Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne :

2 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Helena Drechslerová, statutární zástupce ředitelky školy telefon: www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

3 Obsah Základní informace o škole... 2 Charakteristika a popis školy... 5 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:... 8 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 9 Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o celkovém prospěchu žáků za školní rok 2013/ Přehled o chování žáků za celý školní rok 2013/ Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2013/ Přehledová tabulka s počtem žáků s integrací a druhem poruchy na celém pracovišti Školní poradenské pracoviště k výroční zprávě za rok 2013/ Zpráva metodika prevence primární prevence školní rok 2013/ Sociometrie Zpráva o činnosti logopedické poradny Akce pořádané školou ve školním roce 2013/ Účast žáků školy v soutěžích (1. stupeň) Účast žáků v soutěžích (2. stupeň) Účast žáků ve sportovních soutěžích (2.stupeň) Zpráva o Domě dětí a mládeže při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant Přehled akcí a úspěchů základní umělecké školy Zpráva o činnosti školní družiny... 35

4 Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Dlouhodobé projekty a spolupráce s ostatními institucemi Výroční zpráva o hospodaření za rok

5 Charakteristika a popis školy Výroční zpráva je zprávou o činnosti především základní školy (povinnost ze zákona) a je doplněna nepovinnými stručnými informacemi o všech součástech školy z hlediska materiálního a personálního Základní škola je součástí sloučeného subjektu, který zahrnuje 3 pracoviště základní školy, 3 pracoviště mateřské školy, pracoviště základní umělecké školy a pracoviště domu dětí a mládeže. Pracoviště Kapacita Naplněnost Počet tříd/oddělení Průměrný počet žáků Základní škola ,3 Základní umělecká škola Hudební obor 286 Výtvarný obor 25 Liter.dram.obor 22 Mateřská škola ,45 Dům dětí a mládeže Neuvádí se Školní družina ,5 Školní jídelna v mateřské škole Školní výdejna v základní škole * Počet žáků na začátku školního roku není totožný s počtem uváděných žáků v kapitole o prospěchu ke konci školního roku (migrace obyvatel). * Přípravná třída při základní škole s počtem 15 žáků není v tabulce započítána. * Speciální třída při mateřské škole je zaměřena především na poruchy v řeči. * Logopedická poradna jako součást školy není vykázána jako pracoviště, je součástí domu dětí.

6 Základní škola uskutečňuje vzdělávání podle 3 zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pracoviště základní školy jsou celkem ve třech budovách, jednotlivé budovy jsou od sebe vzdáleny 300 až 600 m. Jedno z pracovišť má navíc zřízenu jednu přípravnou třídu. Součástí každého pracoviště ZŠ je školní družina. Na dvou pracovištích je umístěna i výdejna obědů s jídelnou, jedno pracoviště má pro stravování přímo vedle budovy školní jídelnu s kuchyní, která je ale jiným subjektem. Školu navštěvují žáci z Frýdlantu, ale zároveň je školou spádovou pro okolní obce. Dojíždí sem cca 1/3 žáků z celkového počtu. Všechna pracoviště základní školy mají dostatečné prostory pro výuku, které jsou světlé a čisté. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci svými pracemi. Každé pracoviště má svou tělocvičnu, i když na dvou pracovištích je menších rozměrů, vhodná spíše pro žáky 1. stupně. Škola má dále zřízenu učebnu chemie, hudební a jazykovou učebnu, školní dílny a cvičnou kuchyňku pro výuku pracovních činností. Každé pracoviště má zahradu s možností využití pro oddych, na pracovišti v ulici Purkyňova je menší atletický stadion a nově zbudované hřiště pro míčové hry. Využívají se i sportovní zařízení města - sportovní hala, zimní stadion, fotbalový stadion. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, knihovnu, učebnu PC, v případě příznivého počasí i zahradu školy. Na pracovišti v ulici Purkyňova je provozována kvalitní žákovská knihovna. Žádné pracoviště nemá v současné době bezbariérový přístup, je to úkol do budoucna k řešení. Škola má přiměřené hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy). Na pracovištích v ulicích Purkyňova, Bělikova, částečně i v ulici Husova (1.- 6.třída) byly vybudovány šatnové bloky. Vnitřní vybavení školy (lavice, židle, ) je pořizováno postupně moderním, výškově stavitelným nábytkem. Postupně jsou dokupovány učebnice a ostatní školní pomůcky (nástěnné obrazy, mapy, slovníky.).

