace) Volitelné předměty jsou dotovány z vázané disponibilní časové dotace. - Pracovní činnosti: Vyučovací předmět Pracovní činnosti vznikl z tematických okruhů. Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství a Svět práce. - Cizí jazyk: Své znalosti si mohou žáci prohlubovat v hodinách konverzace, která je nabízena jako volitelný předmět od 7. do 9. ročníku. - Konverzace v cizím jazyce: Volitelný předmět Konverzace v cizím jazyce vychází z výstupů pro vzdělávací obor Cizí jazyk. - Náboženství: Nepovinný volitelný předmět Náboženství vyučuje pro naše potřeby ve svých prostorách Církevní gymnázium Kutná Hora na základě smlouvy. Vzdělávací program : Základní škola Nové Dvory pracovala v tomto školním roce ve všech ročnících podle programu: Klíč k životu (ŠVP ZŠ Nové Dvory) Úpravy učebních plánů : V povinné části škola dodržovala učební plán z dokumentu Klíč k životu (ŠVP ZŠ Nové Dvory) a diferencovala ho těmito volitelnými předměty : 7.roč.: Konverzace v cizím jazyce - Aj 8.roč.: Informatika 9.roč.: Konverzace v cizím jazyce - Aj 6

7 C, G, L. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A JEJICH DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ, ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ jméno pracovní zařazení praxe údaje o dalším vzdělávání poznámka Auersvaldová Helena Mgr. učitelka 1. stupně 28 samostudium, ŠNXB, Taktik Hrušková Jolana Mgr. učitelka 2. stupně 22 samostudium, ŠNXB Chmelařová Marcela Mgr. učitelka 1. stupně 31 samostudium, ŠNXB zást. ředitele Jackovičová Anna Mgr. učitelka 2. stupně 33 samostudium, ŠNXB Menová Lenka Bc. učitelka, ped. asistentka 5 samostudium, ŠNXB Melicharová Irena Mgr. učitelka 1. stupně 35 samostudium, výtv. kurz, ŠNXB Moravcová Vlasta učitelka 2. stupně 38 samostudium, Nešporová Alena učitelka 2. st., vych. ŠD 32 samostudium, Pavel Jan Mgr. učitel 1. stupně 8 studium PF, ŠNXB Procházková Lucie Mgr. učitelka 1. stupně 14 samostudium, ŠNXB Syrový Václav Mgr. učitel 2. stupně 22 samostudium, Vlasák Milan Mgr. učitel 1. stupně 25 samostudium, školení IT Vřešťálová Martina učitelka 2. stupně 9 samostudium, ŠNXB vých. poradce Ingr Jan Mgr. učitel 1. stupně 33 kurz Man. Aj, ŠNXB ředitel Jonáková Jana pedagogická asistentka 4 samostudium Procházková Eva vedoucí MŠ 30 samostudium, tvorba PL Valoušková Lucie učitelka MŠ 3 samost., ŠNXB, Aj v MŠ, kurz ZF Kremlová Dana uklízečka Mořický Martin Kadlecová Stanislava Schovancová Olga Trpišovská Jaroslava školník uklízečka uklízečka uklízečka Pacáková Ilona účetní 26 školení účetnictví Teplá Jiřina vedoucí školní jídelny 37 Beranová Iva pracovnice provozu 34 Morongová Dana kuchařka 31 školení kuchařek Radlová Lýdia kuchařka 9 ŠNXB školení na ovládání interaktivní tabule NXBoard ZF zobcová flétna IT informační technologie 7

8 D. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY Zápis dětí do prvních tříd proběhl na škole 17. ledna Zapisovaných dětí : 37 z toho dívek 17 Žádosti o odklad povinné školní docházky : 1 0 Do speciální školy na doporučení lékaře nastoupí : nastoupí do první třídy : třídy se budou otvírat : 2 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento přehled výsledků vzdělávání ukazuje, jak se škole podařilo v uplynulém školním roce naplňovat cíle našeho ŠVP Klíč k životu. Počet žáků školy se oproti loňskému roku zvýšil o 20. Dobré výsledky spatřujeme v naplňování ochrany a odpovědnosti za fyzické, duševní a sociální zdraví, toleranci a ohleduplnosti k jiným, uplatňování svých práv, rozhodování o vlastní životní i profesní orientaci. Průměrné jsou výsledky přístupu k tvořivému a logickému uvažování a řešení problémů. Je třeba posílit snahu v oblastech motivace pro celoživotní učení, schopnosti respektovat práci a úspěchy své i jiných osob. Přehled počtu tříd, žáků a integrovaných žáků Ročník Přehled tříd v ročníku Počet žáků v ročníku Z toho dívek Celkový počet žáků se zdravotním postižením (včetně specifických vývojových poruch učení a chování) Z toho integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím programem Celkem

