Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce 16 V. Výsledky vzdělávání žáků 19 VI. Prevence sociálně patologických jevů 41 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 64 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 66 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 72 X. Základní údaje o hospodaření školy 73 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 74 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 75 XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 75 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 75 XV. Závěr 76 2

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31 a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Od škola začala uplatňovat v 1. a 6. ročníku a následně v následujících ročnících svůj vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola zdravého těla a rozumu č. j. 236/2007. K jsme ukončili vzdělávání podle dobíhajícího oboru vzdělávání C/01 Základní škola a od jsou všichni žáci školy vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího programu byl na základě Dodatku č. 3 ke zřizovací listině změněn název školy na Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu žáků ve školní družině. Od je nejvyšší povolený počet 140 dětí. V roce 2013 jsme opět, vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, požádali o navýšení kapacity školní družiny. Rozhodnutím ze dne se od navýšila kapacita družiny na 170 žáků. Opatřením ministra školství č. j. MSMT 1236/ byly s účinností od stanoveny Standardy pro základní vzdělávání pro obory český jazyk, matematika a anglický jazyk. Cílem je pomoci rodičům, učitelům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů. Standardy jsou tvořeny identifikátory, které konkretizují očekávané výstupy. Škola postupuje podle Koncepce rozvoje školy, kterou vypracoval ředitel školy na roky a byla schválena pedagogickou radou v lednu Koncepce rozvoje školy je zveřejněna na školní síti a je přístupná všem zaměstnancům školy. Identifikátor zařízení: ová adresa: webové stránky: Vedení školy: ředitel školy (statutární orgán) Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy (zástupce statutárního orgánu) Mgr. Anna Matějová 3

4 Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 560 žáků IZO: Školní družina kapacita 170 žáků IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí Nová Ves 32, okres Frýdek - Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuž datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí. Dodatkem č. 3, příloha č. 1, bod I. Vymezení majetku, ke zřizovací listině, byl vyňat prostor výdejny stravy. Dodatkem č. 4, z se prostor školní jídelny vrací do majetku a správy školy. dům č.p. 32 Nová Ves, pozemky dle Listů vlastnictví (školní hřiště na míčové hry nepatří škole) Ředitelství školy celé organizace se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku a školní družina. V místě odloučeného pracoviště v Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučováni žáci ročníku, nachází se zde také školní družina. Kromě místních dětí školu navštěvují i žáci dojíždějící z Lubna, Pstruží, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky, Ostravice, Pržna, Lhotky a Kunčic pod Ondřejníkem i z Frýdku - Místku. Do školy dojíždějí i žáci z Dětského domova v Čeladné. K byla zřízena školská rada, ve které pracují tři zástupci z řad rodičů, tři pedagogové a tři představitelé obce. V listopadu 2011 proběhly nové volby do Školské rady a ta na svém prvním zasedání v březnu 2012 zvolila jako předsedkyni PhDr. Denisu Labischovou Ph.D. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD

