ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy Soupis doplňkové činnosti školy Vedení školy Umístění školy Nabídky školy žákům a dětem Hlavní cíle školy Výuka cizích jazyků Přehled o počtu žáků, tříd, oddělení, pracovníků Údaje o výsledcích vzdělávání na konci školního roku Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ Školní parlament Zájmová činnost Kulturní, sportovní a společenské akce školy Kontrolní činnost BOZP, PO a činnost za mimořádných situací Další akce žáků Školská rada Odborová organizace Mateřská škola Přílohy : č.1 - Ročenka 2013/2014 č.2 - Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ č.3 - Přehled zájmových kroužků č.4 - Přehled akcí školy č.5 - Přehled akcí MŠ č.6 - Rozbor hospodaření V Libáni dne Schváleno školskou radou dne Mgr. Ladislava Hazdrová ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Adresa: Školní 11, Libáň, PSČ Kontakt: ředitelka Mgr. Ladislava Hazdrová, tel Web: Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Telefony: Kancelář účetní Vedoucí školní jídelny Ředitel, zástupce Mateřská škola Škola není plátcem DPH. Zřizovatel: Město Libáň, náměstí Svobody 36, PSČ Soupis hlavní činnosti školy a) základní škola b) praktická škola od součást základní školy (změna názvu školy) c) mateřská škola odloučené pracoviště: MŠ Libáň, Na Sídlišti 550, Libáň d) školní jídelna e) školní družina f) školní klub 3. Soupis doplňkové činnosti školy a) hostinská činnost (stravování pro cizí strávníky) vedeno v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, F 36128/2002/11 Pr 420/1 živnostenský list b) pronájem tělocvičny, učeben c) příměstský tábor d) vzdělávací kurzy a kroužky e) organizování veřejných akcí kulturně-sportovního charakteru Finanční prostředky získané z této činnosti jsou použity zejména na krytí provozních nákladů a k odměňování pracovníků, zajišťujících doplňkovou činnost. 4. Vedení školy ředitel školy Mgr. Ladislava Hazdrová zástupce ředitele školy Mgr. Miroslav Košťák vedoucí odloučeného pracoviště Hana Vrabľová vedoucí ekon. úseku Jana Komárková vedoucí školní jídelny Irena Jirků ostatní odborní pracovníci: výchovný poradce Mgr. Ladislava Hazdrová školní metodik prevence rizikového chování Mgr. Lucie Borecká 1

3 Spádový obvod školy je značný: Mimo žáky z města Libáně navštěvovali školu žáci z Bačalek, Běchar, Bílska, Brodku, Bystřice, Dětenic, Hřmenína, Cholenic, Chyjic, Jičína, Ketně, Kopidlna, Kozodírek, Lična, Osenic, Psinic, Rokytňan, Sedliště, Starých Hradů, Střevače, Údrnic, Únětic, Važic, Vesce,Vršců, Zelenecké Lhoty, Zlivi a dalších obcí dle trvalého bydliště zákonných zástupců. 5. Umístění školy Hlavní budova základní školy a školní jídelna jsou umístěny v ulici Školní č. 11 v blízkosti náměstí Svobody v Libáni. Stará historická budova byla postavena v roce 1897, novější přístavba je z roku Je zde i pozemek a hřiště. Budova mateřské školy se nachází v ulici Na Sídlišti č. 550 v Libáni, vzdálená od hlavní budovy cca 5 7 minut. Je montovaného typu, postavená v roce Nabídky školy žákům a dětem Škola jako celek poskytovala žákům i dětem MŠ další služby jako: - plavecký výcvik - sportovní turnaje a sportovní dny - návštěvy divadel, koncertů, festivalu Jičín-město pohádky - slavnostní uvítání prvňáčků - slavnostní ukončení povinné školní docházky - slavnostní zápisy budoucích prvňáčků - maškarní ples (ve spolupráci se SRPLŠ) - zahradní slavnost - exkurze - besedy s odborníky - besedy se spisovateli - účast v soutěžích - školní výlety - mimoškolní aktivity pro žáky a rodiče - využívání informační technologie ve škole - bezplatný přístup na internet - posezení u táboráku i s rodiči v MŠ - akce při jarním čištění města - kreslení na asfalt - dyslektickou nápravu - řečovou nápravu v MŠ - individuální přístup na základě zpracovaného individuálního plánu - spolupráci na ročence školy - využití volného času v zájmových kroužcích (SRPLŠ) - školní družina 7. Hlavní cíle školy Postupně vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, vzájemné spolupráce, individuálního přístupu k potřebným nebo nadaným. Zajistit rovné příležitosti pro každé dítě a každého žáka při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování. Základem je zaměření na samostatné myšlení, výběr a třídění informací z různých zdrojů a schopnost využití získaných poznatků k dalšímu zpracování, spolupráce s ostatními, soužití s jinými etnickými skupinami, tolerance k druhým, pomoc slabšímu, zažití pocitu úspěchu. 2

