Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne :

2 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Helena Drechslerová, statutární zástupce ředitelky školy telefon: www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

3 Obsah Základní informace o škole... 2 Charakteristika a popis školy... 5 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:... 8 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 9 Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o celkovém prospěchu žáků za školní rok 2013/ Přehled o chování žáků za celý školní rok 2013/ Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2013/ Přehledová tabulka s počtem žáků s integrací a druhem poruchy na celém pracovišti Školní poradenské pracoviště k výroční zprávě za rok 2013/ Zpráva metodika prevence primární prevence školní rok 2013/ Sociometrie Zpráva o činnosti logopedické poradny Akce pořádané školou ve školním roce 2013/ Účast žáků školy v soutěžích (1. stupeň) Účast žáků v soutěžích (2. stupeň) Účast žáků ve sportovních soutěžích (2.stupeň) Zpráva o Domě dětí a mládeže při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant Přehled akcí a úspěchů základní umělecké školy Zpráva o činnosti školní družiny... 35

4 Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Dlouhodobé projekty a spolupráce s ostatními institucemi Výroční zpráva o hospodaření za rok

5 Charakteristika a popis školy Výroční zpráva je zprávou o činnosti především základní školy (povinnost ze zákona) a je doplněna nepovinnými stručnými informacemi o všech součástech školy z hlediska materiálního a personálního Základní škola je součástí sloučeného subjektu, který zahrnuje 3 pracoviště základní školy, 3 pracoviště mateřské školy, pracoviště základní umělecké školy a pracoviště domu dětí a mládeže. Pracoviště Kapacita Naplněnost Počet tříd/oddělení Průměrný počet žáků Základní škola ,3 Základní umělecká škola Hudební obor 286 Výtvarný obor 25 Liter.dram.obor 22 Mateřská škola ,45 Dům dětí a mládeže Neuvádí se Školní družina ,5 Školní jídelna v mateřské škole Školní výdejna v základní škole * Počet žáků na začátku školního roku není totožný s počtem uváděných žáků v kapitole o prospěchu ke konci školního roku (migrace obyvatel). * Přípravná třída při základní škole s počtem 15 žáků není v tabulce započítána. * Speciální třída při mateřské škole je zaměřena především na poruchy v řeči. * Logopedická poradna jako součást školy není vykázána jako pracoviště, je součástí domu dětí.

6 Základní škola uskutečňuje vzdělávání podle 3 zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pracoviště základní školy jsou celkem ve třech budovách, jednotlivé budovy jsou od sebe vzdáleny 300 až 600 m. Jedno z pracovišť má navíc zřízenu jednu přípravnou třídu. Součástí každého pracoviště ZŠ je školní družina. Na dvou pracovištích je umístěna i výdejna obědů s jídelnou, jedno pracoviště má pro stravování přímo vedle budovy školní jídelnu s kuchyní, která je ale jiným subjektem. Školu navštěvují žáci z Frýdlantu, ale zároveň je školou spádovou pro okolní obce. Dojíždí sem cca 1/3 žáků z celkového počtu. Všechna pracoviště základní školy mají dostatečné prostory pro výuku, které jsou světlé a čisté. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci svými pracemi. Každé pracoviště má svou tělocvičnu, i když na dvou pracovištích je menších rozměrů, vhodná spíše pro žáky 1. stupně. Škola má dále zřízenu učebnu chemie, hudební a jazykovou učebnu, školní dílny a cvičnou kuchyňku pro výuku pracovních činností. Každé pracoviště má zahradu s možností využití pro oddych, na pracovišti v ulici Purkyňova je menší atletický stadion a nově zbudované hřiště pro míčové hry. Využívají se i sportovní zařízení města - sportovní hala, zimní stadion, fotbalový stadion. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, knihovnu, učebnu PC, v případě příznivého počasí i zahradu školy. Na pracovišti v ulici Purkyňova je provozována kvalitní žákovská knihovna. Žádné pracoviště nemá v současné době bezbariérový přístup, je to úkol do budoucna k řešení. Škola má přiměřené hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy). Na pracovištích v ulicích Purkyňova, Bělikova, částečně i v ulici Husova (1.- 6.třída) byly vybudovány šatnové bloky. Vnitřní vybavení školy (lavice, židle, ) je pořizováno postupně moderním, výškově stavitelným nábytkem. Postupně jsou dokupovány učebnice a ostatní školní pomůcky (nástěnné obrazy, mapy, slovníky.).

