Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6, Urxova 342, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka: Kateřina Nováková zástupce ředitelky: Jiřina Prouzová kontakt tel.: , www: msklicekhk.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Hradec Králové adresa zřizovatele ČSA 408, Hradec Králové kontakt tel.: II. Cíle, které si škola stanovila 1. cíle ve ŠVP a v koncepčním záměru školy budování: mateřské školy, kterou budou opouštět 1. děti tělesně zdatné, spokojené, radostné, osobité, zvídavé, zdravě sebevědomé, citově bohaté s rozvíjející se fantazií, zájmy a nadáním, děti, které budou mít zvládnuty, podle svých individuálních možností, elementární vědomosti a dovednosti z nerůznějších oblastí života a budou je umět uplatnit v procesu svého dalšího rozvoje a učení, děti s chutí se učit, poznávat nové, objevovat neznámé, děti chápající okolní svět se schopností ovlivňovat jeho dění, III. Hodnocení způsobu a úrovně naplňování cílů, které si škola stanovila V hodnoceném období jsme vytvářeli v mateřské škole takové podmínky, které vedly ke spokojenosti dětí a jejich radostné náladě. Přispěl k tomu laskavý přístup všech učitelek, provozního personálu, pěkný, moderně vybavený interiér školy, víceúčelová zahrada i pestrý, zajímavý program. Evaluací jednotlivých učitelek i na základě výsledků hospitační činnosti řed. školy bylo zjištěno, že děti mají zájem o vše nové, nebojí se samostatně vystoupit a vyslovit svůj názor, že ve třídách panuje velmi milá přátelská atmosféra. Pouze ojediněle se vyskytly problémů vztahů mezi dětmi. Prostřednictvím rozmanitých činností byla u dětí rozvíjena fantazie, byl dán prostor nadaným dětem např. při sólových 1

2 2. děti, které měly možnost setkat se s hodnotami jako nedotknutelnost lidských práv, individuální svobody, rovnost všech lidí, soucítění, solidarita, péče o druhé, ohled na jiné, hodnotami spojenými se svým zdravím, životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi, děti, které v rozsahu svých možností přispívají k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání; děti schopné komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, děti připravené na život v multikulturní společnosti s porozuměním pro různé kulturní komunity 3. děti s rozvojem sebepoznání vlastních zájmů, potřeb a možností, děti schopné podílet se na společném životě školy, rodiny děti svobodně ovlivňující životní situace s vědomím odpovědnosti za své chování a jednání výstupech na besídkách pro rodiče, veřejných vystoupeních při nadstandardních aktivitách s výtvarným zaměřením - Šikulky. Talentované děti byly doporučeny do ZUŠ, pěveckých, tanečních souborů nebo reprezentovaly školu na fotbalovém turnaji, plaveckých závodech, výtvarných soutěžích či sportovních hrách. Prostřednictvím tematických bloků, kde byly vyváženě, systematicky zařazovány činnosti, které vedly k naplňování cílů rámcového programu ze všech 5ti oblastí, bylo dětem umožněno zvládnutí, dle svých možností, základních vědomostí a dovedností. Pokroky jednotlivých dětí byly zaznamenávány do Záznamu o pozorování dítěte. Naše škola se opět zaměřila prostřednictvím své specifikace na spolužití s lidmi s handicapem. Stanovený cíl byl naplňován úzkou spoluprací a to v podobě nejrůznějších setkání s dětmi z Danety, MŠ pro děti s vadami sluchu atd. a to vždy několikrát během školního roku. Děti se seznámily s velkým množstvím lidových písní, říkadel, her se zpěvem, každý měsíc pravidelně shlédly divadelní představení. Prostřednictvím tematického bloku Čas svátků, her a pohádek se seznámily s lidovými tradicemi. V okolí školy sice žije větší komunita rómských občanů, ale žádný nedochází do naší MŠ. Děti proto neměly možnost přímého kontaktu s jinými etniky. Z cizinců do naší MŠ dochází pouze děti slovenské národnosti. Existenci multikulturní společnosti zaznamenaly prostřednictvím didaktických her s tímto tématem. Děti se podílely na výzdobě školy, společně si v jednotlivých třídách vytvářely pravidla třídy, píseň třídy, která je provázely vždy po celý rok. Cíleně byla u dětí pěstována sounáležitost s MŠ. Děti znají jméno školy, její znak, který je umístěn na barvených kšiltovkách, vlajce školy, sportovních dresech, reklamních odznacích, propagačním letáčku. Dětem byla dávána možnost volby, např. při volbě činností (starší děti např. kolektivně 2