5 5

6 6

7 7

8 Metodické orgány a jejich činnost Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole devět metodických orgánů metodické sdružení 1. stupně, metodické sdružení školní družiny jazyková PK (sekce ČJ, CJ), PK matematiky a informatiky, estetická PK (VV, HV), společenskovědní PK (D, VO, VZ), přírodovědná PK (F, Z, Př, Ch), PK tělesné výchovy a sportu PK pracovních činností a volby povolání. Hlavní náplní práce metodických orgánů je vytváření tematických plánů rozvržení učiva v jednotlivých předmětech, průběžné hodnocení a úpravy školního vzdělávacího programu, podávání návrhů na nákup pomůcek a učebnic, sjednocování požadavků na způsoby hodnocení žáků, na používání pomůcek v předmětech, organizační návrhy na zabezpečení celoškolních akcí. Významnou součástí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované žáky, zdravotně znevýhodněné žáky i žáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti. Vyučující připravovali žáky na účast v soutěžích, olympiádách. Organizačně zajišťujeme okrskové kolo přespolního běhu pro oba stupně a minikopané pro II. stupeň. Ve spolupráci s gymnáziem jsme organizačně zajistili soutěž O pohár starostky Frýdlantu nad Ostravicí. S loňskou přestávkou u nás již potřetí proběhlo okresní kolo Chemické olympiády. Ve školním roce neproběhly Frýdlantské sportovní hry. V rámci spolupráce s MŠ jsme nabídli volnou dopolední kapacitu tělocvičny předškolním dětem. Umožnili jsme mateřské škole pořádání Zahradní slavnosti v tělocvičně školy. Žáci 4. a 5. ročníků chodí číst pohádky svým mladším kamarádům do MŠ. Dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s Beskydskou šachovou školou. Naši šachisté se opět účastnili Mistrovství ČR školních družstev v šachu. Ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč z Frýdku Místku a pražskou organizací Kroužky nabízíme našim žákům různé volnočasové aktivity. Nově a úspěšně spolupracujeme se Školním sportovním klubem Beskydy (volejbal). V rámci společného projektu navštěvuje trenérka volejbalu hodiny TV na I. stupni a vede pohybovou průpravu žáků. Odbornou praxi pod vedením vyučujícího informatiky na naší škole vykonávali studenti Střední školy informačních technologií ve Frýdku Místku a Střední školy elektrotechnické z Frenštátu pod Radhoštěm. Pod vedením vyučujících I. stupně byly u nás na odborné praxi studentky Střední pedagogické školy v Havířově a Pedagogické fakulty v Ostravě. 8

9 II. Přehled oborů vzdělání Od školního roku jsou všichni žáci školy vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne Do měl náš školní vzdělávací program 7 dodatků. Dodatek č. 1 ze dne Dodatek č. 2 ze dne Dodatek č. 3 ze dne Dodatek č. 4 ze dne Dodatek č. 5 ze dne Dodatek č. 6 ze dne Dodatek č. 7 ze dne Na zasedání školské rady byl schválen nový školský vzdělávací program pod č. j.: 142/2013, který v sobě zahrnuje všech předcházejících 7 dodatků a reflektuje úpravy v RVP na základě Změnového listu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) vydanému opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j / Vzhledem k nutnosti vyučovat všechny žáky od šk. roku povinně druhému cizímu jazyku v dotaci 6 vyučovacích hodin, byla na přechodnou dobu dvou let udělána formou Dodatku č. 1 k novému ŠVP úprava učebního plánu pro šk. rok pro 8. ročník a v následujícím roce pro 9. ročník, než se přejde na standardní výukový proces povinného druhého cizího jazyka od 7. ročníku (rok ). Protože jsme se rozhodli vyučovat od školního roku nový typ písma Comenia Script, předložili jsme školské radě Dodatek č. 2 k novému školnímu vzdělávacímu programu č. j.: 142/2013. Dodatek byl schválen a vstoupil v platnost. Zaměření školy 1. výuka cizího jazyka od 1. ročníku 2. sportovní výchova 3. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení 4. od školního roku jsme oficiálně přidali ještě zaměření na matematiku (rozvoj logického a technického myšlení žáků) Specifika našeho školního vzdělávacího programu Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk v dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Od školního roku jsme zavedli za podpory dlouholetého partnera Beskydské šachové školy nový vyučovací předmět pro podporu logického myšlení pod názvem Figurková školička. V tomto unikátním projektu si žáci v 1. a 2. ročníku prostřednictvím šachové hry osvojují logické zákonitosti a postupy využitelné následně ve škole i v životě. 9

