ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy Soupis doplňkové činnosti školy Vedení školy Umístění školy Nabídky školy žákům a dětem Hlavní cíle školy Výuka cizích jazyků Přehled o počtu žáků, tříd, oddělení, pracovníků Údaje o výsledcích vzdělávání na konci školního roku Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ Školní parlament Zájmová činnost Kulturní, sportovní a společenské akce školy Kontrolní činnost BOZP, PO a činnost za mimořádných situací Další akce žáků Školská rada Odborová organizace Mateřská škola Přílohy : č.1 - Ročenka 2013/2014 č.2 - Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ č.3 - Přehled zájmových kroužků č.4 - Přehled akcí školy č.5 - Přehled akcí MŠ č.6 - Rozbor hospodaření V Libáni dne Schváleno školskou radou dne Mgr. Ladislava Hazdrová ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Adresa: Školní 11, Libáň, PSČ Kontakt: ředitelka Mgr. Ladislava Hazdrová, tel Web: Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Telefony: Kancelář účetní Vedoucí školní jídelny Ředitel, zástupce Mateřská škola Škola není plátcem DPH. Zřizovatel: Město Libáň, náměstí Svobody 36, PSČ Soupis hlavní činnosti školy a) základní škola b) praktická škola od součást základní školy (změna názvu školy) c) mateřská škola odloučené pracoviště: MŠ Libáň, Na Sídlišti 550, Libáň d) školní jídelna e) školní družina f) školní klub 3. Soupis doplňkové činnosti školy a) hostinská činnost (stravování pro cizí strávníky) vedeno v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, F 36128/2002/11 Pr 420/1 živnostenský list b) pronájem tělocvičny, učeben c) příměstský tábor d) vzdělávací kurzy a kroužky e) organizování veřejných akcí kulturně-sportovního charakteru Finanční prostředky získané z této činnosti jsou použity zejména na krytí provozních nákladů a k odměňování pracovníků, zajišťujících doplňkovou činnost. 4. Vedení školy ředitel školy Mgr. Ladislava Hazdrová zástupce ředitele školy Mgr. Miroslav Košťák vedoucí odloučeného pracoviště Hana Vrabľová vedoucí ekon. úseku Jana Komárková vedoucí školní jídelny Irena Jirků ostatní odborní pracovníci: výchovný poradce Mgr. Ladislava Hazdrová školní metodik prevence rizikového chování Mgr. Lucie Borecká 1

3 Spádový obvod školy je značný: Mimo žáky z města Libáně navštěvovali školu žáci z Bačalek, Běchar, Bílska, Brodku, Bystřice, Dětenic, Hřmenína, Cholenic, Chyjic, Jičína, Ketně, Kopidlna, Kozodírek, Lična, Osenic, Psinic, Rokytňan, Sedliště, Starých Hradů, Střevače, Údrnic, Únětic, Važic, Vesce,Vršců, Zelenecké Lhoty, Zlivi a dalších obcí dle trvalého bydliště zákonných zástupců. 5. Umístění školy Hlavní budova základní školy a školní jídelna jsou umístěny v ulici Školní č. 11 v blízkosti náměstí Svobody v Libáni. Stará historická budova byla postavena v roce 1897, novější přístavba je z roku Je zde i pozemek a hřiště. Budova mateřské školy se nachází v ulici Na Sídlišti č. 550 v Libáni, vzdálená od hlavní budovy cca 5 7 minut. Je montovaného typu, postavená v roce Nabídky školy žákům a dětem Škola jako celek poskytovala žákům i dětem MŠ další služby jako: - plavecký výcvik - sportovní turnaje a sportovní dny - návštěvy divadel, koncertů, festivalu Jičín-město pohádky - slavnostní uvítání prvňáčků - slavnostní ukončení povinné školní docházky - slavnostní zápisy budoucích prvňáčků - maškarní ples (ve spolupráci se SRPLŠ) - zahradní slavnost - exkurze - besedy s odborníky - besedy se spisovateli - účast v soutěžích - školní výlety - mimoškolní aktivity pro žáky a rodiče - využívání informační technologie ve škole - bezplatný přístup na internet - posezení u táboráku i s rodiči v MŠ - akce při jarním čištění města - kreslení na asfalt - dyslektickou nápravu - řečovou nápravu v MŠ - individuální přístup na základě zpracovaného individuálního plánu - spolupráci na ročence školy - využití volného času v zájmových kroužcích (SRPLŠ) - školní družina 7. Hlavní cíle školy Postupně vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, vzájemné spolupráce, individuálního přístupu k potřebným nebo nadaným. Zajistit rovné příležitosti pro každé dítě a každého žáka při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování. Základem je zaměření na samostatné myšlení, výběr a třídění informací z různých zdrojů a schopnost využití získaných poznatků k dalšímu zpracování, spolupráce s ostatními, soužití s jinými etnickými skupinami, tolerance k druhým, pomoc slabšímu, zažití pocitu úspěchu. 2