3 budování: mateřské školy, která bude mít dobré jméno a bude synonymem kvalitní práce a nebude mít problémy s naplněním své kapacity, protože rodiče se svými dětmi za ní půjdou i z lokalit, které nejsou v její bezprostřední blízkosti, školy, která bude otevřena svému okolí (bude svým konáním ovlivňovat veřejnost, ale zároveň se nebude uzavírat před vlivy z venku), školy, která bude skýtat příjemné prostředí, jak pro děti, rodiče, tak i pro zaměstnance, bude moderně vybavena, s dostatečným množstvím pomůcek a hraček odpovídajících současným trendům předškolního vzdělávání, školy se zahradou, kterou bude lze využívat pro nejrůznější činnosti dětí, mateřské školy, kde pracují učitelky schopné samostatné práce, učitelky, které se neustále vzdělávají, aktivně se podílejí na realizaci projektů, a přicházejí s návrhy na řešení problémů, učitelky, které respektují individualitu dětí, jsou jejich společníky a ochránci, učitelky, které dokáží proniknout až do srdcí dětí a získat si jejich mysl, učitelky, které vytvářejí prostředí, v němž mohou děti s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů, učitelky, které jsou dětem příkladem, mateřské školy, kde pracují učitelky schopné samostatné práce, učitelky, které se neustále vzdělávají, aktivně se podílejí na realizaci projektů, a přicházejí s návrhy na řešení problémů, učitelky, které respektují individualitu dětí, jsou jejich společníky a ochránci, učitelky, které dokáží proniknout až do srdcí dětí a získat si jejich mysl, učitelky, které vytvářejí prostředí, hlasovaly), svobodně mohly volit činnosti, které chtěly vykonávat. Během sledovaného období jsme zaznamenali stoupající tendenci zájmu rodičů umístit děti v naší mateřské škole i v porovnání s okolními školami je zájem vyšší. Naše škola se stala v Hradci Králové známým pojmem a to díky našim mnoha aktivitám, které jsme pořádali a po té propagovali v nejrůznějších prezentacích, prostřednictvím fotografií jednotlivých akcí prezentovaných v budově Magistrátu města, články v tisku, vývěsními skříněmi na plotu školy, internetovými stránkami, prezentací v prostorách PF Hradec Králové, Výstavy na plotě atd. Z řad rodičů, studentů PF, veřejnosti, účastníků seminářů a schůzek, které se na naší škole pořádaly slyšíme pochvalné reference na prostředí školy i školní zahrady. Přebudované třídy, šatny a umývárny jsme vytvořily v jednotném duchu, laděny jsou do barev jednotlivých tříd barevných klíčku, toto barevné ladění není samoúčelné, ale usnadňuje dětem i příchozím orientovat se ve složitém, rozlehlém komplexu naší školy. Keramické plastiky na zahradě velmi pěkně a citlivě zapadají do zeleně zahrady a vytvářejí vysoce estetické prostředí. Třídy jsou postupně vybavovány pomůckami a hračkami. Nedostatky vidíme v této oblasti ve stavu hospodářské budovy a spojovací chodby, který je nadále havarijní. Nedostatek finančních prostředků blokuje jeho nápravu. V roce 2012 by měla proběhnout demolice obou částí a nahrazení montovanou stavbou. Další neutěšený stav vykazují okna, fasáda a střechy budov. Učitelky se pravidelně vzdělávaly. Průběžně 3 studují bakalářské a magisterské studium, jak z oblasti učitelství pro mateřské školy, tak v oblasti školský management. Ředitelka školy absolvovala několik modulů rozsáhlého školení Ředitel Všechny učitelky byly proškoleny v metodě plánování podle 8 inteligencí. Jedna učitelka byla proškolena jako logopedická asistentka, dále se učitelky účastnily školení v souladu s cíli školy. 3