7 Na každém pracovišti je zřízena počítačová učebna, škola je dále vybavena multimediálními tabulemi a dataprojektory, dále učitelskými notebooky a počítači v každé sborovně. Všichni vyučující mají zázemí ve sborovnách a případně kabinetech, mají volný přístup na internet, používají tiskárnu a kopírku a společně se schází ve sborovně. Pro volný čas a zájmovou činnost je žákům k dispozici dům dětí a mládeže, který je součástí školy. Zde je další počítačová učebna, vybudovaný ekologický koutek a je zde zřízena a provozována logopedická poradna, která je dětmi a žáky hojně využívána. Dům dětí má velkou zahradu částečně vybavenou pro nauku i oddych. Školní družina je zřízena na každém pracovišti základní školy přednostně pro žáky ročníku, pro starší žáky je zřízeno oddělení družiny v budově domu dětí a mládeže. Každé oddělení má samostatné prostory s potřebným vybavením.

8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 141 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ 73 Počet vychovatelů ŠD a SVČ 6 Počet učitelek MŠ 20 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 25 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ 9 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby let let let nad 51 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy zapisovaní zapsaní převedení na jinou školu s žádostí o odklad vzdělávaní podle 42 šk. zákona neuzavřený zápis 5letých celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu X X z toho po dodatečném X X z ř narození a později X X X X X X a dříve X X

10 Výsledky přijímacího řízení Obory 5.A 5.C 7.B 7.D 7.E 8.A 8.E 9.A 9.C 9.D 9.E K K K M L H E VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBLAST KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Rodičům a žákům byly průběžně poskytovány informace týkající se přijímacího řízení (aktuální informace o učebních i studijních oborech, zdroje těchto informací, FEDUCA, beseda na Úřadu práce v Liberci, beseda pro rodiče vycházejících žáků, přijímačky nanečisto, vyplňování přihlášek, zápisových lístků, postup při nepřijetí na střední školu,...) Žákům 8. a 9. tříd byly i v letošním roce nabídnuty testy na zjištění profesní orientace. Testování, které bylo realizováno v měsících říjen listopad a které již tradičně zajistila Mgr. H. Bradáčová, se zúčastnilo 37 žáků. V říjnu 2013 se žáci mohli zúčastnit veletrhu vzdělávání EDUCA Přes mnohá doporučení, že by podobnou akci měli žáci navštívit s rodiči, navštívili tuto akci většinou sami. Na začátku listopadu se na OP Purkyňova konal již 3. ročník FEDUCY, která byla určena žákům osmých a devátých tříd. Prezentace se zúčastnilo 15 škol a navštívilo ji kolem 150 lidí. Akce byla opět kladně hodnocena zástupci škol, rodiči i žáky. V září a v listopadu se žáci všech devátých tříd zúčastnili exkurze na Úřad práce v Liberci, kde si udělali test volby povolání z hlediska zájmů. Žáci zde zároveň získali řadu cenných informací a podnětů k volbě povolání. V prosinci 2013 se mohli žáci seznámit se studiem na jednotlivých středních školách prostřednictvím akcí, které jsme uspořádali ve spolupráci se středními školami (Den s první pomocí, Výroba vánočních svícnů, Interaktivní hrátky s textilem). V únoru se konala na OP Husova schůzka pro všechny rodiče vycházejících žáků, na níž jim byly předány informace týkající se přijímacího řízení a zároveň jim byly předány zápisové lístky ke studiu na střední škole.