9 Hodnocení celkového prospěchu žáků - členěno podle ročníků v obou pololetích: I. Stupeň: Ročník počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním prospělo (ve II. pololetí před opravnými zkouškami) I. II. I. II. I. II celkem Opravné zkoušky neprospělo ve II. pololetí před opravnými zkouškami počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku neprospělo ve II. pololetí po opravných zkouškách II. Stupeň: ročník počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním prospělo (ve II. pololetí před opravnými zkouškami) I. II. I. II. I. II celkem Opravné zkoušky neprospělo ve II. pololetí před opravnými zkouškami počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku neprospělo ve II. pololetí po opravných zkouškách Velmi pozitivním faktem je, že ani jeden žák na žádném stupni neopakuje ročník z prospěchových důvodů, pouze jeden žák bude opakovat 1. ročník ze zdravotních důvodů. 9

10 Hodnocení chování žáků členěno podle ročníků Ročník počet žáků v ročníku chování 1 chování 2 chování 3 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele počet neomluvených hodin I. II. I. II. I. II I. II. I. II. I. II. I. II. I. II Celkem Výsledky přijímání žáků do středních škol A/ víceletá gymnázia: počet žáků v V. ročníku celkem počet přihlášených do víceletého gymnázia počet přijatých do víceletého gymnázia B1/ čtyřleté maturitní obory středních škol a učební obory trvající méně než 4 roky počet žáků v IX. ročníku celkem počet přihlášených do čtyřletého gymnázia počet přihlášených na maturitní obory počet přihlášených do učebních oborů Základní školní docházku v letošním roce ukončilo 15 žáků, z nichž na gymnázium odcházeli 4 žáci, což je oproti loňskému roku, kdy neodcházel na gymnázium nikdo, výrazné navýšení, na další maturitní obory se ještě dostalo 5 žáků a 6 žáků si vybralo učební obory bez maturity. 10

11 Výsledky soutěží V letošním roce se naši žáci účastnili vědomostních soutěží, ale výrazného úspěchu dosáhlo pouze družstvo 1. stupně v soutěži Eurorebus. Eurorebus, vedla Mgr. Helena Auersvaldová - 1. místo v krajském kole Dominik Zof, Metoděj Nytra, Vít Vařečka. Zájmové útvary V tomto školním roce na škole pracovali žáci v těchto zájmových útvarech : Anglický jazyk vedla Martina Vřešťálová (18 žáků) Sborový zpěv Mgr. Lucie Procházková (28) Dramatický kroužek Mgr. Jolana Hrušková (13) Práce na PC Mgr. Milan Vlasák (16) Pohybové hry Mgr. Helena Auersvaldová (27) Němčina Mgr. Helena Auersvaldová (7) Ruský jazyk Jana Jonáková (5) Hra na zobcovou flétnu Lucie Valoušková (8) Šikovné ruce Mgr. Irena Melicharová (16) Rybářský kroužek externí vedoucí Miroslav Husa (10) Hra na kytaru Mgr. Jan Pavel (14) Zájmové útvary s výjimkou rybářského kroužku vedli učitelé ZŠ, tato práce byla zohledněna osobními příplatky nebo odměnami, žáci docházeli bezplatně. Další aktivity - plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku účast 31 žáků - v 7. ročníku pětidenní turistický kurz účast 13 žáků - tradičně byly pořádány školní výlety - letos jsme uspořádali pro žáky 8. a 9. tříd jazykově poznávací zájezd do Anglie, kde byli žáci ubytováni v rodinách a navštívili nejvýznamější místa Londýna F. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence probíhala podle plánu, základními kameny byly sportovní a zábavní volnočasové aktivity pořádané školou i jinými subjekty, dále besedy a kulturní představení. Preventistou sociálně patologických jevů byl na škole jmenován Mgr. Jan Pavel. 11

