Výroční zpráva o činnosti za školní rok DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest, ale pomoc..

2 Obsah Obsah 2 Celková charakteristika a hodnocení školského zařízení 3 Historie školského zařízení a jeho budovy 3 Charakteristika školského zařízení 3 Celkové hodnocení školského zařízení 4 obsah Pedagogické hodnocení výchovně vzdělávacího úseku Diagnostický ústav 6 Vzdělávací úsek 6 Výchovný úsek 7 Hodnocení odborného a sociálního úseku - Diagnostický ústav 14 Odborný úsek 14 Sociální úsek 14 Provozní úsek 14 Středisko výchovné péče 15 Pracoviště Návrat 15 Pracoviště Kompas 20 Pracoviště Varianta 23 Pracoviště Mimoza 25 Pracoviště Pyramida 28 Údaje o pracovnících 33 Počet pracovníků 33 Kvalifikační předpoklady 33 Hodnocení ekonomického úseku 34 Koncepce rozvoje školského zařízení 42 Základní principy a cíle 42 Organizace služeb 43 Sumarizace základních tezí, aktuálních výstupů a dalších úkolů projektu 44 Aktuální úkoly a organizační změny vyplývající z požadovaných úsporných opatření 46 Aktuální plány v rámci rozvojové koncepce školského zařízení a poskytovaných služeb 46 Přílohy 47 rozvaha 47 výkaz zisku a ztráty 50 Systém řízení organizace 53 2

3 Celková charakteristika a hodnocení školského zařízení Historie školského zařízení a jeho budovy Historie našeho školského zařízení sahá až do roku 1910, kdy se v Praze konala schůze Komise pro ochranu dítek a péči o mládež v Království českém a na základě jednání byla sepsána smlouva s touto komisí a městem Hradec Králové. Město zřídilo, v domu č.p.62 Rokitanského ulici Chlapeckou výchovnu pro méně nadané a lehce slabomyslné hochy a pro ty, u kterých se rodičovská a školní výchova nesetkávala s úspěchem. Chlapecká výchovna měla dvoutřídní obecnou školu pro lehce duševně postižené chlapce a pokračující školu pro starší chovance, kteří zde mohli získat výuční list v oborech krejčí, obuvník, truhlář a zahradník. Toto zařízení, kde byli přijímáni chlapci ve věku 8-14 let, mělo kapacitu 65 chovanců a hlavním jeho smyslem byla výchova k práci a příprava na různá zaměstnání. V roce 1946 došlo ke změně názvu na Chlapecká výchovna a v roce 1959 na Záchytný dětský domov. Název Dětský diagnostický ústav má zařízení od roku Přestože v průběhu minulých let byla budova v Rokitanského ulici několikrát opravována a byla pravidelně udržována, stál se její technický stav nezpůsobilým pro využívání daným typem školského zařízení, kterým Dětský diagnostický ústav je, a to zejména po stránce hygienické, kapacitní a dispoziční. Z tohoto důvodu město Hradec Králové odkoupilo a rekonstruovalo budovu bývalého hotelu Flora v Plotištích nad Labem. Do nového objektu se Diagnostický ústav přestěhoval a činnost zahájil k Do roku 2003 formou zvýšeného nájemného byly uhrazeny městu vložené investiční náklady spojené s rekonstrukcí objektu a v roce 2004 byla budova odkoupena. Charakteristika školského zařízení Dětský diagnostický ústav DDÚ Hradec Králové je v souladu se Zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (zákon č.109/2002 Sb.) koedukovaným internátním školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školským zařízením pro preventivně výchovnou péči s výše uvedenou územní působností. Dětský diagnostický ústav přijímá děti podle 2 odst. 3, 4 a 5 a 7 odst. 1 zákona č.109/2002 Sb. Do DDÚ jsou umisťovány děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Pobyt dítěte trvá zpravidla 8 týdnů. Na základě výsledků komplexní diagnostiky a zdravotního stavu je dítě následně umístěno do příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo odpovídajícího typu náhradní péče. Rozhodujícími kritérii pro umístění dítěte je jeho osobnostní charakteristika, zahrnující typ problémů, věk dítěte, místo bydliště a volné kapacity odpovídajících školských zařízení. V odůvodněných případech může být dítě umístěno do zařízení v územním obvodu jiného diagnostického ústavu. Toto lze však uskutečnit až po předchozí domluvě s diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se zařízení nachází. Základní úkoly DDÚ: Diagnostika dítěte: Komplexní diagnostika osobnosti a intelektu dítěte, včetně diagnostiky pedagogické a etopedické. Edukace dítěte: Výchovné a vzdělávací činnosti, směřující k rozvoji osobnosti dítěte ve vztahu k jeho individuálním výchovně-vzdělávacím potřebám a stanoveným prioritám. Výchovně terapeutické úkoly: Pedagogické, speciálně pedagogické, režimové a tréninkové činnosti, směřující k rozvoji osobnosti dítěte ve vztahu k nápravě poruch chování, sociálních vztahů a přizpůsobení. Sociálně-právní úkoly: Činnosti směřující k sociálně právní ochraně dítěte a k zajištění jeho sociálních potřeb. Organizační: Činnosti související s umísťováním dítěte, a to ve spolupráci s orgánem soc. právní ochrany. 3 Historie školského zařízení Charakteristika školského zařízení Základní úkoly DDÚ Budova v Rokitanského ulici Budova v Rokitanského ulici Dnešní podoba v Říčařově ulici

4 Koordinační: Činnosti směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů zařízení v rámci územního obvodu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti. Další úkoly: poskytovat vybraným dětem specifickou psychologickou, terapeutickou a speciálně pedagogickou péči, a to prostřednictvím výchovně léčebné činnosti oddělení dlouhodobé péče poskytovat vybraným dětem specifickou péči využitím metody EEG biofeedback při nápravě poruch chování a učení Středisko výchovné péče Středisko výchovné péče poskytuje prostřednictvím činností ambulancí a pobytových částí pracovišť SVP všestrannou preventivní, speciálně pedagogickou, psychologickou, poradenskou, terapeutickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativními jevy v sociálním vývoji. Tato péče se poskytuje dětem, u kterých ještě nenastal důvod k nařízení ústavní či uložení ochranné výchovy. Odborná pomoc je nabízena dětem i jejich rodinám také prostřednictvím rodinných terapií. Úkoly střediska výchovné péče: poskytovat svým klientům psychologickou pomoc a preventivní speciálně pedagogickou péči poskytovat odborné konzultace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dětí poskytovat metodickou a speciálně pedagogickou pomoc školám a třídním kolektivům na základě jejich žádosti Na této stráce: Středisko výchovné péče Úkoly SVP Celkové hodnocení Z interiéru i exteriéru dnešní budovy DDÚ Systém řízení jednotlivých součástí: Grafické schéma řízení jednotlivých součástí (pracovišť) DDÚ a SVP Hradec Králové viz Příloha, str. 53 Statutárním zástupcem Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny je PhDr. Pavel Janský, Ph.D. Celkové hodnocení školského zařízení V rámci své působnosti diagnostický ústav ovlivňuje svou metodickou a koordinační činností příslušná zařízení v daném územním obvodu, organizuje porady pracovníků, pracovní stáže, obsahově zabezpečuje i seminární setkávání a výcviky. Tato odborná pomoc je terénem hodnocena pozitivně. Jako přínosné se rovněž ukazuje přímé zapojení a spolupráce s vysokoškolským pracovištěm v regionu především v oblasti erudiční přípravy perspektivních speciálních pedagogů i pracovníků doprovodných pomáhajících profesí. Pravidelně byla umožňována stáž a praxe studentů speciální a sociální pedagogiky, byly uskutečňovány exkurzně hospitační návštěvy, recipročně pak i řešeno vlastní studium pracovníků organizace. Ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. je realizována potřebná míra spolupráce s institucemi sociálně právní ochrany dětí jednotlivých odborů sociálních věcí. Zcela samozřejmou oblastí je nezbytný kontakt s Policií České republiky, Městskou policií HK, Okresními soudy, K-centry a řadou dalších institucí. V měsíci říjnu bylo v našem zařízení uskutečněno pracovní setkání s OSPOD Královéhradeckého a Pardubického kraje, v lednu pak i Den otevřených dveří našeho zařízení, kterého se zúčastnila řada osobností z Ministerstva školství, Královéhradeckého i Pardubického kraje, představitelé školských zařízení i škol, laická i odborná veřejnost. Průběžně je věnována pozornost specifickým vzdělávacím potřebám dětí, odborně 4