11 V březnu si zájemci z řad žáků devátých ročníků mohli vyzkoušet Přijímačky nanečisto (velký zájem 59 žáků), jejich výsledky byly uveřejněny na nástěnkách jednotlivých pracovišť, ale i na webových stránkách školy. Dvacet tři žáků nesplnilo podmínku pro přijetí ke studiu na gymnáziu. Na státních školách s maturitním oborem (v LK) se i letos dělaly přijímací zkoušky, testování zajišťovala opět firma SCIO. Novinkou byl limit stanovený pro žáky ucházející se o studium na gymnáziích a přijímací testy pro žáky směřující na školy s talentovými zkouškami. Vzhledem k tomu, že žáci podávali dvě přihlášky na střední školy, byla naprostá většina z nich přijata již v 1. kole přijímacího řízení. Mnozí žáci využili možnosti odvolání se. Nikdo z žáků nezažádal o docházku desátým školním rokem. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo docházku na naší škole 107 žáků, z toho 10 žáků odchází na víceleté gymnázium, 53 žáků si zvolilo studium na maturitních oborech a 44 žáků si vybralo tříleté studium. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 107 Z toho - v pátém ročníku 10 - v devátém ročníku 82 - v nižším než 9.ročníku 15

12 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o celkovém prospěchu žáků za školní rok 2013/2014 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr I.A ,08 I.B ,48 I.C ,09 I.D ,21 I.E ,22 II.A ,16 II.C ,15 II.E ,22 III.A ,3 III.C ,47 III.E ,61 IV.A ,49 IV.B ,94 IV.C ,3 IV.E ,78 V.A ,72 V.C ,53 V.E , ,5 stupeň Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr

13 VI.A ,94 VI.B ,18 VI.D ,11 VI.E ,23 VII.A ,39 VII.B ,3 VII.D ,48 VII.E ,19 VII.F ,06 VIII.A ,25 VIII.B ,15 VIII.D ,47 VIII.E ,52 IX.A ,44 IX.C ,24 IX.D ,95 IX.E , ,24 stupeň Celkem: ,82

14 Přehled o chování žáků za celý školní rok 2013/ stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň 3.stupeň Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2013/2014 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka školy Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň , ,17 2.stupeň , ,00 Celkem , ,02 Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonnými zástupci a následně dle platné legislativy s OSPOD. Omluvená a opakující se absence byla předána rovněž informativně na OSPOD, případně bylo požadováno potvrzení od lékaře. Počet neomluvených hodin je údaj s velkou absencí 6 žáků.

15 Přehledová tabulka s počtem žáků s integrací a druhem poruchy na celém pracovišti Ročník Celkový počet žáků s integrací Druhy poruch 1. 1 Tělesné postižení x SPU, 1 x SPU s vývoj. dysfázií, 1 x ADHD s psychiatr. diagnózou x SPU x SPU, 1 x sluch. postiž., 1 x SPU s vývoj. dysfázií x SPUCH, 1 x SPUCH a vady řeči, 1 x DMO 1 s LMR x zrak. postiž. s SPUCH, 5 x SPUCH x ADHD, 2 x SPUCH x SPU x ADD Celkem 30 1 DMO Dětská mozková obrna 2 LMR Lehká mentální retardace