10 V 5. ročníku byla zařazena výuka komunikační výchovy. V 6. ročníku byly zařazeny povinně volitelné předměty komunikační výchova a pohybové hry. V 8. ročníku si žáci, kteří nemají povinný druhý cizí jazyk, vybrali volitelný předmět pohybové hry. V 9. ročníku ruský jazyk, německý jazyk, informatika, konverzace v anglickém jazyce. Předmět finanční matematika se stal od roku povinným předmětem. Na základě Metodického pokynu MŠMT č.j.: 19485/ byly do občanské výuky 9. ročníku a do pracovních činností v 8. ročníku zařazeny pasáže z předmětu volba povolání. Na základě Pokynu MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne bylo zařazeno do tematických plánů jednotlivých předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova, rodinná výchova a výchova ke zdraví na 2. stupni téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ve všech předmětech jsme se snažili smysluplně zařazovat projekty, využíváme skupinové práce žáků, učíme žáky jak se sebehodnotit. Po dobu celého školního roku jsme do výuky zařazovali společné jednotící téma Evropská unie očima našich žáků. Společným výstupem celoročního projektu byl Den s EU prezentace jednotlivých tříd pro rodiče. Díky vybavenosti prezentační technikou a zapojení se do projektu EU peníze školám využíváme možností názornosti a vizualizace předávaných poznatků a informací. Vedeme žáky k prezentaci vlastních poznatků. Naší snahou je směřovat k naplnění klíčových kompetencí a průřezových témat. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo fyzicky 34 pedagogických pracovníků. Z toho 4 pedagogičtí pracovníci měli úvazky rozdělené mezi výuku a školní družinu (dvě paní učitelky měly část úvazku ve školní družině a naopak dvě vychovatelky vypomáhaly částečně jako učitelky na I. stupni). Ve škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na rodičovské dovolené byla jedna pracovnice školy (Mgr. Markéta Kohutová). Mgr. Kateřina Najdková se v průběhu roku vrátila z mateřské dovolené. V průběhu školního roku ukončila pracovní poměr dohodou Mgr. Lidmila Mutinová. Na její místo nastoupila Mgr. Dagmar Beránková. Za delší výpomoc při 10

11 zástupech za nemoc děkujeme Mgr. Šárce Brandové a paní Marii Pilchové. Do návratu z mateřské dovolené děkujeme za pomoc paní Mgr. Jaroslavě Pivkové. Od začátku šk. roku nastoupila do pracovního poměru na I. stupeň Mgr. Aurelie Paľovová a Ing. Renáta Prokopová, na úseku úklidu paní Bohunka Gurecká za paní Elišku Muroňovou, která odešla na vlastní žádost pracovat mimo školství. Ve škole fungovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog Mgr. Šárka Kantorová, preventista sociálně patologických jevů Mgr. Markéta Kokešová a výchovný poradce Mgr. Simona Zajková. Funkci metodika informačních a komunikačních technologií vykonával Mgr. Martin Bouška, koordinátorkami pro tvorbu školního vzdělávacího programu byly Mgr. Anna Matějová, zástupce ředitele školy, a Mgr. Danuše Pavlisková, vedoucí učitelka I. stupně. Věkové složení pedagogických zaměstnanců k Věková kategorie Počet zaměstnanců do 25 let nad 61 let 2 Průměrný věk: 45,29 11

