ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy Soupis doplňkové činnosti školy Vedení školy Umístění školy Nabídky školy žákům a dětem Hlavní cíle školy Výuka cizích jazyků Přehled o počtu žáků, tříd, oddělení, pracovníků Údaje o výsledcích vzdělávání na konci školního roku Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ Školní parlament Zájmová činnost Kulturní, sportovní a společenské akce školy Kontrolní činnost BOZP, PO a činnost za mimořádných situací Další akce žáků Školská rada Odborová organizace Mateřská škola Přílohy : č.1 - Ročenka 2013/2014 č.2 - Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ č.3 - Přehled zájmových kroužků č.4 - Přehled akcí školy č.5 - Přehled akcí MŠ č.6 - Rozbor hospodaření V Libáni dne Schváleno školskou radou dne Mgr. Ladislava Hazdrová ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Adresa: Školní 11, Libáň, PSČ Kontakt: ředitelka Mgr. Ladislava Hazdrová, tel Web: Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Telefony: Kancelář účetní Vedoucí školní jídelny Ředitel, zástupce Mateřská škola Škola není plátcem DPH. Zřizovatel: Město Libáň, náměstí Svobody 36, PSČ Soupis hlavní činnosti školy a) základní škola b) praktická škola od součást základní školy (změna názvu školy) c) mateřská škola odloučené pracoviště: MŠ Libáň, Na Sídlišti 550, Libáň d) školní jídelna e) školní družina f) školní klub 3. Soupis doplňkové činnosti školy a) hostinská činnost (stravování pro cizí strávníky) vedeno v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, F 36128/2002/11 Pr 420/1 živnostenský list b) pronájem tělocvičny, učeben c) příměstský tábor d) vzdělávací kurzy a kroužky e) organizování veřejných akcí kulturně-sportovního charakteru Finanční prostředky získané z této činnosti jsou použity zejména na krytí provozních nákladů a k odměňování pracovníků, zajišťujících doplňkovou činnost. 4. Vedení školy ředitel školy Mgr. Ladislava Hazdrová zástupce ředitele školy Mgr. Miroslav Košťák vedoucí odloučeného pracoviště Hana Vrabľová vedoucí ekon. úseku Jana Komárková vedoucí školní jídelny Irena Jirků ostatní odborní pracovníci: výchovný poradce Mgr. Ladislava Hazdrová školní metodik prevence rizikového chování Mgr. Lucie Borecká 1

3 Spádový obvod školy je značný: Mimo žáky z města Libáně navštěvovali školu žáci z Bačalek, Běchar, Bílska, Brodku, Bystřice, Dětenic, Hřmenína, Cholenic, Chyjic, Jičína, Ketně, Kopidlna, Kozodírek, Lična, Osenic, Psinic, Rokytňan, Sedliště, Starých Hradů, Střevače, Údrnic, Únětic, Važic, Vesce,Vršců, Zelenecké Lhoty, Zlivi a dalších obcí dle trvalého bydliště zákonných zástupců. 5. Umístění školy Hlavní budova základní školy a školní jídelna jsou umístěny v ulici Školní č. 11 v blízkosti náměstí Svobody v Libáni. Stará historická budova byla postavena v roce 1897, novější přístavba je z roku Je zde i pozemek a hřiště. Budova mateřské školy se nachází v ulici Na Sídlišti č. 550 v Libáni, vzdálená od hlavní budovy cca 5 7 minut. Je montovaného typu, postavená v roce Nabídky školy žákům a dětem Škola jako celek poskytovala žákům i dětem MŠ další služby jako: - plavecký výcvik - sportovní turnaje a sportovní dny - návštěvy divadel, koncertů, festivalu Jičín-město pohádky - slavnostní uvítání prvňáčků - slavnostní ukončení povinné školní docházky - slavnostní zápisy budoucích prvňáčků - maškarní ples (ve spolupráci se SRPLŠ) - zahradní slavnost - exkurze - besedy s odborníky - besedy se spisovateli - účast v soutěžích - školní výlety - mimoškolní aktivity pro žáky a rodiče - využívání informační technologie ve škole - bezplatný přístup na internet - posezení u táboráku i s rodiči v MŠ - akce při jarním čištění města - kreslení na asfalt - dyslektickou nápravu - řečovou nápravu v MŠ - individuální přístup na základě zpracovaného individuálního plánu - spolupráci na ročence školy - využití volného času v zájmových kroužcích (SRPLŠ) - školní družina 7. Hlavní cíle školy Postupně vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, vzájemné spolupráce, individuálního přístupu k potřebným nebo nadaným. Zajistit rovné příležitosti pro každé dítě a každého žáka při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování. Základem je zaměření na samostatné myšlení, výběr a třídění informací z různých zdrojů a schopnost využití získaných poznatků k dalšímu zpracování, spolupráce s ostatními, soužití s jinými etnickými skupinami, tolerance k druhým, pomoc slabšímu, zažití pocitu úspěchu. 2