16 Školní poradenské pracoviště k výroční zprávě za rok 2013/ 2014 Zpracovala Mgr. Martina Holická, vedoucí ŠPP a speciální pedagog Prevence školní neúspěšnosti Podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, tabulka s přehledem o počtu a druhu poruchy za celou školu Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků Průběžná péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování Metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy Ad. Školní neúspěšnost a péče o žáky s neprospěchem Školní speciální pedagožka úzce spolupracuje s třídními a vyučujícími pedagogy na prvním i druhém stupni a díky tomu je seznámena s dětmi, u kterých může docházet k neúspěchům při vzdělávání. Těmto žákům i jejich rodičům je nabídnuta pomoc ve formě konzultací jak se s dítětem doma učit a připravovat na výuku, i formou doučování, kdy děti dochází ke speciální pedagožce. V těchto hodinách je pozornost věnována zejména docvičování gramatiky českého jazyka, ale také i čtení. V některých případech, zejména v nižších ročnících prvního stupně, je možnost procvičovat jakékoliv učivo, které dětem činí potíže. V letošním roce to byla např. i matematika. Spec. pedagožka konzultuje přístupy k dětem při vyučování s ostatními pedagogy jednak v rámci individuálních konzultací a jednak i při společných poradách na pracovišti. Je nutno vyzdvihnout fakt, že pedagogové ve velké míře mají zájem o pomoc žákům a speciální pedagožku sami často vyhledávají. Po celý školní rok probíhá velmi častá spolupráce s PPP a SPC i dalšími pracovišti, kde se dostává pedagogům i školním poradenským pracovníkům pomoci i rad, jak k žákům s určitým druhem postižení či poruch, přistupovat. Do poradny i spec. ped. center jsou průběžně posílány dotazníky s žádostí o vyšetření, pokud se pracovníci školy domnívají, že by se mohlo o nějakou poruchu jednat. Pedagogové respektují specifické poruchy učení i jakákoliv oslabení u dětí, které nemají integraci doporučenou.

17 Ad. Podpora při integraci Žáků s integrací bylo v průběhu letošního roku 30 (viz. přiložená přehledová tabulka). Ve velké většině se jednalo o děti, které byly integrované pro SPU (specifické poruchy učení). S těmito dětmi bylo pracováno v hodinách reedukace, na které docházely po vyučování nebo před vyučováním. S některými dětmi na prvním stupni pracovaly třídní učitelky, na druhém stupni pracovaly s dětmi s SPU vyučující učitelky ČJ a AJ. Nápravu s většinou dětí na obou stupních školy měla na starosti speciální pedagožka a od pololetí pracovala se čtyřmi dětmi šestého ročníku p. učitelka M. Fialová. Co se týká dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s těmi převážně pracovala asistentka pedagoga, jednak při práci po vyučování formou doučování, ale také i formou volno-časových aktivit. Ad. Metodická podpora učitelům S učiteli byla spec. pedagožka v každodenním kontaktu. Ti velmi často konzultovali výukové problémy žáků a snahou bylo najít co nejvhodnější přístupy k těmto dětem. Pro pedagogy byla vytvořena brožura s podrobným popisem toho, jaké přístupy by bylo dobré uplatňovat při práci s dětmi s SPU. Po celý školní rok bylo úzce spolupracováno s pedagogy na vytváření Individuálních vzdělávacích plánů, ale také bylo konzultováno jejich dodržování. Samozřejmostí byla častá jednání a spolupráce s rodiči a dalšími poradenskými pracovišti. Jako každý rok absolvovali žáci šestých tříd, za účasti pracovníků poradenského pracoviště a třídního učitele, harmonizační pobyty, které měly dětem pomoci lépe se navzájem poznat, naučit se spolupracovat a zahájit úspěšně vstup na druhý stupeň základní školy. I tento školní rok byla prováděna sociometrická šetření ve třídách a výsledky a následná činnost se třídou byla podrobně probírána s třídními učiteli. Pokud měl třídní učitel zájem, pracovala spec. pedagožka také s třídním kolektivem. Jednalo se buď o krátkodobou činnost či o dlouhodobé pravidelné působení ve třídě.