7 Na každém pracovišti je zřízena počítačová učebna, škola je dále vybavena multimediálními tabulemi a dataprojektory, dále učitelskými notebooky a počítači v každé sborovně. Všichni vyučující mají zázemí ve sborovnách a případně kabinetech, mají volný přístup na internet, používají tiskárnu a kopírku a společně se schází ve sborovně. Pro volný čas a zájmovou činnost je žákům k dispozici dům dětí a mládeže, který je součástí školy. Zde je další počítačová učebna, vybudovaný ekologický koutek a je zde zřízena a provozována logopedická poradna, která je dětmi a žáky hojně využívána. Dům dětí má velkou zahradu částečně vybavenou pro nauku i oddych. Školní družina je zřízena na každém pracovišti základní školy přednostně pro žáky ročníku, pro starší žáky je zřízeno oddělení družiny v budově domu dětí a mládeže. Každé oddělení má samostatné prostory s potřebným vybavením.

8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 141 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ 73 Počet vychovatelů ŠD a SVČ 6 Počet učitelek MŠ 20 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 25 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ 9 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby let let let nad 51 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy zapisovaní zapsaní převedení na jinou školu s žádostí o odklad vzdělávaní podle 42 šk. zákona neuzavřený zápis 5letých celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu X X z toho po dodatečném X X z ř narození a později X X X X X X a dříve X X

10 Výsledky přijímacího řízení Obory 5.A 5.C 7.B 7.D 7.E 8.A 8.E 9.A 9.C 9.D 9.E K K K M L H E VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBLAST KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Rodičům a žákům byly průběžně poskytovány informace týkající se přijímacího řízení (aktuální informace o učebních i studijních oborech, zdroje těchto informací, FEDUCA, beseda na Úřadu práce v Liberci, beseda pro rodiče vycházejících žáků, přijímačky nanečisto, vyplňování přihlášek, zápisových lístků, postup při nepřijetí na střední školu,...) Žákům 8. a 9. tříd byly i v letošním roce nabídnuty testy na zjištění profesní orientace. Testování, které bylo realizováno v měsících říjen listopad a které již tradičně zajistila Mgr. H. Bradáčová, se zúčastnilo 37 žáků. V říjnu 2013 se žáci mohli zúčastnit veletrhu vzdělávání EDUCA Přes mnohá doporučení, že by podobnou akci měli žáci navštívit s rodiči, navštívili tuto akci většinou sami. Na začátku listopadu se na OP Purkyňova konal již 3. ročník FEDUCY, která byla určena žákům osmých a devátých tříd. Prezentace se zúčastnilo 15 škol a navštívilo ji kolem 150 lidí. Akce byla opět kladně hodnocena zástupci škol, rodiči i žáky. V září a v listopadu se žáci všech devátých tříd zúčastnili exkurze na Úřad práce v Liberci, kde si udělali test volby povolání z hlediska zájmů. Žáci zde zároveň získali řadu cenných informací a podnětů k volbě povolání. V prosinci 2013 se mohli žáci seznámit se studiem na jednotlivých středních školách prostřednictvím akcí, které jsme uspořádali ve spolupráci se středními školami (Den s první pomocí, Výroba vánočních svícnů, Interaktivní hrátky s textilem). V únoru se konala na OP Husova schůzka pro všechny rodiče vycházejících žáků, na níž jim byly předány informace týkající se přijímacího řízení a zároveň jim byly předány zápisové lístky ke studiu na střední škole.