4 Škola má vždy své limity-materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu. Budeme se snažit motivovat všechny tak, aby byl podpořen pocit osobního vztahu ke škole a vzájemné prospěšné spolupráci, respektu, důvěry a osobní spokojenosti. Věříme, že pozitivní klima školy se odrazí i ve výchovně vzdělávacím procesu. Neboť pouze spokojený učitel kolem sebe šíří klid a pohodu, kteréžto jsou nezbytné při předávání zkušeností a v praxi pak u žáků vede k utváření, rozvoji a naplňování klíčových kompetencí, které jsou součástí kurikulární reformy ve školství. Naše škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční školy ke škole moderního typu užívající nové metody a formy práce, ke škole, která by byla přitažlivá pro děti i jejich rodiče. Budeme vytvářet žádoucí image školy a prezentovat školu na veřejnosti. V oblasti rozvoje materiálně technické vybavenosti základní a mateřské školy bude nutná velice úzká spolupráce se zřizovatelem a maximální využití jeho vstřícnosti. Včas vypracovat návrh investičních akcí pro daný rok, sestavit reálný rozpočet a hledat možnosti k jeho posílení. Jedním ze způsobů je podání žádostí o granty, zpracování projektů nebo získání sponzorských darů. 8. Učební plány ve školním roce stupeň ročník Základní škola Celkem povinně hodin oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a 44 Český jazyk a lit jazyková +8 komunikace Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Matematika Informační a komunikační technologie 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

5 2. stupeň ročník Celkem povinně hodin Oblasti předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Další cizí jazyk * +6* Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Člověk Fyzika a příroda 21 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk 10 Tělesná výchova a zdraví +2 Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 3+1 Pracovní výchova Volitelný př. 4 1 VP 1 VP 2 VP 4 VP VP +1VP +1VP +2VP +4VP Celkem * Ve školním roce 2013/14 je z důvodu návaznosti zachován volitelný předmět Volitelný ruský jazyk, který bude v následujících letech zařazen do povinných předmětů. 4

6 Volitelné předměty - 2. stupeň ročník Třída název předmětu vyučující 7.A Volitelné pracovní vyučování - 1 hodina Mgr. L. Minaříková Mgr. Jana Valnohová 8.A Volitelná matematika 1 hodina Mgr. J. Valnohová 9.A Volitelná matematika 1 hodina Volitelný český jazyk 1 hodina Volitelný ruský jazyk 2 hodiny (DCj) Mgr. J. Valnohová Mgr. D. Rolfová Mgr. D. Fialová Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět informatika v 5., 6. a 7. roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky. Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty. Na 2. stupni z 24 disponibilních hodin je 18 hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části (4 hod. v předmětu český jazyk a literatura, 3 hod. v předmětu matematika, 1 hodina v oblasti Informační a komunikační technologie, 2 hod v oblasti Člověk a příroda a 2 hod v oblasti Člověk a zdraví, 6 hodin Další cizí jazyk), zbylé 4 hodiny jsou využity na volitelné vyučovací předměty. Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech. Žáci všech ročníků se vzdělávali podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Ruku v ruce. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí. Dle zájmu žáků a možnosti školy je možné vybrat si z nabídky volitelných předmětů a realizovat je jako nepovinné předměty. 5