18 Ad. Nadaní Třídní učitelé ve svých třídách mají přehled zejména o tom, v jakých mimoškolních aktivitách vynikají někteří jejich žáci a snaží je podporovat v rámci předmětů, do kterých tyto aktivity zasahují - zejména se jedná o tělesnou a hudební výchovu a také o přírodopisné předměty. Vyhledávání dětí dle vyššího IQ a snaha o jejich rozvoj je v plánu poradenského pracoviště pro příští rok. Zpráva metodika prevence primární prevence školní rok 2013/2014 Zpracoval Ing. Jaroslav Prášil, metodik PP Primární prevence (PP) Primární prevence se uskutečňovala v průběhu školního roku v souladu s Minimálním preventivním programem školy pro šk. rok 2013/2014. V průběhu školního roku proběhly na naší škole přednášky a besedy určené pro žáky 1. a 2. stupně. Programy byly zajištěné organizací Maják. Pro žáky 1. stupně byly vybrány programy Zdravé tělo 1, 2 a Kybersvět. Žáci 2. stupně byli seznámeni s tématem šikany a jak jí předcházet (6. ročníky), alkoholu a kouření (7. ročníky), sebepoškozování, sexuality a nebezpečí náboženských sekt a hnutí (8. a 9. ročníky). Seznam jednotlivých programů je součástí MPP pro školní rok 2013/2014. I nadále budeme spolupracovat s o.p.s. Maják a zařazovat do výuky preventivní témata, která jsou součástí MPP. Na začátku školního roku se žáci 6. tříd zúčastnili harmonizačních pobytů. Tyto pobyty mají pomoci nově vzniklým třídním kolektivům k lepšímu seznámení se. S ohledem na kladnou odezvu od žáků i učitelů se bude i nadále v této aktivitě pokračovat.

19 Sociometrie V prvním pololetí školního roku bylo provedeno šetření socioklimatu ve třídách 1. a 2. stupně, které se uskutečnilo na všech pracovištích školy. Souhrnné vyhodnocení pro jednotlivé třídy zpracovaly speciální pedagožka a školní psycholožka. Se závěry šetření byli seznámeni všichni třídní učitelé. Jednání s rodiči V průběhu školního roku byla vedena jednání s rodiči problémových žáků. Těchto jednání se zúčastnili VP, MP i konkrétní žáci. Dále byly řešeny i některé kázeňské problémy žáků ve spolupráci s třídním učitelem. Dobrá byla spolupráce s OSPODem, jejich zástupci byli přítomni na řadě jednání, některé případy byly předány k projednání Policii ČR. Ze všech schůzek byly pořízeny zápisy, které jsou evidovány a založeny pod jednacími čísly. Zpráva o činnosti logopedické poradny Zpracovala PhDr. Miloslava Paclíková Logopedická poradna má stabilní působiště v budově Domu dětí a mládeže ve Frýdlantě v Čechách (dále DDM ). Poskytuje logopedické služby klientům celého Frýdlantska. Suterén budovy zajišťuje klidnější prostředí včetně sociálního zázemí. Nevýhodou je chybějící bezbariérový přístup. Tělesně postižení klienti zatím tuto překážku překonávají. V případě nutnosti je k dispozici místnost s bezbariérovým přístupem v základní škole v Bělíkově ulici. Díky projektu pro poradenství, na který škola získala finanční prostředky, byly zakoupeny nové logopedické pomůcky, které děti nadšeně uvítaly. Poradenskou péči poskytují dvě stálé odborně kvalifikované pracovnice: garant speciální péče PhDr. Miloslava Paclíková, logoped, Věra Dvorská, logopedická asistentka. Poradenská péče byla rozšířena na čtyři dny v týdnu. Dva dny probíhala stabilně v pondělí a v pátek, dva dny ve středu a v sobotu probíhala péče dle smluvních termínů a požadavků rodičů. Termíny byly vyvěšovány na nástěnce před hlavním vchodem do budovy. Vzhledem k tomu, že zřizovatel neposkytl žádnou dotační podporu poradenské péči, poplatek za prosté poruchy řeči byl zvýšen ze 30Kč na 40Kč. Poplatek za závažné poruchy komunikace, pro klienty starší 15 let a dospělé se nezměnil. Vybrané poplatky se měsíčně odevzdávaly vedoucí DDM. Logopedickou poradnou prochází stále kolem 200 klientů s různým stupněm nedostatků v komunikaci a druhem zdravotního postižení (dysfázie, dyslalie, opožděný vývoj řeči, porucha autistického spektra, dětská mozková obrna, poruchy plynulosti, specifické poruchy učení, mentální postižení ). Stále přibývá počet dětí s opožděným vývojem řeči. Pozitivní je zájem rodičů o začlenění jejich dětí do poradenské péče. Je třeba si uvědomit, že na rozvoj komunikativních