4 Škola má vždy své limity-materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu. Budeme se snažit motivovat všechny tak, aby byl podpořen pocit osobního vztahu ke škole a vzájemné prospěšné spolupráci, respektu, důvěry a osobní spokojenosti. Věříme, že pozitivní klima školy se odrazí i ve výchovně vzdělávacím procesu. Neboť pouze spokojený učitel kolem sebe šíří klid a pohodu, kteréžto jsou nezbytné při předávání zkušeností a v praxi pak u žáků vede k utváření, rozvoji a naplňování klíčových kompetencí, které jsou součástí kurikulární reformy ve školství. Naše škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční školy ke škole moderního typu užívající nové metody a formy práce, ke škole, která by byla přitažlivá pro děti i jejich rodiče. Budeme vytvářet žádoucí image školy a prezentovat školu na veřejnosti. V oblasti rozvoje materiálně technické vybavenosti základní a mateřské školy bude nutná velice úzká spolupráce se zřizovatelem a maximální využití jeho vstřícnosti. Včas vypracovat návrh investičních akcí pro daný rok, sestavit reálný rozpočet a hledat možnosti k jeho posílení. Jedním ze způsobů je podání žádostí o granty, zpracování projektů nebo získání sponzorských darů. 8. Učební plány ve školním roce stupeň ročník Základní škola Celkem povinně hodin oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a 44 Český jazyk a lit jazyková +8 komunikace Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Matematika Informační a komunikační technologie 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

5 2. stupeň ročník Celkem povinně hodin Oblasti předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Další cizí jazyk * +6* Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Člověk Fyzika a příroda 21 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk 10 Tělesná výchova a zdraví +2 Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 3+1 Pracovní výchova Volitelný př. 4 1 VP 1 VP 2 VP 4 VP VP +1VP +1VP +2VP +4VP Celkem * Ve školním roce 2013/14 je z důvodu návaznosti zachován volitelný předmět Volitelný ruský jazyk, který bude v následujících letech zařazen do povinných předmětů. 4

6 Volitelné předměty - 2. stupeň ročník Třída název předmětu vyučující 7.A Volitelné pracovní vyučování - 1 hodina Mgr. L. Minaříková Mgr. Jana Valnohová 8.A Volitelná matematika 1 hodina Mgr. J. Valnohová 9.A Volitelná matematika 1 hodina Volitelný český jazyk 1 hodina Volitelný ruský jazyk 2 hodiny (DCj) Mgr. J. Valnohová Mgr. D. Rolfová Mgr. D. Fialová Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět informatika v 5., 6. a 7. roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky. Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty. Na 2. stupni z 24 disponibilních hodin je 18 hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části (4 hod. v předmětu český jazyk a literatura, 3 hod. v předmětu matematika, 1 hodina v oblasti Informační a komunikační technologie, 2 hod v oblasti Člověk a příroda a 2 hod v oblasti Člověk a zdraví, 6 hodin Další cizí jazyk), zbylé 4 hodiny jsou využity na volitelné vyučovací předměty. Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech. Žáci všech ročníků se vzdělávali podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Ruku v ruce. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí. Dle zájmu žáků a možnosti školy je možné vybrat si z nabídky volitelných předmětů a realizovat je jako nepovinné předměty. 5