12 H. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Září - okresní atletická olympiáda - okresní atletická olympiáda 1. stupeň - exkurze do kláštera v Sázavě 8. třída Říjen - okresní přebor v přespolním běhu Kutná Hora - slavnostní zakončení 1. části projektu Nové Dvory zámek, stavební úpravy budovy ZŠ - sběr kaštanů - večer se strašidly Halloween disko - fotbalový turnaj smíšených družstev 1. místa 5. třída a 6. třída Listopad - drakiáda pro 1. stupeň - návštěva Úřadu práce 9. třída - sběr papíru - 3. a 6. třída beseda s pracovnicemi knihovny - exkurze do SOUKH 9. třída - Hasík 2. a 6. třída 1. část Prosinec - hudební vystoupení ve spolupráci učitelů, rodičů a dětského sboru pod vedením Lucie Procházkové při rozsvícení vánočního stromu v obci - olympiáda v českém jazyce školní kolo 1. Lukáš Lázňovský, 2. Klára Rozsypalová - Mikulášská nadílka - futsalový turnaj v Žehušicích - vánoční trhy Leden - od ledna funguje obnovený školní rozhlas - zápis dětí do první třídy - beseda s pracovnicemi knihovny třída - olympiáda v D okresní kolo - výlet za vítězství v soutěži Betlém - Pythagoriáda školní kolo Únor - Zdravá pětka zásady správné výživy - výtvarná soutěž Valentýnská pošta 1. Klára Pánková, 2. Tereza Netolická, 3. Tereza Lázňovská - únorový karneval - návštěva knihovny 3. a 6. třída - výtvarná soutěž Světový den vody - Mac Donald Cup školní kolo - olympiáda v Čj okresní kolo - olympiáda v Čj okresní kolo - recitační soutěž školní kolo - kategorie I Vřešťálová Klára, 2. Kosprd Petrkategorie - kategorie II Viktor Fiala, 2. Koblischková Denisa - kategorie III Pavlíková Anna, 2. Melšová Natálie 12

13 Březen - turnaj ve stolním tenisu - soutěž v recitaci okresní kolo - den naruby akce žákovského parlamentu - exkurze v muzeu Jana Amose Komenského a 6. třída - hudební vystoupení Harmonia Universalis 1. stupeň - 7. a 8. třída zeměpisný pořad Planeta Země - 8. třída - návštěva Tylova divadla Kutná Hora - Matematický Klokan 1. Karolína Pavlová, 2. Filip Hovorka, oba 5. třída, 3. Ondřej Cieslar 7. třída Duben - dopravní soutěž školní kolo - exkurze do Terezína 9. třída - divadlo třída, MŠ - Den Země - sběr papíru - dopravní soutěž školní kolo - středočeský taneční pohár školní a okresní kolo 1. místo Nikola Sosnovská, Veronika Veselá, Dominika Vaňková, 2. místo Karolína Rambousková, Šarlota Hianiková, Antonie Marie Šmejkalová - soutěž Eurorebus krajské kolo 1. místo. Družstvo ve složení Dominik Zof, Metoděj Nytra, Vít Vařečka - florbalový turnaj open v tělocvičně Malín 1. místo Černí baroni, 2. místo - Sysláci - velikonoční vystoupení dětského sboru v kostele Sv. Martina pí Procházková - divadlo 9. třída Kutná Hora - závody o Žehušický pohár výsledky: - 1. místa Vaňková Dominika - 50m, Libenková Nikola dálka, Stránská, Kosprd, Vařečka, Vařečka štafeta 4x200m - 2. místa Lázňovská Tereza hod míčem, dálka, Vařečka Josef 60m, Kobolka Martin dálka, Kosprd, Bubeník, Vařečka, Pavel štafeta 4x200m - 3. místa družstvo ml. přípravky, Bubeník Štěpán kriket, Procházková, Pořízová, Libečková, Pavlová štafeta 4x200m V hodnocení škol, které postavily všechna družstva, jsme obsadili 3. místo. - exkurze Auto Mladá Boleslav a 9. třída - pálení čarodějnic Květen - cvičná evakuace školní budovy - fotbal turnaj smíšených družstev 1. místa 5. třída a 9. třída - divadlo třída, MŠ - orientační závod dvojic Medvědí stezkou - středočeský taneční pohár v Čáslavi Veronika Veselá a Dominika Vaňková 3. místo, Karolína Rambousková, Šarlota Hianiková a Antonie Šmejkalová 2. místo - duatlon okresní kolo 2. místa Roman Šauer, Vít Vařečka, Tereza Lázňovská - turistický kurz 7. třída - Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV okresní kolo 1. místa Andrea Stránská, Karolína Pavlová, 2. místa Josef Vařečka, Lucie Jarolímová, 3. místo Dominik Holec - Hasík 2. a 6. třída 2. část - středočeský taneční pohár krajské kolo Čáslav - vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni 13