20 dovedností také negativně působí nepřiměřené pasivní vysedávání u počítačových her, kdy dítě nemá potřebu souvisle mluvit a omezuje se pouze na emotivní slova, zejména citoslovce. Děti tak nedokáží souvisle mluvit, vytvořit větu, mají chudou slovní zásobu, jejich pozornost je roztříštěná. Reagují spíše na rozkazy a zákazy rodičů. Pro dítě je nezastupitelná vzájemná komunikace; oční kontakt, modulace hlasu, vyprávění, říkanky, písničky, četba nebo jenom povídání. Když se tím budeme řídit, uděláme pro děti mnoho dobrého. Pozitiva: Pokračuje velmi dobrá spolupráce s poradenskými zařízeními (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna, pediatři, foniatr, učitelky mateřských škol). Rodiče se snaží vyhledávat logopedickou péči. Negativa: Někteří rodiče podceňují domácí přípravu a jsou málo důslední v každodenním procvičování zadaných úkolů, což ovlivňuje délku i kvalitu péče. Někteří rodiče přicházejí do poradny až před nástupem dítěte do školy nebo když má ve škole problémy. Východiska: Dále vyhledávat finanční zdroje na podporu poradenství. Stále zdůrazňovat důležitou roli rodičů a jejich spoluúčast při rozvoji komunikativních dovedností dětí. Systematická pozornost učitelek mateřských škol v oblasti komunikativního rozvoje dětí, včas upozorňovat rodiče na možnost logopedické péče.

21 Akce pořádané školou ve školním roce 2013/2014 Harmonizační dny pro 6. ročníky Bezpečně životem projektový den zaměřen na BESIP, PO a ochranu člověka za mimořádných situacích Šikulové na silnicích dopravní výchova pro ročníky Škola v přírodě pro 1. stupeň Feduca přehlídka SŠ pro vycházející žáky Vánoční koncert - představení žáků pro rodiče a veřejnost (org DDM) Zlatá nota pěvecká soutěž žáků s kulturním programem pro rodiče a veřejnost Výstava Návraty projekt extratřídy na radnici MÚ Výstava výtvarných prací žáků Prolínání ve Špitálku Zájezd do Londýna pro žáky 2. stupně Sportovní akce: Frýdlant open florbalový turnaj pro chlapce 2. st pro školy frýdlantského výběžku O pohár ředitelky školy sálová kopaná - pro chlapce 2. stupně. Sportovní den pro žáky 2. stupně Lyžařsko-turistický kurz pro žáky 7. ročníků

22 Účast žáků školy v soutěžích (1. stupeň) Název soutěže školní kolo oblastní kolo okresní kolo Krajské kolo počet účastn. účast/umístění účast/umístění účast/umístění Mc Donald s Cup roč (1. místo) (3. místo) - Mc Donald s Cup roč (2. místo) - - GRASSROOTS DAY (1. a 2. místo) - - Preventan Cup dívky (1. místo) (3. místo) - Preventan Cup chlapci (1. místo) (4. místo) - Školský pohár České pojišťovny, Florbal chlapci 1. stupeň ZŠ Školský pohár České pojišťovny, Florbal dívky 1. stupeň ZŠ (1. místo) (4. místo) 10 (4. místo) Šikulové na silnicích Dopravní soutěž mladých cyklistů (12. místo) - - Soutěž z prvouky ročník Recitační soutěž