7 Základní škola pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. stupeň ročník Celkem povinně hodin x T1.P T 2.P oblasti předměty 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč. 5.roč. Jazyk a 33 Český jazyk a lit jazyková +2 komunikace Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk 15 Tělesná výchova a zdraví Člověk 15 Pracovní výchova a svět práce Celkem stupeň ročník Celkem povinně hodin T2.P T3.P T3.P Oblasti předměty 6.roč 7. roč. 8. roč. 9. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkem Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní výchova

8 Poznámky k učebnímu plánu Vyučování probíhalo v 1., 2. a 3. ročníku ve třídě 1. P, ve 4., 5. a 6. ročníku ve třídě 2. P a v 7. a 8.ročníku ve třídě 3.P. Žáci všech ročníků se vzdělávali dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením s motivačním názvem Ruku v ruce. Volná disponibilní časová dotace v celkové části 9 hodin je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty (2 hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 1 hod. v předmětu Matematika, 2 hod. ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 4 hod v předmětu VV). Na 2. stupni je 12 disponibilních hodin použito na navýšení časové dotace pro povinné vyučovací předměty (1 hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 2 hod. v předmětu Cizí jazyk, 6 hodin v oblasti Člověk a příroda, 1hodina v oblasti Umění a kultura a 2 hod v oblasti Člověk a zdraví). 9. Výuka cizích jazyků Je podstatnou součástí přípravy žáků ZŠ a na výuku je zaměřena velká pozornost vzhledem k potřebnosti znalostí pro další studium i život žáků. Na naší škole převažuje výuka anglického jazyka jako prvního cizího jazyka od 3. ročníku do 9. ročníku (tři hodiny týdně), jako další cizí jazyk se vyučoval v 7., 8. a 9. ročníku ruský jazyk (dvě hodiny týdně). Na praktické škole se německý jazyk vyučuje povinně od 7. ročníku 2 hodiny týdně. 10. Přehled o počtu žáků, tříd, oddělení, pracovníků Začátek roku (stav k 30. září): Počet tříd žáků I.stupeň 5 93 II.stupeň 4 79 PŠ 3 34 Celkem Školní družina 2 47 Školní klub 0 0 Počet žáků ve školním roce: Základní škola: Třídní učitel(ka) Počet ž.celkem Hoši Dívky 1.A Mgr.Stanislava Košková A Mgr. Helena Průšková A Mgr. Lenka Mlýnková A Mgr. Ivana Nechánská A Ing. Ivana Matasová I.-V.ročník A Mgr. Dana Fialová A Mgr. Minaříková(Borecká) A Mgr. Jana Valnohová A Mgr. Dana Rolfová VI.-IX.roč Celkem

