Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce 16 V. Výsledky vzdělávání žáků 19 VI. Prevence sociálně patologických jevů 41 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 64 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 66 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 72 X. Základní údaje o hospodaření školy 73 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 74 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 75 XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 75 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 75 XV. Závěr 76 2

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31 a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Od škola začala uplatňovat v 1. a 6. ročníku a následně v následujících ročnících svůj vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola zdravého těla a rozumu č. j. 236/2007. K jsme ukončili vzdělávání podle dobíhajícího oboru vzdělávání C/01 Základní škola a od jsou všichni žáci školy vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího programu byl na základě Dodatku č. 3 ke zřizovací listině změněn název školy na Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu žáků ve školní družině. Od je nejvyšší povolený počet 140 dětí. V roce 2013 jsme opět, vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, požádali o navýšení kapacity školní družiny. Rozhodnutím ze dne se od navýšila kapacita družiny na 170 žáků. Opatřením ministra školství č. j. MSMT 1236/ byly s účinností od stanoveny Standardy pro základní vzdělávání pro obory český jazyk, matematika a anglický jazyk. Cílem je pomoci rodičům, učitelům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů. Standardy jsou tvořeny identifikátory, které konkretizují očekávané výstupy. Škola postupuje podle Koncepce rozvoje školy, kterou vypracoval ředitel školy na roky a byla schválena pedagogickou radou v lednu Koncepce rozvoje školy je zveřejněna na školní síti a je přístupná všem zaměstnancům školy. Identifikátor zařízení: ová adresa: webové stránky: Vedení školy: ředitel školy (statutární orgán) Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy (zástupce statutárního orgánu) Mgr. Anna Matějová 3

4 Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 560 žáků IZO: Školní družina kapacita 170 žáků IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí Nová Ves 32, okres Frýdek - Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuž datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí. Dodatkem č. 3, příloha č. 1, bod I. Vymezení majetku, ke zřizovací listině, byl vyňat prostor výdejny stravy. Dodatkem č. 4, z se prostor školní jídelny vrací do majetku a správy školy. dům č.p. 32 Nová Ves, pozemky dle Listů vlastnictví (školní hřiště na míčové hry nepatří škole) Ředitelství školy celé organizace se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku a školní družina. V místě odloučeného pracoviště v Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučováni žáci ročníku, nachází se zde také školní družina. Kromě místních dětí školu navštěvují i žáci dojíždějící z Lubna, Pstruží, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky, Ostravice, Pržna, Lhotky a Kunčic pod Ondřejníkem i z Frýdku - Místku. Do školy dojíždějí i žáci z Dětského domova v Čeladné. K byla zřízena školská rada, ve které pracují tři zástupci z řad rodičů, tři pedagogové a tři představitelé obce. V listopadu 2011 proběhly nové volby do Školské rady a ta na svém prvním zasedání v březnu 2012 zvolila jako předsedkyni PhDr. Denisu Labischovou Ph.D. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD

5 5

6 6

7 7

8 Metodické orgány a jejich činnost Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole devět metodických orgánů metodické sdružení 1. stupně, metodické sdružení školní družiny jazyková PK (sekce ČJ, CJ), PK matematiky a informatiky, estetická PK (VV, HV), společenskovědní PK (D, VO, VZ), přírodovědná PK (F, Z, Př, Ch), PK tělesné výchovy a sportu PK pracovních činností a volby povolání. Hlavní náplní práce metodických orgánů je vytváření tematických plánů rozvržení učiva v jednotlivých předmětech, průběžné hodnocení a úpravy školního vzdělávacího programu, podávání návrhů na nákup pomůcek a učebnic, sjednocování požadavků na způsoby hodnocení žáků, na používání pomůcek v předmětech, organizační návrhy na zabezpečení celoškolních akcí. Významnou součástí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované žáky, zdravotně znevýhodněné žáky i žáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti. Vyučující připravovali žáky na účast v soutěžích, olympiádách. Organizačně zajišťujeme okrskové kolo přespolního běhu pro oba stupně a minikopané pro II. stupeň. Ve spolupráci s gymnáziem jsme organizačně zajistili soutěž O pohár starostky Frýdlantu nad Ostravicí. S loňskou přestávkou u nás již potřetí proběhlo okresní kolo Chemické olympiády. Ve školním roce neproběhly Frýdlantské sportovní hry. V rámci spolupráce s MŠ jsme nabídli volnou dopolední kapacitu tělocvičny předškolním dětem. Umožnili jsme mateřské škole pořádání Zahradní slavnosti v tělocvičně školy. Žáci 4. a 5. ročníků chodí číst pohádky svým mladším kamarádům do MŠ. Dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s Beskydskou šachovou školou. Naši šachisté se opět účastnili Mistrovství ČR školních družstev v šachu. Ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč z Frýdku Místku a pražskou organizací Kroužky nabízíme našim žákům různé volnočasové aktivity. Nově a úspěšně spolupracujeme se Školním sportovním klubem Beskydy (volejbal). V rámci společného projektu navštěvuje trenérka volejbalu hodiny TV na I. stupni a vede pohybovou průpravu žáků. Odbornou praxi pod vedením vyučujícího informatiky na naší škole vykonávali studenti Střední školy informačních technologií ve Frýdku Místku a Střední školy elektrotechnické z Frenštátu pod Radhoštěm. Pod vedením vyučujících I. stupně byly u nás na odborné praxi studentky Střední pedagogické školy v Havířově a Pedagogické fakulty v Ostravě. 8