11 V březnu si zájemci z řad žáků devátých ročníků mohli vyzkoušet Přijímačky nanečisto (velký zájem 59 žáků), jejich výsledky byly uveřejněny na nástěnkách jednotlivých pracovišť, ale i na webových stránkách školy. Dvacet tři žáků nesplnilo podmínku pro přijetí ke studiu na gymnáziu. Na státních školách s maturitním oborem (v LK) se i letos dělaly přijímací zkoušky, testování zajišťovala opět firma SCIO. Novinkou byl limit stanovený pro žáky ucházející se o studium na gymnáziích a přijímací testy pro žáky směřující na školy s talentovými zkouškami. Vzhledem k tomu, že žáci podávali dvě přihlášky na střední školy, byla naprostá většina z nich přijata již v 1. kole přijímacího řízení. Mnozí žáci využili možnosti odvolání se. Nikdo z žáků nezažádal o docházku desátým školním rokem. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo docházku na naší škole 107 žáků, z toho 10 žáků odchází na víceleté gymnázium, 53 žáků si zvolilo studium na maturitních oborech a 44 žáků si vybralo tříleté studium. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 107 Z toho - v pátém ročníku 10 - v devátém ročníku 82 - v nižším než 9.ročníku 15

12 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o celkovém prospěchu žáků za školní rok 2013/2014 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr I.A ,08 I.B ,48 I.C ,09 I.D ,21 I.E ,22 II.A ,16 II.C ,15 II.E ,22 III.A ,3 III.C ,47 III.E ,61 IV.A ,49 IV.B ,94 IV.C ,3 IV.E ,78 V.A ,72 V.C ,53 V.E , ,5 stupeň Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr

13 VI.A ,94 VI.B ,18 VI.D ,11 VI.E ,23 VII.A ,39 VII.B ,3 VII.D ,48 VII.E ,19 VII.F ,06 VIII.A ,25 VIII.B ,15 VIII.D ,47 VIII.E ,52 IX.A ,44 IX.C ,24 IX.D ,95 IX.E , ,24 stupeň Celkem: ,82

14 Přehled o chování žáků za celý školní rok 2013/ stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň 3.stupeň Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2013/2014 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka školy Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň , ,17 2.stupeň , ,00 Celkem , ,02 Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonnými zástupci a následně dle platné legislativy s OSPOD. Omluvená a opakující se absence byla předána rovněž informativně na OSPOD, případně bylo požadováno potvrzení od lékaře. Počet neomluvených hodin je údaj s velkou absencí 6 žáků.

15 Přehledová tabulka s počtem žáků s integrací a druhem poruchy na celém pracovišti Ročník Celkový počet žáků s integrací Druhy poruch 1. 1 Tělesné postižení x SPU, 1 x SPU s vývoj. dysfázií, 1 x ADHD s psychiatr. diagnózou x SPU x SPU, 1 x sluch. postiž., 1 x SPU s vývoj. dysfázií x SPUCH, 1 x SPUCH a vady řeči, 1 x DMO 1 s LMR x zrak. postiž. s SPUCH, 5 x SPUCH x ADHD, 2 x SPUCH x SPU x ADD Celkem 30 1 DMO Dětská mozková obrna 2 LMR Lehká mentální retardace

