Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce 16 V. Výsledky vzdělávání žáků 19 VI. Prevence sociálně patologických jevů 41 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 64 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 66 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 72 X. Základní údaje o hospodaření školy 73 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 74 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 75 XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 75 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 75 XV. Závěr 76 2

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31 a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Od škola začala uplatňovat v 1. a 6. ročníku a následně v následujících ročnících svůj vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola zdravého těla a rozumu č. j. 236/2007. K jsme ukončili vzdělávání podle dobíhajícího oboru vzdělávání C/01 Základní škola a od jsou všichni žáci školy vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího programu byl na základě Dodatku č. 3 ke zřizovací listině změněn název školy na Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu žáků ve školní družině. Od je nejvyšší povolený počet 140 dětí. V roce 2013 jsme opět, vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, požádali o navýšení kapacity školní družiny. Rozhodnutím ze dne se od navýšila kapacita družiny na 170 žáků. Opatřením ministra školství č. j. MSMT 1236/ byly s účinností od stanoveny Standardy pro základní vzdělávání pro obory český jazyk, matematika a anglický jazyk. Cílem je pomoci rodičům, učitelům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů. Standardy jsou tvořeny identifikátory, které konkretizují očekávané výstupy. Škola postupuje podle Koncepce rozvoje školy, kterou vypracoval ředitel školy na roky a byla schválena pedagogickou radou v lednu Koncepce rozvoje školy je zveřejněna na školní síti a je přístupná všem zaměstnancům školy. Identifikátor zařízení: ová adresa: webové stránky: Vedení školy: ředitel školy (statutární orgán) Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy (zástupce statutárního orgánu) Mgr. Anna Matějová 3

4 Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 560 žáků IZO: Školní družina kapacita 170 žáků IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí Nová Ves 32, okres Frýdek - Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuž datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí. Dodatkem č. 3, příloha č. 1, bod I. Vymezení majetku, ke zřizovací listině, byl vyňat prostor výdejny stravy. Dodatkem č. 4, z se prostor školní jídelny vrací do majetku a správy školy. dům č.p. 32 Nová Ves, pozemky dle Listů vlastnictví (školní hřiště na míčové hry nepatří škole) Ředitelství školy celé organizace se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku a školní družina. V místě odloučeného pracoviště v Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučováni žáci ročníku, nachází se zde také školní družina. Kromě místních dětí školu navštěvují i žáci dojíždějící z Lubna, Pstruží, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky, Ostravice, Pržna, Lhotky a Kunčic pod Ondřejníkem i z Frýdku - Místku. Do školy dojíždějí i žáci z Dětského domova v Čeladné. K byla zřízena školská rada, ve které pracují tři zástupci z řad rodičů, tři pedagogové a tři představitelé obce. V listopadu 2011 proběhly nové volby do Školské rady a ta na svém prvním zasedání v březnu 2012 zvolila jako předsedkyni PhDr. Denisu Labischovou Ph.D. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD

5 5

6 6

7 7

8 Metodické orgány a jejich činnost Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole devět metodických orgánů metodické sdružení 1. stupně, metodické sdružení školní družiny jazyková PK (sekce ČJ, CJ), PK matematiky a informatiky, estetická PK (VV, HV), společenskovědní PK (D, VO, VZ), přírodovědná PK (F, Z, Př, Ch), PK tělesné výchovy a sportu PK pracovních činností a volby povolání. Hlavní náplní práce metodických orgánů je vytváření tematických plánů rozvržení učiva v jednotlivých předmětech, průběžné hodnocení a úpravy školního vzdělávacího programu, podávání návrhů na nákup pomůcek a učebnic, sjednocování požadavků na způsoby hodnocení žáků, na používání pomůcek v předmětech, organizační návrhy na zabezpečení celoškolních akcí. Významnou součástí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované žáky, zdravotně znevýhodněné žáky i žáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti. Vyučující připravovali žáky na účast v soutěžích, olympiádách. Organizačně zajišťujeme okrskové kolo přespolního běhu pro oba stupně a minikopané pro II. stupeň. Ve spolupráci s gymnáziem jsme organizačně zajistili soutěž O pohár starostky Frýdlantu nad Ostravicí. S loňskou přestávkou u nás již potřetí proběhlo okresní kolo Chemické olympiády. Ve školním roce neproběhly Frýdlantské sportovní hry. V rámci spolupráce s MŠ jsme nabídli volnou dopolední kapacitu tělocvičny předškolním dětem. Umožnili jsme mateřské škole pořádání Zahradní slavnosti v tělocvičně školy. Žáci 4. a 5. ročníků chodí číst pohádky svým mladším kamarádům do MŠ. Dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s Beskydskou šachovou školou. Naši šachisté se opět účastnili Mistrovství ČR školních družstev v šachu. Ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč z Frýdku Místku a pražskou organizací Kroužky nabízíme našim žákům různé volnočasové aktivity. Nově a úspěšně spolupracujeme se Školním sportovním klubem Beskydy (volejbal). V rámci společného projektu navštěvuje trenérka volejbalu hodiny TV na I. stupni a vede pohybovou průpravu žáků. Odbornou praxi pod vedením vyučujícího informatiky na naší škole vykonávali studenti Střední školy informačních technologií ve Frýdku Místku a Střední školy elektrotechnické z Frenštátu pod Radhoštěm. Pod vedením vyučujících I. stupně byly u nás na odborné praxi studentky Střední pedagogické školy v Havířově a Pedagogické fakulty v Ostravě. 8