9 Základní škola - pro žáky s lehkým mentálním postižením: Třídní učitel(ka) Počet ž. celkem Hoši Dívky 1.P Bc. Veronika Karešová (1.,2.,3..r.) Mgr. Věra Dutkovská 2.P Mgr. Vilém Celfl, (4., 5.,6. r.) Mgr. Ladislav Trojan 3.P (7. a 8.r.) Mgr. Milan Valnoha Celkem Pedagogičtí pracovníci: příjmení a jméno pracovní zařazení aprobace pracoviště 1. Hazdrová Ladislava ředitelka školy,vých.p. Rj-Pg škola 2. Košťák Miroslav zástupce ředitele 1.st Hv škola 3. Karešová Veronika učitelka 1. st. Spec. ped. škola 3. Dutkovská Věra učitelka 2.st. Ma-Pv škola 4. Borecká Lucie učitelka 2.st. Z-M-Tv škola 5. Celfl Vilém učitel 1.st. 1.st.-Hv škola 6. Trojan Ladislav Učitel 2.st. Čj-Vo,Spec. ped. škola 7. Minaříková Lenka učitelka 2.st. Čj - Ov škola 8. Fialová Dana učitelka 2.st. Fj-Rj škola 9. Košková Stanislava učitelka 1.st. 1.stupeň škola 10. Valnoha Milan učitel 2.st. Spec.ped škola 11. Lazák Vratislav učitel 2.st. Rj-Dě škola 12. Matasová Iva učitelka 1.st. VŠZ+ped.min. škola 13. Mlýnková Lenka učitelka 1.st. 1.stupeň škola 14. Průšková Helena učitelka 1.st. 1.stupeň škola 15. Průšová Jindřiška učitelka 2.st. Spec.ped škola 16. Rolfová Dana učitelka 2.st. Ov-Pč škola 17. Valnohová Jana učitelka 2.st M Tp škola 18. Herbrychová Johana Vychovatelka ŠD SPGŠ škola 19. Charamzová Bohusl. vychovatelka ŠD SPŠ škola Školní družina pracovala ve dvou odděleních s počtem 47 zapsaných žáků a školní klub ve školním roce nebyl otevřen. Tři žáci druhého stupně navštěvovali školní družinu. Mimo vlastní prostory využívá školní družina i školní klub, ostatní třídy, tělocvičnu, hřiště, učebnu informatiky, školní zahradu. Škola zaměstnávala dvě vychovatelky. Provoz ŠD začínal od 6:30 do 7:25 a od 11:30 do 15:30 hodin. Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu pro ŠD s motivačním názvem Poznáváme hrou. 8

10 Správní zaměstnanci: příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Komárková Jana účetní škola Koťátková Lenka uklízečka škola Sedlatá Markéta uklízečka škola Martikánová Věra uklízečka škola Meloun Karel školník škola Školní jídelna ZŠ poskytovala obědy pro žáky školy, pracovníky školy a v rámci doplňkové činnosti i pro ostatní zájemce z řad občanů města. Ve školním roce 2013/2014 se vařilo pro 114 strávníků z řad žáků (v MŠ 56 dětí), pro 29 zaměstnanců školy (v MŠ 6) a pro 44 cizích strávníků. Od začala školní jídelna ZŠ vařit obědy i pro děti a zaměstnance z mateřské školy. Příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Jirků Irena vedoucí ŠJ školní jídelna ZŠ Pokorná Jaroslava vedoucí kuchařka školní jídelna ZŠ Klabanová Oldřiška kuchařka školní jídelna ZŠ Špínová Lenka kuchařka školní jídelna ZŠ Celkem škola jako celek zaměstnávala 35 pracovníků: 28 pracovníků ZŠ, 6 pracovníků MŠ. 11. Údaje o výsledcích vzdělávání na konci školního roku Hodnocení chování 1.stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem NTU DTU DŘŠ II.stupeň III.stupeň pochvaly stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem NTU DTU DŘŠ II.stupeň III.stupeň pochvaly 4 4 Oproti předcházejícímu roku došlo ke zhoršení chování, zvýšil se počet výchovných opatření (důtka třídního učitele a důtka ředitelky školy) a také počet snížených známek z chování. Problémy řeší učitelé ve spolupráci se zákonnými zástupci, na jednáních výchovných komisí a přijímají opatření ke zlepšení stavu. V oblasti problémů se záškoláctvím aktivně spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Jičíně. 9

11 Hodnocení prospěchu 1. stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem žáků celkem prospělo z toho s vyznamenáním opravné zkoušky neprospěli průměrný prospěch 1,25 1,50 1,48 1,72 2,39 1,65 2,18 1,74 2. stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem žáků celkem prospělo z toho s vyznamenáním opravné zkoušky neprospěli průměrný prospěch 2,18 2,01 2,14 2,48 2,84 2,33 průměrný prospěch celá ZŠ 2,04 Nepřítomnost žáků ve škole 1. stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem žáků celkem omluvené hodiny průměr na 1 žáka omluvené neomluvené hodiny průměr na 1 žáka neomluvené 76,52 66, , , ,45 0 2,83 0,34 10