5 jsou posuzovány případy a situace dětí zařazovaných do příslušných vzdělávacích programů a jsou realizována operativně i příslušná opatření. Je využíváno internetových stránek k vnější prezentaci zařízení lze je nalézt na adrese Snahou je učinit tyto stránky centrem vzájemné výměny informací, nabídek a prezentací nejen našeho zařízení, ale i zařízení náhradní rodinné a výchovné péče našeho regionu. Současně se snažíme v rámci možností posilovat využívání informačních a komunikačních technologií dětmi i pedagogickými pracovníky. Je proto zpracován plán rozvoje ICT, který je součástí povinné dokumentace zařízení. Ústav je organizátorem řady akcí sportovního, kulturního i odborného charakteru (Plavecká štafeta, Hradecká smeč, Postupové závody v lehké atletice a další). Celkové pojetí práce v zařízení je podřízeno základnímu poslání ústavu, daří se efektivně propracovávat komunitní systém přímého výchovného a vzdělávacího působení, jsou realizovány nové přístupy, experimentálně se ústav podílí i na výzkumných úkolech. Specifika práce spočívá i v určité časové limitaci pobytu dětí a následném ověřování validity předávané komplexní zprávy. Práva dětí umístěných v zařízení jsou v přímé praxi respektována, jsou jim vytvářeny komplexní individuální programy. Dětem je nabízena možnost vyjádřit svůj názor v jednotlivých etapách denního i týdenního hodnocení (vesměs při předávání a přebírání příslušné skupiny dětí), širokou platformou jsou pravidelná společná setkání s cíleně stanoveným programem a odborně etopedickým vedením. Je upřednostňován osobní kontakt, dílčí problémy jsou přenášeny do programové náplně výběrových skupin (spolupráce psycholog etoped ve smyslu nárysu perspektivy dalších postupů). Dětskou samosprávu (spolusprávu) vede, svolává a náměty dětí přenáší ředitel ústavu. Je chápána rovněž jako další možná forma přenosu názorů a požadavků. V oblasti mimoškolní přímé výchovné práce zachováváme rámec rolí rodinného prostředí, personální skladbu ( žena - muž ) u výchovné skupiny. V systému práce je značná pozornost věnována oblasti zájmových aktivit. Daří se nabízet dětem činnosti v zájmových útvarech rozmanitého charakteru, kdy dochází k eliminaci výchovných skupin a vytvoření zájmových skupin. Zařazování do těchto zájmových skupin je využíváno i jako motivačně výchovný činitel. Diagnostický ústav v průběhu celého školního roku plnil svou metodickou a koordinační funkci v rámci územního obvodu prostřednictvím operativní komunikace a pravidelných osobních kontaktů psychologů a etopedů diagnostického ústavu s pracovníky školských zařízení spádové oblasti, setkáváním pedagogů v rámci pracovních stáží, seminářů, přednášek, výcviků i prostřednictvím organizovaných sportovních a kulturních setkání. Významnou součástí odborné pomoci byly uskutečněné metodické dohlídky a konzultace s pedagogickými pracovníky vybraných školských zařízení, na kterých se podílel ředitel DDÚ a SVP, statutární zástupce, psycholog, etoped, etoped koordinátor a někteří odborní pedagogičtí pracovníci (šetření projevů šikany, zpracování programu rozvoje osobnosti, vztah dítě a pedagog, krizové intervence týrání...). Tuto vzájemnou spolupráci hodnotí ředitelé školských zařízení v územní síti DDÚ velice kladně. Webové stránky Práva dětí Dětská samospráva Vzájemná spolupráce konference a semináře Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péči, základní škola a školní jídelna Hradci Králové i nadále úzce spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové na přípravě budoucích odborníků oblasti speciálního školství i pracovníků jiných pomáhajících profesí oblasti sociální patologie mládeže. 5

6 Diagnostický ústav Výuka ve školním roce probíhala v pěti třídách po celý Vzdělávací úsek školní rok. V 1.třídě byli vzděláváni žáci ročníku, jejich vzdělávaní probíhalo dle ŠVP ZV a ŠVP ZV - LMP vycházející z RVP ZV a jeho přílohy pro LMP. Ve dvou třídách byli vzděláváni žáci 6. až 9. ročníku vzdělávacího programu RVP ZV, přičemž v jedné z nich se jednalo především o žáky zde umístěné na dlouhodobý pobyt. Ve 4. třídě byli vzděláváni žáci ročníku podle RVP ZV - LMP. V 5. třídě se vzdělávali extrémně nároční žáci po stránce výchovné, ale i výukové. Vzdělávací úsek Počty dětí Charakteristika žáků Každému žákovi byl po čtrnáctidenní adaptační době a po zjištění aktuálního stavu vědomostí a dovedností vytvořen individuální pobytový plán výuky, který vycházel z výše uvedených kurikulárních dokumentů. Vzdělávací program a organizace vzdělávání v DDÚ je upravena podle individuálních vzdělávacích potřeb a možností jednotlivých žáků. ŠVP ZV - LMP celkem 1. třída / 2. třída 2 3. třída 1 4. třída / 5. třída 2 6. třída 2 7. třída 6 8. třída 6 9. třída 4 celkem 23 ŠVP ZV celkem 1. třída 2 2. třída 2 3. třída 5 4. třída 4 5. třída 6 6. třída 9 7. třída třída třída 13 celkem 75 V tomto školním roce byla školou zabezpečena péče o 1 dítě předškolního věku. Celkem na pracovišti DDÚ, Říčařova ul. bylo vzděláváno 98 žáků. V naší škole byly umisťovány děti s širokým spektrem různých znevýhodnění. Žáci měli především závažné problémy v oblasti poruch chování, a to zejména s nerespektováním autorit ve škole i v rodině, se záškoláctvím, agresivitou, krádežemi, s vlivem závadových part a v neposlední řadě i se zkušeností s alkoholem, kouřením a požíváním návykových látek, šlo převážně o žáky bez motivace ke školní práci, se syndromem ADHD, se specifickými vývojovými poruchami učení a logopedickými problémy. Též bylo značné množství žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a několik žáků týraných a zneužívaných svými blízkými. Tento školní rok byli u nás vzděláváni žáci, kteří byli v našem zařízení umístěni na žádost rodičů, tzv. smluvní pobyty, kde se spolupracovalo s jejich kmenovými školami, kam se po dvou měsících pobytu vraceli zpět. Na pracovištích SVP v Pardubicích a SVP Říčařova a Brendlova ulice v Hradci Králové byli vzděláváni žáci v pěti třídách. Tito žáci jsou v SVP umístěni na žádost rodičů a tudíž zůstávají žáky svých kmenových škol, s nimiž jednotlivá detašovaná pracoviště SVP spolupracují při dosahování vytyčených výchovně vzdělávacích cílů. Na vyučující a jejich přípravu byla kladena vysoká náročnost, neboť žáci jednotlivých ročníků přicházejí a odcházejí v průběhu celého školního roku a jejich znalosti a dovednosti jsou i v rámci jednoho ročníku naprosto rozdílné. Jako již tradičně se jeví velmi problematicky umísťování žáků 8. a 9.ročníků v měsíci květnu a především v měsíci červnu do naší školy. Tento jev způsobuje významné problémy v klasifikaci žáků a především v dalším jejich profesním zařazení. Dalším, nově se vyskytujícím jevem je delší setrvání dětí v naší škole z důvodu legislativních změn, kdy o následném umisťování rozhodují příslušné soudy a tudíž se celý proces prodlužuje a děti se u nás vzdělávají déle než 2 měsíce a proto naší školou prochází menší počet dětí, než tomu bylo v předcházejících letech. 6 školní výuka