7 Základní škola pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. stupeň ročník Celkem povinně hodin x T1.P T 2.P oblasti předměty 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč. 5.roč. Jazyk a 33 Český jazyk a lit jazyková +2 komunikace Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk 15 Tělesná výchova a zdraví Člověk 15 Pracovní výchova a svět práce Celkem stupeň ročník Celkem povinně hodin T2.P T3.P T3.P Oblasti předměty 6.roč 7. roč. 8. roč. 9. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkem Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní výchova

8 Poznámky k učebnímu plánu Vyučování probíhalo v 1., 2. a 3. ročníku ve třídě 1. P, ve 4., 5. a 6. ročníku ve třídě 2. P a v 7. a 8.ročníku ve třídě 3.P. Žáci všech ročníků se vzdělávali dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením s motivačním názvem Ruku v ruce. Volná disponibilní časová dotace v celkové části 9 hodin je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty (2 hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 1 hod. v předmětu Matematika, 2 hod. ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 4 hod v předmětu VV). Na 2. stupni je 12 disponibilních hodin použito na navýšení časové dotace pro povinné vyučovací předměty (1 hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 2 hod. v předmětu Cizí jazyk, 6 hodin v oblasti Člověk a příroda, 1hodina v oblasti Umění a kultura a 2 hod v oblasti Člověk a zdraví). 9. Výuka cizích jazyků Je podstatnou součástí přípravy žáků ZŠ a na výuku je zaměřena velká pozornost vzhledem k potřebnosti znalostí pro další studium i život žáků. Na naší škole převažuje výuka anglického jazyka jako prvního cizího jazyka od 3. ročníku do 9. ročníku (tři hodiny týdně), jako další cizí jazyk se vyučoval v 7., 8. a 9. ročníku ruský jazyk (dvě hodiny týdně). Na praktické škole se německý jazyk vyučuje povinně od 7. ročníku 2 hodiny týdně. 10. Přehled o počtu žáků, tříd, oddělení, pracovníků Začátek roku (stav k 30. září): Počet tříd žáků I.stupeň 5 93 II.stupeň 4 79 PŠ 3 34 Celkem Školní družina 2 47 Školní klub 0 0 Počet žáků ve školním roce: Základní škola: Třídní učitel(ka) Počet ž.celkem Hoši Dívky 1.A Mgr.Stanislava Košková A Mgr. Helena Průšková A Mgr. Lenka Mlýnková A Mgr. Ivana Nechánská A Ing. Ivana Matasová I.-V.ročník A Mgr. Dana Fialová A Mgr. Minaříková(Borecká) A Mgr. Jana Valnohová A Mgr. Dana Rolfová VI.-IX.roč Celkem