12 2. stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem žáků celkem omluvené hodiny průměr na 1 žáka omluvené 92, , ,35 neomluvené hodiny průměr na 1 žáka neomluvené ,52 0 0,25 3,57 3,18 1,19 omluvené hodiny průměr celá škola 107,077 neomluv. hodiny průměr celá škola 0,745 Přetrvávající problém s neomluvenými hodinami u žáků řeší pedagogové ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci při osobních konzultacích, prostřednictvím jednání výchovné komise školy či ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Jičíně. 12. Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ Počet vycházejících žáků ZŠ 15 z toho: z 8. ročníku 0 počet přijatých na střední školy s maturitou 8 do učebních oborů bylo přijato 6 do víceletých gymnázií přijato: z 5. ročníku 0 ze 7. ročníku 1 Počet vycházejících žáků PŠ 0 z toho z 8. ročníku 0 počet přijatých na střední školy s maturitou 0 do učebních oborů bylo přijato 0 nemá zájem o žádný učební obor 0 Podrobněji viz Příloha č Školní parlament Školní parlament byl ustanoven po volbách ve třídách od 5. do 9. ročníku a pracoval po celý školní rok. Členy parlamentu bylo sedm zástupců ze tříd a tři zástupci z řad pedagogů. Parlament byl sedmičlenný a sešel se ve školním roce pětkrát. Členové parlamentu vyslechli a společně řešili připomínky a náměty ostatních členů, předsedkyně potom některé tlumočila vedení školy, které se snažilo v rámci možností na připomínky reagovat. 14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se soustřeďovalo zejména na úpravy školního vzdělávacího programu podle RVP ZV, na využití ICT při výuce, na uplatnění nových vyučovacích metod a tvorbu učebních materiálů. Mgr. Borecká dokončila specializační studium pro školní metodiky prevence (300 hodin), Mgr. Rolfová absolvovala kurz pro dyslektické asistentky a další školení v oblasti práce se žáky s poruchami učení, Mgr. Košťák 11

13 absolvoval řadu školení v programu Bakaláři, Mgr. Nechánská program Učím se rád v 1. třídě, Mgr. Košková logopedický kurz, Mgr. Hazdrová školení pro vedoucí pracovníky a celý pedagogický sbor prošel kurzem Klima ve škole. 15. Zájmová činnost Od října 2013 bylo zapsáno 114 žáků školy v 16 zájmových kroužcích, přičemž někteří žáci z tohoto počtu navštěvovali více kroužků. Činnost zájmových útvarů probíhala na půdě školy v součinnosti s občanským sdružením SRPLŠ. Ve školním roce 2013/2014 v rámci činnosti SRPLŠ probíhal i kurz anglického jazyka pro dospělé.(viz Příloha č. 3) 16. Kulturní, sportovní a společenské akce školy V průběhu školního roku bylo organizováno ve škole mnoho kulturních, sportovních nebo společenských akcí, které probíhaly v rámci výuky, popřípadě i mimo ni. Poprvé byl uspořádán Společenský večer pro rodiče a přátele školy a Zahradní slavnost na zahradě základní školy. Celkový výčet akcí je obsažen v přehledu akcí školy. (Viz Příloha č. 4) 17. Kontrolní činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhla inspekce ČŠI na škole. Svoji inspekční činnost zaměřila na základní školu, školní družinu, školní jídelnu, ekonomický úsek a v neposlední řadě na mateřskou školu. Česká školní inspekce ve své závěrečné zprávě kladně zhodnotila práci naší školy a neshledala žádné nedostatky. Zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. Mimo inspekci provádí běžnou kontrolu hospodaření s přidělenými finančními prostředky na provoz zřizovatel školy, Město Libáň, osobními kontrolami ze strany ekonomického oddělení Mě Ú Libáň. Kontrolu ve formě vyžadovaných hlášení o použití finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání přidělené škole jako celku ze státních prostředků zajišťuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, potažmo úřad III. stupně, tj. Mě Ú Jičín, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Další kontrolu hospodaření zajišťuje sama škola formou evidence majetku, zásob, prováděním fyzické kontroly stavu pokladní hotovosti a cenin dle směrnice k provádění vnitřní kontroly. 18. BOZP, PO a činnost za mimořádných situací ZŠ a MŠ zajišťovala školení BOZP vlastními prostředky svými kvalifikovanými pracovníky školení svých pracovníků v rámci BOZP i PO 1x za 2 roky. Škola má podepsanou smlouvu s panem Michalem Vagenknechtem, který bude poskytovat škole služby v oblasti BOZP PO. Žáci jsou o bezpečnosti poučeni prostřednictvím svých pedagogů ve všech odborných pracovnách i před všemi akcemi či prázdninami (zápis v TK). Z těchto činností je pořizován zápis s obsahem školení a podpisy zúčastněných pracovníků či žáků. Při přijímání nového pracovníka vstupní instruktáž zajišťuje od školního roku 2012/2013 pan Michal Vagenknecht. Poslední dobou je kladen velký důraz na znalosti pracovníků v případě vzniku mimořádné události (havárie, nehoda, živelná pohroma). Učitelé si odborné materiály prostudovali a znalosti předali našim žákům. V určitých obdobích roku probíhá nácvik evakuace školy, žáci při projektových dnech nacvičují chování a postup činností v případech všeobecného ohrožení. Každým rokem probíhá v objektech školy prověrka BOZP, je sepsán zápis a závěry se projednávají při sestavování rozpočtu z prostředků města. 12