16 Školní poradenské pracoviště k výroční zprávě za rok 2013/ 2014 Zpracovala Mgr. Martina Holická, vedoucí ŠPP a speciální pedagog Prevence školní neúspěšnosti Podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, tabulka s přehledem o počtu a druhu poruchy za celou školu Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků Průběžná péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování Metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy Ad. Školní neúspěšnost a péče o žáky s neprospěchem Školní speciální pedagožka úzce spolupracuje s třídními a vyučujícími pedagogy na prvním i druhém stupni a díky tomu je seznámena s dětmi, u kterých může docházet k neúspěchům při vzdělávání. Těmto žákům i jejich rodičům je nabídnuta pomoc ve formě konzultací jak se s dítětem doma učit a připravovat na výuku, i formou doučování, kdy děti dochází ke speciální pedagožce. V těchto hodinách je pozornost věnována zejména docvičování gramatiky českého jazyka, ale také i čtení. V některých případech, zejména v nižších ročnících prvního stupně, je možnost procvičovat jakékoliv učivo, které dětem činí potíže. V letošním roce to byla např. i matematika. Spec. pedagožka konzultuje přístupy k dětem při vyučování s ostatními pedagogy jednak v rámci individuálních konzultací a jednak i při společných poradách na pracovišti. Je nutno vyzdvihnout fakt, že pedagogové ve velké míře mají zájem o pomoc žákům a speciální pedagožku sami často vyhledávají. Po celý školní rok probíhá velmi častá spolupráce s PPP a SPC i dalšími pracovišti, kde se dostává pedagogům i školním poradenským pracovníkům pomoci i rad, jak k žákům s určitým druhem postižení či poruch, přistupovat. Do poradny i spec. ped. center jsou průběžně posílány dotazníky s žádostí o vyšetření, pokud se pracovníci školy domnívají, že by se mohlo o nějakou poruchu jednat. Pedagogové respektují specifické poruchy učení i jakákoliv oslabení u dětí, které nemají integraci doporučenou.

17 Ad. Podpora při integraci Žáků s integrací bylo v průběhu letošního roku 30 (viz. přiložená přehledová tabulka). Ve velké většině se jednalo o děti, které byly integrované pro SPU (specifické poruchy učení). S těmito dětmi bylo pracováno v hodinách reedukace, na které docházely po vyučování nebo před vyučováním. S některými dětmi na prvním stupni pracovaly třídní učitelky, na druhém stupni pracovaly s dětmi s SPU vyučující učitelky ČJ a AJ. Nápravu s většinou dětí na obou stupních školy měla na starosti speciální pedagožka a od pololetí pracovala se čtyřmi dětmi šestého ročníku p. učitelka M. Fialová. Co se týká dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s těmi převážně pracovala asistentka pedagoga, jednak při práci po vyučování formou doučování, ale také i formou volno-časových aktivit. Ad. Metodická podpora učitelům S učiteli byla spec. pedagožka v každodenním kontaktu. Ti velmi často konzultovali výukové problémy žáků a snahou bylo najít co nejvhodnější přístupy k těmto dětem. Pro pedagogy byla vytvořena brožura s podrobným popisem toho, jaké přístupy by bylo dobré uplatňovat při práci s dětmi s SPU. Po celý školní rok bylo úzce spolupracováno s pedagogy na vytváření Individuálních vzdělávacích plánů, ale také bylo konzultováno jejich dodržování. Samozřejmostí byla častá jednání a spolupráce s rodiči a dalšími poradenskými pracovišti. Jako každý rok absolvovali žáci šestých tříd, za účasti pracovníků poradenského pracoviště a třídního učitele, harmonizační pobyty, které měly dětem pomoci lépe se navzájem poznat, naučit se spolupracovat a zahájit úspěšně vstup na druhý stupeň základní školy. I tento školní rok byla prováděna sociometrická šetření ve třídách a výsledky a následná činnost se třídou byla podrobně probírána s třídními učiteli. Pokud měl třídní učitel zájem, pracovala spec. pedagožka také s třídním kolektivem. Jednalo se buď o krátkodobou činnost či o dlouhodobé pravidelné působení ve třídě.