9 II. Přehled oborů vzdělání Od školního roku jsou všichni žáci školy vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne Do měl náš školní vzdělávací program 7 dodatků. Dodatek č. 1 ze dne Dodatek č. 2 ze dne Dodatek č. 3 ze dne Dodatek č. 4 ze dne Dodatek č. 5 ze dne Dodatek č. 6 ze dne Dodatek č. 7 ze dne Na zasedání školské rady byl schválen nový školský vzdělávací program pod č. j.: 142/2013, který v sobě zahrnuje všech předcházejících 7 dodatků a reflektuje úpravy v RVP na základě Změnového listu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) vydanému opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j / Vzhledem k nutnosti vyučovat všechny žáky od šk. roku povinně druhému cizímu jazyku v dotaci 6 vyučovacích hodin, byla na přechodnou dobu dvou let udělána formou Dodatku č. 1 k novému ŠVP úprava učebního plánu pro šk. rok pro 8. ročník a v následujícím roce pro 9. ročník, než se přejde na standardní výukový proces povinného druhého cizího jazyka od 7. ročníku (rok ). Protože jsme se rozhodli vyučovat od školního roku nový typ písma Comenia Script, předložili jsme školské radě Dodatek č. 2 k novému školnímu vzdělávacímu programu č. j.: 142/2013. Dodatek byl schválen a vstoupil v platnost. Zaměření školy 1. výuka cizího jazyka od 1. ročníku 2. sportovní výchova 3. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení 4. od školního roku jsme oficiálně přidali ještě zaměření na matematiku (rozvoj logického a technického myšlení žáků) Specifika našeho školního vzdělávacího programu Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk v dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Od školního roku jsme zavedli za podpory dlouholetého partnera Beskydské šachové školy nový vyučovací předmět pro podporu logického myšlení pod názvem Figurková školička. V tomto unikátním projektu si žáci v 1. a 2. ročníku prostřednictvím šachové hry osvojují logické zákonitosti a postupy využitelné následně ve škole i v životě. 9

10 V 5. ročníku byla zařazena výuka komunikační výchovy. V 6. ročníku byly zařazeny povinně volitelné předměty komunikační výchova a pohybové hry. V 8. ročníku si žáci, kteří nemají povinný druhý cizí jazyk, vybrali volitelný předmět pohybové hry. V 9. ročníku ruský jazyk, německý jazyk, informatika, konverzace v anglickém jazyce. Předmět finanční matematika se stal od roku povinným předmětem. Na základě Metodického pokynu MŠMT č.j.: 19485/ byly do občanské výuky 9. ročníku a do pracovních činností v 8. ročníku zařazeny pasáže z předmětu volba povolání. Na základě Pokynu MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne bylo zařazeno do tematických plánů jednotlivých předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova, rodinná výchova a výchova ke zdraví na 2. stupni téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ve všech předmětech jsme se snažili smysluplně zařazovat projekty, využíváme skupinové práce žáků, učíme žáky jak se sebehodnotit. Po dobu celého školního roku jsme do výuky zařazovali společné jednotící téma Evropská unie očima našich žáků. Společným výstupem celoročního projektu byl Den s EU prezentace jednotlivých tříd pro rodiče. Díky vybavenosti prezentační technikou a zapojení se do projektu EU peníze školám využíváme možností názornosti a vizualizace předávaných poznatků a informací. Vedeme žáky k prezentaci vlastních poznatků. Naší snahou je směřovat k naplnění klíčových kompetencí a průřezových témat. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo fyzicky 34 pedagogických pracovníků. Z toho 4 pedagogičtí pracovníci měli úvazky rozdělené mezi výuku a školní družinu (dvě paní učitelky měly část úvazku ve školní družině a naopak dvě vychovatelky vypomáhaly částečně jako učitelky na I. stupni). Ve škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na rodičovské dovolené byla jedna pracovnice školy (Mgr. Markéta Kohutová). Mgr. Kateřina Najdková se v průběhu roku vrátila z mateřské dovolené. V průběhu školního roku ukončila pracovní poměr dohodou Mgr. Lidmila Mutinová. Na její místo nastoupila Mgr. Dagmar Beránková. Za delší výpomoc při 10