9 Základní škola - pro žáky s lehkým mentálním postižením: Třídní učitel(ka) Počet ž. celkem Hoši Dívky 1.P Bc. Veronika Karešová (1.,2.,3..r.) Mgr. Věra Dutkovská 2.P Mgr. Vilém Celfl, (4., 5.,6. r.) Mgr. Ladislav Trojan 3.P (7. a 8.r.) Mgr. Milan Valnoha Celkem Pedagogičtí pracovníci: příjmení a jméno pracovní zařazení aprobace pracoviště 1. Hazdrová Ladislava ředitelka školy,vých.p. Rj-Pg škola 2. Košťák Miroslav zástupce ředitele 1.st Hv škola 3. Karešová Veronika učitelka 1. st. Spec. ped. škola 3. Dutkovská Věra učitelka 2.st. Ma-Pv škola 4. Borecká Lucie učitelka 2.st. Z-M-Tv škola 5. Celfl Vilém učitel 1.st. 1.st.-Hv škola 6. Trojan Ladislav Učitel 2.st. Čj-Vo,Spec. ped. škola 7. Minaříková Lenka učitelka 2.st. Čj - Ov škola 8. Fialová Dana učitelka 2.st. Fj-Rj škola 9. Košková Stanislava učitelka 1.st. 1.stupeň škola 10. Valnoha Milan učitel 2.st. Spec.ped škola 11. Lazák Vratislav učitel 2.st. Rj-Dě škola 12. Matasová Iva učitelka 1.st. VŠZ+ped.min. škola 13. Mlýnková Lenka učitelka 1.st. 1.stupeň škola 14. Průšková Helena učitelka 1.st. 1.stupeň škola 15. Průšová Jindřiška učitelka 2.st. Spec.ped škola 16. Rolfová Dana učitelka 2.st. Ov-Pč škola 17. Valnohová Jana učitelka 2.st M Tp škola 18. Herbrychová Johana Vychovatelka ŠD SPGŠ škola 19. Charamzová Bohusl. vychovatelka ŠD SPŠ škola Školní družina pracovala ve dvou odděleních s počtem 47 zapsaných žáků a školní klub ve školním roce nebyl otevřen. Tři žáci druhého stupně navštěvovali školní družinu. Mimo vlastní prostory využívá školní družina i školní klub, ostatní třídy, tělocvičnu, hřiště, učebnu informatiky, školní zahradu. Škola zaměstnávala dvě vychovatelky. Provoz ŠD začínal od 6:30 do 7:25 a od 11:30 do 15:30 hodin. Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu pro ŠD s motivačním názvem Poznáváme hrou. 8

10 Správní zaměstnanci: příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Komárková Jana účetní škola Koťátková Lenka uklízečka škola Sedlatá Markéta uklízečka škola Martikánová Věra uklízečka škola Meloun Karel školník škola Školní jídelna ZŠ poskytovala obědy pro žáky školy, pracovníky školy a v rámci doplňkové činnosti i pro ostatní zájemce z řad občanů města. Ve školním roce 2013/2014 se vařilo pro 114 strávníků z řad žáků (v MŠ 56 dětí), pro 29 zaměstnanců školy (v MŠ 6) a pro 44 cizích strávníků. Od začala školní jídelna ZŠ vařit obědy i pro děti a zaměstnance z mateřské školy. Příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Jirků Irena vedoucí ŠJ školní jídelna ZŠ Pokorná Jaroslava vedoucí kuchařka školní jídelna ZŠ Klabanová Oldřiška kuchařka školní jídelna ZŠ Špínová Lenka kuchařka školní jídelna ZŠ Celkem škola jako celek zaměstnávala 35 pracovníků: 28 pracovníků ZŠ, 6 pracovníků MŠ. 11. Údaje o výsledcích vzdělávání na konci školního roku Hodnocení chování 1.stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem NTU DTU DŘŠ II.stupeň III.stupeň pochvaly stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem NTU DTU DŘŠ II.stupeň III.stupeň pochvaly 4 4 Oproti předcházejícímu roku došlo ke zhoršení chování, zvýšil se počet výchovných opatření (důtka třídního učitele a důtka ředitelky školy) a také počet snížených známek z chování. Problémy řeší učitelé ve spolupráci se zákonnými zástupci, na jednáních výchovných komisí a přijímají opatření ke zlepšení stavu. V oblasti problémů se záškoláctvím aktivně spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Jičíně. 9

11 Hodnocení prospěchu 1. stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem žáků celkem prospělo z toho s vyznamenáním opravné zkoušky neprospěli průměrný prospěch 1,25 1,50 1,48 1,72 2,39 1,65 2,18 1,74 2. stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem žáků celkem prospělo z toho s vyznamenáním opravné zkoušky neprospěli průměrný prospěch 2,18 2,01 2,14 2,48 2,84 2,33 průměrný prospěch celá ZŠ 2,04 Nepřítomnost žáků ve škole 1. stupeň 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 1.P 2.P celkem žáků celkem omluvené hodiny průměr na 1 žáka omluvené neomluvené hodiny průměr na 1 žáka neomluvené 76,52 66, , , ,45 0 2,83 0,34 10