4 v němž mohou děti s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů, učitelky, které jsou dětem příkladem, mateřské školy, kde provozní pracovnice spolu s pedagogy tvoří jeden pracovní tým, kde jsou brány všechny zastoupené profese, jako stejně důležité, a kde všem pracovníkům jde o to, aby škola pracovala v zájmu dětí a jejich rodičů. Učitelky samostatně zpracovávaly, realizovaly a následně vyúčtovávaly granty, prostřednictví nichž škola Magistrát města žádala o finanční prostředky na volnočasové aktivity. Pracovní kolektiv tvoří na škole tým, kterému jde o společnou věc - spokojenost dětí a rodičů. Pracovnice se ochotně zastoupí v případě absence některé z nich, vzájemně si pomáhají. 2. cíle spojené s profilací školy: Seznamovat se hravou formou s cizím jazykem. Rozvíjet u dětí povědomí o zdravém životním stylu (Zdraví 21) Pěstování kladného vztahu dětí k přírodě Děti se účastnily nadstandardní aktivity angličtiny velmi aktivně a rády. Dosáhly pěkných výsledků. Své vědomosti a schopnosti v této oblasti předvedly rodičům na závěrečných ukázkových hodinách. Děti provázela témata: barvy, ovoce a zelenina, čísla, zvířata domácí, ze ZOO, hračky,děti se seznámily se slovíčky, jednoduchými frázemi a to prostřednictvím básní, písní, her, DVD, obrázků a dalšího didaktického materiálu. Povědomí o zdravém životním stylu bylo dětem vštěpováno prostřednictvím mnoha činností. Hojněji bylo zařazováno zdravotní cvičení, podporované též novým tělocvičným náčiním, umístěným již ve třech třídách přímo na stěně herny. Panel umožňuje dětem, kdykoliv náčiní během dne použít. Při pitném režimu byla dětem nabízena též neslazená voda, jejíž spotřeba neustále roste. U nápojů byl snížen obsah cukru. K rozvoji zdraví též významným způsobem přispěla účast dětí na celoročním plavání. Nemocnost dětí je nízká. Povědomí o zdravém životním stylu také pomáhal pěstovat u dětí projekt Alenka stůně, Medvídek Nivea a Zdravý úsměv. Vztah dětí k přírodě je cíleně pěstován a je na velmi dobré úrovni. 3. Specifické cíle vycházející z evaluací za jednotlivé školní roky prováděných 4

5 pracovnicemi školy Cíle Snažit se o získávání finančních prostředků, které budou účelně využívány a přispějí ke zlepšení materiálních podmínek školy, prosadit rekonstrukci hospodářského pavilonu a sociálních zařízení. Uplatňovat uvolněný způsob plánování, snažit se o zařazování poutavých a pro děti zajímavých dílčích bloků v TVP. Používat nové Přehledy výchovné práce a systematicky v nich mapovat provázanost tématických celků. Prokazatelným způsobem zaznamenávat zařazování jednotlivých cílů RVP ve výchovně vzdělávací práci. Stanovovat, vybírat a zaznamenávat cíle pro jednotlivé tématické bloky v Plánovacích pracovních listech a zapisovat jejich číselné kódy. Zpracovat a prakticky používat metodické postupy ve vzdělávací práci. Výsledky evaluace V roce 2010 došlo k rekonstrukci všech 6ti umýváren. Škola využívala efektivně finanční prostředky na provoz, čerpala fondy, v případě potřeby žádala zřizovatele o převedení prostředků z provozu na investice, případně o změnu účelu, aby došlo k jejich co nejefektivnějšímu využití. Prosadit rekonstrukci hospodářského pavilonu se zatím nepodařilo. Stávající systém, který prošel během hodnoceného období několika změnami se ověřením jeví jako vyhovující, na jedné straně umožňuje kreativitu a volnost učitelek a zároveň naplňuje tematický rámec ŠVP, je srozumitelný. Jednotlivé tematické bloky lze použít v době, kdy jsou aktuální (např. v souvislosti s počasím, divadelním představením atd.). Učitelkami je využívám a dle výsledku evaluace jsou s ním spokojeny. Nové přehledy výchovné