11 zástupech za nemoc děkujeme Mgr. Šárce Brandové a paní Marii Pilchové. Do návratu z mateřské dovolené děkujeme za pomoc paní Mgr. Jaroslavě Pivkové. Od začátku šk. roku nastoupila do pracovního poměru na I. stupeň Mgr. Aurelie Paľovová a Ing. Renáta Prokopová, na úseku úklidu paní Bohunka Gurecká za paní Elišku Muroňovou, která odešla na vlastní žádost pracovat mimo školství. Ve škole fungovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog Mgr. Šárka Kantorová, preventista sociálně patologických jevů Mgr. Markéta Kokešová a výchovný poradce Mgr. Simona Zajková. Funkci metodika informačních a komunikačních technologií vykonával Mgr. Martin Bouška, koordinátorkami pro tvorbu školního vzdělávacího programu byly Mgr. Anna Matějová, zástupce ředitele školy, a Mgr. Danuše Pavlisková, vedoucí učitelka I. stupně. Věkové složení pedagogických zaměstnanců k Věková kategorie Počet zaměstnanců do 25 let nad 61 let 2 Průměrný věk: 45,29 11

12 12

13 Odbornost výuky Na 1. stupni všichni třídní učitelé splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. V letošním školním roce dvě paní učitelky na I. stupni splňovaly kvalifikaci s podmínkou dostudování Ostravské univerzity obor učitelství 1. stupeň ZŠ (Bc. Alexandra Juríčková a Ing. Renáta Prokopová) Tři vyučovací hodiny na odloučeném pracovišti vyučovala nekvalifikovaně vychovatelka Michaela Závorková a jednu vyučovací hodinu vychovatelka Blanka Kotková. Všechny 4 hodiny byly výchovného zaměření a blízké činnosti školní družiny. Patnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání učitelského směru, jedna paní učitelka má vysokoškolské vzdělání s doplňujícím pedagogickým studiem a dokončuje plnohodnotné vzdělání učitelského směru na VŠ. Na úseku školní družiny pracovalo všech šest vychovatelek s odpovídajícím vzděláním. Vyučující I. stupně vyučovali na II. stupni ZŠ 4 vyučovací hodiny výtvarné výchovy, 9 vyučovacích hodin anglického jazyka a 2 vyučovací hodiny ruského jazyka. Vyučující II. stupně vyučovali na I. stupni 4 vyučovací hodiny tělesné výchovy, 4 vyučovací hodiny přírodovědy, 4 vyučovací hodiny vlastivědy, 4 vyučovací hodiny pracovních činností. Od vykonávala ve škole souvislou pedagogickou praxi studentka Ostravské univerzity Adéla Krupová, od Daniela Tománková, od Bc. Simona Vantuchová a od studentka Střední pedagogické školy v Havířově Kristýna Veličková. V květnu a červnu 2014 ve škole vykonávali nepedagogickou praxi zaměřenou na údržbu a provoz PC a sítě Lukáš Matěj (Střední škola elektrotechnická ve Frenštátě pod Radhoštěm) a Tomáš Novák (Střední škola informačních technologií ve F M). Pedagogičtí pracovníci I.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Beránková Dagmar VŠ 1, st. Juríčková Alexandra SŠ 1,00 1 studuje VŠ 1. stupeň Kohutová Markéta VŠ MD st., Nj Kantorová Šárka VŠ 0, speciální pedagogika Kmentová Karla VŠ 1, st. Kubačáková Eva VŠ 1, st. Milata Miroslav VŠ 1, st. Paľovová Aurélie VŠ 1, s.t Pavlisková Danuše VŠ 1, st. Prokopová Renáta VŠ 0,773 4 VŠB 1. st. 13