18 Ad. Nadaní Třídní učitelé ve svých třídách mají přehled zejména o tom, v jakých mimoškolních aktivitách vynikají někteří jejich žáci a snaží je podporovat v rámci předmětů, do kterých tyto aktivity zasahují - zejména se jedná o tělesnou a hudební výchovu a také o přírodopisné předměty. Vyhledávání dětí dle vyššího IQ a snaha o jejich rozvoj je v plánu poradenského pracoviště pro příští rok. Zpráva metodika prevence primární prevence školní rok 2013/2014 Zpracoval Ing. Jaroslav Prášil, metodik PP Primární prevence (PP) Primární prevence se uskutečňovala v průběhu školního roku v souladu s Minimálním preventivním programem školy pro šk. rok 2013/2014. V průběhu školního roku proběhly na naší škole přednášky a besedy určené pro žáky 1. a 2. stupně. Programy byly zajištěné organizací Maják. Pro žáky 1. stupně byly vybrány programy Zdravé tělo 1, 2 a Kybersvět. Žáci 2. stupně byli seznámeni s tématem šikany a jak jí předcházet (6. ročníky), alkoholu a kouření (7. ročníky), sebepoškozování, sexuality a nebezpečí náboženských sekt a hnutí (8. a 9. ročníky). Seznam jednotlivých programů je součástí MPP pro školní rok 2013/2014. I nadále budeme spolupracovat s o.p.s. Maják a zařazovat do výuky preventivní témata, která jsou součástí MPP. Na začátku školního roku se žáci 6. tříd zúčastnili harmonizačních pobytů. Tyto pobyty mají pomoci nově vzniklým třídním kolektivům k lepšímu seznámení se. S ohledem na kladnou odezvu od žáků i učitelů se bude i nadále v této aktivitě pokračovat.

19 Sociometrie V prvním pololetí školního roku bylo provedeno šetření socioklimatu ve třídách 1. a 2. stupně, které se uskutečnilo na všech pracovištích školy. Souhrnné vyhodnocení pro jednotlivé třídy zpracovaly speciální pedagožka a školní psycholožka. Se závěry šetření byli seznámeni všichni třídní učitelé. Jednání s rodiči V průběhu školního roku byla vedena jednání s rodiči problémových žáků. Těchto jednání se zúčastnili VP, MP i konkrétní žáci. Dále byly řešeny i některé kázeňské problémy žáků ve spolupráci s třídním učitelem. Dobrá byla spolupráce s OSPODem, jejich zástupci byli přítomni na řadě jednání, některé případy byly předány k projednání Policii ČR. Ze všech schůzek byly pořízeny zápisy, které jsou evidovány a založeny pod jednacími čísly. Zpráva o činnosti logopedické poradny Zpracovala PhDr. Miloslava Paclíková Logopedická poradna má stabilní působiště v budově Domu dětí a mládeže ve Frýdlantě v Čechách (dále DDM ). Poskytuje logopedické služby klientům celého Frýdlantska. Suterén budovy zajišťuje klidnější prostředí včetně sociálního zázemí. Nevýhodou je chybějící bezbariérový přístup. Tělesně postižení klienti zatím tuto překážku překonávají. V případě nutnosti je k dispozici místnost s bezbariérovým přístupem v základní škole v Bělíkově ulici. Díky projektu pro poradenství, na který škola získala finanční prostředky, byly zakoupeny nové logopedické pomůcky, které děti nadšeně uvítaly. Poradenskou péči poskytují dvě stálé odborně kvalifikované pracovnice: garant speciální péče PhDr. Miloslava Paclíková, logoped, Věra Dvorská, logopedická asistentka. Poradenská péče byla rozšířena na čtyři dny v týdnu. Dva dny probíhala stabilně v pondělí a v pátek, dva dny ve středu a v sobotu probíhala péče dle smluvních termínů a požadavků rodičů. Termíny byly vyvěšovány na nástěnce před hlavním vchodem do budovy. Vzhledem k tomu, že zřizovatel neposkytl žádnou dotační podporu poradenské péči, poplatek za prosté poruchy řeči byl zvýšen ze 30Kč na 40Kč. Poplatek za závažné poruchy komunikace, pro klienty starší 15 let a dospělé se nezměnil. Vybrané poplatky se měsíčně odevzdávaly vedoucí DDM. Logopedickou poradnou prochází stále kolem 200 klientů s různým stupněm nedostatků v komunikaci a druhem zdravotního postižení (dysfázie, dyslalie, opožděný vývoj řeči, porucha autistického spektra, dětská mozková obrna, poruchy plynulosti, specifické poruchy učení, mentální postižení ). Stále přibývá počet dětí s opožděným vývojem řeči. Pozitivní je zájem rodičů o začlenění jejich dětí do poradenské péče. Je třeba si uvědomit, že na rozvoj komunikativních