7 Vzhledem k potřebám jednotlivých žáků probíhala výuka zcela individuálně. Během výuky a klasifikace bylo přihlíženo k SVPU a doporučení psychologů a ostatních odborných pracovníků. Byla také prováděna individuální logopedická péče. Byly využívány nové metody a styly práce. Jako vynikající motivace se osvědčila pochvala za sebemenší náznak úspěšného zvládání požadavků, neboť mnozí žáci zde zažili pochvalu poprvé v životě. Žáci byli vedeni k vytváření a upevňování školních a pracovních návyků, k získání odpovídajících kompetencí. Jako součást výuky vlastivědy, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy absolvovali exkurzi do muzea v Hradci Králové, na Magistrát města Hradce Králové, do městské knihovny. Po celý školní rok se žáci průběžně účastnili různých sportovních soutěží a turnajů Hroších her v Chrudimi, fotbalového turnaje v Chrudimi, v Horním Maršově a florbalového turnaje v ve speciálních školách v Hradci Králové. Nejvýznamnější byla účast na atletických závodech regionu a soutěže v kopané Černobílý gól, dále plavecké štafetě a Hradecké smeči. Žáci měli v neposlední řadě možnost besedy a zápasu s hokejisty HC Hradec Králové a fotbalisty FC Hradec Králové. V rámci prevence sociálně patologických jevů se žáci každé dva měsíce účastnili besedy v kontaktním centru Laxus v Hradci Králové a dále navštívili Alkoholickou záchytnou stanici v Pardubicích. V rámci profesní přípravy se žáci zúčastnili veletrhu středních škol v královéhradeckém Aldisu a navštívili Úřad práce v Hradci Králové. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Vzdělávací úsek Činnosti během školního roku Vzdělávací úsek Počty dětí Školní rok byl náročný na empatické vedení žáků, na klidné, důsledné a trpělivé přístupy pedagogů. Pedagogové zajišťují rovnost přístupu k právům umístěných dětí bez jakékoli diskriminace z důvodu sociálního původu a zdravotního stavu tím, že realizují výchovnou, vzdělávací a sociální péči a využívají různá podpůrná opatření (např. speciálně pedagogickou a psychologickou péči). Většinou se podařilo navázat s žáky úspěšnou spolupráci a aktivně plnit požadavky plynoucí ze vzdělávacích programů pro příslušné ročníky. Výchovný úsek Činnost výchovného úseku vychází a řídí se dle schváleného vzdělávacího programu pro mimoškolní výchovu (Edukační program DDÚ Hradec Králové) Počty dětí a personální zabezpečení Práce s dětmi je v rámci výchovného úseku organizována v 5 výchovných skupinách. Počty dětí ve výchovné skupině se pohybují v rozmezí 4 8 dětí. S výchovnou skupinou pracují pravidelně 2 skupinoví vychovatelé, doplňují je střídající vychovatelé a také odborní pracovníci etopedi. Důležitou součástí týmové spolupráce je činnost asistentů. Její potřebnost se každodenně projevuje jako velmi přínosná ať už v individuálních přístupech s dětmi psychicky labilními a s dětmi, které vyžadují soustavnější péči a dohled, a také při větším výběru nabídky specializovaných činností a kolektivních akcí. Zásadní součástí je i účast při řešení nečekaných, okamžitých příjmů dětí i mládeže v rámci tzv. záchytného režimu, zvláště když naše zařízení v souladu se zákonnými opatřeními musí přijímat do tohoto režimu i svěřence z výchovných ústavů pro mládež. Celkem bylo umístěno v průběhu školního roku na pobyt 95 dětí. Rozložení dle pohlaví, důvody k umístění do našeho zařízení a přehled o tom, kam byly od nás děti přemístěny, je v následující tabulce Počet dětí umístěných ve školním roce 2013/ 2014 klubovny chlapců 64 dívek 31 předběžné opatření 62 ústavní a ochranná výchova 11 smluvní pobyt 22 přemístění do dětských domovů 17 přemístění do výchovných ústavů a dětských domovů se školou 30 návrat do původní rodiny (bez smluvních pobytů) 3 7

8 Výchovné skupiny Děti jsou rozděleny do pěti výchovných skupin, zpravidla podle věku nebo příslušnosti školních tříd. 1. skupina 6-9 let 2. skupina 9-12 let 3. skupina let 4. skupina let 5. skupina 14 - a starší Kritéria pro rozdělování do skupin zahrnují i další faktory (příbuzenské vztahy, mentální úroveň, osobnostní a vztahové charakteristiky ).Tým odborných skupinových vychovatelů pracuje ve složení muž žena a vytváří tak model rodinného prostředí s nabídkou pozitivních modelů a norem chování. Nejstarší chlapci, kteří přicházejí s anamnézou vysoce problémového chování, často s agresivními projevy, pracují ve skupině, jejíž program je vytvářen právě pro eliminaci těchto tendencí a posilování pozitivních vzorců chování speciálně zaměřenými aktivitami. V této skupině pracuje tým ve složení dvou mužů. Činnost skupin se řídí dle týdenních plánů činnosti, ve kterých se promítají standardní, pravidelné činnosti (klubová, zájmová, komunitní) s individuálně zaměřenými činnostmi, vycházejícími z aktuálního složení výchovné skupiny a z potřeb pedagogické i psychologické diagnostiky. Důraz je kladen na pohybové a sportovní aktivity (vzhledem k velkému procentu dětí s hyperaktivním syndromem), nedílnou součástí jsou i aktivity zaměřené na rozvoj sociability, utváření morálních postojů, norem a hodnotového systému, dále pak činnosti estetické, poznávací, turistické, rukodělné, přírodovědné, atd. Tento model týdenní činnosti se v podmínkách diagnostického ústavu, které se vyznačují někdy velmi náhlou a nečekanou obměnou dětí, osvědčuje a je při zachování jasné struktury dostatečně flexibilní a přínosný. Vedle toho se u vybraných dětí ve spolupráci s etopedy, psychology a dalšími pracovníky realizují individuální výchovné postupy formou specifických výchovných činností. V rámci denního režimu zůstává i prostor pro volnou činnost dětí dle jejich vlastního výběru (tj. čas neorganizovaný dospělými). Zájmová činnost Nabízíme pravidelně všem dětem (vedle činností připravovaných ve výchovné skupině) také výběrové pestré zájmové činnosti v rámci celého kolektivu (nejméně 1 x týdně), při kterých dochází k přirozenému prolínání dětí z různých kmenových skupin (tj. různého věku). Důležitým faktorem u emočně labilních jedinců je preference rozvoje základních dovedností nesoutěžní, nekontaktní formou (plavání, posilování, cykloturistika, lyžování, bruslení ). Na činnosti kroužků se podílejí všichni vychovatelé a asistenti, nabídka je dětem předkládána dle aktuálního stavu a jejich výběr je nedílnou součástí hodnotícího systému. Výchovné skupiny Plánování činnosti Zájmová činnost nabídka zajímavých činností z interiérů budovy Pro svěřené děti byla připravena tato nabídka: kroužek plavání kroužek přírodovědný (seznamování se základy rybaření, myslivosti, hypoterapie) kroužek rukodělných prací kroužek sportovní (florbal, hokejbal, fotbal, stolní tenis) kroužek vaření kroužek kosmetiky kroužek keramický kroužek modelářský kroužek PC práce s Internetem kroužek kondiční kulturistiky kroužek výtvarný kroužek bowlingu kroužek in-line bruslení 8