14 Ručková Jana VŠ 1, st. Segetová Zdenka VŠ 1, st. Tobolová Renata VŠ 1, st. Tománková Danuše VŠ 1, st. Valasová Kateřina VŠ 1, st., Aj II.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Bouška Martin VŠ 1,00 14 F, Pč Huserová Gabriela VŠ 1,00 13 VŠB, DPS, CŽV studium Kijanica Pavel VŠ 1,00 3 TV, Vz Kokešová Markéta VŠ 1,00 35 Př, Zzv Korčeková Lenka VŠ 1,00 14 Aj, Kv Lišková Božena VŠ 0, Čj, D Matějová Anna VŠ 1,00 20 M, F Najdková Kateřina VŠ 0, Nj, D Nitková Kateřina VŠ 1,00 14 ČJ, D Novotný Petr VŠ 1,00 23 Z, Rj Pánková Petra VŠ 1,00 23 Čj, Hv Sedlaříková Anna VŠ 1,00 35 M, F Veličková Martina VŠ 1,00 12 Čj, D Zajková Simona VŠ 1,00 18 Tv, Ov Židková Marcela VŠ 1,00 19 M, F Školní družina kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Kotková Blanka SŠ 0, vychovatelství Sysalová Gabriela SŠ 0, vychovatelství Švrčková Iva SŠ 1,00 24 vychovatelství Vančurová Kateřina SŠ + CŽV 0,800 6 vychovatelství Závorková Michaela SŠ 0, ekonomika 14

15 Prokopová Renáta VŠ 0, st. Nepedagogičtí pracovníci funkce úvazek Gurecká Bohunka uklízečka 1,00 Hrtoňová Taťána účetní 1,00 Chrápková Alena uklízečka 0,75 Kaňáková Naděžda uklízečka 1,00 Polachová Renata školnice 1,00 Satinská Anna školnice odloučeného pracoviště 1,00 Stojanovičová Daniela administrativní pracovnice 1,00 Tobolová Irena uklízečka 1,00 Zajištění stravování Stravování žáků a pracovníků školy zajišťuje Scolarest. Obědy jsou připravovány v prostorách ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí. Následně je strava přepravována na obě naše pracoviště. Scolarest nabízí na pracovišti ZŠ Komenského 420 možnost volného výběru ze tří a někdy ze čtyř jídel. Jídlo je možno si rezervovat. Kvalita i skladba stravy byla po celý školní rok dobrá. Na odloučeném pracovišti je žákům podáváno jen jedno jídlo (bez možnosti výběru). Výběr provádí zaměstnankyně výdeje stravy na Nové Vsi. Objednávkový systém a možnost výběru jídla s sebou přinesl větší spokojenost rodičů i žáků. Za školní rok s nevyskytly žádné závažné výhrady ke kvalitě, množství nebo výběru jídla. Druhou službou, kterou poskytuje firma Scolarest, je doplňkový prodej svačin, sladkostí a nápojů. Na žádost rodičů a po jednání s frýdlantským vedením Scolarestu byly z nabídky vyřazeny některé slazené nápoje a do nabídky se dostaly levnější sladkosti. Na začátku školního roku jsme se zapojili do soutěžního dne o zdravé výživě Color day, který organizovala na zakázku Scolarestu agentura Leny Freyové. Ovoce do škol Od poloviny měsíce března 2010 se naše škola připojila k evropskému projektu Ovoce do škol dotovanému ze strany SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). 15

16 Všichni žáci 1. stupně dostávají bezplatně 2 x měsíčně ovocné nebo zeleninové balíčky a ovocné džusy. Od školního roku jsme změnili dodavatele. Od firmy TES Praha, a.s. jsme přešli k místní regionální firmě Ovocentrum V + V z Valašského Meziříčí. Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt je postaven na partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství. Ke zvýšení účinnosti celého projektu škola připravuje různá doprovodná opatření. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky. Dodávky zeleniny a ovoce v projektu byly dětem poskytovány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu Ovoce do škol" nenahrazovala naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2013/2014 ukončilo v naší škole povinnou školní docházku 43 žáků 9. ročníků. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 43 žáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 38 žáků a na obory ukončené výučním listem bylo přijato 5 žáků. Přehled přijatých žáků na jednotlivé obory Třída Studijní programy gymnázií (obory K) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (obory M) Střední odborné vzdělání s maturitou (obory L) Střední odborné vzdělání s výučním listem (obory H) Počet žáků přijatých celkem IX.A IX.B celkem