12 2. stupeň 6.A 7.A 8.A 9.A 3.P celkem žáků celkem omluvené hodiny průměr na 1 žáka omluvené 92, , ,35 neomluvené hodiny průměr na 1 žáka neomluvené ,52 0 0,25 3,57 3,18 1,19 omluvené hodiny průměr celá škola 107,077 neomluv. hodiny průměr celá škola 0,745 Přetrvávající problém s neomluvenými hodinami u žáků řeší pedagogové ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci při osobních konzultacích, prostřednictvím jednání výchovné komise školy či ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Jičíně. 12. Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ Počet vycházejících žáků ZŠ 15 z toho: z 8. ročníku 0 počet přijatých na střední školy s maturitou 8 do učebních oborů bylo přijato 6 do víceletých gymnázií přijato: z 5. ročníku 0 ze 7. ročníku 1 Počet vycházejících žáků PŠ 0 z toho z 8. ročníku 0 počet přijatých na střední školy s maturitou 0 do učebních oborů bylo přijato 0 nemá zájem o žádný učební obor 0 Podrobněji viz Příloha č Školní parlament Školní parlament byl ustanoven po volbách ve třídách od 5. do 9. ročníku a pracoval po celý školní rok. Členy parlamentu bylo sedm zástupců ze tříd a tři zástupci z řad pedagogů. Parlament byl sedmičlenný a sešel se ve školním roce pětkrát. Členové parlamentu vyslechli a společně řešili připomínky a náměty ostatních členů, předsedkyně potom některé tlumočila vedení školy, které se snažilo v rámci možností na připomínky reagovat. 14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se soustřeďovalo zejména na úpravy školního vzdělávacího programu podle RVP ZV, na využití ICT při výuce, na uplatnění nových vyučovacích metod a tvorbu učebních materiálů. Mgr. Borecká dokončila specializační studium pro školní metodiky prevence (300 hodin), Mgr. Rolfová absolvovala kurz pro dyslektické asistentky a další školení v oblasti práce se žáky s poruchami učení, Mgr. Košťák 11

13 absolvoval řadu školení v programu Bakaláři, Mgr. Nechánská program Učím se rád v 1. třídě, Mgr. Košková logopedický kurz, Mgr. Hazdrová školení pro vedoucí pracovníky a celý pedagogický sbor prošel kurzem Klima ve škole. 15. Zájmová činnost Od října 2013 bylo zapsáno 114 žáků školy v 16 zájmových kroužcích, přičemž někteří žáci z tohoto počtu navštěvovali více kroužků. Činnost zájmových útvarů probíhala na půdě školy v součinnosti s občanským sdružením SRPLŠ. Ve školním roce 2013/2014 v rámci činnosti SRPLŠ probíhal i kurz anglického jazyka pro dospělé.(viz Příloha č. 3) 16. Kulturní, sportovní a společenské akce školy V průběhu školního roku bylo organizováno ve škole mnoho kulturních, sportovních nebo společenských akcí, které probíhaly v rámci výuky, popřípadě i mimo ni. Poprvé byl uspořádán Společenský večer pro rodiče a přátele školy a Zahradní slavnost na zahradě základní školy. Celkový výčet akcí je obsažen v přehledu akcí školy. (Viz Příloha č. 4) 17. Kontrolní činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhla inspekce ČŠI na škole. Svoji inspekční činnost zaměřila na základní školu, školní družinu, školní jídelnu, ekonomický úsek a v neposlední řadě na mateřskou školu. Česká školní inspekce ve své závěrečné zprávě kladně zhodnotila práci naší školy a neshledala žádné nedostatky. Zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. Mimo inspekci provádí běžnou kontrolu hospodaření s přidělenými finančními prostředky na provoz zřizovatel školy, Město Libáň, osobními kontrolami ze strany ekonomického oddělení Mě Ú Libáň. Kontrolu ve formě vyžadovaných hlášení o použití finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání přidělené škole jako celku ze státních prostředků zajišťuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, potažmo úřad III. stupně, tj. Mě Ú Jičín, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Další kontrolu hospodaření zajišťuje sama škola formou evidence majetku, zásob, prováděním fyzické kontroly stavu pokladní hotovosti a cenin dle směrnice k provádění vnitřní kontroly. 18. BOZP, PO a činnost za mimořádných situací ZŠ a MŠ zajišťovala školení BOZP vlastními prostředky svými kvalifikovanými pracovníky školení svých pracovníků v rámci BOZP i PO 1x za 2 roky. Škola má podepsanou smlouvu s panem Michalem Vagenknechtem, který bude poskytovat škole služby v oblasti BOZP PO. Žáci jsou o bezpečnosti poučeni prostřednictvím svých pedagogů ve všech odborných pracovnách i před všemi akcemi či prázdninami (zápis v TK). Z těchto činností je pořizován zápis s obsahem školení a podpisy zúčastněných pracovníků či žáků. Při přijímání nového pracovníka vstupní instruktáž zajišťuje od školního roku 2012/2013 pan Michal Vagenknecht. Poslední dobou je kladen velký důraz na znalosti pracovníků v případě vzniku mimořádné události (havárie, nehoda, živelná pohroma). Učitelé si odborné materiály prostudovali a znalosti předali našim žákům. V určitých obdobích roku probíhá nácvik evakuace školy, žáci při projektových dnech nacvičují chování a postup činností v případech všeobecného ohrožení. Každým rokem probíhá v objektech školy prověrka BOZP, je sepsán zápis a závěry se projednávají při sestavování rozpočtu z prostředků města. 12