práce se jeví jako velmi funkční, přehledné a dostatečně volné. Při plánování týdenní práce si učitelky stanovovaly cíle z RVP (pod číselnými kódy), přínosem bylo získání podrobného přehledu o obsahu RVP. Do plánovacích listů se zapisovaly takové cíle, které obsáhly všech pět oblastí. Jejich použití bylo následně zaznamenáno do souhrnného archu, který skýtal přehled o tom, které cíle RP ještě nejsou použity. Na základě tohoto opatření došlo v meziročním srovnání k velmi výraznému zlepšení při plnění cílů jednotlivých oblastí. U oblastí, které byly dříve opomíjeny (Dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět ) stoupla frekvence jejich zařazování. Na základě hospitační činnosti ředitelky bylo zjištěno plnění cíle všemi učitelkami. Kolektivem školy byly zpracovány metodické postupy k rozvoji jednotlivých dovedností. Staly se neveřejnou přílohou ŠVP 5

6 Mapovat úroveň výslovnosti dětí a na případné nedostatky upozorňovat jejich rodiče, doporučovat logopedickou péči. Vytvářet podmínky pro zlepšení úrovně výslovnosti dětí. Vytvářet podmínky pro rozvoj samostatného souvislého vyjadřování, řešení problémů mezi dětmi. Zařazovat činnosti k rozvoji dovedností v menší skupině dětí omezovat stres a vytvářet větší prostor pro individuální projev dítěte a zároveň diagnostiku dětí. Efektivně využívat finanční prostředky na vzdělávání, hledat nové zdroje informací, v plné míře aplikovat nové poznatky v praxi. Dodržovat nespavý režim. Třídit odpad na třídách a tím naplňovat projekt Třídíme odpad chráníme přírodu Zvýšit spokojenost provozních pracovnic na pracovišti. Pořádat společné akce zaměstnanců pedagogických i provozních. Učitelky plnily stanovený cíl, i ředitelka školy na všech setkáních s rodiči opakovaně apelovala na nutnost správné výslovnosti dětí a případnou nápravu nedostatků. V průběhu hodnoceného období došlo v této oblasti k posunu. Zpočátku logopedickou péči na škole zajišťovala externí logopedka, po proškolení jedné z učitelek byla od září 2010 prováděna logo péče pro předškoláky prostřednictvím nadstandardní aktivity naší kmenovou učitelkou pod patronací klinické logopedky paní Boumové. Bylo nakoupeno množství nového moderního obrazového a metodického materiálu s tématikou logopedie. Dále byla rodičům nabídnuta možnost bezplatné logopedické péče v nově vzniklé poradně ve škole pro děti s vadami sluchu Štefánkova. Několik rodičů této nabídky využilo. Komunikativní kruhy se osvědčily. Jsou velmi dobrým prostředkem. Při řešení problémů mezi dětmi bylo též využito služeb poradenského centra Mozaika. Učitelkami byly realizovány způsoby práce s menšími skupinami dětí, které umožňují aktivizovat i děti, které se ve větší skupině neprojeví, jsou pasivní a dále bylo možné lépe zjistit úroveň znalostí dětí. Učitelky se vzdělávaly dle možností rozpočtu. Některého plánovaného vzdělání se z provozních důvodů nezúčastnily. Bylo využíváno i vzdělávacích programů, které se uskutečnily za podpory evropských fondů. Nespavý režim byl aplikován dle potřeb dětí ve všech třídách u mladších věkových skupin v menší míře. Ve třídách je odpad tříděn. Téma třídění odpadu bylo v některých třídách obsahem i samostatného tematického bloku. Děti od 4 let bezpečně rozeznávají základní druhy odpadu papír, plast, sklo, kov. Po celou dobu sledovaného období je ze závěrů evaluace patrná částečná nespokojenost provozních zaměstnanců se vztahy mezi spolupracovníky Dětských mimoškolních akcí se provozní zaměstnanci neúčastní. Stalo se tradicí pořádání společného posezení na konci školního roku. 6