23 Matematický klokan Bobřík informatiky národní kolo 85/17 úspěšných řešitelů Účast žáků v soutěžích (2. stupeň) Název soutěže školní kolo oblastní kolo okresní kolo krajské kolo počet účastn. účast/umístění účast/umístění účast/umístění Matematická olympiáda 11 4 / - Matematický klokan 161 Pythagoriáda / Olympiáda v Českém jazyce 35 2/ místo Olympiáda v Německém jazyce 30 olympiáda v Anglickém jazyce 37-2/ - - Dějepisná olympiáda 43 1/ místo Zeměpisná olympiáda 6.ročník /9.,10. místo -- Biologická olympiáda 23 6/ místo

24 Koláž napříč Evropou (Dům zahraničních služeb) - výtvarná soutěž 47 47/- Bobřík informatiky národní kolo 142/21 úspěšných řešitelů Účast žáků ve sportovních soutěžích (2.stupeň) Název soutěže školní kolo oblastní kolo okresní kolo krajské kolo počet účastn. účast/umístění účast/umístění účast/umístění Florbal AŠSK, dívky 6. 7.tříd ZŠ 10/2. místo Florbal AŠSK, dívky tříd ZŠ 12/1. místo 12/3. místo Obchodka cup - florbal 7/2. místo Frýdlant open - florbal 30 O pohár ŘŠ sálová kopaná 50 O pohár starosty města - atletika 28 Atletika Zittau 8 Florbal AŠSK 24/semifinále

25 Grassroots day - kopaná 18/1. a 2. místo Přespolní běh - Višňová 100 Životem bezpečně 380 Červnové sportovní hry 380

26 Zpráva o Domě dětí a mládeže při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant Zpracovala Marcela Fialová, vedoucí pracoviště Tématické zájmové aktivity v DDM 29 akcí celkem zapojeno 1461 účastníků (nepravidelná činnost i pro nezapsané žáky) počet hodiny účastníci Harmonizační pobyty 6. tříd 4x 12 dní 108 Festival řemesel Od řemesla k řemeslu 2x Muzicírování 1x 2 Workshop Od řemesla k řemeslu 6x Karetní turnaj M:tG 5x Výtvarné dílny pro děti 9x Diskotéka pro 2.st. 1X 3 50 Akce pro rodiče a děti v DDM 19 akcí, celkem zapojeno 1385 účastníků Besedy pro veřejnost 3x 6 64 Workshopy pro dospělé 5x Koncert 3x Divadlo pro MŠ(4.A) 1x 4 213

27 MAK pro 2.st. 1X Výstava adventních kalendářů 1x 4 dny 486 Soustředění flétničky 1x 2 dny 14 Jarní prázdniny v DDM 1x 5 dnů 28 Velikonoce s DDM 1x 2 dny 28 Frýdlantské prázdniny I. - II. 2X 10 dnů 46 Akce mimo DDM 42 akcí, celkem zapojeno 2502 účastníků Zahajovací akce Od řemesla k řemeslu 1x Frýdlantská ťapka 1x Přehlídka kroužků náměstí T.G.M. 1X 5 10 Atletický dvojboj 1x 3 48 Exkurze Od řemesla k řemeslu 4x Přespolní běh 1x 3 28 Aquapark Liberec 1x 6 12 Zájezd do Divadla F.X.Šaldy 1x 4 30 Zájezd Tropikal 1x 12 51

28 Zájezd Praha rozsvícení stromečku 1x 8 48 Zájezd vánoční Drážďany 1x 6 48 Zájezd Ledová Praha pololetní pr. 1X Zájezd Moritzburg 1x 7 48 Zápis do 1. tříd 1x 5 12 Vystoupení kroužků 3x 4 51 Vánoční trhy města 1x 4 10 Atletický čtyřboj 1x 4 5 Ples pro rodiče a žáky 9. tř. 1X Soutěž Zlatá srnčí trofej 1x 6 8 Tvořivé dílny Od řemesla k řemeslu 9x Dívčí kopaná pro 8. třídy 1x 3 99 Soutěž mladých zdravotníků 1X 5 11 Soutěž mladých zdravotníků krajské kolo 1x 5 6 Soutěž mladých zdravotníků republikové kolo 1x 2 dny 6 Soutěž Česko se hýbe 1x 5 13 Soutěž Česko se hýbe republikové kolo 1x 12 13