14 - Perníková chaloupka vystoupení dramatického kroužku - noc ve škole 3. třída Červen - Den dětí soutěže na hřišti - Divadélko pro školy - 1. stupeň Písnička pro draka, 2. stupeň Divadlo nekouše - pasování na čtenáře 1. třída - slavnostní zakončení projektu Nové Dvory zámek, stavební úpravy budovy ZŠ - duatlon krajské kolo Čelákovice účast: Roman Šauer, Vít Vařečka, Tereza Lázňovská - Eurorebus republikové kolo Praha 6. místo - výlet do Anglie vybraní žáci školy - výlet Hrabětice účast na projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč středočeským krajem - turnaj o pohár ředitele školy 1. ZŠ Týnec n. L., 2. ZŠ Žehušice, 3. ZŠ Nové Dvory, 4. ZŠ Suchdol - den třídního učitele - školní akademie - pasování dětí MŠ na prvňáčky Akce, které se uskutečnily v průběhu školního roku v mateřské škole veřejná vystoupení dětí: - slavnostní předávání opravené části budovy školy (podzim 2013) - rozsvícení vánočního stromu - velikonoční koncert v kostele sv. Martina - vystoupení na akci Vítání občánků - pohádka "O nezvedených kůzlátkách" na akci pro seniory (červen 2014) akce v rámci školy: - vánoční pohádka pro rodiče - ukázková hodina angličtiny pro rodiče podle výukového programu WOW - projektové dny na téma roční období (Vítání podzimu,vítání zimy,...) - v rámci naplňování cílů ŠVP zapojení do dotovaného projektu ROK NA ZAHRADĚ (MAS- LÍPA PRO VENKOV) - zapojení do soutěže vypsané zahradnictvím Starkl(sázení rostlin do truhlíku,následně péče o rostliny a zaznamenávání změn v truhlíku prostřednictvím dětské kresby) - zapojení do výtvarné soutěže vyhlášené SDH Nové Dvory(oceněny 2 děti) - celodenní výlet (Babiččina zahrádka,dědečkova obůrka) - čarodějnický slet - den v maskách - dětský karneval - divadelní představení v rámci MŠ i ZŠ - společná akce ZŠ a MŠ - Pasování na prvňáka" 14

15 Žákovský parlament Celoročně pracoval na škole žákovský parlament pod vedením pí uč. Nešporové. Parlament byl složen ze žáků všech ročníků. Jednotlivé třídy zastupovali tito zvolení žáci: Předsedkyně: Michaela Kubisková (8. třída) Místopředsedkyně: Miloslava Chalupová (9. třída) Zapisovatel: Lukáš Lázňovský (9. třída) 1. třída neměla zástupce 2. třída Kristýna Charvátová, Veronika Sýsová 3. třída Dominika Vaňková, Veronika Veselá 4. třída Vít Vařečka, Karolína Rambousková 5. třída Michal Žaloudek, Filip Hovorka 6. třída Anna Pavlíková, Karolína Kaiznerová 7.třída Tomáš Neubauer, Monika Macurová 8. třída Michaela Kubisková, Klára Rozsypalová 9. třída Lukáš Lázňovský, Miloslava Chalupová Žákovský parlament se prezentoval, mimo jiné, projekty: - jídelníček na přání žáci jednotlivých tříd vybírali své oblíbené jídlo, a to bylo potom zařazeno do jídelníčku školní kuchyně - hrajeme na přání každá třída si vybrala písničku, která se ve čtvrtek o velké přestávce pouštěla do školního rozhlasu - deváťáci učí žáci 9. třídy si připravili hodinu pro žáky 1. stupně a pod dohledem vyučujících ji i sami odučili Spolupráce školy s rodičovskou veřejností Na škole funguje Unie rodičů. Svou činností pomáhá žákům školy ve finančním zabezpečení některých aktivit (doprava na turistický kurz, knižní odměny pro žáky, sponzorování některých akcí školy). Snažíme se využívat činnost sdružení s cílem zapojit co nejvíce rodičů do práce pro školu a tím pro své děti. Škola ze své strany zabezpečuje informování rodičů následovně : - pořádání schůzek rodičů s učiteli, ve čtvrtletí a třičtvrtěletí - konzultační hodiny všech učitelů každý měsíc - konzultační hodiny výchovného poradce - účast rodičů na akcích školy - propagace pomocí webových stránek školy (včetně klasifikace žáků) - "otevřenost školy" pro rodiče v každé době Spolupráce školy se zřizovatelem Spolupráce školy se zřizovatelem probíhala na dobré úrovni, společně jsme řešili zejména stavební úpravy školy a rovněž havarijní stav dvou učeben při květnových deštích. Škola také významně pomáhala obci v oblasti kultury vystupováním svých zaměstnanců a svého dětského pěveckého sboru, vedeného Mgr. Procházkovou a prezentacemi nejmenších dětí z MŠ vedených p. Procházkovou a sl. Valouškovou na akcích pořádaných obcí, posléze městysem. 15