12 12

13 Odbornost výuky Na 1. stupni všichni třídní učitelé splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. V letošním školním roce dvě paní učitelky na I. stupni splňovaly kvalifikaci s podmínkou dostudování Ostravské univerzity obor učitelství 1. stupeň ZŠ (Bc. Alexandra Juríčková a Ing. Renáta Prokopová) Tři vyučovací hodiny na odloučeném pracovišti vyučovala nekvalifikovaně vychovatelka Michaela Závorková a jednu vyučovací hodinu vychovatelka Blanka Kotková. Všechny 4 hodiny byly výchovného zaměření a blízké činnosti školní družiny. Patnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání učitelského směru, jedna paní učitelka má vysokoškolské vzdělání s doplňujícím pedagogickým studiem a dokončuje plnohodnotné vzdělání učitelského směru na VŠ. Na úseku školní družiny pracovalo všech šest vychovatelek s odpovídajícím vzděláním. Vyučující I. stupně vyučovali na II. stupni ZŠ 4 vyučovací hodiny výtvarné výchovy, 9 vyučovacích hodin anglického jazyka a 2 vyučovací hodiny ruského jazyka. Vyučující II. stupně vyučovali na I. stupni 4 vyučovací hodiny tělesné výchovy, 4 vyučovací hodiny přírodovědy, 4 vyučovací hodiny vlastivědy, 4 vyučovací hodiny pracovních činností. Od vykonávala ve škole souvislou pedagogickou praxi studentka Ostravské univerzity Adéla Krupová, od Daniela Tománková, od Bc. Simona Vantuchová a od studentka Střední pedagogické školy v Havířově Kristýna Veličková. V květnu a červnu 2014 ve škole vykonávali nepedagogickou praxi zaměřenou na údržbu a provoz PC a sítě Lukáš Matěj (Střední škola elektrotechnická ve Frenštátě pod Radhoštěm) a Tomáš Novák (Střední škola informačních technologií ve F M). Pedagogičtí pracovníci I.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Beránková Dagmar VŠ 1, st. Juríčková Alexandra SŠ 1,00 1 studuje VŠ 1. stupeň Kohutová Markéta VŠ MD st., Nj Kantorová Šárka VŠ 0, speciální pedagogika Kmentová Karla VŠ 1, st. Kubačáková Eva VŠ 1, st. Milata Miroslav VŠ 1, st. Paľovová Aurélie VŠ 1, s.t Pavlisková Danuše VŠ 1, st. Prokopová Renáta VŠ 0,773 4 VŠB 1. st. 13

14 Ručková Jana VŠ 1, st. Segetová Zdenka VŠ 1, st. Tobolová Renata VŠ 1, st. Tománková Danuše VŠ 1, st. Valasová Kateřina VŠ 1, st., Aj II.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Bouška Martin VŠ 1,00 14 F, Pč Huserová Gabriela VŠ 1,00 13 VŠB, DPS, CŽV studium Kijanica Pavel VŠ 1,00 3 TV, Vz Kokešová Markéta VŠ 1,00 35 Př, Zzv Korčeková Lenka VŠ 1,00 14 Aj, Kv Lišková Božena VŠ 0, Čj, D Matějová Anna VŠ 1,00 20 M, F Najdková Kateřina VŠ 0, Nj, D Nitková Kateřina VŠ 1,00 14 ČJ, D Novotný Petr VŠ 1,00 23 Z, Rj Pánková Petra VŠ 1,00 23 Čj, Hv Sedlaříková Anna VŠ 1,00 35 M, F Veličková Martina VŠ 1,00 12 Čj, D Zajková Simona VŠ 1,00 18 Tv, Ov Židková Marcela VŠ 1,00 19 M, F Školní družina kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Kotková Blanka SŠ 0, vychovatelství Sysalová Gabriela SŠ 0, vychovatelství Švrčková Iva SŠ 1,00 24 vychovatelství Vančurová Kateřina SŠ + CŽV 0,800 6 vychovatelství Závorková Michaela SŠ 0, ekonomika 14