4 Škola má vždy své limity-materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu. Budeme se snažit motivovat všechny tak, aby byl podpořen pocit osobního vztahu ke škole a vzájemné prospěšné spolupráci, respektu, důvěry a osobní spokojenosti. Věříme, že pozitivní klima školy se odrazí i ve výchovně vzdělávacím procesu. Neboť pouze spokojený učitel kolem sebe šíří klid a pohodu, kteréžto jsou nezbytné při předávání zkušeností a v praxi pak u žáků vede k utváření, rozvoji a naplňování klíčových kompetencí, které jsou součástí kurikulární reformy ve školství. Naše škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční školy ke škole moderního typu užívající nové metody a formy práce, ke škole, která by byla přitažlivá pro děti i jejich rodiče. Budeme vytvářet žádoucí image školy a prezentovat školu na veřejnosti. V oblasti rozvoje materiálně technické vybavenosti základní a mateřské školy bude nutná velice úzká spolupráce se zřizovatelem a maximální využití jeho vstřícnosti. Včas vypracovat návrh investičních akcí pro daný rok, sestavit reálný rozpočet a hledat možnosti k jeho posílení. Jedním ze způsobů je podání žádostí o granty, zpracování projektů nebo získání sponzorských darů. 8. Učební plány ve školním roce stupeň ročník Základní škola Celkem povinně hodin oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a 44 Český jazyk a lit jazyková +8 komunikace Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Matematika Informační a komunikační technologie 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

5 2. stupeň ročník Celkem povinně hodin Oblasti předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Další cizí jazyk * +6* Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Člověk Fyzika a příroda 21 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk 10 Tělesná výchova a zdraví +2 Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 3+1 Pracovní výchova Volitelný př. 4 1 VP 1 VP 2 VP 4 VP VP +1VP +1VP +2VP +4VP Celkem * Ve školním roce 2013/14 je z důvodu návaznosti zachován volitelný předmět Volitelný ruský jazyk, který bude v následujících letech zařazen do povinných předmětů. 4

6 Volitelné předměty - 2. stupeň ročník Třída název předmětu vyučující 7.A Volitelné pracovní vyučování - 1 hodina Mgr. L. Minaříková Mgr. Jana Valnohová 8.A Volitelná matematika 1 hodina Mgr. J. Valnohová 9.A Volitelná matematika 1 hodina Volitelný český jazyk 1 hodina Volitelný ruský jazyk 2 hodiny (DCj) Mgr. J. Valnohová Mgr. D. Rolfová Mgr. D. Fialová Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět informatika v 5., 6. a 7. roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky. Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty. Na 2. stupni z 24 disponibilních hodin je 18 hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části (4 hod. v předmětu český jazyk a literatura, 3 hod. v předmětu matematika, 1 hodina v oblasti Informační a komunikační technologie, 2 hod v oblasti Člověk a příroda a 2 hod v oblasti Člověk a zdraví, 6 hodin Další cizí jazyk), zbylé 4 hodiny jsou využity na volitelné vyučovací předměty. Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech. Žáci všech ročníků se vzdělávali podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Ruku v ruce. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí. Dle zájmu žáků a možnosti školy je možné vybrat si z nabídky volitelných předmětů a realizovat je jako nepovinné předměty. 5