7 Využívat co nejefektivněji učitelky pro přímou práci s dětmi. Aktivně používat Školní Arboretum pro vzdělávací činnosti. Omezit bílý cukr v tekutinách pro pitný režim. Vytvořit efektivní způsob evaluace, administrativně jednodušší s vyšší vypovídající hodnotou, která bude pro výchovnou práci přínosem. Vytvořit funkční, estetické, jednoduše obsluhovatelné www stránky školy, zabezpečit jejich pravidelnou aktualizaci a získat pro ni všechny ped. pracovnice. Všemi dostupnými způsoby provádět prezentaci školy na veřejnosti. Zaměřit se na děti, které vycházejí se svými vrstevníky problematičtěji, věnovat jim individuální péči a překonávat výchovné problémy ve spolupráci s rodiči, případně dalšími odborníky. Umožnit dětem pěstování kamarádství společné docházení do shodné třídy po celou dobu docházky do MŠ. Vytvořit nový, funkční záznam o pozorování dítěte. Zřídit nový orientační systém školy Realizovat projekt Třída plná pohody v průběhu celého školního roku. Zaměřit se na grafomotorický rozvoj dětí. Všechny učitelky využívaly pracovní dobu efektivně, tak, aby se co nejméně eliminovala nutnost spojování děti, byly k sobě v daném ohledu vstřícné. Na základě evaluace bylo zjištěno, že Školní arboretum bylo pro účel, pro který vzniklo využíváno pouze z 50%, což je nedostatečné. Děti měly možnost volit ze dvou nápojů, jeden z nich byla pramenitá voda, druhý nápoj byl podávám se sníženým obsahem cukru. I při pobytu venku děti pily na školní zahradě z pítek pramenitou vodu, pozorováním nebylo zjištěno, že by docházelo z důvodu omezení cukru v nápojích ke snížené konzumaci tekutin dětmi. V průběhu byl způsob evaluace každoročně upravován a zefektivňován. Aktuální konečný způsob vykazuje dosud nejvyšší vypovídající hodnotu a přitom učitelky zaměstnává administrativně v menší míře. Tento cíl byl splněn v plné míře, zaznamenaly jsme pozitivní hodnocení, jak ze strany rodičů, uchazečů o práci v naší MŠ, tak odborné veřejnosti. Jednoduché, přehledné uspořádání našich stránek bylo s naším souhlasem inspirací pro jiné školy při vytváření vlastních stránek. Stránky sloužily jako elektronická nástěnka, kterou pravidelně aktualizovaly učitelky ze všech tříd. Rodiče aktivně stránky využívali. I v této oblasti se nám podařilo cíl plnit na velmi dobré úrovni. Problémové chování u dětí se projevovalo ve velmi malé míře, pouze v pár případech bylo řešeno s rodiči, a v jednom případu byla ke spolupráci byla též přizvána Mozaika. Cíl byl splněn, záznam vznikl a je používán učitelkami. Cíl byl splněn, systém pomáhá velmi účinně dětem i nově příchozí v orientaci po škole. Hospitační činností a prostřednictví evaluačních dotazníků bylo zjištěno, že projekt je zařazován v průběhu celého roku. I když grafomotorickému projevu byla 7

8 Dovybavit uklízečky modernějšími pomůckami pro úklid. Zajistit větší bezpečnost dětí. Jako fakultativní škola vést průběžnou praxi studentek PF Hradec Králové věnována velká pozornost, přesto u některých dětí přetrvává nesprávný úchop tužky a neuvolněnost rukou. Cíl byl plněn, byly nakoupeny, 2výkonné vysavače, 2 parní čističe. Ve třídách nejmenší věkové kategorie byly nainstalovány bezpečnostní zámky. Již druhým rokem u nás probíhala na škole praxe studentek. Z jejich závěrečného hodnocení je zjevná spokojenost s naší školou i spokojenost s přístupem učitelek, které praxi vedou. IV. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků Environmentální vzdělávání Spolupráce s rodinou V průběhu celého sledovaného období probíhalo na škole environmentální vzdělávání. Děti získaly velmi dobré znalosti z oblasti přírody. V rámci projektu Kamarádi přírody je mohly rozvíjet, upevňovat a ověřovat v mnoha činnostech v MŠ i při praktických činnostech v lese (účastnily se projektu Lesní škola, pořádaného Městskými lesy Hradec Králové, pod vedením hajného Tomáše Jankovského. Ředitelka školy v rámci tohoto projektu vystoupila s diskusním příspěvkem o dobré praxi na Celostátním sněmu lesníků pořádaným na jaře 2011, který sloužil jako prostředek získání dalších lesníků do řad lesních pedagogů. Dále děti rozvíjely své znalosti