29 Den dětí v Antonii 1x 5 25 Milénium akce v parku 1x 8 29 Zájezd Od řemesla k řemeslu 1x Celkem: 90 akcí zapojeno 5348 účastníků. Využití DDM o prázdninách Jarní prázdniny v DDM 5 dnů Velikonoční prázd.: Hlavní prázdniny: Velikonoce v DDM 2 dny Frýdlantské prázdniny I. a II dní Činnost kroužků: počet kroužků účastníků Celkem: Kroužky pro předškolní děti: 2 38 Kroužky pro žáky ZŠ: Technické 2 7

30 Výtvarné 5 37 Společenskovědní Hudební 5 47 Přírodovědné 1 7 Sportovní Kroužky pro mládež: 1 8

31 Přehled akcí a úspěchů základní umělecké školy Zpracoval Vladimír Hrdina Výtvarný obor: (Mgr. Iva Vykypělová) "Stotisky", výstava vlastních tisků společně se Zdenou Hrdinovou, , Kulturní centrum Cvikov Prezentace metodického postupu výtvarné činnosti na semináři APERTY, , Vratislavické kulturní centrum. Textilní performance na Oslavách Ještědu, Výstava vlastních prací, leden a únor 2014, prostor KODAP Liberec Předseda poroty krajské přehlídky Ústeckého kraje Organizace krajské přehlídky VO ZUŠ ve Frýdlantě, , výstavní síň frýdlantské radnice a Špitálek Postup výtvarného oboru do národního kola přehlídky VO ZUŠ ve Šternberku. "Domácí ticho" - výstava vlastních prací společně se Zdenou Hrdinovou, , výstavní síň frýdlantské radnice Vedení výtvarných workshopů v rámci Festivalu dětské knihy v Krajské vědecké knihovně v Liberci, 23. a Seminář Asociace výtvarných pedagogů v Hradci Králové, , prezentace metodických postupů. "Veliké maličkosti" - společná výstava ZUŠ a Gymnázia Frýdlant, , výstavní sín frýdlantské radnice. Literárně dramatický obor: (Mgr. Eliška Vobrubová) soutěže a přehlídky: Jindřichohradecké dada dny, Wolkerův Prostějov (krajské kolo čestné uznání), Dětská divadelní scéna 2014 (krajské kolo čestné uznání)

32 Hudební obor: soutěže: Velká cena ZUŠ ve hře na dechové nástroje (duben) Lenka Špringlová příčné flétny 2x II. místo, 2x Čestné uznání Eduard Himmel: 2x II. místo, 1x Čestné uznání Pěvecký sbor CARMINA Stříbrné pásmo v krajském kole soutěže Vítaní jara (Lenka Špringlová a E. Svobodová), Stříbrné pásmo v krajském kole Svátku písní výběr akcí: Pěvecké sbory Carmína a Carmínka (Eva Gajdoš Svobodová a Lenka Špriglová) krajské soutěžní přehlídky Vítání jara, Svátek písní. Heřmanice Adventní sklářské trhy Adventní koncert Frýdlant v kostele ČsCH Zpívání pod Smrkem Jindřichovické sluníčko Otvírání pramenů Lázně Libverda Den dětí hotel Antonie Frýdlant Chrastavské slavnosti samostatný koncert v kostele společně s Flauto Collegium Koncerty ZUŠ Malý sbor z pobočky v Jinřichovicích pod Smrkem vystoupil celkem 7x pod vedením E. Gajdoš Svobodové Flétnový soubor Flauto Collegium (Lenka Špringlová) 2x Mistrovství světa psovodů radnice Frýdlant

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více