14 19. Další akce žáků Během školního roku se žáci zapojili do mnoha aktivit ve prospěch školy, města, sebe samých. Jsou to například vystoupení hudební skupiny při různých slavnostních příležitostech, program při vítání občánků, vystoupení na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu nebo recitačně hudební pásmo dětí na Zahradní slavnosti. Škola pořádala sportovní turnaje v kopané, stolním tenisu, florbalu za účasti našich žáků a družstev z okolních škol. Žáci se účastnili několika divadelních představení v Libáni,. Na škole probíhala sada besed s Mgr. Tomanem z PPP v Jičíně pro žáky ročníku zaměřená na prevenci rizikového chování. Škola uskutečnila dva sběry starého papíru a průběžně probíhal sběr elektroodpadu v rámci projektu Recyklohraní. Žáci školy se zúčastnili některých soutěží, jmenujme např. turnaje v kopané MC Donalds Cup, Coca Cola Cup. Tradičně nás výborně reprezentovali recitátoři básní v okresním i krajském kole. Žáci se též zúčastnili několika okresních soutěží či olympiád. Velký úspěch sklidily vánoční trhy a velikonoční výstava spojená se dnem otevřených dveří, Poprvé jsme uskutečnili Zahradní slavnost na zahradě základní školy. Věříme, že se toto setkání dětí, rodičů, přátel školy a učitelů stane tradicí pro další roky. Bylo připraveno kulturní vystoupení dětí MŠ, hudební skupiny ZŠ, plno her a soutěží, ale i něco pro ponaučení a získání nových poznatků z různých oblastí. Uskutečnilo se i několik projektů, celoškolních i třídních. Podrobný přehled akcí, které škola uspořádala a kterých se žáci účastnili během školního roku, je uveden v Příloze č. 4 a v Ročence školy. 20. Školská rada Na začátku školního roku 2013/2014 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad pedagogů. Novým členem byl zvolen Mgr. Miroslav Košťák. Nová školská rada pracovala v tomto složení: Zástupci zřizovatele Města Libáň Zástupci pedagogického sboru Zákonní zástupci žáků. Petr Soukup Jindřich Řezníček Bc. Jan Ježek Ing. Ivana Matasová Mgr. Jindřiška Průšová Mgr. Miroslav Košťák Vladimíra Klárová Ing. Zdeněk Švorc (předseda ŠR) Richard Havelka 21. Odborová organizace Odborová organizace na škole nepracuje. 13