9 Komunitní systém práce a systém hodnocení dětí v rámci režimové struktury Celková organizační struktura se opírá o pravidelný pevný režim se sledem stabilních činností a organizačních bloků (dává dětem s ADHD nebo s deprivačními projevy pocit jistoty, bezpečí a současně jasně vymezuje požadované mantinely ). Komunitní systém práce je organizován s jedním společným (velkým) komunitním setkáním v týdnu, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci a děti. (Potvrzuje se, že každodenní "velké" komunity děti unavují, nemají potřebnou atmosféru a ztrácejí výlučné postavení). Komunitní setkání je jasně strukturované, s důrazem na terapeutické uchopení vybraného hlavního problému. Stabilní prostředí se zažitými rituály a komunitními rolemi vytváří model, obsahující terapeuticko výchovné, hodnotící, tréninkové i relaxační prvky, kde hodnotící složka je redukována a vázána především k vybraným aktuálním problémům, zpracovaným v prostředí skupinové dynamiky, prostřednictvím emočního prožitku. Osvědčilo se, aby komunity vedla vždy stejná osoba, která svou přirozenou autoritou podmiňuje pevný rámec setkávání a stabilizaci komunitních rolí. Snažíme se, aby s vedoucím komunity aktivně a cíleně spolupracovali další pedagogičtí pracovníci. Tato komunitní forma je osvědčená ve vztahu k častým osobnostním charakteristikám umísťovaných dětí (snížená schopnost soustředění, nízká míra frustrační tolerance, hyperaktivita nutnost hlubšího prožitku a emočního přeladění v rámci jednotlivých součástí). Komunitě pravidelně předchází porada pedagogických i odborných pracovníků, na které je jasně definována zakázka (hlavní problém), dohodnuta příslušná technika ve vztahu k požadovanému cíli, pravděpodobným reakcím dětí a vhodným intervencím dospělých. Bezprostředně po komunitě následuje krátká pracovní porada týmu, reflektující její průběh ve vztahu k dalšímu působení. Na velké komunitní setkání volně navazuje v týdnu skupinové sezení s kmenovým vychovatelem (tzv. reflexní skupina), které v uzavřenějším prostředí skupiny dále zpracovává aktuální komunitní téma (forma tréninkové skupiny, modelování problémových situací, beseda ). Hodnocení Hodnocení je nedílnou součástí systému působení na dítě. Smyslem je pozitivně motivovat, vytvářet soubory pravidel chování a jednání v sociálním prostředí, snaha o zvnitřňování hodnotových norem. Využíváme v patřičných mezích i přirozené potřeby dětí soutěžit, porovnávat se s ostatními i se svými vlastními výkony. Zároveň se snažíme vlastní hodnocení vést formou vzájemné interakce, zpětných vazeb mezi dítětem, dospělým a kolektivem a náhledem na vlastní chování a jednání. Součástí režimu je pravidelné velké hodnocení, které probíhá v jednotlivých skupinách se skupinovými vychovateli. Děti jsou před koncem hodnotícího týdne seznámeny s návrhy na udělení výhod či nevýhod, mají možnost se vyjádřit, je tu prostor pro zpětnou vazbu, podporu úspěchů i nápovědu možných řešení nezdařených aktivit, tak jak vychází z denního hodnocení. Tyto návrhy jsou druhý den potvrzeny posudkovou poradou, případně členěny a evidovány jako příslušná výchovná opatření a týž den při komunitním sezení oznámeny dětem. Tomuto velkému hodnocení předchází v týdnu každodenní hodnocení (po ukončení školy učitelem, večer vychovatelem, ráno nočním vychovatelem). Na základě reálné znalosti individuálních zájmů dětí máme zpracovaný efektivní, srozumitelný a průkazný systém hodnocení jednotlivců s následnou reciprocí udělení či odebrání výhod. Týdenní časový horizont je optimální pro využívání možností krátkodobější motivace (tj. opatření v horizontu od jednoho dne do týdne), která se pro děti se syndromem ADHD jeví jako optimální. V rámci výchovného úseku dbáme na pravidelné zařazení denního hodnocení v jednotlivých skupinách, které provádí vždy příslušný kmenový vychovatel před předáním dětí noční službě. Snažíme se i o další doplňující činnosti např. ukončit tuto hodnotící činnost dle úvahy relaxačními zklidňujícími technikami. (Základní techniky a postupy relaxačních cvičení musí ovládat každý pedagogický pracovník.). Tyto relaxační bloky (relaxačně rekreační prvky) jsou zařazovány vhodně i dle Komunitní systém komunita Systém hodnocení místo pro komunitní sezení jídelna 9

10 aktuální potřeby v rámci přímé výchovné a vzdělávací činnosti, v závislosti na psychickém stavu dětí, dále pak při práci výběrových skupin vedených etopedy a psychology. Při těchto zpětnovazebních reflexích a hodnoceních dodržujeme zásadu individuální specifikace hlavního problém dítěte aktuální prioritu. Každé dítě by mělo v rámci denních aktivit zažít dílčí prožitek úspěchu. Tento požadavek je velmi důležitý například pro děti s ADHD. V souvislosti se zdůrazněním akcentů, které se týkají práv a povinností dětí a pedagogických pracovníků je hodnotící systém jednoznačnější v oblastech volných činností, které nevyžadují dohled pedagogického pracovníka a jehož naplnění a kritéria udělování jsou v souladu se zněním zákona č. 109/2002. Výchovná opatření, která vyplývají z naplňování hodnotícího systému, jsou evidována a pravidelně vyhodnocována. Výběrové skupiny Dětské kluby Pedagogická praxe Přehlednost a jednoduchost hodnotícího systému a jeho důsledné uplatňování přispívají k posilování vlastní odpovědnosti dětí, náhledu na své chování a jednání a tvoří základ pro postupné zvnitřňování sociálních norem. Hodnotící systém je akceptován i jejich rodiči, kteří tak v případě projevení zájmu mají možnost sledovat průběžný vývoj chování svých dětí, mohou takto participovat na výchovném působení ve spolupráci s našimi pracovníky, v konkrétních případech máme z jejich strany pozitivní odezvu. Výběrové skupiny a individuální terapie Skupinová práce je výhodná pro řešení vztahových problémů, při deficitech v sociální komunikaci př. metody sociálního učení, individuální terapie je vhodná spíše pro děti s intrapsychickými problémy.) Efektivita výběrových terapeutických skupin, pracujících se stanovenou zakázkou, je výraznější až u dětí staršího školního věku. I při standardní frontální skupinové práci je důležité klást důraz na schopnosti kooperace dětí v kolektivu (př. skupinové učení, spolupráce v činnostech, přijetí a akceptace sociálních rolí ). Klubová činnost Osvědčenou součástí výchovného programu je klubová činnost dětský klub (1x týdně), která klade důraz na aktivní a relativně samostatný přístup dětí při přípravě a realizaci programu pro celý kolektiv dětí našeho zařízení. Cílem je vedle rozvoje kreativity a samostatnosti i vytváření pozitivního modelu možných volnočasových aktivit. Přináší často dětem novou zkušenost a prožitek při organizování a řízení činností, setkávají se s odpovědností, kterou mají náhle tváří v tvář vůči svým kamarádům, byť je obsahem převážně zábava a relaxace. Pedagogická praxe V průběhu roku se do exkurzí, observačních praxí a průběžných pedagogických praxí zapojovali studenti různých typů škol v rámci svých studijních programů. Byli tu studenti těchto škol: z činností dětí Střední odborná škola Stěženy Gymnázium Hradec Králové Střední zdravotnická škola Hradec Králové Vyšší odborná škola sociální, Česká Třebová Masarykova univerzita Brno Univerzita Hradec Králové Universita Pardubice Celkem u nás vlastní pedagogickou praxi provedlo 32 studentů, na exkurzích a observačních akcích zde bylo dalších cca 60 studentů 10