16 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL V průběhu školního roku proběhly na naší škole tyto kontroly: kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky v období bez závad kontrola Krajské hygienické stanice v objektu mateřské školy závady odstraněny do konce měsíce srpna. Zprávy o kontrolách jsou uloženy v ředitelně školy. J. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 Příjmy Celkové příjmy ,41 Státní dotace ,00 Dotace od obce ,00 Příjmy na stravné ,00 Ostatní příjmy ( úroky, poškozené učebnice, vlastní prostředky ) ,41 Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,41 Investiční výdaje 0,00 Náklady na mzdy pracovníků ,00 Odvody zdr.a soc.pojištění ,00 Výdaje na učebnice a uč. pomůcky - hrazené ze st. dotace ,00 Výdaje na učebnice a uč. pomůcky - hrazené z dotace od obce 6 707,00 Výdaje na učebnice a uč. pomůcky - pořízené vlast. prostř. a darem 0,00 Výdaje na další vzdělávání pracovníků - ze státní dotace 600,00 Výdaje na školení pracovníků - z dotace obce 1 610,00 ONIV ostatní ( ZÚP, FKSP.. ) ,00 Náklady na stravování ,00 Náklady hrazené vlastními prostředky ( doprava na pl. výcvik,..) ,00 Ostatní provozní náklady ,41 16

17 K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Byl ukončen program EU peníze školám vzdělání pro konkurenceschopnost modernizace didaktické techniky, tvorba didaktických učebních materiálů. Škola díky tomuto programu získala moderní vybavení v podobě interaktivních tabulí a počítačového vybavení. Škola se přihlásila k projektu Ovoce do škol, kdy děti 1. stupně dostanou 2x měsíčně zdarma balíček ovoce a zeleniny. Rovněž jsme byli vybráni jako partnerská škola v projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem realizovaným SOŠ a SOU Řemesel Kutná Hora. L. ÚDAJE O PROJEKTECH V průběhu školního roku jsme ve škole realizovali tyto projekty: dlouhodobé - Čas proměn - Školní mléko - Ovoce do škol - Zdravé zuby - Adopce na dálku - vydávání časopisu Novodvoráček redakčně vedla Mgr. Jolana Hrušková - vzdělávací program Zdravá pětka průřezová témata realizovaná formou projektu - Moje rodina 1. třída - Poznáváme zvířata 2. třída - Svůj domov mám rád 3. třída výhody a nevýhody života ve své obci - Slavná osobnost naší historie 4. třída - Pohádka 5. třída poznávání vlastních kulturních hodnot - Naše obec 6. třída - How green are you 7. třída aktuální ekologické problémy - Elektronické noviny 8. třída - Jsme Evropané 2. stupeň celoškolní projekty zvyky a tradice kolem nás - Halloween - Vánoční trhy - Betlémy - Noc čarodějnic - Den Země - Školní akademie sportovní projekty - fotbalový turnaj o pohár ředitele školy - orientační běh Medvědí stezkou - pinkpongový turnaj open - prázdninový jarní turnaj ve florbalu - fotbalové turnaje smíšených družstev 17

18 M. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Na škole není založena odborová organizace. Veškerá spolupráce se odehrává na bázi informací z médií. Budova školy V průběhu školního roku byla realizována oprava severního nároží, fasád JV křídla a dvorní fasády SV křídla. Práce byly zahájeny ještě koncem roku A stavba byla zakončena po pěti měsících, v květnu 2014, slavnostní předání se uskutečnilo 14. června Tento projekt byl realizován na základě rozšíření předmětu dotace a spolufinancován z prostředků dotačního titulu Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. V lednu byla pořízena nová rozhlasová ústředna a současně byl zrenovován a znovu zprovozněn školní rozhlas. V Nových Dvorech dne 24. září Mgr. Jan Ingr - ředitel školy 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více