17 17

18 Víceletá gymnázia Počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 0 Šestileté gymnázium 8 Přehled oborů žáků 9. ročníků Počet přijatých žáků Gymnázium 10 Gastronomie 5 Strojírenství 2 Elektrotechnika 3 Počítačové systémy 1 Strojní mechanik 1 Aplikovaná chemie 1 Mechanik seřizovač 2 Cestovní ruch 1 Elektrikář 2 Veřejnosprávní činnost 3 Bezpečnostně právní služby 1 Zdravotnický asistent 1 Grafický design 2 Průmyslový design 1 Reklama a propagace 1 Oděvnictví 1 Kuchař - číšník 1 Obchodní akademie 2 Právní činnost 1 Požární ochrana 1 Technické a netechnické obory 2011/ / /2014 Gymnázia 13 31,7% 9 23,7% 10 23,25% Netechnické obory 18 43,9% 7 18,4% 21 48,84% Technické obory 10 24,4% 22 57,9% 12 27,91% 18

19 Zápis do 1. ročníku pro školní rok Do 1. ročníku bylo nově pro školní rok 2014/2015 na obou pracovištích školy zapsáno celkem 71 žáků z toho 5 nastoupí po odkladu školní docházky. Na ul. Komenského bylo nově zapsáno 63 dětí a v Nové Vsi 8 dětí. Rodičům dvou nepřijatých žáků bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Ke školní docházce po doporučení PPP nastoupí také 3 nešestiletí žáci. V. Výsledky vzdělávání žáků Prezentace ekologických způsobů výroby el. energie Okresní kolo Chemické olympiády na naší škole Dentalalarm jak si správně čistit zuby 19

20 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel ŠD IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průmět třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky I. A D. Pavlisková ,000 I. B Š. Kantorová ,056 I. (1.r.) J. Ručková ,026 II. A D. Tománková ,010 II. B D. Beránková ,022 II. (2.r.) A. Juríčková ,049 III. A K. Kmentová ,088 III. B R. Tobolová ,106 II. (3.r.) A. Juríčková ,089 IV. A Z. Segetová ,364 IV. B K. Valasová ,150 III. (4.r.) M. Milata ,178 V. A A. Paľovová ,096 V. B E. Kubačáková ,244 III. (5.r.) M. Milata ,333 celkem ,120 Vyjádření v procentech 62,9 % 68,8 % 94,3 % 96,0 % 5,3 % 4,0 % 0,4 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnocení: 2 žáci se vzdělávají v zahraničí, 1 žákyně má souběžné vzdělávání (střídavá péče) 20

21 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel ŠD IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průmět třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky I. A D. Pavlisková ,000 I. B Š. Kantorová ,061 I. (1.r.) J. Ručková ,030 II. A D. Tománková ,019 II. B D. Beránková ,022 II. (2.r.) A. Juríčková ,086 III. A K. Kmentová ,175 III. B R. Tobolová ,100 II. (3.r.) A. Juríčková ,111 IV. A Z. Segetová ,485 IV. B K. Valasová ,118 III. (4.r.) M. MIlata ,200 V. A A. Paľovová ,118 V. B E. Kubačáková ,187 III. (5.r.) M. Milata ,242 celkem ,130 Vyjádření v procentech 62,9 % 68,8 % 92,8 % 95,2 % 5,7 % 3,2 % 0,4 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: 2 žáci se vzdělávají v zahraničí, 1 žákyně má souběžné vzdělávání (střídavá péče) 21

22 22

23 23

24 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průměr třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky VI. A A. Sedlaříková ,364 VI. B G. Huserová ,530 VII. A P. Pánková ,537 VII. B P. Kijanica ,515 VIII. A L. Korčeková ,886 VIII. B M. Kokešová ,661 IX. A M. Židková ,531 IX. B M. Veličková ,894 celkem ,610 Vyjádření v procentech 7,0 % 10,7 % 37,4 % 50,0 % 60,0 % 47,6 % 2,1 % 1,2 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: vzdělávají se v zahraničí 24