7 Základní škola pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. stupeň ročník Celkem povinně hodin x T1.P T 2.P oblasti předměty 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč. 5.roč. Jazyk a 33 Český jazyk a lit jazyková +2 komunikace Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk 15 Tělesná výchova a zdraví Člověk 15 Pracovní výchova a svět práce Celkem stupeň ročník Celkem povinně hodin T2.P T3.P T3.P Oblasti předměty 6.roč 7. roč. 8. roč. 9. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkem Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní výchova

8 Poznámky k učebnímu plánu Vyučování probíhalo v 1., 2. a 3. ročníku ve třídě 1. P, ve 4., 5. a 6. ročníku ve třídě 2. P a v 7. a 8.ročníku ve třídě 3.P. Žáci všech ročníků se vzdělávali dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením s motivačním názvem Ruku v ruce. Volná disponibilní časová dotace v celkové části 9 hodin je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty (2 hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 1 hod. v předmětu Matematika, 2 hod. ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 4 hod v předmětu VV). Na 2. stupni je 12 disponibilních hodin použito na navýšení časové dotace pro povinné vyučovací předměty (1 hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 2 hod. v předmětu Cizí jazyk, 6 hodin v oblasti Člověk a příroda, 1hodina v oblasti Umění a kultura a 2 hod v oblasti Člověk a zdraví). 9. Výuka cizích jazyků Je podstatnou součástí přípravy žáků ZŠ a na výuku je zaměřena velká pozornost vzhledem k potřebnosti znalostí pro další studium i život žáků. Na naší škole převažuje výuka anglického jazyka jako prvního cizího jazyka od 3. ročníku do 9. ročníku (tři hodiny týdně), jako další cizí jazyk se vyučoval v 7., 8. a 9. ročníku ruský jazyk (dvě hodiny týdně). Na praktické škole se německý jazyk vyučuje povinně od 7. ročníku 2 hodiny týdně. 10. Přehled o počtu žáků, tříd, oddělení, pracovníků Začátek roku (stav k 30. září): Počet tříd žáků I.stupeň 5 93 II.stupeň 4 79 PŠ 3 34 Celkem Školní družina 2 47 Školní klub 0 0 Počet žáků ve školním roce: Základní škola: Třídní učitel(ka) Počet ž.celkem Hoši Dívky 1.A Mgr.Stanislava Košková A Mgr. Helena Průšková A Mgr. Lenka Mlýnková A Mgr. Ivana Nechánská A Ing. Ivana Matasová I.-V.ročník A Mgr. Dana Fialová A Mgr. Minaříková(Borecká) A Mgr. Jana Valnohová A Mgr. Dana Rolfová VI.-IX.roč Celkem