9 II. Přehled oborů vzdělání Od školního roku jsou všichni žáci školy vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne Do měl náš školní vzdělávací program 7 dodatků. Dodatek č. 1 ze dne Dodatek č. 2 ze dne Dodatek č. 3 ze dne Dodatek č. 4 ze dne Dodatek č. 5 ze dne Dodatek č. 6 ze dne Dodatek č. 7 ze dne Na zasedání školské rady byl schválen nový školský vzdělávací program pod č. j.: 142/2013, který v sobě zahrnuje všech předcházejících 7 dodatků a reflektuje úpravy v RVP na základě Změnového listu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) vydanému opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j / Vzhledem k nutnosti vyučovat všechny žáky od šk. roku povinně druhému cizímu jazyku v dotaci 6 vyučovacích hodin, byla na přechodnou dobu dvou let udělána formou Dodatku č. 1 k novému ŠVP úprava učebního plánu pro šk. rok pro 8. ročník a v následujícím roce pro 9. ročník, než se přejde na standardní výukový proces povinného druhého cizího jazyka od 7. ročníku (rok ). Protože jsme se rozhodli vyučovat od školního roku nový typ písma Comenia Script, předložili jsme školské radě Dodatek č. 2 k novému školnímu vzdělávacímu programu č. j.: 142/2013. Dodatek byl schválen a vstoupil v platnost. Zaměření školy 1. výuka cizího jazyka od 1. ročníku 2. sportovní výchova 3. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení 4. od školního roku jsme oficiálně přidali ještě zaměření na matematiku (rozvoj logického a technického myšlení žáků) Specifika našeho školního vzdělávacího programu Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk v dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Od školního roku jsme zavedli za podpory dlouholetého partnera Beskydské šachové školy nový vyučovací předmět pro podporu logického myšlení pod názvem Figurková školička. V tomto unikátním projektu si žáci v 1. a 2. ročníku prostřednictvím šachové hry osvojují logické zákonitosti a postupy využitelné následně ve škole i v životě. 9

10 V 5. ročníku byla zařazena výuka komunikační výchovy. V 6. ročníku byly zařazeny povinně volitelné předměty komunikační výchova a pohybové hry. V 8. ročníku si žáci, kteří nemají povinný druhý cizí jazyk, vybrali volitelný předmět pohybové hry. V 9. ročníku ruský jazyk, německý jazyk, informatika, konverzace v anglickém jazyce. Předmět finanční matematika se stal od roku povinným předmětem. Na základě Metodického pokynu MŠMT č.j.: 19485/ byly do občanské výuky 9. ročníku a do pracovních činností v 8. ročníku zařazeny pasáže z předmětu volba povolání. Na základě Pokynu MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne bylo zařazeno do tematických plánů jednotlivých předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova, rodinná výchova a výchova ke zdraví na 2. stupni téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ve všech předmětech jsme se snažili smysluplně zařazovat projekty, využíváme skupinové práce žáků, učíme žáky jak se sebehodnotit. Po dobu celého školního roku jsme do výuky zařazovali společné jednotící téma Evropská unie očima našich žáků. Společným výstupem celoročního projektu byl Den s EU prezentace jednotlivých tříd pro rodiče. Díky vybavenosti prezentační technikou a zapojení se do projektu EU peníze školám využíváme možností názornosti a vizualizace předávaných poznatků a informací. Vedeme žáky k prezentaci vlastních poznatků. Naší snahou je směřovat k naplnění klíčových kompetencí a průřezových témat. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo fyzicky 34 pedagogických pracovníků. Z toho 4 pedagogičtí pracovníci měli úvazky rozdělené mezi výuku a školní družinu (dvě paní učitelky měly část úvazku ve školní družině a naopak dvě vychovatelky vypomáhaly částečně jako učitelky na I. stupni). Ve škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na rodičovské dovolené byla jedna pracovnice školy (Mgr. Markéta Kohutová). Mgr. Kateřina Najdková se v průběhu roku vrátila z mateřské dovolené. V průběhu školního roku ukončila pracovní poměr dohodou Mgr. Lidmila Mutinová. Na její místo nastoupila Mgr. Dagmar Beránková. Za delší výpomoc při 10