15 Prokopová Renáta VŠ 0, st. Nepedagogičtí pracovníci funkce úvazek Gurecká Bohunka uklízečka 1,00 Hrtoňová Taťána účetní 1,00 Chrápková Alena uklízečka 0,75 Kaňáková Naděžda uklízečka 1,00 Polachová Renata školnice 1,00 Satinská Anna školnice odloučeného pracoviště 1,00 Stojanovičová Daniela administrativní pracovnice 1,00 Tobolová Irena uklízečka 1,00 Zajištění stravování Stravování žáků a pracovníků školy zajišťuje Scolarest. Obědy jsou připravovány v prostorách ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí. Následně je strava přepravována na obě naše pracoviště. Scolarest nabízí na pracovišti ZŠ Komenského 420 možnost volného výběru ze tří a někdy ze čtyř jídel. Jídlo je možno si rezervovat. Kvalita i skladba stravy byla po celý školní rok dobrá. Na odloučeném pracovišti je žákům podáváno jen jedno jídlo (bez možnosti výběru). Výběr provádí zaměstnankyně výdeje stravy na Nové Vsi. Objednávkový systém a možnost výběru jídla s sebou přinesl větší spokojenost rodičů i žáků. Za školní rok s nevyskytly žádné závažné výhrady ke kvalitě, množství nebo výběru jídla. Druhou službou, kterou poskytuje firma Scolarest, je doplňkový prodej svačin, sladkostí a nápojů. Na žádost rodičů a po jednání s frýdlantským vedením Scolarestu byly z nabídky vyřazeny některé slazené nápoje a do nabídky se dostaly levnější sladkosti. Na začátku školního roku jsme se zapojili do soutěžního dne o zdravé výživě Color day, který organizovala na zakázku Scolarestu agentura Leny Freyové. Ovoce do škol Od poloviny měsíce března 2010 se naše škola připojila k evropskému projektu Ovoce do škol dotovanému ze strany SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). 15

16 Všichni žáci 1. stupně dostávají bezplatně 2 x měsíčně ovocné nebo zeleninové balíčky a ovocné džusy. Od školního roku jsme změnili dodavatele. Od firmy TES Praha, a.s. jsme přešli k místní regionální firmě Ovocentrum V + V z Valašského Meziříčí. Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt je postaven na partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství. Ke zvýšení účinnosti celého projektu škola připravuje různá doprovodná opatření. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky. Dodávky zeleniny a ovoce v projektu byly dětem poskytovány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu Ovoce do škol" nenahrazovala naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2013/2014 ukončilo v naší škole povinnou školní docházku 43 žáků 9. ročníků. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 43 žáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 38 žáků a na obory ukončené výučním listem bylo přijato 5 žáků. Přehled přijatých žáků na jednotlivé obory Třída Studijní programy gymnázií (obory K) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (obory M) Střední odborné vzdělání s maturitou (obory L) Střední odborné vzdělání s výučním listem (obory H) Počet žáků přijatých celkem IX.A IX.B celkem

17 17

18 Víceletá gymnázia Počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 0 Šestileté gymnázium 8 Přehled oborů žáků 9. ročníků Počet přijatých žáků Gymnázium 10 Gastronomie 5 Strojírenství 2 Elektrotechnika 3 Počítačové systémy 1 Strojní mechanik 1 Aplikovaná chemie 1 Mechanik seřizovač 2 Cestovní ruch 1 Elektrikář 2 Veřejnosprávní činnost 3 Bezpečnostně právní služby 1 Zdravotnický asistent 1 Grafický design 2 Průmyslový design 1 Reklama a propagace 1 Oděvnictví 1 Kuchař - číšník 1 Obchodní akademie 2 Právní činnost 1 Požární ochrana 1 Technické a netechnické obory 2011/ / /2014 Gymnázia 13 31,7% 9 23,7% 10 23,25% Netechnické obory 18 43,9% 7 18,4% 21 48,84% Technické obory 10 24,4% 22 57,9% 12 27,91% 18

19 Zápis do 1. ročníku pro školní rok Do 1. ročníku bylo nově pro školní rok 2014/2015 na obou pracovištích školy zapsáno celkem 71 žáků z toho 5 nastoupí po odkladu školní docházky. Na ul. Komenského bylo nově zapsáno 63 dětí a v Nové Vsi 8 dětí. Rodičům dvou nepřijatých žáků bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Ke školní docházce po doporučení PPP nastoupí také 3 nešestiletí žáci. V. Výsledky vzdělávání žáků Prezentace ekologických způsobů výroby el. energie Okresní kolo Chemické olympiády na naší škole Dentalalarm jak si správně čistit zuby 19