9 Základní škola - pro žáky s lehkým mentálním postižením: Třídní učitel(ka) Počet ž. celkem Hoši Dívky 1.P Bc. Veronika Karešová (1.,2.,3..r.) Mgr. Věra Dutkovská 2.P Mgr. Vilém Celfl, (4., 5.,6. r.) Mgr. Ladislav Trojan 3.P (7. a 8.r.) Mgr. Milan Valnoha Celkem Pedagogičtí pracovníci: příjmení a jméno pracovní zařazení aprobace pracoviště 1. Hazdrová Ladislava ředitelka školy,vých.p. Rj-Pg škola 2. Košťák Miroslav zástupce ředitele 1.st Hv škola 3. Karešová Veronika učitelka 1. st. Spec. ped. škola 3. Dutkovská Věra učitelka 2.st. Ma-Pv škola 4. Borecká Lucie učitelka 2.st. Z-M-Tv škola 5. Celfl Vilém učitel 1.st. 1.st.-Hv škola 6. Trojan Ladislav Učitel 2.st. Čj-Vo,Spec. ped. škola 7. Minaříková Lenka učitelka 2.st. Čj - Ov škola 8. Fialová Dana učitelka 2.st. Fj-Rj škola 9. Košková Stanislava učitelka 1.st. 1.stupeň škola 10. Valnoha Milan učitel 2.st. Spec.ped škola 11. Lazák Vratislav učitel 2.st. Rj-Dě škola 12. Matasová Iva učitelka 1.st. VŠZ+ped.min. škola 13. Mlýnková Lenka učitelka 1.st. 1.stupeň škola 14. Průšková Helena učitelka 1.st. 1.stupeň škola 15. Průšová Jindřiška učitelka 2.st. Spec.ped škola 16. Rolfová Dana učitelka 2.st. Ov-Pč škola 17. Valnohová Jana učitelka 2.st M Tp škola 18. Herbrychová Johana Vychovatelka ŠD SPGŠ škola 19. Charamzová Bohusl. vychovatelka ŠD SPŠ škola Školní družina pracovala ve dvou odděleních s počtem 47 zapsaných žáků a školní klub ve školním roce nebyl otevřen. Tři žáci druhého stupně navštěvovali školní družinu. Mimo vlastní prostory využívá školní družina i školní klub, ostatní třídy, tělocvičnu, hřiště, učebnu informatiky, školní zahradu. Škola zaměstnávala dvě vychovatelky. Provoz ŠD začínal od 6:30 do 7:25 a od 11:30 do 15:30 hodin. Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu pro ŠD s motivačním názvem Poznáváme hrou. 8

10 Správní zaměstnanci: příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Komárková Jana účetní škola Koťátková Lenka uklízečka škola Sedlatá Markéta uklízečka škola Martikánová Věra uklízečka škola Meloun Karel školník škola Školní jídelna ZŠ poskytovala obědy pro žáky školy, pracovníky školy a v rámci doplňkové činnosti i pro ostatní zájemce z řad občanů města. Ve školním roce 2013/2014 se vařilo pro 114 strávníků z řad žáků (v MŠ 56 dětí), pro 29 zaměstnanců školy (v MŠ 6) a pro 44 cizích strávníků. Od začala školní jídelna ZŠ vařit obědy i pro děti a zaměstnance z mateřské školy. Příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Jirků Irena vedoucí ŠJ školní jídelna ZŠ Pokorná Jaroslava vedoucí kuchařka školní jídelna ZŠ Klabanová Oldřiška kuchařka školní jídelna ZŠ Špínová Lenka kuchařka školní jídelna ZŠ Celkem škola jako celek zaměstnávala 35 pracovníků: 28 pracovníků ZŠ, 6 pracovníků MŠ. 11. Údaje o výsledcích vzdělávání na konci školního roku Hodnocení chování 1.stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem NTU DTU DŘŠ II.stupeň III.stupeň pochvaly stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem NTU DTU DŘŠ II.stupeň III.stupeň pochvaly 4 4 Oproti předcházejícímu roku došlo ke zhoršení chování, zvýšil se počet výchovných opatření (důtka třídního učitele a důtka ředitelky školy) a také počet snížených známek z chování. Problémy řeší učitelé ve spolupráci se zákonnými zástupci, na jednáních výchovných komisí a přijímají opatření ke zlepšení stavu. V oblasti problémů se záškoláctvím aktivně spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Jičíně. 9

11 Hodnocení prospěchu 1. stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem žáků celkem prospělo z toho s vyznamenáním opravné zkoušky neprospěli průměrný prospěch 1,25 1,50 1,48 1,72 2,39 1,65 2,18 1,74 2. stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem žáků celkem prospělo z toho s vyznamenáním opravné zkoušky neprospěli průměrný prospěch 2,18 2,01 2,14 2,48 2,84 2,33 průměrný prospěch celá ZŠ 2,04 Nepřítomnost žáků ve škole 1. stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem žáků celkem omluvené hodiny průměr na 1 žáka omluvené neomluvené hodiny průměr na 1 žáka neomluvené 76,52 66, , , ,45 0 2,83 0,34 10