14 19. Další akce žáků Během školního roku se žáci zapojili do mnoha aktivit ve prospěch školy, města, sebe samých. Jsou to například vystoupení hudební skupiny při různých slavnostních příležitostech, program při vítání občánků, vystoupení na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu nebo recitačně hudební pásmo dětí na Zahradní slavnosti. Škola pořádala sportovní turnaje v kopané, stolním tenisu, florbalu za účasti našich žáků a družstev z okolních škol. Žáci se účastnili několika divadelních představení v Libáni,. Na škole probíhala sada besed s Mgr. Tomanem z PPP v Jičíně pro žáky ročníku zaměřená na prevenci rizikového chování. Škola uskutečnila dva sběry starého papíru a průběžně probíhal sběr elektroodpadu v rámci projektu Recyklohraní. Žáci školy se zúčastnili některých soutěží, jmenujme např. turnaje v kopané MC Donalds Cup, Coca Cola Cup. Tradičně nás výborně reprezentovali recitátoři básní v okresním i krajském kole. Žáci se též zúčastnili několika okresních soutěží či olympiád. Velký úspěch sklidily vánoční trhy a velikonoční výstava spojená se dnem otevřených dveří, Poprvé jsme uskutečnili Zahradní slavnost na zahradě základní školy. Věříme, že se toto setkání dětí, rodičů, přátel školy a učitelů stane tradicí pro další roky. Bylo připraveno kulturní vystoupení dětí MŠ, hudební skupiny ZŠ, plno her a soutěží, ale i něco pro ponaučení a získání nových poznatků z různých oblastí. Uskutečnilo se i několik projektů, celoškolních i třídních. Podrobný přehled akcí, které škola uspořádala a kterých se žáci účastnili během školního roku, je uveden v Příloze č. 4 a v Ročence školy. 20. Školská rada Na začátku školního roku 2013/2014 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad pedagogů. Novým členem byl zvolen Mgr. Miroslav Košťák. Nová školská rada pracovala v tomto složení: Zástupci zřizovatele Města Libáň Zástupci pedagogického sboru Zákonní zástupci žáků. Petr Soukup Jindřich Řezníček Bc. Jan Ježek Ing. Ivana Matasová Mgr. Jindřiška Průšová Mgr. Miroslav Košťák Vladimíra Klárová Ing. Zdeněk Švorc (předseda ŠR) Richard Havelka 21. Odborová organizace Odborová organizace na škole nepracuje. 13