20 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel ŠD IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průmět třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky I. A D. Pavlisková ,000 I. B Š. Kantorová ,056 I. (1.r.) J. Ručková ,026 II. A D. Tománková ,010 II. B D. Beránková ,022 II. (2.r.) A. Juríčková ,049 III. A K. Kmentová ,088 III. B R. Tobolová ,106 II. (3.r.) A. Juríčková ,089 IV. A Z. Segetová ,364 IV. B K. Valasová ,150 III. (4.r.) M. Milata ,178 V. A A. Paľovová ,096 V. B E. Kubačáková ,244 III. (5.r.) M. Milata ,333 celkem ,120 Vyjádření v procentech 62,9 % 68,8 % 94,3 % 96,0 % 5,3 % 4,0 % 0,4 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnocení: 2 žáci se vzdělávají v zahraničí, 1 žákyně má souběžné vzdělávání (střídavá péče) 20

21 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel ŠD IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průmět třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky I. A D. Pavlisková ,000 I. B Š. Kantorová ,061 I. (1.r.) J. Ručková ,030 II. A D. Tománková ,019 II. B D. Beránková ,022 II. (2.r.) A. Juríčková ,086 III. A K. Kmentová ,175 III. B R. Tobolová ,100 II. (3.r.) A. Juríčková ,111 IV. A Z. Segetová ,485 IV. B K. Valasová ,118 III. (4.r.) M. MIlata ,200 V. A A. Paľovová ,118 V. B E. Kubačáková ,187 III. (5.r.) M. Milata ,242 celkem ,130 Vyjádření v procentech 62,9 % 68,8 % 92,8 % 95,2 % 5,7 % 3,2 % 0,4 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: 2 žáci se vzdělávají v zahraničí, 1 žákyně má souběžné vzdělávání (střídavá péče) 21

22 22

23 23

24 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průměr třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky VI. A A. Sedlaříková ,364 VI. B G. Huserová ,530 VII. A P. Pánková ,537 VII. B P. Kijanica ,515 VIII. A L. Korčeková ,886 VIII. B M. Kokešová ,661 IX. A M. Židková ,531 IX. B M. Veličková ,894 celkem ,610 Vyjádření v procentech 7,0 % 10,7 % 37,4 % 50,0 % 60,0 % 47,6 % 2,1 % 1,2 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: vzdělávají se v zahraničí 24

25 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/ stupeň Celkový prospěch Počet žáků Třída Třídní učitel IŽ s 1,00 s vyznamenáním prospěl neprospěl Průměr třídy celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky VI. A A. Sedlaříková ,383 VI. B G. Huserová ,552 VII. A P. Pánková ,551 VII. B P. Kijanica ,446 VIII. A L. Korčeková ,767 VIII. B M. Kokešová ,607 IX. A M. Židková ,588 IX. B M. Veličková ,921 celkem ,600 Vyjádření v procentech 9,3 % 15,1 % 42,0 % 53,5 % 56,5 % 46,5 % 0,0 % 0,0 % Celkem 3 žáci nejsou hodnoceni: vzdělávají se v zahraničí 25

26 26

27 Celkový prospěch: Celkový prospěch v 1. pololetí na 1. stupni - Komenského 9 5% 1 1% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 1. pololetí 5 8% na 1. stupni - Nová Ves 0 0% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 60 92% 27

28 Celkový prospěch v 2. pololetí na 1. stupni - Komenského 12 6% 1 1% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 2. pololetí 3 5% na 1. stupni - Nová Ves 0 0% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 60 95% 28

29 Celkový prospěch v 1. pololetí 4 2% na 2. stupni 70 38% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % Celkový prospěch v 2. pololetí 0 0% na 2. stupni 81 43% prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo % 29