11 Projekt dětská minifarma (terapie za pomoci hospodářských zvířat) Součástí koncepce rozvoje školského zařízení se stal zpracovaný a od konce minulého roku postupně realizovaný Projekt dětské minifarmy, se záměrem využití vhodných hospodářských zvířat k rozšíření a doplnění výchovně terapeutického programu ohroženým dětem s psychosociálními problémy prostřednictvím přístupů animoterapie. Cílovou skupinou jsou děti přijaté k pobytu do diagnostického ústavu nebo do SVP, které mají osobnostní problémy především v oblasti emotivity a sociability, kdy prostřednictvím činností a vztahu ke zvířeti se podporuje úprava jejich psychických problémů a rehabilituje nebo vytváří potřebná kvalita ve vztazích k lidem. Pomocí modifikovaných kontaktních aktivit (hra, péče, pracovní terapie, výchova k pracovním návykům a odpovědnosti, edukace na principu zážitkové pedagogiky ) s vhodně vybranými zvířaty se daří pomáhat především dětem s osobnostními problémy z okruhu úzkostných poruch, dětem s adaptačními problémy, včetně dětí s prožitým traumatem. Výchovné a terapeutické cíle projektu: Dětská farma Cíle projektu dětské farmy Diagnostika Prostřednictvím vztahu se zvířetem podpořit u ohrožených dětí úpravu psychických problémů a rehabilitovat narušenou kvalitu sociálních vazeb (zvíře získává funkci přechodového objektu a sociálního katalyzátoru), zvýšit jejich sebedůvěru a odpovědnost, včetně pocitu přijetí a uznání s důsledkem posílení sebeobrazu a pozitivních zdrojů sebeúcty. Cílem programu je nejen navození a posílení pozitivních emocí, včetně sociálního cítění a podpory primární motivace k činnosti, ale také vytvoření pocitu bezpečí, sdílení a rozvoj zájmu o přírodu prostřednictvím zážitkové edukace. Projekt byl realizován svépomocí, díky nasazení pracovníků výchovného úseku byla vybudována ohrada, hospodářské zázemí i další pomůcky pro úspěšný chov holandských minikoziček a poníků. Provoz farmy byl zahájen 11. listopadu 2014 za účasti představitelů města Hradce Králové Diagnostika Konkrétním cílem je vytvořit diagnózu problémové chování dítěte (etiologie, symptomy, rozsah, stupeň, typ poruchy), kdy na základě identifikace nevhodného chování, situační analýzy a v kontextu osobních charakteristik se vytváří hypotéza jeho příčin. Dalším navazujícím krokem je stanovení strategie řešení problému, která zahrnuje širokou škálu doporučených metod a postupů, zaměřených jak na bezprostřední odstranění některých projevů nevhodného sociálního chování v konkrétních situacích, využívajících metod intervence a řízení, tak i konstruktivních postupů orientovaných na prevenci a vytváření nových funkčních modelů chování, vztahů a řešení problémů, kdy v celkovém kontextu pravděpodobných příčin se vytváří reálný náhled dítěte na svou situaci, vůle ke změně a posiluje se vlastní schopnost dítěte zvládat a řešit problémy. Správně vytvořená etopedická diagnóza předpokládá ověření úspěšnosti zvolené strategie řešení problému, potažmo přijaté hypotézy a stanovení další prognózy vývoje, včetně příslušných doporučení. 11 Ze zahájení mini farmy

12 Proces diagnostiky vyžaduje zpracování velkého množství relevantních informací za úzké spolupráce všech zúčastněných odborných, pedagogických i nepedagogických pracovníků. Předpokladem je kvalitní rodinná a osobní anamnéza dítěte, doplněná vstupním psychologickým vyšetřením osobnosti dítěte, včetně příslušných doporučení a případných upozornění. Sledujeme a popisujeme chování a jednání dětí především v těchto oblastech: Adaptace na zařízení, režim, kolektiv (reakce dítěte na změnu prostředí, způsob začlenění do kolektivu, reakce a chování vůči ostatním dětem a dětí vůči němu, ochota a způsob přijímání autority dospělého - muže, ženy) Způsob a míra akceptace požadavků, pravidel a norem (přizpůsobování se organizovaným a řízeným činnostem, plnění a dodržování úkolů, pracovní návyky, pracovní tempo, kvalita a kvantita odvedené práce) Sebeobslužné činnosti (stravování, osobní hygiena, hygienické návyky, chování při jídle, v koupelně, udržování pořádku, úklid, celkový vzhled, upravenost) Sociabilita (vztahy k ostatním, míra potřeby sociálních kontaktů, dominance, agresivní tendence, submisivita, tolerance, povrchnost nebo hloubka vztahu, snadnost navazování nových kontaktů, jejich počet, priority ve vztazích, chování na veřejnosti, v kolektivu, v soukromí, dodržování společenských pravidel a norem, vztah k rodičům ) Emocionalita (výraznost a dynamika citových projevů, vyrovnanost, spontánnost, impulzivita, zdrženlivost, afekty, emoční ladění, nálady, emoční chladnost nebo vřelost, zralost emočních projevů, estetické cítění, morální city - cit pro spravedlnost ) Chování při zátěži (způsob řešení náročných, konfliktních a stresových situací, zdolávání překážek,vyrovnávání se s kritikou, neúspěchem, nepříjemnými požadavky autority, konfliktní situace při sportovních a jiných činnostech, střety, hádky... - reakce, způsob, intenzita, délka, změny chování) Reakce na pochvalu, ocenění, projev důvěry (způsob, intenzita, délka reakce nebo změny chování) Projevy ve volné činnosti (preference činností, způsob a charakteristika hry, osobní volno, činnost bez dozoru vychovatele... - aktivita, kreativita, dominance, individualismus, manipulace, konfliktnost - pasivita, submise, vstřícnost, spolupráce, součinnost, kooperace) Vztah k autoritě (obecný vztah k autoritám, společenským normám a jeho specifické projevy, přijímání mužské a ženské autority - způsob, omezení, akceptovaný a osvědčený přístup, sociální distance...) Vztah k dětem (postavení a role v dětském kolektivu, projevy dominance, submise, míra vlivu, obliby, vztah k dětem opačného pohlaví, k mladším, starším, preference a výběr kamarádů - množství, znaky, způsob komunikace,...) Hodnotová orientace, stupeň morálního a charakterového vývoje - na základě popisu konkrétního jednání dítěte v kontextu situace (chování a jednání dítěte se řídí hlediskem aktuálního prožitku a potřeby, je účelově modifikované na základě trestů a odměn, výhodnou dohodou), přizpůsobuje se a přijímá sociální roli dle očekávání dospělých, vědomě akceptuje normy ) Zájmy a profesní orientace (okruh zájmů dítěte, jejich hloubka, stabilita, projevy, aktivita zaměřená k jejich realizaci ) Vývoj chování, pozorované změny (popis v kontextu situace) diagnostika popisované oblasti chování z činností dětí V návaznosti na získané, průběžně doplňované a pravidelně vyhodnocované údaje o chování dítěte se vytvoří a postupně modifikuje individuální program pomoci (resocializační, výchovný, terapeutický program.) Ve standardní podobě pro všechny děti jej týmově vytváří příslušní pedagogičtí pracovníci, pro potřebu individuální systematické odborné péče u potřebných dětí jej vytváří příslušní odborní pracovníci (etoped, psycholog, terapeut). Výsledné diagnostické šetření je pak zpracováno formou závěrečné zprávy, která je součástí celkového pedagogicko psychologického vyšetření každého svěřence. V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy pokračovaly v průběhu školního roku v rámci 12