20 dovedností také negativně působí nepřiměřené pasivní vysedávání u počítačových her, kdy dítě nemá potřebu souvisle mluvit a omezuje se pouze na emotivní slova, zejména citoslovce. Děti tak nedokáží souvisle mluvit, vytvořit větu, mají chudou slovní zásobu, jejich pozornost je roztříštěná. Reagují spíše na rozkazy a zákazy rodičů. Pro dítě je nezastupitelná vzájemná komunikace; oční kontakt, modulace hlasu, vyprávění, říkanky, písničky, četba nebo jenom povídání. Když se tím budeme řídit, uděláme pro děti mnoho dobrého. Pozitiva: Pokračuje velmi dobrá spolupráce s poradenskými zařízeními (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna, pediatři, foniatr, učitelky mateřských škol). Rodiče se snaží vyhledávat logopedickou péči. Negativa: Někteří rodiče podceňují domácí přípravu a jsou málo důslední v každodenním procvičování zadaných úkolů, což ovlivňuje délku i kvalitu péče. Někteří rodiče přicházejí do poradny až před nástupem dítěte do školy nebo když má ve škole problémy. Východiska: Dále vyhledávat finanční zdroje na podporu poradenství. Stále zdůrazňovat důležitou roli rodičů a jejich spoluúčast při rozvoji komunikativních dovedností dětí. Systematická pozornost učitelek mateřských škol v oblasti komunikativního rozvoje dětí, včas upozorňovat rodiče na možnost logopedické péče.

21 Akce pořádané školou ve školním roce 2013/2014 Harmonizační dny pro 6. ročníky Bezpečně životem projektový den zaměřen na BESIP, PO a ochranu člověka za mimořádných situacích Šikulové na silnicích dopravní výchova pro ročníky Škola v přírodě pro 1. stupeň Feduca přehlídka SŠ pro vycházející žáky Vánoční koncert - představení žáků pro rodiče a veřejnost (org DDM) Zlatá nota pěvecká soutěž žáků s kulturním programem pro rodiče a veřejnost Výstava Návraty projekt extratřídy na radnici MÚ Výstava výtvarných prací žáků Prolínání ve Špitálku Zájezd do Londýna pro žáky 2. stupně Sportovní akce: Frýdlant open florbalový turnaj pro chlapce 2. st pro školy frýdlantského výběžku O pohár ředitelky školy sálová kopaná - pro chlapce 2. stupně. Sportovní den pro žáky 2. stupně Lyžařsko-turistický kurz pro žáky 7. ročníků

22 Účast žáků školy v soutěžích (1. stupeň) Název soutěže školní kolo oblastní kolo okresní kolo Krajské kolo počet účastn. účast/umístění účast/umístění účast/umístění Mc Donald s Cup roč (1. místo) (3. místo) - Mc Donald s Cup roč (2. místo) - - GRASSROOTS DAY (1. a 2. místo) - - Preventan Cup dívky (1. místo) (3. místo) - Preventan Cup chlapci (1. místo) (4. místo) - Školský pohár České pojišťovny, Florbal chlapci 1. stupeň ZŠ Školský pohár České pojišťovny, Florbal dívky 1. stupeň ZŠ (1. místo) (4. místo) 10 (4. místo) Šikulové na silnicích Dopravní soutěž mladých cyklistů (12. místo) - - Soutěž z prvouky ročník Recitační soutěž