11 zástupech za nemoc děkujeme Mgr. Šárce Brandové a paní Marii Pilchové. Do návratu z mateřské dovolené děkujeme za pomoc paní Mgr. Jaroslavě Pivkové. Od začátku šk. roku nastoupila do pracovního poměru na I. stupeň Mgr. Aurelie Paľovová a Ing. Renáta Prokopová, na úseku úklidu paní Bohunka Gurecká za paní Elišku Muroňovou, která odešla na vlastní žádost pracovat mimo školství. Ve škole fungovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog Mgr. Šárka Kantorová, preventista sociálně patologických jevů Mgr. Markéta Kokešová a výchovný poradce Mgr. Simona Zajková. Funkci metodika informačních a komunikačních technologií vykonával Mgr. Martin Bouška, koordinátorkami pro tvorbu školního vzdělávacího programu byly Mgr. Anna Matějová, zástupce ředitele školy, a Mgr. Danuše Pavlisková, vedoucí učitelka I. stupně. Věkové složení pedagogických zaměstnanců k Věková kategorie Počet zaměstnanců do 25 let nad 61 let 2 Průměrný věk: 45,29 11

12 12

13 Odbornost výuky Na 1. stupni všichni třídní učitelé splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. V letošním školním roce dvě paní učitelky na I. stupni splňovaly kvalifikaci s podmínkou dostudování Ostravské univerzity obor učitelství 1. stupeň ZŠ (Bc. Alexandra Juríčková a Ing. Renáta Prokopová) Tři vyučovací hodiny na odloučeném pracovišti vyučovala nekvalifikovaně vychovatelka Michaela Závorková a jednu vyučovací hodinu vychovatelka Blanka Kotková. Všechny 4 hodiny byly výchovného zaměření a blízké činnosti školní družiny. Patnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání učitelského směru, jedna paní učitelka má vysokoškolské vzdělání s doplňujícím pedagogickým studiem a dokončuje plnohodnotné vzdělání učitelského směru na VŠ. Na úseku školní družiny pracovalo všech šest vychovatelek s odpovídajícím vzděláním. Vyučující I. stupně vyučovali na II. stupni ZŠ 4 vyučovací hodiny výtvarné výchovy, 9 vyučovacích hodin anglického jazyka a 2 vyučovací hodiny ruského jazyka. Vyučující II. stupně vyučovali na I. stupni 4 vyučovací hodiny tělesné výchovy, 4 vyučovací hodiny přírodovědy, 4 vyučovací hodiny vlastivědy, 4 vyučovací hodiny pracovních činností. Od vykonávala ve škole souvislou pedagogickou praxi studentka Ostravské univerzity Adéla Krupová, od Daniela Tománková, od Bc. Simona Vantuchová a od studentka Střední pedagogické školy v Havířově Kristýna Veličková. V květnu a červnu 2014 ve škole vykonávali nepedagogickou praxi zaměřenou na údržbu a provoz PC a sítě Lukáš Matěj (Střední škola elektrotechnická ve Frenštátě pod Radhoštěm) a Tomáš Novák (Střední škola informačních technologií ve F M). Pedagogičtí pracovníci I.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Beránková Dagmar VŠ 1, st. Juríčková Alexandra SŠ 1,00 1 studuje VŠ 1. stupeň Kohutová Markéta VŠ MD st., Nj Kantorová Šárka VŠ 0, speciální pedagogika Kmentová Karla VŠ 1, st. Kubačáková Eva VŠ 1, st. Milata Miroslav VŠ 1, st. Paľovová Aurélie VŠ 1, s.t Pavlisková Danuše VŠ 1, st. Prokopová Renáta VŠ 0,773 4 VŠB 1. st. 13