30 Evaluace vzdělávání Evaluace probíhá prostřednictvím vnitřních nástrojů: hospitace (provádí vedení školy). Hospitace jsou tematicky zaměřené se stanoveným cílem. Po hospitaci následuje vždy rozbor hodiny. Vyučující má možnost se vyjádřit k činnosti v hodině. V tomto školním roce vedení uskutečnilo 14 hospitací. kontrola dokumentace, žákovských knížek, třídních knih zadáním ředitelské písemné práce z JČ v 5. ročnících porovnávají se výsledky kontrolních prací z M a ČJ hodnocení v metodickém sdružení I. stupně a předmětových komisích na II. stupni (hodnocení splnění výstupů ŠVP, návrhy na úpravy...) hodnocení a diskuse na provozních poradách a pedagogických radách vypracování Výroční zprávy za školní rok Vnější nástroje evaluace poznatky ze zasedání výboru SRPŠ a Unie rodičů výsledky jednání Školské rady závěrečné zápisy kontrolních orgánů testování žáků SCIO pro 5. a 9. ročníky. K testování SCIO jsme se vrátili z důvodu, že ČŠI ustoupila od celonárodního testování. Výsledky testování SCIO V letošním školním roce ČŠI ukončila projekt celonárodního srovnávacího testovaní NIQUES, resp. upravila jeho podobu. Nadále tento projekt nebude celonárodní a povinný. Z tohoto důvodu jsme se vrátili k tradici testování společností SCIO. Kromě již zmíněného důvodu uvedeného výše jsou dalšími důvody: aby žáci přivykli tomuto způsobu ověřování znalostí, dovedností a tím se připravovali k přijetí na další typy škol, ověřit si, zda výsledky ve škole odpovídají výsledkům objektivního testu. Návštěva spolužáků z Frýdlantu v Čechách 30

31 Výsledky testování SCIO OSP 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Slovní zásoba Orientace v textu Analýza informací Orientace v grafu a tabulce Orientace v obrázku Porovnávání hodnot Číselné operace Třídy 5. A i 5. B jsou kolektivy, které postupují od 1. ročníků. Obě třídy byly v posledních dvou letech poznamenány organizačními okolnostmi (odchod třídní učitelky na MD a dlouhodobá absence paní učitelky z důvodu nemoci). Kolektiv třídy 5. A se jeví jako pohotovější, disciplinovanější, zatímco 5. B je mnohem více hravější. Výsledky 5. A i 5. B odpovídají zjištěným studijním předpokladům. Český jazyk 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Mluvnice Sloh a komunikace Literatura a čtenářská gramotnost Posouzení Interpretace Znalosti Výsledky žáků z českého jazyka patří mezi průměrné a jsou průměrné ve všech částech testu. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP se dá odvodit, že v pátých ročnících je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída 5. A zvládla mírně nadprůměrně otázky týkající se literatury včetně čtenářské gramotnosti a posouzení i interpretace jazykových jevů. 31

32 Třídě 5. B více sedí znalosti pravidel v mluvnici. Naopak, třída má problém odvodit, posoudit některé jevy. Dané zjištění koresponduje s poznatky třídní učitelky. Matematika 5. ročníky 5. A 5. B 5. NV Ø všechny školy Počet žáků Percentil Čísla a početní operace Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti a vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy Znalosti Porozumění Aplikace Rovněž výsledky v matematice se řadí mezi průměrné. Podobně jako u českého jazyka výsledky testů z OSP vypovídají o tom, že je i v matematice optimálně využíván potenciál žáků. Více se rozdíly mezi třídami daného ročníku projevily v matematice. Zatímco třída 5. A dosáhla ve všech částech matematického testu průměru nebo nadprůměru, třída 5. B a žáci z Nové Vsi byli opakem. OSP 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Slovní zásoba Orientace v textu Analýza informací Orientace v grafu a tabulce Orientace v obrázku Porovnávání hodnot Číselné operace Výsledky testů z OSP předurčují třídu 9. A k lepším studijním výsledkům než třídu 9. B, což se potvrdilo při testování. Obě třídy 9. ročníků nejsou nijak uměle vytvořeny, ale vznikly z původních tříd 1. stupně, do kterých byli v 6. ročníku včleněni žáci z Nové Vsi a z okolních obcí, kde jsou malotřídní školy. Žáci byli zařazováni výhradně podle počtu přicházejících žáků a stavů ve stávajících třídách. 32