23 Matematický klokan Bobřík informatiky národní kolo 85/17 úspěšných řešitelů Účast žáků v soutěžích (2. stupeň) Název soutěže školní kolo oblastní kolo okresní kolo krajské kolo počet účastn. účast/umístění účast/umístění účast/umístění Matematická olympiáda 11 4 / - Matematický klokan 161 Pythagoriáda / Olympiáda v Českém jazyce 35 2/ místo Olympiáda v Německém jazyce 30 olympiáda v Anglickém jazyce 37-2/ - - Dějepisná olympiáda 43 1/ místo Zeměpisná olympiáda 6.ročník /9.,10. místo -- Biologická olympiáda 23 6/ místo

24 Koláž napříč Evropou (Dům zahraničních služeb) - výtvarná soutěž 47 47/- Bobřík informatiky národní kolo 142/21 úspěšných řešitelů Účast žáků ve sportovních soutěžích (2.stupeň) Název soutěže školní kolo oblastní kolo okresní kolo krajské kolo počet účastn. účast/umístění účast/umístění účast/umístění Florbal AŠSK, dívky 6. 7.tříd ZŠ 10/2. místo Florbal AŠSK, dívky tříd ZŠ 12/1. místo 12/3. místo Obchodka cup - florbal 7/2. místo Frýdlant open - florbal 30 O pohár ŘŠ sálová kopaná 50 O pohár starosty města - atletika 28 Atletika Zittau 8 Florbal AŠSK 24/semifinále

25 Grassroots day - kopaná 18/1. a 2. místo Přespolní běh - Višňová 100 Životem bezpečně 380 Červnové sportovní hry 380

26 Zpráva o Domě dětí a mládeže při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant Zpracovala Marcela Fialová, vedoucí pracoviště Tématické zájmové aktivity v DDM 29 akcí celkem zapojeno 1461 účastníků (nepravidelná činnost i pro nezapsané žáky) počet hodiny účastníci Harmonizační pobyty 6. tříd 4x 12 dní 108 Festival řemesel Od řemesla k řemeslu 2x Muzicírování 1x 2 Workshop Od řemesla k řemeslu 6x Karetní turnaj M:tG 5x Výtvarné dílny pro děti 9x Diskotéka pro 2.st. 1X 3 50 Akce pro rodiče a děti v DDM 19 akcí, celkem zapojeno 1385 účastníků Besedy pro veřejnost 3x 6 64 Workshopy pro dospělé 5x Koncert 3x Divadlo pro MŠ(4.A) 1x 4 213

27 MAK pro 2.st. 1X Výstava adventních kalendářů 1x 4 dny 486 Soustředění flétničky 1x 2 dny 14 Jarní prázdniny v DDM 1x 5 dnů 28 Velikonoce s DDM 1x 2 dny 28 Frýdlantské prázdniny I. - II. 2X 10 dnů 46 Akce mimo DDM 42 akcí, celkem zapojeno 2502 účastníků Zahajovací akce Od řemesla k řemeslu 1x Frýdlantská ťapka 1x Přehlídka kroužků náměstí T.G.M. 1X 5 10 Atletický dvojboj 1x 3 48 Exkurze Od řemesla k řemeslu 4x Přespolní běh 1x 3 28 Aquapark Liberec 1x 6 12 Zájezd do Divadla F.X.Šaldy 1x 4 30 Zájezd Tropikal 1x 12 51

28 Zájezd Praha rozsvícení stromečku 1x 8 48 Zájezd vánoční Drážďany 1x 6 48 Zájezd Ledová Praha pololetní pr. 1X Zájezd Moritzburg 1x 7 48 Zápis do 1. tříd 1x 5 12 Vystoupení kroužků 3x 4 51 Vánoční trhy města 1x 4 10 Atletický čtyřboj 1x 4 5 Ples pro rodiče a žáky 9. tř. 1X Soutěž Zlatá srnčí trofej 1x 6 8 Tvořivé dílny Od řemesla k řemeslu 9x Dívčí kopaná pro 8. třídy 1x 3 99 Soutěž mladých zdravotníků 1X 5 11 Soutěž mladých zdravotníků krajské kolo 1x 5 6 Soutěž mladých zdravotníků republikové kolo 1x 2 dny 6 Soutěž Česko se hýbe 1x 5 13 Soutěž Česko se hýbe republikové kolo 1x 12 13