15 22. Mateřská škola Mateřská škola v Libáni je součástí příspěvkové organizace od , kdy se škola stala právním subjektem. Funguje jako odloučené pracoviště Na Sídlišti 550, Libáň. Je umístěna v novější části města, asi 250 m od náměstí. Budova školky byla dokončena v roce V letech bylo provedeno zateplení budovy včetně nové omítky, což přispělo ke zlevnění provozu (elektrické vytápění). K budově patří rozlehlá zahrada plná zeleně, kde mají děti k plnému využití k dispozici pískovitě s pergolou a plátěným přístřeškem, mlhoviště, hřiště s brankami, kreslicí a odrážecí zeď, dřevěný a plastový nábytek, dřevěný vlak, minitělocvičnu, prolézačky, houpačky, altánek, školní záhonky. Mateřská škola je dvoutřídní, podle stanovených kritérií jsou přijímány děti od 2 let. Kapacita školky je 70 dětí, maximální počet dětí ve třídě je stanoven zákonem na 24. Ve školním roce 2013/14 byla Radou Města Libáň udělena výjimka zřizovatele z maximálního počtu 24 dětí ve třídě na 28 (zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 23, odst. 3, v platném znění). Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno ve dvou třídách celkem 56 dětí, z toho 23 předškolních. S dětmi pracují čtyři učitelky, zázemí jim vytvářejí dva správní zaměstnanci. Od došlo ke změně názvu u školského zařízení Školní jídelna s místem Na Sídlišti 550 (MŠ). Do školského rejstříku byla zapsána Školní jídelna výdejna. V této výdejně se připravují pro děti dopolední a odpolední svačiny a probíhá vydávání obědů. V roce probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole v různých oblastech. Paní učitelka Vrabĺová absolvovala program Hodnocení vzdělávání v MŠ, paní učitelka Klímová školení Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a paní učitelka Šrotýřová vzdělávání v oblasti neverbální komunikace a program Na kus řeči. Pedagogičtí pracovníci: příjmení a jméno pracovní zařazení aprobace pracoviště Vrabľová Hana vedoucí odlouč. pracoviště SPgŠ MŠ Klímová Jaroslava učitelka SPgŠ MŠ Tučková (Karešová) učitelka SPgŠ MŠ Šrotýřová Hana učitelka SPgŠ MŠ Správní zaměstnanci: příjmení a jméno pracovní zařazení pracoviště Melounová Hana školnice - uklizečka MŠ Čapková Jaroslava kuchařka - uklizečka MŠ Akce mateřské školy Viz. Příloha č. 5 14

16 Hospodaření MŠ Hospodaření se provádí v ekonomickém úseku ZŠ a MŠ, rozpočet MŠ je součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Školné pro dítě činilo ve školním roce 2013/ ,-Kč za měsíc. Poslední rok před povinnou školní docházkou je vzdělávání v MŠ bezplatné. Rodiče mohou být osvobozeni od úplaty za vzdělávání, pravidla určuje vyhláška č. 43/2006 a vnitřní předpis školy. Celodenní stravování v MŠ mělo hodnotu 29,- (32,-) Kč podle věku dítěte. V Libáni dne 13. října 2014 Mgr.Ladislava Hazdrová ředitelka školy 15

17 Příloha č. 2 Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ 9. ročník Dominik Douša Eliška Fidrichová Nikola Fuxová Valentýn Gontkovský Tereza Jozífková Josef Lieser Marie Pazderská Lukáš Plesar Tereza Rýdlová Michaela Tarantová Lukáš Vaníček Jaroslav Voháňko Vojtěch Vošahlík Tomáš Zelinka SŠGS Nová Paka SŠGS Nová Paka SŠGS Nová Paka SZŠ a VOŠ Mladá Boleslav ISŠ na Karmeli, Mladá Boleslav SOU Hubálov VOŠ a SPŠ Jičín SOU Hubálov SPŠ Mladá Boleslav SŠGS Nová Paka Škoda AUTO a.s., SOU Mladá Boleslav VOŠ a SPŠ Jičín Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. VOŠ a SPŠ Jičín 7. ročník Patrik Drozen Lepařovo gymnázium Jičín 16