prostřednictvím projektu veterinární školy HK Zvířátka a my, na škole v přírodě, při sobotní akcích s rodiči Lesní stezka, již tradičně pořádaném za podpory Magistrátu města Hradec Králové, prostřednictvím projektu Třídíme odpad chráníme přírodu atd., v rámci programů ekologického centra SEVER a Paleta Pardubice a dále prostřednictvím Školního arboreta. Subjekty, s kterými byla spolupráce v této oblasti nejvýraznější byly Městské lesy Hradec Králové a také LČR. Spolupráce s rodiči je na naší škole velmi dobrá. Škola je vůči rodičům otevřená a vstřícná, rodiče naopak ochotní pomáhat na nejrůznějších akcích pořádaných školou. Sdružení rodičů působící při mat. škole poskytuje věcné a finanční dary na odměny dětem, neodmítá jakoukoliv pomoc. Sdružení rodičů se aktivně podílelo na organizování akce Lesní stezka, Oslavy MDD a Karnevalu 8

9 Mimoškolní aktivity s využitím grantů Zlepšování materiálních podmínek školy Příprava na školu v Sokolovně na NHK, Výstavy na plotě. Tatínkové v roli trenérů našich fotbalistů připravili náš tým na fotbalový turnaj mateřských škol. Rodiče dále získávaly sponzorské dary pro školu od svých zaměstnavatelů a to např. v roce 2010/11 to byly věcné dary v hodnotě cca Kč. Škola vypracovala za hodnocené období celkem 12 projektů, vždy v každém roce 4, na mimoškolní aktivity (Karneval, Oslava MDD, Výstava na plotě, Lesní stezka). Zmíněné akce se setkaly s kladným ohlasem, podpořilo je město Hradec Králové finančními prostředky z fondu pro volnočasové aktivity celkem ve výši Kč. Proběhla plánovaná obnova veškerého vnitřního zařízení a další opravy. - vymalování celého objektu školy - kompletní výměna nábytku tříd Modrého a Oranžového klíčku, - instalace 2 nových herních prvků na školní zahradě trojhrazdy a lanového mostu, dále byl instalován koš na míčové hry - celková rekonstrukce všech umýváren proběhla v roce výměna krytů topení na chodbách pavilonu B - nákup digitálního piana Clavinova - pořízení zahradního slunečníku - výměna kobercové podlahové krytiny ve 3 třídách - výměna podlahových krytin ve všech šatnách dětí - pořízení botníků s úložným prostorem, vyrobených na míru pro ošacení dětí ve 4 třídách - nákup automatické pračky - pořízení nového nábytkového vybavení kabinetu učitelek - nákup záclon do všech tříd - nákup 2 ks parních čističů - pořízení 2 bran do areálu školy, a 2 branek - pořízení dělícího plotu mezi prostor dvoru a zahrady - pořízení sady matrací pro odpočinek dětí pro jednu třídu Připravenost dětí naší MŠ na školu je na velmi dobré úrovni, u dětí byla zaměřena na správné držení tužky (používání trojbokého systému ), sebeobsluhu, sociabilitu dětí, výslovnost, tělesnou zdatnost atd.. Děti se umí vyjádřit. Všechny poznají vizuálně své jméno a umí se podepsat. Ředitelé základních škol za hodnocené období 9

10 Práce dětí na počítači v rámci projektu Kidsmart Spolupráce s Danetou, Speciální školou pro sluchově postižené a ZŠ M. Horákové Prezentace výtvarných prací na veřejnosti a ve výtvarných soutěžích rozhodovali v průměru o 8 odkladech školní docházky ročně. Práce na počítačových centrech v rámci projektu je přínosem po mnoha stránkách. Pro děti je tato činnost zábavná, poutavá. Každé dítě, které opouští naši MŠ má jednoduchou obsluhu počítače zvládnutou. Počítač se pro děti stává již běžnou součástí jejich života. Prostřednictvím počítačových programů si děti ověřují a rozšiřují získané vědomosti. V roce 2010 bylo zřízeno 3. centrum. Za léta, kdy spolupráce mezi uvedenými subjekty trvá se rozvinuly velmi pěkné přátelské vztahy, naplněné vzájemnou podporou a pomocí. Spolupráce probíhá formou vzájemných návštěv a účastí na akcích, které jednotlivé subjekty pořádají. I za hodnocené období jsme zvali naše přátelé na Výstavu na plotě, kde i aktivně vystavovaly své výtvarné práce. Na kouzelnické představení. Naše