13 posudkových porad metodické semináře s vychovateli k realizaci plánů rozvoje osobnostijednotlivých dětí. Plány rozvoje osobnosti jsou nedílnou součástí závěrečných zpráv. Další výchovně vzdělávací aktivity Mimoškolní činnost byla zaměřena na realizaci výchovných a výukových cílů formou naplňování volnočasových aktivit. Záměrně a cíleně volené akce umožňují zvnitřnění návyků k vhodnému využívání volného času svěřených dětí a pro pedagogické pracovníky vhodnou příležitost k prohloubení jejich diagnostiky. V rámci regionu se naše zařízení stalo hlavním koordinátorem sportovních a kulturních zájmových činností. Pravidelně je sestavován a vydáván plán těchto aktivit, což se osvědčuje při přípravě a motivací dětí. Atraktivní jsou přátelské kontakty s hokejovým týmem HC VCES Hradec Králové i s A týmem fotbalového klubu FC Hradec Králové. Sportovci obou týmů chodí k našim dětem na besedy, součástí jsou i přátelská utkání ve fotbale či v pozemním hokeji. V průběhu roku a i do budoucna máme možnost zdarma navštěvovat zápasy obou mužstev. Společné akce Akce jiných zařízení Přehled vlastních společných akcí: sportovní olympiády DDÚ branný závod sportovní turnaje ve stolním tenise fotbalová utkání děti versus dospělí návštěva kulturních a společenských akcí, které jsou nabízeny organizacemi v Hradci Králové a Pardubicích, ale také v Praze návštěvy sportovních utkání 1. fotbalové ligy, 1. hokejové ligy a 1. ligy basketbalu vystoupení různých uměleckých sdružení Klicperovo divadlo v Hradci Králové divadlo Drak v Hradci Králové návštěva filmových představení ve filmovém multicentru Karneval pálení čarodějnic týden velikonočních zvyků a tradic letní táborové pobyty v červenci a v srpnu přátelská sportovní utkání ve florbale, atletice i fotbale s jinými školskými zařízeními z činností dětí Přehled akcí pořádaných jinými zařízeními, kterých jsme se zúčastnili: Kuličkiáda DDŠ Chrudim Fotbalový turnaj DDŠ Chrudim Atletické závody DDŠ Chrudim závody branné zdatnosti - DD Dolní Lánov cyklistické závody do vrchu - DDŠ Kostelec nad Orlicí Přehled akcí, které jsme organizovali pro jiná zařízení: celoregionální akce pro zařízení s náhradní rodinnou a výchovnou péčí: Černobílý míč turnaj v kopané Soutěž v lehké atletice - atletické závody Plavecká štafeta - plavecké závody 13

14 Odborný úsek (Psycholog, speciální pedagog etoped, etoped koordinátor) V diagnostickém ústavu pracovali tři psychologové (absolventi vysokoškolského studia psychologie) zabezpečují potřebná psychologická vyšetření přijímaných dětí, podíleli se na komplexním diagnostickém vyšetření a sestavování potřebných individuálních výchovně vzdělávacích programů rozvoje osobnosti dítěte. Poskytovali servis pedagogickým pracovníkům, a to včetně metodické pomoci celému týmu. Jednalo se o podíl na vedení odborných přednášek a seminářů pro pedagogické pracovníky zařízení, zažitou praxí se staly pravidelné kasuistické semináře určené pro pedagogy na pracovišti. Etoped - koordinátor zajišťoval dle Plánu vzdělávání odborné vzdělávání pracovníků našeho zařízení, ale i zařízení etopedické sítě, prostřednictvím realizovaných přednášek a kurzů. Psychologové a etopedi dále zabezpečují potřebné intervenční služby dětem na pobytu v našem zařízení ale i v zařízeních spádové oblasti. Provádějí vstupní psychologické vyšetření dětí a doporučují opatření ke zvýšení efektivity reedukačního a resocializačního působení. V rámci přímého působení na děti organizují a uskutečňují individuální, skupinovou a rodinnou terapii. Speciální pedagog- etoped uskutečňuje speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukační a kompenzační činnosti s jedinci a skupinami dětí. Dále připravuje, odborně vede a vyhodnocuje speciálně pedagogické edukační, výcvikové, terapeutické a preventivní programy osobnostního rozvoje dítěte. V neposlední řadě odborný úsek iniciuje a realizuje případové setkání odborníků a zainteresovaných strav při řešení záležitostí umístěných dětí. provádí odbornou a metodickou činnost ve školských zařízeních spádové sítě. Sociální úsek Úsek sociálně právní agendy poskytuje služby dětem umístěným na pobytu na základě soudního rozhodnutí i na základě žádosti zákonných zástupců.. V jejich pracovní náplni je jak přímý kontakt s dítětem a jeho zákonnými zástupci, tak i komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, jako jsou kmenové školy, orgány sociálně právní ochrany dětí příslušných okresních úřadů, školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, soudy, policie, zdravotnická zařízení, atd. Toto pracovní zařazení klade svým širokým rozsahem požadovaných činností vysoké profesní nároky a současně potvrzuje nezastupitelné místo diagnostického ústavu v systému náhradní výchovné péče. Součástí týmu je administrativní pracovnice, které v rámci plnění agendy určování a platby úhrad za poskytovanou péči se podílí správní agendou a vede podatelnu V uplynulém školním roce nebylo provedenými kontrolami státního zastupitelství zjištěno vážnějších pochybení či nedostatků ve vedení agendy umístěných dětí včetně zajištění odpovídající péče o tyto děti. Pro následující období se odborní pracovníci diagnostického ústavu chtějí zaměřit, vedle vlastní terapeutické činnosti s dítětem, na posílení spolupráce s jeho rodinou, a to v těsném kontaktu s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy a dalšími zainteresovanými institucemi, tak, aby naše pracoviště bylo pro region významným pomocníkem v řešení péče o ohrožené děti. Odborný úsek Sociální úsek terapeutická setkání Provozní úsek Provozní úsek zahrnuje úseky ekonomický, hospodářský, zdravotní, školní jídelnu a údržbu. Ekonomický úsek zajišťuje ekonomické služby pro celý právní subjekt, ostatní úseky pak činnost pracovišť Řičařova (DDÚ a pobytová část SVP Návrat 14

15 Středisko výchovné péče Pracoviště Návrat Základní údaje o pracovišti Pakli-že byl rok předcházející plný změn a nazván zlomovým, pak se školní rok 2013/2014 nesl v duchu usazování nového uspořádání jak na rovině poskytovaných služeb, tak v oblasti personální. SVP Návrat nadále poskytuje své služby na dvou pracovištích. Pracoviště na adrese Brandlova 112 zajišťuje služby v ambulantní a stacionární formě, pracoviště na adrese Říčařova 277 pak služby pobytové. Zcela výjimečně jsme byli osloveni některou ze škol k řešení problémů třídních kolektivů. Se školami jsme však byli ve velmi úzkém a intenzivním kontaktu a to napříč všemi formami poskytovaných služeb. Služby střediska jsou určeny dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Dále osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům a dětem, u nich o zařazení do střediska rozhodl soud. Personální změny se uskutečnily na pozici pobytové sociální pracovnice, kam jako zástup za mateřskou dovolenou (Mgr. Lucie Musilová) nastoupila Aneta Bohušová, DiS. Na pozici pedagoga v programu celodenní péče přišla staronová kolegyně Mgr. Lenka Šilhánková. V oblasti personální se dlouhodobě věnujeme otázce kvalifikace pracovníků. Personální zabezpečení Funkce přepočtený úvazek Vedoucí SVP, etoped 1 Vedoucí pobytové části SVP, etoped 1 Etoped 3 Psycholog 3 Sociální pracovník 3 Učitel 4,5 Vychovatel 6 Asistent pedagoga Hospodářka 1 Kuchařka 1 Uklízečka 1 Údržbář 0,5 2 (noční) SVP Návrat Základní údaje Personální stav Pracoviště Brandlova SVP Brandlova ulice SVP Návrat pracoviště Brandlova Celkem 27 V uplynulém roce se mj. zúročila péče o technické zázemí pracoviště, kdy jsme především úspěšně prošli kontrolou Krajské hygienické stanice. V návaznosti na zlepšování podmínek poskytovaných služeb jsme přistoupili k již nutné rekonstrukci přístavku (tělocvičně), který může díky sanaci a celkovému zvelebení nadále sloužit dětem z celodenní péče a terapeutické skupiny. Ambulantní služby Školní rok 2013/2014 znamenal ze statistického hlediska nezanedbatelný nárůst klientely. S žádostí o pomoc při řešení výchovných problémů nás oslovilo na 50 rodin více než v loňském roce. Celkovému počtu 280 klientů v ambulantní péči SVP Návrat jsou poskytovány poradenské, terapeutické a výchovně vzdělávací služby. Nejpočetnější skupinu klientů nadále tvoří děti mladšího a staršího školního věku, nicméně poměrně silné zastoupení tvořila klientela dětí předškolního věku nebo naopak mládež po ukončení základního vzdělávání. 15