14 Ručková Jana VŠ 1, st. Segetová Zdenka VŠ 1, st. Tobolová Renata VŠ 1, st. Tománková Danuše VŠ 1, st. Valasová Kateřina VŠ 1, st., Aj II.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Bouška Martin VŠ 1,00 14 F, Pč Huserová Gabriela VŠ 1,00 13 VŠB, DPS, CŽV studium Kijanica Pavel VŠ 1,00 3 TV, Vz Kokešová Markéta VŠ 1,00 35 Př, Zzv Korčeková Lenka VŠ 1,00 14 Aj, Kv Lišková Božena VŠ 0, Čj, D Matějová Anna VŠ 1,00 20 M, F Najdková Kateřina VŠ 0, Nj, D Nitková Kateřina VŠ 1,00 14 ČJ, D Novotný Petr VŠ 1,00 23 Z, Rj Pánková Petra VŠ 1,00 23 Čj, Hv Sedlaříková Anna VŠ 1,00 35 M, F Veličková Martina VŠ 1,00 12 Čj, D Zajková Simona VŠ 1,00 18 Tv, Ov Židková Marcela VŠ 1,00 19 M, F Školní družina kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Kotková Blanka SŠ 0, vychovatelství Sysalová Gabriela SŠ 0, vychovatelství Švrčková Iva SŠ 1,00 24 vychovatelství Vančurová Kateřina SŠ + CŽV 0,800 6 vychovatelství Závorková Michaela SŠ 0, ekonomika 14

15 Prokopová Renáta VŠ 0, st. Nepedagogičtí pracovníci funkce úvazek Gurecká Bohunka uklízečka 1,00 Hrtoňová Taťána účetní 1,00 Chrápková Alena uklízečka 0,75 Kaňáková Naděžda uklízečka 1,00 Polachová Renata školnice 1,00 Satinská Anna školnice odloučeného pracoviště 1,00 Stojanovičová Daniela administrativní pracovnice 1,00 Tobolová Irena uklízečka 1,00 Zajištění stravování Stravování žáků a pracovníků školy zajišťuje Scolarest. Obědy jsou připravovány v prostorách ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí. Následně je strava přepravována na obě naše pracoviště. Scolarest nabízí na pracovišti ZŠ Komenského 420 možnost volného výběru ze tří a někdy ze čtyř jídel. Jídlo je možno si rezervovat. Kvalita i skladba stravy byla po celý školní rok dobrá. Na odloučeném pracovišti je žákům podáváno jen jedno jídlo (bez možnosti výběru). Výběr provádí zaměstnankyně výdeje stravy na Nové Vsi. Objednávkový systém a možnost výběru jídla s sebou přinesl větší spokojenost rodičů i žáků. Za školní rok s nevyskytly žádné závažné výhrady ke kvalitě, množství nebo výběru jídla. Druhou službou, kterou poskytuje firma Scolarest, je doplňkový prodej svačin, sladkostí a nápojů. Na žádost rodičů a po jednání s frýdlantským vedením Scolarestu byly z nabídky vyřazeny některé slazené nápoje a do nabídky se dostaly levnější sladkosti. Na začátku školního roku jsme se zapojili do soutěžního dne o zdravé výživě Color day, který organizovala na zakázku Scolarestu agentura Leny Freyové. Ovoce do škol Od poloviny měsíce března 2010 se naše škola připojila k evropskému projektu Ovoce do škol dotovanému ze strany SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). 15

16 Všichni žáci 1. stupně dostávají bezplatně 2 x měsíčně ovocné nebo zeleninové balíčky a ovocné džusy. Od školního roku jsme změnili dodavatele. Od firmy TES Praha, a.s. jsme přešli k místní regionální firmě Ovocentrum V + V z Valašského Meziříčí. Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt je postaven na partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství. Ke zvýšení účinnosti celého projektu škola připravuje různá doprovodná opatření. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky. Dodávky zeleniny a ovoce v projektu byly dětem poskytovány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu Ovoce do škol" nenahrazovala naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2013/2014 ukončilo v naší škole povinnou školní docházku 43 žáků 9. ročníků. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 43 žáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 38 žáků a na obory ukončené výučním listem bylo přijato 5 žáků. Přehled přijatých žáků na jednotlivé obory Třída Studijní programy gymnázií (obory K) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (obory M) Střední odborné vzdělání s maturitou (obory L) Střední odborné vzdělání s výučním listem (obory H) Počet žáků přijatých celkem IX.A IX.B celkem