33 Stávající třída 9. A je přátelská, vstřícná, ochotná a zvídavá, otevřená novým poznatkům, což může mít vliv na studijní výsledky. Český jazyk 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Mluvnice Sloha a komunikace Literatura a čtenářská gramotnost Znalosti Posouzení Interpretace Svými výsledky se žáci obou devátých ročníků řadí mezi průměr v ČR. Ze třech testovaných předmětů dopadly výsledy z ČJ nejhůře. Třída 9. A dopadla ve všech částech testu více či méně nadprůměrně. Výkony třídy jsou ve všech částech vyrovnané. Třída 9. B naopak dopadla ve všech částech testu pod průměrem ČR. Výsledky obou ročníků nejsou překvapením a odpovídají tomu, jaké jsou výsledky práce ve škole včetně hodnocení i jaký je přístup žáků k výuce. Matematika 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Číslo a proměnná Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy Znalosti Porozumění Aplikace Výsledky v matematice jsou za školu nadprůměrné. Svými výsledky v matematice naše škola předběhla 80% všech zúčastněných škol v dané kategorii. Třída 9. A byla téměř ve všech částech testu nad celostátním průměrem. Třída 9. B se pohybuje v pásmu průměru nebo lehkého podprůměru a je u ní patrná větší nevyrovnanost mezi jednotlivými částmi testu. 33

34 Výsledky odpovídají poznatkům vyučujících, kteří v daných třídách učí matematiku. Potěšující je, že výsledky našich žáků byly výborné v části porozumění. Anglický jazyk 9. ročníky 9. A 9. B Ø všechny školy Počet žáků Percentil Poslech Konverzační situace Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Poprvé jsme jako škola nechali naše deváté ročníky otestovat v oblasti angličtiny. V této části se nejvíce projevily rozdíly mezi testovanými třídami. Třída 9. A poměrně výrazně převyšuje celostátní průměr, zatímco třída 9. B je pod průměrem ČR. V porovnání s výsledky testů OSP lze charakterizovat výsledky z jazyka anglického jako optimální využívání studijních předpokladů daných tříd a žáků. Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí Školní rok 1. st. 1,120 1,130 1, st. 1,610 1,600 1, a 2. st. 1,365 1,365 1,365 Výchovná opatření Období Pochvaly Pochvaly TU ŘŠ NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň I. pololetí 2. stupeň II. pololetí 1.stupeň II. pololetí 2. stupeň Celkem za šk. rok

35 Pochvaly žáci obdrželi za práci v třídní a školní žákovské samosprávě, za účast a umístění v matematických, technických, vědomostních, výtvarných a sportovních soutěžích na úrovni okresních, krajských i republikových kol, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Rovněž byla udělena kázeňská opatření, a to zejména za opakované porušování školního řádu, časté zapomínání školních potřeb. V letošním školním roce byla udělena jen jedna důtka ředitele školy za zameškanou absenci. Školní docházka Období Omluvené Průměr na Neomluvené Průměr na hodiny žáka hodiny žáka I. pololetí 1.stupeň , I. pololetí 2. stupeň ,1 12 0,06 II. pololetí 1.stupeň , II. pololetí 2.stupeň , ,19 Celkem za šk. rok ,1 49 0,125 Adaptační kurz v Malenovicích Pasování prvňáčků

36 36

37 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více