15 22. Mateřská škola Mateřská škola v Libáni je součástí příspěvkové organizace od , kdy se škola stala právním subjektem. Funguje jako odloučené pracoviště Na Sídlišti 550, Libáň. Je umístěna v novější části města, asi 250 m od náměstí. Budova školky byla dokončena v roce V letech bylo provedeno zateplení budovy včetně nové omítky, což přispělo ke zlevnění provozu (elektrické vytápění). K budově patří rozlehlá zahrada plná zeleně, kde mají děti k plnému využití k dispozici pískovitě s pergolou a plátěným přístřeškem, mlhoviště, hřiště s brankami, kreslicí a odrážecí zeď, dřevěný a plastový nábytek, dřevěný vlak, minitělocvičnu, prolézačky, houpačky, altánek, školní záhonky. Mateřská škola je dvoutřídní, podle stanovených kritérií jsou přijímány děti od 2 let. Kapacita školky je 70 dětí, maximální počet dětí ve třídě je stanoven zákonem na 24. Ve školním roce 2013/14 byla Radou Města Libáň udělena výjimka zřizovatele z maximálního počtu 24 dětí ve třídě na 28 (zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 23, odst. 3, v platném znění). Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno ve dvou třídách celkem 56 dětí, z toho 23 předškolních. S dětmi pracují čtyři učitelky, zázemí jim vytvářejí dva správní zaměstnanci. Od došlo ke změně názvu u školského zařízení Školní jídelna s místem Na Sídlišti 550 (MŠ). Do školského rejstříku byla zapsána Školní jídelna výdejna. V této výdejně se připravují pro děti dopolední a odpolední svačiny a probíhá vydávání obědů. V roce probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole v různých oblastech. Paní učitelka Vrabĺová absolvovala program Hodnocení vzdělávání v MŠ, paní učitelka Klímová školení Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a paní učitelka Šrotýřová vzdělávání v oblasti neverbální komunikace a program Na kus řeči. Pedagogičtí pracovníci: příjmení a jméno pracovní zařazení aprobace pracoviště Vrabľová Hana vedoucí odlouč. pracoviště SPgŠ MŠ Klímová Jaroslava učitelka SPgŠ MŠ Tučková (Karešová) učitelka SPgŠ MŠ Šrotýřová Hana učitelka SPgŠ MŠ Správní zaměstnanci: příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Melounová Hana školnice - uklizečka MŠ Čapková Jaroslava kuchařka - uklizečka MŠ Akce mateřské školy Viz. Příloha č. 5 14

16 Hospodaření MŠ Hospodaření se provádí v ekonomickém úseku ZŠ a MŠ, rozpočet MŠ je součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Školné pro dítě činilo ve školním roce 2013/ ,-Kč za měsíc. Poslední rok před povinnou školní docházkou je vzdělávání v MŠ bezplatné. Rodiče mohou být osvobozeni od úplaty za vzdělávání, pravidla určuje vyhláška č. 43/2006 a vnitřní předpis školy. Celodenní stravování v MŠ mělo hodnotu 29,- (32,-) Kč podle věku dítěte. V Libáni dne 13. října 2014 Mgr.Ladislava Hazdrová ředitelka školy 15

17 Příloha č. 2 Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ 9. ročník Dominik Douša Eliška Fidrichová Nikola Fuxová Valentýn Gontkovský Tereza Jozífková Josef Lieser Marie Pazderská Lukáš Plesar Tereza Rýdlová Michaela Tarantová Lukáš Vaníček Jaroslav Voháňko Vojtěch Vošahlík Tomáš Zelinka SŠGS Nová Paka SŠGS Nová Paka SŠGS Nová Paka SZŠ a VOŠ Mladá Boleslav ISŠ na Karmeli, Mladá Boleslav SOU Hubálov VOŠ a SPŠ Jičín SOU Hubálov SPŠ Mladá Boleslav SŠGS Nová Paka Škoda AUTO a.s., SOU Mladá Boleslav VOŠ a SPŠ Jičín Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. VOŠ a SPŠ Jičín 7. ročník Patrik Drozen Lepařovo gymnázium Jičín 16