12 2. stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem žáků celkem omluvené hodiny průměr na 1 žáka omluvené 92, , ,35 neomluvené hodiny průměr na 1 žáka neomluvené ,52 0 0,25 3,57 3,18 1,19 omluvené hodiny průměr celá škola 107,077 neomluv. hodiny průměr celá škola 0,745 Přetrvávající problém s neomluvenými hodinami u žáků řeší pedagogové ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci při osobních konzultacích, prostřednictvím jednání výchovné komise školy či ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Jičíně. 12. Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ Počet vycházejících žáků ZŠ 15 z toho: z 8. ročníku 0 počet přijatých na střední školy s maturitou 8 do učebních oborů bylo přijato 6 do víceletých gymnázií přijato: z 5. ročníku 0 ze 7. ročníku 1 Počet vycházejících žáků PŠ 0 z toho z 8. ročníku 0 počet přijatých na střední školy s maturitou 0 do učebních oborů bylo přijato 0 nemá zájem o žádný učební obor 0 Podrobněji viz Příloha č Školní parlament Školní parlament byl ustanoven po volbách ve třídách od 5. do 9. ročníku a pracoval po celý školní rok. Členy parlamentu bylo sedm zástupců ze tříd a tři zástupci z řad pedagogů. Parlament byl sedmičlenný a sešel se ve školním roce pětkrát. Členové parlamentu vyslechli a společně řešili připomínky a náměty ostatních členů, předsedkyně potom některé tlumočila vedení školy, které se snažilo v rámci možností na připomínky reagovat. 14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se soustřeďovalo zejména na úpravy školního vzdělávacího programu podle RVP ZV, na využití ICT při výuce, na uplatnění nových vyučovacích metod a tvorbu učebních materiálů. Mgr. Borecká dokončila specializační studium pro školní metodiky prevence (300 hodin), Mgr. Rolfová absolvovala kurz pro dyslektické asistentky a další školení v oblasti práce se žáky s poruchami učení, Mgr. Košťák 11

13 absolvoval řadu školení v programu Bakaláři, Mgr. Nechánská program Učím se rád v 1. třídě, Mgr. Košková logopedický kurz, Mgr. Hazdrová školení pro vedoucí pracovníky a celý pedagogický sbor prošel kurzem Klima ve škole. 15. Zájmová činnost Od října 2013 bylo zapsáno 114 žáků školy v 16 zájmových kroužcích, přičemž někteří žáci z tohoto počtu navštěvovali více kroužků. Činnost zájmových útvarů probíhala na půdě školy v součinnosti s občanským sdružením SRPLŠ. Ve školním roce 2013/2014 v rámci činnosti SRPLŠ probíhal i kurz anglického jazyka pro dospělé.(viz Příloha č. 3) 16. Kulturní, sportovní a společenské akce školy V průběhu školního roku bylo organizováno ve škole mnoho kulturních, sportovních nebo společenských akcí, které probíhaly v rámci výuky, popřípadě i mimo ni. Poprvé byl uspořádán Společenský večer pro rodiče a přátele školy a Zahradní slavnost na zahradě základní školy. Celkový výčet akcí je obsažen v přehledu akcí školy. (Viz Příloha č. 4) 17. Kontrolní činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhla inspekce ČŠI na škole. Svoji inspekční činnost zaměřila na základní školu, školní družinu, školní jídelnu, ekonomický úsek a v neposlední řadě na mateřskou školu. Česká školní inspekce ve své závěrečné zprávě kladně zhodnotila práci naší školy a neshledala žádné nedostatky. Zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. Mimo inspekci provádí běžnou kontrolu hospodaření s přidělenými finančními prostředky na provoz zřizovatel školy, Město Libáň, osobními kontrolami ze strany ekonomického oddělení Mě Ú Libáň. Kontrolu ve formě vyžadovaných hlášení o použití finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání přidělené škole jako celku ze státních prostředků zajišťuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, potažmo úřad III. stupně, tj. Mě Ú Jičín, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Další kontrolu hospodaření zajišťuje sama škola formou evidence majetku, zásob, prováděním fyzické kontroly stavu pokladní hotovosti a cenin dle směrnice k provádění vnitřní kontroly. 18. BOZP, PO a činnost za mimořádných situací ZŠ a MŠ zajišťovala školení BOZP vlastními prostředky svými kvalifikovanými pracovníky školení svých pracovníků v rámci BOZP i PO 1x za 2 roky. Škola má podepsanou smlouvu s panem Michalem Vagenknechtem, který bude poskytovat škole služby v oblasti BOZP PO. Žáci jsou o bezpečnosti poučeni prostřednictvím svých pedagogů ve všech odborných pracovnách i před všemi akcemi či prázdninami (zápis v TK). Z těchto činností je pořizován zápis s obsahem školení a podpisy zúčastněných pracovníků či žáků. Při přijímání nového pracovníka vstupní instruktáž zajišťuje od školního roku 2012/2013 pan Michal Vagenknecht. Poslední dobou je kladen velký důraz na znalosti pracovníků v případě vzniku mimořádné události (havárie, nehoda, živelná pohroma). Učitelé si odborné materiály prostudovali a znalosti předali našim žákům. V určitých obdobích roku probíhá nácvik evakuace školy, žáci při projektových dnech nacvičují chování a postup činností v případech všeobecného ohrožení. Každým rokem probíhá v objektech školy prověrka BOZP, je sepsán zápis a závěry se projednávají při sestavování rozpočtu z prostředků města. 12