29 Den dětí v Antonii 1x 5 25 Milénium akce v parku 1x 8 29 Zájezd Od řemesla k řemeslu 1x Celkem: 90 akcí zapojeno 5348 účastníků. Využití DDM o prázdninách Jarní prázdniny v DDM 5 dnů Velikonoční prázd.: Hlavní prázdniny: Velikonoce v DDM 2 dny Frýdlantské prázdniny I. a II dní Činnost kroužků: počet kroužků účastníků Celkem: Kroužky pro předškolní děti: 2 38 Kroužky pro žáky ZŠ: Technické 2 7

30 Výtvarné 5 37 Společenskovědní Hudební 5 47 Přírodovědné 1 7 Sportovní Kroužky pro mládež: 1 8

31 Přehled akcí a úspěchů základní umělecké školy Zpracoval Vladimír Hrdina Výtvarný obor: (Mgr. Iva Vykypělová) "Stotisky", výstava vlastních tisků společně se Zdenou Hrdinovou, , Kulturní centrum Cvikov Prezentace metodického postupu výtvarné činnosti na semináři APERTY, , Vratislavické kulturní centrum. Textilní performance na Oslavách Ještědu, Výstava vlastních prací, leden a únor 2014, prostor KODAP Liberec Předseda poroty krajské přehlídky Ústeckého kraje Organizace krajské přehlídky VO ZUŠ ve Frýdlantě, , výstavní síň frýdlantské radnice a Špitálek Postup výtvarného oboru do národního kola přehlídky VO ZUŠ ve Šternberku. "Domácí ticho" - výstava vlastních prací společně se Zdenou Hrdinovou, , výstavní síň frýdlantské radnice Vedení výtvarných workshopů v rámci Festivalu dětské knihy v Krajské vědecké knihovně v Liberci, 23. a Seminář Asociace výtvarných pedagogů v Hradci Králové, , prezentace metodických postupů. "Veliké maličkosti" - společná výstava ZUŠ a Gymnázia Frýdlant, , výstavní sín frýdlantské radnice. Literárně dramatický obor: (Mgr. Eliška Vobrubová) soutěže a přehlídky: Jindřichohradecké dada dny, Wolkerův Prostějov (krajské kolo čestné uznání), Dětská divadelní scéna 2014 (krajské kolo čestné uznání)

32 Hudební obor: soutěže: Velká cena ZUŠ ve hře na dechové nástroje (duben) Lenka Špringlová příčné flétny 2x II. místo, 2x Čestné uznání Eduard Himmel: 2x II. místo, 1x Čestné uznání Pěvecký sbor CARMINA Stříbrné pásmo v krajském kole soutěže Vítaní jara (Lenka Špringlová a E. Svobodová), Stříbrné pásmo v krajském kole Svátku písní výběr akcí: Pěvecké sbory Carmína a Carmínka (Eva Gajdoš Svobodová a Lenka Špriglová) krajské soutěžní přehlídky Vítání jara, Svátek písní. Heřmanice Adventní sklářské trhy Adventní koncert Frýdlant v kostele ČsCH Zpívání pod Smrkem Jindřichovické sluníčko Otvírání pramenů Lázně Libverda Den dětí hotel Antonie Frýdlant Chrastavské slavnosti samostatný koncert v kostele společně s Flauto Collegium Koncerty ZUŠ Malý sbor z pobočky v Jinřichovicích pod Smrkem vystoupil celkem 7x pod vedením E. Gajdoš Svobodové Flétnový soubor Flauto Collegium (Lenka Špringlová) 2x Mistrovství světa psovodů radnice Frýdlant

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-44/14-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-44/14-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-44/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více