děti byly pozvány Danetou na Zahradní slavnost. Pěvecký sbor ZŠ M. Horákové 1-2 x ročně pozval naše děti do školy na koncert. Naše děti se zúčastnily Dětského dne v ZŠ, byly na návštěvě v 1. třídě, před zápisem informovaly učitelky ZŠ rodiče budoucích prvňáčků o podmínkách a způsobu práce v ZŠ, 2 třídy ZŠ předvedly dětem secvičená vystoupení, děti ZŠ navštívily Výstavu na plotě, kde též prezentovaly své výtvarné práce. Děti naší MŠ a dětmi s vadami sluchu se vzájemně několikrát navštívily, naše děti měly možnost se seznámit se znakovou řečí. Výtvarné práce našich dětí byly prezentovány pravidelně ve vývěsních skříních na plotu naší školy, na našich internetových stránkách, na Výstavě na plotě. Účastnily jsme se pravidelně, několikrát během školního roku, výtvarných soutěží a mnohdy jsme získali i umístění. Soutěže, kterých se naše děti zúčastnily: Svět očima dětí, Krkonoše očima dětí, Kniha a já, Vzpomínka na prázdniny, Malá prima sezóna, Školka plná dětí, Ahoj z prázdnin, Výstava výtvarných prací pořádaná Střední veterinární školou v HK. V. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit nebo dále rozvíjet oblast zdůvodnění opatření Výslovnost dětí Nadále má určitý počet dětí Po roční zkušební práci nepřesnou výslovnost hlásek pokračovat v logopedii 10

11 Praktické využití Školního arboreta a Výukového altánu. a to i při nástupu do ZŠ. Přístup rodičů k této problematice není vždy uspokojivý. Na základě evaluace bylo zjištěno, že k určenému účelu znalost stromů je využíváno pouze na 57%. nadstandardní aktivitě školní logopedickou asistentkou za podpory logopedické poradny Štefánikova ul.. Průběžné konzultace s rodiči a upozorňování je na špatnou výslovnost jejich dětí a doporučení navštěvovat logopedickou poradnu. Pravidelné zařazování logopedických chvilek ve všech věkových kategoriích dětí s využitím velkého množství nového didaktického a metodického materiálu pořízeného školou. Pravidelný záznam pokroků dětí v této oblasti do Záznamů o pozorování dítěte Získat pro spolupráci lesního pedagoga, který k první schůzce Lesní školy využije arboretum - motivace dětí (autorita lesníka), Použít arboretum při Výstavě na plotě, Oslavě MDD pro doprovodné úkoly pro návštěvníky, Vytvořit učitelkami zásobník her, při kterých by bylo arboretum prakticky využíváno. Jemná motorika ruky, průprava pro psaní Časté chybné posazení dětí u psaní (sezení na noze), neuvolněná ruka, především u chlapců, chybný úchop tužky. Dle evaluace bylo zjištěno, že v míře cca 66% jsou zařazovány grafické cviky,že jsou pouze v 84% zařazovány v metodické posloupnosti, pouze však ve 48% jsou zařazovány do portfolií. Volba správné výšky židličky vzhledem k výšce dítěte, záměrně dbát u dětí na správné posazení. Motivace dětí (chlapců) k častější volné kresbě a vybarvování. Volba poutavých námětů omalovánek pro chlapce, motivace malujte obrázek pro učitelku do alba, pro kamaráda, pro rodiče, sourozence, do své založené knížky (především u starších dětí. Ve větší míře používat pro 11

12 Péče o zdravotní stav dětí Dlouhodobě se projevující problém - sklon dětí k obezitě a špatným stravovacím návykům nutno nadále pokračovat. Špatné držení těla Ochablý svalový tonus grafické cviky větších formátů papíru, vhodná je i svislá plocha- využití kreslících panelu umístěných ve 4 třídách a rolí papíru. Používat ke kresbě výhradně trojboký systém psacího materiálu, případně nadstavce. Zopakování metodické posloupnosti grafických cviků učitelkami a provádět je. V rámci naplňování cíle 3 z programu Zdraví pro všechny ve 21. století. Vytváření zdravých stravovacích návyků. Nadále pokračovat v trendu omezování konzumace cukrů. Spolu s čajem nabízet konev vody s citrónem. Připravované nápoje sladit velmi malým množstvím cukru. Zařazovat projekty v rámci TVP na téma Zdravé stravování. Mít nápoje k dispozici již od 7,30 hod. Pravidelně zařazovat zdravotní cviky, zamýšlet se nad pestrostí cvičení. Využívat tělocvičného náčiní umístěného na tělocvičném panelu ve 3 třídách ke spontánním dětským pohybovým aktivitám i při neřízených činnostech za podmínek stanovení a dodržování určitých pravidel bezpečnosti. Provádět více řízených pohybových aktivit na školní zahradě, využívat zahradních herních prvků, volejbalového koše, stojanů na síť na hřišti, fotbalových branek atd. Pokračovat po celý školní rok v plaveckém výcviku ve 12