14 19. Další akce žáků Během školního roku se žáci zapojili do mnoha aktivit ve prospěch školy, města, sebe samých. Jsou to například vystoupení hudební skupiny při různých slavnostních příležitostech, program při vítání občánků, vystoupení na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu nebo recitačně hudební pásmo dětí na Zahradní slavnosti. Škola pořádala sportovní turnaje v kopané, stolním tenisu, florbalu za účasti našich žáků a družstev z okolních škol. Žáci se účastnili několika divadelních představení v Libáni,. Na škole probíhala sada besed s Mgr. Tomanem z PPP v Jičíně pro žáky ročníku zaměřená na prevenci rizikového chování. Škola uskutečnila dva sběry starého papíru a průběžně probíhal sběr elektroodpadu v rámci projektu Recyklohraní. Žáci školy se zúčastnili některých soutěží, jmenujme např. turnaje v kopané MC Donalds Cup, Coca Cola Cup. Tradičně nás výborně reprezentovali recitátoři básní v okresním i krajském kole. Žáci se též zúčastnili několika okresních soutěží či olympiád. Velký úspěch sklidily vánoční trhy a velikonoční výstava spojená se dnem otevřených dveří, Poprvé jsme uskutečnili Zahradní slavnost na zahradě základní školy. Věříme, že se toto setkání dětí, rodičů, přátel školy a učitelů stane tradicí pro další roky. Bylo připraveno kulturní vystoupení dětí MŠ, hudební skupiny ZŠ, plno her a soutěží, ale i něco pro ponaučení a získání nových poznatků z různých oblastí. Uskutečnilo se i několik projektů, celoškolních i třídních. Podrobný přehled akcí, které škola uspořádala a kterých se žáci účastnili během školního roku, je uveden v Příloze č. 4 a v Ročence školy. 20. Školská rada Na začátku školního roku 2013/2014 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad pedagogů. Novým členem byl zvolen Mgr. Miroslav Košťák. Nová školská rada pracovala v tomto složení: Zástupci zřizovatele Města Libáň Zástupci pedagogického sboru Zákonní zástupci žáků. Petr Soukup Jindřich Řezníček Bc. Jan Ježek Ing. Ivana Matasová Mgr. Jindřiška Průšová Mgr. Miroslav Košťák Vladimíra Klárová Ing. Zdeněk Švorc (předseda ŠR) Richard Havelka 21. Odborová organizace Odborová organizace na škole nepracuje. 13