25 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průměr třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky VI. A A. Sedlaříková ,383 VI. B G. Huserová ,552 VII. A P. Pánková ,551 VII. B P. Kijanica ,446 VIII. A L. Korčeková ,767 VIII. B M. Kokešová ,607 IX. A M. Židková ,588 IX. B M. Veličková ,921 celkem ,600 Vyjádření v procentech 9,3 % 15,1 % 42,0 % 53,5 % 56,5 % 46,5 % 0,0 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: vzdělávají se v zahraničí 25

26 26

27 Celkový prospěch: Celkový prospěch v 1. pololetí na 1. stupni - Komenského 9 5% 1 1% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 1. pololetí 5 8% na 1. stupni - Nová Ves 0 0% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 60 92% 27

28 Celkový prospěch v 2. pololetí na 1. stupni - Komenského 12 6% 1 1% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 2. pololetí 3 5% na 1. stupni - Nová Ves 0 0% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 60 95% 28

29 Celkový prospěch v 1. pololetí 4 2% na 2. stupni 70 38% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 2. pololetí 0 0% na 2. stupni 81 43% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % 29

30 Evaluace vzdělávání Evaluace probíhá prostřednictvím vnitřních nástrojů: hospitace (provádí vedení školy). Hospitace jsou tematicky zaměřené se stanoveným cílem. Po hospitaci následuje vždy rozbor hodiny. Vyučující má možnost se vyjádřit k činnosti v hodině. V tomto školním roce vedení uskutečnilo 14 hospitací. kontrola dokumentace, žákovských knížek, třídních knih zadáním ředitelské písemné práce z JČ v 5. ročnících porovnávají se výsledky kontrolních prací z M a ČJ hodnocení v metodickém sdružení I. stupně a předmětových komisích na II. stupni (hodnocení splnění výstupů ŠVP, návrhy na úpravy...) hodnocení a diskuse na provozních poradách a pedagogických radách vypracování Výroční zprávy za školní rok Vnější nástroje evaluace poznatky ze zasedání výboru SRPŠ a Unie rodičů výsledky jednání Školské rady závěrečné zápisy kontrolních orgánů testování žáků SCIO pro 5. a 9. ročníky. K testování SCIO jsme se vrátili z důvodu, že ČŠI ustoupila od celonárodního testování. Výsledky testování SCIO V letošním školním roce ČŠI ukončila projekt celonárodního srovnávacího testovaní NIQUES, resp. upravila jeho podobu. Nadále tento projekt nebude celonárodní a povinný. Z tohoto důvodu jsme se vrátili k tradici testování společností SCIO. Kromě již zmíněného důvodu uvedeného výše jsou dalšími důvody: aby žáci přivykli tomuto způsobu ověřování znalostí, dovedností a tím se připravovali k přijetí na další typy škol, ověřit si, zda výsledky ve škole odpovídají výsledkům objektivního testu. Návštěva spolužáků z Frýdlantu v Čechách 30

31 Výsledky testování SCIO OSP 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Slovní zásoba Orientace v textu Analýza informací Orientace v grafu a tabulce Orientace v obrázku Porovnávání hodnot Číselné operace Třídy 5. A i 5. B jsou kolektivy, které postupují od 1. ročníků. Obě třídy byly v posledních dvou letech poznamenány organizačními okolnostmi (odchod třídní učitelky na MD a dlouhodobá absence paní učitelky z důvodu nemoci). Kolektiv třídy 5. A se jeví jako pohotovější, disciplinovanější, zatímco 5. B je mnohem více hravější. Výsledky 5. A i 5. B odpovídají zjištěným studijním předpokladům. Český jazyk 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Mluvnice Sloh a komunikace Literatura a čtenářská gramotnost Posouzení Interpretace Znalosti Výsledky žáků z českého jazyka patří mezi průměrné a jsou průměrné ve všech částech testu. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP se dá odvodit, že v pátých ročnících je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída 5. A zvládla mírně nadprůměrně otázky týkající se literatury včetně čtenářské gramotnosti a posouzení i interpretace jazykových jevů. 31