13 Spolupráce s rodiči Podnět ze strany rodičů vytvoření podmínek pro neformální konzultace rodičů s učitelkami na třídě s tématy: problematika konkrétní třídy, vztahů mezi dětmi vzájemně, vztahům k učitelkám, rodičům, řešení vztahových problémů, vyjasňování požadavku obou stran, vyjádření vzájemné podpory, dohoda na společném postupu atd. Propagace školy, informovanost veřejnosti Již zastaralý propagační letáček školy. V roce 2011 došlo k celkové změně technologie našich internetových stránek. 3. třídách. Pokračovat v nadstandardních aktivitách: mažoretky pro děvčátka a ve spolupráci s rodiči kopaná pro chlapce. Účastnit se sportovních her pořádaných ZŠ a MŠ Štefcova ul. Hradec Králové, Fotbalového turnaje pro mateřské školy a závodu na jízdních kolech, sportovního plavání. Stanovení konzultačních hodin s třídními učitelkamimožnosti: Pravidelný termín např.- 1x za měsíc, nebo po domluvě s učitelkou kdykoliv. Pravidelná setkání 1x měsíčně Mámo, táto, pojď si hrát a při té příležitosti navazovat bližší kontakty s rodiči možnost konzultací. Pořádání akcí třídy s rodiči, učitelky na třídách se mohou samy rozhodnout. Výroba nového propagačního letáčku školy graficky korespondující s grafikou www. stránek. Ověřit funkčnost nových stránek zavedených v létě 2011 a nadále rozšiřovat funkce, např. o inzerci pro rodiče atd. Využívat stránky aktivně všemi učitelkami. Aktualizovat informace pro rodiče. Aktivně využívat fotogalerie na vkládání fotografií bezprostředně po proběhnuté akci. Pravidelná aktualizace stránky třídy všemi učitelkami. Umožnit rodičům elektronické přihlašování a odhlašování stravy. 13

14 Plánování Nevyhovující způsob plánování podle 8 inteligencí Vzdělávání p. pracovníků Z důvodu omezeného množství finančních prostředků na ONIV, - snížený počet školení. Společenské chování dětí Stav hospodářské budovy a spojovací chodby. Málo upevněné návyky společenského, slušného chování při komunikaci s dětmi i s dospělými. Budova již několik let v havarijním stavu, existující, zpracovaný projekt na opravu. Rozpočet na opravu Umožnit na stránkách školy rodičům inzerci. Zrušení plánování podle 8 inteligencí, hledání nových alternativních, více vyhovujících způsobů, úprava plánovacího listu učitelek. Hledat náhradní finanční zdroje pro vzdělávání, využívání bezplatných školení v rámci operačních programů. U školení velmi uváženě vybírat témata. Žádoucí bude vybírat školení, která budou korespondovat s cíli, které si škole pro dané období vytyčila. Každá učitelka si vybere, po schválení ředitelkou školy alespoň jeden seminář ročně., bude aplikovat nové poznatky do své praxe a seznámí s obsahem školení své kolegyně. Studijní volna bude aktivně využívat ke studiu nových materiálů, odborné literatury a námětů na portálů RVP. Nadále využívat projektu Třída plná pohody. Komunikace s rodiči na toto téma. Využití nejrůznějších druhů motivace. Grafické znázornění základních pravidel slušného chování nápověda pro děti. Využití dramatické výchovy, didaktických pomůcek, speciálně pořízených k tomuto tématu. Pověřovat starší děti vyřizováním vzkazů po škole, telefonování atd. Apelovat na zřizovatele, aby vyčlenil finanční prostředky na tuto rozsáhlou investiční akci. 14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více