17 17

18 Víceletá gymnázia Počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 0 Šestileté gymnázium 8 Přehled oborů žáků 9. ročníků Počet přijatých žáků Gymnázium 10 Gastronomie 5 Strojírenství 2 Elektrotechnika 3 Počítačové systémy 1 Strojní mechanik 1 Aplikovaná chemie 1 Mechanik seřizovač 2 Cestovní ruch 1 Elektrikář 2 Veřejnosprávní činnost 3 Bezpečnostně právní služby 1 Zdravotnický asistent 1 Grafický design 2 Průmyslový design 1 Reklama a propagace 1 Oděvnictví 1 Kuchař - číšník 1 Obchodní akademie 2 Právní činnost 1 Požární ochrana 1 Technické a netechnické obory 2011/ / /2014 Gymnázia 13 31,7% 9 23,7% 10 23,25% Netechnické obory 18 43,9% 7 18,4% 21 48,84% Technické obory 10 24,4% 22 57,9% 12 27,91% 18

19 Zápis do 1. ročníku pro školní rok Do 1. ročníku bylo nově pro školní rok 2014/2015 na obou pracovištích školy zapsáno celkem 71 žáků z toho 5 nastoupí po odkladu školní docházky. Na ul. Komenského bylo nově zapsáno 63 dětí a v Nové Vsi 8 dětí. Rodičům dvou nepřijatých žáků bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Ke školní docházce po doporučení PPP nastoupí také 3 nešestiletí žáci. V. Výsledky vzdělávání žáků Prezentace ekologických způsobů výroby el. energie Okresní kolo Chemické olympiády na naší škole Dentalalarm jak si správně čistit zuby 19

20 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel ŠD IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průmět třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky I. A D. Pavlisková ,000 I. B Š. Kantorová ,056 I. (1.r.) J. Ručková ,026 II. A D. Tománková ,010 II. B D. Beránková ,022 II. (2.r.) A. Juríčková ,049 III. A K. Kmentová ,088 III. B R. Tobolová ,106 II. (3.r.) A. Juríčková ,089 IV. A Z. Segetová ,364 IV. B K. Valasová ,150 III. (4.r.) M. Milata ,178 V. A A. Paľovová ,096 V. B E. Kubačáková ,244 III. (5.r.) M. Milata ,333 celkem ,120 Vyjádření v procentech 62,9 % 68,8 % 94,3 % 96,0 % 5,3 % 4,0 % 0,4 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnocení: 2 žáci se vzdělávají v zahraničí, 1 žákyně má souběžné vzdělávání (střídavá péče) 20

21 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel ŠD IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průmět třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky I. A D. Pavlisková ,000 I. B Š. Kantorová ,061 I. (1.r.) J. Ručková ,030 II. A D. Tománková ,019 II. B D. Beránková ,022 II. (2.r.) A. Juríčková ,086 III. A K. Kmentová ,175 III. B R. Tobolová ,100 II. (3.r.) A. Juríčková ,111 IV. A Z. Segetová ,485 IV. B K. Valasová ,118 III. (4.r.) M. MIlata ,200 V. A A. Paľovová ,118 V. B E. Kubačáková ,187 III. (5.r.) M. Milata ,242 celkem ,130 Vyjádření v procentech 62,9 % 68,8 % 92,8 % 95,2 % 5,7 % 3,2 % 0,4 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: 2 žáci se vzdělávají v zahraničí, 1 žákyně má souběžné vzdělávání (střídavá péče) 21

22 22

23 23

24 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průměr třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky VI. A A. Sedlaříková ,364 VI. B G. Huserová ,530 VII. A P. Pánková ,537 VII. B P. Kijanica ,515 VIII. A L. Korčeková ,886 VIII. B M. Kokešová ,661 IX. A M. Židková ,531 IX. B M. Veličková ,894 celkem ,610 Vyjádření v procentech 7,0 % 10,7 % 37,4 % 50,0 % 60,0 % 47,6 % 2,1 % 1,2 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: vzdělávají se v zahraničí 24