16 Dětská terapeutická skupina Jedná se o podpůrnou terapeutickou skupinu, která vychází z individuálních potřeb každého dítěte. Skupina je vedena etopedem a psycholožkou a nabízí rozmanité portfolio zážitkových, výchovně terapeutických aktivit. Nadále pomáhá dětem při osvojování sociálních a režimových návyků a podporuje pozitivní stránky dětí. Tato forma ambulantní služby si v průběhu školního roku získala mezi klienty ambulantní péče oblibu, spojenou s rostoucím zájmem. Tato tendence vrátila pracovníky zajišťující péči o děti k myšlence rozšíření kapacity na dvě samostatné skupiny. Alternativou změn reagujících na úspěšnost tohoto způsobu práce byla větší specifikace celého programu, a který by vykazoval poněkud jiné atributy, než jeho současná podoba. Novinku v DTS představovala nabídka příměstského tábora, a to hned ve dvou bězích pro dvě skupiny dětí. Tato prázdninová činnost byla přirozeným vyvrcholením průběžné celoroční práce. Cíleně připravený program a intenzivní kontakt s dětmi v malých skupinách nám umožnil poznat je v mnoha přirozených situacích. Výchovný a terapeutický rámec jsme doplnili o zajímavou nabídku smysluplného trávení volného času v období prázdnin, kdy jsme střídali sportovní a zátěžové akce a výlety s aktivitami odpočinkového a relaxačního rázu. Děti se těšily na nocování ve stanech, výlety do okolí a to i na kolech, lanové aktivity, práci s keramikou a mnoho dalšího. Důraz byl kladen na schopnost spolupráce a překonávání překážek s vynaložením vlastní vůle. Terapeutická skupina Celodenní péče Pracoviště Říčařova Program celodenní péče V průběhu roku došlo v rámci programu k zásadní personální změně. Psycholožka Petra Jendeková, dosud působící ve skupině celodenní péče, posílila pobytový tým a dílčí část práce s dětmi převzala v příslušném rozsahu nově na pozici vychovatelky kolegyně Petra Hejtmánková, do té doby zastávající místo sociální pracovnice. Psychologická vyšetření byla v případě potřeby zajištěna pracovnicí ambulance. Přestože proměna proběhla relativně hladce, měla určité výrazné destabilizační dopady na strukturu programu. Ve finálním pohledu nicméně došlo k určitému sladění všech elementů a změna poskytla i cennou příležitost zreflektovat jednotlivé prvky programu z hlediska jejich funkčnosti a užitečnosti. Jak vyplývá z výše uvedeného, Program celodenní péče prochází stálým tříbením, hledáním těch nejlepších možných postupů, forem a způsobů práce. Některé prvky vykrystalizovaly zcela zřetelně, jako například pevné místo a forma terapeutických a sebezkušenostních aktivit, komunity, atd. Vytvořili jsme funkční model zájmových kroužků, který spojuje pestrost s více individuálním přístupem. Pevné místo v programu tak má lukostřelba, netradiční výtvarné techniky a tvorba animovaných skečů. Do programu se rovněž nově začlenila tzv. skupinka sociálních dovedností, která by měla být dětem přínosná ve zcela praktických a konkrétních případech. z činností dětí SVP Návrat Nyní již pravidelně do programu začleňujeme kulturní aktivity s přesahem na nácvik slušného chování během společenských akcí konkrétně divadlo, koncerty nebo kino. Pevné místo v programu si našla i pravidelná páteční relaxace, která byla dětmi velmi oblíbená. Do budoucna máme naplánované některé drobnější změny v programu jako je úprava hodnocení, aby lépe odráželo skutečnost a bylo pro rodiče i děti srozumitelnější a lépe uchopitelnější. Rádi bychom rovněž zrealizovali již dříve pojmenované nápady, konkrétně společné skupiny dětí a rodičů a jednodenní společné akce. SVP Návrat pracoviště Říčařova Dobrovolné pobyty Pobytová část SVP Návrat sídlí na adrese Říčařova 277, Hradec Králové. Je součástí budovy DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové s odděleným prostorem v přístavbě objektu. Disponuje 2 školními třídami, 2 klubovnami, 6 ložnicemi, kancelářemi odborných pracovníků, zázemím pro pedagogické pracovníky a sociálním 16

17 zázemím. Provoz pobytové části SVP Návrat byl zahájen v září Kapacita SVP zůstává neměnná - 12 dětí ve dvou výchovných skupinách a dvou školních třídách (zpravidla jedna skupina mladšího a jedna skupina staršího školního věku). Skupiny jsou koedukované. Pracujeme formou otevřených skupin. Tento způsob práce se osvědčil a reaguje na poptávku ze strany rodičů, škol a OSPOD. Internátní služby SVP využívají klienti na základě doporučení ambulantních pracovníků ostatních SVP v rámci právního subjektu DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové). Pobyt dětí ve SVP je dobrovolný, podložený smlouvou se zákonnými zástupci dětí. Délka pobytu ve SVP je ze zákona 8-týdenní. V září 2013 byl provoz zahájen v počtu 10 dětí. V průběhu školního roku prošlo pobytem v SVP 45 dětí s převahou chlapců (32 chlapců a 13 dívek). V 1 případě se jednalo o pobyt ve SVP nařízený soudem. Průměrný věk dětí byl 13 let. Nejčastějšími důvody pro přijetí do SVP byly poruchy chování typu nerespektování autorit, agresivita a záškoláctví a trestná činnost (krádeže, sprejerství, distribuce návykových látek). Objevily se také případy sexuálně-rizikového chování, zneužívání návykových látek, útěky z domova, autoagrese, ve 2 případech byl dg. Aspergerův syndrom. Počet dětí z neúplných rodin markantně převažoval nad rodinami úplnými nebo doplněnými jedním z partnerů. K pobytu bylo přijato také 1 dítě z náhradní rodinné péče. Většina dětí je současně vedena na OSPOD, třetina dětí byla medikovaná pedopsychiatrem. Pobyty dětí ve SVP považujeme ve většině případů za úspěšné ve svém průběhu, především díky způsobu práce s dětmi i jejich rodinami. Je využíván komunitní způsob práce, rodinná i individuální terapie, pravidelné konzultace s rodiči, spolupráce s kmenovými školami, v převážné většině nyní i s OSPODy. Tradiční slabinou zůstává i přes nabídku ambulantní postpéče udržitelnost nastolených změn u dětí, často v závislosti na nedostatečných změnách v rodinném kontextu či důsledné implementaci našich doporučení. Děti jsou vedeny týmem odborných pracovníků ve stabilních podmínkách, s jasnými, čitelnými pravidly a pevným režimem, což často pozitivně působí na jejich zklidnění. Děti jsou součástí fungujícího komunitního systému, jsou pravidelně účastny na komunitních sezeních, skupinách (pod vedením speciálního pedagoga, vedoucí pobytové části SVP každý týden 1x), jsou zvyklé na denní reflexe svého chování, na možnost každodenní konfrontace s pedagogem, učí se veřejně vystoupit, obhájit svůj názor přijatelnou formou nejen při skupinových činnostech, ale i při každém hodnocení pedagoga či v individuálním rozhovoru s kterýmkoli pedagogem ve SVP. Dětem vyhovuje stabilita výchovného personálu: na jejich výchově se podílí užší tým lidí, který je zvyklý informace si předávat aktuálně, s ohledem na dění v SVP. K terapeutickým úspěchům přispívá u dětí intenzivnější spolupráce s rodinami dětí, pedagogové jsou v kontaktu s rodiči, děti absolvují víkendové či prázdninové pobyty doma, rodiče jsou pravidelně informováni o naší péči, o vzniklých problémech jejich dětí a je-li navázána atmosféra vzájemné důvěry, domlouváme s rodiči i výchovnou strategii ve směru k dětem. Z našich aktivit s dětmi, kromě každodenních režimových prvků, jistě stojí za zmínku vydávání občasníku První patro, který je pravidelně umisťován na stránky Čtenáři zde naleznou rozhovory s jednotlivými pracovníky pobytové části SVP, informace o minifarmě, která je součástí objektu a kde se odehrává mnoho aktivit, ukázky společných prací dětí, vychovatelů a učitelů, soutěže a v neposlední řadě, co vše v daném období děti s dospělými prožily (výlety na kolech, za koňmi, do Krkonoš, k letecké záchranné službě města Hradec Králové, branný závod, lehkoatletické závody, do lanového centra, ). Pobytová péče Webové stránky Aktivity a prezentace z činností dětí SVP Návrat Aktivity a prezentace SVP Středisko výchovné péče Návrat je stálým účastníkem na setkání výchovných poradců organizovaných PPP Hradec Králové. Opakovaně jsme přijali studenty relevantních oborů k realizaci praxe v našem zařízení a tradičně jsme přivítali i několik početných exkurzí nejen z řad studentů, ale i např. kurzistů specializačního studia. Skrze četná profesní setkání jsme v kontaktu s akademickou obcí i s návaznými institucemi. 17