32 Třídě 5. B více sedí znalosti pravidel v mluvnici. Naopak, třída má problém odvodit, posoudit některé jevy. Dané zjištění koresponduje s poznatky třídní učitelky. Matematika 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Čísla a početní operace Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti a vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy Znalosti Porozumění Aplikace Rovněž výsledky v matematice se řadí mezi průměrné. Podobně jako u českého jazyka výsledky testů z OSP vypovídají o tom, že je i v matematice optimálně využíván potenciál žáků. Více se rozdíly mezi třídami daného ročníku projevily v matematice. Zatímco třída 5. A dosáhla ve všech částech matematického testu průměru nebo nadprůměru, třída 5. B a žáci z Nové Vsi byli opakem. OSP 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Slovní zásoba Orientace v textu Analýza informací Orientace v grafu a tabulce Orientace v obrázku Porovnávání hodnot Číselné operace Výsledky testů z OSP předurčují třídu 9. A k lepším studijním výsledkům než třídu 9. B, což se potvrdilo při testování. Obě třídy 9. ročníků nejsou nijak uměle vytvořeny, ale vznikly z původních tříd 1. stupně, do kterých byli v 6. ročníku včleněni žáci z Nové Vsi a z okolních obcí, kde jsou malotřídní školy. Žáci byli zařazováni výhradně podle počtu přicházejících žáků a stavů ve stávajících třídách. 32

33 Stávající třída 9. A je přátelská, vstřícná, ochotná a zvídavá, otevřená novým poznatkům, což může mít vliv na studijní výsledky. Český jazyk 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Mluvnice Sloha a komunikace Literatura a čtenářská gramotnost Znalosti Posouzení Interpretace Svými výsledky se žáci obou devátých ročníků řadí mezi průměr v ČR. Ze třech testovaných předmětů dopadly výsledy z ČJ nejhůře. Třída 9. A dopadla ve všech částech testu více či méně nadprůměrně. Výkony třídy jsou ve všech částech vyrovnané. Třída 9. B naopak dopadla ve všech částech testu pod průměrem ČR. Výsledky obou ročníků nejsou překvapením a odpovídají tomu, jaké jsou výsledky práce ve škole včetně hodnocení i jaký je přístup žáků k výuce. Matematika 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Číslo a proměnná Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy Znalosti Porozumění Aplikace Výsledky v matematice jsou za školu nadprůměrné. Svými výsledky v matematice naše škola předběhla 80% všech zúčastněných škol v dané kategorii. Třída 9. A byla téměř ve všech částech testu nad celostátním průměrem. Třída 9. B se pohybuje v pásmu průměru nebo lehkého podprůměru a je u ní patrná větší nevyrovnanost mezi jednotlivými částmi testu. 33

34 Výsledky odpovídají poznatkům vyučujících, kteří v daných třídách učí matematiku. Potěšující je, že výsledky našich žáků byly výborné v části porozumění. Anglický jazyk 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Poslech Konverzační situace Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Poprvé jsme jako škola nechali naše deváté ročníky otestovat v oblasti angličtiny. V této části se nejvíce projevily rozdíly mezi testovanými třídami. Třída 9. A poměrně výrazně převyšuje celostátní průměr, zatímco třída 9. B je pod průměrem ČR. V porovnání s výsledky testů OSP lze charakterizovat výsledky z jazyka anglického jako optimální využívání studijních předpokladů daných tříd a žáků. Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí Školní rok 1. st. 1,120 1,130 1, st. 1,610 1,600 1, a 2. st. 1,365 1,365 1,365 Výchovná opatření Období Pochvaly Pochvaly TU ŘŠ NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň I. pololetí 2. stupeň II. pololetí 1.stupeň II. pololetí 2. stupeň Celkem za šk. rok

35 Pochvaly žáci obdrželi za práci v třídní a školní žákovské samosprávě, za účast a umístění v matematických, technických, vědomostních, výtvarných a sportovních soutěžích na úrovni okresních, krajských i republikových kol, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Rovněž byla udělena kázeňská opatření, a to zejména za opakované porušování školního řádu, časté zapomínání školních potřeb. V letošním školním roce byla udělena jen jedna důtka ředitele školy za zameškanou absenci. Školní docházka Období Omluvené Průměr na Neomluvené Průměr na hodiny žáka hodiny žáka I. pololetí 1.stupeň , I. pololetí 2. stupeň ,1 12 0,06 II. pololetí 1.stupeň , II. pololetí 2.stupeň , ,19 Celkem za šk. rok ,1 49 0,125 Adaptační kurz v Malenovicích Pasování prvňáčků

36 36

37 37

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 2015 Č. j.: 202/2015 ZŠKom OBSAH I. Základní údaje o škole 3 II. III. IV.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více