25 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průměr třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky VI. A A. Sedlaříková ,383 VI. B G. Huserová ,552 VII. A P. Pánková ,551 VII. B P. Kijanica ,446 VIII. A L. Korčeková ,767 VIII. B M. Kokešová ,607 IX. A M. Židková ,588 IX. B M. Veličková ,921 celkem ,600 Vyjádření v procentech 9,3 % 15,1 % 42,0 % 53,5 % 56,5 % 46,5 % 0,0 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: vzdělávají se v zahraničí 25

26 26

27 Celkový prospěch: Celkový prospěch v 1. pololetí na 1. stupni - Komenského 9 5% 1 1% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 1. pololetí 5 8% na 1. stupni - Nová Ves 0 0% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 60 92% 27

28 Celkový prospěch v 2. pololetí na 1. stupni - Komenského 12 6% 1 1% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 2. pololetí 3 5% na 1. stupni - Nová Ves 0 0% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 60 95% 28

29 Celkový prospěch v 1. pololetí 4 2% na 2. stupni 70 38% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 2. pololetí 0 0% na 2. stupni 81 43% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % 29

30 Evaluace vzdělávání Evaluace probíhá prostřednictvím vnitřních nástrojů: hospitace (provádí vedení školy). Hospitace jsou tematicky zaměřené se stanoveným cílem. Po hospitaci následuje vždy rozbor hodiny. Vyučující má možnost se vyjádřit k činnosti v hodině. V tomto školním roce vedení uskutečnilo 14 hospitací. kontrola dokumentace, žákovských knížek, třídních knih zadáním ředitelské písemné práce z JČ v 5. ročnících porovnávají se výsledky kontrolních prací z M a ČJ hodnocení v metodickém sdružení I. stupně a předmětových komisích na II. stupni (hodnocení splnění výstupů ŠVP, návrhy na úpravy...) hodnocení a diskuse na provozních poradách a pedagogických radách vypracování Výroční zprávy za školní rok Vnější nástroje evaluace poznatky ze zasedání výboru SRPŠ a Unie rodičů výsledky jednání Školské rady závěrečné zápisy kontrolních orgánů testování žáků SCIO pro 5. a 9. ročníky. K testování SCIO jsme se vrátili z důvodu, že ČŠI ustoupila od celonárodního testování. Výsledky testování SCIO V letošním školním roce ČŠI ukončila projekt celonárodního srovnávacího testovaní NIQUES, resp. upravila jeho podobu. Nadále tento projekt nebude celonárodní a povinný. Z tohoto důvodu jsme se vrátili k tradici testování společností SCIO. Kromě již zmíněného důvodu uvedeného výše jsou dalšími důvody: aby žáci přivykli tomuto způsobu ověřování znalostí, dovedností a tím se připravovali k přijetí na další typy škol, ověřit si, zda výsledky ve škole odpovídají výsledkům objektivního testu. Návštěva spolužáků z Frýdlantu v Čechách 30

31 Výsledky testování SCIO OSP 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Slovní zásoba Orientace v textu Analýza informací Orientace v grafu a tabulce Orientace v obrázku Porovnávání hodnot Číselné operace Třídy 5. A i 5. B jsou kolektivy, které postupují od 1. ročníků. Obě třídy byly v posledních dvou letech poznamenány organizačními okolnostmi (odchod třídní učitelky na MD a dlouhodobá absence paní učitelky z důvodu nemoci). Kolektiv třídy 5. A se jeví jako pohotovější, disciplinovanější, zatímco 5. B je mnohem více hravější. Výsledky 5. A i 5. B odpovídají zjištěným studijním předpokladům. Český jazyk 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Mluvnice Sloh a komunikace Literatura a čtenářská gramotnost Posouzení Interpretace Znalosti Výsledky žáků z českého jazyka patří mezi průměrné a jsou průměrné ve všech částech testu. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP se dá odvodit, že v pátých ročnících je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída 5. A zvládla mírně nadprůměrně otázky týkající se literatury včetně čtenářské gramotnosti a posouzení i interpretace jazykových jevů. 31