18 Příloha č.3/1 SPOLUPRÁCE SE SRPLŠ - činnost kroužků 1. pololetí Kroužek Vedoucí Den a hodina Francozský jazyk D. Fialová St 12:45 13:15 Keramický ZŠ I. B. Charamzová Út 15:30 16:30 Keramický ZŠ II. B Charamzová Čt 15:30 16:30 Florbal roč. V. Lazák Pá 12:45 13:45 Pohybové hry L. Borecká St 14:15 15:15 Moderní pohybové hry L. Borecká Po 15:00 16:00 Stolní tenis M. Valnoha St 13:15-14:15 Školní časopis L. Minaříková St 13:00 14:00, 1x za 14 dní Základy německého jazyka D. Rolfová Pá 12:30 13:30 Míčové hry II. L. Borecká Út 15:00 16:00 Flétna ZŠ S. Kosinová Po 13:00 14:00 Flétna MŠ S. Kosinová Od Angličtina hrou I. Nechánská Út 13:00-14:00 Taneční kroužek D. Rolfová Pá 13:30-14:30 17

19 Příloha č.3/2 SPOLUPRÁCE SE SRPLŠ - činnost kroužků 2. pololetí Kroužek Vedoucí Den a hodina Pohybové hry roč. L. Borecká St 14:15 15:15 Keramický ZŠ I. B. Charamzová Út 15:30 16:30 Keramický ZŠ II. B Charamzová Čt 15:30 16:30 Florbal roč. V. Lazák Pá 12:45 13:45 Francouzský jazyk D. Fialová St 12:45 13:15 Matematický seminář J. Valnohová St 12:45 13:45 Stolní tenis M. Valnoha St 13:15-14:15 Aj hrou roč. I. I. Nechánská Út 13:00 14:00 Aj hrou roč. II. I. Nechánská St 13:00 14:00 Míčové hry II. L. Borecká Út 15:00 16:00 Flétna ZŠ I. Nechánská Po 13:00 14:00 Flétna MŠ V. Michalová St 15:00 16:00 18

20 Příloha č. 4 Přehled akcí ve školním roce 2013/2014 Říjen: Listopad: Beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou (8. a 9. tř.) Přírodovědný klokan (8. a 9. tř.) Sběr starého papíru Světlušky a broučci (mimoškolní aktivita-výroba světýlek na průvod) Coca Cola Cup fotbalový turnaj ve Skřivanech (žáci 2. stupně ZŠ) Návštěva IQ parku v Kopidlně (žáci 1. a 2. P) Vítání občánků na MěÚ v Libáni Beseda v knihovně (žáci 5. A) Plenární zasedání Beseda v knihovně (žáci 7. A) Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí (žáci 1. stupně) Prosinec: Červená stužka (žáci 9. A) Vánoční dílny na SZŠ v Kopidlně (žáci 7., 8., 9. A 3. P) Vánoční koncert v KD v Libáni (žáci ZŠ Libáň a ZŠ Vamberk sbor Viola) Soutěž Já už to znám, umím. V Hlušicích (žáci 8., 9. a 3. P) Vánoční trhy na MěÚ v Libáni Divadelní představení - Drak Hradec Králové Beseda v knihovně 4. A Leden Zápis do 1. třídy Únor Březen Olympiáda v českém jazyce v Jičíně Veselá básnička Pythagoriada Dětský karneval v Libáni Sportovní den v Jičíně (žáci tříd) Libáňský slavíček Dětský karneval ve Starých Hradech Dětská scéna v Jičíně (okresní kolo recitační soutěže) Beseda v knihovně Preventivní program pro žáky (PPP Jičín 5. A a 7. A) Dravci, sovy a člověk (výukový program pro žáky) Matematický klokan Divadlo Hradec Králové Společenský večer (ZŠ a MŠ Libáň, SRPLŠ, město Libáň) 19

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více