18 Příloha č.3/1 SPOLUPRÁCE SE SRPLŠ - činnost kroužků 1. pololetí Kroužek Vedoucí Den a hodina Francozský jazyk D. Fialová St 12:45 13:15 Keramický ZŠ I. B. Charamzová Út 15:30 16:30 Keramický ZŠ II. B Charamzová Čt 15:30 16:30 Florbal roč. V. Lazák Pá 12:45 13:45 Pohybové hry L. Borecká St 14:15 15:15 Moderní pohybové hry L. Borecká Po 15:00 16:00 Stolní tenis M. Valnoha St 13:15-14:15 Školní časopis L. Minaříková St 13:00 14:00, 1x za 14 dní Základy německého jazyka D. Rolfová Pá 12:30 13:30 Míčové hry II. L. Borecká Út 15:00 16:00 Flétna ZŠ S. Kosinová Po 13:00 14:00 Flétna MŠ S. Kosinová Od Angličtina hrou I. Nechánská Út 13:00-14:00 Taneční kroužek D. Rolfová Pá 13:30-14:30 17

19 Příloha č.3/2 SPOLUPRÁCE SE SRPLŠ - činnost kroužků 2. pololetí Kroužek Vedoucí Den a hodina Pohybové hry roč. L. Borecká St 14:15 15:15 Keramický ZŠ I. B. Charamzová Út 15:30 16:30 Keramický ZŠ II. B Charamzová Čt 15:30 16:30 Florbal roč. V. Lazák Pá 12:45 13:45 Francouzský jazyk D. Fialová St 12:45 13:15 Matematický seminář J. Valnohová St 12:45 13:45 Stolní tenis M. Valnoha St 13:15-14:15 Aj hrou roč. I. I. Nechánská Út 13:00 14:00 Aj hrou roč. II. I. Nechánská St 13:00 14:00 Míčové hry II. L. Borecká Út 15:00 16:00 Flétna ZŠ I. Nechánská Po 13:00 14:00 Flétna MŠ V. Michalová St 15:00 16:00 18

20 Příloha č. 4 Přehled akcí ve školním roce 2013/2014 Říjen: Listopad: Beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou (8. a 9. tř.) Přírodovědný klokan (8. a 9. tř.) Sběr starého papíru Světlušky a broučci (mimoškolní aktivita-výroba světýlek na průvod) Coca Cola Cup fotbalový turnaj ve Skřivanech (žáci 2. stupně ZŠ) Návštěva IQ parku v Kopidlně (žáci 1. a 2. P) Vítání občánků na MěÚ v Libáni Beseda v knihovně (žáci 5. A) Plenární zasedání Beseda v knihovně (žáci 7. A) Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí (žáci 1. stupně) Prosinec: Červená stužka (žáci 9. A) Vánoční dílny na SZŠ v Kopidlně (žáci 7., 8., 9. A 3. P) Vánoční koncert v KD v Libáni (žáci ZŠ Libáň a ZŠ Vamberk sbor Viola) Soutěž Já už to znám, umím. V Hlušicích (žáci 8., 9. a 3. P) Vánoční trhy na MěÚ v Libáni Divadelní představení - Drak Hradec Králové Beseda v knihovně 4. A Leden Zápis do 1. třídy Únor Březen Olympiáda v českém jazyce v Jičíně Veselá básnička Pythagoriada Dětský karneval v Libáni Sportovní den v Jičíně (žáci tříd) Libáňský slavíček Dětský karneval ve Starých Hradech Dětská scéna v Jičíně (okresní kolo recitační soutěže) Beseda v knihovně Preventivní program pro žáky (PPP Jičín 5. A a 7. A) Dravci, sovy a člověk (výukový program pro žáky) Matematický klokan Divadlo Hradec Králové Společenský večer (ZŠ a MŠ Libáň, SRPLŠ, město Libáň) 19

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více