18 Nadále jsme zváni k jednání Týmu pro mládež, účastnili jsme se výjezdního zasedání a jsme pravidelnými účastníky při případových konferencích pořádaných OSPOD, řešících náročné situace klientů v naší péči. Ve spolupráci s PPP plánujeme realizovat odbornou přednášku na téma právní odpovědnosti pedagogů. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Ochota pracovníků SVP se dále vzdělávat v oblastech spadajících do jejích odborné gesce a podpora tohoto zájmu ze strany vedení právního subjektu, umožňuje kontinuální rozšiřování odborné způsobilosti pracovníků a tím také zvyšování kvality poskytované péče. Jeden denní vychovatel pobytové služby a etopedka ambulance SVP Návrat pokračují v dlouhodobém sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku. Etoped a psycholožka ambulance pokračují ve výcviku Systemické terapie. Psychologové a speciální pedagogové se pravidelně zúčastňují seminářů vztahujících se k jejich profesi. Pracovníci, kteří dosud nesplňují kvalifikaci pro výkon profese dle platné legislativy a na něž se vztahuje zákonná výjimka platná do , měli možnost se ucházet o přijetí ke kvalifikačnímu studiu. Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů Počet klientů v ambulantní péči Noví klienti ambulantního pracoviště Počet Předškolní Plnící školní docházku Po ukončení školní docházky Vzdělávání pedagogů Přehled o odborné činnosti Statistické údaje Celkem Chlapci Dívky Počty klientů na pobytu Počty předčasně ukončených pobytů z činností dětí SVP Návrat Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP Krádeže - doma ve škole na veřejnosti Počet klientů Záškoláctví 29 Výchovné problémy - ve škole doma mimo domov Útěky 10 Drogy 3 Vyšetřován policií 8 Závadová parta 12 18

19 Počty žáků v jednotlivých ročnících školy Základní škola Zvláštní škola 1.ročník Celkem 63 5 Statistické údaje Počty klientů Počet klientů internátního oddělení doporučených z ambulance jiného SVP: Kompas 6 Varianta 4 Mimoza 3 Pyramida 0 CELKEM 13 z činností dětí SVP Návrat Typ činnosti Počet konzultací Počet JOV Poradenství Krizová intervence 0 0 Individuální terapie Skupinová terapie Diagnostika Práce s problémovou třídou 0 0 Práce s rodinou Celkem Středisko výchovné péče Návrat chce nadále představovat pro své sávající i budoucí klienty oporu při řešení výchovných situací. Plánujeme více posílit ambulantní služby zaměřené na celé rodiny. Rádi bychom navázali bližší spolupráci s institucemi v rámci poradenského systému, jako je Pedagogicko-psychologická poradna a další. Jednou z priorit je plně kvalifikovaný tým odborných pracovníků. 19

20 Pracoviště Kompas Základní údaje o pracovišti Středisko výchovné péče KOMPAS je ambulantním poradenským a terapeutickým zařízením pro práci s dětmi a mládeží s poruchami chování a rizikovými faktory vývoje. Středisko působí v Náchodě od r Od roku 2001 je součástí Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové. Sídlo střediska je v Náchodě v ulici Smiřických KOMPAS užívá prostory v objektu Pedagogicko - psychologické poradny Náchod společně s touto poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Náchod. Výhodou pro klienty všech tří institucí je snadná dostupnost potřebné péče pod jednou střechou bez nutnosti přecházet v případě potřeby jinam. Poradenské centrum se nachází v budově bývalého internátu v klidné čtvrti Plhov na přístupové cestě k náchodskému zámku. V okolí je velké množství zeleně, místo působí příjemným dojmem. U objektu je zajištěna dostatečná parkovací kapacita, vzdálenost chůzí z centra a od autobusového i vlakového nádraží je do patnácti minut. Středisko poskytuje ambulantní péči dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch chování. Pomoc se realizuje jako sekundární prevence osobnostních a profesních selhávání s cílem, aby nedocházelo k nežádoucím omezením rozvoje a vzdělávacích možností jedince. Služby jsou zaměřeny také k řešení vztahových a zejména rodinných vazeb dětí a mládeže tak, aby bylo v maximální možné míře zamezeno odebírání dětí z rodin do ústavní výchovy. V neposlední řadě je náplní práce střediska i prevence závažných sociálně patologických jevů jakými jsou například začleňování dětí do rizikových skupin typu asociální party, extrémistických hnutí, ale i prevence toxikomanie apod. Jsou-li cíle práce střediska exaktně definována zákonem a vyhláškami, nejvlastnějším a posledním smyslem jeho existence je snaha být svým klientům a jejich rodinám nablízku ve všech jejich životních situacích a to odborně i lidsky tak, aby mohli prožívat svůj život pokud možno co nejkvalitněji a co nejplněji využívali svůj lidský potenciál. SVP Kompas Personální zabezpečení Supervize Ambulantní činnost práce dětí z terapeutických programů Personální zabezpečení Provoz střediska zajišťuje v současné době pět pracovníků. Po předchozím období rozsáhlých personálních změn se podařilo situaci stabilizovat a v současné době je pracovní tým již konsolidován. Pozici vedoucího střediska zastává nadále speciální pedagog, etoped. Dalšími odbornými pracovníky jsou psycholožka na plný úvazek a psycholog na úvazek částečný. Dále ve středisku působí speciální pedagožka a sociální pracovnice. Pracovní tým je velmi pestře sestaven a to jak co se týče věku, pohlaví nebo i profesních zkušeností jeho jednotlivých členů, kteří se tak vhodně lidsky i odborně doplňují. Vedoucí pracoviště je absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku v daseinsanalýze, kurzu krizové intervence a dalších, psycholožka svůj výcvik v rogersovské psychoterapii právě absolvuje, speciální pedagožka usiluje o přijetí do výcvikové skupiny SUR. Supervize V uplynulém roce se podařilo realizovat první supervizní setkání odborných pracovníků týmu se supervizorkou, které bylo vyhodnoceno jako přínosné, další pokračování je proto naplánováno. Ambulantní činnost Ambulance nabízí standardní psychologickou i speciálně pedagogickou diagnostiku a v návaznosti na ně i odborné poradenství a terapeutické intervence. Primární cílovou skupinou střediska jsou dětští a mladiství klienti, nemalá část poradenství a pomoci se ale dostává také rodičům, 20

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více