15 22. Mateřská škola Mateřská škola v Libáni je součástí příspěvkové organizace od , kdy se škola stala právním subjektem. Funguje jako odloučené pracoviště Na Sídlišti 550, Libáň. Je umístěna v novější části města, asi 250 m od náměstí. Budova školky byla dokončena v roce V letech bylo provedeno zateplení budovy včetně nové omítky, což přispělo ke zlevnění provozu (elektrické vytápění). K budově patří rozlehlá zahrada plná zeleně, kde mají děti k plnému využití k dispozici pískovitě s pergolou a plátěným přístřeškem, mlhoviště, hřiště s brankami, kreslicí a odrážecí zeď, dřevěný a plastový nábytek, dřevěný vlak, minitělocvičnu, prolézačky, houpačky, altánek, školní záhonky. Mateřská škola je dvoutřídní, podle stanovených kritérií jsou přijímány děti od 2 let. Kapacita školky je 70 dětí, maximální počet dětí ve třídě je stanoven zákonem na 24. Ve školním roce 2013/14 byla Radou Města Libáň udělena výjimka zřizovatele z maximálního počtu 24 dětí ve třídě na 28 (zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 23, odst. 3, v platném znění). Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno ve dvou třídách celkem 56 dětí, z toho 23 předškolních. S dětmi pracují čtyři učitelky, zázemí jim vytvářejí dva správní zaměstnanci. Od došlo ke změně názvu u školského zařízení Školní jídelna s místem Na Sídlišti 550 (MŠ). Do školského rejstříku byla zapsána Školní jídelna výdejna. V této výdejně se připravují pro děti dopolední a odpolední svačiny a probíhá vydávání obědů. V roce probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole v různých oblastech. Paní učitelka Vrabĺová absolvovala program Hodnocení vzdělávání v MŠ, paní učitelka Klímová školení Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a paní učitelka Šrotýřová vzdělávání v oblasti neverbální komunikace a program Na kus řeči. Pedagogičtí pracovníci: příjmení a jméno pracovní zařazení aprobace pracoviště Vrabľová Hana vedoucí odlouč. pracoviště SPgŠ MŠ Klímová Jaroslava učitelka SPgŠ MŠ Tučková (Karešová) učitelka SPgŠ MŠ Šrotýřová Hana učitelka SPgŠ MŠ Správní zaměstnanci: příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Melounová Hana školnice - uklizečka MŠ Čapková Jaroslava kuchařka - uklizečka MŠ Akce mateřské školy Viz. Příloha č. 5 14

16 Hospodaření MŠ Hospodaření se provádí v ekonomickém úseku ZŠ a MŠ, rozpočet MŠ je součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Školné pro dítě činilo ve školním roce 2013/ ,-Kč za měsíc. Poslední rok před povinnou školní docházkou je vzdělávání v MŠ bezplatné. Rodiče mohou být osvobozeni od úplaty za vzdělávání, pravidla určuje vyhláška č. 43/2006 a vnitřní předpis školy. Celodenní stravování v MŠ mělo hodnotu 29,- (32,-) Kč podle věku dítěte. V Libáni dne 13. října 2014 Mgr.Ladislava Hazdrová ředitelka školy 15

17 Příloha č. 2 Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ 9. ročník Dominik Douša Eliška Fidrichová Nikola Fuxová Valentýn Gontkovský Tereza Jozífková Josef Lieser Marie Pazderská Lukáš Plesar Tereza Rýdlová Michaela Tarantová Lukáš Vaníček Jaroslav Voháňko Vojtěch Vošahlík Tomáš Zelinka SŠGS Nová Paka SŠGS Nová Paka SŠGS Nová Paka SZŠ a VOŠ Mladá Boleslav ISŠ na Karmeli, Mladá Boleslav SOU Hubálov VOŠ a SPŠ Jičín SOU Hubálov SPŠ Mladá Boleslav SŠGS Nová Paka Škoda AUTO a.s., SOU Mladá Boleslav VOŠ a SPŠ Jičín Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. VOŠ a SPŠ Jičín 7. ročník Patrik Drozen Lepařovo gymnázium Jičín 16