32 Třídě 5. B více sedí znalosti pravidel v mluvnici. Naopak, třída má problém odvodit, posoudit některé jevy. Dané zjištění koresponduje s poznatky třídní učitelky. Matematika 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Čísla a početní operace Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti a vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy Znalosti Porozumění Aplikace Rovněž výsledky v matematice se řadí mezi průměrné. Podobně jako u českého jazyka výsledky testů z OSP vypovídají o tom, že je i v matematice optimálně využíván potenciál žáků. Více se rozdíly mezi třídami daného ročníku projevily v matematice. Zatímco třída 5. A dosáhla ve všech částech matematického testu průměru nebo nadprůměru, třída 5. B a žáci z Nové Vsi byli opakem. OSP 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Slovní zásoba Orientace v textu Analýza informací Orientace v grafu a tabulce Orientace v obrázku Porovnávání hodnot Číselné operace Výsledky testů z OSP předurčují třídu 9. A k lepším studijním výsledkům než třídu 9. B, což se potvrdilo při testování. Obě třídy 9. ročníků nejsou nijak uměle vytvořeny, ale vznikly z původních tříd 1. stupně, do kterých byli v 6. ročníku včleněni žáci z Nové Vsi a z okolních obcí, kde jsou malotřídní školy. Žáci byli zařazováni výhradně podle počtu přicházejících žáků a stavů ve stávajících třídách. 32

33 Stávající třída 9. A je přátelská, vstřícná, ochotná a zvídavá, otevřená novým poznatkům, což může mít vliv na studijní výsledky. Český jazyk 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Mluvnice Sloha a komunikace Literatura a čtenářská gramotnost Znalosti Posouzení Interpretace Svými výsledky se žáci obou devátých ročníků řadí mezi průměr v ČR. Ze třech testovaných předmětů dopadly výsledy z ČJ nejhůře. Třída 9. A dopadla ve všech částech testu více či méně nadprůměrně. Výkony třídy jsou ve všech částech vyrovnané. Třída 9. B naopak dopadla ve všech částech testu pod průměrem ČR. Výsledky obou ročníků nejsou překvapením a odpovídají tomu, jaké jsou výsledky práce ve škole včetně hodnocení i jaký je přístup žáků k výuce. Matematika 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Číslo a proměnná Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy Znalosti Porozumění Aplikace Výsledky v matematice jsou za školu nadprůměrné. Svými výsledky v matematice naše škola předběhla 80% všech zúčastněných škol v dané kategorii. Třída 9. A byla téměř ve všech částech testu nad celostátním průměrem. Třída 9. B se pohybuje v pásmu průměru nebo lehkého podprůměru a je u ní patrná větší nevyrovnanost mezi jednotlivými částmi testu. 33

34 Výsledky odpovídají poznatkům vyučujících, kteří v daných třídách učí matematiku. Potěšující je, že výsledky našich žáků byly výborné v části porozumění. Anglický jazyk 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Poslech Konverzační situace Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Poprvé jsme jako škola nechali naše deváté ročníky otestovat v oblasti angličtiny. V této části se nejvíce projevily rozdíly mezi testovanými třídami. Třída 9. A poměrně výrazně převyšuje celostátní průměr, zatímco třída 9. B je pod průměrem ČR. V porovnání s výsledky testů OSP lze charakterizovat výsledky z jazyka anglického jako optimální využívání studijních předpokladů daných tříd a žáků. Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí Školní rok 1. st. 1,120 1,130 1, st. 1,610 1,600 1, a 2. st. 1,365 1,365 1,365 Výchovná opatření Období Pochvaly Pochvaly TU ŘŠ NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň I. pololetí 2. stupeň II. pololetí 1.stupeň II. pololetí 2. stupeň Celkem za šk. rok

35 Pochvaly žáci obdrželi za práci v třídní a školní žákovské samosprávě, za účast a umístění v matematických, technických, vědomostních, výtvarných a sportovních soutěžích na úrovni okresních, krajských i republikových kol, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Rovněž byla udělena kázeňská opatření, a to zejména za opakované porušování školního řádu, časté zapomínání školních potřeb. V letošním školním roce byla udělena jen jedna důtka ředitele školy za zameškanou absenci. Školní docházka Období Omluvené Průměr na Neomluvené Průměr na hodiny žáka hodiny žáka I. pololetí 1.stupeň , I. pololetí 2. stupeň ,1 12 0,06 II. pololetí 1.stupeň , II. pololetí 2.stupeň , ,19 Celkem za šk. rok ,1 49 0,125 Adaptační kurz v Malenovicích Pasování prvňáčků

36 36

37 37

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 O B S A H I. Základní údaje o škole............................. 3

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více