18 Příloha č.3/1 SPOLUPRÁCE SE SRPLŠ - činnost kroužků 1. pololetí Kroužek Vedoucí Den a hodina Francozský jazyk D. Fialová St 12:45 13:15 Keramický ZŠ I. B. Charamzová Út 15:30 16:30 Keramický ZŠ II. B Charamzová Čt 15:30 16:30 Florbal roč. V. Lazák Pá 12:45 13:45 Pohybové hry L. Borecká St 14:15 15:15 Moderní pohybové hry L. Borecká Po 15:00 16:00 Stolní tenis M. Valnoha St 13:15-14:15 Školní časopis L. Minaříková St 13:00 14:00, 1x za 14 dní Základy německého jazyka D. Rolfová Pá 12:30 13:30 Míčové hry II. L. Borecká Út 15:00 16:00 Flétna ZŠ S. Kosinová Po 13:00 14:00 Flétna MŠ S. Kosinová Od Angličtina hrou I. Nechánská Út 13:00-14:00 Taneční kroužek D. Rolfová Pá 13:30-14:30 17

19 Příloha č.3/2 SPOLUPRÁCE SE SRPLŠ - činnost kroužků 2. pololetí Kroužek Vedoucí Den a hodina Pohybové hry roč. L. Borecká St 14:15 15:15 Keramický ZŠ I. B. Charamzová Út 15:30 16:30 Keramický ZŠ II. B Charamzová Čt 15:30 16:30 Florbal roč. V. Lazák Pá 12:45 13:45 Francouzský jazyk D. Fialová St 12:45 13:15 Matematický seminář J. Valnohová St 12:45 13:45 Stolní tenis M. Valnoha St 13:15-14:15 Aj hrou roč. I. I. Nechánská Út 13:00 14:00 Aj hrou roč. II. I. Nechánská St 13:00 14:00 Míčové hry II. L. Borecká Út 15:00 16:00 Flétna ZŠ I. Nechánská Po 13:00 14:00 Flétna MŠ V. Michalová St 15:00 16:00 18

20 Příloha č. 4 Přehled akcí ve školním roce 2013/2014 Říjen: Listopad: Beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou (8. a 9. tř.) Přírodovědný klokan (8. a 9. tř.) Sběr starého papíru Světlušky a broučci (mimoškolní aktivita-výroba světýlek na průvod) Coca Cola Cup fotbalový turnaj ve Skřivanech (žáci 2. stupně ZŠ) Návštěva IQ parku v Kopidlně (žáci 1. a 2. P) Vítání občánků na MěÚ v Libáni Beseda v knihovně (žáci 5. A) Plenární zasedání Beseda v knihovně (žáci 7. A) Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí (žáci 1. stupně) Prosinec: Červená stužka (žáci 9. A) Vánoční dílny na SZŠ v Kopidlně (žáci 7., 8., 9. A 3. P) Vánoční koncert v KD v Libáni (žáci ZŠ Libáň a ZŠ Vamberk sbor Viola) Soutěž Já už to znám, umím. V Hlušicích (žáci 8., 9. a 3. P) Vánoční trhy na MěÚ v Libáni Divadelní představení - Drak Hradec Králové Beseda v knihovně 4. A Leden Zápis do 1. třídy Únor Březen Olympiáda v českém jazyce v Jičíně Veselá básnička Pythagoriada Dětský karneval v Libáni Sportovní den v Jičíně (žáci tříd) Libáňský slavíček Dětský karneval ve Starých Hradech Dětská scéna v Jičíně (okresní kolo recitační soutěže) Beseda v knihovně Preventivní program pro žáky (PPP Jičín 5. A a 7. A) Dravci, sovy a člověk (výukový program pro žáky) Matematický klokan Divadlo Hradec Králové Společenský večer (ZŠ a MŠ Libáň, SRPLŠ, město Libáň) 19

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18/2/2016 11:03:35 Název ní jednotky: Sídlo: Nekmíř 331 52 Dolní Bělá Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258164

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015-2016 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Komentář k rozboru hospodaření 2016

Komentář k rozboru hospodaření 2016 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více